KARAKTER ORANG MADURA DALAM KUMPULAN CERPEN “MATA BLATER” KARYA MAHWI AIR TAWAR

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/

/
:

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u


.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

://

http

http

http

http


://

http

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

gilib

i
d
/
/
:

http

.id/

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac

nej.

.u

.u

http

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

gilib
i

d
/
/
:

http

http

://

http

.id/

ac
nej.

.u


.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.


ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

http

ac
nej.

.u


.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/


ac
nej.

KARAKTER ORANG MADURA DALAM KUMPULAN CERPEN
“MATA BLATER” KARYA MAHWI AIR TAWAR

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk
menyelesaikan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Pendidikan

oleh
Ita Nur Andriana
NIM 080210402052

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA

.u


gilib
i
d
/
/
:

a
nej.

http

/

.id
j.ac

une

une

.
gilib
i
d
/
/
:

2012

gilib
i
d
/
/
:

.id/

j.ac

.id/

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

://

http

http

http
.id/

://

http

http

gilib
i
d
/
/
:

j.ac

ac
nej.

.u

.u

ac
nej.

http

http

://

http

.id/

gilib
i
d
/
/
:

.u

.u

.u

http

ac
nej.

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http i

http

http

gilib
i
d
/
/
:

g
://di

UNIVERSITAS
JEMBER
http

/

.id
j.ac

.
gilib
i
d
/
/
:

a
nej.

u PENDIDIKAN
u KEGURUAN DANliILMU
FAKULTAS
i b.
ilib.

g
://di

http

.id/

/
/
JURUSAN PENDIDIKAN
BAHASA DAN
c.idSENI
c.id

.id/

ac
nej.

.id/

j.ac

.id/

j.ac

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

.id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

://

http

http

PERSEMBAHAN
http

http

http

://

http

.id/

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

http

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

/
/
/
/
c.id
c.id
c.id
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
untuk:
.une
.une
.une
.une Skripsi ini saya persembahkan
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
ig
/dig dan almarhum bapaktpSakur
://
://dyang
://di berserta keluarga tercinta
:/Suna
://di
1) tibu
telah
p
p
p
t
t
t
t
t
t
http
h
h
h
h
d/
ac.i

nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

mendoakan dan memberi kasih sayang serta pengorbanan selama ini;

://

http

http

http

http

http

.id/

.id/

.id/

c sampai PT terhormat, yang
j.ac
j.ac telah memberikan ilmu
j.aTK
2) guru-guruku sejak
e
e
e
n
n
n
u
u
u
.
ilib.
ilib.
gilib
i
dan:/membimbing
dengan penuh :kesabaran;
d
/
/dig
/
//dig
:
3) kakak-kakakku, Sri Astutik dan Wiwin Widartik, S.Pd yang telah banyak

d/
ac.i

nej.

u

.
gilib
i
d
/
/
:

une

une

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

.id/

j.ac

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

.id/

://

http

http

http
j.ac

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

http

://

http

.id/

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http ii

http

http

://

http

.id/

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

.u

.u

http

://

http

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

.u

http

.id/

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

.u

.u

http

://

http

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

.u

http

.id/

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

.u

.u

http

://

http

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

gilib
i
d
/
/
:

http

.id/

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

.u

http

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

://

http

.id/

ac
nej.

.u

.u

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

.u

.u

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

://

http

http

http

.id/

http

u

://d

://d

://d

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.
4) almamaterku
ilib.
ilib. Pendidikan UniversitasigJember.
igilib Fakultas Keguruan danigIlmu
http

http

.id/

/

/

.id
.id
membantuku selama
j.ac
j.acproses penulisan skripsi ini;

.id/

j.ac

.id/

j.ac

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

://

http

http

.id/

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

.u

ttp
hMOTTO

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

://

http

.id/

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

http

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

://

http

“Semua
alam, dan tak ada yang
ttp indah dari
ttp
ttp yang ada hanyalah secuil fenomena

http

h

d/
ac.i

nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

h

h

fenomena-fenomena alam itu kecuali cinta ilmu dan cinta mahluk.”*

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

ac
nej.

ib.u
ib.u
ib.u
l
l
l
i
i
i
g
g
g
i
i
i
“Mon
keres”
://d
://dpa bhagas, mon keras pa
://dSoghi pasogha’, mon bhagus
http
http
http

://

http

(Jika telah menjadi orang yang memiliki harta (kekuasaan) dan menjadi figur rato

/
/
id/ berwibawa)**
.id/ (penguasa) jadilah sebagai
c.id
c.dan
c.idtiang bangsa, yang santun
a
a
a
.
.
.
j
j
j
.une
.une
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
://
://di
://di
://di
p
p
p
t
t
t
t
t
t
http
h
h
h

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

://

http

http

http

http

://

http

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

.u

http

.id/

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

.u

.u

http

://

http

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

gilib
i
d
/
/
:

http

.id/

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

.u

http

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

://

http

.id/

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

http

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

/
/
/
/
c.id
c.id
c.id
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
Asal Bicara. Yogyakarta:
.une
.une NUQTHOH
.unJangan
.une *) Abdillah A. 2006.
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
digLatief. 2008. Manusia Madura:Pembawaan,
/dig Kerja,
://
:/Etos
://di
://A.
://di
**) Wiyata,
Perilaku,
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
http
h
h
h
h
d/
ac.i

nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

dan Pandangan Hidupnya seperti Dicitrakan Peribahasanya. Yogyakarta:
Pilar Media

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

.id/

j.ac

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

.id/

://

http

http

http
j.ac

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

http

://

http

.id/

ac
nej.

