Keanekaragaman Jenis Pohon di Kampus Universitas Jember

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/


giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u

b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i

l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u

b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.

.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id

.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.

j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d

aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt


d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t

t
hhtt

h

KEANEKARAGAMAN JENIS POHON DI KAMPUS
UNIVERSITAS JEMBER

SKRIPSI

id.id akhir dan memenuhi salah
.cid.idsyarat penyelesaian
ca.cid.id
ca.cid.id diajukan guna melengkapi
ca.tugas
casatu
a
a
a
a

c
.
.
.
.
j
j
j
j
.
e
e
e
e
n
Program
Sains (S1) Jurusan
nej.
nejSarjana
nej. Fakultas
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.Biologi
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
Pengetahuan
Alam
idgigili
idgigili
idgigili Matematika Dan Ilmu
idgigili
/:d
/:d
/:d
/
//:d
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
Universitas
p
hthttp
hthttp
hthttp Jember

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

h

Oleh
NANDA SEPTESA MIKORIZAWAN
NIM. 041810401082

d
d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
.
j
j
j
e
e
e
JURUSAN BIOLOGI
ne
ne
ne
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
i
i
i
idgigil MATEMATIKA DAN
idgigil PENGETAHUAN ALAM
idgigil
FAKULTAS
ILMU
:p//:d
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
UNIVERSITAS
JEMBER
hhtt
hhtt
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

2012

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:id
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
d
d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
ne
ne
ne
ne
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
Skripsi ini sayailipersembahkan
untuk:
i
i
i
l
l
l
i
i
i
i
i
i
i
idgigil
idgigil
idgigil
idgigil
/:d
/atas
//:d
//:d
//:d
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
1.
Ayahanda
Dr.
Ir.
Bambang
Hermiyanto,
MP
dan
Ibunda
Sukastining,
t
t
t
p
hhttp semua
hhttp
hhttp

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

PERSEMBAHAN

cinta, do’a, kasih sayang, motivasi, kritik, bimbingan, dan juga materi yang telah

id
diberikan selama ini.
.ac.c.id

ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
.
.
j
j
j
a
eej.
e
e
n
nej. dan karunia-Nya ilserta
nej.
.burahmat
.bu.n
unSWT
u
u
bli.bu.n
b
b
.
SemogagiAllah
selalu melimpahkan
i
i
i
l
l
i
idigi
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
thttp
thttp dilakukan;
semua kebaikan yanghtelah
hmembalas
hthttp
2. Adikku Rhiza Virga Putra, Noval Ektenda Firmansyah, dan Ganesha Kencanaga

ca.cid.id
a
.
j
a
a
.
.
.
e
e
e
n
nej
nej ini.
nej
.bu.n
.bu.skripsi
.bu.n
u
u
u
b
b
b
i
i
i
menyelesaikan
l
l
l
i
i
i
i
i
i
idgigil
idgigil
idgigil
//:d
//:d
//:d
:
:
:
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
3. hGuru-guruku
sejak TK sampai
hhttpilmu dan
hhttpPT, yang telah memberikan
http
.idid semangat untuk
c.cid.idmemberikan kasih sayang
Agroforesta yangj.atelah
j.ac c.dan

h

membimbing dengan penuh kesabaran;

id kubanggakan dan j.aca.cid.id
ca.cid
ca.cid.id FMIPA Universitas Jember
ca.cid.id 4. Almamater Jurusanj.aBiologi
yang
.
a
a
.
.
j
j
e
e
e
e
nej.
nej.
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
kucintai.
i
i
i
i
idgigili
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/
/
/
//:d
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
p
hthttp
hthttp
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/
ii/:d
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
.
j
j
j
e
e
e
u.n
ne
ne kesulitan dan bertindak
ne dalam mengatasinya
.bu.n
.bu.n
.bbijaksana
u
u
u
b
b
b
Sabar dalam
mengatasi
i
i
i
l
l
l
i
i
i
i
i
i
idgigil
idgigil
idgigil
:p//:d
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
adalah
sesuatu
yang
utama
t
t
t
hhtt
hhtt
hhtt

h

id.id merubah nasib suatu kaum,
id.id kaum itu sendiri
ca.cid.id “Sesungguhnya Allah tidak
ca.cakan
ca.ckecuali
ca.cid.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
nej.
nej. yang mengubah nasibnya”
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
idgigili
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
//:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
/
*)
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
(QS. Ar-Ra’ad
p
hthttp
hthttp ayat 11 )
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

MOTTO

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

e
n
ej.a
u
n
.
u
b
.
i
idgiigl ilib
d
/
/
:
/
/
hthtp
ttp:

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

d
.id
“Sesungguhnya
ac.ci .id
j.ac c.idsesudah kesulitan itu adaj.kemudahan”

