ANALISIS FAKTOR YANGMEMPENGARUHI FERTILITAS PASANGAN USIA SUBUR DI DESA SEMBORO KECAMATAN SEMBORO KABUPATEN JEMBER TAHUN 2011

igliiblib.u
g
i
d
i
/://d

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

igliiblib.u
g
i
d
i

:// /d
hthtp
ttp:/

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n

u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i

l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u

b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne

.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

ca.cid.id
a
.
j

e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
/:d
//dig

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u

b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.

.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j

e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

d
aj.ca.ci .id

.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

d
aj.ca.ci .id
.
j
e

ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

je.aj.ac
e
n
u
igliibli.b.un
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

je.aj.ac
e
n
u
igliibli.b.un
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
SKRIPSI
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
/:d
//dig

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
Oleh
j
j
e
e
ne
ne
.bu.n
.bu.n
u
u
b
b
i
i
l
l
i
i
i
i
Andriana Agustin
idgigil
idgigil L.
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
p
p
t
t
NIM.
070810191045
t
t
hhtt
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
/:d
//dig

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
/:d
//dig

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
/d/idgigili

ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI FERTILITAS
PASANGAN USIA SUBUR DI DESA SEMBORO KECAMATAN
SEMBOROcKABUPATEN
JEMBER TAHUN
.id.id
c.id.id2011

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
id.id
EKONOMI j.ac.cid
.id
aj.ca.cFAKULTAS
.
j
a
.
e
e
j
n
n
e
e
UNIVERSITAS JEMBER
liibli.bu.un
liibli.bu.un
i
i
g
g
i
i
2012
//ddig
//ddig

: /
hthtp
ttp:/

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
g ili
://d/idig

: /
hthtp
ttp:/

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
g ili
://d/idig
i

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt
ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
g ili
://d/idig

igliiblib.u
g
i
d
i
/://d

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
/:d
//dig

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

je.aj.ac
e
n
u
igliibli.b.un
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

je.aj.ac
e
n
u
igliibli.b.un
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
/:d
//dig

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PASANGAN USIA
SUBUR DI DESA SEMBORO KECAMATAN SEMBORO
KABUPATEN
c.id.id JEMBER TAHUN 2011
c.id.id

d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
j
j
e
e
ne
ne
.bu.n
.bu.n
u
u
b
b
i
i
l
l
i
i
i
i
SKRIPSI
idgigil
idgigil
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
p
p
t
t
t
t
hhtt
h tt
diajukan guna melengkapi tugash akhir dan memenuhi salah satu syarat

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1)
dan
gelar sarjana Ekonomi c.idid
did
c.imencapai

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
/:d
//dig

je.aj.ac.
e
n
u
igliibli.b.un
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
j
j
e
e
ne
ne
.bu.n
.bu.n
u
u
b
b
Oleh
i
i
l
l
i
i
i
i
idgigil
idgigil L.
//:d
Andriana
:p//:d
:pAgustin
/
/
/
/
p
p
t
t
t
t
hhtt
htt
NIM.h070810191045

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
/:d
//dig

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
/d/idgigili

je.aj.ac.
e
n
u
igliibli.b.un
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

JURUSAN ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN
id.id
EKONOMI j.ac.cid
.id
aj.ca.cFAKULTAS
.
j
a
.
e
e
j
n
n
e
e
UNIVERSITAS JEMBER
liibli.bu.un
liibli.bu.un
i
i
g
g
i
i
2012
//ddig
//ddig

: /
hthtp
ttp:/

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
g ili
://d/idig

: /
hthtp
ttp:/

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
g ili
://d/idig
i

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt
ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
g ili
://d/idig

igliiblib.u
g
i
d
i
/://d

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

PERSEMBAHAN

ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
ej. SWT yang
nej.
nej.saya ucapkan syukur ikepada
nAllah
nej.
Dengan kerendahan
hati,
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
ig ili
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
kepadaNya
kita
berserah
diri.
//dig
/
/
/
p
p
p
t
t
t
hthttp
hthttp
hthttp
Skripsi ini saya persembahkan untuk :

d
d
d
Wiji
.cid.idLestari yang selalu memberikan
aj.ca
aj.ca.ci .id 1. Ibunda tercinta Lilik
aj.ca.ci .id doa, perhatian,
aj.ca.ci .id
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
u.n
nesayangnya yang tak terhingga
ne
ne selalu menguatkan dan
ne
.bkasih
.bu.n
.bu.n
.bu.n
dukungan dan
yang
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
i
i
i
i
idgigil
ig il
idgigil
idgigil
/:d
//:d
:p//:d
:psegala
:p//:d
/
/
/
/
//dig
/
/
mengajari
penulis
dalam
menghadapi
permasalahan;
p
p
p
t
t
t
t
t
t
hhtt
hhtt
hhtt
2. Ayahanda Muhamad Sulton terimakasih atas segala doa dan nasehat yang

