HUBUNGAN ANTARA MOTIVASI BELAJAR DENGAN AKTIVITAS BELAJAR WARGA BELAJAR KEJAR PAKET C DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN PELAJARAN 2011/ 2012

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/

/
:

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/

:

/dig

:/
http

http

http

http

ac
nej.

.u

.u


.u

/dig

:/
http

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http


gilib
i
d
/
/
:

http

.id/

.u

gilib
i
d
/
/
:


ac
nej.

.u

.u

http

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.


gilib
i
d
/
/
:

http

http

/dig

:/
http

.id/

ac
nej.


.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/


ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

http

ac

nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/


.id/

ac
nej.

.id/
.id/
.id/
c
c
c
a
a
a
.
.
.
j
j

j
HUBUNGAN ANTARA
MOTIVASI BELAJAR
DENGAN AKTIVITASne
.une
.une
b
b
i
i
lib.u
l
l
i
i
i
g
g
g
g
i
i
i
BELAJAR
PELAKSANA
://di
://d
://d PAKET C DI UNIT
://d WARGA BELAJAR tKEJAR
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h

.id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

TEKNIS DINAS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN

.id
.id
BONDOWOSO
j.ac2011/ 2012
j.ac TAHUN PELAJARAN

nej.

u

.
gilib
i
d
/
/
:

une

une

.
gilib
i
d
/
/
:

.
gilib
i
d
/
/
:

d/
ac.i

.u

http

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

http

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

JURUSAN ILMU PENDIDIKAN

/

une

.
gilib
i
d
/
/
:

http

.une
b
i
l
i
UNIVERSITAS
g JEMBER
://di
p
t
t
h 2012

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

.u

.u

ac
nej.

/dig

:/
http

http

.id/

.id/

.id/

igilib

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http i

.id/

ac
nej.

/dig

:/
http

http

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

.u

.u

.id/

ac
nej.

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

/dig

:/
http

/

c.id
c.id
FAKULTAS
DAN ILMU
j.aPENDIDIKAN
j.aKEGURUAN

nej.

.u

/dig

:/
http

http

ac
nej.

d/
ac.i

http

igilib

.u

lib.u
lib.u
lib.u
i
i
i
g
g
g
i
i
i
LUAR SEKOLAH
://d
://d
://dPROGRAM STUDI PENDIDIKAN
http
http
http

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

gil
://di

http

/dig

:/
http

http

NIM : 070210201082
ib.u

.u

.u

http

.u

WAHYU
.id/
.id/ APRIANDRI HERRY

ac
nej.

/dig

:/
http

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http Oleh

.id/

ac
nej.

u

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

.
gilib
i
d
/
/
:

.id/

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

SKRIPSI

.id/

.id/

gilib
i
d
/
/
:

/dig

:/
http

http

n
un
b.un
lib.u
liLuar
lib.Program
i
i
i
g
g
g
i
i
i
Studi
Pendidikan
Sekolah
(S1)
/d
/d
://d
ttp:/
ttp:/
h
h
http
dan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

.u

c
c
diajukan guna melengkapi
ej.a
ej.asyarat dalam menyelesaikan
ej. tugas akhir dan memenuhi

nej.

gilib
i
d
/
/
:

d/
ac.i

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

http

.id/

/

/

d/
ac.i

igilib

.u

ac
nej.

igilib

.u

ac
nej.

ig

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

.id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

/dig

:/
http

http

PERSEMBAHAN
http

http

http

/dig

:/
http

.id/

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

http

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

/
/
/
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
e dan puji syukur dan .sembah
Alhamdulilah,
une sujud Keridhoan Allah
.unSwt
.unpuja
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
dig tulis ini
dig dan hidayah-NYA.
/dig
://di
://karya
:/Semoga
://rahmat
atas segala
untaian kata dalam
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
.id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

menjadi persembahan sebagai ungkapan rasa kasih sayang dan terima kasih kepada:

.id/

ac
nej.

.id/

ib.u
ib.u
ib.u
l
l
l
i
i
i
g
g
g
i
i
i
yang
dan
://ddengan penuh
://d mendorong semangat tsaya
://dtiada jedah membimbing
h tp
http
http

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

c
ac
j.ac beserta AlmarhumnIbunda
1. Ayahanda Herry
ej.a Wiwik Sulistiani tercinta,
nej.
neSuyanto

http

/dig

:/
http

kasih sayang diiringi do’a dan ridhonya;

/
d/ Agung Suwito”, yang c.id/
id/
“Indah Herry Pertiwi
c.idan
c.tercinta
c.id 2. Keluargaku, Kakakku
a
a
a
a
.
.
.
j
j
j
nej.
ne
ne
ne
u
u
u
u
.
.
.
.
b
b
b
b
li ini;
li
li
li
selalu mendo’akan
dan memberikanisemangat
serta kasih sayang iselama
g
d gi
d gi
digi
digi
/
/
/
/
/
/
/
/
://di
:
:
:
:
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h Tinggi terhormat
h
3. hGuru-guruku sejak Taman h
Kanak-kanak hingga Perguruan
.id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

/
/
/
yang telah memberikan
c.id
c.id penuh keihklasan dan
c.idilmu dan membimbingj.adengan
a
a
.
.
j
j
une
une
une
kesabaran;
ilib.
ilib.
ilib.
/dig

/dig

/dig

:/
:/
tp:/
4. htAlmamater
Fakultas Keguruan
http Jurusan Ilmu
httpdan Ilmu Pendidikan, khususnya

http

/

.id
j.ac

une

.
gilib
i
d
/
/
:

Pendidikan Program Studi
/ Universitas Negeri
/ Pendidikan Luar Sekolah,
Jember.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

.u

igilib

.u

igilib

.u

ac
nej.

/dig

:/
http

http

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http ii

http

http

/dig

:/
http

.id/

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

http

.id/

ac
nej.

ac
nej.

.u

.u

http

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

/dig

:/
http

.id/

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http
ac
nej.

.id/

ac
nej.

.u

.u

/dig

:/
http

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

gilib
i
d
/
/
:

http

.id/

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

.u

http

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

/dig

:/
http

.id/

.u

.u

.u

http

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

http

.id

.id

ac
nej.

ac
nej.

.u

igilib

/dig

:/
http

igilib

.u

ac
nej.

ig

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

/dig

/dig

.id/

nej.

