I M P L E M E N T A S I P R O G R A M P E N Y A L U R A N B E R A S U N T U K K E L U A R G A M I S K I N ( R A S K I N ) D A L A M U P A Y A M E N I N G K A T K A N K E S E J A H T E R A A N M A S Y A R A K A T M I S K I N ( S t u d i D e s k r i p t i f

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u


gilib
i
d
/
/
:

http

http

http

tp

ac
nej.

.u


.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/


ac
nej.

ht

IMPLEMENTASI PROGRAM PENYALURAN BERAS UNTUK
KELUARG A MISKIN (RASKIN) DALAM UPAYA MENING KATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN
(Studi Deskriptif di Desa Umbulsari, Kecamatan Umbulsari
Kabupate n Jember)

SKRIPSI

oleh:
Fera Yuningsih
NIM. 080910301024

JURUSAN ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

.id/
.id/
2012
c
j.ac
j.a

.id/

ac
nej.

une

une

u

.
gilib

i
d
/
/
:

.
gilib
i
d
/
/
:

.
gilib
i
d
/
/

:

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

http

http

tp

.id/


ac
nej.

ht

i

id/

ac.
nej.

id/

ac.
nej.

id/


ac.
nej.

id/

ac.
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i

d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

u

ht

ht

.id/


.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

ac
nej.

.u

c
c
(Studi Deskriptif
ej.a Umbulsari
ej.a di Desa Umbulsari, Kecamatan

n
n
u
u
.
.
Kabupate n Jember)
igilib
igilib

ac
nej.

.id/

ac
nej.

gil
SKRIPSI
://di

gilib
i
d
/
/
:

http

http

http

ac
nej.

.u

ib.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

ht

.id/

.id/

.u

tp

http

http

.id/

ac
nej.

ht

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
/
d/
id/
i
.
c.idmencapai gelar Sarjana Sosial
c
.j ac.
.j adan
.j a

une

une

une

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

lib.u

lib.u

digi
tp://

i
/dig
/
:
p
t
t

gilib
i
d
/
/
:

http

tp

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

JURUSAN ILMU KESEJAHTERAAN
SOSIAL http
http
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
.id/
.id/
2012
c
j.ac
j.a

ht
.id/

une

.
gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

http

http

ht

h
ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

.
gilib
i
d
/
/
:

tp

i
/dig
/
:
p
t
t

.id/

une

u

ac
nej.

lib.u

lib.u

.u

.u

.u

.
gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.id/

.id/

ac
nej.

.id/

.id/

gilib
i
d
/
/
:

oleh:

ht

ht

i
Fera Yuningsih
/dig
/
:
p
t
t
NIM.h080910301024

h
ac
nej.

dig
tp://

http

http

tp

id/

ac.
nej.

u

ilib.

ilib.
g
i
d
/
:/

ilib.
g
i
d
/
:/

.id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

://d

://d

http

tp

ilib.
g
i
d
/
:/

ht

.

.

.

gilib
i
d
/
/
:

u

ilib.

dig
tp://

KELUARG A MISKIN (RASKIN) DALAM UPAYA MENING KATKAN
KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT MISKIN
id/
id/
id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

u
u
u
ilib.
ilib.
ilib.
g
g
g
i
i
i
d
d
d
/
://
://
ttp:/
IMPLEMENTASI
PROGRAM
httpPENYALURAN BERAShUNTUK
http

lib.u

digi
tp://

u

ht

.id/

id/

ac.
nej.

ilib.

dig
tp://

ht

ht

id/

ac.
nej.

ilib.

dig
tp://

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

id/

u

ilib.

dig
tp://

ac
nej.

.u

.u

http

id/

ac.
nej.

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

tp

ht

.id/

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

tp

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

ht

i

id/

ac.
nej.

id/

ac.
nej.

id/

ac.
nej.

id/

ac.
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

.id/

ac
nej.

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

http

PERSEMBAHAN
http

http

tp

ht

.id/

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

tp

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

ht

/
.id/rahmat dan hidayah- .ac.id/
.id/ SWT yang telah memberikan
.idAPuji
c
c
c
syukur
atas
kehadirat
Allah
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
Nya kepada/dpenulis,
sehingga skripsi ini /dapat
g
g diselesaikan dan dipersembahkan
g
dig
://di
:/ di
:/ i
p
p
p
t
t
t
tp://
t
t
t
h
h
h
kepada:
atas semua
Ä Ayahanda Bpk. Sugianto dan
/
/ Ibunda Huzaimah tercinta terimakasih

