E N I N G K A T A N H A S I L B E L A J A R M E N U L I S K A L I M A T E F E K T I F D A L A M P A R A G R A F A R G U M E N T A S I M E L A L U I K E G I A T A N P E E R C O R R E C T I O N P A D A S I S W A K E L A S X 1 S M A N E G E R I R A M B I P U

.id/

.id/

ac
nej.

ry.u

libra
/
/
:
p
t

ry.u

libra
/
/

:
p
tt

ry.u

y.u

y.u

/

rary

y.u

/

ht


c.id

j.a
.une

rary

://lib
http

ac
nej.

r
ibra
l
/
/
:
tp


ht

c.id

.id/

ac
nej.

r
ibra
l
/
/
:
tp

ht


lib
tp://

.id/

ac
nej.

r
ibra
l
/
/
:
tp

j.a
.une

ry.u


h

.id/

y.u

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

h

.id/


ac
nej.

.id/

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

h

r
ibra

l
/
/
:
tp

.id/

ac
nej.

/

c.id

j.a
.une

rary


://lib
http

/

c.id

j.a
.une

rary

://lib
http

PENINGKATAN HASIL BELAJAR MENULIS KALIMAT EFEKTIF
DALAM PARAGRAF ARGUMENTASI MELALUI KEGIATAN
PEER CORRECTION PADA SISWA KELAS X1
SMA NEGERI RAMBIPUJI TAHUN PELAJARAN 2012 / 2013


.id/

.id/

ac
nej.

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

ac
nej.


y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

:

/

rary

lib
tp://

y.u


ht

/

c.id

j.a
.une

rary

://lib
http

ac
nej.

r
ibra
l
/
/
:
tp

http

c.id

.id/

ry.u

ra
SKRIPSI
//lib

ht
j.a
.une

.id/

ac
nej.

/

c.id

j.a
.une

rary

://lib
http

/

c.id

j.a
.une

rary

://lib
http

Oleh
AMELIA INDRI EKAWATI
NIM 090210402003

.id/

ac
nej.

ry.u

libra
/
/
:
p
t

.id/

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

PROGRAM STUDI
ry.u PENDIDIKAN BAHASA DAN
ry.u SASTRA INDONESIA

libra
libra
/
/
/
/
:
:
p
p
JURUSAN PENDIDIKAN
htt
htt BAHASA DAN SENI

ac
nej.

ry.u

libra
/
/
:
p
tt

h

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

d/
ac.i

nej.

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

/
/
JEMBER
UNIVERSITAS
c.id
c.id
a
a
.
.
j
j
.une
.une
y
y
r
r
2013
a
a
r
r
://lib
://lib
p
p
t
t
t
t
h
h

/

c.id

lib
tp://

rary

j.a
.une

/

c.id

://lib
http

rary

j.a
.une

.id/

ac
nej.

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

ht

/

c.id

://lib
http

rary

j.a
.une

/

c.id

://lib
http

rary

j.a
.une

.id/

.id/

ac
nej.

ry.u

libra
/
/
:
p
t

ry.u

libra
/
/
:
p
tt

ry.u

y.u

y.u

/

rary

.id/

ry.u

libra
/
/
:
p
t

/

rary

://lib
http

ac
nej.

y.u

ht

c.id

j.a
.une

ac
nej.

r
ibra
l
/
/
:
tp

ht

c.id

.id/

ac
nej.

r
ibra
l
/
/
:
tp

ht

lib
tp://

.id/

ac
nej.

r
ibra
l
/
/
:
tp

j.a
.une

ry.u

h

.id/

y.u

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

h

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

h

r
ibra
l
/
/
:
tp

.id/

ac
nej.

/

c.id

j.a
.une

rary

://lib
http
.id/

rary

://lib
http
.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

.u
.u
PENINGKATAN
rary HASIL BELAJAR MENULIS
rary KALIMAT EFEKTIF
/lib
ttp:/

/

c.id

j.a
.une

ac
nej.

ry.u

libra
/
/
:
p
tt

/lib
ttp:/

MELALUI KEGIATAN
hDALAM PARAGRAF ARGUMENTASI
h
h

.id/

ac
nej.

u

ry.
a
r
b
i
://l

PEER CORRECTION PADA SISWA KELAS X1

/

une

ry.
a
r
b
i
://l

http
d/
ac.i

nej.

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

http
d/
ac.i

y.un

/

rary

h

SKRIPSI

.id/

y.un

/

c.id

j.a
.une

rary

://lib
http

.id/

ac
nej.

y.u

rary

://lib
http

Amelia
d/ Indri Ekawati

.un

c.i
ej.a

.un

rary
b
i
l
/
/
:

tp

.id/

ry.u

j.a
.une

rary

://lib
http
.id/

.id/

ac
nej.

r

libra
/
/
:
p
tt

/

c.id

NIM 090210402003 y.u

http
ac
nej.

/

c.id

j.a
.une

Oleh

d/

c.i
ej.a

libra
/
/
:
p
t

ry.u

libra
/
/
:
p
tt

c satu syarat
Diajukan guna melengkapi
tugas akhir dan memenuhi
salah
ej.
ej.a

c.id

rary
b
i
l
/
/
:

.id/

ac
nej.

r
r
r
untuk /menyelesaikan
Program Studi Bahasa
ibra
ibradan Sastra Indonesia (S-1)://libra
l
l
/
/
/
:
:
p
http
httSarjana
http
dan mencapai gelar
Pendidikan

j.a
.une

lib
tp://

une

ry.
a
r
b
i
://l

tp

/

.id
.id
SMA NEGERI RAMBIPUJI
TAHUN PELAJARAN
j.ac
j.ac 2012 / 2013

ac
nej.

ry.u

libra
/
/
:
p
tt

h
.id/

h
.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

PROGRAM STUDI
ry.u PENDIDIKAN BAHASA DAN
ry.u SASTRA INDONESIA

libra
libra
/
/
/
/
:
:
p
p
JURUSAN PENDIDIKAN
htt
htt BAHASA DAN SENI

ac
nej.

ry.u

libra
/
/
:
p
tt

h

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

d/
ac.i

nej.

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

/
/
UNIVERSITAS
JEMBER
c.id
c.id
a
a
.
.
j
j
.une
.une
y
y
r
r
2013
a
a
r
r
://lib
://lib
p
p
t
t
t
t
h
h

.id/

ac
nej.

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

ht

i

/

c.id

lib
tp://

rary

j.a
.une

/

c.id

://lib
http

rary

j.a
.une

/

c.id

://lib
http

rary

j.a
.une

/

c.id

://lib
http

rary

j.a
.une

.id/

.id/

ac
nej.

ry.u

libra
/
/
:
p
t

ry.u

libra
/
/
:
p
tt

ry.u

y.u

y.u

/

rary

ac
nej.

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

ht

ht

/
c.idPERSEMBAHAN

c.id

.id/

ac
nej.

r
ibra
l
/
/
:
tp

ht

lib
tp://

.id/

ac
nej.

r
ibra
l
/
/
:
tp

j.a
.une

ry.u

h

.id/

y.u

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

h

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

h

r
ibra
l
/
/
:
tp

.id/

ac
nej.

/

c.id

j.a
.une

j.a
.une

/

c.id

j.a
.une

ry
ry
ry
ibra
ibra
ibra
l
l
l
/
/
/
/
/
/
:
:
:
p dan
tp memberikan rahmat berupa
ttp puji bagi Allah Swt. yanghttelah
hSegala
httilmu
kesehatan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan rasa terima kasih dan

/
/
/
id/
yang tiada terhingga,
.idpenghargaan
c.id saya persembahkan skripsij.ainic.kepada:
c.id
a
a
.
.
j
j
e
e
e
y.unAyahanda Sudirman dan rIbunda
y.unYanti Meisyaroh yang telah
y.un
1) orang tuaku tercinta,
r
r
r
a
a
a
r
r
/lib
://libkasih sayang dan iringan tdoa
:/dalam
://lib
p
p
p
t
t
t
t
t
memberikan
setiap
langkahku;
h
h
h

ac
nej.

ry.u

libra
/
/
:
p
t

2) guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi yang telah

/
.id/ mendidik dan memberikan
.id/ yang berharga sepanjang .hayat;
cilmu
c.id
a
a
.
j
j
.une
.une
y
y
r
r
3) almamater FKIP,
Universitas
Jember.
a
a
r
r
://lib
://lib
p
p
t
t
t
t
h
h

ac
nej.

ry.u

libra
/
/
:
p
t

.id/

.id/

ac
nej.

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

y.u

/

rary

lib
tp://

.id/

ry.u

rary

://lib
http

ry.u

libra
/
/
:
p
tt

ry.u

libra
/
/
:
p
tt

.id/

ac
nej.