ca.cid.id selalu memberikan semangat
ca.cid.id untuk maju dan sukses;j.aca.cid.id
ca.cid.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
e
e
e
n
nej.
nej. Suluh yang selaluilimemberikan
nej. semangat, dukungan
nej.
.bu.n
.buMisbahul
.bu.n
.bu.n
3. Adikku Novan
u
u
u
u
b
b
b
b
.
i
i
i
l
l
l
i
i
i
ig ili
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
//dig
/
/
/
p
p
p
dan
doa;
t
t
t
hthttp
hthttp
hthttp
4. Guruku yang sudah memberikan ilmu untuk penulis;

d
d
d
Ekonomi
aj.ca.ci .id 5. Almamater Fakultas
aj.ca.ci .id Universitas Jember. ej.aj.ca.ci .id
.
.
j
j
e
e
ne
ne
ne
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
i
i
i
ig il
idgigil
idgigil
/:d
:p//:d
:p//:d
/
/
//dig
/
/
p
p
t
t
t
t
hhtt
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
/:d
//dig

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
/:d
//dig

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
/d/idgigili

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
g ili
://d/idig

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
g ili
://d/idig

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
g ili
://d/idig

ii

igliiblib.u
g
i
d
i
/://d

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
/:d
//dig

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
/:d
//dig

MOTO

ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
e
e
nej.
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
idgigili
idgigili
idgigili
d
/:janganlah
/:d
/:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
Dan
kamu
berjalan
di
muka
bumi
ini
dengan
sombong,
karena
/
/
/
p
p
p
t
t
t
hthttp
hthttp
hthttp
sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi
dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung.
(Terjemahan
c.id.id surat Al Israa’ Ayat 37)c.id.id

je.aj.ac
e
n
u
n
.
giigliiblib.u
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

je.aj.ac
e
n
u
n
.
giigliiblib.u
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan)
id.id Tuhanmulah hendaknya
yang lain, dan hanya
.cid.id berharap
ca.ckepada
cakamu
a
a
.
.
j
j
nej. (QS. Alam Nashrah:6-8)
nej.
.une
.une

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

“Sesunggujnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum
d
.cid.id sendiri yang mengubahnya”
sampai
aj.camereka
aj.ca.ci .id
.
.
j
j
e
e
(QS. Ar Ra’du : 11 .)unne
.unne

giigliiblib.u
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliiblib.u
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
/:d
//dig

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
/:d
//dig

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
/d/idgigili

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
g ili
://d/idig

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
g ili
://d/idig

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
g ili
://d/idig

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

iii

igliiblib.u
g
i
d
i
/://d

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
.
.
j
j
e
e
n
nej. tangan dibawah ini i:lib.bu.n
nej.
Saya yang
.bubertanda
u
u
b
.
i
l
i
idgigili
idgigili
/:d
/:L.d
/
/
:
:
/
/
nama
:
Andriana
Agustin
/
/
p
p
t
t
hthttp
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
/:d
//dig

NIM

PERNYATAAN

: 070810191045

d
d
d
ca.cid.idberjudul :Analisis
aj.ca.ci .id bahwa karya ilmiah
aj.ca.ci .id menyatakan dengan esesungguhnya
aj.yang
aj.ca.ci .id
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
n
ne
ne
neSubur di Desa Semboro
ne
.bu.n
.bu.n
.buUsia
.bu.n
Faktor yang iMempengaruhi
Fertilitas Pasangan
u
u
u
u
b
b
b
b
.
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
i
i
i
idgigil
ig il
idgigil
idgigil
/:d
:p//:d
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
//dig
/
/
Kecamatan
Semboro
Kabupaten
Jember
Tahun
2011
adalah
benar-benar
karya
p
p
p
t
t
t
t
t
t
hhtt
hhtt
hhtt
sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan

manapun, serta bukan
id
id jiplakan, saya
ca.cid.id belum pernah diajukanj.pada
ca.cid.institusi
ca.cidkarya
ca.cid.id
.
a
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
e
e
e
nej.
nej.keabsahan dan kebanaran
nej. sesuai dengan sikap
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
bertanggung ijawab
atas
isinya
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
ig ili
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
//dig
/
/
/
p
p
p
ilmiah
yang
harus
dijunjung
tinggi.
t
t
t
hthttp
hthttp
hthttp
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya

d
manapun serta bersedia
d
ca.cid.id
ca.cid.ipihak
ca.cid.idmendapat sanksi
a
aj.ca.ci .id tekanan dan paksaan
adari
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.
.
.
e
e
e
e
n
ej benar.
nej
ne
nedij kemudian hari pernyataan
ntidak
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.ini
u
u
u
u
akademik jikailternyata
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
i
i
i
i
i
i
i
idgigil
ig il
idgigil
idgigil
/:d
:p//:d
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
//dig
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
hhtt
hhtt
hhtt
Jember, 12 April 2012