/
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
do’anya, kasih sayangnya,
perhatian, semangatnya
dari jauh tetap selalu
.une
.unmeskipun
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
membimbingku
dalam menuju kesuksesan.
://di
://di
://di
http
http
http

ht

/
/
/
.id/ jadilah pemimpinku selamanya.
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
ne perhatian, dukungan dan
Ä Kakakku tersayang
.une
.usemua
.uneAgustin, terima kasih atas
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
://di
://di buat aku selama ini. ttp://di
motivasinya
http
h
http

ht

id/
.ac.

nej

lib.u

digi
tp://

ht

Ä Kekasihku tercinta Cahyo Prayitno, makasih atas perhatian dan semangatnya dan

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

tp

Ä Terima kasih buat Mama yang telah memberiku semangat dan doa untuk

/
/
/
.id/ menyelesaikan tugas skripsi
c.id
c.id
c.id ini.
a
a
a
.
.
.
j
j
j
ne
.une
.une teman seangkatan KSili’08,
.uRatih,
b
b
b
i
i
l
l
Ä Teman-temanku,
Ica,
Lala,
Pinot
dan
semua
i
i
g
g
g
://di
://di
://di
p
p
p
t
t
t
t
t
t
h
h
h
makasih
buat semangatnya.

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

tp

ht

Ä Guru-guruku sejak tingkat TK sampai PT terhormat, yang telah membimbing dan

nej.

u

ilib.

dig
tp://

.id/
.id/
.id/
c
c
c
a
a
a
.
.
.
memberikan ilmunya
j
j kasih.
jdengan penuh kesabaran, terima
.une
.une
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
Ä Almamaterku
/dig
:/Jember.
://di dan Ilmu Politik Universitas
://di tercinta Fakultas IlmuttSosial
p
p
p
t
t
t
t
h
h
h

d/
ac.i

ac
nej.

i
/dig
/
:
p
t
t

i
/dig
/
:
p
t
t

gilib
i
d
/
/
:

.id/

ac
nej.

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

http

http

http

ht

.id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

tp

gilib
i
d
/
/
:

http

.id/

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

.u

http

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

tp

ht

.id/

ac
nej.

.u

.u

lib.u

h

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

i
/dig
/
:
p
t
t

h

h

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

lib.u

lib.u

lib.u

digi
tp://

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

ht

ii

id/

ac.
nej.

id/

ac.
nej.

ht

id/

ac.
nej.

id/

ac.
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

http

ht
id/

id/

id/

u

ilib.

dig
tp://

ac
nej.

.u

.u

ttp
hMOTTO

id/

ac.
nej.

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

tp

ht

.id/

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

tp

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

ac.
nej.

ac.
nej.

ac.
nej.

u
u
u yang terburuk didunia adalah
“Sesuatu
ilib.
ilib. *pengangguran”
ilib.
g
g
i
i
d
d
/
/
/
(Basyarahil
225)
:/
:1997:
http
http

dig
tp://

ht

ht

/
/
yang selalu mengikutinya
d/
.id/ “Bagi manusia ada malaikatc.id
c.id bergiliran, dimuka
c.imalaikat
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
dan dibelakangnya,un
menjaganya atas perintah
.une
.uneAllah. Sesungguhnya Allah
. mereka
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
tidak merubah
keadaan
suatu
kaum
sehingga
mereka
merubah
keadaan
yang
ada
pada
g
g
g
/di
://di
://di
ttp:/ sendiri. Dan apabila Allah
dirihmereka
http sesuatu
httpmenghendaki keburukan terhadap

ac
nej.

lib.u

digi
tp://

kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan sekali-kali tak ada pelindung bagi
/ mereka selain Dia”.
/
** .id/
d
d
i
i
.
.
(terjemahan:
Q. S Al Ra’d ayat 11)
j.ac
j.ac
j.ac

une

une

une

lib.
i
g
i
://d

gilib
i
d
/
/
:

i
/dig
/
:
p
t
t

tp

gilib
i
d
/
/
:

*

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

http

Basyarahil, R Aziz Salim. 1997. Hikmah dan Humor Kisah dan Pepatah (jilid 1-6). Jakarta: Gema
Insani Press.
**
Al-Qur’an Al Karim. Jakarta:
/ Yayasan penyelenggara
d/ Depertemen Agama RI. 1994.c.Terjemah
id/
i
.
c.id
c
a
a
a
penerbit
Al
Qur’an.
.
.
.
j
j
j
e
e
e

.un

.un

.un

gilib
i
d
/
/
:

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

ht

.id/

ac
nej.

.u

.u

lib.u

h

.id/

.id/

ac
nej.

i
/dig
/
:
p
t
t

h

h

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

lib.u

lib.u

ac
nej.

