ANALISIS KEBERANGKATAN ARUS PADA SIMPANG BERSINYAL DILENGKAPI TTCD DAN SIMPANG BERSINYAL TIDAK DILENGKAPI TTCD (TRAFFIC TIME COUNTER DISPLAY)

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ANALISIS KEBERANGKATAN ARUS
PADA SIMPANG BERSINYAL DILENGKAPI TTCD DAN
SIMPANG BERSINYAL TIDAK DILENGKAPI TTCD
(TRAFFIC TIME COUNTER DISPLAY)

SKRIPSI

Oleh
Puput Anggoro Lukas
NIM 041910301138

JURUSAN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS JEMBER
2012

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
e
e
nej.
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
ARUS
idgigiliANALISIS KEBERANGKATAN
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
hthPADA
hthttp DILENGKAPI TTCD
hthttpDAN
ttp SIMPANG BERSINYAL

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

SIMPANG BERSINYAL TIDAK DILENGKAPI TTCD
(TRAFFIC
id TIME COUNTER DISPLAY)
id

aj.ca.c.id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

aj.ca.c.id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
SKRIPSI
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

diajukan guna melengkapi
id.idsatu syarat untuk
id.idtugas akhir dan memenuhiasalah
.
.
ca.cid.id
c
c
a
a
c
c
.
.
.
menyelesaikan
Program
Strata
1
(S1)
Teknik
Sipil
j
j
j
a
a
uneej.
une
uneej.
nej.
ilibi.b.un
ilibi.b.uTeknik
ilibi.b.un dan mencapai gelar Sarjana

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

idgigil
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

idgigil
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

Oleh
.cid.id
ca.cid.id
c
a
a
.
.
j
j
a
.
.
e
e
nej
nej
.bu.n
.bu.n
u
u
b
b
Puput
Anggoro
Lukas
i
i
l
l
i
i
i
i
idgigil
idgigil
NIM 041910301138
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
p
p
t
t
t
t
hhtt
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
.
.
j
j
e
e
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
u
u
b
b
i
i
l
l
i
i
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/
/
:
:
JURUSAN
TEKNIK
SIPIL
/
/
/
/
p
p
t
t
thttp
hthttp
h
FAKULTAS TEKNIK

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

idgigil
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

UNIVERSITAS JEMBER
2012
.idid

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

je.aj.cac.
e
n
liibli.bu.un
i
g
i
://d/dig
hthtp
ttp:/

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
i
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

SKRIPSI

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ANALISIS
.cid.id
ca.cid.idKEBERANGKATAN
caARUS
ca.cid.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
e
PADA SIMPANG
TTCD DAN .une
nej. BERSINYAL DILENGKAPI
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
.
i
i
i
l
l
l
i
i
i
b
SIMPANG
idgigili BERSINYAL TIDAK
idgigiliDILENGKAPI TTCD
idgigili
/:d
/:d
/:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
(TRAFFIC TIME
DISPLAY)hthttp
tp
hthttp
hthtCOUNTER

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
ca.cid.id
Oleh
a
a
.
.
j
j
e
e
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
u
u
b
b
i
i
l
l
i
i
ili
idgigLukas
idgigili
Puput Anggoro
/:d
/:d
/
/
:
:
/
/
/
/
p
p
t
t
hth041910301138
hthttp
ttp
NIM

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
Pembimbing
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

Dosen Pembimbing I

.idd

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

Dosen e
Pembimbing
j.aj.cac.i II

: Sonya Sulistyono, ST.,MT.

.idd

: Ir. HernueSuyoso,
j.aj.cac.i MT.

ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

ca.cid.id
a
.
j
ne j.
ii ilibi.bu.une
idgigil
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
d
d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
ne
ne
ne Keberangkatan ArusilPada
ne
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
Skripsi berjudul
Analisis
Simpang
Bersinyal Dilengkapi
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
i
i
i
i
i
i
i
idgigil
idgigil
idgigil
idgigil
//:d
//:d
//:d
//:d
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
TTCD
dan
Simpang
Bersinyal
Tidak
Dilengkapi
TTCD
(Traffic
Time
Counter
t
t
t
p
hhttp
hhttp
hhttp

h

PENGESAHAN

Display) telah diuji dan disahkan olah Fakultas Teknik Universitas Jember pada :

