EFEK XYLITOL TERHADAP JUMLAH SPORA DAN HIFA Candida albicans PADA TIKUS WISTAR JANTAN

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/
.id

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp

ttp:/
.id

ac
nej.

b.u

gili
://di

p

.id

b.u

gili
://di


b.u

gili
://di

p

h

.id

ac
nej.

http

ac
nej.

giigliilib.

i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/
.id

ac
nej.

b.u

gili
://di

http

.id


ac
nej.

b.u

gili
://di

http

.id

.id

ac
j.TERHADAP
j.ac DAN HIFA
j.ac
EFEK XYLITOL

JUMLAHne
SPORA
e
e
n
n
u
u
u
b.
b.
b.
Candida
igili albicans PADA TIKUS
igili WISTAR JANTAN igili
/d

/d

:/

http

:/
http

/d

:/
http

SKRIPSI

Oleh :

ALFA ZAHRA IRFANA
NIM 071610101080

d
aj.ca.ci .id
.

j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
d
aj.ca.ci .id ILMU PENYAKIT MULUT
aj.ca.ci .id

BAGIAN
.
.
j
j
e
e
e
neFAKULTAS KEDOKTERAN
nGIGI
.bu.n
.bu.n
u
u
b
b
i
i
l
l

i
i
i
i
idgigil
idgJEMBER
igil
UNIVERSITAS
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
p
p
t
t
t
t

hhtt
hhtt2011

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/

p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
e
e
j.
nej.TERHADAP JUMLAH
neSPORA
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
EFEK XYLITOL
DAN
HIFA
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
idgigili albicans PADA :TIKUS
idgigili WISTAR JANTAN://didgigili
/:d
/:d
/
/
Candida
:
/
/
/
/
/
p
p
t
t
hthttp
hthttp
hthtp
ttp:/

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
SKRIPSI
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
id:gigil
Oleh
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

diajukan guna melengkapi
tugas akhir dan memenuhi salah
syarat
dsatu(S1)
ca.cid.iGigi
ca.cid.id Program
a
a
.
.
j
j
untuk menyelesaikan
Studi
Ilmu
Kedokteran
neej.
uneej.
ib.bu.un Gigi
ilib.b.undan mencapai gelar SarjanailKedokteran

ALFA ZAHRA IRFANA
dd
071610101080 ac.id.id
ac.i .iNIM

je. j.ac
e
n
u
n
.
u
b
idgiigliilib.
d
/
/
:
/
hthtp
ttp:/

je. j.ac
e
n
u
n
.
u
b
idgiigliilib.
d
/
/
:
/
hthtp
ttp:/

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
d
aj.ca.ci .id ILMU PENYAKIT MULUT
aj.ca.ci .id
.
.
j
j
e
e
BAGIAN
e
nGIGI
neFAKULTAS KEDOKTERAN
.bu.n
.bu.n
u
u
b
b
i
i
l
l
i
i
i
i
idgigil
idgigil
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
UNIVERSITAS
p
p
t
t
t
t
hhtt
hhtt2011 JEMBER

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:id
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
j
j
e
e
ne
ne
.bu.n
.bu.n
u
u
b
b
PERSEMBAHAN
i
i
l
l
i
i
i
i
idgigil
idgigil
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
p
p
t
t
t
t
hhtt
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

Skripsi ini saya persembahkan untuk Allah SWT yang telah memberikan segala

id

id

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

. .idjunjungan kita Rasulullah
.c.id untuk syafaatnya di
nikmat dan rahmat-NYA
j.a.cacdan
j.a.caSAW
e
u.n
nej
.
u
b
i
l
i
b
kemudianighari.
igili
/:d
/
d
:
/
/
p
t
hthttp

e
nej
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

Tak lupa ku persembahkan pada orang tuaku, Ibunda Himatul Alawiyah, S.Pd.I dan

ca.cid.id
a
.
j
.
e
nej
nej
nej
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
serta
air
mata
yang
tak
henti-hentinya
mengiringi
setiap
langkahku.
i
i
i
idgigil
idgigil
idgigil
:p//:d
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
hhtt
hhtt
hhtt
.id

.id

c .id
cac.idcinta, kasih, keringat
Ayahanda tercinta eH.
S.Pd.I, M.Pd.I, atas
j.aA.
.acMudjib,
ej.a.do’a,

h

Kakekku tersayang K. Hamam Maliki dan Nenekku Aisyah atas kasih sayangnya

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
ne
ne
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
dan inspirasi kesederhanaan
idgigili
idgigili hidup untukku.
idgigili
/:d
/:d
/:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
hthttp
hthttp
hthttp
.id