.id/

.id/

ac
nej.

i
/dig
/
:
p
t
t

ht

ht

.id/

lib.u

digi
tp://

.id/

ac
nej.

http

http

http

tp

ht

.u

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

u

ilib.

dig
tp://

ht

.id/

id/

ac.
nej.

u

ilib.

dig
tp://

ht

ht

id/

ac.
nej.

u

ilib.

dig
tp://

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

id/

u

ilib.

dig
tp://

ac
nej.

.u

.u

http

id/

ac.
nej.

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

tp

ht

.id/

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

.id/

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

tp

.id/

ac
nej.

.u

lib.
i
g
i
://d

lib.
i
g
i
://d

ht

iii

id/

ac.
nej.

id/

ac.
nej.

ht

id/

ac.
nej.

id/

ac.
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

id/

ac.
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

PERNYATAAN
http

ht
id/

id/

d/

c.i
Saya yang bertanda
ej.atangan dibawah ini:

ac.
nej.

ac.
nej.

u

ilib.

dig
tp://

ht

ht

menyatakan dengan sesungguhnya
bahwa karya tulis ilmiah
yang berjudul:
/
/

/
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
“Implementasi Program
Miskin) Dalam Upaya
.une
.une
.une Raskin (Beras Untuk ilMasyarakat
b
b
b
i
i
i
l
l
i
i
g
g
g
/di
Meningkatkan
//di (Studi Kasus Pada Desa
:/Umbulsari
:Miskin
://diKesejahteraaan masyarakat
http
http
http

ht

/
/
/
/
jika disebutkan sumbernya
dan belum pernah diajukan
pada institusi
.idkecuali
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
manapun, serta bukan
jiplakan. Saya bertanggung
.une
.une jawab atas keabsahanilidan
.unkarya
b
b
b
i
i
l
l
i
i
g
g
g
://di
://di
://di
kebenaran
http
httpdijunjung tinggi.
http isinya sesuai ilmiah yang harus

ht

id/
.ac.

nej

lib.u

digi
tp://

ac
nej.

.u

.u

n
u
lib.u : Fera Yuningsih
ilib.
i
Nama
g
g
i
i
d
d
/
/
:/
ttp:/
http
NIM : 080910301024h

.u

igilib
d
/
/
:
tp

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

tp

ht

.id/

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

tp

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember)” adalah benar-benar hasil karya sendiri,

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

tp

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan

/
/
/
/
c.idsanksi akademik jika j.ac.id
c.id serta bersedia mendapatkan
c.iddan paksaan dari pihak manapun
a
a
a
.
.
.
j
j
j
ne
.une
.une
.uhari
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
ternyata
dikemudian
pernyataan
ini
tidak
benar.
i
i
i
i
g
g
g
dig
://di
://di
://di
p
p
p
t
t
t
tp://
t
t
t
h
h
h
ac.
nej.

igilib
d
/
/
:
tp

igilib
d
/
/
:
tp

lib.u

lib.u

digi
tp://

ac
nej.

i
/dig
/
:
p
t
t

/d
ttp:/

gilib
i
d
/
/
:

.id/

ac
nej.

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

http

http

http

ht

.id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

tp

gilib
i
d
/
/
:

http

.id/

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

.u

http

.id/

ac
nej.

ht
.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

tp

lib.u

i
/dig
/
:
p
t
t

.id/

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

h

.id/

.id/

ac
nej.

ht
.id/

NIM 080910301024

h

h

u

ilib.

dig
tp://

/
c.id
a
.
j
Fera
.uneYuningsih
b
i
l
i
g
i

.id/

.id/

ac.
nej.

ht

ht

ht
ac
nej.

ac.
nej.

Yang
.u menyatakan,

.u

.u

igilib
d
/
/
:
tp

id/

2012
Jember, 14 iNopember
d/

id/

id/

ac.
nej.

ht

iv

id/

ac.
nej.

id/

ac.
nej.

ht

id/

ac.
nej.

id/

ac.
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

/

u

ilib.

dig
tp://

d
ac.i
.
j
e
n

gilib
i
d
/
/
:

http

SKRIPSI

u

ilib.

dig
tp://

ht
id/

id/

ac.
nej.

u

ilib.

dig
tp://

ac.
nej.

u

ilib.

dig
tp://

ht

ht

ht

ht

ac
nej.