: Kamis .ac.cid
id
ca.cid.id Hari
ca.cid.id
.
a
a
.
.
j
j
j
a
e
e
e
n
nej.
nej. 2012
nej.
.bu.n
.buJanuari
.bu.n
u
u
u
b
b
b
Tanggal
:
12
.
i
i
i
l
l
l
i
i
i
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
//:d
/
/
:
:
/
/
/
/
/
/
p
p
t
t
Tempat
: Fakultas Teknik Universitas
p
hthttp
hthttp Jember

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
Ketua,
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
.
e
e
j.
ne j.
u.n
nejSulistyono,
neST.,
.bSonya
.bu.n
Nunung Nuring
H.,
MT.
ST. MT ilib.bu.une
u
u
b
b
i
i
l
l
i
i
idgigili
idgigili NIP 19740111 199903:/1/d001
idgigili 200112 2 002
/:d
/:d
NIP
19760217
/
/
:
:
/
/
/
/
/
/
p
p
p
:
t
t
t
hthttp
hthttp
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil Sekretaris,
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt
Tim Penguji

Penguji

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt
Anggota I,

Ir. Hernu Suyoso, MT.
.idid
NIP 19551112 198702
j.aca1c.001

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

d

.i
Anggota
j.acaII,c.id

e
n
ej.
u
n
.
u
b
.
i
idgiigl ilib
d
/
/
:
/
/
hthtp
ttp:

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

Ahmad Hasanuddin, ST. MT
.id
NIP 19710327
j.acac.id 199803 1 003

e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
ne j.
iii ilibi.bu.une
idgigil
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

Mengesahkan
Dekan,

Ir. Widyono Hadi. MT.
NIP 19610414 198902 1 001

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

NIM : 041910301138
ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
j.
u.n
nej.
nej. sesungguhnya bahwa
netulis
nej.
.bu.n
.bu.n
.bkarya
.bu:.n
u
u
u
u
b
b
b
b
Menyatakan
dengan
ilmiah
yang
berjudul
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
idgigili
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
//:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
Analisis
Bersinyal Dilengkapi
p
tp
hthttp Keberangkatan Arus Pada
hthtSimpang
hthttpTTCD dan

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

PERNYATAAN

d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
j
j
e
e
ne
ne
.bu.n
.bu.n
u
u
b
b
i
i
l
l
i
i
i
i
idgigil
idgigil
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
p
p
t
t
Saya
yang
bertanda
tangan
di
bawah
ini
:
t
t
hhtt
hhtt
Nama : Puput Anggoro Lukas

Simpang Bersinyal Tidak Dilengkapi TTCD (Traffic Time Counter Display) adalah

d
ca.cid.id kecuali jika dalam pengutipan
ca.cid.idsubstansi disebutkan j.aca.cid.id
aj.ca.ci .id benar-benar hasil karya
asendiri,
a
.
.
.
j
j
j
.
.
e
e
e
e
n
n
n
n
ej.
e
ej
ej
u
u
u
u
n
n
n
n
.
.
.
.
u
u
u
u
b
b
b
b
.
.
.
.
i
i
i
i
sumbernya,
dan
belum
pernah
diajukan
pada
institusi
manapun,
serta
bukan
karya
idgiigl ilib
idgiigl ilib
idgiigl ilib
idgiigl ilib
d
d
d
/
/
/
/
//:d
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
: bertanggung jawab atas
jiplakan.
dan kebenaran isinya
p
hthtsesuai
hthtp
hthtkeabsahan
ttp: dengan
ttpSaya
ttp:

h

sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi .

id saya buat dengan sebenarnya,
ca.cid.idtanpa adanya tekanan j.aca.cid.id
ca.cid.ini
ca.cid.id
Demikian pernyataan
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
e
e
e
n
n
nej.
nej. sanksi akademikilib
nej.manapun serta beersedia
nej.
.bu.n
.bu.mendapat
.bupihak
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
.
i
i
i
dan
paksaan
dari
jika
l
l
l
i
i
i
idgigili
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/
/
/
//:d
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
thtttidak
p benar.
p
ternyata
hthttp
hthttpdikemudian hari pernyataanhini

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

.cid.id Menyatakan,
ca.cid.id
caYang
a
a
.
.
j
j
e
e
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
u
u
b
b
i
i
l
l
i
i
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/
/
:
:
/
/
/
/
p
p
t
t
hthttp
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
.cid.id Anggoro Lukas
aj.ca.ci .id
aj.caPuput
.
.
j
j
e
e
ne
ne NIM 041910301138ilib.bu.n
.bu.n
u
u
b
i
l
i
i
i
idgigil
idgigil
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
p
p
t
t
t
t
hhtt
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
ne j.
iv ilibi.bu.une
idgigil
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

