Analisis Efektifitas Investasi Piutang Terhadap Peningkatan Perolehan Laba pada UD Barokah-Jember

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/


giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u

b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i

l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u

b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.

.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id

.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
//digigi
p://d

d
aj.ca.ci .id
.
j
e

ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
idgigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id

.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
idgigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt


d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
idgigi
:p//:d
/
/
p

t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d

/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
//digigi
p://d

Analisis Efektifitas Investasi Piutang Terhadap Peningkatan Perolehan Laba
id.id UD Barokah-Jember ac.id.id
.ac.cpada
. c

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

SKRIPSI
d
d.id
d
i
.
c
aj.ca.ci .id
aj.ac
aj.ca.ci .id
.
.
.
j
j
j
e
e
e
ne
ne
ne
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
i
i
i
l
l
l
idgigi
idgigi
idgigi
:p//:d
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
hhttuntuk
hhtdiajukan
guna melengkapi tugashakhir
htt dan memenuhi salah satu syarat

h

jej.a
e
n
u
n
.
u
b
idgiigliilib.
d
/
/
:
/
hthtp
ttp:/

jej.a
e
n
u
n
.
u
b
idgiigliilib.
d
/
/
:
/
hthtp
ttp:/

menyelesaikan Program Studi Manajemen (S1) dan mencapai gelar Sarjana
Ekonomi
id
id

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

.
je.aj.cac.id
e
n
liibli.bu.un
i
g
i
:p//:d
/dig
/
t
hthtp
t

.
je.aj.cac.id
e
n
liibli.bu.un
i
g
i
:p//:d
/dig
/
t
hthtp
t

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
//digigi
p://d

d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
j
j
e
e
n e
ne
.bu.n
u
Oleh ilib.bu.un
b
i
l
i
i
i
l
l
idgigi
idgigi
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
p
p
Peni
Taliasih
Dwi A
t
t
t
t
h tt
hhtt
NIMh070810201145

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
idgigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
//digigi
p://d

d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
j
j
e
e
ne
ne
.bu.n
.bu.n
u
u
b
b
i
i
l
l
i
i
JURUSAN
MANAJEMEN
i
i
l
l
idgigi
idgigi
:p//:d
:p//:d
/
/
FAKULTAS
EKONOMI
/
/
p
p
t
t
t
t
hhtt
hhtt
UNIVERSITAS
JEMBER

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
idgigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

2011

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
//digigi
p://d

d
d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
.
j
j
j
e
e
e
ne
ne
ne
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
Skripsi ini
dipersembahkan
kepada
:
i
i
i
l
l
l
idgigi
idgigi
idgigi
:p//:d
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
h1.htt Allah SWT atas limpahan Rahmat
hhtt dan Hidayahnya kepadaku hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

PERSEMBAHAN

2.

Keluargaku, untuk semua motivasi dan doa yang tak pernah putus

ca.cid.id
a
.
j
j
j
a
a
e
e
e
nej.
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
yang iindah
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
p
p
p
4.
Teman
seperjuangan:
Juny,
Icha,
Deny,
Priandi,
Zipo,
Sinta,
keluarga
besar
t
t
t
hthttp
hthttp
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
//digigi
p://d

d
aj.ca.ci .id
aj.ac.
aj.ac.
.
.
.
j
j
j
e
e
e
n
e pengejar mimpi dimanapun
5.
Para pejuang
ne
ndan
neberada 
.bu.n
.bu.n
.bu.anda
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
i
i
i
l
l
l
idgigi
idgigi
idgigi
:p//:d
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
hhtt
hhtt
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
//digigi
p://d

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
idgigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
idgigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
idgigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
//digigi
p://d

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
idgigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
idgigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
idgigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

3.

d
idid kebersamaan
Keluarga besar .Sudono
ac.ci .idHadiwinoto dan Abdul Madjid
.ac.c.untuk

C2M2, Pepe, serta teman-teman lainnya

yang telah banyak memberi

pelajaran hidup kepada
c.ididpenulis baik pahit maupun manis
c.idid

ii

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
MOTTO
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
//digigi
p://d

d
d
ca.cid.id Believe, Make it happen!!!
aj.Dream,
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
.
j
j
j
e
e
e
ne
ne
ne
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
(Agnes
Monica)
i
i
i
l
l
l
idgigi
idgigi
idgigi
:p//:d
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
Sesungguhnya setelah
pasti ada kemudahan hhtt
hhtt
hhkesulitan
tt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

