ENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS IV MATA PELAJARAN IPA POKOK BAHASAN ENERGI PANAS MENGGUNAKAN MODEL DISCOVERY DI SDN LENGKONG 01 KEC. MUMBULSARI KAB. JEMBER TAHUN PELAJARAN 2010 / 2011

ili

//dig

ili

/dig
ttp:/

h

ili

/dig
ttp:/

h

ili

/dig
ttp:/

h

PENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS IV MATA PELAJARAN
IPA POKOK BAHASAN ENERGI PANAS MENGGUNAKAN
MODEL DISCOVERY DI SDN LENGKONG 01
KEC. MUMBULSARI KAB. JEMBER
TAHUN PELAJARAN 2010 / 2011

SKRIPSI
diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi PGSD
dan mencapai gelar Sarjana Pendidikan

Oleh :
Siti Nuraini
NIM 080210204159

PROGRAM STUDI S-1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER
2011

i

h

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

HALAMAN PENGAJUAN

d
d
d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
ne
ne
ne
ne
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
i
i
i
i
idgigil
idgigil
idgigil
idgigil
//:d
//:d
//:d
//:d
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
PENINGKATAN
HASIL
BELAJAR
SISWA
KELAS
IV
MATA
PELAJARAN
t
t
t
p
hhttp
hhttp
hhttp
IPA POKOK BAHASAN ENERGI PANAS MENGGUNAKAN

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

MODEL DISCOVERY DI SDN LENGKONG 01
id.id
KEC.
KAB. JEMBER
ca.cMUMBULSARI
ca.cid.id
a
a
.
.
j
j
e j.
e j.
.un
.un
uneTAHUN PELAJARAN 2010
un/ e2011

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
.
j
j
j
e
e
e
n
ne
nemelengkapi tugas akhir dan
ne salah satu syarat
.bu.n
.buguna
.bu.n
u
u
u
b
b
b
.
i
i
i
l
l
l
diajukan
memenuhi
i
i
i
i
i
i
idgigil
idgigil
idgigil
d
:p//:d
:p//:d
:p//:Program
untuk menyelesaikan
Studi PGSD
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
hhtt
hhtt
hhgelar
tt Sarjana Pendidikan
dan mencapai

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
.
.
j
j
Oleh:
e
e
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
u
u
b
b
i
i
l
l
i
i
idgiMahasiswa
Nama
: Siti Nuraini//digigili
gili
/:d
/
:p://d
:
/
/
p
t
thtp
p
t
h
hthttNIM
t
: 080210204159

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt
: Pendidikan Guru Sekolah Dasar / PGSD

h

ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
Disetujui Oleh neej.
e
e
e
nej.
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.un
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
idgigili
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/
//:d
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
p
Dosen
I
Dosen Pembimbing
tp
hthtPembimbing
hthtIItp
hthttp

h

d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
j
j
e
e
ne
ne
.bu.n
.bu.n
u
u
b
b
i
i
l
l
i
i
i
i
idgBektiarso,
idgigil
Drs. Singgih
M.Pd
igil
//:d
//:d
:
/
/
/
/
p
t
t
p
p
t
NIPh19610824
198601
1
001
t
h

d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
j
j
e
e
ne
ne
.bu.n
.bu.n
u
u
b
b
i
i
l
l
i
i
i
i
idgigil Dra. Sri Astutik, M.Si://didgigil
:p//:d
/
/
/
p
t
t
NIP 19670610 199203
hthtp
hhtt
ttp:2/ 002

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
ii/d
/
:
/
/
p
:
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

igliiblib.
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

Angkatan Tahun

igliiblib.
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/
SKRIPSI

: 2008

ca.cid.id
ca.cid.:idJember
a
.
j
Daerah Asal neje.a
.
.
e
nej
.bu.n
.bu.un j
u
b
b
i
i
l
l
i
i
i
i
l
idgigil 1985
idgigitanggal
Tempat,
lahir : Jember, 12//Agustus
:p:d
:p//:d
/
/
/
/
p
p
t
t
t
t
hhtt
hhtt
Jurusan / program

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

PERSEMBAHAN

d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
j
j
e
e
ne
ne
.bu.n
.bu.n
u
u
b
b
i
i
l
l
i
i
i
i
idgigil
idgigil
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
p
p
t
t
t
t
hhttini saya persembahkan untuk:hhtt
Skripsi

1.
id.id
.
c
a
je. j.ac 2.
e
n
u
n
.
u
b
idgiigliilib.
//:d
p //

Ibunda Suranti dan Muhammad Husni tercinta, sebagai pendidik terbaik;

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
Guru – guruku yang
sejak dari SD sampai
Tinggi, telah
e
e
e
j.
j.
neterhormat
nePerguruan
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
i dan bimbingan dengan
gigili kesabaran;
idgigililmu
idpenuh
idgigili
memberikan
/:d
/:d
/:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
p
hthttp
hthttsaya
hthttp
3. Almamater
Universitas Jember yang
banggakan.

