De thi hoc ki2 lich su6 nam2015 truong THCS Nui To An Giang

PHÒNG GD & ĐT TRI TÔN
TRƯỜNG THCS NÚI TÔ
MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ II MÔN LỊCH SỬ 6 NĂM HỌC 2014 – 2015
ĐỀ 1
Tên chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

TN
TL
TN
nguyên Cuộc khởi
Khởi nghĩa Thời gian Nêu
Hai
Bà cuộc khởi nhân, diễn biến, nghĩa Hai
nghĩa Hai ý nghĩa của Bà Trưng
Trưng
Bà Trưng .
thắng
lợi
khởi nghĩa Hai
báo
hiệu
Bà Trưng
điều gì.
Số câu: 3
Số câu: 1
Số điểm: 3
Số điểm:
Tỉ lệ: 30 %
0,5
Khởi nghĩa
Lý Bí. Nước
Vạn Xuân

Số câu: 1
Số điểm: 2

3
3
30%

Vì sao Triệu
Quang Phục
chọn
Dạ
Trạch làm căn
cứ
kháng
chiến
Số câu: 1
Số điểm: 2

Năm 905,
ai là người
được giành
quyền
tự
chủ cho đất
nước ta.

Công lao to
lớn của họ
Khúc
đối
với
đất
nước.

Số câu: 2
Số điểm: 1
Tỉ lệ: 10 %

Số câu: 1
Số điểm:
0,5

Số câu: 1
Số điểm: 0,5

Cộng

TL

Số câu: 1
Số điểm: 0,5

Số câu: 1
Số điểm: 2
Tỉ lệ: 20 %
Cuộc
đấu
tranh giành
quyền
tự
chủ của họ
Khúc,
họ
Dương

Ngô Quyền

chiến
thắng Bạch
Đằng 938

Vận dụng

1
2
20 %

2
1
10%
Chiến thắng
Bạch Đằng

chiến
thắng vĩ đại
của dân tộc.
nhận xét về
cách đánh
của
Ngô
Quyền

Số câu: 1
Số điểm: 3
Tỉ lệ: 30 %

Số câu: 1
Số điểm: 3

1
3
30%

An
Giang - HS biết
trước thế kỉ Người Phù
Nam theo
XVII
đạo nào.
- Thời gian
phát hiện
nền văn hóa
Óc Eo
Số câu: 2
Số điểm: 1
Tỉ lệ: 10 %

Số câu: 2
Số điểm: 1

TSC: 9
TSĐ:10
Tỉ lệ: 100 %

Số câu: 5
Số điểm:4
Tỉ lệ: 40 %

2
1
10 %
Số câu: 3
Số điểm: 3
Tỉ lệ: 30 %

Số câu: 1
Số điểm: 1
Tỉ lệ: 30 %

9
10
100%

PHÒNG GD & ĐT TRI TÔN
TRƯỜNG THCS NÚI TÔ
ĐỀ 1

ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2014- 2015
MÔN: LỊCH SỬ 6
Thời gian: 45 Phút (không kể thời gian phát đề)

I. TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm)
Câu 1: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng nổ ra vào thời gian nào?
A. Mùa đông năm 40
B. Mùa xuân năm 40
C. Mùa hè năm 40
D. Mùa thu năm 40.
Câu 2: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng thắng lợi báo hiệu điều gì?
A. Nhà Hán không thể xâm lược nước ta.
B. Thế lực phong kiến phương Bắc không thể cai trị nước ta vĩnh viễn.
C. Kẻ nào xâm lược Âu Lạc sẽ chuốc lấy thất bại thảm bại.
D. Âm mưu đồng hóa dân tộc ta của nhà Hán bị thất bại nặng nề.
Câu 3: Năm 905, nhân cơ hội nhà Đường suy sụp, ai là người được nhân dân ủng hộ, đánh chiếm
Tống Bình, giành quyền tự chủ cho đất nước ta?
A. Khúc Hạo.
B. Đinh Công Trứ.
C. Khúc Thừa Dụ.
D. Dương Đình Nghệ.
Câu 4: Công lao to lớn của họ Khúc đối với đất nước ở thế kỉ X là gì?
A. Đánh tan quân xâm lược Nam Hán.
B. Lật đổ chính quyền đô hộ, xưng vương.
C. Tự xưng là Tiết độ Sứ.
D. Xây dựng đất nước tự chủ theo đường lối “ chính sách cốt chuộng khoan dung, giản dị, nhân
dân đều được yên vui”.
Câu 5: Người Phù Nam theo:
A. đạo Bà La Môn, đạo Phật
B. đạo nho, đạo phật.
C. đạo nho, đạo Bà La Môn.
D. đạo phật, đạo Thiên Chúa
Câu 6: Văn hóa Óc Eo được phát hiện có niên đại:
A. Từ thế kỉ I đến thế kỉ VII.
B. Từ thế kỉ I đến thế kỉ V.
C. Từ thế kỉ I đến thế kỉ IV.
D. Từ thế kỉ I đến thế kỉ VI.
II. TỰ LUẬN: (7,0 điểm)
Câu 1: Nêu nguyên nhân, diễn biến, kết quả của khởi nghĩa Hai Bà Trưng. (2 điểm)
Câu 2: Vì sao triệu Quang Phục chọn Dạ Trạch làm căn cứ kháng chiến? (2 điểm)
Câu 3: Em nghĩ như thế nào về nhận định “Chiến thắng Bạch Đằng là chiến thắng vĩ đại của dân tộc”.
Em có nhận xét gì về cách đánh của Ngô Quyền? (3 điểm)

PHÒNG GD - ĐT TRI TÔN
TRƯỜNG THCS NÚI TÔ
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2014 – 2015
MÔN LỊCH SỬ 6
ĐỀ 1:
PHẦN TRẮC NGHIỆM
Khoanh tròn câu đúng nhất ( mỗi câu đúng 0,5 điểm )
Câu
1
2
3
4
5
6
Trả lời
B
B
C
D
A
A
PHẦN TỰ LUẬN
Câu
Câu 1

Câu 2

Câu 3

Nội dung kiến thức

Trình bày nguyên nhân, diễn biến, kết quả cuộc khởi nghĩa Hai Bà trưng?
Nguyên nhân:
- Do chính sách bóc lột tàn bạo của nhà Hán.
- Thi Sách bị Tô Định giết.
Diễn biến :
- Mùa xuân năm 40, Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa ở Hát Môn ( Hà Nội )
- Nghĩa quân nhanh chóng làm chủ Mê Linh, tiến đánh Cổ Loa, Luy Lâu.
- Tô Định hoảng sợ trốn về nước.
Kết quả: Cuộc khởi nghĩa thắng lợi hoàn toàn.
Vì sao Triệu Quang Phục chọn Dạ Trạch làm căn cứ kháng chiến?
- Vì: đây là vùng đầm lầy, lao sậy um tùm
- Ở giữa có chổ đất cao có thể ở được
- Đường vào thì rất kín đáo
- Thuận lợi cho cách đánh du kích
Vì sao chiến thắng Bạch Đằng là chiến thắng vĩ đại nhất của dân tộc? Em có
nhận xét gì về cách đánh của Ngô Quyền?
- Chiến thắng Bạch Đằng 938 đã chấm dứt hoàn toàn ách thống trị của phong kiến
phương Bắc.
- Khẳng định nền độc lập lâu dài của tổ quốc.
- Đây là cách đánh độc đáo, chủ động đón đánh giặc:
+ Ngô Quyền đã biết lợi dụng địa hình tự nhiên để đánh giặc.
+ Ngoài ra đã có sự tìm hiểu rõ về kẻ thù.

Điểm
2
0,25
0,25
0,5
0,25
0,25
0,5
2
0,5
0,5
0,5
0,5
3
0,75
0,75
0,5
0,5
0,5

PHÒNG GD & ĐT TRI TÔN
TRƯỜNG THCS NÚI TÔ
MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ II MÔN LỊCH SỬ 6 NĂM HỌC 2014 – 2015
ĐỀ 2
Tên chủ đề

Nhận biết

TN
Khởi nghĩa Lời thề của
Hai
Bà bà Trưng
Trắc.
Trưng

Thông hiểu
TL

Số câu: 2
Số câu: 1
Số điểm: 1
Số
điểm:
Tỉ lệ: 10 %
0,5
Từ
sau
Trưng
Vương đến
trước

Nam Đế
Số câu: 2
Số điểm: 4
Tỉ lệ: 40 %
Khởi nghĩa
Lý Bí. Nước
Vạn Xuân
Số câu: 1
Số điểm: 2
Tỉ lệ: 30 %
Những cuộc
khởi nghĩa
lớn trong các
thế kỉ VII-IX

Số câu: 1
Số điểm: 0,5
Tỉ lệ: 5 %

TN
Mục đích của
nhà Hán đưa
người
Hán
sang ở lẫn với
nhân dân ta.