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

http

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

Departemen
/
.idSurabaya:
P

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

.un

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

.u

igilib

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

/dig

:/
http

http

http iii

.id/

igilib

/dig

:/
http

http
.un

.un

http
ac
nej.

.u

Agama Republik Indonesia.
2007. M nawa Dharmaś
/ rtra dan Terjemahnya. .id/
.id/
c
c.id
a
.
RAMITA. ej.ac
j
ej.a
e

gilib
i
d
/
/
:

http

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http
ac
nej.

.id/

ac
nej.

.u

.u

/dig

:/
http

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

gilib
i
d
/
/
:

http

.id/

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

.u

http

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

/dig

:/
http

.id/

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http
ac
nej.

.id/

ac
nej.

.u

.u

/dig

:/
http

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

gilib
i
d
/
/
:

http

.id/

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

.u

http

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

/dig

:/
http

.id/

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http
ac
nej.

.id/

ac
nej.

.u

.u

/dig

:/
http

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

.u

http

.id/

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

.id/

ac
nej.

/dig

:/
http

http

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

.u

.u

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

/dig

:/
http

:/
http

.id/

j.ac
e
(Mahatma Gandhi
)
n
u
.
gilib
i
d
/
/
:
http

.id/

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

/dig

keras adalah kemenangan yang hakiki”

d/
ac.i

.u

ac
nej.

:/
http

:/
http

http

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

ac
nej.

/dig

:/
http

u
u
u
“Kepuasan
ilib.pada hasil. Usaha dengan ilib.
ilib. terletak pada usaha, bukan

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

httpMOTTO

http

http

/dig

:/
http

.id/

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

http

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

igilib

.u

ac
nej.

igilib

.u

ac
nej.

ig

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

.id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

/dig

:/
http

http

PERNYATAAN
http

http

http

/dig

:/
http

.id/

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

http

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

/
/
/
/
c.id
c.id
c.id
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
une di bawah ini:
.une
.une
.tangan
.une Saya yang bertanda
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
hNama : Wahyu Apriandri Herry
h
.id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

ac
: 070210201082
nej.

Nim

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

/dig

:/
http

tp
Menyatakan
karya ilmiah yang berjudul:
Hubungan
http
http dengan sesungguhnyahtbahwa
Antara
Motivasi Belajar Dengan
/ Aktivitas Belajar Warga/ Belajar Kejar Paket C
/

http

/
c.id
c.id
c.id
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
une Dinas Sanggar Kegiatan
.une
.uneBelajar Kabupaten Bondowoso
.Teknis
.une Di Unit Pelaksana
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
/dig kutipan
Tahun Pelajaran
hasil karya sendiri,
://di
:/kecuali
://di
://di 2011/ 2012 adalahttbenar-benar
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
yang sudah saya sebutkan sumbernya, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung

/
/
/
.id/ atas keabsahan dan.akebenaran
c.id
c.idsikap ilmiah yang harus
c.id
cjawab
a
a
a
isinya
sesuai
dengan
.
.
.
j
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
g
dijunjung tinggi.
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h adanya tekanan
h buat dengan sebenarnya, tanpa
hDemikian pernyataan ini saya
h
/
/
/
dan
.id/ paksaan dari pihak .mana
c.id
c.id sanksi akademik jika
c.id pun serta bersedia mendapat
a
a
a
.
.
j
j
j
ne
.une
.une
.uhari
b
b
b
ternyata di kemudian
pernyataan
ini
tidak
benar.
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

:/
http

:/
http

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

.u

.u

.u

ac
nej.

/dig

:/
http

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

/di

/di

/di

:/
http

http

gilib
i
d
/
/
:

g
://di
p
p
t
t
t
t
h
Jember, 27 h
Februari 2012
/
/
/
.id/
c.id
cmenyatakan,
c.id
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
Yang
j
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
http

http

http

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

.u

igilib

.u

igilib

.u

ac
nej.

/dig

:/
http

http

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http iv

http

http

.id/

ac
nej.

.u

.u

.u

/dig

:/
http

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

lib.u
i
g
i
/d
Wahyu Apriandri
tp:/Herry
t
h
NIM 070210201082

http

http

http

ac
nej.

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

igilib

.u

ac
nej.

igilib

.u

ac
nej.

ig

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

.id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

/dig

:/
http

http

HALAMAN
http PENGAJUAN

http

http

/dig

:/
http

.id/

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

http

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

/
/
/
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
HUBUNGANbANTARA
MOTIVASI BELAJAR
.une
.une DENGAN AKTIVITAS
.une
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
g
://di
://di
://di PAKET C DI UNIT
://diWARGA BELAJAR tKEJAR
BELAJAR
PELAKSANA
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h

.id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

d/
ac.i

nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

TEKNIS DINAS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN

.id/
.id/
.id/
c
c
c
a
a
a
.
.
.
j
j
j
BONDOWOSO
TAHUN PELAJARAN
2011/ 2012
.une
.une
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
/

/

.id
j.ac

une

.
gilib
i
d
/
/
:

http

.id
j.ac

.id/

.un

:
http

.id/

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

.id/

ac
nej.

.id/

NIM

ac
nej.

gil
://di

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

http

http

Pembimbing I,

d/
ac.i

nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

gil
://di

.u

.u

igilib

igilib

.u

ac
nej.

.id/

ac
nej.

/dig

:/
http

http

Pembimbing II

.id/

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

/dig

:/
http

ttp
Sylva hAlkornia. S.Pd,M.Pd
NIP/ 198008212008012008

.id
j.ac

une

.
gilib
i
d
/
/
:

.u

gilib
i
d
/
/
:

/dig

:/
http
.id/

.id/

ac
nej.

.u

igilib

.id/

ac
nej.

http

.id/

.id/

ac
nej.

/dig

:/
http

.u

http v

http

http

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

/

.id
j.ac

.
gilib
i
d
/
/
:

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

une

une

/dig

:/
http

.id/

c
Disetujui oleh : nej.a
u
.
gilib
i
d
/
/
:
http

d/
ac.i

NIP/ 195812121986021002

.
gilib
i
d
/
/
:

.u

gilib
i
d
/
/
:

: Lumajang,
ib.u10 April 1988

nej.

gilib
i
d
/
/
:

.id
j.ac

ac
nej.