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
/:d
//dig

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
/:d
//dig

d
Yang menyatakan,
ac.ci .id

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

dd
Andriana Agustin
aj.ca.ci .iL.
.
j
e
NIM..070810191045
un
une

giigliiblib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
/d/idgigili

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
g ili
://d/idig

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
g ili
://d/idig

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
g ili
://d/idig

je. j.a
e
n
u
n
.
u
b
idgiigliilib.
d
/
/
:
/
hthtp
ttp:/

iv

igliiblib.u
g
i
d
i
/://d

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
/:d
//dig

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

SKRIPSI

ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
e
e
nej.
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
ANALISIS
FAKTOR
YANG
MEMPENGARUHI
FERTILITAS
/
/
/
p
p
p
t
t
t
hthttp
hthttp
hthttp
PASANGAN USIA SUBUR DI DESA SEMBORO KECAMATAN
SEMBOROcKABUPATEN
JEMBER TAHUN
.id.id
c.id.id2011

je.aj.ac
e
n
u
n
.
giigliiblib.u
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

je.aj.ac
e
n
u
n
.
giigliiblib.u
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
/:d
//dig

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

d
d
Oleh
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
j
j
e
e
ne
ne
.bu.n
.bu.n
u
u
Andriana Agustin
L.
b
b
i
i
l
l
i
i
i
i
idgigil
idgigil
NIM. 070810191045
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
p
p
t
t
t
t
hhtt
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
/:d
//dig

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

.cid.id Pembimbing
c
ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
a
.
.
.
e
e
e
nej
nej
nej
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
i
i
i
il
il Suswandi, MP
idgigDosen
idgigil
idgigEdi
Pembimbing I t:pDrs.
P.
:p//:d
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
/
/
p
p
t
t
t
t
t
hhtt
hhtt
hhtt
Dosen Pembimbing II : Aisah Jumiati, SE, MP

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
/:d
//dig

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
/d/idgigili

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
g ili
://d/idig

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
g ili
://d/idig

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
g ili
://d/idig

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

v

igliiblib.u
g
i
d
i
/://d

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
j.
nej.
n:eAnalisis
nej. Fertilitas Pasangan
nej.
Judul Skripsi lib.u.n
Faktor yang Mempengaruhi
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
i
b
ig ili
idgigili
idgigili
idgigili
d
/:d
/:d
/:Desa
/:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
Usia
Subur
di
Semboro
Kecamatan
Semboro
//dig
/
/
/
p
p
p
t
t
t
hthttp
hthttp
hthttp
Kabupaten Jember Tahun 2011

d
d
d
: Andriana
aj.ca.ci .id Agustin L.
aj.ca.ci .id Nama
aj.ca.ci .id
.
.
.
j
j
j
e
e
e
n:e070810191045
ne
ne
.bu.n
.bu.n
.bu.n
Nim
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
i
i
i
idgigil
ig il
idgigil
/:d
:p//:d
:p//:d
/
/
/
//dig
/
Fakultas
:
Ekonomi
p
p
t
t
t
t
hhtt
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

: Ekonomi
ca.cid.id Kosentrasi
ca.cid.id Sumber Daya Manusiaj.aca.cid.id
a
a
.
.
j
j
e
e
e
j.
nej.
n:e19
nej.
.bu.n
.bu.n
Disetujui Tanggal
Desember 2011 ilib.bu.n
u
u
u
b
b
i
i
l
l
i
i
ig ili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/
/
:
:
/
/
//dig
/
/
p
p
t
t
hthttp
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
/:d
//dig

Jurusan

: Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
j
j
e
e
e
ne
nPembimbing
.bu.n
.bu.n
u
u
II
b
b
i
i
l
l
i
i
i
i
idgigil
idgigil
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
p
p
t
t
t
t
hhtt
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne I
.bu.n
u
Pembimbing
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt
.idd

i
Drs. P. Edi Suswandi,
je.aj.cac.MP
e
n
u
n
NIP. 19550425
1 001
ilibi.b.u198503

idgigil
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

.idd

idgigil
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

aj.cac.i SE, MP
Aisah
je.Jumiati,
e
n
u
n
199403 2 002
ibi.b.u19680926
ilNIP.

