PENGARUH PENAMBAHAN SERAT BENDRAT PADA BETON MUTU TINGGI METODE DREUX DENGAN FLY ASH TERHADAP KUAT TEKAN, PERMEABILITAS DAN PENETRASI

 • !"#$ % &$"#' (!$( ) % ,- !" #

  $

 • %&' ( )
  • ) $ ) ,

  " -. )-. -. )-. /- ( ! 0( ! 1 ( ! ,$

  2 - $ -. )-. -. )-. /- !" . 3 !" . + 2 !" . ) !" . * !" " -. )-. -. )-. /- 2 * 4 . 4 . 4 . 3 4 . / 2 4 &

 • . )-. -. )-. /- 2 *
 • . /) . 2/) . / . *+) $ / )/-. ) ) -. + //- 5 6

  7 (

  8 9 ( ' " "

 • . . -

  . *

 • / ' * * * * - * .

  &&& .

 • . - * - - * (# (
 • >
 • . . / / * * - .
 • .
 • 1 - * 1 * * -* .

  2 -

 • #! , & , " ! , 3 #! , *
 • 1 * ' ( #
 • . &45 & !45#45 # !45 * 6 76-
  • $4 8 .
  • <
  • , - -/ )3, * *

  9

  • &amp; : ; # &amp;4 * * * *

  2 * - * &amp;45 &amp; !45 #45 # !45 * $4 * &amp; &amp;# 5 &lt;# 5 " &amp;: 5 *

  ( !( 5 * (#

  2

 • / - * &amp;45 &amp; !45 #45 # !45 * $4 * : # #&amp;'#&amp; =*

  5 &amp; #&amp;'#&amp; =* 5 ( ( #&amp;'#&amp; =* 5 &lt; #&amp;'#&amp;

  2

 • =* 5 * # &amp;$ #&amp;': =* &amp;45 &amp; !45 #45 # !45 * $4 * # &amp;&amp; , 5 # #$! , 5 &amp; :$! , 5 # $&amp;&amp; , 5 * # "! , *
 • &amp; : ; # &amp;4 - /
  • ' #$ !$45 (! !(45 * " $$4 * 1 - 1 * &gt;

  ! "#$#

 • . . . -
  • / - - - * * * *

  . 1 - -* 0 3 * * * / .

 • &gt; . * * * * - .
 • 1 -
  • 0 3 *

  5 ' * * * / . , , ? @ &amp; /A, @ !&amp; .

  7 * * * * * 8 * * .

 • ' .
 • / . . , . . / -
 • . * * 6 7 - * * * 6 8 .
  • B- / / .

  1 -

 • 7#::&lt;8 (# ( -
  • : $ *
   • . 1 -

  • : $ * , . /A, C ( * %

  ! &amp; : $ 7#:":8 * . %

  ? $&lt; @ D ? , 76=) ; &amp; !8

 • ?$&lt; ' $&lt; . * * * *
 • #! , &amp; , * *

  7#! , 3 #! , 8 @ &amp; &lt;

 • 7#! , 3 #! , 3 #! , 8 D * / . - . ' * ? - * * * * ?, * . * .
  • /- 6 * - * ) * '

  : $ 7#:":8 - - . /

 • D 7$ #8 *
  • . * * . , , '
  • . - * - . .

 • 6 6- !(( 7#:&lt;(8

  . *

 • ,

  . * ' * , , * 9 ,- . , , . ' *

 • . . , ' * * $&amp;4 7 D ,, - * #:&lt; 8

  ' (

 • &gt; . . . , *
  • . . *

  = 7 - -* .- #:: 8 , * % * * * *

  /A, % 7#8

  % *

 • /A,% &gt; $&lt; . * *

  7 8 * % 728

 • % E

  7 $

  8 ! 2 - * . * - - *

  / * * '

 • =* B * . , *
 • 1 - . . / * B = .
 • . 7! ; 22 1 ,
 • / &gt; . * * ' 0 ,. %

 • F @ A 7 8 G - * * * * %

  8 2 . * * 6 &amp;# ; "$: 7 #:"!8 * # !) ; ##

  $ * &gt;-* 1 * * 2- &gt; * 1 * &gt;-* 1 * 1 * # &amp;4 1 '&amp; ( $ &amp; !4 1 '&amp; ! (

  # 4 1 '# ! ( ( # !4 1 '# ! ( ! $ 4 1 '$ (

  2- &gt; * 1 * &gt;-* 1 * 1 * # &amp;4 1 '&amp; ( $ &amp; !4 1 '&amp; ! (

  . * * . * * * 1 * *

  1 2 * * ' . * * - -* : $

  % ()!