*)

e
ej.a
u
*)n
n
.
u
b
.
i
(QS. Al-Insyroh
6
)
idgiigl ilib
d
/
/
:
/
/
hthtp
ttp:

Departemen Agama Republik Indonesia. 2005. Al-Quran dan Terjemahannya. Bandung: PT Syaamil Cipta med

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
iii
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

.cid.id yang berjudul .ac.cid.id
bahwa karya.acilmiah
ca.cid.id menyatakan dengan j.asesungguhnya
ca.cid.id
a
.
j
j
jej.a
a
e
e
e
e
j.
j.
j.
n
n
n
n
e
e
e
u
u
u
u
n
n
n
n
.
.
.
.
u
u
u
u
b
b
b
b
.
Keanekaragaman
Pohon di Kampus Universitas
Jember adalah benar-benar
idgiigliilib.
idgiigliilibJenis
idgiigliilib.
idgiigliilib.
d
d
d
/
/
/
//:d
/
/
/
:
:
:
/
p
://
hasil
p //
tp:// ilmiah sendiri, kecualihthtjika
hthtp
hthtp
tkarya
ttp:/dalam pengutipan substansi
ttpdisebutkan

h

PERNYATAAN

d
d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
.
j
j
j
e
e
e
ne
ne di bawah ini:
ne
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
Saya yang bertanda
tangan
i
i
i
l
l
l
i
i
i
i
i
i
idgigil
idgigil
idgigil
//:d
//:d
//:d
:
:
/
/
/
/
/
/
p
p
t
t
Nama:
Nanda
Septesa
Mikorizawan
t
t
p
hhttp
hhttp
NIM : 041810401082

sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi mana pun, serta bukan karya

d
d
d
id
aj.ca.ci .id jiplakan. Saya bertanggung
aj.ca.jawab
aj.ca.ci .idisinya sesuai dengan ej.aj.ca.ci .id
c.id atas keabsahan dan kebenaran
.
.
.
j
j
j
e
e
e
u.n
ne
ne
nedijunjung tinggi.
ne
.bu.n
.bu.n
.bharus
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
sikap
ilmiah
yang
l
l
l
l
i
i
i
i
i
i
i
i
idgigil
idgigil
idgigil
idgigil
//:d
//:d
//:d
//:d
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
p
p
p
pernyatan ini sayahbuat
dan
hhttDemikian
htttekanan
httpdengan sebenarnya, tanpa hada

h

paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata

d.idtidak benar.
ca.cid.id
ca.ciini
ca.cid.id di kemudian hari pernyataan
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
e
e
nej.
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/
/
//:d
:
:
/
/
/
/
/
/
p
p
t
t
p
hthttp
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

Jember, Februari 2012

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

je.aj.ac
e
n
u
igliibli.b.un
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
iv
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
.cid.id Menyatakan,
aj.ca.ci .id
aj.caYang
.
.
j
j
e
e
ne
ne
.bu.n
.bu.n
u
u
b
b
i
i
l
l
i
i
i
i
idgigil
idgigil
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
p
p
t
t
t
t
hhtt
hhtt

h

Nanda Septesa Mikorizawan
.id.id 041810401082
cNIM.

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

SKRIPSI

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

KEANEKARAGAMAN JENIS POHON DI KAMPUS
JEMBER
dd
.iUNIVERSITAS
.idd

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

je.aj.cac.i
e
n
u
igliibli.b.un
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

je.aj.cac.i
e
n
u
igliibli.b.un
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

id.id Septesa Mikorizawan ac.id.id
ca.cNanda
a
.
je. j.ac
j
e
e
j.
n
n
e
u
u
n
n
041810401082
.
.
u
u
b
b
idgiigliilib.
idgiigliilib.
d
d
/
/
/
/
:
:
/
/
hthtp
hthtp
ttp:/
ttp:/

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
.
j
j
j
e
e
e
ne
ne MA., Ph.D.
ne
.bu.n
.bu.n
.bu.n
Dosen
Pembimbing
Utama
: Prof.
Sudarmadji,
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
i
i
i
idgigil
idgigil
idgigil
:p//:d
:p//:d
:p/:/:d
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
Dosen
Pembimbing
Anggota
Drs.
Moh.
Imron
Rosyidi,
MSc.
t
t
t
hhtt
hhtt
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/
v/:d
:
/
/
p
t
hthttp

h

Oleh

Pembimbing

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
d
d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
n
ne
ne
ne
ne Universitas Jemberiltelah
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.buKampus
u
u
u
u
b
b
b
b
Skripsi berjudul
Keanekaragaman
Jenis Pohonilidi
.
i
i
i
l
l
i
i
i
i
i
i
idgigil
idgigil
idgigil
idgigil
d
//:d
//:d
//disahkan
//:d
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
:
t
t
t
diuji
dan
oleh
Fakultas
Matematika
dan
Ilmu
Pengetahuan
Alam
Universitas
t
t
t
p
hhttp
hhttp
hhttp

h

HALAMAN PENGESAHAN

Jember pada:

:
ca.cid.id hari
ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
nej.
nej.
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
tanggal
:
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
idgigili
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
//:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
tempat
: Jurusan Biologi Fakultas
p
hthttp
hthttpMIPA Universitas Jember hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
.
.
j
j
e
e
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
u
u
b
b
i
i
l
l
i
i
idgigili
idgigili
/:d
/
//:d
:
/
/
/
/
p
t
p
Prof.
MA., Ph.D
hthSudarmadji,
ttp

ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
.
.
j
j
e
e
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
u
u
b
b
i
i
l
l
i
i
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/
/
:
:
/
/
/
/
p
p
t
t
Drs. Moh. Imron Rosyidi,
hthttp MSc..
hthttp

h

d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
j
j
e
e
ne
ne
.bu.n
.bu.n
u
u
b
b
i
i
l
l
i
i
i
i
idgigil
idgigIil
Dosen Penguji
//:d
//:d
:
/
/
/
/
p
t
t
p
hhttp

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
il
idgigDosen
Penguji II
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
.
.
j
j
.
e
e
nejMSc.
nej.
.bu.n
.bu.n
Dra. Hari Sulistiyowati,
u
u
b
b
i
i
l
l
i
i
idgigili
idgigili
NIP. 196501081990032002
/:d
/
//:d
:
/
/
/
/
p
t
p
hthttp

ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
.
.
j
j
e
e
nej.
nej. MSc. Agr.
.bu.n
.bu.n
Dra.
Umiyah,
u
u
b
b
i
i
l
l
i
i
li 195808251986012003
idgigili
idgigiNIP.
/:d
/:d
/
/
:
:
/
/
/
/
p
p
t
t
hthttp
hthttp

h

aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
j
j
e
e
ne
ne
.bu.n
.bu.n
u
u
b
b
i
i
l
l
i
i
i
i
idgigil
idgigil
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
p
p
t
t
t
t
hhtt
hhKusno,
tt
Prof. Drs.
DEA, Ph.D.

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
vi
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
:
/
/
p
t
t
Ketua
hhttp
(Dosen Pembimbing Utama)

NIP. 195005071982121001

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
Sekretaris
hhtt
Tim Penguji

(Dosen Pembimbing Anggota)

NIP. 196205051988021001

Anggota,

Mengesahkan
Dekan FakultasdMatematika dan Ilmu Pengetahuan
d Alam

NIP. 19610108 198602 1 001

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

RINGKASAN
Keanekaragaman Jenis Pohon di Kampus Universitas Jember; Nanda Septesa
Mikorizawan, 041810401082; 2012; 87 halaman; Jurusan Biologi Fakultas
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember.
Kampus Universitas Jember dengan luas 65,7 ha banyak ditumbuhi oleh
berbagai jenis tumbuhan yang dapat membentuk flora. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui keanekaragaman jenis pohon yang ada di Kampus Universitas Jember.
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai Oktober 2011.
Pengukuran luasan kampus Universitas Jember serta luasan masing-masing
Fakultas dan Program Studi dilakukan menggunakan Global Positioning System
(GPS). Metode sensus dilakukan untuk mengidentifikasi dan menghitung jumlah
pohon pada lokasi penelitian. Selain itu juga dilakukan pengukuran parameter
lingkungan di setiap lokasi penelitian yang meliputi: derajat keasaman (pH) tanah,
tekstur tanah, suhu udara, dan kelembaban udara. Indeks keanekaragaman jenis
ditentukan menggunakan rumus Shanon-Weiner. Kelimpahan Jenis ditentukan
melalui kriteria yang digunakan dalam kelimpahan individu masing-masing jenis
pohon. Indeks Nilai Penting Jenis digunakan untuk mengamati dominansi jenis
tumbuhan di setiap lokasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kampus Universitas Jember terdapat
empat puluh tiga jenis pohon dengan total pohon sebanyak 789 dan kerapatan jenis
pohon terbesar dicapai oleh Swietenia macrophylla King. Jacq. (6,41), diikuti
berturut-turut oleh Samanea saman Jacq. Merr. (3,28) dan Spathodea campanulata
Beauv. (2,41). Dari semua jenis pohon yang ada, tiga jenis pohon yang
keberadaannya mendominasi, yaitu Swietenia macrophylla King. Jacq., Samanea
Saman Jacq. Merr., dan Spathodea campanulata Beauv.. Nilai indeks nilai penting
jenis pohon di Universitas Jember berkisar antara 0,85 pada pohon Tectona grandis
L. f. dan Bombax ceiba L. sampai 46,39 pada pohon Swietenia macrophylla King.
Jacq.. Jenis pohon yang paling mendominasi di Kampus Universitas Jember adalah
Swietenia

macrophylla

King.