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
/:d
//dig

id
Dr.
Subagiarta, SE, M.Si
ca.cIid.Wayan
ca.cid.id
a
a
.
.
j
j
e
e
n
1u001
nej. NIP. 19600412 198702
nej.
.bu.n
.b
u
u
b
b
.
i
i
l
l
i
i
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/
/
:
:
/
/
/
/
p
p
t
t
hthttp
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
/d/idgigili

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
g ili
://d/idig

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
g ili
://d/idig

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
g ili
://d/idig

Mengetahui,
Ketua Jurusan

vi

igliiblib.u
g
i
d
i
/://d

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
/:d
//dig

PENGESAHAN
JUDUL SKRIPSI

ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
.
e
e
e
nej. YANG MEMPENGARUHI
nejPASANGAN
nej.
ANALISIS
FAKTOR
USIA lib.u.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
i
i
l
l
i
i
i
b
idgigili DI DESA SEMBORO
idgigili
d
d
SEMBORO ://d/idgigili
/:SUBUR
/:KECAMATAN
/
/
:
:
/
/
/
/
p
p
t
t
thttp
hthttp
hthtp
KABUPATENhJEMBER
TAHUN 2011
ttp:/

d
d
d
disusun
aj.ca.ci .idoleh:
aj.ca.ci .id Yang dipersiapkan dan
aj.ca.ci .id
.
.
.
j
j
j
e
e
e
ne Agustin L.
ne
ne
.bu.n
.bu.n
.bu.n
Nama
:bAndriana
u
u
u
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
i
i
i
ig il
idgigil
digigil
/:d
:p//:d
/
//dig
/
NIMttpt:p//://d : 070810191045
p
t
t
hht
hhtt
Jurusan

: Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

id penguji pada tanggal:
ca.cid.id telah dipertahankan di depan
ca.cid.panitia
ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
nej.
nej.
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
12 April 2012
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
ig ili
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/
/
:p//:d
:
:
/
/
/
//dig
/
/
/
p
p
danhtdinyatakan
telah
memenuhi
syarat
untuk
diterima
sebagai
kelengkapan
tp
t
t
hthttp
hthttp
htt
guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas

d
d
d
aj.ca.ci .id Jember.
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
.
j
j
j
e
e
e
ne
ne
ne
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
i
i
i
ig il
idgigil
idgPenguji
igil
/:d
Susunan Panitia
:p//:d
:p//:d
/
/
//dig
/
/
p
p
t
t
t
t
hhtt
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

1. Ketua

: Drs. Sunlip Wibisono, M.Kes

(...........................)

3. Anggota

: Drs. P. Edi Suswandi, MP
id
NIP.19550425
.ac.c.id 198503 1 001

(...........................)

NIP.a19581206
ca.cid.id 198603 1 003)
ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
nej.
nej.
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
2. Sekretaris
(...........................)/digigili
idgigili : Dra. Anifatul Hanim,://M.Si
idgigili
ig ili
d
/:d
/:d
/
:
:/ /d
/
/
/
/
//dig
p
p
:
t
t
NIP. 19650730h199103
thttp 2 001
hthttp
hthtp
ttp:/

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

jej.a
e
n
u
n
.
u
b
.
i
idgiigl ilib
d
/
/
:
/
/
hthtp
ttp:

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
/:d
//dig

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ili 4 X 6
idgigFoto
/:d
/
:
/
/
p
t
warna
hthttp

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
/d/idgigili

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
g ili
://d/idig

d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
j
j
e
e
ne
ne
.bu.n
.bu.n
u
u
b
b
i
i
l
l
i
i
i
i
idgigil
idgigil
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
p
p
t
t
t
t
hhtt
hhtt
Mengetahui/Menyetujui,
Universitas Jember
Fakultas
.cid.iEkonomi
d
caDekan,
a
.
j
.
e
j
n

e
liibli.bu.un
i
g
i
:p//:d
/dig
/
t
hthtp
t

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp
d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

Prof. Dr. Mohammad.
c.idid Saleh,M.Sc
NIP.n19560831
eje.aj.ac. 198403 1 002

liibli.bu.un
i
g
i
://d/dig
hthtp
ttp:/

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
g ili
://d/idig

vii

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
g ili
://d/idig

igliiblib.u
g
i
d
i
/://d

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
j
j
e
e
n e
n e
liibli.bu.un
liibli.bu.un
i
i
g
g
i
i
Oleh : Andriana
dig L.
:p//:d
:p//:d
/dig
/Agustin
/
/
p
p
t
t
t
t
t
t
hht
hht