Vận dụng
TL

Số câu: 1
Số điểm: 0,5
Những biểu
hiện chứng tỏ
nền kinh tế
nước ta từ thế
kỉ I đến thế kỉ
VI vẫn phát
triển
Số câu: 1
Số điểm: 2
Diễn biến,
kết quả, ý
nghĩa của
khởi nghĩa
Lý Bí
Số câu:1/ 2
Số điểm: 2

Theo em trong
quá trình bị đô
hộ tổ tiên ta vẫn
giữ được phong
tục tập quán
nào ?
Số câu: 1
Số điểm: 2
Giải thích việc
đặt tên nước là
Vạn Xuân
Số câu:1/2
Số điểm: 1

Vì sao nhà
Đường chú ý
sữa sang các
con đường từ
TQ sang Tống
Bình và từ
Tống
Bình
đến các quận
hyện.
Số câu: 1
Số điểm: 0,5

Cộng

2
1
10%

2
4
40%

1
3
30%

1
0,5
5%

Ngô Quyền

chiến
thắng Bạch
Đằng 938
Số câu: 1
Số điểm: 0,5
Tỉ lệ: 5 %

Điền
từ
thích hợp
vào
chổ
trống ( Lê
Văn Hưu )
Số câu: 1
Số
điểm:
0,5

1
0,5
5%

An
Giang - HS biết
trước thế kỉ Người Phù
Nam theo
XVII
đạo nào.
- Thời gian
phát hiện
nền vaên
hóa Óc Eo
Số câu: 2
Số điểm: 1
Tỉ lệ: 10 %

Số câu: 2
Số điểm: 1

TSC: 9
TSĐ: 10
Tỉ lệ: 100 %

Số câu: 4+1/2
Số điểm: 4
Tỉ lệ: 40 %

2
1
10 %
Số câu: 3
Số điểm: 3
Tỉ lệ: 30 %

Số câu: 1+1/2
Số điểm: 3
Tỉ lệ: 30 %

9
10
100%

PHÒNG GD & ĐT TRI TÔN
TRƯỜNG THCS NÚI TÔ
ĐỀ 2

ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2014- 2015
MÔN: LỊCH SỬ 6
Thời gian: 45 PHÚT (không kể thời gian phát đề)

I. TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm)
Câu 1: Người Phù Nam theo:
A. đạo Bà La Môn, đạo Phật
B. đạo Nho, đạo Phật.
C. đạo Nho, đạo Bà La Môn.
D. đạo Phật, đạo Thiên Chúa
Câu 2: Văn hóa Óc Eo được phát hiện có niên đại:
A. Từ thế kỉ I đến thế kỉ VII.
B. Từ thế kỉ I đến thế kỉ V.
C. Từ thế kỉ I đến thế kỉ IV.
D. Từ thế kỉ I đến thế kỉ VI.
Câu 3: Chọn từ đúng điền vào chổ trống:
“ Một xin rửa sạch.....thù
Hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng,
Ba kẻo oan ức lòng.....,
Bốn xin vẹn vẹn sở công lên này.”
A. Dân – này.
B. Nước – chồng.
C. Nợ - dân.
D. Dân – nợ.
Câu 4: Vì sao nhà Hán đưa người Hán sang Giao Châu ở lẫn với dân ta?
A. Bắt dân ta phải theo phong tục, tập quán của người Hán để đống hóa người Việt.
B. Giải quyết nạn dân số tăng nhanh ở Trung Quốc.
C. Để nhân dân hai nước hiểu nhau.
D. Giúp nhân dân ta năng cao trình độ dân trí.
Câu 5: Vì sao nhà Đường chú ý sửa sang các con đường từ Trung Quốc sang Tống Bình và từ
Tống Bình đến các quận huyện?
A. Để mở mang giao thông cho nước ta.
B. Để vua nhà Đường đi thăm nước ta.
C. Để đàn áp nhanh các cuộc nổi dậy của nhân dân ta.
D. Để chuyển đồ về Trung Quốc nhanh và nhiều hơn.
Câu 6: Chọn từ thích hợp điền vào chổ trống:
“Tiền Ngô vương có thể lấy quân mới nhóm họp của đất Việt ta mà phá được trăm vạn quân
của......, mở nước xưng vương làm cho người phương...... không dám sang nữa”.
A. Ô Mã Nhi – nam
B. Thoát Hoan – đông
C. Lưu Hoằng Tháo – bắc
D. Lý Tiến – tây
II. TỰ LUẬN: (7,0 điểm)
Câu 1: Những biểu hiện nào chứng tỏ kinh tế nước ta từ giữa thế kỉ I đến giữa thế kỉ VI vẫn phát
triển? (2 điểm)
Câu 2: Trình bày diễn biến, kết quả, ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Lý Bí. Theo em việc Lý Bí đặt
tên nước Vạn Xuân có ý nghĩa gì ? (3 điểm)
Câu 3: Trong quá trình bị các triều đại phong kiến phương Bắc đô hộ thì theo em chúng qua vẫn
giữ được các phong tục tập quán nào ? (2 điểm)