.id

c id
padaku, kakekku Kasmuri
j.aj.cac.id atas kasih sayang
ej.aj.ac. dan nenekku tersayang eSumiyatun

h

Persembahan special untuk dosen pembimbing skripsiku, drg. Iin Eliana T, M.Kes

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
ne
ne
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
i
i
i
untuk
kesempurnaan
skripsiku serta memberikan
kenal
idgigil
idgigil bimbingan yang tidak
idgigil
:p//:d
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t ketahui.
hhtaku
hhtt atas pengetahuan yang ingin
hhtt
lelah,,untuk
membuka wawasan hidupku
.idd

.idd

c i
cDewanti,
c.i
dan Dr. I.D.A Ratna
drg., M.Si yang senantiasa
ej.aj.ac. meluangkan waktu
ej.aj.a

h

Dan drg. Yani Corvianindya, MKG yang telah memberikan bimbingan Karya

.idid

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

e
liibli.bu.un
i
g
i
:p//:d
/dig
/
t
hthtp
t

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/
ii/:d
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

.idid

cac. lelah.
j.aj.cac.dengan penuh kesabarannedan
j.aj.tanpa
Tulis
neIlmiah
e
liibli.bu.un
i
g
i
:p//:d
/dig
/
t
hthtp
t

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
n e
MOTTOilibi.bu.un
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

BERSEMANGATLAH untuk setiap langkah yang kau pilih. Senangi apa yang

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

id

id

ca.cid.id
a
.
j
e
e
e
u.n
u.n
u.n
nej
nej
nej.
.
.
.
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
b
b
b
Kemudian
yang
idgigili yakinlah Allah akan mewujudkan
idgigili impianmu dengan cara
idgigili
/:d
/:d
/:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
p
p
p
*)
t
t
t
tp
hthttp
hthtINDAH.
hthttp

h

d
d
d
id
aj.ca.ci .id Janganlah kamu berputus
aj.ca.asa
aj.ca.ci .id tiada berputus asa ej.aj.ca.ci .id
c.iddari rahmat Allah. Sesungguhnya
.
.
.
j
j
j
e
e
e
ne
ne
ne
ne
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
dari
rahmat
Allah
melainkan
kaum
yang
kafir
i
i
i
i
idgigil
idgigil
idgigil
idgigil
//:d
//:d
//:d
//:d
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
**)
t
t
t
p
p Yusuf : 87)
hhttp
hhttp
hhttQ.S
(terjemahan

h

.cid.id hidup dan menghasilkan.asesuatu
ca.cid.id dalam hidup maka j.aca.cid.id
cadalam
ca.cid.id Kalau ingin jadi seseorang
a
a
.
.
j
j
j
e
e
e
e
nej.
nej.
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
selaluddengar
hati
ili menjawab, tutuplah mata
idgidan
idgigtidak
idgigili
gili
/:d
/:d
/://idgigili jawaban hatimu. Apabila
/
/
/
//:d
:
:
:
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
p
hthttp itu lihatlah semua masalahhthakan
hthsebut
ttp selesai,
ttp nama IBU dan BAPAK. Setelah

h

. .id langkahmu.
id
ca.c.berdo’a
menjadi tujuanmu,
agar diberi kemudahan
j.a.dan
j.a.cacdisetiap

keberhasilan akan memihakmu.***)

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
d
d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
*)
ne
ne
ne
ne
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
Penulis.
l
l
l
l
i
i
i
i
i
i
i
i
l
gigil
gigil
idgigiAgama
idgigil
idJakarta:
id1971.
**)
//:d
//:d
//:d
//:d
Kementerian
Republik Indonesia.
Al Qur’an dan Terjemah.
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
p
hhttp Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir
hhttp
hhttp
Yayasan
Al-Qur’an.

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

***)

Kabhi Khushi Kabhie Gham

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
iii
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
j
j
e
e
ne
ne
.bu.n
.bu.n
u
u
b
b
PENGESAHAN
i
i
l
l
i
i
i
i
idgigil
idgigil
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
p
p
t
t
t
t
hhtt
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

Skripsi yang berjudul "Efek Xylitol Terhadap Jumlah Spora Dan Hifa Candida

.cid.id
ca.cid.id albicans Pada Tikus j.Wistar
ca.cid.id Jantan" telah diuji dan
cadisahkan
ca.cid.id
oleh
Fakultas
a
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
e
e
e
u.n
u.n
u.n
nej.
nej.
nej.
nej.
.bu.n
.
.
.
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
b
b
b
Kedokteran iGigi
gigiliUniversitas Jember pada/:/digigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
//:d
/
/
d
d
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
:
t
t
t
p
hthtanggal
hthttp
hthttp
hari,
: Jumat, 29 April 2011
ttp

