ANALISIS PERBANDINGAN NILAI TEGANGAN TEMBUS DIELEKTRIK UDARA PADA PENGKONDISIAN HUJAN MENGGUNAKAN BERBAGAI BENTUK ELEKTRODA DENGAN TEGANGAN TINGGI DC

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/


giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u

b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i

l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u

b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.

.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

ANALISIS PERBANDINGAN NILAI TEGANGAN TEMBUS
DIELEKTRIK UDARA PADA PENGKONDISIAN HUJAN

MENGGUNAKAN BERBAGAI BENTUK ELEKTRODA
DENGAN TEGANGAN TINGGI DC

SKRIPSI

OIeh
Zaky Noerahman
NIM 071910201044

PROGRAM STUDI STRATA-1 TEKNIK
JURUSAN
TEKNIK ELEKTRO id
.cid.iFAKULTAS
d
c
ca.c.id
a
a
TEKNIK
.

.
j
j
a
.
.
e
e
nej UNIVERSITAS JEMBER
nej
.bu.n
.bu.n
u
u
b
b
i
i
l
l

i
i
i
i
ig il
ig il
://d
//dig
//dig
p://d
p2012

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u

b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

hthtttp:

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n

u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b

i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

hthtttp:

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
n
ANALISISlibPERBANDINGAN
NILAI
TEMBUS
nej.
nej.
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.TEGANGAN
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
i
idgigili
idgigili
idgigili
idgigili
DIELEKTRIK
UDARA PADA
PENGKONDISIAN
HUJAN
/:d
/:d
/:d
//:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
p
tp
hthtMENGGUNAKAN
hthttp
hthttp
BERBAGAI
BENTUK ELEKTRODA

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

DENGAN TEGANGAN TINGGI DC

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
SKRIPSI
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan
.cid.id Program Studi Teknik.Elektro
ca.cid.id(S1)
cadan
a
a
.
mencapai
gelar
Sarjana
Teknik
j
j
e j.
e j.

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

PROGRAM
d
ca.cid.id STUDI STRATA-1 TEKNIK
ajJURUSAN
aj.ca.ci .id
.
.
j
j
TEKNIK
ELEKTRO
.
e
e
ne
ne
.bu.n
.bu.n
u
u
b
b
i
i
l
l
FAKULTAS
TEKNIK
i
i
i
i
idgigil
idgigil
:p//:d
:p//:d
/
/
UNIVERSITAS
JEMBER
/
/
p
p
t
t
t
t
hhtt
hhtt2012

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:id
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

n e
liibli.bu.un
i
g
i
:p//:d
/dig
/
t
hthtp
t

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
j
j
e
e
ne
ne
.bu.n
.bu.n
u
u
b
b
Oleh
i
i
l
l
i
i
i
i
idgigil
idgigil
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
p
p
t
t
t
t
t
hhtNoerahman
hhtt
Zaky

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

n e
liibli.bu.un
i
g
i
:p//:d
/dig
/
t
hthtp
t

NIM 071910201044

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
d
d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
ne
ne
ne
ne
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
Skripsi ini sayailipersembahkan
untuk :
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
i
i
i
i
idgigil
idgigil
idgigil
idgigil
//:d
//:d
//:d
//:d
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
1.
Allah
SWT
atas
pertolongan,
petunjuk
serta
berkah
rahmat

Nya
t
t
t
p
hhttp dalam
hhttp
hhttp

h

PERSEMBAHAN

menselesaikan tugas akhir ini. Junjunganku Nabi Muhammad SAW atas ajaran

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
2.
b
i
l
i
i
l
g
i
i
g
d
i
//
p://d

,syafaat dan cintanya akepada
c.cid.id umatnya;

ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
.
.
.
j
j
j
a
e
e
e
j.
ej. Ayahanda Suparlan tercinta,
ndan
neyang
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
Ibunda Zubaidah
telah
mendoakan
dan
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
thttp kasih sayang serta pengorbanan
thttp ini;
hmemberi
hthttp dan dorongan semangathselama

h

3. Dik Bety Fidaria yang sudah mendukung dengan doa dan kesabaran serta

d
d
d
d
duka;
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id menghibur dikala e
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
n
e memberikan dorongan
ne
ne
neCahyo Adi Putro yang
ntelah
.bu.n
.bu.n
.buNur
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
4.
Sahabatku
R.
juga
.
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
i
i
i
i
idgigil
idgigil
idgigil
idgigil
//:d
//:d
//:d
//:d
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
motivasi
dan
doanya;
p
hhttp
hhttp
hhttp

h

5. Keluarga di Surabaya terkhusus untuk Mas Lukman yang sudah membantu dalam

ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
.
.
j
j
a
e
e
e
ej.
nej.
nDedy
nej. arek LODOYO, Andik,
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
i
i
Sahabat g–iliib
sahabatku
,
Alvian,
dan
Anang
l
l
i
i
idgigili
idgigili
idig li
/:d
/:d
/:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
thttp
atas dorongan dan
yang menjadi semangatku
dan
tp
hthttp
hthtsenyuman
hterimakasih

h

d
d
d
d.id
kita
aj.ca.ci .id atas kenangan indah
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.cibersama;
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
n
ne
neperguruan tinggi, yang iltelah
ne taman kanak - kanakilisampai
ne
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.sejak
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
l
l
7.
Guru
guruku
i
i
i
i
i
i
idgigil
idgigil
idgigil
idgigil
//:d
//:d
//:d
//:d
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
p
ilmu dan membimbing
penuh kesabaran;
tp
hhttp
hhtdengan
hmemberikan
http