Jember, 9 Januari 2012

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
.
j
j
j
e
e
e
ne
ne
ne
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
i
i
i
idgigil
idgigilmembebani seseorang melainkan
idgigil sesuai dengan kemampuannya
Allah
tidak
:p//:d
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
hhtt
hhtt
hhtt
(Al-Baqarah;
286)

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

.aj.cac.lain, niscaya Allah akannmudahkan
jeorang
je.aj.cac. pula urusanmu.
je.aj.cac.
Mudahkan urusan
e
e
e
n
n
u
u
u
. n
. n
. n
(Al-Hadist)
giliblib.u
giliblib.u
giliblib.u

MOTTO

.idid

idigi
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

.idid

idigi
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

.idid

idigi
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

Allah
tetapi
.cid.id Jangan pernah bilang “Ya
.cid.id aku punya masalah besar”,
.cid.id selalu bilang “Hai
ca.cid.id
c
c
c
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
masalah,
aku
punya
Allah
Yang
Maha
Besar”
a
a
a
.
.
.
.
e
e
e
e
nej
nej
nej
nej
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
(Anonim)
l
l
l
l
i
i
i
i
i
i
i
i
idgigil
idgigil
idgigil
idgigil
//:d
//:d
//:d
//:d
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
p
hhttp
hhttp
hhttp

h

h

Even if you are on the right track, you'll get ran over if you just sit there.

ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id (Will Rogers)
ca.cid.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
nej.
nej.
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
idgigili
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/
/
/
//:d
:
:
:
If you
win,
you
need
not
explain.
But
if
you
lose
you
should
not
be
there
to
explain.
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
thttp
p
hthttp
h(Adolf
hthttp
Hitler)

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

c.id.id

c.id.id

c self.
je.aj.ayour
je.ajloose
You nmay
never
.ac your faith in other, but
e
e
n
u
u
n
n
.
.
b u
(TransformerigMovie)
iliiblib.u
igiliilib.
://d/dig
hthtp
ttp:/

://d/dig
hthtp
ttp:/

You need war, I will give you war.
(Friend’s)
c.id.id
c.id.id

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

je.aj.ac
e
n
u
igliibli.b.un
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

je.aj.ac
e
n
u
igliibli.b.un
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
ne j.
v ilibi.bu.une
idgigil
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

PERSEMBAHAN

d
d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
.
j
j
j
e
e
e
ne
ne
ne
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
i
i
i
l
l saya
idgigil
idgigidedikasikan
idgigitua
d
Skripsi
ini
saya
kepada kedua
//:d
//:d
//:orang
:
:
/
/
/
/
/
/
p
p
t
t
t
t
p
hhttp
hhttp
Bapakku Sutaji SPd. dan

Ibuku tercinta Suratemi.id
SPd.
ca.cid.id
cac.id
ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
Skripsi ini juga saya
persembahkan
untuk:
nej.
nej.
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
li
gigili
idgigili
iHarno
idgigili terima kasih atas nasehat
idgigidan
d
/:d
/:Hartik,
/:d
//:d
/
/
/
1. Bapak
sekeluarga dan Ibu
d
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
p
hthttp
hthttp
hthttp
motivasinya.

.cid.id 2.
c
a
.
jej.a
e
n
u
n
.
u
b
.
i
idgiigl ilib
//:d
3.
/
/
p

h

d
aj.ca.ci .id
aj.cac.i
aj.cac.i
.
.
.
j
j
j
e
e
e
semangat danb.dukungan
u.n
ne
ne selama ini;
ne
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
b
i
i
i
idgigil
idgigil
idgigil
/:d
//:d
:pyang
:p//:d
:p/Perguruan
Guru-guru
saya sejak SD sampai
Tinggi terhormat,
telah
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
hhtt
hhtt
hhtt

h

ca.cid.id
cac.
cac.
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
e
e
dan motivasinya;
nej.
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/
/
/
:
:
:
Dodik
Heru
Setyawan
beserta
istri,
terima
kasih
atas
dukungan
dan
semangatnya.
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
hthttp
hthttp
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
aj.ac.
aj.ac.
.
.
.
j
j
j
e
e
e
Maulana M.,ibST;
dan
UNEJ.
ne
ne
ne teman – teman di PKM
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
i
i
l
l
l
i
i
i
i
i
i
idgigil
idgigil
idgigil
d
:p//:pengguna
:p//:d
:p//:d
/
/
/
Komunitas
Marka Lintas, atas perjuangan
bersama untuk selamatkan
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
hhtt
hhtt
hhtt

