UAS 1 plus Kunci B.Jawa 6 SD

Soal dan Kunci Jawab UAS 1 Bahasa Jawa Kelas 6 SD
Diarsipkan kembali oleh www.informasiguru.com

UAS 1/ Ujian Akhir Semester 1
Tahun 20../ 20..
MATA PELAJARAN : BAHASA JAWA
KELAS : 6 (Enam) SD
SEMESTER 1 (satu)
NAMA :
Nilai :
www.informasiguru.com
Wacanen Sing Premati !
Ndandosaken Sepedha Montor
Bapak mundhut sepedha montor enggal. Anggenipun ngreyen sampun angsal 500
km. Miturut buku paugeran servis, kedah servis sepisan. Pramila lajeng dipunasta
dhateng bengkel. Wonten ing bekel , lampu, rante, reting, busi lan mesinipun
dipuntiti, bokmenawi wonten ingkang kedah dipunsetel.
Bengkel langgananipun bapak panci sae. Naminipun bengkel “ Maju Jaya “.
Pirantinipun komplit.Tenaganipun timur sedaya, dhasar lulusan saking STM
Mesin. Pramila boten mokal menawi gadhah ketrampilan ing babagan mesin.
Tandangipun cepet cekat ceket, alus garapanipun. Boten nggumunaken menawi

tiyang ingkang nyervisaken wonten bengkel “ Maju Jaya “ kathah, ngantos sami
antri
--------------------------------------------------------------------------------------------------I .WENEHANA TANDA PING ( X ) AKSARA A , B, C, UTAWA D ,
ING SANGAREPE WANGSULAN SING BENER !
1. Apa Irah-Irahane Wacan Ing Ndhuwur

?

A. Ndandosaken Sepedha Montor
B.Buku Servis Sepeda Motor
C. Bengkel Langgananipun Bapak
D. Bengkel “ Maju Jaya “.
2. Bapak nyervisake sepedha montor ono
ing ....
A. Bengkel Maju Terus
B. Bengkel Maju Jaya
C. Bengkel Maju Berjaya
D. Bengkel Maju Tak Gentar
3. Perangan sepedha montor sing diteliti yaiku ....
A.Spion, foot step,dinamo

B. Spion, lampu rem,handle, jog

www.informasiguru.com

C. Lampu,rante,reting,busi,mesin
D. Lampu rem,dinamo,spion

Media Informasi Guru dan Pendidikan

Soal dan Kunci Jawab UAS 1 Bahasa Jawa Kelas 6 SD
Diarsipkan kembali oleh www.informasiguru.com

4. Sing nyambut gawe ing bengkel saka lulusan sekolah ....
A. SMK Mesin
B.SMA Mesin

C.STM Mesin
D.SMAK Mesin

5. Pusakane Raden Arjuna yaiku ....

A. Panah Pasopati
B. Gadha Ruakpolo

C. Ketug Lindu
D. Kuku Pancanaka

6. Panengah Pandhawa iku jenenge ....
A. Puntadewa
B. Werkudara

C. Janaka
D. Nakula

7.Sing Nonton Bal-Balan Jejel . . . Ngebaki Stadion.
A.Muyel
B.Riyel

C.Menceb
D. Ngeyel


8.Wis Ana Sawulanan Reni Nandhang Lara . Mulane Awake Tansaya Kuru
Sasat Mung Kari . .
A.Dubang
B.Lunglit

C.Bangjo
D.Bangcuk

.
Pelaporan Hasil Pengamatan :
- Sing diamati : Tim Voli SD Caraka Prestasi Wonogiri
- Pelatih : Bapak Amin Gozali
- Pemain : 1. Falih (Kapten) nomor dhadha 6
- Danang nomor dhadha 15
- Dhani nomor dhadha 3
- Nanang nomor dhadha 2
- Galih (cadangan) nomor dhadha 20
- Fendi nomor dhadha 7
- Latihan : Selasa lan Setu
- Kahanan tim : Kompak, pinter-pinter lan sregep

- Prestasi : Juara 1 tingkat kabupaten, juara 2 tingkat propinsi.
9. Kang diamati miturut wacana ing dhuwur yaiku ....
A. Tim basket SD Caraka Prestasi Wonogiri
B. Tim voli SD Nusa Taruna Cilacap
C. Tim basket SD Nusa Dua Semarang
D. Tim voli SD Caraka Prestasi Wonogiri

www.informasiguru.com

Media Informasi Guru dan Pendidikan

Soal dan Kunci Jawab UAS 1 Bahasa Jawa Kelas 6 SD
Diarsipkan kembali oleh www.informasiguru.com