.id/

: 070210201082

http
http Hendra Wijaya, SH, M.Kes
Drs. H.AT.

http

.id/

ac
nej.

httpLuar Sekolah
ht:tpIlmu Pendidikan/Pendidikan

ttp
hJurusan/Program

http

/dig

:/
http

http

ht:tpWahyu Apriandri Herry http

Tempat dan
Lahir
u
ib.Tanggal

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

.id/

Oleh

gilib
i
d
/
/
:

ttp
hNama

http

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

n

ib.u

il
UNIVERSITAS
//dig JEMBER

http
ac
nej.

/dig

:/
http

.id/

c
ac
dan
gelar Sarjana Pendidikan
ej.a
ej.memperoleh

gilib
i
d
/
/
:

http

.id/

ac
nej.

menyelesaikan Program Studi Pendidikan Luar Sekolah (S1)

d/
ac.i

.u

.id/

ac
nej.

.une
b
i
lib.u
lib.u
l
i
i
i
g
g
g
i
i
i
/d
diajukan
guna melengkapi tugas
:/dalam
://dakhir dan memenuhi syarat
://d
http
http
http

nej.

gilib
i
d
/
/
:

SKRIPSI

igilib

.u

ac
nej.

ig

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

.id/

ac
nej.

ac
nej.

ac
nej.

/dig

:/
http

http

u
.u
Skipsi berjudul il“Hubungan
Antara Motivasi
Dengan Aktivitas
ib.u
libBelajar
lib.Belajar
i
i
g
g
g
i
i
i
/d
://d
p://d Kejar Paket C Di
WargahttBelajar
Tahun
ttp:/
httpUPTD SKB Kabupaten hBondowoso

.u

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

.u

HALAMAN
http PENGESAHAN

http

http

/dig

:/
http

.id/

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

http

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

http

/dig

:/
http

Pelajaran
2011/ 2012” telah diuji
/ dan disahkan pada:
/

/
/
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
hari, tanggal : Selasa,
.une
.une
.une27 Februari 2012
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
g
tempat tp://di: Gedung 3 Fakultas Keguruan
://di
://di dan Ilmu Pendidikanttp://di
p
p
t
t
t
t
t
h
h
h
h

.id
j.ac

une

.
gilib
i
d
/
/
:

http

Tim Penguji

.id/
cKetua
a
.
j
ne

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

/dig

:/
http

http

http

http

http

.
j.ac
eSekretaris

.un

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

id/

.id/

ac
nej.

.id/
.id/
.id/
.id/
c
c
c
cDrs.
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
H. Anwar Rozak,nM.S
Sylva Alkornia, S.Pd, M.Pdne
.uneNIP 198008212008012008
.u e
.une NIP 194711131979031001
b
b
b
i
i
i
lib.u
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
g
i
i
i
i
://di
://d
://d
://d
://d
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
Anggota
I,
/

.id
j.ac

.
gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

/dig

:/
http

http

http

http

http

.id/

.i

une

une

.
gilib
i
d
/
/
:

Anggota
d/II,

/

.id
j.ac

/
/
id/ M.Kes
.id/ H. AT. Hendra Widjaya,
Dr.
Nanik
c.id
c.id Yuliati, M.Pd
c.SH,
cDrs.
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.une
.uneNIP 196107291988022001
.une
.une NIP 195812121986021002
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
.id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

.id/
.id/
c
c
a
a
.
.
j
j
Mengesahkan ne
.une
.u
.u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
g
Dekan Fakultas
Keguruan
dan Ilmu Pendidikan
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
.id/

ac
nej.

d/
ac.i

nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

d/
ac.i

nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

.
gilib
i
d
/
/
:

.u

igilib

.u

ac
nej.

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

ac
nej.

.u

igilib

/dig

:/
http

http

.id/

igilib

.id/

une

http vi

.id/

ac
nej.

/dig

:/
http

http

.
gilib
i
d
/
/
:

http

http

gilib
i
d
/
/
:

Drs.H.Imam Muchtar, SH.M.Hum
.id/
.id/
j.ac
j.ac NIP 195407121980031005

une

une

.
gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

.u

http

/

.id
j.ac

.id/

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

Universitas Jember

igilib

.u

ac
nej.

ig

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

.id/

ac
nej.

ac
nej.

ac
nej.

/dig

:/
http

http

.u
.u
.u
Hubungan Antara
gilibBelajar
gilib Aktivitas Belajar Warga
gilib Motivasi Belajar Dengan

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

ttp
hRINGKASAN

http

http

/dig

:/
http

.id/

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

http

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

/dig

://di
://di
://di
p
p
p
t
t
t
t
t
t
KejarhPaket C Di UPTD SKB Kabupaten
Bondowoso Tahun
h Pelajaran 2011/
h

http

:/
http

2012;
Halaman;
Jurusan Ilmu id/
/
/ 070210201082; 2012: 88
/ Wahyu Apriandri Herry,
.
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j.ac
j
j
j
e
e
e
e
n
n
n
n
Pendidikan
Program
Studi
Pendidikan
Luar
Sekolah
Fakultas
Keguruan
Dan
Ilmu
u
u
u
u
.
.
.
.
g
gilib
gilib
gilib
gilib
i
i
i
i
d
d
d
d
/
/
/
/
/
/
/
/
://di
:
:
: Universitas Jember.
:
Pendidikan
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h

.id/
.id/
.id/
c
c
c
a
a
a
.
.
.
j
j
j
Dalam tatanannriil
Kejar Paket C kadang dihadapkan
pada berbagai persoalan
.une
.une
.u e
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g dalam mencapai tujuan
g
dilematis yang
://di
://dikeberhasilan
://di
://di sering menjadi batu tsandungan
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
.id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

yang maksimal terutama persoalan yang terkait dengan motivasi. Sebab apabila

/
/
/
.id/ proses belajar-mengajar
c.id
c.idmemiliki motivasi yang
c.id warga belajarnya tidak
cdalam
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
.unakan
.unpembelajaran
.une yang akan dicapai dalam
.une mendukung maka
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
tujuan
tersebut
tidak
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h Untuk itu perlu adanya suatu
h
terwujud.
dorongan agar proses belajar-mengajar
bisa
ac
nej.

ac
nej.

u
u individu (warga belajar)
Aktivitasilpembelajaran
adalah semua kegiatan
ib.u
ilib. secara
ilib.