  =* 7( &lt;)'## / =* 8

  % 7*

  7 H=* 8 % E 7 8 E % &gt; 7 8 &gt; % &gt;- / 7 8 9-% ' 7 8 9 % 7 8

  G % &gt; ,

  7 I8 % * 7 8

  7 H8 A % E

  % F % F- - . *

  &lt;

  &gt; @

 • . * * * -* . * * E - -
  • " ! , 3 #! , * * #! , 3 &amp; , * &amp;45 &amp; !45 #45 # !4 * $4 (
  • $&lt;
  • . * * - - * * *
   • ! ,$ . * *

 • : $ * # * &gt;-* 1 * &gt;

  # 4 1 '# ! ( ( # !4 1 '# ! ( ! $ 4 1 '$ (

 • # . %

 • @ (&lt;&amp;
 • @ $ ! :

  #" $ !&amp; #&amp;&lt;&amp;&amp;&amp;&amp; # #! #" $ !&amp; #&amp;!&amp;&amp;&amp;&amp; !: (! $ &amp; ! 1 &amp; ! #" $ !&amp; ##"!&amp;&amp;&amp; !

  # &amp; 1 &amp; #" $ !&amp; #&amp;(&amp;&amp;&amp;&amp; !&lt; &lt;&lt; &amp; &amp;# #" $ !&amp; #&amp;"&amp;&amp;&amp;&amp; &amp; !&lt;

  8

  7

  8

  7

  7 I8 728

  /K, ' 748

  &gt; * &gt;-* 1 * /K,

  ! 9 &gt; 2-

  @ :&amp;" " ' + (

  , &gt; @ ! " $

  @ "! &gt; 9 @ &amp; ! :

  @ #"# ($&lt; &gt; . %

  , &gt; @ #&amp;&lt; !&amp;$

  @ " :&amp;" &gt; 9 @ #&amp;" #!

  , , * - * * -* : $ 0

  " + , - . % ! &amp;

  9 1 " :&lt; ! ; &lt; . $ 1 , / , D . $ !" ' ' 1 , / , D . $ # ' ' ( , / , D . $ &lt; ' ' ! - - # ' ' 4 !&amp; 4 .

  2- 9 * &gt; # -*

  % J8 2 &amp; ; #: : ; #::&amp; * 2 &amp; ; $(#" ; #::# ! 9 &gt;

  = # 4 ' ' " -* 9 $ "" $ ' # .

  9 ; $ !$ =, ' ' ( 9 ; '': $ !&lt; =, $ !'$ " . ! = $ " =, ' '

  $ &gt; * ( 4 ! 4 .

  9 2- 9 * &gt; # &gt; * B - &gt; * &amp; ' #&amp;4 .

  " ' ( 9

  " *$ ! % "

  &lt;# #" $ !&amp; ##&lt;!&amp;&amp;&amp; " &amp;: #" $ !&amp; ##&lt;&amp;&amp;&amp;&amp; &lt;#

  " $ !&amp; ##:&amp;&amp;&amp;&amp; " " " $ !&amp; ##&lt;!&amp;&amp;&amp; " &amp;: " $ !&amp; ## !&amp;&amp;&amp; ( $ ( !( " $ !&amp; ##(!&amp;&amp;&amp; ( &lt; " $ !&amp; ##!&amp;&amp;&amp;&amp; ! ## " $ !&amp; ## &amp;&amp;&amp;&amp; :&lt; " $ !&amp; ##$ &amp;&amp;&amp; !&lt;

  " $ !&amp; ##&lt;&amp;&amp;&amp;&amp; &lt;# " $ !&amp; ##&lt;!&amp;&amp;&amp; " &amp;: " &amp;: " $ !&amp; ##&lt;&amp;&amp;&amp;&amp; &lt;#

  (# " $ !&amp; ##$!&amp;&amp;&amp; : " $ !&amp; ###"&amp;&amp;&amp; $( " $ !&amp; ###!&amp;&amp;&amp; #

  #" # &amp; 1 # &amp; #" #" #" #"

  ( # ! 1 # ! #" #" #" #" ! $ &amp; 1 $ &amp; #" #" #" #"

Hubungan a

 • r a ta ( M p a )

  9 1 * * * $4 . * * $&lt;