10. Sira Ngabektiya ,
Marang Yayah Sarta Wibi
-----------------------------------Ukara Geguritan Kasebut Yen Didadekake Ukara Gancaran Dadine . . . .
A.Kowe Kudu Ngabekti Marang Manungsa
B.Kowe Kudu Ngabekti Marang Gusti Pangeran
C..Kowe Kudu Ngabekti Marang Wongtuwa

D.Kowe Kudu Ngabekti Marang Para Leluhur
Wacana pethilan crita iki kanggo wangsulan pitakon nomor 9-10.
Nonton Badminton
Jono lagi nonton pertandingan badminton ing TV. Sing main Bita Pramita musuh
Cuan Ak Siong saka negara Cina. Pertandingan mau dianakake ing Indonesia,
ngrebutake Piala Geloha.
11. Irah-irahan wacana ing dhuwur yaiku ....
A. Pertandingan tenis
B. Pertandinga bulu tangkis
C. Nonton Badminton
D. Nonton bal-balan
12. Bu Guru ... amarga murid-murid padha rame.
A. nesu
B. duka

C. ngomel
D. muni-muni

13.Ditakoni Kok Mung Ngembang . . . , Aja Ndrenges Wae.
A.Jambu

B.Suruh
14.Roning . . .
A.Asem
B.Krambil

C.Asem
D.Bakung
Mas , Sampun Sayah Nyuwun Ngaso.
C.Lombok
D.Mlinjo

15. Senajan wong liya, yen ana usahane melu ngrasakake. Ukara ing dhuwur yen
diparibasake ...
A. Durung ilang puput lempuyange.
B. Dudu beras ditempurake.
C. Dudu sanak dudu kadang, yen mati melu kelangan.
D. Dom sumurup ing banyu.
16.Abang kupinge, tegese ....

www.informasiguru.com


Media Informasi Guru dan Pendidikan

Soal dan Kunci Jawab UAS 1 Bahasa Jawa Kelas 6 SD
Diarsipkan kembali oleh www.informasiguru.com

A. nesu
B. loro

C. seneng
D. sedih

17.Ibu Ngendika , “Yen Nunggang Sepedha Sing Ati-Ati , Le !” Ukara
Kasebut Klebu Ukara . .
A.Kandha
C.Tanggap
B.Crita
D.Tanduk
18.Pak Guru Dhawuh, “ Bocah-Bocah , Kowe Kabeh Kudu Sing Rukun !
Ukara Kasebut Yen Didadekake Ukara Crita Dadine . . . .

A.Pak Guru Dhawuh Bocah-Bocah Lan Kowe Kudu Rukun
B.Pak Guru Ndhawuhi Kabeh Bocah-Bocah Supaya Sing Rukun
C.Pak Guru Dhawuh Kudu Rukun Karo Bocah-Bocah
D.Pak Guru Lan Bocah-Bocah Didhawuhi Yen Kudu Rukun
19.Godhong Gedhang Garing Diarani . . . .
A.Dliring
C.Klaras
B.Kajang
D.Procot
20.Isine Asem Arane Klungsu , Yen Isine Duren Arane . . . .
A.Botor
C.Bethem
B.Pongge
D.Klathak
21.Kembange Blimbing Wuluh Kuwi Kena Digawe Tamba Lara . . . .
A.Weteng
C.Panas
B.Linu
D.Watuk
22.Parmin Negor Kayu Nganggo Graji. Kang Dhapuk Lesane Ukara

Kasebut Yaiku . . . .
A.Parmin
C.Kayu
B.Negor
D.Graji
23.Anake Pitik Jenenge . . . .
A.Kuthuk
C.Beyes
B.Bledug
D.Munyuk
24.Pagupon Iku Jenenge Kandhang . . . .
A.Pitik
C.Jaran
B.Macan
D.Dara
25.Balung Klapa , Ethok-Ethok Ora Ngerti . Balung Klapa Tegese . . . .
A.Bathok
C.Klothok
B.Pathok
D.Menthok

26.Ukara Ing Ngisor Iki Sing Klebu Krama Alus Yaiku . . . .
A.Bapak Lagi Maos Koran

www.informasiguru.com

Media Informasi Guru dan Pendidikan

Soal dan Kunci Jawab UAS 1 Bahasa Jawa Kelas 6 SD
Diarsipkan kembali oleh www.informasiguru.com