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.id/

.id/

berjalan
sesuai dengan apa yang
.id/diinginkan.
.id/

ac
nej.

//dig

//dig

//dig

/dig

:/
http

:
p: keterampilan.
sadar hdalam
ttp: upaya mengembangkan
httppengetahuan, kepribadianhttdan

http

Wasty
aktivitas mengikuti / pembelajaran kedalam
/
/ Soemanto mengklasifikasikan
d/
i
.
c.id
c.id
c
a
a
a
.
.
.
j
j
j
aktivitas yang meliputi:
.une
.uneaktivitas memandang, aktivitas
.une aktivitas mendengarkan,

.id
j.ac

une

.
gilib
i
d
/
/
:

http

gilib

gilib

gilib

/di
meraba/ tp
membau/
mengecap, aktivitas
atau mencatat, aktivitas
://di membaca,
:/menulis
://di
p
p
t
t
t
t
t
h
h
h
aktivitas menyusun laporan, aktivitas mengingat, aktivitas berfikir dan aktivitas

/dig

:/
http

/
/
/
.id/
c.id
c.id
c.id
cmelatih/
a
a
a
a
mempraktikam
(1989:107).
.
.
.
.
j
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g yang saya ketahui ketika
g
ig banyak
//dilain
Di
://di
://dmasih
://di saya melakukan penelitian
:sisi
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
warga sekitar yang dalam proses belajar masih kurang dalam motivasi belajarnya.

/
id/ warga belajar kejarac.id/
.id/
c.belajar
c.id meneliti tentang motivasi
cSehungga
a
a
a
saya
berminat
dalam
.
.
.
j
j
j
nej.
ne
ne
ne
u
u
u
u
.
.
.
.
b
b
b
b
li
li
li
g
paket C. //digili
digi
digi
digi
/
/
/
/
/
/
://di
:
:
:
:
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
Tujuan

dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah hubungan

/
/
d/
.id/ motivasi belajar dengan
c.id
c.ibelajar
c.id aktivitas belajar warga
cantara
a
a
a
a
Kejar
Paket
C
di
.
.
.
.
j
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
vii
.u

igilib

igilib

.u

ac
nej.

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

igilib

.u

ac
nej.

igilib

.u

ac
nej.

ig

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

/dig

:/
http
.id/

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

http

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

/dig

:/
http

tp
ttp Kabupaten BondowosohtTahun
UPTDhSKB
Pelajaran 2011/ 2012.
httpPenentuan tempat

http

penelitian
yang digunakan menggunakan
metode purposive.id/
id/
id/

/
c.id
c.
c.
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e 2011 sampai dengan Februari
ne
Pelaksanaan
penelitian
7 bulan yaitu bulan
.une
.unJuli
.u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
dig
://di
://populasi
://di menggunakan tekhnik
://di
2012. tPenentuan
responden penelitian
yaitu
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
.

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

keseluruhan obyek penilitian yang berupa data yang bersumber dari manusia. Jumlah

/
/
id/
.id/
c.id
c.idsampel yang diambil dari
c.adalah
cresponden
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
yang
akan
diteliti
30
responden.
Jumlah
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g Teknik
g oleh Arikunto (2006//:d115).
g
g
populasi yang
diperkuat
://di
: i
://di
://di dilakukan oleh peneliti
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
pengumpulan data diambil dari hasil angket dengan menggunakan kuesioner tertutup,

/
/
.id/
.id/ utama dilakukan .melalui
data pelengkap
c.id
c.id penyebaran angketj.acsedangkan
cData
a
a
a
.
.
j
j
j
ne
une
.dengan
.upengolahan
.unedan dokumentasi. Teknik
.une diperoleh dari observasi
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
data
dilakukan
i
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h dilakukan dengan
h
h
h
cara editing,
coding, scoring dan tabulating.
Teknik penyajian data
/ item dari instrumen .id/
/
menggunakan
skala pengukuran
validitas
.id/
c.id
c.id berbentuk interval, uji
a
a
.
.
j.ac
j
j
e
e
e
n
n
n
u
u
u
menggunakan rumus
ilib. angket
ilib. sedangkan uji reabilitas
ilib. korelasi product moment

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

/dig

/dig

/dig

:/
http

:/
:/
menggunakan
http
http rumus alpha cronbach.

http

/dig

:/
http

Untuk menguji hipotesis/ mengenai hubungan antara /motivasi belajar dengan
/
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
aktivitas pembelajaran
.une
.uneC di UPTD SKB Kabupaten
.unewarga belajar Kejar Paket

/

.id
j.ac

une

.
gilib
i
d
/
/
:

http

gilib

gilib

gilib

i
Bondowoso
Pelajaran 2011/tp2012
://di Korelasi
://di menggunakan tehnikttpanalisis
://dTahun
p
t
t
t
h
h
h
Product Moment. Hasil analisis data yang ditunjukan melalui tabel Product Moment

/dig

:/
http

/
/
/
.id/
c.id
c.id Apabila nilai tersebut
c.id diketahui nilai r hitung
cBerdasarkan
hasil
analisis
data
0,870.
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g maka Ha
g
g
g
dibandingkan
dengan
nilai r tabel pada /lampiran
yaitu 0,361 lebih besar
://di
://di
:/ di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h dengan aktivitas
h
h yang berarti bahwa: ada hubunganantara
h
diterima
motivasi belajar
/
belajar
.id/ warga belajar Kejar Paket
c.id C “cukup tinggi”.

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

a
nej.

.u
.u
.u
Berdasarkan
gilibSanggar
gilibyang dapat diberikan adalah
gilib hasil penelitian maka saran

/dig

://di
://di
://di
p
p
p
t
t
t
t
t
t
Kegiatan
bagi para pamong h
belajar supaya lebih
h
h Belajar Bondowoso khususnya

http

:/
http

mempertahankan
motivasi belajar
/ Paket C agar proses .id/
/ warga belajar khususnya.iKejar
/
c d
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j.ac
j
j
j
e
e
e
e
n
n
n
n
belajar
mengajar
dapat
berjalan
dengan
lancar
sehingga
aktivitas
pembelajaran
warga
u
u
u
u
.
.
.
.
g
gilib
gilib
gilib
gilib
i
i
i
i
d
d
d
d
/
/
/
/
/
/
/
/
://di
:bagi para warga
:
: berjalan sesuai denganttp
:
belajar ttetap
tujuan
yang diinginkan. Dan
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
belajar khususnya Kejar Paket C agar tetap termotivasi untuk belajar sehingga

.id/
.id/
.id/
.id/
c
c
c
cprestasi
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
belajar warga nbelajar
dapat terwujud.
.une
.une
.u e
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
viii
.u

igilib

igilib

.u

ac
nej.