.cid.id Tuhan akan memeluk mimpi-mimpimu
Bermimpilah,
cakarena
ca.cid.id itu
ca.cid.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
e
e
ej.
ej.
n(Arai-Tokoh
nPelangi)
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
dalam Tetralogi iLaskar
u
u
u
b
b
b
i
i
l
l
l
i
i
i
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
hthttp
hthttp
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
//digigi
p://d

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
idgigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
idgigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
idgigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
//digigi
p://d

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
idgigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
idgigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
idgigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
//digigi
p://d

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
idgigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
idgigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
idgigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

(Q.S Al-Insyirah:6)

iii

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
//digigi
p://d

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/
ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
PERNYATAAN
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

.id

ca.cid.id
a
.
j
.
e
nej: 0708102011145
nej
.bu.n
.bu.n
u
u
b
b
i
i
l
l
i
i
NIM
i
i
l
l
idgigi
idgigi
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
p
p
t
t
t
t
dengan sesungguhnya
karya tulis ilmiah
t
hmenyatakan
hhtbahwa
htt
d
Namaej.a
:.c
Peni
ac.i Taliasih Dwi A

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
idgigi
:p//:d
/
/
p
t
t
yang
t
hhtberjudul:

h

“Analisis Efektifitas Investasi Piutang Terhadap Peningkatan Perolehan Laba

idid benar-benar hasil karyaacsendiri,
id
pada UD Barokah-Jember”
.ac.c.adalah
. .c.id kecuali kutipan

ca.cid.id
a
.
j
j
j
a
a
e
e
e
nej. sumbernya, belum ipernah
nej. pada institusi manailib.bu.n
nej.
.bu.n
.bu.n
u
u
u
yang sudahilisaya
sebutkan
diajukan
b
b
i
l
idgigili
idgigili
idgigili
d
/:d
/:bertanggung
/:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
p
p
p
pun,
serta
bukan
karya
jiplakan.
Saya
jawab
atas
keabsahan
t
t
t
hthttp
hthttp
hthttp dan

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
//digigi
p://d

d
aj.ca.ci .id
aj.ac.
aj.ac.
.
.
.
j
j
j
e
e
e
e
tekanan danb.paksaan
mendapat sanksi b.un
u.n
ne
ne dari pihak manapunilibserta
nbersedia
.bu.n
u
u
u
.
i
i
l
l
i
i
b
b
i
i
i
l
l
l
idgigi
idgijika
idgigi ini tidak benar.
gi ternyata dikemudian hari:/pernyataan
/:d
akademik
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
p
hhtt
hhtt
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
//digigi
p://d

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
idgigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
idgigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
idgigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
.
.
j
j
e
e
Peni
Taliasih
nej.
nej. Dwi A
.bu.n
.bu.n
u
u
b
b
i
i
l
l
i
i
i 070810201145
idgigili
idgigilNIM
/:d
/:d
/
/
:
:
/
/
/
/
p
p
t
t
hthttp
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
//digigi
p://d

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
idgigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
idgigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
idgigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan
c.ididini saya buat dengan sebenarnya,
c.idid tanpa adanya

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp
Jember,

c.idid

j.aj.ac.
Yang e
menyatakan,

iv

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
.
.
j
j
e
e
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
u
u
b
b
i
i
l
l
i
i
idgigili
idgigili
LEMBAR PERSETUJUAN
/:d
/:d
/
/
:
:
/
/
/
/
p
p
t
t
hthttp
hthttp

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
//digigi
p://d

Judul Skripsi

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

: Analisis Efektifitas Investasi Piutang Terhadap Peningkatan

d
d
.cid.id
aj.caPerolehan
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
Laba pada UD Barokah-Jember
.
.
.
j
j
j
e
e
e
ne: Peni Taliasih Dwi A ilib.bu.n
ne
ne
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
i
i
l
l
i
i
Nama Mahasiswa
i
i
i
l
l
l
idgigi
idgigi
idgigi
:p//:d
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
: 070810201145
hNIM
hhtt
hhtt
htt
Jurusan

h

: Manajemen

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

.cid.id
: cManajemen
Keuangan
ca.cid.id
a
a
.
.
j
j
a
e
e
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
u
u
b
b
i
i
l
l
i
i
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/
/
:
:
/
/
/
/
p
p
t
t
hthttp
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
//digigi
p://d

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
idgigiPembimbing I
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
j
j
e
e
ne
ne
.bu.n
.bu.n
u
u
b
b
i
i
l
l
i
i
i
i
l
l
idgigi
idgigi
Pembimbing II
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
p
p
t
t
t
t
hhtt
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
e
e
nej.
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
idgigili
idgigili Ana Mufidah, S.E, M.Si.
idgiIKM
Drs.
gili Dwipayana, M.Si.
/:d
/:d
/:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
NIP. 19800201 200501
hthttp2 001
hthttpNIP. 19511231 19703 1 017 hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
//digigi
p://d