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

.id/

ac
nej.

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

ht

ac
nej.

h

.id/

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

.id/

ac
nej.

h

.id/

ac
nej.

ry.u

libra
/
/
:
p
tt

.id/

ry.u

h

ac
nej.

h

.id/

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

.id/

ry.u

h

.id/

ry.u

rary

://lib
http

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

/

c.id

j.a
.une

.id/

ry.u

h

libra
/
/
:
p
t

/

c.id

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

ac
nej.

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

j.a
.une

.id/

ac
nej.

libra
/
/
:
p
t

/

rary

ac
nej.

ht

c.id

j.a
.une

://lib
http

.id/

y.u

ht

c.id

h

ac
nej.

r
ibra
l
/
/
:
tp

ht
j.a
.une

ry.u

libra
/
/
:
p
tt

.id/

ac
nej.

r
ibra
l
/
/
:
tp

.id/

ac
nej.

ac
nej.

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

ht

ht

ii

/

c.id

lib
tp://

rary

j.a
.une

/

c.id

://lib
http

rary

j.a
.une

/

c.id

://lib
http

rary

j.a
.une

/

c.id

://lib
http

rary

j.a
.une

.id/

.id/

ac
nej.

ry.u

libra
/
/
:
p
t

ry.u

libra
/
/
:
p
tt

ry.u

y.u

y.u

/

rary

d/

c.i
ej.a

.un

rary
b
i
l
/
/
:

tp

rary

://lib
http

1

ry.u

ac
nej.

ry.u

libra
/
/
:
p
tt

y.u

/

y.u

rary

://lib
http

ry.u

libra
/
/
:
p
tt

.id/

ry.u

.id/

ac
nej.

ry.u

libra
/
/
:
p
tt

h

ac
nej.

h

.id/

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

.id/

ry.u

h

.id/

ry.u

rary

://lib
http

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

/

c.id

j.a
.une

.id/

ry.u

h

libra
/
/
:
p
t

/

c.id

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

ac
nej.

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

j.a
.une

.id/

ry.u

ac
nej.

ht

/

rary

://lib
http

.id/

ac
nej.

r
ibra
l
/
/
:
tp

j.a
.une

.id/

libra
/
/
:
p
t

h

c.id

ac
nej.

ry.u

libra
/
/
:
p
tt

ht

c.id

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

r
ibra
l
/
/
:
tp

rary

h

ry.u

ht

lib
tp://

ry.u

.id/

.id/

y.u

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

h

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

h

j.a
.une

rary

://lib
http

.i
c.i
j.amenemukan
j.ac
e
e
n
n
itulah
kita
dan
belajar
membangun
ry.u
ry.u
a
a
r
r
b
b
i
i
kesempatan untuk
://l
://lberhasil.
http
http
(Mario Teguh )
.id/

/

c.id

j.a
.une

adalah untuk mencoba,karena
di dalam mencobad/
d/

ac
nej.

r
ibra
l
/
/
:
tp

/

c.id

j.a
.une

Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita

.id/

libra
/
/
:
p
t

/ MOTTO

rary

://lib
http

y.u

ht

c.id

j.a
.une

ac
nej.

r
ibra
l
/
/
:
tp

ht

c.id

.id/

ac
nej.

r
ibra
l
/
/
:
tp

ht

lib
tp://

.id/

ac
nej.

r
ibra
l
/
/
:
tp

j.a
.une

ry.u

h

.id/

y.u

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

h

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

h

r
ibra
l
/
/
:
tp

.id/

ac
nej.

ac
nej.

ry.u

libra
/
/
:
p
tt

h

h

/
/
/
/
.id1 Mario
c.id
c.id
c.id
a
a
a
Teguh http://morastsn3.wordpress.com/2009/01/08/kumpulan-motivasi-dari-mario-teguh/
.
.
.
j
j
j
.une
.une
.une
y
y
y
diakses tanggal 26 Mei
2013
r
r
r
a
a
a
r
r
r
://lib
://lib
://lib
p
p
p
t
t
t
t
t
t
h
h
h

ac
nej.

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

iii

/

c.id

lib
tp://

rary

j.a
.une

/

c.id

://lib
http

rary

j.a
.une

/

c.id

://lib
http

rary

j.a
.une

/

c.id

://lib
http

rary

j.a
.une

.id/

.id/

ac
nej.

ry.u

libra
/
/
:
p
t

ry.u

libra
/
/
:
p
tt

ry.u

y.u

y.u

/

rary

ac
nej.

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

ht

ht

/
c.idPERNYATAAN

c.id

.id/

ac
nej.

r
ibra
l
/
/
:
tp

ht

lib
tp://

.id/

ac
nej.

r
ibra
l
/
/
:
tp

j.a
.une

ry.u

h

.id/

y.u

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

h

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

h

r
ibra
l
/
/
:
tp

.id/

ac
nej.

/

c.id

j.a
.une

j.a
.une

ry
ry
ibra
ibra
l
l
/
/
/
/
:
:
ttp yang bertanda tangan di bawah
hSaya
httpini:

/

c.id

j.a
.une

rary

://lib
http

nama : Amelia Indri Ekawati

.id/

ac
nej.

ry.u

libra
/
/
:
p
t

NIM

: 090210402003c.id/

.id/

.id/

ac
nej.

a
nej.

ac
nej.

.u
menyatakan dengan
bahwa karya ilmiah
rysesungguhnya
ry.uyang berjudul ”Peningkatan
ry.u
a
a
a
r
r
r
b
b
b
i
i
i
://l
://l
://l
Hasil Belajar
http Menulis Kalimat Efektif dalam
http Paragraf Argumentasi Melalui
httpKegiatan
Peer Correction pada Siswa Kelas X1 SMA Negeri Rambipuji Tahun Pelajaran 2012/

/
/
id/ sendiri, kecuali jika dalam
id/
c.id2013”,adalah benar-benar hasil
c.karya
c.pengutipan
c.id
substansi
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
.une
.undan
.uneinstitusi mana pun, sertaary.une
y
y
y
r
r
r
disebutkan
sumbernya,
belum
pernah
diajukan
pada
a
a
a
r
r
r
libr
://lib
://lib
://lib
p
p
p
tp://
t
t
t
t
t
t
h
h dengan
bukan karya
jiplakan. Saya bertanggunghjawab atas kebenaran isinya sesuai
sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

d/
ac.i

nej.

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

y.un

/

c.id

rary

y.un

/

c.id

j.a
.une

rary

://lib
http
.id/

.id/

ac
nej.

y.u

ry.u

rary

://lib
http

ry.u

ary

r
Jember, 17 Juni 2013
://lib
http

Yang menyatakan,

.id/

ac
nej.

ry.u

libra
/
/
:
p
tt

h

/

c.id

j.a
.une

.id/

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

/

c.id

j.a
.une

.id/

ac
nej.

libra
/
/
:
p
t

.id/

r
r
rar
dan paksaan /dari
ibrapihak mana pun serta bersedia
ibra mendapat sanksi akademik
ibjika
l
l
l
/
/
/
/
/
:
:
:
ttp
ttp
http
ternyatahdi kemudian hari pernyataan ini htidak benar.

j.a
.une

lib
tp://

.id/

c
c
Demikian pernyataan
ej.aini saya buat dengan sebenarnya,
ej.a tanpa adanya tekanan

ac
nej.

ry.u

libra
/
/
:
p
tt

h

h

Amelia Indri Ekawati

.id/

.id/

ac
nej.

ry.u

libra
/
/
:
p
t

ac
nej.

ry.u

libra
/
/
:
p
tt

ry.u

.id/

ac
nej.

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

.id/

ac
nej.

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

ht

ry.u

h

.id/

y.u

.id/

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

h

.id/

ac
nej.

r
ibra
l
/
/
:
tp

a
nej.

libra
/
/
:
p
tt

h

NIM
d/
c.i090210402003

ac
nej.

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

ht

ht

iv

/

c.id

lib
tp://

rary

j.a
.une

/

c.id

://lib
http

rary

j.a
.une

/

c.id

://lib
http

rary

j.a
.une

/

c.id

://lib
http

rary

j.a
.une

.id/

.id/

ac
nej.

ry.u

libra
/
/
:
p
t

ry.u

libra
/
/
:
p
tt

ry.u

y.u

y.u

/

rary

.u

y.u

ht

HALAMAN
PENGAJUAN
.id/

c

j.a
.une

/

c.id

j.a
.une

/

c.id

j.a
.une

ry
ry
ry
ibra
ibra
ibra
l
l
l
/
/
/
/
/
/
:
:
:
http
httpMENULIS KALIMAT EFEKTIF
http
PENINGKATAN
HASIL BELAJAR
DALAM PARAGRAF ARGUMENTASI MELALUI KEGIATAN

id/
.ac.