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
/:d
//dig

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

Analisis Faktor yang Mempengaruhi Fertilitas Pasangan Usia Subur di Desa
Semboro KecamatandSemboro Kabupaten Je mber d
Tahun 2011

Jurusan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan
Fakultas
d Ekonomi, Universitas Jember d

aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt
Penelitian ini bertujuan

d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
j
j
e
e
ne
ne
.bu.n
.bu.n
ABSTRAKSI
u
u
b
b
i
i
l
l
i
i
i
i
idgigil
idgigil
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
p
p
t
t
t
t
h tt
hhtt
untukh menganalisis pengaruh pendidikan
suami,

id.id pendidikan istri, pendapatan
id.idkeluarga dan usia kawinacpertama
id.id istri terhadap
.
.
.
c
c
ca.cid.id
a
a
a
c
c
c
.
.
.
.
j
j
j
j
a
a
a
e
e
e
e
fertilitas dan untuk
pengaruh yang.udominan
n
ej.
nej.
nmenganalisis
nej. diantara pendidikan
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
.
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
b
ig ili
idgigili istri, pendapatan keluarga
idgigilidan usia kawin pertama
idgistri
igili
/:d
/:d
/:d
/:d
suami,p:pendidikan
/
/
/
:
:
/
/
/
//dig
/
/
/
p
p
t
t
t
hthttp
hthttp
hthttp
terhadap fertilitas pasangan usia subur di Desa Semboro Kecamatan Semboro

.cid.id Kabupaten Jember . Penelitian
.cid.id ini menggunakan metode.arandom
.cid.id sampling. Unit
ca.cid.id
c
c
c
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j
a
a
a
.
.
.
.
e
e
e
e
analisisnya adalah
pasangan
usia subur di Desa .Semboro
u.n
nej
nej
nej
nej Kecamatan Semboro
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
b
i
i
i
i
idgigil
ig il
idgiJember.
idgigil data primer yang diperoleh
gil
/:d
Kabupaten
Penelitian ini menggunakan
:p//:d
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
//dig
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
hhtt
hhtt
h tt
langsung
dari objek yang diteliti dari h
kuisioner atau wawancara dan data
sekunder

diperoleh dari menyalin .catatan-catatan
yang diperlukan.idpada kantor Desa
cacid.id
ca.cid.id
cac.id
ca.cid.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
j.
n
Semboro Kecamatan
Kabupaten Jember..uHasil
dan pengujian .une
ej.
nSemboro
nej.
nepenelitian
nej.
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
.
.
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
b
b
idgigili
idgigili
idgivariabel
ig ili
gili
/:d
/:d
/:d
/:d
secarap:bersama-sama
menunjukkan bahwa
bebas pendidikan
suami,
/
/
/
:
:
/
/
/
/
/
/
//dig
p
p
t
t
t
hthttp
hthttp
hthttp
pendidikan istri, pendapatan keluarga dan usia kawin pertama istri berpengaruh

pasangan usia subur.iddi Desa Semboro
.cid.fertilitas
.cid.id secara signifikan terhadap
d
i
c
c
ca.cid.id
cac.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
a
a
.
.
.
.
e
e
e
e
j
n
Kecamatan Semboro
Jember. Pada .uhasil
neKabupaten
nej
nej
nejuji ekonometrika yang
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
.
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
b
i
i
i
i
l
idgigimodel
ig il
idgigujiil
idgigil
/:d
menggunakan
klasik, uji multikolinearitas,
uji heterokedastisitas,
:p//:d
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
//dig
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
hhtt
hhtt
hhtt
normalitas dapat diketahui bahwa model tersebut layak untuk dipakai karena

.cid.id
ca.cid.id dalam penelitian inij.acayang
a
.
j
e
e
n
heterokedastisitas,
nej.
nej.
.bu.normalitas.
.bu.n
u
u
b
b
i
i
l
l
i
i
idgigili
ig ili
/:d
/:d
/
:
/
/
//dig
p
t
hthttp

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
/d/idgigili

Kata kunci :

je.aj.cac.i
e
n
u
igliibli.b.un
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
g ili
://d/idig