.u

.u

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http iii

http

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

.id/

.id/

ac
nej.

.id/

j.ac

.id/

j.ac

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

.id/

ac
nej.

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

://

http

http

PERNYATAAN
http

http

http

://

http

.id/

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

http

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

/
/
/
/
c.id
c.id
c.id
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
une di bawah ini:
.une
.une
.tangan
.une Saya yang bertanda
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
://
://di
://di
://dinama : Ita Nur Andriana
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
http
h
h
h
h
NIM

: 080210402052

/
/
.id/
c.id
cyang
c.id bahwa karya ilmiah
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
menyatakan
dengan
sesungguhnya
berjudul
Karakter
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
Orang Madura
/dig Air
://
:/Mahwi
://di “Mata Blater” Karya
://di dalam Kumpulan tCerpen
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
http
h
h
h
h
d/
ac.i

Tawar adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan

/
/
/
.id/
disebutkan sumbernya,
c.id pada instansi mana j.ac.id
c.id dan belum pernah diajukan
csubstansi
a
a
a
.
.
.
j
j
j
une
.dan
.une jawab atas keabsahan
.une jiplakan. Saya bertanggung
.une pun, serta bukanilibkarya
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
g
://
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
http
h ilmiah yang harus dijunjungh tinggi.
h isinya sesuai dengan sikap
h
kebenaran

/
/
tanpa adanya
id/ saya buat dengan sebenarnya,
.id/ Demikian pernyataan
c.id
c.id
c.ini
a
a
a
.
.
.
j
j
j
ne
une
tekanan dari pihak
serta bersediailibmendapat
sanksi akademik
.jika
.une
.umanapun
b
b
i
i
l
l
i
i
g
/dig
//dig
://
://di
:/tidak
:kemudian
p
p
p
t
t
t
ternyata
di
hari
pernyataan
ini
benar.
t
t
t
http
h
h
h

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

.id/

.id/

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

.id/

j.ac

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

.id/

://

http

http

http
j.ac

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

http

://

http

.id/

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http iv

http

http

://

http

.id/

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

http

.id/

ac
nej.

ac
nej.

.u

.u

http

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

://

http

.id/

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

http

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

.id/

ac
nej.

://

ttp:/
h
NIM 080210402052

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

b.u

ili
Ita Nur Andriana
/dig

http

http

http

ac
nej.

.u

.u

.u

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

/
/
c.id
c.id
a
a
.
.
j
j
Jember, 22 Juni 2012une
.
.une
b
i
l
i
gilib
g
i
i
d
d
/
/
Yang
menyatakan,
/
/
://
:
:
http
http
http

.id/

j.ac

.id/

j.ac

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

://

http
.id/

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

http

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

://

http

KARAKATER
ORANG MADURA
httpCERPEN
http DALAM KUMPULAN
http

http

.

.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

d/
ac.i

nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

d/
ac.i

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

.id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

d/
ac.i

gilib
i
d
/
/
:

.u

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Arief Rijadi, M.Si, M.Pd.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

://

http

http

http
.id/

ac
nej.

.u

.u

j.ac

://

http

http

gilib
i
d
/
/
:

http
.id/

.u

.id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http v
.id/

.u

j.ac

ac
nej.

.u

.u

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

http

://

http

http

/
/
.id/ Pembimbing
c.id
c.id
a
a
.
.
j
j
.une
.une
.u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
ig
//dig
://
:M.Pd.
://dMujiman
://diPembimbing Utama t:tpDrs.
Dosen
Rus Andiyanto,
p
p
t
t
t
t
http
h
h
h

http

gilib
i
d
/
/
:

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

gilib
i
d
/
/
:

http

ac
nej.

ac
nej.

nej.

gilib
i
d
/
/
:

.id/

ac
nej.

.u

.u

http

://

http

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

.u

http

.id/

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

.u

.u

http

://

http

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

gilib
i
d
/
/
:

http

.id/

.u

ac
nej.

.u

.u

http

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

.id/

.id/

ac
nej.

.u

.u

://

http

http

.id/

.id/

gilib
i
d
/
/
:

.u

gilib
i
d
/
/
:

/
/
/ 080210402052
.idNIM
c.id
c.id
a
a
.
.
j
j
.une
.une
b
b
i
i
l
l
i
i
g
g
://
://di
://di
p
p
t
t
t
t
http
h
h

http
ac
nej.