h

Adik saya Tutus Dwi Anggoro
.idd dan Yahya Aji Wijaya yang
.idd selalu memberikan

memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran;

ca.cid.id 4.
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
5.
/
/
p

Kekasih saya Margareta.iIndira
did S. S.Farm., Apt., yang selalu
.idid memberikan waktu

6. Sahabat-sahabat saya Wisnu Hariadi, ST.; Prima Artha P., ST.; Puguh Cahyo N.,

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
7.
/
p

ST.; Bayu P.K. Sakti;
Supriono ST.; Ganesya
id
c.ididPradana P.; Tatang
c.idHendro

jalan;

Teman-teman Teknik Sipil
c.id.idkhususnya angkatan 2004, 2005,
c.id.id2006, dan 2007 atas

ca.cid.id 8.
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
9.
/
p

ca.cid.id
a
a
a
c
c
.
.
.
j
j
j
a
a
e
e
e
n
nej.
nej.
nej.
kerjasama dan
selama ini; lib.u.n
.bukekompakannya
.bu.n
u
u
u
b
b
.
i
i
l
l
i
i
i
b
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
Almamater
Jurusan
Teknik
Sipil
Fakultas
Teknik
Universitas
Jember.
/
/
/
p
p
p
t
t
t
hthttp
hthttp
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
ne j.
vi ilibi.bu.une
idgigil
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

RINGKASAN

ANALISIS KEBERANGKATAN ARUS PADA SIMPANG BERSINYAL
DILENGKAPI DENGAN TTCD DAN SIMPANG BERSINYAL TIDAK
DILENGKAPI TTCD (TRAFFIC TIME COUNTER DISPLAY); Puput Anggoro
Lukas, 0419103011138; 2011; Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas
Jember.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja persimpangan adalah dengan
penambahan TTCD. Sebuah studi awal yang dilakukan Sulistyono (2006) dan
Sulistyono, dkk (2006) dimana efektifitas penggunaan TTCD berdasar hasil analisis
uji beda dan analisa keberangkatan arus hanya tampak pada waktu hilang akhir. Pada
analisa keberangkatan arus, terjadi pergerakan pada ± 3 detik awal, dan puncak
keberangkatan arus terjadi pada interval 7-12. Tujuan penelitian ini dilakukan adalah
untuk mengetahui bagaimana keberangkatan arus pada simpang bersinyal dengan
TTCD dan simpang bersinyal tanpa TTCD. Pengumpulan data primer dilakukan di 10
lokasi simpang. Pengumpulan data primer dilakukan dengan pengukuran lapangan
dan rekaman arus lalu lintas menggunakan (digital video recording) DVR. Analisis
arus jenuh dan waktu hilang adalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan teori
Webster. Hasil analisis dari keberangkatan arus menunjukkan pergerakan kendaraan
cenderung telah melakukan pergerakan lebih awal ± 3 detik sebelum lampu lalu lintas
warna hijau dengan puncak keberangkatan arus jenuh sebagian besar terjadi pada
interval ke-3 (9-15) detik untuk simpang dengan TTCD dan interval ke-2 (3-9) detik
untuk simpang tanpa TTCD. Penempatan alat TTCD pada simpang bersinyal dapat
memberikan nilai yang cukup positif dalam meningkatkan kinerja simpang bersinyal
dengan bertambahnya nilai arus jenuh dan mengurangi waktu hilang awal.