.id/

.id/

c
c
PEER CORRECTION
PADA SISWA KELAS
ej.a
ej.a X1

nej

rary
b
i
l
/
/
:

ac
nej.

r
ibra
l
/
/
:
tp

ht

c.id

.id/

ac
nej.

r
ibra
l
/
/
:
tp

ht

lib
tp://

.id/

ac
nej.

r
ibra
l
/
/
:
tp

j.a
.une

ry.u

h

.id/

y.u

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

h

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

h

r
ibra
l
/
/
:
tp

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

y.un
y.un
r
r
ry.u
a
a
a
r
r
r
SMA
NEGERI
RAMBIPUJI
TAHUN
PELAJARAN
2012/2013
b
b
b
i
i
i
/l
/l
://l
ttp:/
ttp:/
http
h
h
SKRIPSI

tp

/
.id/
.id/
.id/
c.idDiajukan untuk dipertahankan
cdi
c
c
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
depan tim penguji guna nmemenuhi
salah satu syarat
e
ne
.une
.uProgram
.u dan
.une
y
y
y
y
r
r
r
r
untuk
menyelesaikan
Studi
Pendidikan
Bahasa
Sastra
Indonesia
pada
a
a
a
a
r
r
r
libr
//lib
:Pendidikan
://lib Keguruan dan Ilmu Pendidikan
://lib
Jurusan
Bahasa
dan
Seni
Fakultas
p
p
p
tp://
t
t
t
t
t
t
h
h
h
Universitas Jember

/
c.idNama
a
.
j
ne

/
.id/ Indri Ekawati
cAmelia
c.id
a
a
:
.
.
j
j
.une
.une
y
y
r
r
a
a
r
NIM
: 090210402003 /libr
://lib
:/
p
t
t
h Tahun
http
Angkatan
: 2009

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

Daerah Asal
: Jember
d/
d/
i
.
.id/
c
a Tempat, Tanggal Lahir ej.a:cCimahi,
ac.i
.
.
j
j
26
Mei
1991
e
e
y.un
y.un
y.un
r
r
r
a
a
a
r
r
r
lib
Jurusan
: Pendidikan Bahasa
://lib
://lib dan Seni
tp://
http
http
Program Studi

: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

.id/

.id/

ac
nej.

.u

rary
b
i
l
/
/
:

ac
nej.

.u

rary
b
i
l
/
/
:

tp

j.a
.une

rary

://lib
http

.id/

ac
nej.

ry.u

libra
/
/
:
p
tt

h

Pembimbing II,

.id/

ry.u

/

c.id

ry.u

h

.id/

libra
/
/
:
p
t

ht

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

Pembimbing I,

ac
nej.

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

.id/

Disetujui oleh:

http

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

ry.u

libra
/
/
:
p
tt

.id/

ac
nej.

ry.u

libra
/
/
:
p
tt

h

ry.u

libra
/
/
:
p
tt

h

(…………………………)

ac
nej.

h

(…………………………)

/
/
c.idDrs. Hari Satrijono, M.Pd. j.ac.id
a
.
j
e
.une
.u1n011
y
y
NIP
19580522
198503
r
r
a
a
r
libr
://lib
p
tp://
t
t
h

d/
Anita Widjajanti,
ac.iS.S., M.Hum.
nej.

y.u
NIP
200501 2 002
rar1971042

lib
tp://

ht

.id/

ac
nej.

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

ht

v

/

c.id

lib
tp://

rary

j.a
.une

/

c.id

://lib
http

rary

j.a
.une

/

c.id

://lib
http

rary

j.a
.une

/

c.id

://lib
http

rary

j.a
.une

.id/

.id/

ac
nej.

ry.u

libra
/
/
:
p
t

ry.u

libra
/
/
:
p
tt

ry.u

y.u

y.u

/

rary

.id/

ry.u

libra
/
/
:
p
t

/ SKRIPSI

rary

://lib
http

ac
nej.

y.u

ht

c.id

j.a
.une

ac
nej.

r
ibra
l
/
/
:
tp

ht

c.id

.id/

ac
nej.

r
ibra
l
/
/
:
tp

ht

lib
tp://

.id/

ac
nej.

r
ibra
l
/
/
:
tp

j.a
.une

ry.u

h

.id/

y.u

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

h

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

h

r
ibra
l
/
/
:
tp

.id/

ac
nej.

/

c.id

j.a
.une

rary

://lib
http
.id/

rary

://lib
http
.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

.u
.u
PENINGKATAN
rary HASIL BELAJAR MENULIS
rary KALIMAT EFEKTIF
/lib
ttp:/

/

c.id

j.a
.une

ac
nej.

ry.u

libra
/
/
:
p
tt

/lib
ttp:/

MELALUI KEGIATAN
hDALAM PARAGRAF ARGUMENTASI
h
h

.id/

ac
nej.

u

ry.
a
r
b
i
://l

PEER CORRECTION PADA SISWA KELAS X1

/

une

une

ry.
a
r
b
i
://l

tp

ry.
a
r
b
i
://l

http

y.u

y.u

/

rary

rary

://lib
http

http

ry.u

ry.u
a
r
b
i
/l
ttp:/ Dosen Pembimbing I

h
.id/

ry.u

libra
/
/
:
p
tt

y.u

nej.

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

ht

.id/

ac
nej.

.id/ M.Hum.
: Anita Widjajanti,
acS.S.,

nej.

r
ibra
l
/
/
:
tp

.id/

ac
nej.

ry.u
ry.u
a
a
r
r
b
b
i
i
://l
://l
http: Drs. Hari Satrijono, M.Pd. http

d/
Dosen Pembimbing
ac.i II

y.u

ac
nej.

h

.id/ Pembimbing

ac
nej.

ac
nej.

.id/

ry.u

h

.id/

ry.u

rary

://lib
http

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

/

c.id

j.a
.une

.id/

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

ac
nej.

r
ibra
l
/
/
:
tp

ary

r
Amelia Indri :Ekawati
//lib

h

libra
/
/
:
p
t

j.a
.une

.id/

ry.u

libra
/
/
:
p
t

/

c.id

Oleh

NIM 090210402003

.id/

ac
nej.

y.u

ht

/

c.id

j.a
.une

ac
nej.

r
ibra
l
/
/
:
tp

ht

c.id

.id/

ac
nej.

r
ibra
l
/
/
:
tp

ht

lib
tp://

.id/

ac
nej.

r
ibra
l
/
/
:
tp

ry.u

h

.id/

y.u

j.a
.une

.id/

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

http

.id/

ac
nej.

r
ibra
l
/
/
:
tp

/

.id
.id
SMA NEGERI RAMBIPUJI
TAHUN PELAJARAN
j.ac
j.ac 2012 / 2013

.id/

ac
nej.

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

ht

ht

vi

/

c.id

lib
tp://

rary

j.a
.une

/

c.id

://lib
http

rary

j.a
.une

/

c.id

://lib
http

rary

j.a
.une

/

c.id

://lib
http

rary

j.a
.une

.id/

.id/

ac
nej.

ry.u

libra
/
/
:
p
t

ry.u

libra
/
/
:
p
tt

ry.u

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

/

rary

.id/

ac
nej.

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

ac
nej.

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

ht

ht

/
c.idPENGESAHAN

c.id

lib
tp://

.id/

ac
nej.

ht
j.a
.une

ry.u

h

.id/

y.u

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

h

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

h

r
ibra
l
/
/
:
tp

.id/

ac
nej.

/

c.id

j.a
.une

j.a
.une

/

c.id

j.a
.une

ry
ry
ry
ibra
ibra
ibra
l
l
l
/
/
/
/
/
/
:
:
:
Skripsi berjudul
”Peningkatan Hasil Belajar
http
httpMenulis Kalimat Efektif dalam
httpParagraf
Argumentasi Melalui Kegiatan Peer Correction pada Siswa Kelas X1 SMA Negeri

/
/
/
/
Tahun Pelajaran 2012
.idRambipuji
c.id / 2013” telah diuji danj.disahkan
c.id oleh Fakultas
c.id
a
a
a
.
.
j
j
e
e
e
y.un
y.un
y.un
Keguruan dan Ilmu
Pendidikan
Universitas Jemberrapada:
r
r
r
a
a
r
r
://li:bJumat, 21 Juni 2013
://lib
://lib
p
p
p
t
t
t
t
t
t
hari, tanggal
h
h
h

ac
nej.

ry.u

libra
/
/
:
p
t

tempat

: Ruang Sidang Skripsi

.id/

/

une

u

ry.
a
r
b
i
://l

ry.
a
r
b
i
://l

tp

http
.id/

ac
nej.