Jacq.

vii

yang

diikuti

berturut-turut

oleh

h

Samanea saman Jacq. Merr., Spathodea campanulata Beauv. dan Filicium decipiens
Thw.W. & A. Nilai indeks keanekaragaman jenis pohon berada pada kisaran 0,20
pada Program Studi Ilmu Keperawatan sampai dengan 2,66 pada Fakultas Pertanian,
yang berarti mempunyai keanekaragaman jenis tergolong rendah sampai dengan
sedang. Total luasan lokasi penelitian adalah 27,75 ha dengan nilai rerata setiap
fakultas sebesar 1,98 ha. Luasan masing-masing fakultas mulai dari yang terluas
berturut-turut adalah FMIPA 3,44 ha, Fakultas Pertanian 2,92 ha, FKG 2,75 ha, FTP
2,67, FKIP Gedung II 2,51 ha, Fakultas Hukum 2,04 ha, FISIP 1,96 ha, Fakultas
Sastra 1,94 ha, Fakultas Ekonomi 1,64 ha. Fakultas Pendidikan Dokter 1,61 ha, PSIK
1,49 ha, FKIP Gedung I 1,48 ha, Fakultas Farmasi 0,65 ha, dan Fakultas Kesehatan
Masyarakat sebesar 0,65 ha.

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
viii
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
d
d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
n
e atas segala rahmat bdan
ne
ne
ne panjatkan ke hadirat
nSWT
.bu.n
.bu.n
.bu.penulis
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
Puji syukur
Allah
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
i
i
i
i
idgigil
idgigil
idgigil
idgigil
//:d
//:d
//:d
//:d
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
hidayah-Nya
sehingga
penulis
dapat
menyelesaikan
penyusunan
karya
ilmiah
t
t
t
p
hhttp tertulis
hhttp
hhttp

h

.cid.id satu syarat dalam .ac.cid.id
ca.cid.id Karya ilmiah tertulis jtersebut
ca.cid.iddiajukan guna memenuhi
casalah
a
a
a
.
.
.
j
j
jej.a
e
e
e
e
j.
j.
j.
n
n
n
n
e
e
e
u
u
u
u
n
n
n
n
.
.
.
.
u
u
u
u
b
b
b
b
.
menyelesaikan
Studi Biologi, Jurusan
igliilibProgram
lib. program sajana (S1)
idgiigliilib.
idgiigliistudi
idgpada
idgiigliilib.
d
d
d
i
/
/
/
//:d
/
/
/
:
:
:
/
p
://
Biologi,
Matematika dan Ilmu
Alam, Universitas
p //
tp://
hthtp
hthtp
hthtJember.
ttpFakultas
tPengetahuan
ttp:/

h

PRAKATA

yang berjudul “Keanekaragaman Jenis Pohon di Kampus Universitas Jember”.

Penulis menyadari bahwa pengetahuan, kemampuan dan pengalaman penulis

d
id
ca.cid.id berkat bantuan dan j.aca.cid.id
itu
karya ilmiah ini
aj.ca.ci .id sangat terbatas, karena
aj.ca.terwujudnya
aj.adalah
c.id
.
.
.
j
j
j
e
e
e
e
n
n
n
n
ej.
e
e
e
u
u
u
u
n
n
n
n
.
.
.
.
u
u
u
u
b
b
b
b
.
.
.
.
i
i
i
i
arahan
dari
berbagai
pihak.
Oleh
karena
itu
pada
kesempatan
ini
penulis
idgiigl ilib
idgiigl ilib
idgiigl ilib
idgiigl ilib
d
d
d
/
/
/
/
//:d
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
:
tp
thtp
p
mengucapkan
penghargaanhthyang
hthtp
ttp: setinggittp: banyak terima kasih hdan
ttpmenyampaikan
tingginya dan dengan tulus kepada berbagai pihak yang telah membantu sejak awal

id
ca.cid.id
ca.cid.id kepada:
ca.cid.penulisah
ca.cid.id penulisan hingga berakhirnya
karya ilmiah ini,j.diantaranya
a
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
e
e
e
j.
n
nej.
nej.
neMA.,
nej.
.bu.n
.bu.Pembimbing
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
1.
Prof.
Sudarmadji,
Ph.D.
selaku
Dosen
Utama
yang
telah
i
i
i
i
idgigili
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/
/
/
//:d
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
thttp memberi bimbingan, pengarahan
p
hthttp
hthttp dan saran kepada penulis.
hbanyak

h

berharga demi kebaikan tulisan ini.

d.id
ca.cid.idselaku Anggota Tim Penguji
ca.cid.id 4. Dra. Umiyah, MSc.j.aAgr.
ca.cid.id
ca.ciyang
telah
memberikan
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
e
e
e
u.n
u.n
u.n
nej.
nej.
nej.
nej.
.
.bu.n
.
.
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
b
b
b
motivasiig kepada
penulis dan masukan
ili
ili sangat berharga demi
idgigili
idgiglebih
idgigyang
igili
/:d
/:d
/:d
/
//:d
/
/
d
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
thttp
p
hsempurnanya
hthttp
hthttp
tulisan ini.