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

.id/

.u

tp

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

://

http

.id/

ac
nej.

oleh

t Andriana
ItahNur

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

gilib
i
d
/
/
:

http

http

ac
nej.

.u

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.id/

.id/

ac
nej.

http

.id/

ac
nej.

://

http

http

gilib
i
d
/
/
:

http

http

.u

SKRIPSI

nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

http

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

“MATA BLATER”
d/
id/ KARYA MAHWI AIR iTAWAR

.id/

ac
nej.

.id/

j.ac

.id/

j.ac

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

.id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

://

http

http

PENGESAHAN
http

http

http

://

http

.id/

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

http

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

/
/
/
/
c.id
c.id
c.id
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.une
.uneKumpulan Cerpen i“Mata
.une Orang Madura dalam
.une Skripsi berjudulilibKarakter
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
g
g
g
//dig diuji dan disahkanttpoleh
://
://di Fakultas
:telah
://di Mahwi Air Tawar
://di
Blater”ttpKarya
p
p
t
t
t
t
http
h
h
h
h
Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember Pada:

.id/
chari
a
.
j
ne

http

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.u

/
/
.id/ Tim Penguji
c.id
c.id
a
a
.
.
j
j
.une
.une
b
b
i
i
l
l
i
i
g
g
://
://di
://di
p
p
t
t
t
t
http
h
Sekretaris, h

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

ttp
hKetua,

http

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

Dr. Sukatman,
M.Pd.
http
NIP. 19640123 199512 2 001

http

gilib
i
d
/
/
:

une

.
gilib
i
d
/
/
:

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

j.ac

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

://

http

http

http
.id/

ac
nej.

.u

.u

j.ac

://

http

http

gilib
i
d
/
/
:

http

http

gilib
i
d
/
/
:

.id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

.u

.id/

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

nej

http vi

.id/

ac
nej.

://

http

http

gilib
i
d
/
/
:

http

http

gilib
i
d
/
/
:

Drs. H. Imam Muchtar, S.H. M.Hum.
d/
d/
ac.i 19540712 198003 1 005.ac.i
.NIP.

nej

.id/

ac
nej.

.u

.u

http

d/
ac.i

nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

://

http

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

ac
nej.

b.u

b.u

.u

.u

://

http
.id/

.i

ac
nej.

.id/

.id/

gilib
i
d
/
/
:

NIP. 19570713 d
198303
1 004
/

li
li
Mengesahkan
digi
digi
/
/
/
/
:
:
p
p
Dekan Fakultas Keguruan
dan Ilmu Pendidikanhtt
htt
Universitas Jember

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

http
Drs. Mujiman Rus Andiyanto,
M.Pd.

http

.u

http

http

.id/

ac
nej.

.u

.u

a
nej.

gilib
i
d
/
/
:

://

http

.id/

NIP.
/ 19580522 198503 1 001.id/
c

.id
j.ac

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

httpSatrijono, M.Pd
Drs. Hari

http

.id/

ac
nej.

ttp
Anggota II,h

.id/

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

://

http
.u

.u

http

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

ttp
hAnggota
I,

http

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

Drs. Arief Rijadi, M.Si,
httpMPd
NIP. 19670116 199403 1 002

http

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

://

http

http

http

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

tempat : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

ac
nej.

.id/

.id/

ac
nej.

.u

ib.u
l
i
g
i
tanggal : 22
://dJuni 2012
http

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

ac
nej.

: Jumat

.id/

j.ac

.id/

j.ac

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

://

http

http

http

http

http

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

RINGKASAN
Karakter Orang Madura dalam Kumpulan cerpen “Mata Blater” Karya
Mahwi air Tawar; Ita Nur Andriana; 080210402052; 2012; 220 halaman;
Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Jurusan Pendidikan
Bahasa dan Seni, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember.
Cerpen Mata Blater merupakan salah satu cerpen yang mengungkapkan
karakter khas dari orang Madura. Dalam cerpennya ini, Mahwi Air Tawar
berusaha mengungkapkan kerakter orang Madura yang sebenarnya. Di mana bagi
masyarakat luar, orang Madura hanya dipandang melalui steriotip negatif. Adapun
permasalahan dalam penelitian ini yakni;1) bagaimanakah karakter orang Madura
yang terekpresikan pada tema dalam kumpulan cerpen Mata Blater karya Mahwi
Air Tawar?, 2) bagaimanakah karakter orang Madura yang terekpresikan pada
tokoh dalam kumpulan cerpen Mata Blater karya Mahwi Air Tawar?, 3)
bagaimanakah karakter orang Madura yang terekpresikan pada alur dalam
kumpulan cerpen Mata Blater karya Mahwi Air Tawar?, 4) bagaimanakah
karakter orang Madura yang terekpresikan pada latar dalam kumpulan cerpen
Mata Blater karya Mahwi Air Tawar?. Adapun tujuannya adalah untuk
mendeskripsikan karakter orang Madura yang terekpresikan pada tema, tokoh,
alur dan latar pada kumpulan cerpen Mata Blater Karya Mahwi Air Tawar.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif,
dengan menggunakan pendekatan ektrinsik, psikologi, sosiologi dan antropologi
dengan studi etnografi. Sasaran penelitian berupa karakter orang Madura yang
terekspresikan pada tokoh, alur, latar, dan tema dalam kumpulan cerpen Mata
Blater karya Mahwi Air Tawar. Data dalam penelitian ini berupa kata-kata,
kalimat, peragraf atau wacana dari teks kumpulan cerpen Mata Blater, yang
mengekspresikan karakter orang Madura baik dalam hubungannya dengan tema,
tokoh, alur, dan latar pada kumpulan cerpen Mata Blater karya Mahwi Air Tawar.
Sumber data dalam penelitian ini adalah kumpulan cerpen Mata Blater karya