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
idgigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
idgigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

Konsentrasi

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
idgigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt
Mengetahui,

Jurusan/Program Studi Manajemen
Ketua
c.idid
c.idid

je.aj.ac.
e
n
u
n
igliibli.b.u
g
i
d
i
/
:/ /d
hthtp
ttp:/

je.aj.ac.
e
n
u
n
igliibli.b.u
g
i
d
i
/
:/ /d
hthtp
ttp:/

Dr. Hj. Isti Fadah, M.Si.
19661020
1990002 2 001
id

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
//digigi
p://d

aj.ca.c.id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
idgigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
idgigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
idgigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

v

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
SKRIPSI
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
idgigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
//digigi
p://d

.id

.id

idgiigilib
d
/
/
:
/
/
p
hthtttp:

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
.
.
j
j
e
e
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
u
u
b
b
i
i
l
l
i
i
Oleh
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/
/
:
:
/
/
/
/
p
p
t
t
hthttp
hthTaliasih
ttp Dwi A
Peni

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
//digigi
p://d

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
idgigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
idgigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
a
a
c
c
.
.
.
j
j
j
a
a
e
e
e
j. M.Si.
neS.E,
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
Dosen
Pembimbing
Kedua : Ana Mufidah,
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
hthttp
hthttp
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
//digigi
p://d

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
idgigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
idgigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
idgigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
//digigi
p://d

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
idgigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
idgigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
idgigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

.id
ANALISIS EFEKTIFITAS
INVESTASI PIUTANG
je.aj.cac.id
je.aj.cacTERHADAP
e
e
n
n
n BAROKAH-JEMBER
PENINGKATAN
lib.u.un PEROLEHAN LABA PADA
lib.u.uUD
idgiigilib
d
/
/
:
/
/
p
hthtttp:

NIM 070810201145

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
idgigi
:p//:d
/
/
p
t
Pembimbing
t
hhtt

Dosen Pembimbing
c.id.idM.Si.
c.id.id Utama : Drs. IKM Dwipayana,

vi

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
//digigi
p://d

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/
ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
PENGESAHAN
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

Skripsi berjudul Analisis Efektifitas Investasi Piutang Terhadap Peningkatan

.id

.id

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
idgigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
Tim
Penguji
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
//digigi
p://d

d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
j
j
e
e
ne
ne
.bu.n
.bu.n
u
u
b
b
i
i
l
l
i
i
i
i
l
l
idgigi
idgigi
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
p
p
t
t
t
t
hhtt
hhtt
Hadi Paramu, SE, MBA, Ph.D

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
idgigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
Anggota
/
p
t
hthttp I,

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
Anggota II,
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
//digigi
p://d

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
Drs. Marmono.S.,
M.Si
u.n
ne
u
b
i
l
i
b
i
NIP 19660904
199002
1 001
l
idgigi
d
/
/
:
/
/
p
hthtttp:

d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
j
j
e
e
Drs.
IKM
ne Dwipayana, M.Si. ilib.bu.n
ne
.bu.n
u
u
b
i
l
i
i
i
NIP.
1951123
119703
1
017
l
l
idgigi
idgigi
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
p
p
t
t
t
t
hhtt
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
Dekan,gilib
idigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
//digigi
p://d

d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
j
j
e
e
n
ne
ne Prof. Dr. H. Moh. Saleh,
.buM.Sc.
.bu.n
u
u
b
b
.
i
i
l
l
i
i
i
i
l
l
idgigi 1 002
idgigi
NIP. 19560831
198403
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
p
p
t
t
t
t
hhtt
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
idgigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

c .id
Perolehan Laba pada
telah diujiedan
c.id oleh Fakultas
j.a.cadisahkan
.acBarokah-Jember
ej.aUD
.unnej

nej
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
idgigi
dig
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
p
p
t
t
t
t
hhari,
hhtt
htt tanggal : Senin, 18 April 2011
iliiblib.u Jember pada:
EkonomiigUniversitas

tempat

: Fakultas Ekonomi Universitas Jember

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

Ketua

NIP 19690120 199303 1 002

Mengesahkan

vii

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
//digigi
p://d

d
d
d
aj.ca.ci .id Peni Taliasih Dwi A ej.aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
j
j
e
e
n
e
nManajemen,
ne
ne
.bu.n
.bu.Universitas
.bu.n
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
Jurusan
Fakultas
ekonomi,
Jember
i
i
i
l
l
l
idgigi
idgigi
idgigi
:p//:d
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
hhtt
hhtt
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
e
e
j.
n
newill
nej. in receivables. Theilib.bu.n
nej.
.bu.n
.bu.investment
Credit sales
policy
increase the amount
of
u
u
u
b
b
i
i
l
l
i
i
ili
ili risk of no or delayed collection
idgigamount
idgigthe
idgigili
/:d
/:d
/:d
greater
the
of receivables, the greater
/
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
thttp of that risk, firms need tohconsider
thttp the
tp
hofthtaccounts
receivable payments. hBecause