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
6.
l
i
idgigili
//:d
p //

d
segala hal yang sayaj.butuhkan
ac.ci .id saat di Surabaya;

senantiasa mewarnai hari – hariku serta arek “TETRO „07” semuanya terimakasih

8. Almamater Fakultas Teknik Universitas Jember.

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
neej.
ii ilibi.bu.un
idgigil
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
.
j
j
j
e
e
e
ne
ne
ne
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
i
i
i
idgigil
idgigil
idgigil
:p//:d
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
hhtorang-orang
hhttakan meninggikan orang-orang
hhyang
tt beriman diantara kamu dan
Allah

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

MOTTO

yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

.idd

.idd

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

d
ca.cid.id
ca.cid.id kau tau tidak
ca.cid.i(mimpimu)
ca.cid.id Tembaklah anak panahmu
setinggi langit,
meskipun
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
j.
j.
u.n
nej.
netinggi
netapi
nej.
.bu.n
.blebih
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
mungkin
mengenainya
setidaknya
mimpimu
dari
pada
anak
panah
l
l
l
l
i
i
i
i
idgigili
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/
/
/
//:d
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
p
p
(mimpi) yang ditembak
dengan pandanganmuhthttp
hthttsejajar
hthttp

h

c i
c.i *
(Terjemahan
j.aj.ca11)
ej.aj.ac. Surat Al-Mujaddilah eAyat

n e
liibli.bu.un
i
g
i
:p//:d
/dig
/
p
t
t
t
hht

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

n e
liibli.bu.un
i
g
i
:p//:d
/dig
/
p
t
t
t
hht

Aku (Allah) dekat,
.idbahkan lebih dekat dari urat nadi
.iddi lehermu

je.aj.cac.id
je.aj.cac.id
e
e
n
n
(Hadist Qudsi)b.uun
liibli.bu.un
i
g
giigliilib.
i
i
g
d
d
i
/
/
/
/
: /d
: /d
hthtp
hthtp
ttp:/
ttp:/

(by THE ESQ WAY 165)

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
.
j
j
j
e
e
e
ne
ne
ne
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
i
i
i
il
idgAgama
idgigil PT
idgigQur’an
Departemen
Al
dan terjemahannya. Semarang:
igil Republik Indonesia. 1998.
:p//:d
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
hhtt
hhtt
hhtt
Kumudasmoro
Grafindo

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
*
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
neej.
iii ilibi.bu.un
idgigil
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
.
.
j
j
e
e
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
u
u
b
b
i
i
l
l
i
i
idgigili
idgigili
PERNYATAAN
/:d
/:d
/
/
:
:
/
/
/
/
p
p
t
t
hthttp
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
d
.cid.id ini:
aj.ca.ci .id Saya yang bertanda tangan
aj.cadibawah
aj.ca.ci .id
.
.
.
j
j
j
e
e
e
ne
ne
ne
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
NAMA
:
Zaky
Noerahman
i
i
i
idgigil
idgigil
idgigil
//:d
//:d
//:d
:
:
/
/
/
/
/
/
p
p
t
t
t
t
p
p
hhttNIM
hhttp
: 071910201044

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

Menyatakan dengan dsesungguhnya bahwa karya dilmiah dengan judul
id.id
.
c
ca.ci .id
ca.ci .id
ca.cid.id
a
a
a
a
c
.
.
.
.
j
j
j
j
a
e
e
e
e
j.
“Analisis Perbandingan
pada Pengkondisian
nej.
nej.Tegangan Tembus Dielektrik
neUdara
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
ili
idgigili
idgigili
idgigili dengan Tegangan Tinggi
idgigDC”
Hujan Menggunakan
Berbagai Bentuk :/Elektroda
/:d
/:d
/:d
//:d
/
/
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
p
hthttp
ht ttp
hthttp
adalah
benar-benar hasil karya sendiri,h kecuali jika disebutkan sumbernya
dan belum

jiplakan. Saya
.cid.id pernah diajukan pada.ainstitusi
.cid.id manapun, serta bukan
.cid.karya
d
i
ca.cid.id
c
c
c
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j
a
a
a
.
.
.
.
e
e
e
e
j
bertanggung jawab
dan kebenaran .u
isinya
n
n
nej
nej
nekeabsahan
nejsesuai dengan sikap ilmiah
.bu.n
.bu.n
.bu.atas
u
u
u
u
b
b
b
b
.
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
b
i
i
i
i
idgigil
idgigil
idgigil tinggi.
idgigil
yang harus
dijunjung
//:d
//:d
//:d
//:d
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
p
h ttp
hhttp
h ttp
Demikian pernyataan ini sayah buat dengan sebenar-benarnyahtanpa adanya