vii

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

.id/

j.ac

.id/

j.ac

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

://

http

http

http

http

http

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

.id/

j.ac

.id/

j.ac

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

://

http
.id/

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

http

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

://

http

tp Tawar, Cetakan pertama
MahwihtAir
2010.
http
httpoleh penerbit Matapena Yogyakarta

http

Teknik
Analisis data yang idigunakan
dalam penelitianidini
/
/ adalah deskriptif
/
/
c.id
c.
c. d
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.une
.une berupa tabel pemandu
.unedengan instrumen ipenelitian
.une interpretataif dibantu
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
g
g
g
/dig dan tabel pemandu analisis
://
://di
://didata.
:/data
://di
pengumpul
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
http
h
h
h
h
Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Kumpulan cerpen

/
/
d/
c.id karakter dari orang j.ac.id
c.iAir
a
a
.
.
.
j
j
j
Mata
Blater
karya
Mahwi
Tawar
mengekspresikan
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
ig toko-tokoh, alur dan:/latar
Madura. Karakter
/dig cerpen.
://
://dtema,
://di tersebut terekpresitpada
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
http
h
h
h
h
d/
ac.i

Karakter tersebut meliputi pembawaan (menjaga wibawa, tegas, pemberani,

/
/
/
.id/
setia, menjagaj.anama
c.id dan religius), sikap j.ac.id
c.id baik, tanggap, pekerjaj.akeras,
csederhana,
a
.
j
.une
.une rasa keadilan, memiliki
.unemenjunjung harga diri,
.une dan perilaku (meliputi
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
memiliki
i
i
i
i
g
g
g
g
://
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
http
h kabar bohong,
h berhati-hati dalam menyikapi
h
h
sifat hormat,
sopan dan santun, keras,
/
/
dan
.id/ suka bersenang-senang),
c.idbekerja keras dengan
c.iddan etos kerja (sangat giat

ac
nej.

g
://di

a
nej.

gilib
i
d
/
/
:

.id/

ac
nej.

.u

.u

berusaha, ikhtiarildan
ib.usabar).

.u

gilib
i
d
/
/
:

a
nej.

gilib
i
d
/
/
:

://

http

p
Karakter
orang Madura tersebut
apabila
http dapat berubah menjadihttnegatif
http

http

kondisi
lingkungan tidak kondusif,
yang dapat mendorong/ mereka melakukan
/
/

/
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
berbagai perilaku menyimpang
yang terkesan ekstrim.
.une
.une Hal ini, tentunyailibdapat
.une
b
b
i
i
l
l
i
i
g
g
g
menumbuhkan
orang
://
://di Madura.
://di luas terhadap karakterttp
://di steriotip negatif masyarakat
p
p
t
t
t
t
http
h
h
h

.id
j.ac

une

.
gilib
i
d
/
/
:

http

Oleh karena itu, pemahaman mengenai karakter orang Madura haruslah dilakukan

/
/
/
.id/
c.id Adapun saran yang j.ac.id
c.id konstruktif dan berwibawa.
cmelalui
pemaknaan
yang
bersifat
a
a
a
.
.
.
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g pengetahuan mengenai /kebudayaan
g adalah; 1) dapat menambah
g
dapat diberikan
/
: /di
://di
://di
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
ttp:/
t
t
t
t
h
h
h
h
h
bangsa Indonesia, 2) dengan terungkapnya karakter orang Madura dalam
/
/ dengan karakter
/
kumpulan
cerpen Mata Blater,
.id/
c.id
c.id
c.id apresiasi sastra perluj.adikaitkan
a
a
.
.
j
j
ne
.u3)
.unesiswa terhadap budaya,
.une yang berbasis kepekaan
b
b
b
suatu komunitas
etnik
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

://di
://di
://di
p
p
p
t
t
t
t
t
t
diharapkan
peneliti berikutnya dapat
h mengembangkan bahanhkajian ini yang
h

http

://

http

masih
dari perspektif antropologi
dengan studi
/
/
/
/ bersifat terbatas, khusunya
c.id
c.id
c.id
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.une
.une
.une
.une etnografi.
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
://
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
http
h
h
h
h