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
//digigi
p://d

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ABSTRACT

level of effectiveness of investment in receivables to increase profits. Methods of
data analys is used in this study is quadratic trend analysis and methods
d
id
.cid.ireturn
d (ROR). The
of income statement jand
aj.ca.ci .id
aj.ca.ratio
aj.caof
c.id analysis approach, theerate
.
.
.
j
j
e
e
n
n
effectiveness bof.uadditional
investment amounts bat.uUD
ne
ne
neBarokah calculated usingilib.bu.n
u
u
u
.
.
i
i
l
l
i
i
b
b
i
i
i
l
l
l
g i
idgthe
idgigiThe results showed that
ratio//danalysis
rate of return (ROR).
igi
:p//:d
:p://idigaccounts
:p//:d
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
investment
can
be
implemented
in
2011
as
based
on
the
calculation
t
t
t
hhtt
hhtt
hhtt
of the rate of return is known that the return on the investment fund of
90.4% far exceeds
the interest rate on
bank
loans and SME lending
d
i
rates initiated by the government.
Based
on
calculations,
.
d known that
d
ca.cid.id
cais.cid.ialso
cac.i
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
e
e
j.
such
u.n
nej. the period alsobring
nofeinvestment
nej.
.bu.n
.bwould
.bu.n
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
in additional
profit
Rp.
35,590,000.00.
In
other
words,
of
2011,
idgigili
idgigili
idgigili
d
/:d
/:be
/:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
effective
investment
on
the
receivables
to
done
by
UD
Barokah.
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t p
t p
t p

hhtt

hhtt

h

h

hhtt

h

Key words: Turnover, Accounts Receivable, Influence, Cooperative

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
//digigi
p://d

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
idgigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
idgigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
idgigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
//digigi
p://d

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
idgigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
idgigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
idgigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

viii

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
RINGKASAN
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
//digigi
p://d

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
//digigi
p://d

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
//digigi
p://d

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
//digigi
p://d

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

Analisis Efektifitas Investasi Piutang terhadap Perolehan Laba pada UD

.id

.id

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
idgigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

c id
.id
Barokah-Jember;ePeni
Dwi A, 070810201145,
j.a.cacTaliasih
ej.a.ac.2011, 45 halaman,
.unnej

.unnej

b u
b u
Jurusan Manajemen
igiliilib. Fakultas Ekonomi Universitas
igiliilib.Jember.

://d/dig
hthtp
ttp:/
Piutang

adalah

://d/dig
hthtp
ttp:/

tuntutan

(claims)

terhadap

pihak

tertentu

h

yang

penyelesaiannya diharapkan
ca.cid.id dalam bentuk kas selama
ca.cid.idkegiatan normal
ca.cid.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
e
e
nej.penjualan kredit akan memperbesar
nej. jumlah investasi dalamilib.bu.n
nej.
.bu.n
.bu.n
u
u
u
perusahaan.iliKebijakan
b
b
i
l
i
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
p
p
p
piutang.
Semakin
besar
volume
penjualan
secara
kredit
maka
akan
semakin
besar
t
t
t
hthttp
hthttp
hthttp

h

pula investasi dalam piutang. Semakin besar jumlah piutang juga berarti semakin

d
aj.ca.ci .id
aj.ac.
aj.ac.
.
.
.
j
j
j
e
e
e
n
piutang yangb.telah
u.n
ne
nejatuh tempo. Karena resiko
ne maka perusahaan perluilib.bu.n
.buitulah,
u
u
u
b
.
i
i
l
l
i
i
b
i
i
i
l
l
l
idgigi
idgigi
idgigi
//:d
memperhatikan
tingkat efektifitas
investasi
dalam piutang. tp:Dengan
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
/
/
p
p
t
t
t
t
t
p
hhtt
hhtt
hhtt
memperhatikan tingkat efektifitas investasi dalam piutang, diharapkan perusahaan
besar pula resiko tak c
tertagihnya
piutang maupun keterlambatan
.idid
c.idid pembayaran

h

akan mampu meningkatkan
ini untuk
id
id keuntungannya. Tujuan penelitian

ca.cid.id
ca.c.id
ca.c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
e
j. periode 2011 dan .une
menganalisis kebutuhan
neuntuk
nej. tambahan investasiilipiutang
nej.
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
.
i
i
l
l
i
i
b
idgigili
idgigili terhadap peningkatan laba
idgigilitingkat efektifitas investasi
menganalisis
piutang
pada
/:d
/:d
/:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
thttp
hthttp
hthttp
hUD
Barokah-Jember.