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
g ili
://d/idig

dilakukan

tidak

terjadi
.iddmultikolinearitas,

Pendidikan suami, pendidikan istri, pendapatan keluarga dan usia
kawin pertama
.idistri.
d

je.aj.cac.i
e
n
liibli.bu.un
i
g
i
://d/dig
hthtp
ttp:/

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
g ili
://d/idig

viii

igliiblib.u
g
i
d
i
/://d

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
/:d
//dig

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

Analysis of Factors Affecting Fertility Age Infertile couples in the Village
Semboro District
Semboro Je mber Year 2011
d
d

ca.ci .id
ca.ci .id
ca.cid.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
e
e
nej.
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
idgigili
idgigili L.
idgigili
By: Andriana
Agustin
/:d
/:d
/:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
hthttp
hthttpand Development Studies hthttp
Department of Economics
Faculty of Economics, Jember University

d
d
d
aj.ca.ci .id ABSTRACT
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
.
j
j
j
e
e
e
ne
ne
ne
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
i
i
i
idgistudy
idgigil of husband's education,
idgigil
gil aims to analyze the://d
effect
wife's
//:d
//:d
:pThis
:
/
/
/
/
/
/
p
p
p
:
t
t
t
t
t
t
hhtt
h ttp
h ttp
education,
family income and wife's h
first marriage age on fertility andh to analyze

between husband, wife's
id.id the dominant influence aofc.education
id.id
id.ideducation, family
.
.
c
c
ca.cid.id
a
a
a
c
c
c
.
.
.
.
j
j
j
j
a
a
a
e
e
e
e
j.
income and wife's.ufirst
age on fertility age
n
n
nej.
nemarriage
nej. in the Village District
nej.
.bu.n
.bu.couples
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
.
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
b
ig ili
idgigili Jember. This study used
idgrandom
idgunit
igili sampling methods.p:The
igili
/:d
/:d
/:d
/:d
Semboro
Semboro
/
/
/
:
:
/
/
/
//dig
/
/
/
p
p
t
t
t
hthttp
hthttp
hthttp
of analysis is fertile couples in the Village District Semboro Semboro Jember.

directly from the object
.cid.id This study uses primary.adata
.cid.iobtained
.cid.idunder study from
d
ca.cid.id
c
c
c
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j
a
a
a
.
.
.
.
e
e
e
e
questionnaires or.uinterviews
and secondary data
obtained
from copying the .unnej
n
nej
nej
nej
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
.
i
i
i
l
l
l
i
i
i
b
i
i
i
l
giigliiblib.u
gigil in the office of the Village
giDistrict
i
i
idgigil
i
i
g
d
d
d
/
/:d
/
/
records
required
Semboro
District
Semboro
/
/
/
: /d
: /d
: /d
//
hthtp
hthtp
hthtp
ttp:/
ttp:/
ttp:/
Jember. The result of research and testing together indicate that the independent

variable husband's education,
wife's education, family income
and wife's first
ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
n
marriage age significantly
nej. affected the fertilityiliof
nej.
nej. of childbearing age ilinib.bu.n
nej.
.bu.n
.bucouples
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
.
i
i
l
l
i
i
gigili District Semboro Jember.
gigili
ili the results of econometric
idSemboro
idtests
idgigOn
ig ili
/:d
/:d
/:d
/:d
the Village
/
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
//dig
p
p
p
t
t
t
hthttp
hthttp
hthttp
that use the classical model, multicollinearity test, heterokedastisitas test, test for

the
as
.cid.idmodel is appropriate for use
.cid.id normality can be seen that
.cid.iind this study do not
c
c
ca.cid.id
c
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
a
a
a
.
.
.
.
e
e
e
e
occur that multicollinearity,
nej heterokedastisitas, ilnormality.
nej
nej
nej
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
i
i
i
i
i
i
i
idgigil
ig il
idgigil
idgigil
/:d
:p//:d
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
//dig
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
hhtt
hhtt
hhtt
Keywords: Education husbands, wives education, family income, first marriage

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
/:d
//dig

age of wife.

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
/d/idgigili

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
g ili
://d/idig

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
g ili
://d/idig

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
g ili
://d/idig

ix

igliiblib.u
g
i
d
i
/://d

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

PRAKATA

ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.
e
e
e
e
n
nej.
nej.pantas diucapkan yang
nejindah
nej.
Tiada lkata
yang
dan agung selain
.bu.n
.bu.n
.bulebih
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
.
i
i
i
i
l
l
l
i
i
i
i
ig ili
idgigili
idgigili
idgigili
d
/:d
/:d
/:kehadirat
/:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
syukur
Alhamdulillah
penulis
panjatkan
Allah
SWT
segala
cinta
//dig
/
/
/
p
p
p
t
t
t
hthttp
hthttp
hthttp dan
rahmatNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul“ analisis