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
iii
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
.
j
j
j
e
e
e
ne
ne
ne
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
i
i
i
l
”Pendidikan
merupakan perlengkapan
baik untuk hari tua”/digigil
idgigil
idgigipaling
:p/://d
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
p
p
tp
t
t
t
t
t
t
t
h
hhtt
h(Aristoteles)
t
t
h
h

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

MOTTO

*

*

www.katamutiara.com. 2007. Kumpulan kata-kata mutiara (8 Juni 2011)

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
iv
/
:
/
/
p
t
hthttp

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
NIM : j080210204159
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
e
e
e
e
j.
nej.
nej.
neyang
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
Menyatakan
dengan
sesungguhnya
bahwa
karya
ilmiah
berjudul:
“Peningkatan
i
i
i
i
idgigili
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
//:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
p
tp
Hasil
Siswa Kelas IV Mata
IPA Pokok Bahasan
hthtBelajar
hthPelajaran
hthEnergi
ttp
ttp Panas

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

PERNYATAAN

d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
j
j
e
e
ne
ne
.bu.n
.bu.n
u
u
b
b
i
i
l
l
i
i
i
i
idgigil
idgigil
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
p
p
t
t
t
t
hhttSaya yang bertanda tangan dibawah
hhtt ini:
nama : Siti Nuraini

Menggunakan Model Discovery di SDN Lengkong 01 Kec. Mumbulsari Kab. Jember

d
dd
d.id
.cid.id
benar-benar hasil karya
kecuali kutipan j.ac
aj.ca.ci .id Tahun Pelajaran 2010e/j.2011”
aj.ca.ci .iadalah
aj.ca.cisendiri,
.
.
j
j
a
.
e
e
e
e
u.n
nej
ne
ne sumbernya, belumilpernah
ndiajukan
.bu.n
.bu.n
.bsebutkan
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
i
i
i
yang
sudah
saya
pada
institusi
mana
i
i
i
i
idgigil
idgigil
idgigil
idgigil
//:d
//:d
//:d
//:d
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
p
hhdan
pun,
dan
ttp bukan karya jiplakan. hSaya
http
http bertanggung jawab atas hkeabsahan

h

kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

d.id
id saya buat dengan sebenar
ca.cid.id
ca-.cibenarnya,
ca.cid.ini
ca.cid.id
Demikian
pernyataan
tanpa
adanya
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
nej.
nej.
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
tekanan danigpaksaan
serta
mendapat sanksi akademik
li
idgigili
idgigibersedia
idgigili
igili dari pihak mana pun
/:d
/:d
/:d
/
/
/
//:d
d
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
thttp dikemudian hari pernyataan
p
hthttp
hthttpini tidak benar.
jikahternyata

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
j
j
e
e
ne
ne
.bu.n
.bu.n
u
u
b
b
i
i
l
l
i
i
i
i
idgigil
idgigil
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
p
p
t
t
t
t
hhtt
Jember, 14 Juni 2011 hhtt
Yang menyatakan,

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp
Siti Nuraini

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

NIM 080210204159

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
v/d
/
:
/
/
p
:
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

SKRIPSI

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d.id PELAJARAN
id.id
SISWA KELAS.aIV
ca.cid.id PENINGKATAN HASIL
ca.cBELAJAR
ca.ciMATA
ca.cid.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
j.
ej.
IPA POKOK
ENERGI PANAS
nej.
neBAHASAN
nMENGGUNAKAN
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
gigili LENGKONG 01
idgigili
idgigiliMODEL DISCOVERY:/DI
idSDN
idgigili
/:d
/:d
/:d
//:d
/
/
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
KEC. MUMBULSARI
p
hthttp
hthttp KAB. JEMBER
hthttp
TAHUN PELAJARAN 2010 / 2011

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
Oleh i:ggili
//:d
//di
p
t
thtt:pNuraini
hSiti

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
d
d
aj.ca.ci .idPembimbing :
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
.
j
j
j
e
e
e
ne
ne
ne
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
i
i
i
Singgih
idgDosen
idgigil Bektiarso, M.Pd ://didgigil
igil Pembimbing I : pDrs.
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
/
p
t
t
t
t
t Sri Astutik, M.Si
hhtt
hthtp
ttp:/
Dosen Pembimbing I h:htDra.