h

Penelitian ini dilakukan pada UD Barokah yang merupakan salah satu unit

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
ne
ne
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
i
i
i
Barokah
menjual
produk-produk
meubel
berkualitas
yang
berlokasi
di
Jalan
Raya
l
l
l
idgigi
idgigi
idgigi
:p//:d
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
hhprimer
hhtPenelitian
hSultan
tt dan
ini menggunakan data
htt Agung Gang I no.15 Jember.
c.idid

c.idid

aj.ac.
Usaha Mikro Kecil
(UMKM) yang ada edij.a
Jember. UD
.ac.
ej.Menengah
jKabupaten

h

sekunder. Data pada penelitian ini diperoleh dari UD Barokah berupa data

ca.cid.id
a
.
j
e j.
eej.
e
nej.
une
unperusahaan.
udiperoleh
bli.bu.n
bli.bu.n
bli.bu.n
i
i
i
penelitiangilyang
langsung dari gpemilik
Penelitian gini
l
l
i
i
idigi
idigi
idigi
/:d
/:d
/:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
penelitian dekriptif yang
untuk memecahkan masalah
thttp
tp
hthttp yang
hthtbertujuan
hmerupakan
d

d

.i
.i id - 2010,serta informasi-informasi
penjualan pada periode
penunjang
j.acac.id
j.acac.2005

h

ada saat ini kemudian memprediksi keadaan dimasa depan.

d
aj.ca.ci .id
aj.ac
aj.ac
.
.
.
j
j
j
e
e
e
n
e
ne
neserta analisis rasio rate ofilib.bu.n
nmetode
.bu.n
.budan
trend kuadratik
income statement approach
u
u
u
b
b
.
i
i
l
l
i
i
i
i
i
l
l
l
idgigi
idgigi
idgigi
d
:p//:d
:p//:yang
:p//:d
/
/
/
return
(ROR).
Analisis trend kuadratik
dihitung dengan bantuan
program
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
hhtt
hhtt
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

Metode analisis data
d adalah analisis
d digunakan dalam penelitian
c.id.iini
c.id.iyang

Zaitun Time Series ver 2.0. digunakan untuk menentukan besarnya ramalan

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp
ix

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
e
e
nej.
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
li
ili
idgigKemudian
idgigiperputaran
idgigili
penjualan.
dilakukan penghitungan
piutang dan tambahan
/:d
/:d
/:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
thttp untuk dapat menentukanhthtambahan
thttp tak
hpiutang
ttp
investasi. Besarnya hpiutang

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
//digigi
p://d

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

h

tertagih dihitung dengan metode income statement approach, yaitu besarnya

.id

.id

ca.cid.id
a
.
j
.
e
j
nej kredit netto yang terjadi
neperiode
nej
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
credit sales
(penjualan
selama
tertentu).
Analisis
i
i
i
l
l
l
idgigi
idgigi
idgigi
:p//:d
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
hrasio
hhtt untuk menghitung efektifitas
hhttambahan
htt rate of return (ROR) digunakan
piutang tak tertagih
.a.cac.id berdasarkan rata-rata epresentase
j.a.cac.id tertentu dari net
ejditentukan

h

investasi piutang pada UD Barokah.

idid dilaksanakan
Hasil penelitian.amenunjukkan
bahwa investasi piutang
c.cid.id
.ac.c.dapat

ca.cid.id
a
.
j
j
j
a
a
e
e
e
n
nej. berdasarkan perhitungan
neofj.return diketahui bahwailib.bu.n
nej.
.bu.n
.burate
u
u
u
pada tahunil2011
karena
b
b
.
i
i
l
i
idgigili
idgigili
idgigili
d
/:d
/:d
/:bunga
/
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
p
p
p
tingkat
pengembalian
dana
investasi
sebesar
90,4%
jauh
melebihi
suku
t
t
t
hthttp
hthttp
hthttp

h

pinjaman bank maupun suku bunga pinjaman UMKM yang digagas oleh

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
//digigi
p://d

d
aj.ca.ci .id
aj.ac.
aj.ac.
.
.
.
j
j
j
e
e
e
e
tersebut juga
akan
sebesar Rp b.un
ne
ne mendatangkan tambahan
nkeuntungan
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
.
i
i
i
l
l
l
i
i
i
b
i
i
i
l
l
l
idgigi
idgigi Dengan kata lain, pada:/periode
idgigi 2011, investasi terhadap :piutang
/:d
//:d
35.590.000,00.
:p//:d
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
p
p
hhtt
hhtt
hhtt
efektif untuk dilakukan oleh UD Barokah.