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

igilib

.u

ac
nej.

igilib

.u

ac
nej.

ig

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

.id/

ac
nej.

u

.
gilib
i
d
/
/
:

.id/

ac
nej.

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

/dig

:/
http

http

tp
htPRAKATA

http

http

/dig

:/
http

.id/

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

http

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

/

/

/

.id
.id
.id
Syukur Alhamdulillah
j.ac
j.ac Allah Swt atas segala
j.ac penulis panjatkan kehadirat
.une

.une

.une

lib
rahmat dan karunia-Nya,
sehingga penulisddapat
igilibberjudul
igilib menyelesaikan skripsidyang
digi

g
://di
://
://
://
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
“Hubungan
Antara Motivasi Belajar
Dengan Aktivitas Pembelajaran
Warga
/
/
Kejar Paket C Di
.id/ Sanggar Kegiatan
.id/
c.id
cDinas
c.idUnit Pelaksana Teknis
cBelajar
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
ne
.une
.un2011/
.uBondowoso
.une Belajar Kabupaten
Tahun Pelajaran
2012”.
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h

http

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan

/
/
id/
.id/
strata satu (S1).apada
Studi Pendidikan.ac.id
c.Program
c.id Jurusan Ilmu Pendidikan,
cpendidikan
a
a
.
.
j
j
j
j
.une Universitas Jember.ilib.une
.uneKeguruan dan Ilmu Pendidikan,
.une Luar Sekolah, Fakultas
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu

/
/
id/ terima kasih yang tiada
.id/ ingin menyampaikan
c.id
c.idterhingga kepada:
c.ucapan
cpenulis
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
ig
1. Drs.://Moh
Jember;
dig Hasan. MSc Ph.D Rektor
://di
://di
://duniversitas
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
2.

d/
ac.i

nej.

u

.
gilib
i
d
/
/
:

3.

http

Drs. H. Imam Muchtar, SH, M. Hum Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu

.id/

.id/

/

.id
Pendidikan Universitas
j.ac Jember;

ac
nej.

ac
nej.

une

u

u

.
.
Dr. Nanik
ilib.
igilib Ilmu Pendidikan FKIPigUniversitas
igilibYuliati, M. Pd Ketua Jurusan

/dig

/d

/d

d
tp://
htJember;

:/
http

:/
http

:/
http

/
SH. M. Kes Ketua .Program
Studi Pendidikan .id/
id/
.id/4. Drs. H. AT. Hendra
c id
c.Wijaya,
a
a
.
.
j.ac
j
j
e
e
e
n
n
n
u
u
u
Luar Sekolah
sekaligus
Dosen pembimbing
. I yang
.
. FKIP Universitas Jember
g
gilib
gilib
gilib
i
i
i
d
d
d
/
/
/
/
/
/
://di
:
:
: meluangkan waktu dan tpikirannya
p
p
p
p
telah
serta
memberikan
perhatiaanya
guna
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

/

.id
j.ac

une

.
gilib
i
d
/
/
:

5.

http

.id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

6.

http

.id/

ac
nej.

.un

a
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

igilib

/dig

:/
http

http

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

/dig

:/
http
.id/

.id/

ac
nej.

http ix

.id/

igilib

.id/

ac
nej.

ac
nej.

d/
ini dapat terselesaikan
baik;
c.idengan

ac
nej.

.u

igilib

/dig

:/
http

ilib tim penguji yang dtelah
Drs.H.Anwar
gilib banyak
gketua
gilib Rozak M.S selaku
i
i
i
d
d
/
/
/
/
/
/
:
:
tp:
httpkarya tulis ilmiah
http dan semangat sehingga
htmemberikan
kritik, saran, bantuan

http
ac
nej.

.id/

d/

.i skripi ini;
terselesaikannyaepenulisan
j.ac

gilib
i
d
/
/
:

http

ilib

ilib

ilib

g
g
ig
Sylva
S.Pd, M.Pd tDosen
://dimemberikan
://di Pembimbing II yangtttelah
://dAlkornia,
p
p
p
t
t
t
h
h
h
perhatiannya dengan penuh kesabaran dan memberikan motivasi demi

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

memberikan bimbingan / dan pengarahan demi terselesaikannya
penulisan
/
d/
d
i
i
.
.
c.id
c
c
a
a
a
.
.
.
j
j
j
skripsi ini; une
.une
.une
.

igilib

.u

ac
nej.

ig

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

/dig

:/
http
.id/

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

http

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

/dig

:/
http

tp
ttp Sekolah serta
7. htBapak
dan Ibu Dosen khususnya
Dosen Pendidikan hLuar
http

http

.id/

seluruh staff karyawaniddan
/ karyawati di lingkungan
id/Fakultas Keguruan dan

d/
ac.i

Bondowoso yang telah membantu selama proses penelitian skripsi ini dan

/
c.id
c.
c.
a
a
a
.
.
.
j
j
j
Ilmu Pendidikan;
.une
.une
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
ig
://di
://di
://dTeknis
://di Besar Unit Pelaksana
8. tKeluarga
Dinas SanggarttpKegiatan
Belajar
p
p
p
t
t
t
t
t
h
h
h
h

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

http

.id/

.id/

.id/

c tidak dapat disebutkan
j.ac
j.ayang
j.ac para karyawan karyawati
terima kasih kepada
e
e
e
n
n
n
u
u
u
.
lib.
ilib.
gilib dalam
i
satu://persatu
d
digi serta warga belajar :yang
/
/
//digtelah membantu demi kelancaran
:
penyelesaian skripsi ini;

/dig

:/
http

http

http

/
/
/
id/
bantuan serta
c.id
c.memberikan
c.id 2006/ 2007 yang telah
c.id9. teman-teman PLSj.angkatan
a
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
.une
.une skripsi ini;
.unkelancaran
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
dukungan
demi
dan
terselesaikannya
i
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h yang tidak dapat
h
10.hkeluarga besar HMP PLS h
“Andragogie”dan semua pihak
.id/

ac
nej.