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

h

2. Drs. Moh. Imron Rosyidi, MSc. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah

d
d
id
ca.cid.id dan dorongan semangat
banyak memberikan
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.kepada
ajbimbingan
c.id penulis.
.
.
.
.
j
j
j
j
.
e
e
e
e
u.n
ne
ne Biologi dan AnggotailiTim
ne
ne
.bu.n
.bu.n
.bJurusan
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
l
l
l
3.
Dra.
Hari
Sulistiyowati,
MSc.
selaku
Ketua
i
i
i
i
i
i
i
idgigil
idgigil
idgigil
idgigil
//:d
//:d
//:d
//:d
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
p sangat
p
semangat dan masukan
hhttyang
hPenguji
ttp
http yang telah memberikanhhdorongan

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

h

h

5. Prof. Drs. Kusno, DEA. Ph.D selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu

.id

:// /di
hthtp
ttp:/

:// /di
hthtp
ttp:/

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
ix
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

.id

c id
cac.id kesempatan dan
Pengetahuan Alam
Jember yang telah
.ac.
ej.aUniversitas
ej.a.memberi
.unnej

.unnej

liiblib.udapat menyelesaikan skripsi
libib.u
kebijakan
digiguntuk
digigilini.

h

h

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

6. Orang tua kami yang telah memberikan doa, dorongan semangat, dan kasih

ca.cid.id
a
.
j
j
j
a
a
.
.
.
e
e
e
n ej
nej
nej
.bu.n
.bu.n
u
u
b
b
tulisan ini.ilibi.bu.un
i
i
l
l
i
i
i
i
idgigil
idgigil
idgigil
/:d
:p//:d
:p//:d
:p/ilmiah
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
Penulis
menyadari
bahwa
karya
ini
masih
jauh
dari
sempurna,
oleh
t
t
t
hhtt
hhtt
hhtt
id.id
idd
sayang sehingga telah
penulis terpacu untuk
menyelesaikan
.ac.cmembuat
.ac.c.isegera

h

karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan. Semoga

.cid.idpembaca.
ca.cid.id tulisan ini bermanfaat bagi
capara
ca.cid.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
e
e
nej.
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
//:d
/
/
:
:
/
/
/
/
/
/
p
p
t
t
Jember,
p
hthttp22 Februari 2012
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttpPenulis

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/
x/:d
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

igliiblib.u
g
i
d
i
/://d

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
j
j
e
e
ne
ne
.bu.n
DAFTAR ISI lib.u.n
u
u
b
i
l
i
i
b
i
i
idgigil
idgigil
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
p
p
t
t
t
t
hhtt
hhtt

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/
d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt
Halaman

HALAMAN
JUDUL ..........................................................................................
i
ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
j.
j.
neHALAMAN
ne.........................................................................
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.biiu.n
PERSEMBAHAN
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
ig ili
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
//dig
/
/
/
p
p
p
HALAMAN
MOTTO
.........................................................................................
iii
t
t
t
hthttp
hthttp
hthttp
HALAMAN PERNYATAAN ............................................................................

iv

PEMBIMBINGANa........................................................................
v
ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
aHALAMAN
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.
.
.
.
e
e
e
e
j
n j
ej
n............................................................................
neHALAMAN
nej
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.b
PENGESAHAN
viu.une
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
i
i
i
i
idgigil
ig il
idgigil
idgigil
/:d
:p//:d
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
//dig
/
/
p
p
p
RINGKASAN
.....................................................................................................
vii
t
t
t
t
t
t
hhtt
hhtt
hhtt
PRAKATA .........................................................................................................

ix

DAFTAR
xi
ca.cid.id ISI ......................................................................................................
ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
j.
neDAFTAR
nej.
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
TABEL
..............................................................................................
xiv
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
ig ili
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
//dig
/
/
/
p
p
p
t
t
t
DAFTAR GAMBAR
xv
hthttp .........................................................................................
hthttp
hthttp
DAFTAR LAMPIRAN ......................................................................................

xvi

d
d
d
1
ca.cid.id1 PENDAHULUAN ..............................................................................
aj.ca.ci .id
aj.BAB
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
u.n
ne
ne 1.1 Latar Belakang
ne
ne
.b1u.n
.bu.n
.b....................................................................................
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
i
i
i
i
idgigil
ig il
idgigil
idgigil
/:d
:p//:d
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
//dig
/
/
p
p
p
t
t
t
1.2 Rumusan
Masalah
...............................................................................
2
t
t
t
hhtt
hhtt
hhtt
1.3 Batasan Masalah .................................................................................