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

tempat

: Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
Tim Penguji
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
Ketua,
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
.
.
j
j
.
e
e
nej.
nejdrg.
.bu.n
.bu.n
u
u
b
b
i
i
l
l
Iin
Eliana
Triwahyuni,
M.Kes
i
i
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/
/
:
:
/
/
/
/
p
p
NIP.
197512022003122001
t
t
hthttp
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
.cid.id II,
aj.ca.ci .id
aj.caAnggota
.
.
j
j
e
e
ne
ne
.bu.n
.bu.n
u
u
b
b
i
i
l
l
i
i
i
i
idgigil
idgigil
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
p
p
t
t
t
t
hhtt
hhtt

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

id

. d
AnggotaeI,j.a.c
ac.i

nej
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

Dr. I.D.A Ratna Dewanti, drg., M.Si
.id
NIP. 196705021997022001
j.ac c.id

drg. Yani Corvianindya, MKG
.id
NIP.197308251998022001
j.ac c.id

e
j.a
n
e
u
n
.
u
b
idgiigliilib.
d
/
/
:
/
hthtp
ttp:/
Mengesahkan

e
j.a
n
e
u
n
.
u
b
idgiigliilib.
d
/
/
:
/
hthtp
ttp:/

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

Dekan,

d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
j
j
e
e
ne
ne
.bu.n
.bu.n
u
u
b
b
i
i
l
l
i
i
i
i
idgigil
idgigil
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
p
p
t
t
t
t
drg. Hj.
M.Kes
hhtt
hhHerniyati,
tt
NIP 195909061985032001

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
vi
:
/
/
p
t
hthttp

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
j
j
e
e
ne
ne
.bu.n
.bu.n
u
u
b
b
PERNYATAAN
i
i
l
l
i
i
i
i
idgigil
idgigil
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
p
p
t
t
t
t
hhtt
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

.cid.id
Nama : Alfa Zahra
ca.cid.id
caIrfana
ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
nej.
nej.
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
NIM
:
071610101080
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
idgigili
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
//:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
Menyatakan
Efek
p
hthttp dengan sungguh-sungguh
hthttpbahwa karya ilmiah yanghthberjudul:
ttp

h

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Xylitol Terhadap Jumlah Spora Dan Hifa Candida albicans Pada Tikus Wistar

d
d
did karya sendiri, kecualic.jika
d
aj.ca.ci .id Jantan adalah benar-benar
aj.ca.ci .hasil
aj.aci .id dalam pengutipan ej.aj.ca.ci .id
.
.
.
j
j
j
e
e
e
n
ne
ne
ne
ne pada institusi manapun,
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.diajukan
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
substansi
disebutkan
sumbernya,
dan
belum
pernah
l
l
l
l
i
i
i
i
i
i
i
i
idgigil
idgigil
idgigil
idgigil
//:d
//:d
//:d
//:d
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
serta
jawab atas keabsahanhh
dan
p
hhbukan
hhttp
ttpkebenaran
ttp karya jiplakan. Saya bertanggung

h

isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

d ada tekanan dan j.ac.cid.id
id saya buat dengan sebenarnya,
ca.cid.itanpa
ca.cid.ini
ca.cid.id
Demikian pernyataan
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
e
e
e
j.a
j.
j.
j.
n
n
n
n
e
e
e
e
u
u
u
u
n
n
n
n
.
.
.
.
u
u
u
u
b
b
b
b
iilib.
iilib. manapun serta bersedia
paksaan dari
sanksi akademik
lib.
idgiigliijika
idgiiglmendapatkan
idgiiglpihak
idgiigliilib.
d
d
d
/
/
/
/
/
/
//:d
:
:
:
/
://
thtp
p:// benar.
p //
ternyata
hari pernyataanhini
hthtp
hthtp
ttp:/
tttidak
ttpdikemudian

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
j
j
e
e
n
ne
ne 29 April 2011
.bu.n
.buJember,
u
u
b
b
.
i
i
l
l
i
i
i
i
idgigil
idgigil
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
p
p
t
t
t
t
Yang menyatakan,
hhtt
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
.
.
j
j
e
e
j.
n
nej.
neZahra
.bu.n
.buAlfa
u
u
b
b
.
i
i
l
l
i
i
Irfana
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/
/
:
:
/
/
/
/
p
p
t
t
hthttp
hthttp
NIM. 071610101080