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

.id/

j.ac

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

.id/

://

http

http

http
j.ac

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

http

://

http

.id/

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

httpviii

http

http

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

.id/

j.ac

.id/

j.ac

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

.id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

://

http

http

PRAKATA
http

http

http

://

http

.id/

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

http

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

/
/
/
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
Puji syukur b
kehadhirat
Allah SWT, penulis
karena berkat b
ridho
.une
.unhaturkan
.une
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
ig
://
://dKarakter
://di
://di
serta Inayah-NYA
penulis dapat menyelesaikan
skripsi yang berjudul
p
p
p
t
t
t
t
t
t
http
h
h
h
.id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

Orang Madura dalam Kumpulan Cerpen “Mata Blater” Karya Mahwi Air

/
d/
id/
.id/
c.id
c.tetap
c.imilik
cTawar.
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
Shalawat
dan
Salam
Allah
SWT,
semoga
terlimpah
kepada
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
ig
junjungan :kami
//dig Nabi Muhammad SAW.
://
://dmemenuhi
://diSkripsi ini disusun untuk
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
http
h
h
h
h
salah satu syarat untuk menyelesaiakan pendidikan strata satu (S1) pada Program

/
/
id/ Indonesia, Jurusan aBahasa
.id/ Pendidikan Bahasa .dan
c.id dan Seni, Fakultas j.ac.id
c.Sastra
cStudi
a
a
.
.
j
j
j
une
.une
.une
.pendidikan
.une Keguruan dan Ilmu
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
Universitas
Jember.
i
i
i
i
g
g
g
g
://
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
http
h
h
h
Penyusunan
skripsi ini tidakh terlepas dari bantuan berbagai
pihak, oleh
.id/

karena
ucapan terimakasih.ikepada:
d/
.id/
.id/ itu penulis ingin menyampaikan

1. Dekan Fakultas
lib.uH.
lib.u Universitas Jember,igDrs.
lib.uKeguruan dan Ilmu Pendidikan
i
i
i
g
g
i
i
://d
://d
://d
Imam
http
httpMuchtar, SH. M.Hum; http

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

ac
nej.

ac
nej.

ac
nej.

http

://

http

2. / Dr. Sukatman, M.Pd, selaku/Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa
dan Seni FKIP
/

/
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
Universitas Jember;
.une
.une
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
/dig Dosen PembimbingtpI;://dig
3. Drs. tMujiman
://
:/selaku
://di Rus Andiyanto, M.Pd
p
p
t
t
t
http
ht
h
h

.id
j.ac

une

.
gilib
i
d
/
/
:

http

4. Drs. Arief Rijadi, M.Si, M.Pd selaku Dosen Pembimbing II sekaligus Dosen

/
/
/
.id/ Pembimbing Akademik;
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
.une
.une
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
5. Drs. Hari/dSatrijono,
M.Pd selaku Dosen
Pembahas;
/
://di
://di
:/ i
p
p
p
t
t
t
ttp:/
t
t
t
h
h
h
h
6. Mahwi Air Tawar, selaku pengarang Kumpulan cerpen Mata Blater;

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

/
id/ telah memberikan ac.id/
.7.id/ D. Zawawi Imron (budayawan
c.yang
c.id Madura) dan Kak Huri
a
a
.
.
j
j
nej.
ne penggalian sumber; b.une
u
u
.
.
b
b
banyak bantuan
dalam
li
li
li
digi
digi
digi
/
/
/
/
/
/
://
:
:
:
p
p
p
t
8. Siswanto,
S.Pd, Miftahul Munir,htS.Pd,
Mas Ipin, dan M. Badrus
http
htt Solichin yang
htt

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

dan motivasi bagi penulis;
/
/
/
/ telah memberikan bantuan.iddiskusi
c.id
c.id
c
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
9. M. Solehan, bOm
.une
.unePasarihan, Meymumtazciel
.uneRamli, Novenciel Hapsari
.une
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
ig
://
://di Jakarta,
://diL. Ending, Mas Iwan,ttAndik
://dSabiq,
://di
Abyanka
Supriadi (almarhum),
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
http
h
h
h
h

d/
ac.i

keluarga besarku di Kabupaten Jember, Kabupaten Sumenep (Madura) dan di

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

.id/

j.ac

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

.id/

://

http

http

http
j.ac

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

http

://

http

.id/

ac
nej.

.u

.u

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http ix

http

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

.id/

.id/

nej.