/dig

g
ig
dig
://di tugas akhir
://motivasi
://dmemberikan
p
p
p
t
t
t
telah
semangat
dan
untuk
menyelesaikan
t
t
t
h
h
h

http

une

http

:/
http

saya ini;

/
/
/
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e telah memberikan motivasi
12. keponakan kecilku
.une
.unyang
.une “Moh. Fachrie Algifar”
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
/dig dalam penyusunan
dan
//dig akhir saya ini;
://di
://di
:tugas
:/inspirasi
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h

/

.id
j.ac

.
gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

ac
nej.

ac
nej.

u
u
u
11. Bapak Harsono
ilib. yang
ilib. sebagai keluarga keduaku
ilib. dan Ibu Endang Hartiningsih

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

/
disebutkan satu persatu,
kasih untuk kalian semua;
.id/
.idterima

13. seseorang bernama “Eduar Annas”, terima kasih atas perhatian dukungan

d/
ac.i

nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

b.un

.id/

ac
nej.

ac
nej.

b.u

b.u

li
li
ili Q.A,
14. sahabatku
Tin
digIndah
digi Sundari, Reni Megawati,
digi “Ika Fitriani, Septian
/
/
/
/
/
/
:
:
:
p
p
p
t
tt
htt teman-temanku KK_PPLhyang
htJodik
Wirabuana, Lia Uki, dan
lain yang tidak

http

.id/

ac
nej.

/dig

:/
http

/
/
id/
dapat disebutkan satuc.persatu,
terima kasih atas bantuan
c.id serta dukungan kalian c.id
a

ej.a

a

nej.

nej.

.u
.u proses penyelesaian skripsi
demi kelancaran
gilib ini;
gilib

lib.u
i
g
i
d

/di

/di

/

:/
http

.id/

id/

c.
serta kasih sayangnya;
ej.a

/dig

/

:/
http

:/
http

:/
http

n
lib.u
i
g
i
d

:/
http

/
/ kesempurnaan
/dan saran dari semua pihak.iddemi
/Penulis juga menerima kritik
c.id
c
c.id
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
ne ini dapat bermanfaat.
skripsi ini. Akhirnya
.une
.utulisan
.unepenulis berharap, semoga
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
.u

gilib
i
d
/
/
:

nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

igilib

/dig

:/
http

http

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

.u

.u

http x

.id/

ac
nej.

.id/

Penulis

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

igilib

.id/

Jember,
27 Februari 2012 ac.id/
.id/

ac
nej.

igilib

.u

ac
nej.

igilib

.u

ac
nej.

ig

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

.id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

/dig

:/
http

http

ttp
ISI
hDAFTAR

http

http

/dig

:/
http

.id/

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

http

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

/
/
/
/
c.id
c.id
c.id
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
ib.une
.une
.un......................................................................................
.une HALAMAN JUDUL
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
ig
://di
://di ii
://di
://dPERSEMBAHAN
://di
HALAMAN
....................................................................
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
MOTTO ……… ............................................................................................. iii

/
/
/
.id/
c.id
c.id
c.id........................................................................
cHALAMAN
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
PERNYATAAN
iv
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
ig
HALAMAN
...........................................................................
://di
://di v
://di
://dPENGAJUAN
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
HALAMAN PENGESAHAN ........................................................................ vi

/
/
/
.id/
................................................................................................
vii
c.id
c.id
c.id
cRINGKASAN
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.une
.une
.une
.une PRAKATA …. ................................................................................................
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
x
i
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h ISI ...................................................................................................
h
DAFTAR
xi
DAFTAR
TABEL ..........................................................................................
xiv
.id/
.id/
.id/

ac
nej.

ac
nej.

.id/

ac
nej.

u
u ..................................................................................
DAFTAR LAMPIRAN
b.u
ilixv
ilib.
ilib.

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

/dig

/dig

/dig

/dig

:/
http

:/
:/
tp:/
BAB I.
..............................................................................
1
http
http
htPENDAHULUAN

http

1
/
/ 1.1 Latar Belakang ..............................................................................
d/
d/
i
i
.
.
c.id
c
c
a
a
a
.
.
.
j
j
j
1.2 Rumusan.uMasalah
.........................................................................
4 .une
ne
.une
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g 4b
g
g Penelitian ..........................................................................
i
i
i
d
d
d
/
/
/
1.3tpTujuan
/
/
/
://di
:
:
:
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h

.id
j.ac

une

.
gilib
i
d
/
/
:

http

1.4 Manfaat Penelitian ........................................................................ 5

/
/
/
.id/ II. TINJAUAN PUSTAKA
c.id
c.id
c.id ...................................................................
cBAB
6
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g 6
g
g Belajar ............................................................................
g
2.1 Motivasi
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h 2.1.1 Motivasi Instrinsik h.................................................................
h
8
.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

.u

http

d/
ac.i

nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

/dig

.u

ac
nej.

:/
http

/
c.id
c.
c.
a
a
a
.
.
.
j
j
j
2.2.3 Aktivitas
18
.une
.une
.une Mencatat/ Menulis ..................................................
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
g
://di
://di 18
://di
://di Aktivitas Membaca ................................................................
2.2.4
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
2.2.2 Aktivitas Memandang
............................................................
17
id/
id/

2.2.5 Aktivitas Gerak ...................................................................... 19

.id/
.id/
.id/
c
c
c
a
a
a
.
.
.
j
j
j
2.2.6 Aktivitas
Mental .....................................................................
19 ne
.une
.une
b.u
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
g
i
i
i
://di
://d
://d
://d
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
xi
igilib

.u

ac
nej.

.id/

.id/

.id/

.id/

igilib

.id/

ac
nej.

://di
://di
://di
p
p
p
t
t
t
t
t
t
17
h
h ..............................................................
h 2.2.1 Aktivitas Mendengar

http

gilib
i
d
/
/
:

a
nej.

a
nej.