PHÒNG GD - ĐT TRI TÔN
TRƯỜNG THCS NÚI TÔ
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2014 – 2015
MÔN LỊCH SỬ 6
ĐỀ 2:
I. TRẮC NGHIỆM: ( Mỗi câu đúng được 0,5 điểm)
Câu
Đáp án
II. TỰ LUẬN:
Câu
Câu 1

Câu 2

Câu 3

1
A

2
A

3
B

4
A

5
C

6
C

Nội dung kiến thức

Những biểu hiện nào chứng tỏ kinh tế nước ta từ giữa thế kỉ I đến giữa thế kỉ VI
vẫn phát triển ?
- Mặc dù còn hạn chế về kĩ thuật, nhưng nghề sắt vẫn phát triển: công cụ, vũ khí
làm bằng sắt được dùng phổ biến.
- Biết đắp đê phòng lụt, biết trồng hai vụ lúa một năm.
- Nghề gốm, nghề dệt,… cũng được phát triển.
- Các sản phẩm nông nghiệp và thủ công được trao đổi ở các chợ làng. Chính
quyền đô hộ nắm độc quyền về ngoại thương.
Trình bày diễn biến, kết quả, ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Lý Bí. Theo em việc Lý
Bí đặt tên nước Vạn Xuân có ý nghĩa gì ?
* Diễn biến
- Năm 542 khởi nghĩa Lý Bí bùng nổ. Hào kiệt khắp nơi kéo về hưởng ứng
- Chưa đầy 3 tháng, nghĩa quân đã chiếm hầu hết các quận, huyện, Tiêu Tư bỏ
chạy về Trung Quốc
- Tháng 4 – 542 và đầu năm 543 nhà Lương hai lần đưa quân sang đàn áp, quân ta
chủ động tiến đánh quân địch và giành thắng lợi.
* Kết quả: Khởi nghĩa giành thắng lợi hoàn toàn.
* Ý nghĩa: Thể hiện tinh thần và ý chí độc lập của dân tộc ta
* Lý giải việc đặt tên nước Vạn Xuân của Lý Nam đế: Lý Nam Đế mong muốn nước
ta mãi mãi tự do, tươi đẹp như một vạn mùa xuân…
Trong quá trình bị các triều đại phong biến phương Bắc đô hộ thì theo em chúng
qua vẫn giữ được các phong tục tập quán nào ?
- Nhân dân ta vẫn giữ tiếng việt, phong tục và tập quán cổ truyền, cũng như nếp sống
riêng của tổ tiên từ ngàn xưa.
- Như tục nhuộm răng, ăn trầu vào dịp cưới hỏi, đặc biệt là làm bánh chưng và bánh
giầy, lối sống cần cù, giản dị và tình cảm tương thân - tương ái của con người Việt
Nam…

Điểm
2
0,5
0,5
0,5
0,5
3

0,5
0,5
0,5
0,25
0,25
1
2
1
1

Dokumen yang terkait

Dokumen baru