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

ry.u

ac
nej.

c.id

ary.
r
b
i
l
/
Anggota II,
ttp:/

j.a
.une

rary

://lib
http

h

.id/

.id/

ac
nej.

ry.u

h NIP 19580522 198503 1 011h
d/

une

d/

une

.id/

libra
/
/
:
p
tt

http

h

Prof. Dr. Sunardi, M.Pd.

.id/

.id/

c
ej.a19540501 198303 1 005
nNIP

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

.id/

ac
nej.

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

ht

ac
nej.

ry.u

ry.
a
r
b
i
://l

http
nej.

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

/lib
ttp:/

ry.
a
r
b
i
://l

d/
ac.i

/

c.id

j.a
NIP 19710402
une200501 2 002

.i
.i
Dekan Fakultas
j.ac Keguruan dan Ilmu Pendidikan
j.ac

ac
nej.

y.u

Anita Widjajanti, S.S., /M.Hum.

Mengesahkan,

u

r
ibra
l
/
/
:
tp

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

.u
Drs. Hari
rarySatrijono, M.Pd.

/lib
ttp:/

.id/

.id/

ac
nej.

ht

.id/

.u
Rusdhianti W., S.Pd,
raryM.Pd.

tp

y.un

ac
nej.

NIP 19570713
198303 1 004
h

ry.
a
r
b
i
://l

.id/

ht

.id/

ry.u

h

r
ibra
l
/
/
:
tp

Dr. Sukatman, M.Pd.
d/
d/
i
.
c
a NIP 19640123 199512 1 001
ac.i
.
.
j
j
e
e
y.un
y.un
r
r
a
a
r
r
lib
/lib
Anggota
tp://
ttp:/ I,
h

libra
/
/
:
p
t

ry.u

c
Sekretaris,
ej.a

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

h
Tim Penguji
.id/

Ketua,

.id/

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

ht

ac
nej.

.id/

.id
Fakultas Keguruan
j.ac dan Ilmu Pendidikan

ac
nej.

ac
nej.

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

ht

ht

vii

/

c.id

lib
tp://

rary

j.a
.une

/

c.id

://lib
http

rary

j.a
.une

/

c.id

://lib
http

rary

j.a
.une

/

c.id

://lib
http

rary

j.a
.une

.id/

.id/

ac
nej.

ry.u

libra
/
/
:
p
t

ry.u

libra
/
/
:
p
tt

h

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

/

c.id

rary

lib
tp://

ac
nej.

ry.u

libra
/
/
:
p
tt

h
.id/

ac
nej.

ht
j.a
.une

ry.u

libra
/
/
:
p
tt

.id/

y.u

.id/

ac
nej.

h

.id/

ac
nej.

r
ibra
l
/
/
:
tp

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

ht

/
c.id RINGKASAN

j.a
.une

ac
nej.

ht
/

c.id

j.a
.une

ry
ry
ry
ibra
ibra
ibra
l
l
l
/
/
/
/
/
/
:
:
:
Peningkatan
p
http Hasil Belajar Menulis
http Kalimat Efektif dalamhttParagraf
Argumentasi Melalui Kegiatan Peer Correction pada Siswa Kelas X1 SMA
Negeri Rambipuji Tahun Pelajaran 2012/2013; Amelia Indri Ekawati,
090210402003; 2009; 161 halaman; Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember.
Pembelajaran menulis di Sekolah Menengah Atas merupakan salah satu
keterampilan dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang memegang peranan penting.
Keterampilan menulis merupakan salah satu landasan utama bagi siswa untuk
menguasai berbagai ilmu dan pengetahuan lebih lanjut. Hasil observasi di SMA
Negeri Rambipuji menunjukkan bahwa kemampuan menulis pada siswa kelas X1
pada umumnya masih rendah dan masih banyak siswa yang belum mencapai Kriteria
Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan sekolah, yaitu ≥70. Rendahnya
kemampuan menulis siswa dipengaruhi oleh cara guru menyampaikan pembelajaran.
Upaya yang akan diterapkan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan
kegiatan peer correction, yaitu suatu kegiatan menganalisis kesalahan produk bahasa
berupa tulisan yang dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan siswa secara
langsung sehingga siswa dapat menulis gagasan untuk mendukung suatu pendapat
dalam bentuk paragraf argumentasi. Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini
mengangkat permasalahan, yaitu : (1) bagaimanakah proses penerapan peer
correction pada kegiatan menulis kalimat efektif dalam paragraf argumentasi siswa
kelas X1 SMA Negeri Rambipuji Tahun Pelajaran 2012 / 2013?, dan

(2)

bagaimanakah peningkatan hasil belajar menulis kalimat efektif dalam paragraf
argumentasi pada siswa kelas X1 SMA Negeri Rambipuji Tahun Pelajaran 2012 /
2013 setelah diterapkan kegiatan peer correction?
Tujuan penelitian ini adalah untuk : (1) mendeskripsikan proses penerapan
peer correction pada kegiatan menulis kalimat efektif dalam paragraf argumentasi
siswa kelas X1 SMA Negeri Rambipuji Tahun Pelajaran 2012 / 2013, dan

viii

/

c.id

j.a
.une

(2)

mendeskripsikan peningkatan hasil belajar menulis kalimat efektif dalam paragraf
argumentasi pada siswa kelas X1 SMA Negeri Rambipuji Tahun Pelajaran 2012 /
2013 setelah diterapkan kegiatan peer correction.
Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini
dilaksanakan di SMA Negeri Rambipuji hari Senin 25 Maret 2013 sampai dengan 20
Mei 2013. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X1 SMA Negeri Rambipuji, yang
berjumlah 36 siswa. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus
terdiri atas tahapan: (1) perencanaan, (2) tindakan, (3) observasi, dan (4) refleksi.
Pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, observasi, wawancara, dan tes.
Analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan sebelum dilakukannya tindakan, hasil belajar
siswa pada materi menulis kalimat efektif dalam paragraf argumentasi hanya
mencapai 30% atau belum mencapai ketuntasan klasikal. Pada siklus I hasil belajar
siswa mengalami peningkatan walaupun belum mencapai ketuntasan klasikal yang
diharapkan >70%, dengan ketuntasan klasikal sebesar 55.6%. Pembelajaran pada
siklus II dilaksanakan dengan memperhatikan hasil refleksi pada siklus I agar tujuan
pembelajaran tercapai. Pada siklus II, hasil belajar siswa mencapai 92%. Berdasarkan
hasil tersebut, kegiatan atau pembelajaran menulis kalimat efektif dalam paragraf
argumentasi melalui kegiatan peer correction pada siswa kelas X1 SMA Negeri
Rambipuji Tahun Pelajaran 2012/2013 mengalami peningkatan.
Berdasarkan hasil penelitian tentang peningkatan keterampilan menulis
kalimat efektif dalam paragraf argumentasi, saran yang diberikan yaitu (a) bagi guru,
sebaiknya seorang guru bisa mengatur waktu agar penerapan peer correction pada
pembelajaran menulis kalimat efektif dalam paragraf argumentasi dapat berjalan
dengan efektif dan (b) bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini memiliki batasan tidak
sampai mendalam .Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya dapat lebih mengembangkan
penelitian serupa dengan memperdalam bahasan yang tidak dijelaskan secara rinci
dalam penelitian ini.

ix

/

c.id

lib
tp://

rary

j.a
.une

/

c.id

://lib
http

rary

j.a
.une

/

c.id

://lib
http

rary

j.a
.une

/

c.id

://lib
http

rary

j.a
.une

.id/

.id/

ac
nej.

ry.u

libra
/
/
:
p
t

ry.u

libra
/
/
:
p
tt

ry.u

y.u

y.u

/

rary

ac
nej.

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

ht

ht

/
c.id PRAKATA

c.id

.id/

ac
nej.

r
ibra
l
/
/
:
tp

ht

lib
tp://

.id/

ac
nej.

r
ibra
l
/
/
:
tp

j.a
.une

ry.u

h

.id/

y.u

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

h

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

h

r
ibra
l
/
/
:
tp

.id/

ac
nej.