vii

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
d
d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
ne
ne
ne ANALYSIS ON iliSIGNALIZED
ne
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
FLOW DEPARTURE
INTERSECTION
i
i
i
l
l
l
i
i
i
i
i
i
i
idgigil
idgigil
idgigil
idgigil
//:d
//:d
//:d
//:d
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
EQUIPPED
WITH
TTCD
AND
SIGNALIZED
INTERSECTION
WITHOUT
t
t
t
p
hhttp
hhttp
hhttp

h

SUMMARY

TTCD (TRAFFIC TIME COUNTER DISPLAY); Puput Anggoro Lukas,

.cid.id Engineering Department,
Faculty,
id
ca.cid.id 0419103011138; 2011;j.acaCivil
ca.cid.Engineering
ca.cid.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
e
e
e
nej.
nej.
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
University
of
Jember.
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
idgigili
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
//:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
p
hthttp
hthttp
hthttp
One effort to improve performance is by the addition TTCD intersection. A

d
d
d.id
dd al (2006) where the
(2006) and Sulistyono,
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id preliminary study conducted
aj.ca.ciSulistyono
aj.ca.ci .iet
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
e
e
u.n
ne
ne
nbased
n
.of
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
effective
use
of
TTCD
on
the
results
of
analysis
of
different
test
and
analysis
l
l
l
l
i
i
i
i
b
i
i
i
i
idgigil
idgigil
idgigil
idgigil
//:d
//:d
//:d
//:d
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
current
departure
time
just
looking
at
the
end
lost.
On
the
departure
of
the
p
hhttp current
hhttp
hhttp

h

collection is done by field measurements and recording of traffic flow using (digital

d
d
d.id is done by using a
d
Saturated
time
aj.ca.ci .id video recording) DVR.
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci lost
aj.ca.ci .id flow analysis and the
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
u.n
ne
nedeparture flow indicates
ne
ne
.bu.n
.bu.n
.b
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
theoretical
approach
Webster.
Results
of
analysis
of
the
the
i
i
i
i
i
i
i
i
idgigil
idgigil
idgigil
idgigil
//:d
//:d
//:d
//:d
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
p
movement
hhttpbefore the
hhttp of vehicles tend to havehdone
http earlier movement ± 3 seconds

h

traffic show light green with the departure of the current peak occurs largely saturated

ca.cid.id
ca.cid.id in the 3rd interval to thej.aintersection
ca.cid.id to the intersection j.aca.cid.id
with TTCD and 2nd
interval
a
a
.
.
j
j
e
e
e
e
ej.
nej.
nTTCD
nej. at the signalized intersection
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
without
TTCD.
Placement
tool
can
provide
some
idgigili
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/
//:d
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
p
hthttpvalue in improving the performance
hthttp
hthttp
positive
of the signalized intersection
with

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

h

analysis, there is movement in the ± 3 seconds early, and departure peak flows occur

ca.citod.iddetermine the flow at j.aca.cid.id
ca.cid.id of this study was conducted
ca.cid.id at intervals of 7-12. Thej.purpose
a
a
a
.
.
j
j
e
e
e
e
j.
nej.
neintersections
nej. with TTCD and signalized
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
the
signalized
intersection
without
TTCD.
l
l
l
l
i
i
i
i
idgigili
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/
/
/
//:d
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
p
Primary
data
tp
hthtPrimary
hthttpin 10 locations intersection.
hthttpdata collection was conducted

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

h

increasing saturation current value and reduce loss time at beginning.

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
ne j.
viii ilibi.bu.une
idgigil
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
d
d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
e syukur kehadirat Allah
ne
ne
npuji
ne atas segala rahmatilibdan
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
Alhamdulillah
SWT
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
i
i
i
i
idgigil
idgigil
idgigil
idgigil
//:d
//:d
//:d
//:d
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
hidayah-Nya,
sehingga
penulis
dapat
menyelesaikan
skripsi
yang
berjudul
Analisis
t
t
t
p
hhttp
hhttp
hhttp

h

PRAKATA

Keberangkatan Arus Pada Simpang Bersinyal yang Dilengkapi TTCD Dan Simpang

ca.cid.id Bersinyal yang Tidak Dilengkapi
ca.cid.id TTCD (Trafiic Time Counter
ca.cid.idDisplay). Skripsi ini j.aca.cid.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
e
e
e
n
nej.
nej. salah satu syarat guna
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
.bumenyelesaikan
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
disusun
untuk
memenuhi
pendidikan
Strata
.
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
idgigili
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
//:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
thttp Teknik Universitas Jember.
Satu
p
hth(S1)
hthttp
ttp pada Jurusan Teknik Sipil hFakultas
Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu

d
d
d.id terima kasih yang tak terhingga
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id penulis ingin menyampaikan
aj.ca.ciucapan
aj.ca.ci .id kepada :
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
ne
ne
ne ST. MT., selaku Ketua
ne Teknik Sipil pada Fakultas
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
1.
Bapak
Jojok
Widodo,
Jurusan
l
l
l
l
i
i
i
i
i
i
i
i
idgigil
idgigil
idgigil
idgigil
//:d
//:d
//:d
//:d
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
Teknik
Universitas
Jember;
p
hhttp
hhttp
hhttp

h

2. Bapak M. Farid Ma’aruf, ST., MT., Ph.D., selaku Ketua Program Strata Satu (S-

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
3.
l
i
idgigili
//:d
p //
4.