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
//digigi
p://d

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
idgigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
idgigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
idgigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
//digigi
p://d

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
idgigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
idgigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
idgigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

pemerintah. Berdasarkan
id perhitungan, juga diketahui
c.idhasil
c.ididbahwa investasi

x

h

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
PRAKATA
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
//digigi
p://d

id
id
ca.cid.id
a
.
j
.
.
.
e
e
e
nej penulis dapat menyelesaikan
nej
nej
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
hidayat-Nya
sehingga
penulisan
skripsi
ini
dengan
i
i
i
i
i
i
l
l
l
idgigi
idgigi
idgigi
//:d
//:d
//:d
:
:
:
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
p
p
p
memperoleh bimbingan hdantt bantuan
hbaik.
hhpenulis
tt
htt Dalam menyusun skripsi ini,
h

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
//digigi
p://d

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
//digigi
p://d

Puji syukur jkehadirat
rahmat dan
.aca.c.id Allah SWT yang telah jmelimpahkan
.aca.c.id

dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin

did :
mengucapkan terima kasih
ac.ci .kepada

ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
.
.
.
j
j
j
a
e
e
e
nej.
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
li
ili Dr. H. Moh. Saleh, /M.Sc.,
idgigProf.
idgigiselaku
idgigili
1. Bapak
Dekan Fakultas Ekonomi
/:d
/:d
/:d
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
p
hthttUniversitas
hthttp
hthttp
Jember.

h

2. Ibu Dr. Hj. Isti Fadah, M.Si dan Bapak Dr. M. Dimyati, SE, M.Si selaku

.id

.id

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
idgigi
:p//:d
/
/
p
t
t
SE, hM.Si
htt selaku

c c.id
.id
Ketua Jurusanedan
Manajemen Fakultas
Universitas
j.a.cacSekertaris
ej.a.aEkonomi
.unnej

b u
Jember.
igiliilib.

:p//:d
//digDrs.
h3.thtp
ttBapak

IKM

nej
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
idgigi
:p//:d
/
/
p
t
t
Dwipayana,M.Si
hhtt dan Ibu Ana Mufidah,

h

Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dalam penyusunan

ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
e
e
j.
nej. di Fakultas Ekonomiilib.bu.n
nedan
nej.
.bu.n
.bu.n
u
u
u
4. Seluruhilib
dosen
staf
pengajar
serta
karyawan
b
i
l
i
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
p
p
p
Universitas
Jember
atas
ilmu
dan
bantuan
yang
diberikan
selama
ini.
t
t
t
hthttp
hthttp
hthttp
skripsi ini.

h

5. Ibu Cahyo selaku Pemilik UD Barokah atas bantuan dan informasi selama

d
d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
.
j
j
j
e
e
e
6. Sahabat-sahabat,teman
seperjuangan, dan
orang-orang
yang banyak b.u.n
ne
ne
ne
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
b
i
i
i
l
l
l
idgigi
idgigi
idgigi dalam penyusunan skripsi://ini,
d
membantu
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
/
/
p
p
p
:
t
t
t
t
t
t
p
hhtt
hhtt
hhtt
7. Seluruh pihak-pihak yang telah membantu dan tidak dapat kami sebutkan
penelitian

h

satu-satu.

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
e
e
Penulis umenyadari
ej. dari sempurna. Oleh b.u.n
nej.
njauh
nej. bahwa skripsi iniilimasih
.bu.n
.b.n
u
u
u
b
b
i
i
l
l
i
i
b
i penulis demi kesempurnaan
ili dan saran sangat diharapkan
idgigili
idgigiloleh
idgigkritik
karena
itu,
/:d
/:d
/:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
thttp
p
hthttp
hthttbagi
hskripsi
ini. Semoga skripsi ini berguna
kita semua.