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
iv
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
e
j.
neej.
neSPORA
nej.
.bu.n
.bu.n
u
u
b
b
i
i
liibli.bu.un TERHADAP JUMLAH
l
l
EFEKigXYLITOL
DAN
HIFA
i
i
i
idgigili
idgigili
ig
/:d
/:d
/:d
/
/
/
d
:
:
:
/
/
/
/
/
/
p
p
p
Candida
albicans
PADA
TIKUS
WISTAR
JANTAN
t
t
t
hthttp
hthttp
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
Oleh
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

ALFA ZAHRA IRFANA
dd
id
.
c
aj.aci .iNIM
071610101080ej.aj.ca.c.id
.
j
e
ne
ne
.bu.n
.bu.n
u
u
b
b
i
i
l
l
i
i
i
i
idgigil
idgigil
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
p
p
t
t
t
t
hhtt
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
j
j
e
e
ne
ne
.bu.n
.bu.n
u
u
b
b
i
i
l
l
i
i
i
i
idgigil
idgigil
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
p
p
t
t
t
t
hhM.Kes
h:hdrg.
tt
tt Iin Eliana Triwahyuni,

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
v/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
j
j
e
e
ne
ne
.bu.n
.bu.n
u
u
b
b
i
i
l
l
i
i
i
i
idgigil
idgigil
//:d
//:d
:
/
/
/
/
p
t
t
p
hhttpPembimbing Utama
Dosen

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

Dosen Pembimbing Anggota

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

SKRIPSI

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp
Pembimbing:

: Dr. I.D.A Ratna Dewanti, drg., M.Si

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/
.id

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

ac
nej.

b.u

gili
://di

p

.id

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/
.id

ac
nej.

b.u

gili
://di

http

h
.id

ac
nej.

b.u

gili
://di

http

b.u

gili
://di

http

RINGKASAN

Efek Xylitol Terhadap Jumlah Spora Dan Hifa Candida albicans Pada Tikus
Wistar Jantan; Alfa Zahra Irfana, 071610101080; 2011; 62 halaman; Jurusan
Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Gigi.
Sebagian besar infeksi jamur didalam rongga mulut disebabkan oleh Candida
albicans. Jumlah spora dan hifa C. albicans dapat menunjukkan perkiraan jumlah
spesies C. albicans dan tingkat keparahan kandidiasis mulut. Xylitol (C5H12O5) adalah
senyawa kimia organik yang digunakan sebagai pemanis buatan pengganti gula, yang
tidak dapat difermentasikan oleh bakteri sehingga asam tidak terbentuk. Berdasarkan
penelitian sebelumnya secara in vitro, konsentrasi efektif xylitol dalam menghambat
pertumbuhan koloni C. albicans adalah 1%, 5%, dan 10%.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek xylitol terhadap jumlah spora
dan hifa C. albicans pada tikus wistar jantan, serta mengetahui konsentrasi xylitol
yang paling efektif terhadap penurunan jumlah spora dan hifa C. albicans pada tikus
wistar jantan.
Penelitian ini menggunakan sampel 24 ekor tikus wistar jantan yang dipapar
C. albicans, dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok 1 (kelompok kontrol),
kelompok 2 (kelompok perlakuan xylitol 1%), kelompok 3 (kelompok perlakuan
xylitol 5%), dan kelompok 4 (kelompok perlakuan xylitol 10%). Pada penelitian hari
ke-1 semua kelompok dipapar C. albicans. Setelah 48 jam, kelompok 2, kelompok 3,
dan kelompok 4 ditetesi xylitol 1%, 5%, dan 10% pada dorsum lidah sebanyak 0,072
ml, 4x /hari selama 7 hari. Kemudian dilakukan swab pada dorsum lidah, dibuat
preparat basah, dihitung jumlah spora dan hifa C. albicans menggunakan mikroskop
binokuler dengan pembesaran 40x sebanyak 3 lapang pandang. Data dianalisis
statistik non parametrik menggunakan uji Chi-Square.

ix

ac
nej.

Hasil yang diperoleh yaitu, pemberian tetes xylitol konsentrasi 1%, 5%, dan
10% dapat menurunkan jumlah spora dan hifa C. albicans. Dari hasil penelitian dapat
disimpulkan bahwa xylitol menurunkan jumlah spora dan hifa C. albicans pada tikus
wistar jantan dan konsentrasi xylitol yang paling efektif dalam menurunkan jumlah
spora dan hifa C. albicans pada tikus wistar jantan adalah 10%.