d
d
ca.cid.id
a
.
j
a
a
e
e
e
nej.
nej.
nej. ST. MT., selaku Dosen
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
i
i
i
Bapak Sonya
Sulistyono,
Pembimbing
I;
l
l
l
i
i
i
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
thttp Ir. Hernu Suyoso, MT., selaku
hthttp
hthttpDosen Pembimbing II;
hBapak
.i .id
.ci .id Fakultas Teknik Universitas
1) Jurusan Teknik Sipil
j.ac cJember;
j.acpada

h

5. Ibu Nunung Nuring H., ST., MT, selaku Dosen Penguji I;

d
d
dd
d
aj.ca.ci .id 6. Bapak Ahmad Hasanuddin,
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .iII;
aj.ca.ci .idST. MT., selaku DosenePenguji
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
ne
ne Lintas Kepolisian Daerah
nAnggota
ne
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
7.
Seluruh
Perwira,
dan
Staf
Direktorat
Lalu
i
i
i
i
i
i
i
i
idgigil
idgigil
idgigil
idgigil
//:d
//:d
//:d
//:d
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
p
hhttp
hJawa
httpTimur beserta Jajaran; hhttp

h

8. Seluruh Perwira, Anggota dan Staf Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Jember;

.cid.id– Fakultas Teknik – .ac.cid.id
ca.cidid.idlingkungan Jurusan Teknik
ca.cid.id 9. Seluruh Dosen pengajar
caSipil
a
a
a
.
.
.
j
j
jej.a
j
e
e
e
e
j.
j.
j.
n
n
n
n
e
e
e
u
u
u
u
n
n
n
n
.
.
.
.
u
u
u
u
b
b
b
b
Universitas
ilib.
idgiigliJember.
idgiigliilib.
idgiigliilib.
idgiigliilib.
d
d
d
/
/
/
/
//:d
/
/
:
:
:
/
://
thtp
p //
tp:// bapakhthtp
hthtp
10.hIbu
selaku staf administrasi
tUnej,
ttp:/pada Jurusan Teknik Sipil
ttpRohanna

h

bapak teknisi dan laboran seluruh Laboratorium Teknik Sipil Unej.

d
.cid.id Tri Marga, Lalitawistara
.cid.id
.cid.iDharma,
d
aj.caRizky
aj.ca.ci .id 11. Tim Survai lapangan,
aj.caG.
Dodik Heru ej.a.c
.
.
.
j
j
j
a
e
e
e
nej
ne
ne
ne
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
Setiawan,
S.Farm.,
Puguh
Cahyo
N.,
ST.,
dan
Tatang
Maulana
M.,
ST.
i
i
i
i
idgigil
idgigil
idgigil
idgigil
//:d
//:d
//:d
//:d
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
p
hhttpdalam penyelesaian skripsihhinittpyang tidak
12.hSemua
http pihak yang telah membantu

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

h

mungkin penulis sebutkan satu persatu.

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
ne j.
ix ilibi.bu.une
idgigil
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

h

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

Saran-saran dari pembaca tetap kami harapkan untuk pengembangan ilmu

d
d
d.id kita semua dan
.cid.id tulisan ini bermanfaat
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id pengetahuan. Akhirnya,
aj.casemoga
aj.ca.cibagi
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
e
ne
ne
ne keilmuan khususnyailbidang
nketekniksipilan.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
menambah pengembangan
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
i
i
i
i
i
i
i
idgigil
idgigil
idgigil
idgigil
//:d
//:d
//:d
//:d
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
p
hhttp
hhttp
hhttp

h

ca.cid.id Jember, 9 Januari 2012 j.aca.cid.id
a
.
j
e
e
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
u
u
b
b
i
i
l
l
i
i
idgigili
idgigili
/:d
//:d
/
:
/
/
/
/
p
t
p
hthttp

ca.cid.id Penulis
ca.cid.id
a
a
.
.
j
j
e
e
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
u
u
b
b
i
i
l
l
i
i
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/
/
:
:
/
/
/
/
p
p
t
t
hthttp
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
ne j.
x ilibi.bu.une
idgigil
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
/:d
:p/Halaman
/
/
p
t
t
hhtt

h

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ...................................................................................