h

h

id.id sanksi akademik
id.id manapun serta bersedia amendapat
id.id tekanan dan paksaan dariacpihak
.
.
.
ca.cid.id
c
c
a
a
c
c
c
.
.
.
.
j
j
j
j
a
a
a
e
e
e
e
jika ternyata di kemudian
u.n
nej.
nej.
nej.hari pernyataan itu tidak
nej.
.bu.n
.bbenar.
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
idgigili
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/
/
/
//:d
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
p
hthttp
hthttp
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
.cid.id 31 Januari 2012
aj.ca.ci .id
aj.caJember,
.
.
j
j
e
e
ne
ne Yang menyatakan, ilib.bu.n
.bu.n
u
u
b
i
l
i
i
i
idgigil
idgigil
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
p
p
t
t
t
t
hhtt
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
.
.
j
j
e
e
nej.
nej. Zaky Noerahman ilib.bu.n
.bu.n
u
u
b
i
l
i
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/
/
:
:
/
/
/
/
p
p
NIM
071910201044
t
t
hthttp
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
neej.
iv ilibi.bu.un
idgigil
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
SKRIPSI
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
d
d
d
aj.ca.ci .id ANALISIS PERBANDINGAN
aj.ca.ci .id NILAI TEGANGAN
aj.ca.ci .id DIELEKTRIK ej.aj.ca.ci .id
.
.
.
TEMBUS
j
j
j
e
e
e
u.n
ne
ne
ne PENGKONDISIAN iHUJAN
neMENGGUNAKAN ilib.bu.n
.bu.n
.bPADA
.bu.n
UDARA
u
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
i
i
i
idgigil
idgigil
idgigilBERBAGAI BENTUK:/ELEKTRODA
idgigil
/:d
DENGAN p://d
//:d
//:d
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
:
t
t
t
t
t
t
p
hhttp
hhttp
hhttp TINGGI DC
TEGANGAN

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
d
aj.ca.ci .idNIM 071910201044 ej.aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
ne
.bu.n
.bu.n
u
u
b
b
i
i
l
l
i
i
i
i
idgigil
idgigil
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
p
p
t
t
t
t
hhtt
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
p
hthttOleh
Zaky Noerahman

Dosen Pembimbing Utama

Pembimbing

: Dr. Triwahju Hardiyanto, ST., MT.

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

e
n
ej.a
u
n
.
u
b
.
i
idgiigl ilib
d
/
/
:
/
/
hthtp
ttp:

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
v/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d

d

.i .id M.T
.ci .id
Dosen Pembimbing
: H.R.B. Moch. Gozali,
j.ac cS.T.,
j.acAnggota
e
n
ej.a
u
n
.
u
b
.
i
idgiigl ilib
d
/
/
:
/
/
hthtp
ttp:

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
.
.
j
j
e
e
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
u
u
b
b
i
i
l
l
i
i
idgigili
idgigili
PENGESAHAN
/:d
/:d
/
/
:
:
/
/
/
/
p
p
t
t
hthttp
hthttp

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

Karya ilmiah Skripsi yang berjudul “Analisis Perbandingan Tegangan Tembus

d
d
d
.cid.id
aj.ca.ci .id Dielektrik Udara pada
aj.caPengkondisian
aj.ca.ci .id Berbagai Bentuk ej.aj.ca.ci .id
Hujan Menggunakan
.
.
.
j
j
j
e
e
e
ne
ne
ne
ne
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
i
i
i
i
Elektroda
dengan
Tegangan
Tinggi
DC”,
telah
diuji
dan
disahkan
pada:
idgigil
idgigil
idgigil
idgigil
//:d
//:d
//:d
//:d
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
p
hhttp
hhtanggal
hhttp
ttp
Hari,
:

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

Tempat

: Fakultas Teknik Universitas Jember

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
Dr. hTriwahju
Hardianto, ST.,MT
htt

d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
j
j
e
e
ne
ne
.bu.n
.bu.n
u
u
b
b
i
i
l
l
i
i
i
i
idgigil
idgigil
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
p
p
t
t
t
t
H.R.B. Moch. hGozali,
hhtt
htt S.T., M.T

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
.
.
j
j
e
e
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
u
u
b
b
i
i
l
l
i
i
idgigili
idgigili
Penguji:
/:d
/:d
/
/
:
:
/
/
/
/
p
p
t
t
hthttp
hthttp
Anggota
II,

h

d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
j
j
e
e
ne
ne
.bu.n
.bu.n
u
u
b
b
i
i
l
l
i
i
i
i
idgigil
idgigil
//:d
//:d
:
/
/
/
/
p
Dr.
Azmi
Saleh,
S.T., M.T.
t
t
p
h ttp
NIP.h19710614 199702 1 001

d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
j
j
e
e
ne
ne
.bu.n
.bu.n
u
u
b
b
i
i
l
l
i
i
i
i
idgigil
idgigil
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
p
p
Dedy
Kurnia
Setiawan,
S.T.,
M.T.
t
t
t
t
h tt
hhtt
NIP. 19800610h200501 1 003