2

2
id Tujuan Penelitian ................................................................................
ca.cid.id
ca.cid.1.4
ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
nej.
nej. 1.5 Manfaat Penelitian
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
.b3u.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
..............................................................................
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
idgigili
ig ili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
/
//dig
/
/
p
p
p
t
t
t
BAB 2 TINJAUAN
PUSTAKA .....................................................................
4
hthttp
hthttp
hthttp
2.1 Keanekaragaman jenis ........................................................................

4

d
d
.cid.id Komposisi jenis ..................................................................................
d
4 j.ac.cid
aj.ca.ci .id
aj.ca2.1.1
aj.ca.ci .id
.
.
.
j
j
j
a .i
.
e
e
e
e
j
n
n
n
n
e
e
e
e
individu
liibli.bu.un ..........................................................................
liibli.bu.un 2.1.2 Kelimpahan
liibli.b5u.un
liibli.bu.un
i
i
i
i
g
g
g
g
i
i
i
i
/:d
://d/dig
://d/dig 6
://d/dig
//dig
2.1.3 Dominansi
hthtp
hthtp
hthtp
ttp:/ Jenis .................................................................................
ttp:/
ttp:/
2.1.4 Keanekaragaman, Kelimpahan dan Kekayaan Jenis ..........................

6

.cid.id
id Struktur pohon ....................................................................................
ca.cid.id
ca.cid.2.2
ca.cid.id
6 j.ac
a
a
a
.
.
.
j
j
j
a
e
e
e
e
ej.
nJember
nej. 2.3 Kampus Universitas
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
.b7u.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
...............................................................
i
i
i
i
idgigili
ig ili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
/
//dig
/
/
p
p
p
t
t
t
thttp ........................................hthttp
2.4 Faktor-faktor
Lingkungan (Faktor hHabitat)
8
hthttp
2.4.1 Tanah ..................................................................................................

8

d
d
.cid.id Iklim ....................................................................................................
.cid.id
10 j.ac
aj.ca.ci .id
aj.ca2.4.2
aj.ca.ci .id
.
.
.
j
j
j
a
.
e
e
e
e
ne
ne 2.4.3 Topografi ............................................................................................
nej
ne
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
11
i
i
i
i
idgigil
ig il
idgigil
idgigil
/:d
:p//:d
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
//dig
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
hhtt
hhtt
hhtt

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
/d
//dig

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
://d
//dig

xi

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
://d
//dig

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
://d
//dig

igliiblib.u
g
i
d
i
/://d

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

d
d
d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
n
ne
ne
ne BAB 3 METODOLOGI
ne
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.buPENELITIAN
.........................................................
12
u
u
u
u
b
b
b
b
.
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
i
i
i
i
idgigil
idgigil
ig il
idgigil
d
/:d
:p//:d
:p//:d
:p//:dan
/
/
/
/
/
//dig
/
3.1 Tempat
waktu
penelitian
..............................................................
12
p
p
p
t
t
t
t
t
t
hhtt
hhtt
hhtt
3.2 Alat dan Bahan ...................................................................................

12

12
.cid.id ...........................................................
id Cara Kerja (pengambilan
ca.cid.3.3
cadata)
ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
nej. 3.4 Analisis Dataili.......................................................................................
nej.
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
13
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
ig ili
idgigili
idgigili
idgigili
d
/:d
/:DAN
/:d
/:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
//dig
/
/
/
p
p
p
BAB 4 HASIL
PEMBAHASAN
..........................................................
15
t
t
t
hthttp
hthttp
hthttp
4.1 Indeks Nilai Penting Jenis ..................................................................

15

d
d
d
15
.cid.id Fakultas Hukum ..................................................................................
aj.ca.ci .id
aj.ca4.1.1
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
e Ilmu Politik (FISIP) ...................................
ndan
ne 4.1.2 Fakultas Ilmu
ne
ne
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
Sosial
16
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
i
i
i
i
idgigil
ig il
idgigil
idgigil
/:d
:p//:d
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
//dig
/
/
p
p
p
4.1.3 Fakultas
Pertanian
...............................................................................
17
t
t
t
t
t
t
hhtt
hhtt
hhtt
4.1.4 Fakultas Ekonomi ...............................................................................