i

ii
ca.cid.id HALAMAN JUDUL ......................................................................................
ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
nej.
nej.
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
HALAMAN
PENGESAHAN
.......................................................................
iii
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
idgigili
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
//:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
HALAMAN
iv
p
hthttp PERNYATAAN .......................................................................
hthttp
hthttp
HALAMAN MOTTO ....................................................................................

v

d
d
d
d
vi
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id HALAMAN PERSEMBAHAN
aj.ca.ci .id ....................................................................
aj.ca.ci .id
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
ne
ne
ne
ne
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
RINGKASAN
.................................................................................................
vii
l
l
l
l
i
i
i
i
i
i
i
i
idgigil
idgigil
idgigil
idgigil
//:d
//:d
//:d
//:d
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
SUMMARY
...................................................................................................
viii
p
hhttp
hhttp
hhttp
PRAKATA .....................................................................................................

2.6. Pendekatan Perhitungan Waktu Hilang ...............................................

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
ne j.
xi ilibi.bu.une
idgigil
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

7

d
d
d
ca.cid.idLalu Lintas ....................................................
ajArus
aj.ca.ci .id 2.3. Pendekatan Dalam
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
8
.
.
.
.
j
j
j
j
.
e
e
e
e
ne
ne
ne
ne
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
2.4.
Arus
Jenuh
(Saturated
Flow)
..................................................................
9
i
i
i
i
idgigil
idgigil
idgigil
idgigil
//:d
//:d
//:d
//:d
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
p
hhttp
hhttp
2.5.hWaktu
11
http Hilang (Lost Time) .....................................................................

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

h

3

.cid.id
caPenelitian
ca.cid.id 1.4. Tujuan dan Manfaat
ca.cid.id
ca.cid.id
.............................................................
3
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
nej.
nej.
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
BAB
2.
TINJAUAN
PUSTAKA
....................................................................
5
idgigili
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/
//:d
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
thttp Tipe Simpang ..................................................................................
p
hthttp
hthttp
2.1.hTipe
5
2.2. Simpang Bersinyal ..................................................................................

h

xvii

d
d
d
id.id
1
aj.ca.ci .id BAB 1. PENDAHULUAN
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.c.............................................................................
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
ne
ne
ne
ne
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
1.1.
Latar
Belakang
........................................................................................
1
i
i
i
i
i
i
i
i
idgigil
idgigil
idgigil
idgigil
//:d
//:d
//:d
//:d
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
p
1.2.hRumusan
Masalah ..................................................................................
2
hhttp
hhttp
http
1.3. Batasan Masalah .....................................................................................

h

ix

ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id DAFTAR ISI ..................................................................................................
xi
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
n
nej.
nej.
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu...........................................................................................
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
DAFTAR
TABEL
xiv
l
l
l
l
i
i
i
i
idgigili
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/
/
/
//:d
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
p
DAFTAR
xv
hthttp
hthttp
hthttp GAMBAR .....................................................................................
DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................

h

h

12

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

2.7. Instrumen Traffic Time Counter Display (TTCD) ..............................

14

d
d
d
d
....................................................................................
15
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id 2.8. Uji t Berpasangan
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
n
ne
ne
ne
ne
.bu.n
.bu.n
.bu.PENELITIAN
.bu.n
u
u
u
u
BAB 3. METODE
.................................................................
16
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
i
i
i
i
idgigil
idgigil
idgigil
idgigil
//:d
//:d
//:d
//:d
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
3.1.
Lokasi
Simpang
Untuk
Penggambilan
Data
Arus
Lalu
Lintas
..........
16
t
t
t
p
hhttp
hhttp
hhttp
3.2. Tahapan Pelaksanaan Penelitian ...........................................................

16

Pengambilan
Data Lapangan...............................
18
ca.cid.id 3.3. Pelaksanaan Survai
ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
u.n
nej.
nej. .........................................................................
nej.
nej.
.bu.n
.b
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
3.3.1.
Survai
pendahuluan
18
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
idgigili
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
//:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
thttp Survai Simpang ...............................................................................
18
p
h3.3.2.
hthttp
hthttp
3.3.3. Metoda survai ..................................................................................