  0A A 7 8 7* 8 7 8 7 8 7 8 7 8

  !( ::)'#&amp; &amp; #&amp; #&amp; $ &lt;#&lt;# )'#&amp; &lt; #:("#)'#&amp;

  # # #"&lt;)'&amp;: # #$&lt;)'#&amp; : # #&amp; #&amp; # (&lt;# :)'&amp;: " $" !")'#&amp; &lt; &lt;(((!)'#&amp;

  L

  &gt;- / L '

  ( !( 5 * (#

  Kadar Serat (%) an antara f'c rata-rata dengan Kadar Serat

  0,5 1,0 1,5 2,0 66,81 67,09 64,54 63,41

 • !45 # 45 # ! 45 *
 • &amp;45 &amp; !4 ' * &amp; &amp;#
  • . - * / *
  • &gt;- /
   • : $ * " ' ! + 9 &gt;- /

 • &amp; " 4 * " !

  "" &amp;&amp; &amp; &amp;&amp;" &amp; &amp;&amp;&amp;&amp; &lt;( ! &amp; &amp;"! &amp; &amp;&amp;(($ :# &amp;&amp; &amp; &amp;&amp;" &amp; &amp;&amp;&amp;&amp; &lt;( ! &amp; &amp;"! &amp; &amp;&amp;(($ "$ &amp;&amp; &amp; &amp;&amp;" &amp; &amp;&amp;&amp;&amp; &lt;( ! &amp; &amp;"! &amp; &amp;&amp;(($ &lt;( &amp;&amp; &amp; &amp;&amp;" &amp; &amp;&amp;&amp;&amp; &lt;( ! &amp; &amp;"! &amp; &amp;&amp;(($ ": &amp;&amp; &amp; &amp;&amp;" &amp; &amp;&amp;&amp;&amp; &lt;( ! &amp; &amp;"! &amp; &amp;&amp;(($ &lt; &amp;&amp; &amp; &amp;&amp;" &amp; &amp;&amp;&amp;&amp; &lt;( ! &amp; &amp;"! &amp; &amp;&amp;(($ :# &amp;&amp; &amp; &amp;&amp;" &amp; &amp;&amp;&amp;&amp; &lt;( ! &amp; &amp;"! &amp; &amp;&amp;(($ &lt;$ &amp;&amp; &amp; &amp;&amp;" &amp; &amp;&amp;&amp;&amp; &lt;( ! &amp; &amp;"! &amp; &amp;&amp;(($

  5 &lt;# 5 " &amp;: 5 ( !

  /

  / -

  &gt; 1 - * 4 &gt; * 1 *

  D # 0

  56,00 58,00 60,00 62,00 64,00 66,00 68,00 60,01 f' c ra ta

  &amp; &amp;#( &amp; " &amp; " &amp;4 1 &amp; &amp; &amp;#&amp; &amp; " &amp; : &amp; &amp;#! &amp; " &amp; " &amp; &amp;# &amp; " &amp; &lt; &amp; &amp;#$ &amp; " &amp; " &amp; !4 1 &amp; ! &amp; &amp;## &amp; " &amp; &lt; &amp; &amp;&amp;: &amp; " &amp; : &amp; &amp;# &amp; " &amp; &lt;

  7

  748

  &gt;-* 1 * &gt; *

 • 7 8

  &amp; &amp;#&amp; &amp; " &amp; : :&amp; &amp;&amp; &amp; &amp;&amp;" &amp; &amp;&amp;&amp;&amp; &lt;( ! &amp; &amp;"! &amp; &amp;&amp;(($ (&lt;#"$)'#&amp; #&amp;

# &amp;4 1 # &amp; &amp; &amp;## &amp; " &amp; &lt; &lt;# &amp;&amp; &amp; &amp;&amp;" &amp; &amp;&amp;&amp;&amp; &lt;( ! &amp; &amp;"! &amp; &amp;&amp;(($ " $(!!)'#&amp; ( ( #&amp;

&amp; &amp;&amp;: &amp; " &amp; : :$ &amp;&amp; &amp; &amp;&amp;" &amp; &amp;&amp;&amp;&amp; &lt;( ! &amp; &amp;"! &amp; &amp;&amp;(($ $ !&amp; $$)'#&amp; &amp; &amp;#&amp; &amp; " &amp; &lt; &lt;" &amp;&amp; &amp; &amp;&amp;" &amp; &amp;&amp;&amp;&amp; &lt;( ! &amp; &amp;"! &amp; &amp;&amp;(($ ( ! &amp;&lt;)'#&amp; &amp; &amp;#&amp; &amp; " &amp; &lt; &lt;: &amp;&amp; &amp; &amp;&amp;" &amp; &amp;&amp;&amp;&amp; &lt;( ! &amp; &amp;"! &amp; &amp;&amp;(($ &lt; $ )'#&amp; #&amp;