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
//digigi
p://d

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
Jember,
22
Maret 2011
l
idgigi
d
/
/
:
/
/
p
hthtttp:

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
Penulis
l
idgigi
d
/
/
:
/
/
p
hthtttp:

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
idgigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

xi

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgISI
DAFTAR
igili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
//digigi
p://d

d
d
d
Halaman
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
.
j
j
j
e
e
e
ne
ne
ne
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
i
i
i
l
l
l
idgigi JUDUL .........................................................................
idgigi
idgigi
HALAMAN
ip://d
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
/
/
p
p
:
t
t
t
t
t
t
p
hhtt
hhtt
hhtt
HALAMAN PERSEMBAHAN ........................................................
ii

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
//digigi
p://d

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
//digigi
p://d

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
//digigi
p://d

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

HALAMAN MOTTO ....................................................................... iii

ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
HALAMAN PERNYATAAN
...........................................................
iv
e
e
e
nej.
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
i
idgigilPERSETUJUAN
idgigili
HALAMAN
..........................................................
v //digigili
/:d
/:d
/
/
:
:
: /d
/
/
/
/
p
p
t
t
t
thttp
thttp
hHALAMAN
hthvip
ttp:/
PEMBIMBINGANh......................................................

h

HALAMAN PENGESAHAN ........................................................... vii

ca.cid.id
a
.
j
.
e
n
nej
nej
nej
.bu.n
.bu....................................................................................
.bu.n
u
u
u
b
b
b
.
i
i
i
l
l
l
i
i
i
RINGKASAN
ix
i
i
i
l
l
l
idgigi
idgigi
idgigi
:p//:d
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
........................................................................................
hhxitt
hPRAKATA
hhtt
htt
.id

.id

c id
c id
ABSTRACT ......................................................................................
viii
ej.a.ac.
ej.a.ac.

h

DAFTAR ISI ..................................................................................... xii

ca.cid.id
a
.
j
j
j
a
a
e
e
e
nej.
nej..........................................................................
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
DAFTAR iGAMBAR
xv
i
i
i
l
l
l
i
i
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
p
p
p
DAFTAR
LAMPIRAN
.....................................................................
xvi
t
t
t
hthttp
hthttp
hthttp
id
id
DAFTAR TABEL .............................................................................
xiv
.ac.c.id
.ac.c.id

h

BAB 1. PENDAHULUAN ................................................................. 1

d
aj.ca.ci .id
aj.ac.
aj.ac.
.
.
.
j
j
j
e
e
e
1.2 iRumusan
3
ne
ne Masalah .........................................................
ne
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
i
i
l
l
l
i
i
i
i
i
i
l
l
l
gigi
idgigi
idgigi
id1.3
Tujuan dan Manfaat .....................................................
4p://:d
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
/
/
p
p
t
t
t
t
t
t
p
hhtt
hhtt
hhtt
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA ....................................................... 5
1.1 Latar Belakang
1
c.idid
c.idid..............................................................

h

2.1 Landasan Teori
5
id
id .............................................................

ca.cid.id
ca.c.id
ca.c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
e
e
2.1.1
Pengertian
Piutang..................................................
5
ej.
nej.
nej.
n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
i Manfaat Piutang .....................................................
idgigili
idgigil2.1.2
6 ://didgigili
/:d
/:d
/
/
:
:
/
/
/
/
p
p
t
t
t
thp
thttp
p://
t
h
h
hthttp
t
2.1.3 Resiko Adanya Piutang .......................................... 6

h

2.1.4 Manajemen Piutang ............................................... 6

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
ne
ne
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
i
i
i
2.1.6
Variable
Costing
....................................................
8
l
l
l
idgigi
idgigi
idgigi
:p//:d
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
hh8tt
hhtt
2.1.7 Rate of Return h
........................................................
htt
c.idid

c.idid

j.aj.ac. Antara Piutang dengan Laba
2.1.5 e
Hubungan
ac. ....... 8
ej.aj.Usaha

h

2.2 Penelitian Terdahulu ..................................................... 9

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp
xii

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
e
e
nej.
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
li
gigiKerangka
id2.3
idgigili
Konseptual ...................................................
10 //digigili
/:d
/:d
/
/
:
:
: /d
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
thttp3. METODE PENELITIANhth....................................................
hBAB
hth11
ttp
ttp:/

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
//digigi
p://d

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
//digigi
p://d

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
//digigi
p://d

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

h

3.1 Rancangan Penelitian .................................................... 11

.id

.id

ca.cid.id
a
.
j
.
e
nej
nej
nej
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
3.3
Metode
Pengumpulan
Data
...........................................
11
i
i
i
l
l
l
idgigi
idgigi
idgigi
:p//:d
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
hhtt 3.4 Definisi OperasionalhVariabel........................................
hh11
tt
htt
cac.id Data .................................................
c id
3.2 Jenis dan
11
ej.a.Sumber
ej.a.ac.