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
vi
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

NIM 080210204159

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
d
d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
ne
ne
ne
ne
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
i
i
i
i
l
Skripsi berjudul
idgigiIPA
idgigil
idgigil “Peningkatan Hasil Belajar
idgiSiswa
gil Kelas IV Mata Pelajaran
//:d
//:d
//:d
//:d
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
p
p
tp
hhtLengkong
hhttBahasan
hhttp Model Discovery di SDN
Pokok
Energi Panas Menggunakan
01

h

PENGESAHAN

Kec. Mumbulsari Kab. Jember Tahun Pelajaran 2010 / 2011” telah diuji dan disahkan

id.id
ca.cid.id oleh Fakultas Keguruanj.dan
ca.cIlmu
ca.cid.id
a
a
a
.
.
j
j
Pendidikan
Universitas
Jember.
e
e
e
nej.
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
li
Hari
idgigili
idgig: iJumat
idgigili
/:d
/:d
//:d
/
/
:
:
/
/
/
/
/
/
p
p
t
t
p
hthttp
hthttp
Tanggal
: 17 Juni 2011

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
.
.
j
j
e
e
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
u
u
b
b
i
i
l
l
i
i
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/
/
:
:
/
/
/
/
p
p
t
t
thttp
Dra. Sri Astutik,hM.Si
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
j
j
e
e
ne
ne
.bu.n
.bu.n
u
u
b
b
i
i
l
l
i
i
i
i
idgigil
idgigil
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
p
p
t
t
t
t
hhtt
hhMuchtar,
tt
Drs. H. Imam
S.H, M.Hum

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
vii
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

Tempat

: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

Ketua,

Sekertaris,

ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
.
.
j
j
e
e
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
u
u
b
b
i
i
l
l
i
i
idgigili
idgigili
/:d
/
//:d
:
/
/
/
/
p
t
thttp Yuliati, M.Pd
p
Dr.hNanik
NIP 19610729 198802 2 001

d
d
aj.ca.ci .id Anggota I,
aj.ca.ci .id
.
.
j
j
e
e
ne
ne
.bu.n
.bu.n
u
u
b
b
i
i
l
l
i
i
i
i
idgigil
idgigil
//:d
//:d
:
/
/
/
/
p
t
t
p
hhttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
Tim Penguji
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

Drs. Singgih Bektiarso, M.Pd
NIP 19610824 198601 1 001

NIP 19670610 199203 2 002

d

.i .id
Anggota
j.acacII,

e
n
ej.
u
n
.
u
b
.
i
idgiigl ilib
d
/
/
:
/
/
hthtp
ttp:

Drs. Misno A Latief, M.Pd
NIP 19550813 198103 1 003

ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
.
.
j
j
e
e
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
u
u
b
b
i
i
l
l
i
i
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/
/
:
:
/
/
/
/
p
p
t
t
hthttp
hthttp
Mengesahkan,
Dekan FKIP Universitas Jember

NIP 195407121980031005

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

RINGKASAN

Peningkatan Hasil Belajar Siswa Kelas IV Mata Pelajaran IPA Pokok
Bahasan Energi Panas Menggunakan Model Discovery di SDN Lengkong 01 Kec.
Mumbulsari Kab. Jember Tahun Pelajaran 2010 / 2011; Siti Nuraini; 080210204159;
2011; 47 halaman; Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar; Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan; Universitas Jember.

Hasil observasi pendahuluan menunjukkan bahwa pembelajaran IPA yang
diajarkan masih menggunakan metode dan media yang sederhana dan kurang
bervariasi yaitu ceramah dan penggunaan buku cetak serta penugasan saja sehingga
pembelajaran cenderung membosankan dan hanya sebagai proses transfer
pengetahuan dari guru kepada siswa, cara ini membuat siswa kurang aktif dalam
pembelajaran dan terlihat hasil belajar siswa yang masih tergolong rendah. Dengan
pembelajaran IPA menggunakan model discovery yang dapat memberikan
pembelajaran yang berorientasi pada PAIKEM (Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif,
Efektif dan Menyenangkan) bagi siswa, sehingga dapat meningkatkan aktivitas dan
ketuntasan hasil belajar siswa. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 1)
Bagaimanakah peningkatan aktivitas belajar siswa kelas IV dalam mengikuti proses
pembelajaran IPA dengan model discovery di SDN Lengkong 01 Kec. Mumbulsari
Kab. Jember; 2) Bagaimanakah peningkatan hasil belajar siswa kelas IV setelah
mengikuti proses pembelajaran IPA dengan model discovery di SDN Lengkong 01
Kec. Mumbulsari Kab. Jember. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) untuk
meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran IPA menggunakan model
discovery pada siswa kelas IV SDN Lengkong 01 Ke. Mumbulsari Kab. Jember; (2)
untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA menggunakan
model discovery pada siswa kelas IV SDN Lengkong 01 Ke. Mumbulsari Kab.
Jember. Penelitian ini dilaksanakan di SDN Lengkong 01 Kecamatan Mumbulsari
Kabupaten Jember. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah PTK