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

h

25

d
d
ca.cid.id
25
a
.
j
.
.
.
e
e
e
j
nej
nej
neKaki
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
4.1.2. Lebar
Efektif
Simpang
(We)
..................................................
25
i
i
i
i
i
i
idgigil
idgigil
idgigil
:p//:d
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
26
hhtt
hhtt
h4.1.3.
htt Pengaturan Fase ..............................................................................
.i
.i
4.1.1. Survai Pendahuluan
j.acac.id
j.acac.id........................................................................

4.1.4. Identifikasi Awal Data Arus Jenuh .................................................

4.2.2. Perhitungan Arus Jenuh Keberangkatan Arus ................................

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
ne j.
xii ilibi.bu.une
idgigil
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

30

d
d
d
aj.ca.ci .id Arus .........................................................
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
4.2.3. Analisis Keberangkatan
30
.
.
.
j
j
j
e
e
e
ne
ne
ne
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
4.2.4. Analisis
Rasio
Arus
Jenuh
Lapangan
dan
Teoritis
.........................
36
i
i
i
idgigil
idgigil
idgigil
:p//:d
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
h4.2.5.
hhtt
hhtt
Arus Lalu Lintas pada
htt Analisis Karakteristik Keberangkatan
eriode Waktu Hijau..........................................................................

h

27

ca.cid.idPada Survai Arus Jenuh ................................
ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
4.1.5. Perhitungan Volume
28
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
j.
n
nej.
neArus
nej.dan Analisis Keberangkatan
nej.
.bu.Jenuh
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
4.2.
Analisis
Arus
Jenuh
..........
28
idgigili
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/
//:d
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
thttp Perhitungan Volume Kendaraan
p
h4.2.1.
hthttp
hthttp dalam Satuan SMP .....................
28

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

h

22

d.id
ca.cid.id
ca.cid.id
ca.ci............................................................................
ca.cid.id
3.4.4. Distribusi Normal
23
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
nej.
nej.
nej. ............................................................................
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
3.4.5.
Uji
t
Berpasangan
23
l
l
l
l
i
i
i
i
idgigili
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/
/
/
//:d
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
p
BAB
25
hthttp
hthttp ..................................................
hth4.ttpANALISIS DAN PEMBAHASAN
4.1. Kompilasi Data Hasil Survai..................................................................

h

19

d
d
d
id
21
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id 3.4. Analisis dan Evaluasi
aj.ca.Data
aj.ca.ci .id
c.id .....................................................................
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
ne
ne
ne ) ............................................................................
ne
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
3.4.1.
Mean
(Rata-rata
21
l
l
l
l
i
i
i
i
i
i
i
i
idgigil
idgigil
idgigil
idgigil
//:d
//:d
//:d
//:d
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
3.4.2.
Deviasi
Standar
(s)
..........................................................................
22
p
hhttp
hhttp
hhttp
3.4.3. Kesalahan Standar Mean.................................................................

h

h

41

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

4.3. Analisis Keberangkatan Arus ................................................................

44

44
ca.cid.id
a
.
.
.
j
j
j
a
a
.
.
.
e
e
e
n
nej
nej Hilang ....................................................................
nej
.bu.n
.bu.Waktu
.bu.n
u
u
u
4.3.2. Analisis
44
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
i
i
i
idgigil
idgigil
idgigil
d
:p//:d
:p//:d
:p//:.....................................................
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
4.3.3.
Uji
T-Test
(Paired
Sample
Test)
49
t
t
t
hhtt
hhtt
hhtt

id.id .............
4.3.1. Kalibrasi HasilaAnalisis
c.cid.id Keberangkatan Arus Lalu
ac.cLintas

BAB 5. PENUTUP..........................................................................................

53

53
ca.cid.id 5.1. Kesimpulan ..............................................................................................
ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
nej.
nej.
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
5.2.
Saran
........................................................................................................
54
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
idgigili
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
//:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
DAFTAR
55
p
hthttp PUSTAKA ....................................................................................
hthttp
hthttp
LAMPIRAN ...................................................................................................

h

h

56

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
ne j.
xiii ilibi.bu.une
idgigil
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
/:d
:p/Halaman
/
/
p
t
t
hhtt

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

DAFTAR TABEL

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

Tabel 3.1. Simpang Lokasi Pengambilan Data .................................................... 16

Kaki
25
ca.cid.id Tabel 4.1. Lebar Efektif
ca.cid.idSimpang ...............................................................
ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
nej.
nej. Kaki Simpang ..........................