.u
b.u
b.u
2.2 Aktivitas
gili16
gili..............................................
gilib Mengikuti Pembelajaran

.u

gilib
i
d
/
/
:

/
/
2.1.2 Motivasi Ekstrinsik
12
c.id
c.id ................................................................

igilib

.u

ac
nej.

igilib

.u

ac
nej.

ig

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

/dig

:/
http
.id/

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

http

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

/dig

:/
http

tp
19
http
http2.2.7 Aktivitas Emosionalht...............................................................

http

Aktivitas
/
/
/ Motivasi Belajar Dengan
.id/ 2.3 Hubungan Antara
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
Pembelajaran
une C ............................li20
.une
.Paket
.une Warga Belajar Kejar
b
b
b
i
i
l
l
i
i
i
g
g
g
g
://di
://di 21
://di
://di
2.4
Hpotesis
Penelitian .........................................................................
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

BAB III. METODE PENELITIAN .............................................................. 24

.id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

/dig

:/
http

http

http

http

http

.id/

.id/

.id/

j.ac
j.ac............................................................................
3.1 Desain penelitian
24 nej.ac
e
e
n
n
u
u
ib.u
ib.
ib.
l
l
l
i
i
i
g
g
g
i
i
i
3.2 Tempat
://d 25
://d......................................................
://d dan Waktu Penelitian
3.3 Penentuan Responden Penelitian ................................................. 26

/
/
/
/
27
c.id
c.id
c.id ......................................................................
c.id 3.4 Definisi Operasional
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.une
.une
.une Belajar ....................................................................
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
3.4.1
Motivasi
27
i
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h ..........................................................
h 3.4.2 Aktifitas Pembelajaran
h
27

/
/
28
.id/
.id/ 3.5 Desain Penelitian
c.id
c.id
c............................................................................
a
a
a
.
.
.
j
j
j
une
3.6 Data Dan
Data ..................................................................
29
.une
.une
.Sumber
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
g
://di
://di 29
://di
://di Pengumpulan Data
p
p
p
p
t
t
t
t
3.7
Metode
...........................................................
t
t
t
t
h
h
h
h

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

/

.id
j.ac

une

.
gilib
i
d
/
/
:

http

d/
ac.i

nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

3.7.1 Metode Angket .......................................................................
29
/
/

/
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
3.7.2 Metode
30.une
.une
.uneObservasi ..................................................................
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g 31
g
gMetode Dokumentasi .............................................................
i
i
i
d
d
d
/
/
/
3.7.3
/
/
/
://di
:
:
:
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h

3.8 Metode Pengolahan Dan Analisis Data ........................................ 31

id/

id/

c.
c.
3.8.1 Pengolahan
31
ej.a
ej.a Data .....................................................................
b.un

b.un

b.u

ili
ili
ili
3.8.2
/dig 33
/dig
/dig Analis Data ...........................................................................

:/
http

http

:/
http

:/
http

.id/

ac
nej.

/dig

:/
http

3.9 Penyajian Data .............................................................................. 34

/
/
BAB
......................................................
39
.id/ IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
c.id
c.id

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.u

http

d/
ac.i

.u

/
c.id
c.
c.
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
4.1.3 Tugas
Dan Fungsi UPTDbSKB
.une
.uneBondowoso ..............ili40
.unPokok
b
b
i
i
l
l
i
i
g
g
g
ig
://di
://di 41
://dBondowoso
://di Visi Dan Misi UPTDttSKB
4.1.4
................................
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
4.1.5 Tujuan UPTD SKB Bondowoso ........................................... 41

gilib
i
d
/
/
:

.u

.u

igilib

/dig

:/
http

http

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http xii

.id/

.u

ac
nej.

.u

.u

http
ac
nej.

.id/

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

:/
http

4.1.2 Sejarah Berdirinya
39
/
id/ UPTD SKB Bondowosoid.........................

nej.

igilib

/dig

://di
://di
://di
p
p
p
t
t
t
t
t
t
.................................................
39
h
h
h 4.1.1 Gambaran Daerah Penelitian

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

.id/

ac
nej.

.u
.u
b.u
4.1 Gambaran
gili39
gilib .........................................
gilib Umum Daerah Penelitian

http

gilib
i
d
/
/
:

a
nej.

a
nej.

igilib

.u

ac
nej.

igilib

.u

ac
nej.

ig

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

/dig

:/
http
.id/

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

http

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

/dig

:/
http

ttp
ttp
Organisasi dan TatahLaksana
UPTD
http4.1.6 Data Kelembagaan,hStruktur

http

.id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

d/
ac.i

nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

SKB Bondowoso
42
id/
id/ ...................................................................

/
c.id
c.
c.
a
a
a
.
.
.
j
j
j
4.1.7 Sumber
Prasarana
.une
.une UPTD SKB
.uneDaya Atau Sarana Dan
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
g
://di
://di 43
://di
://di Bondowoso.............................................................................
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
4.1.8 Sumber Dana ......................................................................... 44

/dig

:/
http

http

http

http

http

.id/

.id/

.id/

j.ac
j.ac
4.2 Data Utama.....................................................................................
45 nej.ac
e
e
n
n
u
u
ib.u
ib.
ib.
l
l
l
i
i
i
g
g
g
i
i
i
4.3 Pengujian
Hipotesis .......................................................................
://d 45
://d
://d
4.4 Analisis Data ................................................................................. 46

/
/
/
d/
......................................................
59
c.id
c.id
c.iPenelitian
c.id 4.5 Pembahasan Hasil
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.une
.une
.une DAN SARAN ........................................................
.une BAB V. KESIMPULAN
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
61
i
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h Kesimpulan.....................................................................................
h
5.1
61

/
/
/
61
.id/ 5.2 Saran ...............................................................................................
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
DAFTAR PUSTAKA
62
.une
.une
.un.....................................................................................
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
g
://di
://di 64
://di
://di ................................................................................................
p
p
p
p
t
t
t
t
LAMPIRAN
t
t
t
t
h
h
h
h

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

.u

igilib

.u

igilib

.u

ac
nej.

/dig

:/
http

http

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http xiii

http

http

/dig

:/
http

.id/

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

http

.id/

ac
nej.

ac
nej.

.u

.u

http

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

/dig

:/
http

.id/

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http
ac
nej.

.id/

ac
nej.