dd
d
dd Desa Semboro
d
pasangan usia subur
aj.ca.ci .ifertilitas
aj.ca.ci .id faktor yang mempengaruhi
aj.ca.ci .idi
aj.ca.ci .id
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
neKabupaten Jember ”ilibSkripsi
ne
ne ini tidak akan dapat
ne
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
Kecamatan Semboro
u
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
i
i
i
i
idgigil
ig il
idgigil
idgigil
/:d
/:d
:p//:d
:p//:d
:p/maupun
/
/
/
/
//dig
/
/
terselesaikan
tanpa
bantuan
dari
berbagai
pihak
yang
secara
langsung
p
p
p
t
t
t
t
t
t
hhtt
hhtt
hhtt
tidak langsung membantu penulis. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis ingin

.cid.idtidak terhingga kepada : .ac.cid.id
ca.cid.id mengucapkan terimakasih
cayang
ca.cid.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j
a
e
e
e
e
nej.
nej. MP selaku Dosen Pembimbing
nejI. Aisah Jumiati, SE, MP
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
1. Drs. P. EdiiliSuswandi,
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
ig ili
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
//dig
/
/
/
p
p
p
selaku
Dosen
Pembimbing
II
yang
telah
bersedia
meluangkan
waktu
untuk
t
t
t
hthttp
hthttp
hthttp
memberikan bimbingan, saran dan pengarahannya dalam penulisan skripsi ini

d
d
d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id dapat terselesaikanejdengan
aj.ca.ci .idbaik
aj.ca.ci .id
.
.
.
.
j
j
j
e
e
e
n
e
ne
ne
ne
nDekan
.bu.n
.bu.n
.buMohammad
.bu.n
u
u
u
u
2. Prof. Dr. ilH.
Saleh, M. Sc ilselaku
Fakultas Ekonomi
b
b
b
b
.
i
i
i
i
l
l
i
i
i
i
i
i
idgigil
ig il
idgigil
idgigil
/:d
/:d
:p/fakultas
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
//dig
/
/
p
p
p
t
t
t
Universitas
Jember
beserta
staf
edukatif
dan
staf
administrative
t
t
t
hhtt
hhtt
hhtt
Ekonomi Universitas Jember

id M.Si selaku Ketua Jurusan
ca.cid.SE,
ca.cid.id
ca.cid.idFakultas Ekonomi
ca.cid.id 3. Dr. I Wayan Subagiarta,
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
nej. yang bersedia memberikan
nej.
nej.pengarahannya selama
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
Universitas
Jember
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
idgigili
idgigili
idgigili
ig ili
/:d
/:d
/:d
/:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
//dig
p
p
p
t
t
t
thttp
hperkuliahan
hthttp
hthttp
4. Bapak dan Ibu (Bapak M.Sulton dan Ibu Lilik Wiji L.) yang selalu

dd
d
d
d
dan memberikan semangat
aj.ca.ci .inasehat,
aj.ca.ci .id mendoakan, memberikan
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id untuk maju dan
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
ne
ne
ne
ne
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
sukses
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
i
i
i
i
idgigil
ig il
idgigil
idgigil
/:d
:p//:d
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
//dig
/
/
p
p
t
t
thtp
t
t
5. hAdikku
(Novan
Misbahul
S.)yang
selalu
memberikanku
semangat
agar
tidak
hhtt
hhtt
tt
pantang menyerah

id.id memberikan semangat dan
id.id
ca.ctelah
ca.cid.id 6. Ratno Rudiansyah yang
ca.cid.id
ca.cdukungannya
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
j.
n
nej.
nej.
nej.
neangkatan
.buseperjuangan
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
.
i
i
i
i
7.
Teman-teman
Jurusan
Ilmu
Ekonomi
2007
(Apriyani
l
l
l
l
i
i
i
i
idgigili
ig ili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
/
//dig
/
/
p
p
p
t
t
t
thttp
thttp Rifda Ayuliani dan Shinta
Fitri Eka Sella, RisahAprilia,
hIktiyarini,
hthttpKusuma
W.) terima kasih atas kebersamaanya selama studiku di FE UNEJ