# !4 1 # ! &amp; &amp;#( &amp; " &amp; " " &amp;&amp; &amp; &amp;&amp;" &amp; &amp;&amp;&amp;&amp; &lt;( ! &amp; &amp;"! &amp; &amp;&amp;(($ # #&lt;#&lt; )'&amp;: &lt; #&amp;

&amp; &amp;# &amp; " &amp; &lt; &lt;! &amp;&amp; &amp; &amp;&amp;" &amp; &amp;&amp;&amp;&amp; &lt;( ! &amp; &amp;"! &amp; &amp;&amp;(($ &lt;#(&amp;#)'#&amp; &amp; &amp;## &amp; " &amp; &lt; &lt;" &amp;&amp; &amp; &amp;&amp;" &amp; &amp;&amp;&amp;&amp; &lt;( ! &amp; &amp;"! &amp; &amp;&amp;(($ ( :&lt;: :)'#&amp; &amp; &amp;# &amp; " &amp; &lt; &lt;$ &amp;&amp; &amp; &amp;&amp;" &amp; &amp;&amp;&amp;&amp; &lt;( ! &amp; &amp;"! &amp; &amp;&amp;(($ &lt; #:("#)'#&amp; :

$ &amp;4 1 $ &amp; &amp;#$ &amp; " &amp; &lt; &lt;( &amp;&amp; &amp; &amp;&amp;" &amp; &amp;&amp;&amp;&amp; &lt;( ! &amp; &amp;"! &amp; &amp;&amp;(($ "#(&amp; )'#&amp; # &amp;$ #&amp;

&amp; &amp;#! &amp; " &amp; " " &amp;&amp; &amp; &amp;&amp;" &amp; &amp;&amp;&amp;&amp; &lt;( ! &amp; &amp;"! &amp; &amp;&amp;(($ # $ $&lt;)'&amp;: &amp; &amp;#! &amp; " &amp; " "! &amp;&amp; &amp; &amp;&amp;" &amp; &amp;&amp;&amp;&amp; &lt;( ! &amp; &amp;"! &amp; &amp;&amp;(($ # $&amp;&amp;#)'&amp;:

  Hubungan an n antara Koefisien Permeabilitas rata- ra rata dengan Kadar Serat 1,20000E-09 ta

  1,01929E-09

  09 a 9,13489E-10 9,1

  1,00000E-09

 • r ta ra 8,00000E-10

  6,86374E-10 s ) 6,60032E-10 a k it ti 6,00000E-10 il e

  4,46139E-10 b /d a

  4,00000E-10 e (m rm

  2,00000E-10 e P f.

  0,00000E+00 e o K

  0,5 1,0 1,5 2,0 Kadar Serat (%)

  D $ 0 9 &gt;- - / L ' 1 - * 4 &gt; * 1 *

 • / * &amp;45 &amp; !45 # 45 # # ! 45 * $4 . * * * '#&amp; '#&amp; '#&amp; '#&amp;

  $&lt; * ': ' : # #&amp; =* 5 * &amp; #&amp; *

  =* 5 ( ( #&amp; * =* 5 &lt; #&amp;

  =* # &amp;$ #&amp; =* / - . - / 5 *

 • / ' * '#&amp;
  • : $ - / * - /

  &amp; :(:&lt;" 4 * * * - ( :"(: #&amp; =*

  " + ' " 9

  !

 • , 3, +

  2 #'

  01

  "&amp; "&amp; " " $ # ( # &amp;&amp; &amp;4 1 &amp; "&amp; "&amp; : # &amp; : # &amp; "&amp; "&amp; " $ $ &lt; # !

  "&amp; "&amp; &lt; ( # # "&amp; "&amp; " : $ # # $ # #$!

  &amp; !4 1 &amp; ! "&amp; "&amp; &lt; # " # # "&amp; "&amp; : # &amp; : &amp; :

Hubungan a ra

 • r a ta (c m )

 • 4 . * * $&lt; ' * #
 • # &amp;&amp; , 5 # #$! , 5
 • &amp; : &amp;" 4 * 5 &amp; ! 45 # 45 # ! 45

  ## !:45 " !!4 * ! 4 0 * &amp; " 4 * * * -

  5

  =*

  #$ !$4 *

  5

  &amp;: 5 ( !(

  1 *

  &amp; :$! # $&amp;&amp; # "!