.u

.u

/dig

:/
http

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

gilib
i
d
/
/
:

http

.id/

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

.u

http

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

/dig

:/
http

.id/

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

http

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

igilib

.u

ac
nej.

igilib

.u

ac
nej.

ig

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

.u

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

.id/

j.ac
e
n
Halaman
u
ilib.

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

/dig

:/
http

http
.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

.u

.u

DAFTAR
TABEL
http

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

/dig

:/
http

.id/

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

http

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

/dig

ig

/d
Tabel 3.1
34
ttp:/
ttp
ttp Interpretasi r ........................................................................................

http

h

h

:/
http

h

Tabel 3.2 Uji validitas motivasi belajar (X) ......................................................... 35

/
/
/
.id/
c.id
c.id
c.id belajar intrinsik (X1)j..........................................
cTabel
a
a
a
a
.
.
.
j
j
j
3.3
Uji
validitas
motivasi
36
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
Tabel 3.4 :/Uji
(X2) ......................................
36
/dig
/digvaliditas motivasi belajar
://di
://di
:/ekstrinsik
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
Tabel 3.5 Uji validitas aktivitas pembelajaran (Y)............................................... 36

/
/
/
.id/ 3.6 Uji reliabilitas........................................................................................
38 j.ac.id
c.id
c.id
cTabel
a
a
a
.
.
j
j
j
ne
.un38e
.une
.ureliabilitas
.une Tabel 3.7 HasililiUji
b
b
b
b
i
i
i
l
l
l
.............................................................................
i
i
i
g
g
g
g
g
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h belajar/ studio ............................................
h
Tabel h4.1 Ruang praktek/ lab/ ruang
43
/
Tabel
44
.id/
.id..............................................................................
.id/ 4.2 Peralatan elektronik

ac
nej.

ac
nej.

.id/

ac
nej.

u
u
u
Tabel 4.3 Ketenagaan
ilib. 44
ilib.
ilib. ...........................................................................................

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

/dig

/dig

/dig

/dig

:/
http

:/
:/ variabel Y ..........................................
Tabel h4.4
46
ttp:/Hasil penelitian variabelhtXtpdan
http

http

Tabel
48
/
/ dengan aktivitas belajar ...................................
/ 4.5 Kerja motivasi belajar

/
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
Tabel 4.6 Interpretasi
.un50e
.une
.unenilai r .................................................................................
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
/dig penelitian variabel Xtp1 :dan
Tabel 4.7tp:/Hasil
variabel Y .........................................
50
//dig
://di
://di
p
p
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h

.id
j.ac

une

.
gilib
i
d
/
/
:

http

Tabel 4.8 Kerja motivasi belajar instrinsik dengan aktivitas belajar ................... 52

/
/
id/
.id/ 4.9 Interpretasi nilai
c.id
c.id
cr..................................................................................
cTabel
54
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g penelitian variable X2 dan
g
Tabel 4.10 Hasil
variabel
Y ........................................
54
://di
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h
h ................... 56
h
h
Tabel h4.11 Kerja motivasi belajar ekstrinsik
dengan aktivitas belajar
/
id/
Tabel
58
.id/ 4.12 Interpretasi nilai cr ..................................................................................
c.id

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

a
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

.u

igilib

.u

igilib

.u

ac
nej.

/dig

:/
http

http

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http xiv

http

http

/dig

:/
http

.id/

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

http

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

ac
nej.

/dig

:/
http

http

.id/

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

http

.id/

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

a
nej.

igilib

.u

ac
nej.

igilib

.u

ac
nej.

ig

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

.u

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

.id/

j.ac
e
n
Halaman
u
ilib.

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

/dig

:/
http

http
.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

.u

.u

DAFTAR
http LAMPIRAN

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

/dig

:/
http

.id/

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

http

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

/dig

ig

/d
Lampiran
Matrik Penelitian ......................................................................
ttp:/
ttp
ttpA .......................................................................................................64

http

h

h

:/
http

h

Lampiran B ........................................................................................................65
Instrumen Penelitian ................................................................

.id/
.id/
.id/
.id/
c
c
c
cLampiran
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
C
.........

Dokumen yang terkait

AMPAK MODEL PEMBELAJARAN MODUL TERHADAP MOTIVASI BELAJAR WARGA BELAJAR KELOMPOK KEJAR PAKET C DI UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2011

0 4 16

DAMPAK MODEL PEMBELAJARAN MODUL TERHADAP MOTIVASI BELAJAR WARGA BELAJAR KELOMPOK KEJAR PAKET C DI UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2011

0 5 16

HUBUNGAN ANTARA KONDISI EKONOMI WARGA BELAJAR KEJAR PAKET C DENGAN AKTIVITAS BELAJAR DI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN PELAJARAN 2010/2011

0 4 15

HUBUNGAN ANTARA KONDISI EKONOMI WARGA BELAJAR KEJAR PAKET C DENGAN AKTIVITAS BELAJAR DI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN PELAJARAN 2010/2011

1 100 15

HUBUNGAN ANTARA KONDISI EKONOMI WARGA BELAJAR KEJAR PAKET C DENGAN AKTIVITAS BELAJAR DI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN PELAJARAN 2010/2011

0 7 15

HUBUNGAN ANTARA MOTIVASI BELAJAR DENGAN AKTIVITAS BELAJAR WARGA BELAJAR KEJAR PAKET C DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN PELAJARAN 2011/ 2012

0 3 15

HUBUNGAN ANTARA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN KOMPUTER DENGAN KECAKAPAN HIDUP ( LIFE SKILL) WARGA BELAJAR KEJAR PAKET C KELAS X DI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN PELAJARAN 2010/2011

0 4 18

HUBUNGAN ANTARA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN KOMPUTER DENGAN KECAKAPAN HIDUP ( LIFE SKILL) WARGA BELAJAR KEJAR PAKET C KELAS X DI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN PELAJARAN 2010/2011

0 3 18

HUBUNGAN ANTARA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN KOMPUTER DENGAN KECAKAPAN HIDUP ( LIFE SKILL) WARGA BELAJAR KEJAR PAKET C KELAS X DI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN PELAJARAN 2010/2011

0 4 18

HUBUNGAN ANTARA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN KOMPUTER DENGAN KECAKAPAN HIDUP ( LIFE SKILL) WARGA BELAJAR KEJAR PAKET C KELAS X DI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN PELAJARAN 2010/2011

0 3 18