Ketua,

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

NIP 19700826 199702 1 001

Anggota I,

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
Tim Penguji
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

Sekretaris,

NIP. 19690608 199903 1 002

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
.
.
j
j
Mengesahkan: neej.
e
nej.
.bu.n
u
b
i
iibli.bu.un
l
l
i
i
i
l
g
g
i
i
i
Dekan Fakultas
g
:p//:d
:p//:d
/diTeknik,
/dig
/
/
p
t
t
t
t
hthtp
h
t
ht

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
j
j
e
e
Ir. Widyono Hadi,ibM.T.
ne
ne
.bu.n
.bu.n
u
u
b
i
l
l
i
i
i
i
idgigil
idgigil 1 001
NIP. 19610414
198902
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
p
p
t
t
t
t
hhtt
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
vi
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

ili

//dig

ili

/dig
ttp:/

h

ili

/dig
ttp:/

h

ili

/dig
ttp:/

h

RINGKASAN

Analisis Perbandingan Nilai Tegangan Tembus Dielektrik Udara pada
Pengkondisian Hujan Menggunakan Berbagai Bentuk Elektroda dengan
Tegangan Tinggi DC; Zaky Noerahman, 071910201044; 2007: 63 halaman; Jurusan
Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Jember.
Paper ini menjelaskan tentang tegangan tembus pada dielektrik udara dengan
adanya pengaruh hujan. Pengujian ini berdasarkan dari keadaan nyata bahwa hujan di
alam sebenarnya terutama di Indonesia hanya terdapat hujan air. Hujan tersebut dapat
memberikan gangguan pada saluran transmisi tenaga listrik. Gangguan yang terjadi
dapat merugikan pihak penyalur sehingga dari keadaan seperti itu maka dilakukan
penelitian terhadap tegangan tembus yang dipengaruhi oleh hujan tersebut. Penelitian
ini nantinya diharapkan bisa menjadi acuan penerapan alat – alat distribusi tegangan
tinggi khususnya tegangan tinggi dc.
Pengujian dilakukan dengan melakukan simulasi hujan yang terdiri dari
berbagai alat pendukung pembuatan simulasi hujan. Hujan tersebut akan disiramkan
ke elektroda yang terdiri dari barbagai macam bentuk. Bentuk elektroda yang
digunakan dalam pengujian ini menggunakan bentuk kerucut, bidang dan setengah
bola. Penempatan elektroda dipasang secara berhadapan horizontal dengan penentuan
jarak sela yang berbeda. Saat pengujiannya, elektroda yang sedang dihujani itu diberi
tegangan tinggi dc secara perlahan hingga terjadi tembus listrik diantara sela
elektroda tersebut.
Hasil pengujian menyatakan bahwa hujan air tersebut memberikan dampak
yang cukup tinggi terhadap terjadinya sparkover pada elektroda. Adanya hujan air
tersebut mengakibatkan tegangan tembus lebih mudah terjadi. Elektroda kerucut
(jarum) didapati menghasilkan tegangan tembus terendah daripada elektroda yang
lain. Hasil pengujian atas pengaruh jarak sela didapatkan bahwa semakin lebar jarak
sela yang dikenakan mengakibatkan tegangan tembus semakin tinggi.

vii

h

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
e
e
nej.
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
li
ili
idgigiPerbandingan
idgig
idgigili
Analisis
Nilai Tegangan
Tembus
Dielektrik Udara pada
/:d
/:d
/:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
hthttp Pengkondisian Hujan Menggunakan
hthttp
hthttp
Berbagai Bentuk Elektroda

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
.
j
j
j
e
e
e
ne
ne
ne
.bu.n
.bu.n
.bu.n
Zaky Noerahman
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
i
i
i
idgigil
idgigil
idgigil
:p//:d
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
hhtt
hhtt Jurusan Teknik Elektro,hFakultas
htt
Teknik, Universitas jember