h

3.5 Metode Analisis Data .................................................... 13

id
.cid.id
3.6 Kerangka
Masalah ....................................
16
.acPemecahan
.ac.c.id

ca.cid.id
a
.
j
j
j
a
a
.
e
e
e
n
nejPEMBAHASAN
nej.
nej.
.bu.DAN
.bu.n
.bu.n
u
u
u
BAB 4. HASIL
.............................................
18
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
p
p
p
4.1
Gambaran
Umum
Usaha
..............................................
18
t
t
t
hthttp
hthttp
hthttp

h

4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan ................................... 18

d
aj.ca.ci .id
aj.ac.
aj.ac.
.
.
.
j
j
j
e
e
e
e Pemasaran ...................................................
4.1.3
Aspek
21
ne
n
ne
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
i
i
i
l
l
l
idgigi
idgigi 4.1.4 Aspek Produksi ......................................................
idgigi
22
:p//:d
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
hhtt
hhtt
hhtt
4.1.5 Kebijakan Kredit Perusahaan.................................. 26
4.1.2 Aspek
18
idid Daya Manusia (SDM) ....................
c.Sumber
c.idid

h

4.2 Analisis Dataid..................................................................
27
id

ca.cid.id
ca.c.id
ca.c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
e
e
j.
4.2.1
Kebutuhan
Tambahan Dana Investasi
....... 27
ej.
nePiutang
n
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
i Efektifitas Investasi Piutang
ili
idgig...................................
idgigil4.2.2
31://didgigili
/:d
/:d
/
/
:
:
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
hth39
hthttp
hthttp 4.3 Pembahasan....................................................................
ttp:/

h

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN ............................................. 41

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
.bu.une
.bu.une
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
i
i
i
l
l
l
5.2
Saran
..............................................................................
41
idgigi
idgigi
idgigi
:p//:d
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
hh43
hhtt
hDAFTAR
tt
PUSTAKA.........................................................................
htt
c.idid

c.idid

a c.
a c.
5.1 Kesimpulan
41
nej. j.a
nej. j.a ....................................................................

LAMPIRAN

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
//digigi
p://d

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
idgigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
idgigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
idgigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

xiii

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
//digigi
p://d

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
//digigi
p://d

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

id
id
ca.cid.id
a
.
j
.
.
.
e
e
e
nej Produksi. .....................................................
nej
nej
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
4.2 Peralatan
Penunjang
27
i
i
i
i
i
i
l
l
l
idgigi
idgigi
idgigi
//:d
//:d
//:d
:
:
:
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
p
p
p
..................................... h28tt
h4.3
hhtt
httNilai Penjualan Kredit Tahun 2005-2010
h

h

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/
ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
DAFTAR
TABEL
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

Halaman

. .idBarokah-Jember ..................................
.
4.1 Kompensasi Pegawai
22
j.acacUD
j.acac.id

4.4 Ramalan Penjualan Kredit Tahun 2011 ........................................ 29

d.id 2011 ..............................................
d
4.5 Nilai Penjualan Kredit
30
ac.ciTahun
ac.ci .id

ca.cid.id
a
.
.
.
j
j
j
a
a
e
e
e
u.n
u.n
nej.UD Barokah Periode 2011
nej.
nej.
.bPiutang
.b.............................
.bu.n
4.6 Tambahan
31
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
p
p
p
4.7
Tambahan
Investasi
UD
Barokah
Periode
2011
...........................
32
t
t
t
hthttp
hthttp
hthttp

h

4.8 Contribution Margin per Unit....................................................... 34

d
aj.ca.ci .id
aj.cac.
aj.cac.
.
.
.
j
j
j
e
e
e
n
4.10 Tambahan
.........................
35
ne
ne Kredit Meja Periodeili2011
ne
.bu.n
.buPenjualan
.bu.n
u
u
u
b
b
b
.
i
i
l
l
i
i
i
i
i
l
l
l
idgigi Penjualan Kredit Lemari://Periode
idgigi 2011...................... 36 ://didgigi
d
/:d
4.11
:p/Tambahan
/
/
/
/
/
p
p
:
t
t
t
t
p
hthtp
hhtt
hhtt
ttp:/
4.12 Tambahan Penjualan Kredit Dipan Periode 2011 ....................... 36
4.9 Tambahan Penjualan Kredit
35
.idid Kursi Periode 2011 ..........................
.idid

h

4.13 Tambahan Laba UD Barokah
Periode 2011……………………..
37
d
d

c