B.Aku Diutus Ibu Tuku Gula
C.Budhe Maringi Sangu Aku
D.Ibu Sampun Kondur Nitih Dhokar
27.Bapak Wis Mulih Saka Sawah. Ukara Kasebut Yen Didadekake Krama
Alus . . . .
A.Bapak Sampun Wangsul Saking Sabin
B.Bapak Sampun Kondur Saking Sabin
C.Bapak Wis Kondur Saka Sawah
D.Bapak Wis Wangsul Saka Sawah
28.Emboke Dielus-Elus , Anake Diidak-Idak. Unen-Unen Iki Klebu . . . .
A.Pepindhan
C.Paribasan
B.Wangsalan
D.Cangkriman
Unen-Unen Iki Klebu . . . .
A.Pepindhan
C.Paribasan
B.Wangsalan
D.Cangkriman
29.Pitik Walik Saba Kebon , Batangane . . . .
A.Kates
C.Nanas
B.Waluh
D.Gedhang
30.Kuku Pancanaka Kuwi Gegamane . . . .
A.Arjuna
C.Puntadewa
B.Wrekudara
D.Nakula
31.Putra Pambarepe Pandhawa Yaiku . . . .
A.Arjuna
C.Puntadewa
B.Wrekudara
D.Nakula
----------------------------------------------------------------------------------------------Raden Janaka
Jenengan liyane Raden Janaka antara liya : Arjuna, Permadi, Pamade,
Kombang Ali-ali lan isih akeh maneh. Dheweke iku Pandhawa sing nomer telu.
Amarga Pandhawa iku ana lima lan Janaka iku nomer telu, mula dheweke uga
disebut panengah Pandhawa.
Janaka iku pinter manah, sekti, lan uga pinter perang. Senajan awake cilik
lan sawangane tumindake nglemer, nanging sejatine trengginas lan trampil,
saben perang mesti menang. Gamane antarane keris pulanggeni lan panah
pasopati. Dheweke uga duwe aji panglimunan sing bisa ngilang.
-------------------------------------------------------------------------------------------

www.informasiguru.com

Media Informasi Guru dan Pendidikan

Soal dan Kunci Jawab UAS 1 Bahasa Jawa Kelas 6 SD
Diarsipkan kembali oleh www.informasiguru.com

32. Jenengan liya Raden Janaka yaiku ....
A. Arjuna C. Puntadewa
B. Bimasena D. Antareja
33. Pandhawa iku cacahe ana ....
A. 6
B. 5

C. 4
D. 3

34.Manuk Tuhu Mencok Pager
Ayo Sinau Ben . . . .
A.Banter
B.Pinter

C.Santer
D.Seger

35.Isi Parikan Ing Soal Nomer 34 Kasebut ,Manggon Ing Gatra Ka. . . .
A.Pisan
B.Loro

C.Telu
D.Papat

36. Mung Welingku
Mbudidaya Ngelmu Utama Iku Wajib
Aja Lena Lan Sembrana
Ben Dadi Wong Kang Mulya
-------------------------------------------------Apa Tegese Tembung Mbudidaya Ing Ukara Geguritan Kasebut ?
A.Pesen
B.Nggolek

C.Nganakake
D.Ngedegake

37.Miturut Isine Geguritan Kasebut ,Geneya Mbudidaya Ngelmu Utama
Iku Wajib ?
A.Ben Sakti Mandraguna
C.Ben Dadi Wong Sing Mulya
B.Ben Dadi Wong Sing Lena D.Ben Dadi Wong Sugih
38.Isi Geguritan Ing Soal Nomer 36 Kasebut, Ngandhut Pesen Yen
Satemene Nggolek
Ngemu Sing Utama Iku Hukume . . . .
A.Wajib
B.Ora Wajib

C.Ora Perlu
D.Rada Wajib

39.Ibu Lagi Mbunteli Naga . . . Ing Amben Mburi.
A.Taun

www.informasiguru.com

C.Sari

Media Informasi Guru dan Pendidikan

Soal dan Kunci Jawab UAS 1 Bahasa Jawa Kelas 6 SD
Diarsipkan kembali oleh www.informasiguru.com