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
.
e
e
ABSTRAK une
nej.
nej.
.bu.n
.b.unej
.bu.n
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
idgigili
idgigili
idgigili
d
/:d
/:d
/:dielektrik
/
/
/
:
:
:
/
/
/
Naskah
ini
menjelaskan
tentang
karakteristik
tegangan
tembus
pada
/
/
/
p
p
p
t
t
t
hthttp
hthttp
hthttp

h

d
d sebenarnya bahwa hujan dialam
d nyata terutama di Indonesiac.cenderung
d
memiliki satu
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.aci .id
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
u.n
ne
ne
neair. Pengujian dilakukan
ne melakukan simulasi hujan.
.bu.n
.bu.n
.bhujan
.bu.n
jenis hujan yaitu
dengan
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
i
i
i
i
idgigil
idgigil
idgigil
idgigil
//:d
//:d
//:d
//:d
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
Hujan
yang
dihasilkan
tersebut
akan
disiramkan
ke
elektroda
yang
terdiri
dari
p
p
p
t
t
t
t
t
t
p
hhttp
hhttp
hhttp

h

hingga terjadi tembus
id
ca.cid.idlistrik diantara sela j.aca.cid.id
ca.cid.perlahan
ca.cid.id tegangan tinggi dc secara
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
e
e
e
ej. sela diantara elektroda
nej.
njarak
nej. pengaruh hujan, pengaruh
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
elektroda tersebut.
Selain
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
idgigili
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/
/
/
//:d
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
yang
diuji
juga
diamati.
Hasil
pengujian
menyatakan
bahwa
hujan
air
tersebut
t
t
t
p
hthttp
hthttp
hthttp

h

d
tegangan tembusac
lebih
.cid.idmudah terjadi.
ca.cid.id
ca.cid.id
aj.ca.ci .id Adanya hujan air tersebut
a
aj.mengakibatkan
.
.
.
.
j
j
j
j
a
.
.
e
e
e
e
nej
nej
ne
ne
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
i
i
i
i
idgigil
idgigil
idgigil
idgigil
//:d
//:d
//:d
//:d
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
Kata
Kunci
:
tegangan
tembus,
jenis
hujan,
elektroda
t
t
t
t
t
t
p
hhttp
hhttp
hhttp

h

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

dengan Tegangan Tinggi DC

udara dengan adanya pengaruh hujan. Pengujian ini berdasarkan dari keadaan

barbagai macam bentuk. Saat pengujian, elektroda yang sedang dihujani itu diberi

memberikan dampak yang cukup tinggi terhadap terjadinya sparkover pada elektroda.

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
viii igiliib
ig li
/:d
/
d
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
e
e
nej.
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
ili
idgigili Analyze Breakdown Voltage
idgigdielectric
idgithe
gili
Value:/Compare
in rainy condition
for
/:d
/:d
/:d
/
/
:
:
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
tp current high voltage hthttp
hthttp
many electrodes h
onthtdirect

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

.cid.id Zaky Noerahman
ca.cid.id
c
ca.cid.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
a
.
.
.
e
e
e
ej
u.n
nej
nej
nEngineering,
.bu.n
.of
.bu.ofn
Departement
Electrical
Engineering, Faculty
University of
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
b
i
i
i
idgigil
idgigil
idgigil
Jember
:p//:d
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
hhtt
hhtt
hhtt

h

id.id
id.id ABSTRACT
.
.
c
c
ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
a
a
c
c
.
.
.
.
j
j
j
j
a
a
. dielectric influenced byune
.
e
e
e
n
This paper.udescribe
nej.
nej. about breakdown voltage
nonejair
.bu.n
.bu.n
.b.unej
u
u
u
b
b
b
b
.
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
b
i the nature,expecialy in /Indonesia
gigilin
rain. This/d
test
ili on real condition which
idgigili
idgigbased
idrain
idgigili
d
/:d
//:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
:
:
t
t
t
justhhave
thttpone variant of the rain. In hthe
thttest,
p
tp rain simulation combinedhthwith
ttp variant of

h

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

electrode. And then, the electrode is given direct current high voltage slowly until
breakdown happened among electrodes. The result of this test is recorded and
d
d.id analyzed. The result showcthat
d
d.id
i
.
Influence of
c
ca.cisparkover.
aj.ca.ci .id
aj.ac
aj.a.ci .idrain give hightest impact
ajfor
.
.
.
.
j
j
j
j
.
e
e
e
e
the rain result in descent
.un
.un
.un
une
une
une of breakdown voltage. .un
une

b
idgiigliilib.
//:d
p //

giigliiblib.
giigliiblib.
i
i
d
d
/
/
/
/
: /d
: //d
Keyword-breakdown
voltage, rain variant,
hthtp
hthtp
ttp:/
ttp:electrode

h

giigliiblib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
ix igiliib
ig li
/:d
/
d
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
PRAKATA
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

Puji syukur penulis ipanjatkan
kehadirat Allah Swt iatas
.cid.id
.cd.id
.cd.id segala rahmat dan .ac.cid.id
c
c
c
a
a
a
.
.
.
jej.a
jepenulis
jej.a kekuatan serta hasil nejej.a
e
e
e
j.a
hidayah-Nya, sehingga
diberi kemudahan,.ukesabaran,
n
n
n
u
u
n
n
n
.
.
u
u
u
b
b
b
.
.
.
i
i
i
liibli.bu.un
l ilib
l ilib
l ilib
i
i
i
i
g
g
g
g
i
i
i
i
g
ig berjudul: “Analisa Perbandingan
yang terbaik
meneyelesaikan skripsi
//d ig
://d/dig
://d/didalam
://d/dyang
p://d
hthtp
hthtp
hthtp
ttp:/
ttp:/
ttp:/
Nilai Tegangan Tembus Dielektrik Udara Pada Pengkondisian Hujan Menggunakan