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/
x/:d
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
PRAKATA
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, taufik dan

ca.cid.id hidayah-Nya sehingga j.penulis
ca.cid.id dapat menyelesaikan skripsi
ca.cid.idyang berjudul "Efek j.aca.cid.id
a
a
a
.
.
j
j
e
e
e
e
n
ej.
nej.
nej. Spora Dan Hifa Candida
nalbicans
nej.
.bu.n
.buJumlah
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
Xylitol
Terhadap
Pada
Tikus
Wistar
.
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
idgigili
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
//:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
Jantan".
p
hthttpSkripsi ini disusun untuk memenuhi
hthttp salah satu syarat dalamhthmenyelesaikan
ttp

h

pendidikan strata satu (S1) di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember.

d
d
d.id
id.id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ciini
aj.ca.cbantuan,
.
.
.
.
j
j
j
j
Penyusunan
skripsi
dapat
terselesaikan
berkat
dukungan
dan
e
e
e
e
ne
ne
ne
ne
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
i
i
i
i
l
bimbingan/ddari
pihak, oleh karena
itu
menyampaikan ucapan
il
idgterima
idgigil
idgigpenulis
igil
//:d
//:d
/://idgigiberbagai
//:d
:
:
:
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
p
hhttp
hhsebanyak-banyaknya
ttp
kasih
kepada: hhttp

1. drg. Hj. Herniyati, M.Kes;
selaku Dekan Fakultas Kedokteran
Gigi Universitas
ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
Jember;
nej.
nej.
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
idgigili
idgPembantu
idgiSyafriadi,
idgigili
gili
d
igili
/:d
/:d
/:Mei
/
/
/
//:d
2. drg.
MD.Sc, PhD; tselaku
Dekan I Fakultas
Kedokteran
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
p
hthttp
hthttp
hthttp
Gigi Universitas Jember;

h

h

Utama (DPU),
.cid.id 3. drg. Iin Eliana Triwahyuni,
.cid.id
.cid.id M.Kes; selaku Dosen .Pembimbing
c
ca.cid.id
c
c
a
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j
a
a
a
.
.
.
.
e
e
e
e
ej
dan Dr. I.D.A
Ratna
Pembimbing Anggota
nej
nDosen
nej Dewanti, drg., M.Si;iliselaku
nej
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
i
i
i
i
il
idgigil
idgidalam
idgigdan
idgyang
gil
igil telah meluangkan pwaktu
//:d
//:d
//:d
//:d
(DPA)
memberikan saran-saran
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
t
t
t
t
t
t
p
hhttp
hhttp
hhttp

h

ca.cid.idMKG; selaku Sekretarisj.Penguji,
ca.cid.id 4. drg. Yani Corvianindya,
ca.cid.id yang telah banyak j.aca.cid.id
a
a
a
.
.
j
j
.
e
e
e
e
memberikan
ini;
u.n
nej.
nejskripsi
nej. guna kesempurnaanilpenulisan
nej.
.bmasukan
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
i
i
i
idgigili
idgigili
idgigili
idgigili
d
/:d
/:d
//:Dessy
//:d
/
/
:
:
:
5. tdrg.
Rachmawati, M.kes dan
drg.
Ristya
Widi
Endah
Yani,
M.Kes;
selaku
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
p
hhttp
hthttp
hthttp

h

Gigi Universitas
d karyawan di Fakultas Kedokteran
d 6. Seluruh Staf pengajarc.dan
d
d
aj.aci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
Jember; ib.u.n
ne
ne
ne
ne
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
b
i
i
i
i
idgigil
idgigil
idgigil
idgigil
//:d
//:d
//:d
//:d
:
:
:
/
/
/
/
7.
Ibunda
tersayang
Himatul
Alawiyah,
S.Pd.I
dan
Ayahanda
tercinta
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
p
hhttp
hhttp H. A.
hhttp

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

penyusunan skripsi ini;

Dosen Pembimbing Akademik, yang telah banyak menberikan nasehat;

Mudjib, S.Pd.I, M.Pd.I yang telah memberikan dukungan moril dan materi, serta

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
vii
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

semangat dalam perjuangan ananda untuk menggapai cita-cita melalui FKG

d
Universitas Jember;ac.cid
ca.cid.id
ca.cid.id
.id
a
aj.ca.ci .id
a
.
.
.
.
j
j
j
j
a
.
.
.
e
e
e
e
nej
ne
nej tersayang, adikku Isnailibdan
nej Om Taufiq, Om Nawawi,
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
8. Kakek dan
Nenekku
Iqbal,
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
i
i
i
i
idgigil
idgigil
idgigil
idgigil
d
/:d
//:d
//:d
//:Nuk,
/Tante
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
Om
Tante
I’ah,
Tante
Hida,
Rita,
de’Kiki
dan
seluruh
keluarga
t
t
t
p
hhttp
hhttp
hhttp

h

besar, yang telah memberikan do’a dan dukungan selama ini;

id.idteman KTI: Heryun
.cid.id Fitriyah Okta Lutfiyana,
ca.cid.id 9. Teman seperjuangan
caskripsi:
ca.cdan
ca.cid.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
j.
n
nej.
netelah
nej.sama dan motivasi dalam
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.kerja
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
dan
Yanti,
yang
memberikan
bantuan,
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
idgigili
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
//:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
skripsi ini;
p
hthpenyelesaian
hthttp
hthttp
ttp
10.