.id/

j.ac

.id/

j.ac

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

://

http
.id/

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

http

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

://

http

ttp
Pulau
spirituil
http bantuan, baik materilhmaupun
httpTarakan, yang telah memberikan

http

/
/
/ yang tak ternilai harganya;.id/
c.id
c.id
c
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e (Kipti, Vita), Jawa .kos
10. Sahabat-sahabatku
une
.unkos
.uneAngkatan 08; Kalimantan
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
ig
//dig
://
://di Rhuiy),
://d(Budi,
:Nurcahyanti),
://di
(Novi
alumni SMAJA
Acio, Nita Mega,
Uting
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
http
h
h
h
h
d/
ac.i

nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

Krokodile (Feri Anggriawan), Cumi kembar (Mas Fay, Mas Awe), Mas Adi

.id/

.id/

.id/

c
ac di HMP IMABINAej.ac
sekeluarga, Biyonndan
ej.aLenovoku, serta semua keluargaku
n
nej.
ib.u
ib.u
ib.u
l
l
l
i
i
i
g
g
g
i
i
i
yang tidak
atas
://d
://dpersatu dalam tulisan. Terimakasih
://d mungkin dimasukkanttsatu
http
h p
http

://

http

motivasi serta tukar pikirnya.

/
/
/
/
c.idkekurangannya. Oleh j.ac.id
c.id tulisan ini masih terdapat
c.id Penulis menyadari j.bahwa
a
a
a
.
.
j
j
.une
.unedibutuhkan penulis ilidalam
.unekritik membangun isangat
.une
b
b
b
b
i
i
i
l
l
l
sebab
itu,
saran
dan
i
i
g
g
g
g
://
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
http
h
h
h
h
memperbaiki
tulisan penulis berikutnya.
ac
nej.

g
://di

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

.id/

j.ac

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

.id/

://

http

http

http
j.ac

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

http

://

http

.id/

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http x

http

http

://

http

.id/

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

.u

.u

http

://

http

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

.u

http

.id/

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

.u

.u

http

://

http

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

.u

http

.id/

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

.u

.u

http

://

http

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

gilib
i
d
/
/
:

http

.id/

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

.u

http

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

://

http

.id/

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

p
httPenulis

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

http

ac
nej.

.u

u
Jember, 22 Juni 2012
ilib.

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

.id/

j.ac

.id/

j.ac

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.id/

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

://

http

http Halaman

http

http

http

://

http

.id/

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

DAFTAR
ISI
http

http

http

://

http

.id/

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

http

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

i

HALAMAN JUDUL ......................................................................................

d/
ac.i

d/
ac.i

d/
ac.i

id/

.
j.
j.
j. HALAMAN PERSEMBAHAN
ii ej.ac
..................................................................
e
e
e
n
n
n
n
u
u
u
u
.
.
.
.
gilib iii
gilib
gilib .......................................................................................
gilib
i
i
i
i
HALAMAN
MOTO
d
d
d
d
/
/
/
/
/
/
/
/
:
:
:
:
http
http
http
http
iv

HALAMAN PERNYATAAN ......................................................................

://

http

/
/
/
.id/
v j.ac.id
PEMBIMBINGAN
c.id
c.id ...................................................................
cHALAMAN
a
a
a
.
.
.
j
j
j
.uvine
.une
.une
.une HALAMAN PENGESAHAN
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
........................................................................
g
g
g
g
://
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
http
h
h
h
h
vii
RINGKASAN
.................................................................................................
PRAKATA
......................................................................................................
.id/
.id/
.id/

ac
nej.

ix

/dig

/dig

/dig

1
....................................................................
/
/ BAB 1. PENDAHULUAN
d/
d/
i
i
.
.
c.id
c
c
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
1.1 Latar
......................................................................
.un1 e
.une
.unBelakang
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
/digRumusan Masalah .................................................................
8
://
://di
://di
:/1.2
p
p
p
t
t
t
t
t
t
http
h
h
h

une

http

d/
ac.i

ej.

n
lib.u
i
g
i
d

://

http

.id/

ac
nej.

.u

http

/
d/
2.1 KomunitasaEtnik
c.id Madura ...................................................
ac.i

11

34
/
c.id
c.
c.
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
2.1.4
une interaksi Komunitas Etnik
.u35ne
.unMadura..........................
.Pola
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
/digCerpen ....................................................................................
://
://di
://di
:/2.2
39
p
p
p
t
t
t
t
t
t
http
h
h
h
2.2.1 Unsur-unsur Cerpen.........................................................

d/
ac.i

nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

j.ac

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

.id/

://

http

http

http
j.ac

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

http

://

http

.id/

.u

.u

.u

http

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http xi

.id/

ac
nej.

40

d/
ac.i

nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

://

http

2.1.3 Lingkungan
id/ .................
id/Sosial Komunitas Etnik Madura

nej.

gilib
i
d
/
/
:

.id/

ac
nej.

nej.

nej.

d/
ac.i

.u

8

u
2.1.1
KomunitasgEtnik
lib.u12
lib.u Madura...........................
lib.Karakteristik
i
i
i
g
g
i
i
i
://d
://d
://d
33
http
httpEtnik Madura ...................................
http 2.1.2 Tradisi Komunitas

.u

gilib
i
d
/
/
:

1.3 Tujuan Penelitian ..................................................................

/
/
d/
c.id
c.id
9
a
a
ac.i
1.4 ManfaatejPenelitian
...............................................................
.
.
.
j
j
.une
.une
.un
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
9
1.5gDefinisi Operasional .............................................................
/
://di
://di
://di
p
p
p
t
t
t
ttp:/
t
t
t
h
h
h
h
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA ............................................................ 11

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

://

http

xiv

.id
j.ac

.
gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

.id/

ac
nej.