h

Berbagai Bentuk Elektroda.idDengan Tegangan Tinggi Dc”
yang disusun guna
ca.cid.id
cac.id
ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
j.
n
memenuhi salah .usatu
menyelesaikan program
nej.
nesyarat
nej.studi teknik elektroilidan
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
.
i
i
i
l
l
l
i
i
i
b
ili
idgigili
idgigsarjana
idgigili Universitas Jember. ://didgigili
d
/:gelar
/:d
mencapai
teknik pada Fakultas
Teknik
//:d
/
/
:
:
/
/
/
/
/
/
/
p
p
t
t
p
hthttp
hthttp
hthtp
ttp:/

h

id.id ingin mengucapkan terima
.cid.id berbagai pihak. Untuk .itu
.cpenulis
.cid.idkasih yang sebesar- .ac.cid.id
c
c
c
a
a
a
.
.
jej.a
jej.a
jej.a
jej.a
e
e
e
e
n
n
n
besarnya kepada: .un
u
u
u
n
n
n
n
.
.
.
u
u
u
u
b
b
b
b
.
.
.
.
i
i
i
i
idgiigl ilib
idgiigl ilib
idgiigl ilib
idgiigl ilib
d
d
d
/
/
/
/
//:d
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
1. hBapak
thtp
p
hthtp
ttp:
ttp: Ir. Widyono Hadi, M.T., selaku
ttp:Dekan Fakultas Teknik; hthtp

h

Skripsi ini dapat terselesaikan karena adanya bantuan serta dorongan dari

2. Bapak Soemardi, S.T.,M.T., selaku Ketua Jurusan Elektro;

ca.cid.id 3.
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
j
j
a
a
e
e
e
nej.
nej. Anggota, atas bantuan,
nej. Utama dan Dosen
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
selaku Dosen
Pembimbing
Pembimbing
i
i
i
l
l
l
i
i
i
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
thttp telah beliau berikan. Sehingga
thttp
semangat dan ilmu hyang
hthttpskripsi ini
hbimbingan,
.cid.id Gozali., ST., M.T.,
Bapak Dr. Triwahju.a
Hardianto,
c.cid.id S.T., M.T., dan Bapak
.acH.M

dapat menjadi lebih lengkap dan bernilai;

d
d
ca.cid.idkepala laboratorium j.aca.cid.id
aj.ca.ci .id 4. Bapak Dr. I MadeeYulistia
ajselaku
aj.ca.ci .idNegara, ST, Msc., selaku
.
.
.
j
j
j
.
e
e
e
n
n
n
n
ej.
e
e
e
u
u
u
u
n
n
n
n
.
.
.
.
u
u
u
u
b
b
b
b
.
.
.
.
i
i
i
i
tegangan
tinggi
ITS
yang
telah
memberikan
pengarahan
dalam
melakukan
idgiigl ilib
idgiigl ilib
idgiigl ilib
idgiigl ilib
d
d
d
/
/
/
//:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
thtp
p
hthtp
hpengujian
ttp:
ttp:
ttp: tegangan tinggi ini; hthtp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

h

5. Bapak Naryono selaku teknisi laboratorium tegangan tinggi ITS, Mas Surya, Mas

d
d
ca.cid.id
a
.
j
a
a
e j.
e
e
j.
n
nej.
nedan
.bu.n
.bu.n
u
u
uneyang telah memberi pengarahan
b
b
i
i
teganganigtinggi
batuan
secara
teknis
saat
liibli.bu.ITS
l
l
i
i
i
idgigili
idgigili
ig
/:d
/:d
/:d
/
/
/
d
:
:
:
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
thttp dilakukan;
hpengujian
hthttp
hthttp
.i .id di laboratorium
id – teman asisten dosen
c.ci .teman
Fajar, Mbk Rahmi,j.a
dan
j.ac clainnya

h

6. Ibu Iing Sumastutiana,S.Pd.,yang sudah ikhlas berbagi ilmu dan memberikan

d
d
.cid.id
ca.cid.id
tugas akhir ini; j.ac
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id pengarahan dalamemenyempurnakan
a
.
.
.
j
j
j
a
.
.
e
e
e
u.n
nej
nejkhususnya Teknik Elektro
ne Teknik UniversitasiliJember,
ne
.bFakultas
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
l
l
l
7.
teman-teman
i
i
i
i
i
i
i
idgigil
idgigil
idgigil
idgigil
//:d
//:d
//:d
//:d
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
p
hangkatan
hhttp tersendiri
hhttpmemberikan bantuan dan warna
http 2007 yang telah banyak

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

h

dalam kehidupan perkuliahan penulis;

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
x/digigili
/
:
/d
p
t
hthttp:/