/

c.id

j.a
.une

j.a
.une

/

c.id

j.a
.une

ry
ry
ry
ibra
ibra
ibra
l
l
l
/
/
/
/
/
/
:
:
:
ttp syukur kepada Allah Swt. yang
hPuji
httptelah melimpahkan rahmat dan
httphidayahNya, sehingga skripsi yang berjudul ”Peningkatan Hasil Belajar Menulis Kalimat

/
/
/
/
dalam Paragraf Argumentasi
pada Siswa
.idEfektif
c.id Melalui Kegiatan Peerj.aCorrection
c.id
c.id
a
a
.
.
j
j
e
e
ne
y.uRambipuji
y.un/ 2013” dapat terselesaikan.
y.un
Kelas X1 SMA Negeri
Tahun Pelajaranra2012
r
r
r
a
a
r
r
://libsalam senantiasa tercurah tkepada
://lib Nabi Muhammad Saw. Skripsi
://libini
p
p
p
t
t
t
t
t
Shalawat
serta
h
h
h

ac
nej.

ry.u

libra
/
/
:
p
t

disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata

/
/
/
/
c.idsatu (S-1) pada Program Studi
c.idPendidikan Bahasa dan Sastra
c.idIndonesia Fakultas
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.une
.une
.une
.une
y
y
y
y
r
r
r
r
Keguruan
dan
Ilmu
Pendidikan
Universitas
Jember.
a
a
a
a
r
r
r
libr
://lib
://lib
://lib
p
p
p
tp://
t
t
t
t
t
t
hPenyusunan skripsi ini tidak lepas
h dari bantuan beberapa pihak. Oleh
h karena
itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

d/
ac.i

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

.id/

.id/

.id/

c
c
1) Prof. Dr. Sunardi, M.Pd,
ej.aselaku Dekan Fakultas Keguruan
ej.a dan Ilmu Pendidikan

nej.

y.un

rar
Universitas
/libJember;

y.un

r
ibra
l
/
/
:
tp

ttp:/

ac
nej.

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

t

t

h
h
2) Dr. hSukatman, M.Pd, selaku Ketua Jurusan
Pendidikan Bahasa dan Seni;

3) Rusdhianti Wuryaningrum, S.Pd,
M.Pd, selaku Ketua Program /Studi Pendidikan
d/
d/
d
d/
i
i
.
.
c
c
a
a Universitas Jember;
ac.i
ac.i
.
.
.
.
j
j
j
j
Bahasa
dan
Sastra
Indonesia
e
e
e
e
y.un
y.un
y.un
y.un
r
r
r
r
a
a
a
a
r
r
r
r
lib
lib
lib
4) Drs. Hari
M.Pd., selaku Dosen://Pembimbing
I yang telah meluangkan
://Satrijono,
://lib
tp://
http
http
http
waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan, pengarahan, serta petunjuk-

/
d/ petunjuk yang bermanfaat cdalam
id/ penulisan skripsi ini; ac.id/
.
c.id
a
a
.
.
.
j
j
j
e
5) Anita Widjajanti,S.S.,M.Hum.,
selaku Dosen y.Pembimbing
II yang telah y.une
une
y.un
r
r
a
a
r
r
rar
b
b
b
i
i
i
l
l
l
/
/
/
/
/
/
meluangkan
waktu,
memberikan
pengarahan
dengan
penuh
kesabaran
dalam
:
:
:
http
http
http

c.i
ej.a

.un

rary
b
i
l
/
/
:

tp

penulisan skripsi ini;

/
/
/
.id6)/ seluruh dosen Program.aStudi
c.id Pendidikan Bahasa dan j.Sastra
c.id Indonesia-FKIPc.id
a
a
.
j
j
e
ne telah memberikan bekal ilmu
.uyang
.unpengetahuan;
.une
Universitas Jember
y
y
y
r
r
r
a
a
a
r
/libr
/libr
://lib
p
7) stafhpegawai
t
ttp:/ Fakultas Keguruan dan hIlmu
ttp:/Pendidikan Universitas Jember;
t
h

ac
nej.

ry.u

libra
/
/
:
p
t

.id/

.id/

ac
nej.

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

ac
nej.

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

/

c.id

rary

lib
tp://

rary

://lib
http

ac
nej.

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

/

ht

c.id

j.a
.une

.id/

y.u

rar
xtp://lib
ht

ht
j.a
.une

.id/

ac
nej.

/

c.id

://lib
http

rary

j.a
.une

/

c.id

://lib
http

rary

j.a
.une

.id/

.id/

ac
nej.

ry.u

libra
/
/
:
p
t

ry.u

libra
/
/
:
p
tt

ry.u

ry.u

h

.id/

y.u

.id/

ac
nej.

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

.id/

ac
nej.

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

ht

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

h

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

h

r
ibra
l
/
/
:
tp

.id/

ac
nej.

ac
nej.

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

ht

ht

/
Ibunda
d/ Yanti Meisyaroh untuk curahan
d/ kasih sayang,
d/
c.id8) Ayahanda Sudirman dan
ac.i
ac.i
ac.i
.
.
.
j
j
j
e
e
e
bimbingan, motivasi,
y.un nasehat, serta doa yangraselalu
y.unmengiringi setiap langkah
y.un
r
r
r
a
a
r
r
://lib
://lib
://lib
dalamttp
h hidup penulis;
http
http

j.a
.une

rary

lib
tp://

9) kakek dan nenek tersayang, Ahmad Sobana dan Wawat Setiawati yang selalu

/
/
/
kepada
.id/ cerewet memberikan bimbingan
c.id dan motivasi setiap waktu
c.id penulis selama
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
e
e
y.un
y.un
y.un
ini;
r
r
r
a
a
a
r
r
r
ib
lib
/lib
:/keluarga
://selalu
p://l
p
p
t
t
t
t
10) adikhtttercinta
M.R Bagaskara, serta
besar
penulis
yang
h
h

ac
nej.

ry.u

libra
/
/
:
p
t

.id/

memberikan kasih sayang, serta kebersamaan dalam hari-hari penulis selama ini;

/
/
/
c 11) Arik Fajar Cahyono untuk
c.idkesetiaan, bimbingan danj.atak
c.idhenti memberikan
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
.une
.une
.une
.une
y
y
y
y
r
r
r
r
motivasi
dalam
penyusunan
skripsi
ini;
a
a
a
a
r
r
r
libr
://lib
://lib
://lib
p
p
p
tp://
t
t
t
t
t
t
h
h bagian
12) teman-teman
seperjuangan Cabind hangkatan 2009 yang telah menjadi
d/
ac.i

y.u

.id/

.id/

.id/

ac
13) sahabat-sahabat penulis
(d’Ladies) Karina, eRere,
j.khususnya
j.ac Bona, Marits, Ocik
j.ac
e
e
n
n
n
u
u
u
.
ary.
ary.
rarymenemani penulis disaat sedih
yang selalu
/libsetia
/libr maupun senang dan telah menjadi
/libr

nej.

r
ibra
l
/
/
:
tp

dalam hidup penulis;

ttp:/

ttp:/

:/

http

h hidup penulis semasa kuliah; h
bagian

14) Kepala Sekolah, Guru Bahasa/ Indonesia, dan siswa kelas X1/ SMA Rambipuji
d/
d
d/
i
.
.id
c
a
ac.i kesempatan dan kepercayaan
acmenerapkan
ac.i
.
.
.
.
j
j
j
j
terima
kasih
untuk
pemberian
ilmu
dan
e
e
e
e
y.un
y.un
y.un
y.un
r
r
r
r
a
a
a
a
r
r
r
r
b
lib
memberikan
://libkesempatan untuk mengadakan
://lipenelitian;
://lib
tp://
http
http
http
15) seluruh pihak yang turut berperan dalam penyelesaian skripsi ini.

d/

c.i
ej.a

.un

rary
b
i
l
/
/
:

Penulis juga menerima kritik
demi
/
id/ dan saran dari semua pihak
id/ kesempurnaan
.
.
c
c
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
skripsi ini. Semoga skripsi
uneini dapat bermanfaat.
une
une
ary.
ary.
ary.

ibr

ibr

://l
http

tp

.id/

ac
nej.

ry.u

libra
/
/
:
p
t

libra
/
/
:
p
tt

ry.u Penulis

libra
/
/
:
p
tt

ac
nej.

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

/

c.id

rary

.id/

rary

j.a
.une

.id/

y.u

ac
nej.

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

/

ht

c.id

://lib
http

ry.u

libra
/
/
:
p
tt

ac
nej.

rar
xitp://lib
ht

ht

ac
nej.

h

.id/

y.u

.id/

ac
nej.

h

.id/

lib
tp://

.id/

Jember, Juni 2013 ry.u

ac
nej.

j.a
.une

://l
http

.id/

ac
nej.

h

r
ibra
l
/
/
:
tp

ibr

://l
http

/

c.id

://lib
http

rary

j.a
.une

/

c.id

://lib
http

rary

j.a
.une

.id/

.id/

ac
nej.

ry.u

libra
/
/
:
p
t

ry.u

libra
/
/
:
p
tt

ry.u

y.u

/

y.u

rary

ac
nej.