  1,375 Kadar Serat (%) an antara Kedalaman Penetrasi rata-

rata dengan Kadar Serat

  0,5 1,0 1,5 2,0 1,125 0,925 1,200

  5

  $&lt; ' * : # #&amp; '#&amp; =*

  . * , , . (

  / - . - * /

  5 &lt;# 5 " &amp;:

  &gt; * L ' * 4 &gt; *

  

"&amp; &lt; $ # &lt;

# "&amp; : &amp; # &amp; # &amp; "&amp; &lt; # # : # # "&amp; : $ &amp; &lt; &amp; : "&amp; &lt; " # &amp; " "&amp; &lt; : # # # &amp; "&amp; " $ ( # ( "&amp; &lt; ! # ! # "&amp; &lt; " # # # "&amp; &lt; $ # &lt; # "&amp; &lt; ( # # $ "&amp; " $ ( # ! "&amp; " ! $ ! # !

  1,300 K e d a la m a n P e n e tr a si r a ta

  0,000 0,500 1,000 1,500

  ' * &amp;45 ## $45 ##

  &amp; :$! , 5 # $&amp;&amp; , 5 * # "! ,

  9 1 * &amp;45 &amp; !45 # 45 # ! 45 * $4

  D

  "&amp;

  "&amp; "&amp; $ &amp;4 1 $ "&amp; "&amp;

  "&amp; "&amp; # !4 1 # ! "&amp; "&amp;

  "&amp; "&amp; # &amp;4 1 # &amp; "&amp; "&amp;

 • : $ * # : &lt; ,
  • . %
  • &amp; 45 &amp; ' * &amp; &amp;#
  • >% #$
  • &gt; 1 *
  • $ 4 . * * $&lt;
  • (#
  • / * &amp; " 4 * " ! *

 • : $ * * *
  • / * * *

 • : $
  • &amp;45 &amp; !45 # 5 &amp; #&amp; '#&amp;

 • 1 * * * 45 # ! 45 * $4 . * *

  ( ( #&amp; '#&amp; =* 5 &lt; #&amp; '#&amp; =* 5 * # &amp;$ #&amp; ': =* * /

 • / * - -* : $ * * * &amp; :(:&lt;" 4
  • ( :"(: #&amp; '#&amp;
  • &amp; :(:&lt;" 4 * * * - - -* : $ 1 * * * - / * * * &amp;45 &amp; !45 # 45 # ! 45 * $4 . * * $&lt; ' * # &amp;&amp; , 5 # #$! , 5 &amp; :$! , 5 # $&amp;&amp; , 5
  • # "! , * / * * -
   • : $ * * * &amp; : &amp;" 4 * # : &lt; , *
   • : $ * " $$##4 *

   >&amp; : &amp;" 4 * * * - - -* : $ , * * * *
  • $4
  • &amp; :4 ; # &amp;4 * * * . * *
  • $4 * * * - . . - * &gt;
  • = * ; . * * - ,

  =* * - / ' * &amp;45 $" "!45 !# # 45 $( &lt; 4 * ## !&lt;4 * (! !(4 *

  ' * &amp;45 # ( 45 $&lt; &lt;!45 " :4 * ! ""4 * * * - -

  7B- 8 * - * * .

  #- ( ,*% *" . * M &gt; * .

  . * * *- * - , , * . - * - .

 • . . *
 • , * . 2 $&amp;#$ , 4 , * 6 '"( , -, . - * #:#&lt; 6- , * 7 , *
  • / * 6- , 8 * % * * . L- . ' $&amp;#&amp; / . * &gt; .

  , . * . *

  7 %== - . * - * ,- =, - .= ' ' = =&lt; * #&amp; ' $&amp;#(8

  6 N 6- , 7$&amp;&amp;#8 8 (

  6 N 6- , * *

 • 6 #:: * , 6 1 - * -* : $

  E - - , - - 1 * ) * O $&amp;&amp;" &gt; * - - *

 • # 2 * 1 -- #:&lt;" (

  2 M- % E- , / , N , , : $ D - #:": 2- D * 0 1 - , )* - ). - 1- * 'D - -* .- &gt; #:: - - 1 - 2 / M- .