18

.cid.id Fakultas Keguruan dan.aIlmu
.cid.id
Pendidikan (FKIP) GedungaIc.............
18
ca4.1.5
ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
.
.
.
j
j
j
j
a
e
e
e
e
nej. 4.1.6 Fakultas Keguruan
nej.Ilmu Pendidikan (FKIP)
nej.III ...........
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
dan
Gedung
19
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
ig ili
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
//dig
/
/
/
p
p
p
t
t
t
4.1.7 Fakultas
20
hthttp Sastra ....................................................................................
hthttp
hthttp
4.1.8 Fakultas Teknologi Pertanian (FTP)....................................................

21

d
d
id.id .......................................................
.cid.id Fakultas Kedokteran Gigi
22
aj.ca.ci .id
aj.ca4.1.9
aj.ca.c(FKG)
aj.ca.ci .id
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
n
ne
ne 4.1.10 Fakultas Matematika
nedan Ilmu Pengetahuan Alam
ne ...........
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.(FMIPA)
u
u
u
u
b
b
b
b
23
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
i
i
i
i
idgigil
ig il
idgigil
idgigil
/:d
:p//:d
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
//dig
/
/
p
p
p
t
t
t
4.1.11 Fakultas
Pendidikan
Dokter
................................................................
24
t
t
t
hhtt
hhtt
hhtt
4.1.12 Fakultas Farmasi .................................................................................

25

.cid.id Fakultas Kesehatan Masyarakat
4.1.13
26
id
ca.cid.id (FKM).................................
ca
ca.cid.id
ca.cid............
.
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
ej.
nKeperawatan
nej.4.1.14 Program Studi
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
Ilmu
(PSIK)
..........................................
26
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
idgigili
ig ili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
/
//dig
/
/
p
p
p
t
t
t
thttp ..........................................hthttp
4.1.14 Program
26
hthttp Studi Ilmu Keperawatan h(PSIK)
4.1.15 Universitas Jember .............................................................................

27

d
did Keanekaragaman Jenis ........................................................................
d
d
31 j.ac.cid
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .4.2
aj.ca.ci .id
.
.
.
j
j
j
a .i
.
e
e
e
e
j
n
n
n
n
e
e
e
e
.bu.un
4.3 Faktor Lingkungan
liibli.bu.un.............................................................................
liibli.bu.un
liibli32
liibli.bu.un
i
i
i
i
g
g
g
g
i
i
i
i
/:d
://d/dig
://d/dig 34
://d/dig
//dig
thtp
4.4 Komposisi
Individu
hthtp
ttp:/ Jenis dan Kelimpahan h
ttp:/
ttp:/ ........................................hthtp
4.4.1 Fakultas Hukum ..................................................................................

34

.cid.id FISIP ...................................................................................................
.cid.id
ca.cid.id
ca4.4.2
ca.cid.id
34 j.ac
a
a
a
.
.
.
j
j
j
a
e
e
e
e
nej.
nej. 4.4.3 Fakultas Pertanian
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
...............................................................................
34
i
i
i
i
idgigili
ig ili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
/
//dig
/
/
p
p
p
t
t
t
4.4.4 Fakultas
35
hthttp Ekonomi ...............................................................................
hthttp
hthttp
4.4.5 FKIP Gedung I ....................................................................................

35

d
d
.cid.id FKIP Gedung III..................................................................................
.cid.id
35 j.ac
aj.ca.ci .id
aj.ca4.4.6
aj.ca.ci .id
.
.
.
j
j
j
a
.
e
e
e
e
u.n
ne
ne 4.4.7 Fakultas Sastra
nej
ne
.....................................................................................
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
36
b
i
i
i
i
idgigil
ig il
idgigil
idgigil
/:d
:p//:d
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
//dig
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
hhtt
hhtt
hhtt

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
/d
//dig

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
://d
//dig

xii

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
://d
//dig

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
://d
//dig

igliiblib.u
g
i
d
i
/://d

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

d
d
d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
e
ne
ne
ne 4.4.8 Fakultas Teknologi
nPertanian
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.............................................................
36
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
i
i
i
i
idgigil
idgigil
ig il
idgigil
/:d
:p//:d
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
/
//dig
/
4.4.9 Fakultas
Kedokteran
Gigi
...................................................................
36
p
p
p
t
t
t
t
t
t
hhtt
hhtt
hhtt
4.4.10 Fakultas MIPA ....................................................................................

36

4.4.11
37
.cid.id Fakultas Pendidikan Dokter
d
ca
ca.cid.i................................................................
ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
n
nej.4.4.12 Fakultas Farmasi
nej.
nej.
nej.
.bu.n
.bu..................................................................................
.bu.n
.bu.n
37
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
ig ili
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
//dig
/
/
/
p
p
p
4.4.13 Fakultas
Kesehatan
Masyarakat
.........................................................
37
t
t
t
hthttp
hthttp
hthttp
4.4.14 Program Studi Ilmu Keperawatan ......................................................