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
/d/idgigili

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
g ili
://d/idig

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
g ili
://d/idig

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
g ili
://d/idig

x

igliiblib.u
g
i
d
i
/://d

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

8. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini tidak

persatu.
ca.cid.id dapat disebutkan satu
ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
nej.
nej.
nej.saran yang membangun
nej.
Penulislib
mengharapkan
dalam berbagai lkritik
dan
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
i
i
i
i
ig ili
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
untuk
menyempurnakan
hasil
penulisan
ini.
Semoga
skripsi
ini
dapat
memberikan
//dig
/
/
/
p
p
p
t
t
t
hthttp
hthttp
hthttp
manfaat bagi semua pihak dan dapat menjadi sumber inspirasi bagi penulis karya

d.id
d
d
d
aj.ca.cimendatang.
aj.ca.ci .id ilmiah yang sejenis diemasa
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
ne
ne
ne
ne
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
i
i
i
i
idgigil
ig il
idgigil
idgigil
/:d
:p//:d
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
//dig
/
/
Jember,
April
2012
p
p
p
t
t
t
t
t
t
hhtt
hhtt
hhtt

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
/:d
//dig

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

.cid.id
caPenulis
ca.cid.id
a
a
.
.
j
j
e
e
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
u
u
b
b
i
i
l
l
i
i
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/
/
:
:
/
/
/
/
p
p
t
t
hthttp
hthttp

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
/:d
//dig

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
/:d
//dig

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
/d/idgigili

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
g ili
://d/idig

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
g ili
://d/idig

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
g ili
://d/idig

xi

igliiblib.u
g
i
d
i
/://d

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

DAFTAR ISI

ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
nej.
nej.
nej.
nej.
Halaman
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
ig ili
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
HALAMAN
JUDUL
.....................................................................................
i
//dig
/
/
/
p
p
p
t
t
t
hthttp
hthttp
hthttp
HALAMAN PERSEMBAHAN ....................................................................

ii

d
d
d
d
iii
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id HALAMAN MOTOe.......................................................................................
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
ne
ne
ne
ne
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
HALAMAN iPERNYATAAN
.......................................................................
iv
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
i
i
i
idgigil
ig il
idgigil
idgigil
/:d
:p//:d
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
//dig
/
/
HALAMAN
PEMBIMBING
........................................................................
v
p
p
p
t
t
t
t
t
t
hhtt
hhtt
hhtt
HALAMAN TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....................................

vi

vii
ca.cid.id HALAMAN PENGESAHAN
ca.cid.id.......................................................................
ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
nej.
nej.
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
ABSTRAKSIili..................................................................................................
viii
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
ig ili
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
//dig
/
/
/
p
p
p
ABSTRACT
...................................................................................................
ix
t
t
t
hthttp
hthttp
hthttp
PRAKATA .....................................................................................................

x

d
d
d
d
xii
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id DAFTAR ISI ..................................................................................................
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
ne
ne
ne
ne
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
DAFTAR TABEL
..........................................................................................
xv
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
i
i
i
i
idgigil
ig il
idgigil
idgigil
/:d
:p//:d
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
//dig
/
/
p
p
p
t
t
t
DAFTAR
GRAFIK
........................................................................................
xvii
t
t
t
hhtt
hhtt
hhtt
DAFTAR GAMBAR ..................................................................................... xviii

.................................................................................
xix
ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id DAFTAR LAMPIRAN
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
nej.
nej.
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
BAB
1.
PENDAHULUAN..............................................................................
1
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
idgigili
idgigili
idgigili
ig ili
/:d
/:d
/:d
/:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
//dig
p
p
p
t
t
t
1
hthttp1.1 Latar Belakang .............................................................................
hthttp
hthttp
1.2 Rumusan Masalah........................................................................

4

d
d
d
d
1.3 Tujuan Penelitian
4
aj.ca.ci .id.........................................................................
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
ne
ne
ne
ne
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
1.4
Manfaat
Penelitian
.......................................................................
5
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
i
i
i
i
idgigil
ig il
idgigil
idgigil
/:d
/:d
:p/TINJAUAN
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
//dig
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
BAB
2.
PUSTAKA
....................................................................
6
hhtt
hhtt
hhtt

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
/:d
//dig

2.1 Landasan Teori .............................................................................

6

2.1.1 Teori Kependudukan
.............................................................
6
ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
e
e
ej.
nTentang
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
i
i
i
2.1.2
Teori
Fertilitas
.........................................................
7
l
l
l
i
i
i
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
Fertilitas .............................
11
hthttp 2.1.3 Pengaruh Pendidikan
hthttp
hthTerhadap
ttp
2.1.4 Pengaruh Pendapatan Keluarga Terhadap Fertilitas .............

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
/d/idgigili

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
g ili
://d/idig

12

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
g ili
://d/idig

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
g ili
://d/idig

xii

igliiblib.u
g
i
d
i
/://d

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
/:d
//dig

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
/:d
//dig

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
/:d
//dig

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

ca.cid.id
a
.
j
e
ne