:/
:/
:/
DAFTAR
http
http
http LAMPIRAN ..................................................................................

http

http

ac
nej.

u
u
u
DAFTAR ISI ...................................................................................................
ilib. xi
ilib.
ilib.

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.id/

j.ac

.id/

j.ac

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

.id/

ac
nej.

.u

http

d/
ac.i

nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

://

http
.id/

.id/

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

2.2.2 Cerpen Mata Blater
http
http ........................................................

http

http

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

http

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

2.3 Sosiologi Sastra
id/
id/ .....................................................................

46

3.1 Rancangan Penelitian ..........................................................

49

j.
3.2 Sasaran
................................................................
nej.
nePenelitian

ac
50
nej.

/
c.id
c.
c.
a
a
a
.
.
.
j
j
j
2.4 Penelitian
.une...................................ilib.u47ne
.une Terdahulu yang Relevan
b
b
i
i
l
l
i
i
g
dig
/dig
://
://di
:/.........................................................
://METODE
49
BAB
3.
PENELITIAN
p
p
p
t
t
t
t
t
t
http
h
h
h
d/
ac.i

d/
ac.i

ej.

n
lib.u
i
g
i
d

://

http

/

.id
j.ac

une

http

55

4.1 Hasil Penelitian
d/
d/ .....................................................................

55

4.1.3 Karakter Orang Madura dalam Alur Cerpen .................

ej.

://

n

lib.u

n

lib.u

4.2.7 Karakter Orang
/Santun ...........
/ Madura yang Sopan dan
c.id
c.id

.id/

a
nej.

gilib
i
d
/
/
:

a
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

.id/

j.ac

://

http
ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

://

http

http

http

http

.u

.id/

ac
nej.

.u

.u

.u

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

://

http

http

.id/

.id/

ac
nej.

133

gilib
i
d
/
/
:

http xii

http

.id/

.id/

ac
nej.

a
nej.

a
nej.

u
.uPerempuan ....................................................................
lib.130
lib.u
i
i
g
g
i
i
d
://d
tp:// yang Saling Menghormati
4.2.6 Karakter Orang
http ....... 132
htMadura

ac
nej.

j.ac

://

http

116

/
d/ Madura yang Menjaga
4.2.5 Karakter
c.idKehormatan
c.iOrang
http

http

.id/

/
/
d/ Madura yang Menjunjung
c.id Harga Diri .. 120 j.ac.id
c.iOrang
4.2.2 Karakter
a
a
.
.
j
j
.une
.une
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
4.2.3
Karakter Orang Madura
g 124
gyang Tegas ..............................
g
/
://di
://di
://di
p
p
p
t
t
t
ttp:/
t
t
t
h
h
h
h
4.4.4 Karakter Orang Madura yang Memiliki Rasa Keadilan 128
gilib
i
d
/
/
:

http

://

http

110ej.ac

4.2.1 Karakter Orang Madura yang Menjaga Wibawa............

.u

http

.id/

96

un
lib.115

http

http

.id/

gilib
i
d
/
/
:

d/
ac.i

4.1.4 Karakter
ej. Cerpen ................
ej. Orang Madura dalam Latar

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

d/
ac.i

i
gi
gi
/digPembahasan .........................................................................
://di
://di
:/4.2

d/
ac.i

://

http

j.ac
e
e
e
4.1.1.uKarakter
Orang Madura dalam
Tema
Cerpen
................
55
n
n
n
u
u
.
.
gilib
gilib
gilib
i
i
i
d
d
d
/
/
/
/
/
/
:
:
: 4.1.2 Karakter Orang tMadura
dalam Tokoh Cerpentt...............
71
h p
h tp
http

http

gilib
i
d
/
/
:

.i
j.ac

.i
j.ac

nej.

http

http

BAB
.................................................
http
http
http4. HASIL DAN PEMBAHASAN

d/
ac.i

n
lib.u
i
g
i
d

.id/

ac
nej.

://d

://d

://d

http

.u

54

a
nej.

a
nej.