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

h

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
8.
//:d
/
/
p

ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
e
e
nej.
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
gigili
ili
id–gigsaudara
idgigili Mas Lukman, yang sudah
idbanyak
Saudara
saya di Surabaya :terkhusus
/:d
/:d
/:d
/
/
/
:
:
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
hthttp
hthttp
hthttp

.cid.id 9.
c
a
.
jej.a
e
n
u
n
.
u
b
.
i
idgiigl ilib
//:d
/
/
p

seluruh pihak yang belum
id sempat disebutkan diatas yang
id telah menyalurkan

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

membantu dalam mendukung saya dalam menyelesaikan penelitian di ITS;

h

h

d
aj.ca.ci .id
aj.ca.c.id
aj.ca.c.id
.
.
.
j
j
j
e
e
e
bantuan kepada
n
n
e secara langsung maupun
ne
ne dalam penulisan skripsi
nbaik
.bu.n
.bu.penulis
.bu.ini
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
i
i
i
idgigil
idgigil
idgigil
/:d
tidak
:p//:d
:p/langsung.
:p//:d
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
hhtt
hhtt
hhtt

h

id.id saran yang bersifat
d Oleh karena itu, kritik
ca.cid.id mendapat balasan dari j.Allah
ca.cid.iSwt.
ca.cdan
ca.cid.id
a
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
e
e
e
n
u.n
nej.
nej. Penulis dalam setiap
nej. menuju arah perbaikan.
nej.
.bu.n
.bmembantu
.bulangkah
.bu.n
konstruktif akan
u
u
u
u
b
b
b
b
.
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
idgigili
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
//:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
Akhirnya,
penulis
mengharapkan
karya
ilmiah
ini
dapat
bermanfaat
bagi
penulis
dan
t
t
t
p
hthttp
hthttp
hthttp

h

Semoga do’a, bimbingan, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis

pembaca.

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
j
j
e
e
ne
ne Jember, 31 Januarii2012
.bu.n
.bu.n
u
u
b
b
i
i
l
l
i
i
i
idgigil
idgigil
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
p
p
t
t
t
t
hhtt
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
Penulisgilib
idigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
xi
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

.cid.id DAFTAR ISI
ca.cid.id
c
ca.cid.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
a
.
.
.
e
e
e
nej
nej
nej
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
i
i
i
idgigil
idgigil
idgigil
Halaman
:p//:d
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
hhtt
hhtt
hhtt
HALAMAN
JUDUL ...................................................................................
i

HALAMAN PERSEMBAHAN
.................................................................
ii
ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
HALAMAN MOTO
iii
ej.
nej.
n...................................................................................
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
idgigili
idgiPERNYATAAN
idgigili
idgigili
gili
/:d
/:d
/:d
HALAMAN
....................................................................
iv
//:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
p
hthttp
hthttp
hthttp
HALAMAN PEMBIMBINGAN ............................................................... v

vi
.cid.id HALAMAN PENGESAHAN
.cid.id....................................................................
.cid.id
ca.cid.id
c
c
c
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
a
a
a
.
.
.
.
e
e
e
e
RINGKASAN .............................................................................................
vii
nej
nej
nej
nej
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
i
i
i
i
l
idgigil
idgigil
idgigi.............................................................................................
idgigil
//:d
//:d
//:d
//:d
ABSTRAK
viii
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
p
hhttp
hhttp
hhttp
PRAKATA ...... ........................................................................................... x

h

h

h

xi
ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id DAFTAR ISI ...........................................................................................
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
n
DAFTAR TABEL
xv b.un
nej.
nej.
nej.
nej.
.bu.n
.bu........................................................................................
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
.
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
b
idgigili
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/
/
/
//:d
:
:
:
DAFTAR
GAMBAR
...................................................................................
xvi
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
p
hthttp
hthttp
hthttp

h

d BAB I PENDAHULUANc.id.id
d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ac
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
1.1 Latar Belakang
1 ib.u.n
ne
ne
ne Masalah .................................................................
ne
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
b
i
i
i
i
idgigil
idgigil
idgigil
idgigil
/:d
//:d
//:d
//:d
/Perumusan
:
:
:
1.2
Masalah ........................................................................
3
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
p
hhttp
hhttp
hhttp

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

1.3 Batasan Masalah............................................................................. 3

1.4 Tujuan Dan Manfaat
4
id
c.id.......................................................................
c.idid

ca.cid.id
.
.
a
a
a
c
c
.
.
.
j
j
j
a
a
e
e
e
j.
1.4.1 ib
Tujuan
4 ib.u.n
nej.
nej.
ne.................................................................................
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
i
l
l
l
i
i
i
b
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
1.4.2
Manfaat
...............................................................................
/
/
/
p
p
p
t
t
t
hthttp
hthttp 4
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
neej.
xii ilibi.bu.un
idgigil
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

1.5 Sistematika Pembahasan ................................................................. 5

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
nej.
nej.
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
idgigili PUSTAKA
idgigili
idgigili
idgigili
BAB 2 TINJAUAN
/:d
/:d
/:d
/
/
/
//:d
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
p
hthttp
hthttp
hthttp
2.1 Proses Dasar Ionisasi ......................................................................
6