B.Sasra

D.Dina

40.Sari Lan Dewi Latihan Nglangi Ing Selokambang. Kang Dhapuk Jejering
Ukara Kasebut
Yaiku . . . .
A.Sari Lan Dewi
C.Nglangi
B.Latihan
D. Ing Selokambang
41.Sampeyan Badhe Tumbas Punapa ? Ukara Kasebut Klebu Basa Krama .
. . .
A.Inggil
C.Lugu
B.Alus
D.Madya
42.Raden Arjuna Kagungan Gegaman Sekti Kang Awujud Panah , Yaiku :
A.Panah Pasopati
C.Panah Wijayandanu
B.Panah Guwawijaya
D.Panah Songsong Tunggulnaga
43.Putra Pandhawa Kang Awatak Jujur Lan Ora Bisa Basa Yaiku . . . .
A.Yudhistira
B.Janaka

C.Bimasena
D.Nakula

44.Keturunane Pitik Jawa Karo Pitik Alas Diarani . . . .
A.Bekikuk
B.Bekisar

C.Kate
D.Kedu

45.Waluh, Semangka, Lan Timun Kuwi Klebu Tanduran . . . .
A.Palakirna
C.Palawija
B.Palakependhem
D.Palakesimpar
46.Tahu Lan Tempe Kuwi Digawe Saka . . . .
A.Tebu
B.Jagung

C.Tela
D.Kedhele

47.Kembang Lombok Arane Menik, Yen Kembang Kacang Arane . . . .
A.Besengut
B.Mayang

C.Drenges
D.Gleges

48.Tukang Nabuh Gamelan Kuwi Diarani . . . .
A.Niyaga
C.Waranggana
B.Juru Gendhing
D.Pacalang
49.Karawitan Iku Kabudayan Kang Adiluhung, Mula Kudu. . . .

www.informasiguru.com

Media Informasi Guru dan Pendidikan

Soal dan Kunci Jawab UAS 1 Bahasa Jawa Kelas 6 SD
Diarsipkan kembali oleh www.informasiguru.com

A.Disirnakake
B.Disingkirake

C.Dilestarekake
D.Dilirwakake

50.Kucing Ireng Kae Mangan Tikus .Yen Didadekake Ukara Tanggap
Dadi . . . .
A.Tikus Ireng Kae Dipangan Kucing
B.Kucing Dipangan Tikus Ireng Kae
C.Tikus Dipangan Kucing Ireng Kae
D.Dipangan Tikus Ireng Kae Kucing
II. Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi bener lan permati!
1.Ukara tanduk yaiku ukara kang jejere .... pegawean
Jawab: Nindakake/ nglakoni
2.Bocah kok bobote abot kapas, iku tegese....
Jawab:Enteng banget
3.Layang ulem yaiku layang kang surasane ....
Jawab: aweh weruh sarto ndawuhi supaya teka/ rawuh
4.Timun, semangka kalebu tanduran pala ....
Jawab: Kesimpar
5.Dina minggu bocah kelas VI arep sepedha santai menyang pesisir. Pratelan sing
kalebu latar wektu yaiku ....
Jawab: Dina Minggu
6.Pandhawa iku cacahe lima. Dene panengahe pandhawa yaiku ....
Jawab: Raden Arjuna , Permadi , Ramade , Kumbang Ali – ali.
7. Bu Suryati nulis surat. Yen di gawe ukara tanggap dadi ....
Jawab: Surat ditulis bu Suryati.
8. Yen ( tandang ) aja grusa-grusu. Tembung “tandang “ kudune ....
Jawab: Tumandang
9.Wong loro nggawa siji ing pundhak arane nggotong. Wong siji nggawa loro ing
pundhak arane ....
Jawab: Mikul
10. Ibu saweg madosi arta ingkang ketriwal. Madosi padha karo....
Jawab: Nggoleti/ Ngluru
Download Soal-soal Ujian Sekolah Hanya di:
http://www.informasiguru.com/search/label/Soal%20Ujian?&max-results=30
KUNCI JAWABAN :
1.A
2.B
3.C
4.C
5.A
6.C
7.B

11.C
12.B
13.B
14.D
15.C
16.A
17.A

21.D
22.C
23.A
24.D
25.A
26.D
27.B

www.informasiguru.com

31.C
32.A
33.B
34.B
35.B
36.B
37.C

41.C
42.A
43.C
44.B
45.D
46.D
47.A

Media Informasi Guru dan Pendidikan

Soal dan Kunci Jawab UAS 1 Bahasa Jawa Kelas 6 SD
Diarsipkan kembali oleh www.informasiguru.com

8.B 18.B 28.D 38.A 48.A
9.D 19.C 29.C 39.C 49.C
10.C 20.B 30.B 40.A 50.C

www.informasiguru.com

Media Informasi Guru dan Pendidikan