viii

(Penelitian Tindakan Kelas) yang terdiri dari 2 siklus. Pada 2 siklus yang dilakukan
dengan tindakan, terdiri dari 4 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan,
observasi dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas IV dengan jumlah 49
siswa yang terdiri dari 29 siswa laki-laki dan 20 siswa perempuan. Teknik
pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Teknik
analisis data yang digunakan yaitu: aktivitas siswa dan ketuntasan hasil belajar,
berturut-turut menggunakan rumus: Pa =

A
n
x100% dan P = x100% .
N
N

Dari analisis data hasil penelitian untuk aktivitas siswa diperoleh persentase
aktivitas siswa klasikal dari rata-rata siklus I dan siklus II mengalami peningkatan,
secara berurutan yaitu 71,94% dalam kategori aktif dan 77,04% dalam kategori
sangat aktif. Dari analisis hasil belajar diperoleh persentase ketuntasan hasil belajar
siklus I sebesar 77,55% dengan 11 siswa belum tuntas, persentase tersebut dalam
kategori tuntas secara klasikal; dan siklus II sebesar 85,71% dengan 7 siswa belum
tuntas, persentase tersebut dalam kategori tuntas secara klasikal. Dari hasil analisis
tersebut terlihat persentase pada setiap siklus mengalami peningkatan aktivitas dan
hasil belajar siswa.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1) Aktivitas siswa selama
pembelajaran IPA menggunakan model discovery (penemuan terbimbing) mengalami
peningkatan dan termasuk pada kategori aktivitas siswa yang sangat aktif; (2)
Pembelajaran IPA menggunakan model discovery (penemuan terbimbing) dapat
meningkatkan ketuntasan hasil belajar siswa kelas IV SDN Lengkong 01 Kecamatan
Mumbulsari Kabupaten Jember.
Saran dari penelitian adalah: 1) dapat meningkatkan mutu pendidikan SDN
Lengkong 01; 2) dapat dijadikan alternatif bagi guru untuk diterapkan dalam
pembelajaran; 3) dapat mengembangkan penelitian ini untuk menemukan sesuatu
yang baru dan dapat bermanfaat bagi banyak orang.

ix

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
d
d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
n
Puji syukur
kehadirat
Allah SWT yang
ne
ne
ne
ne memberikan kemudahan,
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.telah
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
i
i
i
i
gigil
idgigil
idgigil
iddan
idgigilbimbingan kepada saya,
//:d
//:d
//:d
//:d
kelancaran
kekuatan serta petunjuk
dan
sehingga
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
p
hhttp
hhttp
hhttp

h

ca.cid.id Pokok Bahasan Energij.aPanas
ca.cid.id Menggunakan Model j.Discovery
ca.cid.id Kelas IV SDN j.aca.cid.id
a
a
.
j
e
e
e
e
j.
Lengkong 01 Kec.
Mumbulsari
Kab. Jember iTahun
2010 / 2011” dapat
nej.
nej.
neAjaran
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
idgigili
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
//:d
/
/
/
:
:
:
terselesaikan
dengan
baik.
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
p
hthttp
hthttp
hthttp

h

d
d
d
oleh karena itu penulis
d
ca.cid.ilangsung,
aj.ca.ci .id secara langsung maupun
ajtidak
aj.ca.ci .idingin menyampaikan ej.aj.ca.ci .id
.
.
.
j
j
j
.
e
e
e
n
ne
ne
ne tiada terhingga kepada:ilib.bu.n
ne
.bu.n
.bu.n
.bu.yang
ucapan terimakasih
u
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
i
i
i
i
idgigil
idgigil
idgigil
idgigil
//:d
//:d
//:d
//:d
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
1.
Bapak
Drs.
Imam
Muchtar,
S.H,
M.Hum
selaku
Dekan
Fakultas
Keguruan
dan
t
t
t
p
hhttp
hhttp
hhttp

h

PRAKATA

penulisan skripsi yang berjudul “Peningkatan Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran IPA

Selama penulisan skripsi ini, tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik

Ilmu Pendidikan Universitas Jember;

ca.cid.id 2.
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
3.
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
.
.
j
j
e
e
e
nej.
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
Bapak dDrs.
Bektiarso, M.Pd selaku
i
gigilSri
ili Pembimbing I dan Ibu
ili
iDra.
idgigDosen
/:d
/:d
/://idgigSinggih
/
/
/
d
:
:
:
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
thttp
hthttp waktu,
hthttp II yang telah banyak meluangkan
hAstutik,M.Si
selaku Dosen Pembimbing
id

. id Universitas Jember;
Ketua Program S1 PGSD
j.acac.FKIP

h

pikiran, perasaan, perhatian untuk melakukan bimbingan dalam penulisan skripsi

d
d
d
d
aj.ca.ci .id ini;
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
ne
ne
ne
ne
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
i
i
i
i
l
l
gigidan
gigil SDN Lengkong 01 atas
idgigil
idijin
idKepala
idgigiSarqowi
4. Bapak
Drs.
Umar, M.Pd selaku
//:d
//:d
//:d
//:d
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
p
hhttp
h ttp
hhttp
dukungannya yang diberikan untukh melaksanakan penelitian;

ca.cid.id 5.
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
6.
/
p

h

Guru-guru dan semua pihak
.id di SDN Lengkong 01 yang.idtelah ikut mendukung

cac.id
ca.cid.id
cac.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
e
e
dalam peneletian
ini;
nej.
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
Semua
pihak
yang
memberikan
bantuan
dalam
menyelesaikan
penulisan
/
/
/
p
p
p
t
t
t
hthttp
hthttp laporan
hthttp

h

dd dan saran yang membangun
d
d
d
Saya juga menerima
aj.ca.ci .ikritik
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .iddemi kesempurnaan ej.aj.ca.ci .id
.
.
.
j
j
j
e
e
e
n
ne
nedapat bermanfaat bagiilikita
ne hati. Semoga skripsi
ne
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.ini
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
skripsi
ini
dengan
senang
l
l
l
i
i
i
i
i
i
i
idgigil
idgigil
idgigil
idgigil
//:d
//:d
//:d
//:d
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
p
semua.....
hhttp Amin !!!.
hhttp
hhttp

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ini

Jember, Juni 2011

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
x/d
/
:
/
/
p
:
t
hthttp

Penulis

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
d
d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
ne
ne
ne
ne
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
Halaman
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
i
i
i
i
idgigil
idgigil
idgigil
idgigil
//:d
//:d
//:d
//:d
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
HALAMAN
JUDUL
……........................................................................................
i
t
t
t
p
hhttp
hhttp
hhttp

h

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGAJUAN......……………………….......................................... . ii

iii
ca.cid.id HALAMAN PERSEMBAHAN..……………….....................................................
ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
nej.
nej. …………………………….........................................
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bivu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
HALAMAN
MOTO............
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
idgigili
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
//:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
HALAMAN
v
p
hthttp PERNYATAAN……………………………………………………..
hthttp
hthttp
HALAMAN PEMBIMBINGAN ............................................................................ vi

d
d
d
d
vii j.ac.cid
aj.ca.ci .id HALAMAN PENGESAHAN……………………………………………………..
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
.
j
j
j
a .i
.
e
e
e
e
j
n
n
n
n
e
e
e
e
.bu.un
RINGKASAN..............
liiblviii
liibli.bu.un
liibli.bu.un …………………………………………………………….
liibli.bu.un
i
i
i
i
i
g
g
g
g
i
i
i
i
//d ig
://d/dig x
://d/dig
://d/dig
PRAKATA...……………………………………………………………………….
p://d
hthtp
hthtp
hthtp
ttp:/
ttp:/
ttp:/

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

h

DAFTAR ISI………………………………………………………………………. xi

d
ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id DAFTAR TABEL …………………………………………………………………
xiii j.ac.ci .id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
a
e
e
e
e
j.
nej.
nej.
ne……………………………………………………………
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
DAFTAR
LAMPIRAN
xiv
l
l
l
l
i
i
i
i
idgigili
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/
/
/
//:d
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
p
BAB
1
hthttp
hthttp
hth1.ttpPENDAHULUAN…………………………………………………………

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

h

1.1 Latar Belakang ………………………………………………….........

h

1

d
d
.cid.id
4 j.ac
a
.
.
.
e
e
e
nej
nej
nej
.bu5.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
1.3 Tujuan
Penelitian
….....
………………………………………………
i
i
i
i
i
i
idgigil
idgigil
idgigil
:p//:d
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
5
hhtt
hhtt
hhtt 1.4 Manfaat Penelitian ……………………………………………………
.i
.i
1.2 Rumusan Masalah
j.acac.id
j.acac.id……………………………………………………

h

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA………………………………………………….. 6

id

ca.cid.id
a
.
j
e
e
e
n
nej.
nej.
nej.
.bu.Pembelajaran
.bu7.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
2.2 iModel
………......…………………..............................
gigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/
/
/
d
:
:
:
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
hthttp2.3 Model Discovery (penemuan
hthttp
hthttp terbimbing) .......……………………..
8
id