Sahabat SMA dan SMP: Intan, Nia, Anis, Agus Lg, Yuli, Nisma, Mirza, Indra,

d
d
dd
.cid.id telah menemani perjuanganku
Winue, Bagas, Ijung,
ini;
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.cayang
aj.ca.ci .iselama
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
ne
ne
ne angkatan 2007, yangiltelah
ne
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
11.
Teman-teman
FKG
memberikan
bantuan
dan
kerja
l
l
l
i
i
i
i
i
i
i
idgigil
idgigil
idgigil
idgigil
//:d
//:d
//:d
//:d
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
semoga kita semua diberikan
p
hhttp
hhsamanya,
hhttp kemudahan dan kesuksesan;
ttp
12.

h

h

Teman kos: Mbak Riyana, Nahdiya, Amel, Kiki, Dian, Riska, Mayra, Indra,

.cid.id Mbak Dyah, Rissa, .Dita
id Aima yang selalu j.aca.cid.id
ca.cid.dan
caEdietya,
ca.cid.id
Cefira, Ajeng, Tata,
a
a
a
.
.
j
j
j
e
e
e
e
j.
n
nej.
nej. di rumah;
nemenghapus
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.dan
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
menghiburku
kerinduanku
pada
keluarga
i
i
i
i
idgigili
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/
/
/
//:d
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
p
p
13.hthKakak
Mbk Putri, Mas Yanuar,
hthttpMbk Ratih,
hthttKristin,
ttp tingkat: Mbk Dubita, Mbk

h

Mas Adit dan Mas Rosyid, yang telah memberikan bantuan dalam mengatasi

d
d
d
d
kesulitan kuliah, praktikum,
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id dan preklinik selamaeini;
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
n
u.n
ne
ne yang telah memberikan
neIndri, Pak Pin dan Mbk
ne
.bu.n
.bu.n
.buWahyu,
.bMbk
u
u
u
u
b
b
b
b
.
i
i
i
i
l
l
l
l
14.
Mas
Agus,
i
i
i
i
i
i
i
i
idgigil
idgigil
idgigil
idgigil
//:d
//:d
//:d
//:d
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
p
hhttp
hhbantuan
ttp dalam menyelesaikan hpenelitian
http skripsi ini;

h

Penulis telah berusaha
menyusun skripsi dengan sebaik-baiknya.
Akhirnya,
ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.
e
e
e
e
penulis berharap semoga
ini dapat memberikan
ej. dan sumbangsih yang
nej.
nmanfaat
nejskripsi
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
ili
idgigkhasanah
idgigili
idgbagian
idgikedokteran
gili
d
igili
/:bagi
/:d
/:d
/
//:d
/
/
berharga
keilmuan di tbidang
gigi terutamatppada
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
t
p
hthttp
hthttp
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

Ilmu Penyakit Mulut.

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
viii
:
/
/
p
t
hthttp

Jember, 29 April 2011

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

Penulis

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
DAFTAR ISI
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

HALAMAN JUDUL……………………………………………………….……........i
ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
HALAMAN PERSEMBAHAN……………………………………………………..ii
nej.
nej.
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
idgigili
idgiMOTTO………………………………………..……………………...iii
idgigili
idgigili
gili
/:d
/:d
/:d
//:d
/
/
/
HALAMAN
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
p
hthttp
hthttp
hthttp

h

.cid.id HALAMAN PEMBIMBING…………………………………….………………….v
ca.cid.id
c
ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
a
.
.
.
.
e
e
e
e
HALAMAN PENGESAHAN....................................................................................vi
nej
nej
nej
nej
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
i
i
i
i
idgigil
idgigil
idgigil
idgigil
//:d
//:d
//:d
//:d
:
:
:
PRAKATA……………………………………………………………….……...….vii
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
p
hhttp
hhttp
hhttp

h

ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id DAFTAR ISI………………………………………………………………….……..xi
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
DAFTAR TABEL……………………………………………………………….....xiv
nej.
nej.
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
idgigili
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/
/
/
//:d
:
:
:
DAFTAR
GAMBAR……………………………………………………………….xv
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
p
hthttp
hthttp
hthttp