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

ht

ht

/
c.id DAFTAR ISI

c.id

.id/

ac
nej.

r
ibra
l
/
/
:
tp

ht

lib
tp://

.id/

ac
nej.

r
ibra
l
/
/
:
tp

j.a
.une

ry.u

h

.id/

y.u

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

h

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

h

r
ibra
l
/
/
:
tp

.id/

ac
nej.

/

c.id

j.a
.une

j.a
.une

/

c.id

j.a
.une

ry
ry
ry
Halaman
ibra
ibra
ibra
l
l
l
/
/
/
/
/
/
:
:
:
http JUDUL ......................................................................................
http
http i
HALAMAN
HALAMAN PERSEMBAHAN ....................................................................

ii

HALAMAN PENGAJUAN ...........................................................................

v

HALAMAN
PEMBIMBINGAN ...................................................................
/
/
/

vi

HALAMAN PENGESAHAN
une ........................................................................
une

vii

PRAKATA ......................................................................................................

xi

/
/
/
/
c.idHALAMAN MOTO .......................................................................................
c.id
c.id
c.id
a
a
a
a
iii
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
y.un
y.un
y.un
y.un
r
r
r
r
a
a
a
a
r
r
r
r
HALAMAN /PERNYATAAN
........................................................................
iv
lib
:/ lib
://lib
://lib
p
p
p
tp://
t
t
t
t
t
t
h
h
h
.id
j.ac

une

ry.
a
r
b
i
://l

.id
j.ac

.id
j.ac

.id/

ac
nej.

ry.
ry.
ry.u
a
a
a
r
r
r
b
b
b
i
i
i
RINGKASAN
://l .................................................................................................
://l
://l viii
http
http
http

tp

DAFTAR
ISI ...................................................................................................
xiii
/
/
/
/
c.id
c.id
c.id
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
DAFTAR TABEL ..........................................................................................
xvi .une
.une
.une
.une
y
y
y
r
r
r
a
a
a
r
r
r
rary
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
/
/
/
/
DAFTAR
LAMPIRAN
.................................................................................
:/
:/
:/ xvii
tp:/
http
http
http
BAB
/ 1 PENDAHULUAN ..............................................................................
/
/

1

1.3 Tujuan penelitian .........................................................................

7

1.4 Manfaat Penelitian .......................................................................
id/
id/

8

1.5 Definisi Operasional
....................................................................
y.un
y.un

8

d
ac.i
.
j
e
n

ry.u

libra
tp://

d/

c.i
ej.a

.un

rary
b
i
l
/
/
:

d
d
d/
ac.i
ac.i
ac.i
.
.
.
j
j
j
e
e
e
1.1 Latar Belakang
.............................................................................
1
y.un
y.un
y.un
r
r
r
a
a
a
r
r
r
1.2 Rumusan
Masalah........................................................................
://lib
://lib
://lib7
http
http
http

rar
b
i
l
/
/
:

c.
ej.a

tp

rar
b
i
l
/
/
:

c.
ej.a

http
.id/

ry.u

libra
/
/
:
p
t

http

h

/
/
2.1 Menulis ..........................................................................................
c.id
c.id
a
nej.

a
nej.

d/
ac.i

lib

ac
nej.

u

13

/
/
/
2.2.1 Pengertian Paragraf.................................................................
13
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
.une ..........................................................................
.une
.une
y
y
y
2.2.2 Jenis
Paragraf
14
r
r
r
a
a
a
r
r
r
://lib
://lib
://lib
p
p
p
t
t
t
t
t
t
h
h
h

/

/

d
ac.i
.
j
e
n

ry.u

libra
tp://

.id/

10

10 ry.
a
a
r
r
b
b
b
i
i
i
l
l
l ra
/
/
/
/
/
/
:
:
:
p
p
p
11
htt2.1.2 Proses Menulis........................................................................
htt
htt

ej.

tp://

10

2.1.1 Pengertian
ry.u Menulis .................................................................
ry.u

2.2 Paragraf ........................................................................................

.un
rary

ry.u

libra
/
/
:
p
tt

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....................................................................

ac
nej.

.id/

ac
nej.

ry.u

d
ac.i
.
j
e
n

h

a
/libr
/
:
p
t
t

xii

/

c.id

://lib
http

rary

j.a
.une

/

c.id

://lib
http

rary

j.a
.une

.id/

.id/

ac
nej.

ry.u

libra
/
/
:
p
t

ry.u

libra
/
/
:
p
tt

ry.u

y.u

/

c.id

rary

.id/

ac
nej.

ry.u

libra
/
/
:
p
t

y.u

u

d/
ac.i

nej.

/

ry.u

2.3 Paragraf Argumentasi
.id/ .................................................................
.id/

.un

2.4 Langkah-langkah Menulis Paragraf Argumentasi ...................

19

d/
d/
2.5 Kalimat Efektif .............................................................................
ac.i
ac.i

20

2.6 Ejaan dan Tanda Baca .................................................................

22

2.7 Teknik Koreksij.Kesalahan
..........................................................
ac
j.ac

23

nej.

nej.

.id/

ac
nej.

ry.u

.id/

.une

.id/

.une

://l
://l
httpArgumentasi dengan Menggunakan
http
Metode Peer Correctionh

24

2.9 Hipotesis Tindakan ......................................................................

25

d/
ac.i

nej.

ry.u

d/
ac.i

nej.

ry.u

ry.u

.id/

ac
nej.

u

.
rary
26
b
i
l
/
tp:/

:
ttp:
h3.1
http....................................................
ht
Tempat dan Waktu Penelitian

26

3.2 Subjek Penelitian..........................................................................
/
/

26

3.3.2 Siklus I ....................................................................................

31

3.3.3 Siklus II .................................................................................
id/
id/

35

3.4 Data danySumber
data ................................................................
.un
y.un

36

3.4.2 Sumber Data ...........................................................................

36

/
/
3.5 Teknik Pengumpulan
c.id Data .........................................................
c.id

36

d
d
d/
ac.i Penelitian .................................................
ac.i
ac.i
.
.
.
j
j
j
e
e
e
3.3 Jenis dan Rancangan
27
y.un
y.un
y.un
r
r
r
a
a
a
r
r
r
3.3.1
://libPrasiklus .................................................................................
://lib
://lib30
http
http
http
c.
ej.a

c.
ej.a

.id/

ac
nej.

a
nej.

a
nej.

.id/

d/
ac.i

ac
nej.

u

36 ry.
a
a
r
r
b
b
b
i
i
i
l
l
l ra
/
/
/
/
/
/
:
:
:
p
p
p
37
htt3.5.2 Tes ..........................................................................................
htt
htt

lib

37

/
/
/
3.5.4 Dokumentasia...........................................................................
38
c.id
c.id
c.id
a
a
.
.
.
j
j
j
.une Data ...................................................................
.une
.une
y
y
y
r
r
r
3.6 Teknik
Analisis
38
a
a
a
r
r
r
://lib
://lib
://lib
p
p
p
t
t
t
t
t
t
h
h
h

/

/

d
ac.i
.
j
e
n

ry.u

libra
tp://

.id/

ac
nej.

3.5.1 Observasi
ry.u ................................................................................
ry.u

ej.

tp://

u

libra
/
/
:
p
tt

3.5.3 Wawancara .............................................................................

.un
rary

.id/

ac
nej.

r
r
ry.u
a
a
a
r
r
r
b
b
b
i
i
i
3.4.1
://l Data.........................................................................................
://l
://l 36
http
http
http

tp

libra
/
/
:
p
t

/

18
d
ac
ac
ac.i
.
.
.
j
j
j
e
e
e
2.3.1 Pengertian
18 ry.un
y.un Paragraf Argumentasi ...........................................
y.un
r
r
a
a
a
r
r
/libKomponen Paragraf Argumentasi
/lib..........................................tp://lib19r
/
/
:
:
2.3.2
p
p
t
t
ht
ht
ht

d/

c.i
ej.a

rary
b
i
l
/
/
:

ht

ra
ra
BAB 3 METODOLOGI
PENELITIAN .......................................................
//lib
//lib

d
ac.i
.
j
e
n

libra
tp://

ht

ry
ry
2.8 Pembelajaran
Menulis Kalimat Efektif
ibra
ibra dalam Paragraf

tp

y.u

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

20rary.
b
b
b
i
i
i
://l Ciri-ciri Kalimat Efektif .........................................................
://l
://l
2.5.2
http
http
http 21

ac
nej.

r
ibra
l
/
/
:
tp

ac
nej.