.u54
.u
.u Penelitian ..............................................................
3.7 Prosedur
igilib
igilib
igilib

.u

gilib
i
d
/
/
:

51

/
/
3.6 Instrumen Penelitian
............................................................
c.id
c.id

.id/

.
gilib
i
d
/
/
:

://

http

/
/
.id/ ...................................................................
3.3.2 Sumber
51 j.ac.id
c.id
cData
a
a
.
.
j
j
ne
ne
.u51ne
b
i
l
lib.u
lib.u Pengumpulan Dataig..................................................
i
i
i
3.4igTeknik
g
://di
://d
://d
p
p
p
tp://
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h ............................................................
h 3.5 Teknik Analisis Data
53

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

.id/

lib.u51
lib.u
lib.u
i
i
i
g
g
g
i
i
i
/d
/d Data dan Sumber Data
://d
:/........................................................
:/3.3
http
http
http
3.3.1 Data .................................................................................

d/
ac.i

://

http

45

.id/

j.ac

.id/

j.ac

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

.u

d/
ac.i

nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

140

4.2.12 Karakter
Orang Madura yang nTanggap
.........................
ej.
nej.

ac
142
nej.

d/
ac.i

d/
ac.i

ej.

://

http

ac
nej.

/dig

/dig

151

.id
j.ac

.
gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

.id/

j.ac

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

.id/

://

http

http

http
j.ac

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

http

://

http

.id/

ac
nej.

.u

.u

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

httpxiii

http

http

://

http

.id/

ac
nej.

.u

.u

.u

.u

http

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

.u

.u

http

://

http

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

.u

http

.id/

.u

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

.u

.u

http

://

http

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

.u

http

.id/

.u

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

.id/

://

http
.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http
ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

ac
nej.

.id/

.id/

ac
nej.

://

http

http

http

http

http

.id
j.ac

une

une

.
gilib
i
d
/
/
:

.u

gilib
i
d
/
/
:

/dig

LAMPIRAN
....................................................................................................
/
/
/

.id
j.ac

.id/

gilib
i
d
/
/
:

.id/

ac
nej.

148

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

146

:/
:/
:/
DAFTAR
http
http
http PUSTAKA ...................................................................................

http

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

u
u
u
5.2 Saran
ilib.147
ilib.
ilib. ......................................................................................

une

gilib
i
d
/
/
:

144

5.1 Kesimpulan ............................................................................
id/
.id/

.u

.
gilib
i
d
/
/
:

://

http

/
/
.id/
4.2.15 Karakter
144 j.ac.id
c..............................
c.idOrang Madura yang Sabar
a
a
.
.
j
j
e
ne
une
.145
.unGiat
.uKarakter
b
b
b
i
i
i
l
l
l
4.2.16
Orang
Madura
yang
Bekerja
..................
i
i
i
g
g
g
://
://di
://di
://di
p
p
p
t
t
t
t
t
t
http
h
h 5. KESIMPULAN DANhSARAN ..................................................
146
BAB

.id/

http

.id/

ib.u
ib.u
ib.u
l
l
l
i
i
i
g
g
g
i
i
i
143
://d
://d yang Suka Bersenang-senang.
://d 4.2.13 Karakter OrangttMadura
http
h p
http

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

://

http

4.2.11 Karakter Orang Madura yang Pemberani ......................

4.2.14 Karakter Orang Madura yang Sederhana ......................

d/
ac.i

n
lib.u
i
g
i
d

://

http

135

li
li
gili
digi 138
digiyang Setia ...............................
di4.2.10
/
/
/
/
/
/
:
:
:
Karakter
Orang
Madura
p
p
p
htt
htt
htt

http

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

ac
nej.

4.2.9 Karakterid
Orang
Madura yang Berhati-hati
/
/ dalam
/
c.id
c.id
c.
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
e
Menyikapi
Kabar Bohong.............................................
une
b.137
b.un
b.un

.id/

ac
nej.

://

http

tp
4.2.8 Karakter Orang
yang Religius...........................
http
htMadura

http

http

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

http

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

.id/

j.ac

.id/

j.ac

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

://

http

http

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

.id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

://

http

http Halaman

http

http

http

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

.u

.u

.id/

ac
nej.

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

DAFTAR
httpLAMPIRAN

http

http

://

http

.id/

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

http

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

A. Matrik Penelitian....................................................................................... 151

/
/
/
.id/
c.id
c.id
c.id .....................................................................
cB.
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
152
Instrumen
Pengumpul
Data
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g 167
g
g
g
C. Instrumen
://
://di
://di
://diAnalisis Data ...........................................................................
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
http
h
h
h
h
D. Sinopsis ....................................................................................................... 214

/
/
/
/
.idBiografi
219 j.ac.id
Pengarang....................................................................................
c.id
c.id
cE.
a
a
a
.
.
.
j
j
j
.une
.une
.une
.une F. Auto Biografiil..............................................................................................
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
220
i
i
i
g
g
g
g
://
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
http
h
h
h
h
ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

.id/

j.ac

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

.id/

://

http

http

http
j.ac

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

http

://

http

.id/

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

httpxiv

http

http

://

http

.id/

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

.u

.u

http

://

http

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

.u

http

.id/

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

.u

.u

http

://

http

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

.u

http

.id/

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

.u

.u

http

://

http

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

gilib
i
d
/
/
:

http

.id/

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

.u

http

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

://

http

.id/

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

http

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

.id/

j.ac

.id/

j.ac