.c.iddi SD ........................……………………………..
.
2.1 Pembelajaran
6
j.acaIPA
j.acac.id

h

2.4 Langkah – langkah Pembelajaran Model Discovery........................ 12

id

ca.cid.id
a
.
j
.
e
nej
nej
nej
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
2.6 iAktivitas
Belajar
......…………………………………….................
16
i
i
i
g l
idgigil
idgigil
digi
:p//:d
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
hhtt 2.7 Hasil Belajar ...........……………………………………...................
hhtt
hhtt
18
id

c. id IPA di SD ....….…………………..................
c. id
2.5 Materi Pembelajaran
14
ej.a.ac.
ej.a.ac.

2.8 Hipotesis Tindakan ..........................................................................

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
xi
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

19

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

BAB 3. METODE PENELITIAN ……………………………………………….. 21

ca.cid.id
a
.
.
.
j
j
j
a
a
.
.
.
e
e
e
nej
nej
nej
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
3.2 Subjek
Penelitian
..................................................................................
21
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
i
i
i
idgigil
idgigil
idgigil
//:d
:p//:d
:p3.3
:p//:d
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
Desain
Penelitian
.....…………………….............................................
21
t
t
t
hhtt
hhtt
hhtt
d
3.1 Tempat danaWaktu
21
c.cid.id Penelitian ............................................................
ac.ci .id

3.4 Prosedur Penelitian ...............……………........................................... 24

id
.cid.id
3.4.1 Tindakan
..................................................................
24
.acPendahuluan
.ac.c.id

ca.cid.id
a
.
j
j
j
a
a
e
e
e
nej. Penelitian ..................................................................
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
3.4.2
Pelaksanaan
24
i
i
i
l
l
l
i
i
i
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
28
p Metode Pengumpulan Data
hthtt3.5
hthttp....…………………………………..........
hthttp
ca.cid.id
a
.
j
a
a
.
.
.
e
e
e
n
ej
nej
n......................
nej
.bu.n
.buTes
.bu.n
u
u
u
b
b
b
.
i
i
i
3.5.3
…………........................................................
29
l
l
l
i
i
i
i
i
i
idgigil
idgigil
idgigil
:p//:d
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
3.5.4
Dokumentasi
.....
………….........................................................
29
hhtt
hhtt
hhtt
.id
.id
3.5.2 Wawancara
28
j.ac c.id..................................................................................
j.ac c.id

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

h

3.6 Teknik Analisis Data ............................................................................. 29

h

4.2.1 Siklus I ........................... .............................................................. 33

d
d
ca.cid.id
a
.
j
.
.
.
e
e
e
nej
nej
nej
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
4.3 iTemuan
Penelitian
................................................................................
41
i
i
i
i
i
i
g l
idgigil
idgigil
digi
:p//:d
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
41
hhtt
hhtt
hhtt 4.4 Pembahasan ..........................................................................................
.i
.ci .id
4.2.2 Siklusj.a
IIc
................................................................
37
j.acac.id
a........................

h

BAB 5. PENUTUP ...............................……………………................................... 44

.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
5.1 Kesimpulan
...........................................................................................
44 j.ac
a
a
a
.
.
.
j
j
j
a
e
e
e
e
n
nej.
nej.
nej.
nej.
.bu.....................................................................................................
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
.
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
5.2
Saran
44
idgigili
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/
//:d
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
p
hthttp PUSTAKA ..……………………………………………………………..
hthttp
hthttp
DAFTAR
46

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

h

3.5.1 Observasi ..................................................................................... 28

d
ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id BAB 4. HASIL DAN PEMBAHAN
………...........................................................
32 j.ac.ci .id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
a
e
e
e
e
u.n
nej.
nej.
nej. ………….…………………………………………...
nej.
.bu.n
.bu.n
.bPenelitian
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
4.1
Hasil
32
l
l
l
l
i
i
i
i
idgigili
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/
/
/
//:d
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
thttp
p
33
hthttp
hthttp4.2 Pelaksanaan Tindakanh………………………………………….........