.u Kalimat Efektif .....................................................
.u
2.5.1 Pengertian
rary
rary

.id/

ry.
a
r
b
i
://l

.id/

ac
nej.

r
ibra
l
/
/
:
tp

ht

lib
tp://

.id/

ac
nej.

r
ibra
l
/
/
:
tp

j.a
.une

ry.u

h

.id/

y.u

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

h

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

h

r
ibra
l
/
/
:
tp

.id/

ac
nej.

ry.u

d
ac.i
.
j
e
n

h

a
/libr
/
:
p
t
t

xiii

/

c.id

://lib
http

rary

j.a
.une

/

c.id

://lib
http

rary

j.a
.une

.id/

.id/

ac
nej.

ry.u

libra
/
/
:
p
t

ry.u

libra
/
/
:
p
tt

ry.u

y.u

/

c.id

rary

.id/

ac
nej.

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

ht

lib
tp://

.id/

ac
nej.

r
ibra
l
/
/
:
tp

j.a
.une

ry.u

h

.id/

y.u

.id/

ry.u

libra
/
/
:
p
t

ac
nej.

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

ht

ht

/
3.7 Instrumen Penelitian
.id....................................................................
.id/

/

44
d
ac
ac
ac.i
.
.
.
j
j
j
e
e
e
3.8 Prosedur
......................................................................
45 ry.un
.un
yPenelitian
y.un
r
r
a
a
a
r
r
/lib
/lib
/libr
/
/
/
:
:
:
p
p
p
t
t
t
ht
ht
ht

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN ..........................................................

ac
nej.

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

h

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

h

r
ibra
l
/
/
:
tp

.id/

ac
nej.

46

d/
d/
4.1 Penerapan Kegiatan
ac.i Peer Correction Untuk Meningkatkan
ac.i
nej.

.id/

nej.

.u
HasilraBelajar
ry.u Menulis Kalimat Efektif
rarydalam Paragraf

/lib
ttp:/

ac
nej.

ry.u

libra
/
/
:
p
tt

/lib
ttp:/

h Argumentasi pada Siswa Kelas
h X1 SMA Negeri Rambipujih
.id/

ac
nej.

u

ry.
a
r
b
i
://l

Tahun Pelajaran 2012/2013 ........................................................

46

4.1.1 Prasiklus .................................................................................
j.ac
j.ac

46

.une

.id/

.id/

.une

y
4.1.2 bSiklus
rary I ....................................................................................
brar

/li
ttp:/

tp

/li
ttp:/

y.u

/

ry.u

libra
tp://

n

.id/

n

ry.u

.id/

ry.u

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp
62

4.2.1 Prasiklus ................................................................................
/
/

62

4.2.4 Pembahasan Penelitian ...........................................................

65

4.2.5 Tingkat Keberhasilan
id/ Tindakan..............................................
id/

67

4.2.6 Tingkat
y.unKegagalan Tindakan .................................................
y.un

68 y.u
ar

d
d
d/
ac.i
ac.i
ac.i
.
.
.
j
j
j
4.2.2 Siklus u
I ....................................................................................
63
e
e
e
y. n
y.un
y.un
r
r
r
a
a
a
r
r
r
4.2.3
://libSiklus II ..................................................................................
://lib
://lib63
http
http
http

d/

.un

c.
ej.a

rar
b
i
l
/
/
:

tp

c.
ej.a

rar
b
i
l
/
/
:

http
.id/

ry.u

libra
/
/
:
p
t

/
/
5.1 Kesimpulan ...................................................................................
c.id
c.id
a
nej.

a
nej.

5.2 Saran .............................................................................................
ry.u
ry.u

libra
/
/
:
p
tt

libra
/
/
:
p
tt

h

.id/

ac
nej.

ibr

://l
http

http

BAB 5 PENUTUP ..........................................................................................

ac
nej.

ac
nej.

:
:
httpKegiatan Peer Correction ............................................................
http
ht

c.i
ej.a

rary
b
i
l
/
/
:

.id/

c
Paragraf Argumentasi
pada Siswa Kelas X1eSMA
j.ac Negeri
ej.a
ra Tahun Pelajaran 2012/2013
ra
Rambipuji
//lib
//lib Setelah Diterapkan

d
ac.i
.
j
e
n

56

4.2 Peningkatan Hasil Belajar Menulis Kalimat Efektif dalam

nej.

r
ibra
l
/
/
:
tp

ry.u

lib49ra
/
/
:
p
tt

h 4.1.3 Siklus II ..................................................................................
h
h
d/
ac.i

.id/

ac
nej.

70

.id/

70

ac
nej.

71 ry.u

libra
/
/
:
p
tt

h

h

DAFTAR PUSTAKA .....................................................................................

73

/
/
/
.id/
75
c.idLAMPIRAN - LAMPIRAN
c.........................................................................
c.id
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.une
.une
.une
.une
y
y
y
y
r
r
r
r
AUTOBIOGRAFI
.........................................................................................
161
a
a
a
a
r
r
r
libr
://lib
://lib
://lib
p
p
p
tp://
t
t
t
t
t
t
h
h
h
/

/

d
ac.i
.
j
e
n

ry.u

libra
tp://

ry.u

d
ac.i
.
j
e
n

h

a
/libr
/
:
p
t
t

xiv

/

c.id

://lib
http

rary

j.a
.une

/

c.id

://lib
http

rary

j.a
.une

.id/

.id/

ac
nej.

ry.u

libra
/
/
:
p
t

ry.u

libra
/
/
:
p
tt

ry.u

y.u

y.u

/

rary

ac
nej.

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

ht

ht

/
c.idDAFTAR TABEL

c.id

.id/

ac
nej.

r
ibra
l
/
/
:
tp

ht

lib
tp://

.id/

ac
nej.

r
ibra
l
/
/
:
tp

j.a
.une

ry.u

h

.id/

y.u

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

h

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

h

r
ibra
l
/
/
:
tp

.id/

ac
nej.

/

c.id

j.a
.une

j.a
.une

/

c.id

j.a
.une

ry
ry
ry
ibra
ibra
ibra
l
l
l
/
/
/
/
/
/
:
:
:
3.1 Pelaksanaan
Tindakan ..............................................................................
p
http
http
htt33
3.2 Hasil Observasi Aktivitas Mengajar Guru ............................................... 39

/ Hasil Observasi Aktivitas Belajar
/
/
/
40
.id3.3
c.id Siswa..................................................
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
e
ne
y.unMenulis Kalimat Efektif dalam
y.uParagraf
y.un
3.4 Penilaian Kegiatan
Argumentasi
r
r
r
a
a
a
r
r
r
/lib
:/Kegiatan
://lib
://lib
p
p
p
t
t
t
t
t
t
Melalui
Peer
Correction
............................................................
42
h
h
h

ac
nej.

ry.u

libra
/
/
:
p
t

3.5 Predikat Hasil Belajar Siswa .................................................................... 43

/
/
/
/
c.id3.6 Kategori Persentase Ketuntasan
c.id Hasil Belajar ........................................
c.id
c.id
44
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.une
.une Guru Mengajar padaaPrasiklus
.une ....................... 83
.une
y
y
y
y
r
r
r
r
4.1
Hasil
Observasi
Aktivitas
a
a
a
r
r
r
libr
://lib
://lib
://lib
p
p
p
tp://
t
t
t
t
t
t
h Observasi Aktivitas Belajar Siswa
h pada Prasiklus .........................
h 85
4.2 Hasil
4.3 Daftar Nilai Siswa pada Prasiklus ............................................................ 92

d/
ac.i

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

.id/

.id/

.id/

c
4.4 Hasil Observasi Aktivitas
106
j.ac
ej.a Guru Mengajar pada Siklus eI .........................

nej.

y.un

y.un

ac
nej.

y.u

ar
ar
ar
4.5 Hasil Observasi
/libr Aktivitas Belajar Siswa pada
/librSiklus I............................ 108/libr
ttp:/

ttp:/

ttp:/

h Nilai Siswa pada Siklus I ..............................................................
h
h 111
4.6 Daftar

4.7 Hasil Observasi Aktivitas Guru
Mengajar pada Siklus II ........................
125
d/
d/
d/
d/
i
i
i
.
.
.
c
c
c
a 4.8 Hasil Observasi Aktivitas
a Belajar Siswa pada Siklus IIe..........................
a
ac.i
.
.
.
.
j
j
j
j
127
e
e
e
y.un
y.un
y.un
y.un
r
r
r
r
a
a
a
a
r
r
r
r
lib
4.9 Daftar :Nilai
130
//lib Siswa pada Siklus II .............................................................
://lib
://lib
tp://
http
http
http
4.10 Perbandingan Nilai Tes Siswa ................................................................. 152

Hasil Belajar Siswa ......................
154
/ Perbandingan Persentase Ketuntasan
/
d4.11
id/
id/
.
.
c
c
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
e
e
y.un
y.un
y.un
r
r
r
a
a
a
r
r
r
://lib
://lib
://lib
p
p
p
t
t
t
t
t
t
h
h
h

c.i
ej.a

.un

rary
b
i
l
/
/
:

tp

.id/

.id/

ac
nej.

ry.u

libra
/
/
:
p
t

ry.u

libra
/
/
:
p
tt

ry.u

ry.u

h

.id/

y.u

.id/

ac
nej.