h

d BAB 1. PENDAHULUAN…………………………………………….…………..…1
d
d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
u.n
1.1 Latar
ne
ne
ne
ne
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bBelakang…………………………………………………………...1
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
i
i
i
i
idgigil
idgigil
idgigil
idgigil
//:d
//:d
//:d
//:d
:
:
:
/
/
/
/
1.2
Rumusan
Masalah……………………………………………………….3
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
p
hhttp
hhttp
hhttp

h

1.4 Manfaat Penelitian……………………………………….……................4
ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
nej.
nej.
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
BAB 2. TINJAUAN
PUSTAKA………………………………………….….……...5
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
idgigili
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/
//:d
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
2.1
Candida
albicans……………………………………………………........5
p
p
p
t
t
t
p
hthttp
hthttp
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

Halaman

HALAMAN PERNYATAAN………………………………….…………………...iv

RINGKASAN……………………………………………………………….....…….ix

DAFTAR LAMPIRAN……………………………………………………….........xvi

1.3 Tujuan Penelitian……………………………………….………………..4

2.1.1 Definisi……………………………………………………………...5

2.1.2 Morfologicdan
.id.idIdentifikasi…………………………………………..5
c.id.id

d
aj.ac
aj.ca.ci .id
aj.ac
.
.
.
j
j
j
e
e
e
ne
ne
ne
.bu.n
.bu.n
.bu.n
2.1.3
Tes
Diagnosis
Laboratorium…………..……………………….........8
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
i
i
i
idgigil
idgigil
idgigil
:p//:d
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
/
/
p
p
p
2.1.4
Perlekatan……………………………………………………………9
t
t
t
t
t
t
hhtt
hhtt
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
xi
:
/
/
p
t
hthttp

h

2.1.5 Perkembangbiakan………………………………..………………..10

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

2.2 Kandidiasis Mulut……………………………………….…..……...….10

ca.cid.id
a
.
.
.
j
j
j
a
a
.
.
.
e
e
e
nej
nej Umum…………………………………………..………12
nej
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
2.2.2
Gambaran
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
i
i
i
idgigil
idgigil
idgigil
:p//:d
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
2.2.3
Gambaran
Klinis………………………………………………..….12
t
t
t
hhtt
hhtt
hhtt
d
d
2.2.1 Patogenesis…………………………………………….…………..10
ac.ci .id
ac.ci .id

2.2.4 Pengobatan…………………………………………………………17

id
id
2.3 Xylitol………………………………………………………………........18
.ac.c.id
.ac.c.id

ca.cid.id
a
.
j
j
j
a
a
e
e
e
nej.
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
2.3.1
Definisi…………………………………………………………….18
i
i
i
l
l
l
i
i
i
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
hthttp 2.3.2 Sejarah……………………………………………………………..19
hthttp
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

h

2.3.3 Rumus Kimia………………………………………………………20

ca.cid.id
a
.
j
a
a
.
.
.
e
e
e
nej
nejXylitol dalam Bidang iKesehatan……………………........22
nej
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
i
i
i
2.3.5
Manfaat
l
l
l
i
i
i
i
i
idgigil
idgigil
idgigil
//:d
//:d
:
:p//:d
:
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
Candida albicans………..……23
hhttp
hhtt 2.3.6 Xylitol MenghambathhPertumbuhan
ttp
.cid.id Dengan Gula Lain……………………………....21
.id
2.3.4 Perbedaan
j.acXylitol
j.ac c.id

h

2.4 Kerangka Konseptual Penelitian……………………………………....24

ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
2.5 Hipotesis…………………………………………………………………26
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
n
nej.
nej.
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.PENELITIAN………………………….…….………………..27
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
BAB
3.
METODE
i
i
i
i
idgigili
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/
/
/
//:d
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
p Jenis Penelitian……………………………………………….................27
p
hthttp
hthttp
hthtt3.1

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

h

h

3.2 Kriteria Sampel………………………………………………................27

d
d
ca.cid.id
a
.
j
.
.
.
e
e
e
j
n
nej
nej
neWaktu
.bu.n
.bu.n
.bu.dan
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
3.4 Tempat
Penelitian…………………………………………28
i
i
i
i
i
i
idgigil
idgigil
idgigil
:p//:d
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
hhtt
hhtt
hhtt 3.4.1 Tempat Penelitian………………………………………………….28
.i
.i
3.3 Besar Sampel……………………………………………………………27
j.acac.id
j.acac.id

h

3.4.2 Waktu Penelitian…………………………………………………...28

id

ca.cid.id
a
.
j
e
e
e
nej.
nej.
nej.Bebas..................................................................................28
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
3.5.1
Variabel
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
hthttp 3.5.2 Variabel Terikat................................................................................28
hthttp
hthttp
id