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

h

h

2.2 Proses Dasar Kegagalan
7
id Gas ..........................................................
id

d
aj.ca.ci .id
aj.ca.c.id
aj.ca.c.id
.
.
.
j
j
j
e
e
e
2.2.1 Mekanisme
..........................................
7
ne
ne Kegagalan Townsend
ne
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
i
i
i
l
il
idg
idgigMekanisme
idgi.............................................
gil
/:d
Kegagalan Steamer
9igi
:p//:d
:p/2.2.2
:p//:d
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
h tt
hhtt
hhtt
2.2.3 Kegagalan dalam Medan
Seragam………………………h....... 10

h

2.3 Udara …........................................................................................
11
.id
.id

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

cac.id
cac.id
ca.cid.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
e
2.3.1 Hujan
.....................................................................................
11 .une
nej.
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
.
i
i
i
l
l
l
i
i
i
b
gigili
ili Ideal ............................................................................
idgigUdara
idgigili
id13
/:d
/:d
/:d
2.3.2
/
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
hthttp
hthttp
hthttp
2.4 Faktor Koreksi Keadaan Udara ....................................................... 13

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
aj.cac.id
aj.cac.id
.
.
.
j
j
j
e
e
e
e Isolasi Udara ....................................................
2.6 Standarisasi
15 .un
ne
nUntuk
ne
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
.
i
i
i
l
l
l
i
i
i
b
i
i
i
l
idg15igil
idgigiPengujian…………………………………………………….
idgigil
/:d
2.7
:p//:d
:p/Bahan
:p//:d
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
hhtt
hhtt
hhtt
2.7.1 Pompa Air dan Simulasi Hujan .............................................. 15

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
cac.i
cac.i
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
e
e
2.7.3 Temperatur
19 b.un
nej.
nej.
nej. Pengujian ............................................................
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
.
i
i
i
l
l
l
i
i
i
b
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/
/
/
:
:
:
2.8
Dasar

dasar
Pengujian
Tegangan
Tinggi
......................................
19
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
hthttp
hthttp
hthttp

h

d BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN
d
d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
e Penelitian ........................................................
3.1 Tempat
Dan
20 ib.u.n
ne
ne
nWaktu
ne
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
b
i
i
i
i
idgigil
idgigil
idgigil
idgigil
/:d
//:d
//:d
//:d
/Alat
:
:
:
3.2
dan Bahan ...............................................................................
20
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
p
hhttp
hhttp
hhttp

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

h

2.5 Kelembaban…………………………………………………………
14
.id
.id

h

2.7.2 Elektroda………………………………………………………
16
.idd
.idd

3.3 Metode Penelitian ........................................................................... 21
3.3.1 Metode yang
........................................................
21
idid
c.Digunakan
c.idid

ca.cid.id
.
.
a
a
a
c
c
.
.
.
j
j
j
a
a
e
e
e
3.3.2 Pengambilan
24 ib.u.n
nej.
nej.
nej. Data ..................................................................
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
i
i
l
l
l
i
i
i
b
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
3.4
Analisis
Data
..................................................................................
/
/
/
p
p
p
t
t
t
hthttp
hthttp 25
hthttp

h

3.5 Tahap Penelitian ............................................................................. 25

3.6 Alur Penelitian ...............................................................................
26
c.id.id
c.id.id

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

je.aj.ac
e
n
u
n
.
giigliiblib.u
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

je.aj.ac
e
n
u
n
.
giigliiblib.u
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
xiii
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
e
e
nej.
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
idgigili HASIL DAN PEMBAHASAN
idgigili
idgigili
BAB 4 ANALISIS
/:d
/:d
/
/
//:d
:
:
/
/
/
/
/
/
p
p
t
t
p
hthttp
hthttp

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

4.1 Mekanisme Pengujian Dielektrik Udara .......................................... 27

4.2 Hasil Pengujian Tegangan
Tembus .................................................
31
id
id

d
aj.ca.ci .id
aj.ca.c.id
aj.ca.c.id
.
.
.
j
j
j
e
e
e
4.2.1 Pengujian
Tanpa
ne
ne Tegangan Tembus Keadaan
ne Hujan (kering) . 34ilib.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
i
i
l
l
i
i
i
i
i
gigil
il
id39
idgigPengujian
idgigil Hujan (basah) ............
/:d
Tegangan Tembus
Keadaan
:p//:d
:p/4.2.2
:p//:d
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
h tt
hhtt
h tt
4.3 Hasil Perhitungan TeganganhTembus Dalam Keadaan Standarh....... 45

h

ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
BAB 5 PENUTUP
nej.
nej.
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
gigili
idgigili
idgigili ....................................................................................
idgigili
id56
/:d
/:d
/:d
5.1
Kesimpulan
//:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
p
hthttp
hthttp
hthttp

h

5.2 Saran ........................................................................................... 57

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
n