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

.id/

ac
nej.

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

ht

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

h

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

h

r
ibra
l
/
/
:
tp

.id/

ac
nej.

ac
nej.

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

ht

ht

xv

/

c.id

lib
tp://

rary

j.a
.une

/

c.id

://lib
http

rary

j.a
.une

/

c.id

://lib
http

rary

j.a
.une

/

c.id

://lib
http

rary

j.a
.une

.id/

.id/

ac
nej.

ry.u

libra
/
/
:
p
t

ry.u

libra
/
/
:
p
tt

ry.u

ry.u

h

.id/

y.u

.id/

ac
nej.

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

.id/

ac
nej.

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

ht

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

h

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

h

r
ibra
l
/
/
:
tp

.id/

ac
nej.

ac
nej.

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

ht

ht

/

DAFTAR
LAMPIRAN
d/
d/
d/
ac.i
ac.i
ac.i
.
.
.
j
j
j
e
e
e
un
A. Matrik Penelitian
75
y...............................................................................
y.un
y.un
r
r
r
a
a
a
r
r
r
lib
://lib
://lib
B. Silabus
77 ttp://
http Pembelajaran .......................................................................
http
h

c.id

j.a
.une

rary

lib
tp://

C. Pedoman Pengumpulan Data ........................................................... 78

/
/
/
Belajar
.idD./ Pedoman Penilaian Hasil
c.id Siswa ..........................................
c.id 80
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
e
e
y.un
y.un
y.un
E. Dokumentasira
....................................................................................
82
r
r
r
a
a
r
r
/lib
:/Observasi
://lib(Prasiklus)................. 83 ttp://lib
p
p
t
t
t
t
F.1 Lembar
Aktivitas
Guru
Mengajar
h
h
h

ac
nej.

ry.u

libra
/
/
:
p
t

F.2 Lembar Observasi Aktivitas Belajar Siswa (Prasiklus) ................... 85

/
/
/
/
c.idG.1 Wawancara dengan Guru
c.id
c.id 88
c.id
(Prasiklus)
...............................................
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
.une
.unSiswa
.une
.une
y
y
y
y
r
r
r
r
G.2
Wawancara
dengan
Prasiklus
(Prasiklus)
..............................
90
a
a
a
a
r
r
r
libr
://lib
://lib
://lib
p
p
p
tp://
t
t
t
t
t
t
h Nilai Siswa (Prasiklus) .........................................................
h
H. Daftar
92h
I.

d/
ac.i

y.u

.id/

.id/

.id/

c
c
J.1 Lembar Observasi Aktivitas
106
ej.a Guru Mengajar (Siklus I) ...................
ej.a

nej.

r
ibra
l
/
/
:
tp

RPP Siklus I ..................................................................................... 95

y.un

y.un

ac
nej.

y.u

r
r
r
J.2 Lembar Observasi
(Siklus
ibra Aktivitas Belajar Siswa
ibra I) ..................... 108 ://libra
l
l
/
/
/
/
:
:
httpNilai Siswa (Siklus I) ............................................................
http
http
K. Daftar
111

L. RPP Siklus II ....................................................................................
114
d/
d/
d/
d/
i
i
i
.
.
.
c
c
c
a M.1 Lembar Observasi Aktivitas
a Guru Mengajar (Siklus II)e..................
a
ac.i
.
.
.
.
j
j
j
j
125
e
e
e
y.un
y.un
y.un
y.un
r
r
r
r
a
a
a
a
r
r
r
r
ib
lib
M.2 Lembar:/Observasi
Aktivitas Belajar Siswa
II) .................... 127 ://lib
/lib
://l(Siklus
tp://
http
http
http
N. Daftar Nilai Siswa Siklus II ............................................................. 130

Kegiatan Peer Correction
/ Wawancara Guru Setelah Diterapkan
/
dO.1
id/
id/... 133
.
.
c
c
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
e
ne Diterapkan Kegiatan Peer
O.2 Wawancara Siswa
y.uSetelah
y.unCorrection .. 136
y.un
r
r
r
a
a
a
r
r
r
b
//lib
P. Contoh
Siswa ..................................................................
138 ttp://li
:Pekerjaan
://lib
p
p
t
t
t
t
h
h
h

c.i
ej.a

.un

rary
b
i
l
/
/
:

tp

Q. Foto Kegiatan .................................................................................. 147

/ Perbandingan Nilai Tes Siswa
/
/
/
.idR.1
c.id .........................................................
c.id 152
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
.une Hasil Belajar Siswa ................................
.une
.une
R.2 Perbandingan Ketuntasan
154
y
y
y
r
r
r
a
a
a
r
r
r
://lib Siswa ..........................................................................
://lib
://lib
p
p
p
S. Daftar
Nama
156
t
t
t
t
t
t
h
h
h

ac
nej.

ry.u

libra
/
/
:
p
t

T.1 Surat Izin Penelitian ......................................................................... 157

/
/
/
/
c.idT.2 Surat Keterangan Melakukan
c.idPenelitian ..........................................
c.id 158
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
.une
.un..........................................................................
.une
.une
y
y
y
y
U.
Lembar
Bimbingan
159
r
r
r
r
a
a
a
a
r
r
r
libr
://lib
://lib
://lib
p
p
p
tp://
t
t
t
t
t
t
h
h
h
xvi

/

c.id

lib
tp://

rary

j.a
.une

/

c.id

://lib
http

rary

j.a
.une

/

c.id

://lib
http

rary

j.a
.une

/

c.id

://lib
http

rary

j.a
.une

Dokumen yang terkait

I D E N T I F I K A S I P E N G A R U H L O K A S I U S A H A T E R H A D A P T I N G K A T K E B E R H A S I L A N U S A H A M I N I M A R K E T W A R A L A B A D I K A B U P A T E N J E M B E R D E N G A N S I S T E M I N F O R M A S I G E O G R A F I S

0 3 19

I M P L E M E N T A S I P R O G R A M P E N Y A L U R A N B E R A S U N T U K K E L U A R G A M I S K I N ( R A S K I N ) D A L A M U P A Y A M E N I N G K A T K A N K E S E J A H T E R A A N M A S Y A R A K A T M I S K I N ( S t u d i D e s k r i p t i f

0 15 18

A J I A N F I S I O L O G I S P E M B E R I A N N I T R O G E N Y A N G B E R B E D A T E R H A D A P P E R T U M B U H A N T A N A M A N S U W E G ( A m o r p h o p h a l l u s c a m p a n u l a t u s )

0 3 15

U K A L I R E P A P U A S A N I M N T B I D E U G N E D H A R A D R E B M A M E D N A T A M A C E K I R A S G N U N U G N A H A R U L E K R A S A K A M A T O K I N I C O P A R

0 0 78

I B M I B R E TI R E T A M E T S I S O K E M A L A D P U D I H K U L H K A M N A G N U B U H A W S I S I S A L E K V N A G N A L B M O J I R E G E N D S L U T N A B N A P A T N U G N A B

0 0 128

N A T A K G N I N E P N A G N A L I B N A G N A R U G N E P I S A R E P O N A K I A S E L E Y N E M N A R A J A L E B M E P L E D O M N A K A N U G N E M T A L U B E P I T F I T A R E P O K

0 0 199

N A T A K G N I N E P L A N R U J N A R A J A L E B M E P I R E T A M A D A P A W S I S L E D O M N A P A R E N E P I U L A L E M N A I A U S E Y N E P E P I T F I T A R E P O K N A R A J A L E B M E P

0 0 271

M A R G O R P N A S U R U J L A I S O S N A U H A T E G N E P U M L I N A K I D I D N E P N A K I D I D N E P U M L I N A D N A U R U G E K S A T L U K A F A M R A H D A T A N A S A T I S R E V I N U A T R A K A Y G O Y

0 4 216

H S I L G N EL A I R E T A M G N I T I R W S K S A T G N I S U - E G A U G N A L D E S A B R O F G N I N R A E L E H T F O S T N E D U T S E D A R G H T N E T A T R A K A Y G O Y A I R A M A T N A S A M S A

0 1 129

N A G N A B M E G N E P R A K N A K I D I D N E P N A G N E D K U T N U R E T K AR A C I B R E B N A L I P M A R E T E K A D A P N A R A J A L E P A T A M L A S A G R E T S E M E S V I S A L E K D S A I S E N O D N I A S A H A B I S P I R K S

0 0 183