.
3.5 IdentifikasijVariabel
.aca.c.id Penelitian………………………………………..28
j.acac.id

h

3.5.3 Variabel Terkendali..........................................................................28

id

ca.cid.id
a
.
j
.
e
nej
nej
nej
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
3.6.1
Candida
albicans..............................................................................29
i
i
i
idgigil
idgigil
idgigil
:p//:d
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
hhtt 3.6.2 Jumlah Spora dan Hifa
hhtt
hhttCandida albicans........................................29
id

c. id
c. id
3.6 Definisi Operasional
ej.a.ac. Variabel Penelitian……………………………..29
ej.a.ac.

h

3.6.3 Xylitol 1%, 5%, 10%.........................................................................29

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
xii
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

3.7 Alat dan Bahan……………………………………………………........30

ca.cid.id
a
.
.
.
j
j
j
a
a
.
.
.
e
e
e
nej
nej
nej
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
3.7.2
Bahan…………………………………………………………........31
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
i
i
i
idgigil
idgigil
idgigil
:p//:d
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
3.8
Prosedur
Pelaksanaan
Penelitian……………………………………...31
t
t
t
hhtt
hhtt
hhtt
d
d
3.7.1 Alat………………………………………………………………...30
ac.ci .id
ac.ci .id

h

3.8.1 Diet Tikus Wistar Jantan...................................................................31

idd Wistar Jantan....................................................32
id
3.8.2 Pemeliharaan
.ac.c.iTikus
.ac.c.id

ca.cid.id
a
.
j
j
j
a
a
e
e
e
ej.
nej.
nalbicans...............................32
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
3.8.3
Tes
Diagnosis
Laboratorium
Candida
i
i
i
l
l
l
i
i
i
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
albicans
hthttp 3.8.4 Pemaparan Candidahth
hthttp
ttp pada Dorsum Lidah Tikus

h

Wistar Jantan.....................................................................................32

ca.cid.id
a
.
j
a
a
.
.
.
e
e
e
n
nej
nej Larutan Xylitol 1%,il5%,
nej
.bu.n
.bu.n
.bu.10%.........................................33
u
u
u
b
b
b
i
i
i
3.8.6
Pemberian
l
l
i
i
i
i
i
idgigil
idgigil
idgigil
//:d
//:d
:
:p//:d
:
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
hhttp
hhtt 3.8.7 Penghitungan Jumlah
hhSpora
ttp dan Hifa Candida albicans.................33
.id.id Xylitol 1%, 5%, 10%.........................................32
.id
3.8.5 Pembuatan
j.ac cLarutan
j.ac c.id

h

3.9 Analisis Data.............................................................................................35

ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
3.10 Alur Penelitian.......................................................................................36
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
ej.
nej.
nej.
nPEMBAHASAN.....................................................................37
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
BAB
4.
HASIL
DAN
i
i
i
i
idgigili
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/
/
/
//:d
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
p Hasil..........................................................................................................37
p
hthttp
hthttp
hthtt4.1

h

4.2 Analisis Data.............................................................................................38

d
d
d
d
4.3 Pembahasan..............................................................................................39
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
ne
ne
ne
ne
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
BAB
5.
PENUTUP………………………………………………..……….…..........45
i
i
i
i
i
i
i
i
idgigil
idgigil
idgigil
idgigil
//:d
//:d
//:d
//:d
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
p Kesimpulan……………………………………………………………...45
p
hhttp
hhttp
hhtt5.1

h

5.2 Saran…………………………………………………………………….45

ca.cid.id
ca.cid.id DAFTAR BACAAN...................................................................................................46
ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
nej.
nej.
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
LAMPIRAN………………...…………………………………………………........51
idgigili
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/
//:d
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
p
hthttp
hthttp
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
xiii
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
j
j
e
e
ne
ne
.bu.n
.bu.n
u
u
b
b
DAFTAR TABEL
i
i
l
l
i
i
i
i
idgigil
idgigil
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
p
p
t
t
t
t
hhtt
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

Halaman

ca.cid.id 2.1 Faktor predisposisi kandidiasis
ca.cid.id mulut...……………..…………………………..11
ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
u.n
nej.
nej. untuk jumlah spora
nej.albicans ........................38
nej.
.bu.n
.bChi-Square
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
4.1
Ringkasan
uji
Candida
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
idgigili
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
//:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
thttp
thttp hifa Candida albicans………………...38
4.2hRingkasan
uji Chi-Square untuk h
jumlah
p
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t