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

h

h

LAMPIRAN ……………………………………………………………………….. 48

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
xii
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
Halaman
t
hhtt

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

DAFTAR TABEL

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

2.1 Langkah – Langkah Pembelajaran Model Discovery ....................................... 13

31
ca.cid.id 3.1 Persentase Aktivitasj.aSiswa
ca.cid.id……………………….............................................
ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
e
e
e
nej.
nej. Siswa ..........................................................................
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
3.2
Persentase
Hasil
belajar
31
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
idgigili
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
//:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
thttp Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran
4.1hJadwal
. ……...........................................
33
p
hthttp
hthttp

h

4.2 Hasil Aktvitas Siswa Siklus I ............................................................................. 36

d
d
d
d
Siklus
36 j.ac.cid
aj.ca.ci .id 4.3 Hasil Belajar Siswa
aj.ca.ci .iId....………...............................................................
aj.ca.ci .id
.
.
.
j
j
j
a .i
.
e
e
e
e
j
n
n
n
n
e
e
e
e
.bu.un
.un Siklus II ...........................................................................
4.4 Hasil Aktivitas
liibl39
liibli.bu.un
liibli.buSiswa
liibli.bu.un
i
i
i
i
i
g
g
g
g
i
i
i
i
//d ig
://d/dig
://d
://d/dig
//dig
thtp
p://d
hthtp
hthtp
ttp:/
ttp:Belajar
ttp:/
4.5hHasil
Siswa Siklus II .............................................................................
40

h

4.6 Persentase Rata – rata Aktivitas Siswa .............................................................. 43
d
i
.
d
ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
cac.i
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
4.7 Ketuntasan Hasil
Belajar
43
nej.
nej.
nej. Siswa ........................................................................
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
idgigili
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/
/
/
//:d
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
p
hthttp
hthttp
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
xiii
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
d
d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
Halaman
ne
ne
ne
ne
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
i
i
i
i
idgigil
idgigil
idgigil
idgigil
//:d
//:d
//:d
//:d
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
A.
Matrik
Penelitian
...............................................................................................
48
t
t
t
p
hhttp
hhttp
hhttp

h

DAFTAR LAMPIRAN

B. Instrumen Pengumpulan Data ........................................................................... 50

ca.cid.id C. Pedoman Wawancara
ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
........................................................................................
52
e
e
e
e
nej.
nej.
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
i
idgigili
idgigili Wawancara Guru Sebelum
idgiTindakan
idgigil52
gili
C.1 :/Pedoman
.....................................
/:d
/:d
/:d
//:d
/
/
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
p
hthttp
hthttp
hthttp

h

d
d
d
d
54
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id C.3 Pedoman Wawancara
aj.ca.ci .idSiswa .................................................................
aj.ca.ci .id
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
e
ne
ne
nAktivitas
ne
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
D.
Lembar
Observasi
..............................................................................
55
i
i
i
i
i
i
i
i
idgigil
idgigil
idgigil
idgigil
//:d
//:d
//:d
//:d
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
p
hhttp
hL.1
ttp ...........................................................
55
httpLembar Observasi AktivitashhGuru

h

C.2 Pedoman Wawancara Guru Setelah Tindakan .......................................

ca.cid.id
a
.
j
e
E.
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
g
i
i
//d ig
F.
p://d

53

D.2 Lembar Observasi Aktivitas Siswa .........................................................

57
id.id
id.id
.
.
ca.cid.id
c
c
a
a
a
c
c
.
.
.
j
j
j
a
a
e
e
e
Dokumentasi Hasil
59
ej. Analisis Ulangan IPAb.................................................
nej.
nej.
ndan
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
Silabus
...............................................................................................................
62
p
p
p
t
t
t
hthttp
hthttp
hthttp

G. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran .................................................................. 63

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
.
e
nej
nej
nej
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
i
i
i
idgigil73
idgSiklus
idgigil Pelaksanaan Pembelajaran
G.2 /Rencana
igil II .........................................
:p//:d
:p//:d
:p/:d
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
hhtt
hhtt
hhtt
H. Hasil
Wawancara ..............................................................................................
85

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
.
.
a
a
a
c
c
.
.
.
j
j
j
a
a
e
e
e
nej.
nej. ...................................ilib87
nej. Dengan Guru Setelah
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
H.2 HasililWawancara
Tindakan
b
b
i
i
l
i
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
thttpHasil Wawancara Siswa Setelah
89
hH.3
hthttp
hthttpTindakan ..............................................

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

h

L.1

L.1

.id

.id

c id
c id
Rencana Pelaksanaan
ej.a.ac.
ej.a.ac. Pembelajaran Siklus I ..........................................