37

d
did Pembahasan ........................................................................................
d
d
38
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .4.5
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
n
neSARAN ..........................................................
ne BAB 5 KESIMPULAN
ne
ne
.buDAN
.bu.n
.bu.n
.bu.n
44
u
u
u
u
b
b
b
b
.
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
i
i
i
i
idgigil
ig il
idgigil
idgigil
/:d
:p//:d
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
//dig
/
/
p
p
p
5.1 Kesimpulan
.........................................................................................
44
t
t
t
t
t
t
hhtt
hhtt
hhtt
5.2 Saran ...................................................................................................

45

DAFTAR
46
ca.cid.id PUSTAKA .........................................................................................
ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
j.
neLAMPIRAN
nej.
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
.......................................................................................................
48
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
ig ili
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
//dig
/
/
/
p
p
p
t
t
t
hthttp
hthttp
hthttp

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
/:d
//dig

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
/:d
//dig

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
/d
//dig

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
://d
//dig

xiii

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
://d
//dig

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
://d
//dig

igliiblib.u
g
i
d
i
/://d

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
j
j
e
e
ne
ne DAFTAR TABELilib.bu.n
.bu.n
u
u
b
i
l
i
i
i
idgigil
idgigil
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
p
p
t
t
t
t
hhtt
hhtt

Tabel

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/
d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt
Halaman

1.
pohon
15
id Indeks nilai penting jenis
ca.cid
ca.cid.id di Fakultas Hukum ..................................
ca.cid.id
ca.cid.id
.
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
nej. 2. Indeks nilai penting
nej.pohon di Fakultas Fakultas
nej.Sosial
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
jenis
Ilmu
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
ig ili
idgigili
idgigili
idgigili
d
/:d
/:d
/:d
/
/
:p//:Politik
:
:
/
/
/
//dig
/
/
/
p
p
danhtIlmu
..........................................................................................
16
tp
t
t
hthttp
hthttp
htt
3. Indeks nilai penting jenis pohon di Fakultas Pertanian ..............................

17

d
d.id Indeks nilai penting jenis pohon
d
d
18
aj.ca.ci .id di Fakultas Ekonomi ...............................
aj.ca.ci4.
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
ne pohon di Fakultas FKIP
ne 5. Indeks nilai penting
ne
ne
.bu.n
.bu.n
.bu.In
.bu.n
jenis
G
..............................
19
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
i
i
i
i
idgigil
ig il
idgigil
idgigil
/:d
:p//:d
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
//dig
/
/
p
p
p
6. Indeks
nilai
penting
jenis
pohon
di
Fakultas
FKIP
Gedung
III
.................
20
t
t
t
t
t
t
hhtt
hhtt
hhtt
7. Indeks nilai penting jenis pohon di Fakultas Sastra ....................................

21

8.
pohon
22
id Indeks nilai penting jenis
ca.cid
ca.cid.id di Fakultas Teknologi Pertanian
ca.cid.id.............
ca.cid.id
.
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
j.
nej. 9. Indeks nilai penting
nej.pohon di Fakultas Kedokteran
neGigi
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
jenis
..................
23
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
ig ili
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
//dig
/
/
/
p
p
p
t
t
t
10. Indeks
24
p penting jenis pohon di Fakultas
hthttnilai
hthttp FMIPA ................................
hthttp
11. Indeks nilai penting jenis pohon di Fakultas Pendidikan Dokter ..............

25

id.id Indeks nilai penting jenisapohon
25
ca.cid.id
ca.cid.id di Fakultas Farmasi ................................
ca.cid.id
a
aj.ca.c12.
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.
.
.
e
e
e
e
ej
nej
ne 13. Indeks nilai penting
nej pohon di Fakultas Kesehatan
nMasyarakat
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
jenis
.........
26
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
i
i
i
i
idgigil
ig il
idgigil
idgigil
/:d
:p//:d
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
//dig
/
/
p
p
p
t
t
t
14. Indeks
nilai
penting
jenis
pohon
di
Fakultas
Program
Studi
27
t
t
t
hhtt
hhtt
hhtt
Ilmu Keperawatan ......................................................................................

id.id frekuensi relatif, dominansi
id.id Jumlah individu, kerapatan
28
ca.crelatif,
ca.c15.
ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
j.
n
nepenting
nej.
nej.
nej.
.bunilai
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
.
relatif,
dan
indeks
jenis
(INPJ)
berbagai
jenis
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
idgigili
ig ili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
/
//dig
/
/
p
p
p
t
t
t
pohon
hthttdip Universitas Jember ......................................................................
hthttp
hthttp
16. Hasil analisis kekayaan dan keanekaragaman jenis pohon (H') di semua

31

d
d
d
.cid.id fakultas di Universitas .Jember
aj.casetara
aj.ca.ci .id fakultas dan program estudi
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id.............
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
ne
ne 17. Luas area danilfaktor
ne
ne
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bdiu.n
u