63

h

Hasil WawancaracDengan
85
idid
.idid Guru Sebelum Tindakanc..................................

h

I. Hasil Obervasi Aktivitas Guru ............................................................................ 92

ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
.
.
.
e
e
e
L.1 Hasil Observasi
92un ej
nej
nej Aktivitas Guru SiklusilIib..................................................
.bu.n
.b.un
.bu.n
u
u
b
b
i
i
l
l
i
i
i
i
i
l
l
l
g
g
g
i
i
i
i
i
i
/d/digObservasi Aktivitas Guru
//d/digII ................................................
I.2 :/Hasil
://d/dig 94
:Siklus
hthtp
hthtp
hthtp
ttp:/
ttp:/
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
xiv
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

J. Hasil Observasi Aktivitas Siswa ........................................................................ 96

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

L.1

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I ................................................ 96

d
d
d
ca.cid.id Siswa Siklus II ..............................................
100
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id J.2 Hasil Observasi
aj.Aktivitas
aj.ca.ci .id
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
ne
ne
ne
ne
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
i
i
i
i
K. Hasil Analisis
il
idgig104
idgigil
idgigil Aktivitas Siswa dan Kelompok
idgigil...............................................
//:d
//:d
//:d
//:d
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
p
hhttp
hhttpBelajar Siswa ........................................................................................
hhttp
L. Hasil
106

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

106
cac.i
cac.i
ca.cid.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
e
e
ej. Siklus II .................................................................
nSiswa
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
L.2 HasililBelajar
108
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
i
i
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
hthttp
hthttp
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
xv
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

L.1

Hasil Belajar Siswa.id
Siklus
.idd
d I .................................................................

Dokumen yang terkait

ENINGKATAN AKTIFITAS DAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS II MATA PELAJARAN IPA POKOK BAHASAN SUMBER ENERGI CAHAYA MELALUI METODE EKSPERIMEN DI SDN AJUNG 03 KABUPATEN JEMBER TAHUN PELAJARAN 2011 - 2012

0 7 13

ENINGKATAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR DALAM MENYELESAIKAN SOAL CERITA DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN PEMECAHAN MASALAH MODEL POLYA POKOK BAHASAN UANG DI KELAS III SDN SUMBERSARI 01 JEMBER TAHUN PELAJARAN 2011/2012

0 5 27

ENINGKATAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS V MATA PELAJARAN IPS POKOK BAHASAN PROKLAMASI KEMERDEKAAN DENGAN METODE INKUIRI DI SDN BITING 03 JEMBER TAHUN PELAJARAN 2011/2012

0 10 12

ENINGKATAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR SISWA MATA PELAJARAN IPS POKOK BAHASAN KERAGAMAN SUKU BANGSA DAN BUDAYA DI INDONESIA DENGAN MODEL PROBLEM POSING PADA SISWA KELAS V SDN GAMBIRAN 01 KALISAT JEMBER TAHUN PELAJARAN 2011/2012

1 24 17

ENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS IV B DALAM PEMBELAJARAN PKn POKOK BAHASAN PENGARUH GLOBALISASI DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA GAMBAR DI SDN TEGALGEDE 01 JEMBER TAHUN PELAJARAN 2011/2012

0 4 8

ENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS IV MATA PELAJARAN IPA POKOK BAHASAN ENERGI PANAS MENGGUNAKAN MODEL DISCOVERY DI SDN LENGKONG 01 KEC. MUMBULSARI KAB. JEMBER TAHUN PELAJARAN 2010 / 2011

0 3 15

ENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS V MATA PELAJARAN IPA POKOK BAHASAN PESAWAT SEDERHANA MELALUI MODEL LEARNING GAMES MENGGUNAKAN GAMBAR DIAM DI SD NEGERI KARANGANYAR 01 TAHUN PELAJARAN 2010/2011

0 5 14

ENINGKATAN MINAT DAN HASIL BELAJAR IPA POKOK BAHASAN PENGGOLONGAN MAKHLUK HIDUP MENGGUNAKAN METODE DEMONSTRASI DENGAN MEDIA PUZZLE PADA SISWA KELAS III SDN KALIWINING 07 RAMBIPUJI JEMBER TAHUN PELAJARAN 20011/2012

0 5 18

IMPLEMENTASI MODEL SEQIP DENGAN MENGGUNAKAN PENILAIAN KINERJA UNTUK MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN IPA POKOK BAHASAN PROSES PEMBENTUKAN TANAH KELAS V SDN 4 ASEMBAGUS TAHUN PELAJARAN 2012/2013

0 3 17

PENINGKATAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR SISWA MELALUI MEDIA LKS PADA MATA PELAJARAN IPA KELAS IV SDN MANDAH KEC. NATAR LAMPUNG SELATAN TAHUN PELAJARAN 2012/2013

0 4 31

Dokumen baru

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

110 3480 16

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

39 884 43

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

39 801 23

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

18 524 24

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

26 673 23

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

57 1169 14

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

60 1065 50

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

19 664 17

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

28 944 30

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

39 1157 23