.u

.u

http

/

d
ac.i
.
j
e
n

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

tp

ht

.id/

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

tp

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

IMPLEMENTASI PROGRAM PENYALURAN BERAS UNTUK

/
/
/
(RASKIN)
DALAM UPAYAc.MENING
KATKAN
id/
c.id
c.id
c.id KELUARG A MISKIN
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
.une
.une MISKIN
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
di
//di Deskriptif di Desa Umbulsari,
://di
://di Kecamatan Umbulsari
:(Studi
tp://
http
http n Jember)
http
Kabupate
ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

nej.

u

ilib.

dig
tp://

nej.

u

ilib.

dig
tp://

lib.u

lib.u

i
/dig
/
:
p
t
t

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

ht
.id/

ac
nej.

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

http

http

http

tp

ac
nej.

.id/

ac
nej.

.u

.u

.id/

.u

.id/

ac
nej.

ht

h

http

.id/

gilib
i
d
/
/
:

lib.u

i
/dig
/
:
p
t
t

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

tp

ac
nej.

.id/

ac
nej.

.u

.u

.id/

Pembimbing l:ib.u

.id/

.id/

ht

.id/

ac
nej.

NIP. 19780214 200501 2 002

ac
nej.

u

ilib.

dig
tp://

i
/dig
/
:
p
t
Atik Rahmawati,
S.Sos,
M.Kesos
ht

h

ac.
nej.

ht

.id/

ac
nej.

id/

u

ilib.

ht

id/

ac.
nej.

ht

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

dig
tp://

ht

digi
tp://

gilib
i
d
/
/
:

ttp:/
h
Fera Yuningsih
d/
ac.i

ac
nej.

.u

b.u

NIM. 080910301024

d/
ac.i

.id/

ac
nej.

ili
oleh:
/dig

http

tp

ht

.id/

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

tp

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

ht

v

id/

ac.
nej.

id/

ac.
nej.

ht

id/

ac.
nej.

id/

ac.
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

PENGESAHAN
http

ht

/
berjudul “Implementasi
id/ Keluarga Miskin
idSkripsi
.id/
.Untuk
.id/Program Penyaluran Beras
c
c
c
a
a
a
.
.
.
j
j
j
une Meningkatkan Kesejahteraan
.une
.une Masyarakat Miskin (Studi
.Upaya
(RASKIN) Dalam
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
//dig
://di telah
://diUmbulsari, Kabupaten Jember)”
:Pada
p
p
p
t
t
t
t
t
t
Deskriptif
Desa
Umbulsari
Kecamatan
h
h
h

ac.
nej.

u

ilib.

dig
tp://

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

tp

ht

.id/

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

tp

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

/
c.idpada :

a
nej.

lib.u

digi
tp://

Hari

.u

ac
nej.

i
/dig
/
:
p
t
t

h
Tanggal

: 14 Nopember 2012 h

Pukul

: 14.00 WIB

.id/

ac
nej.

lib.u

lib.u

lib.u
: iRabu
g
i
d
/
ttp:/

i
/dig
/
:
p
t
t

ht

h

/
/
/
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
Tempat
: Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember
.une
.une
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
://di
://di
://di
http
http
http

id/
.ac.

nej

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

ac
nej.

tp

Tim Penguji

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

http

http

tp

Drs. Partono, M.Si
NIP. 19560805 198603 1 003

id/

ac.
nej.

igilib
d
/
/
:
tp

d/

c.i
ej.a

.un

ilib
//dig

tp:

a
nej.

ac
nej.

lib.u

i
/dig
/
:
p
t
t

ht

h

une

http

gilib
i
d
/
/
:

ht
.id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

http

http

ac
nej.

.u

.un

.un

gilib
i
d
/
/
:

.id/

Prof./Dr. Hary Yus wadi, MA.
.id 19520727 198103 1 003 .ac.id/
cNIP
a
.
j
ej
e

/

.id
j.ac

tp

ht

gilib
i
d
/
/
:

http

http

.
gilib
i
d
/
/
:

u

.id/

a
nej.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

ht

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

id/

ilib.

dig
tp://

d
tp://

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
/
/
c.id
c.id Universitas Jember

.u

ht

id/

ac.
nej.

Krisd/Hendrijanto, S.Sos, M.Si
.i 19700103 199802 1 001.ac.id/
cNIP.
a
.
j
j
une
une
.
.
b
b
i
i
l
l
i
i
/dig
/dig
/
/
:
:
p
p
t
t
ht
ht
Mengesahkan,

ac
nej.

tp

http

ht

.id/

gilib
i
d
/
/
:

.u

gilib
i
d
/
/
:

Anggota, ib.u
igil

ht

ac
nej.

Atik Rahmawati, S.Sos, M.Kesos
NIP. 19780214 200501 2 002

id/

ac.
nej.

.u

.u

igilib
d
/
/
:
tp

nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

ht

vi

id/

ac.
nej.

id/

ac.
nej.

id/

ac.
nej.

ht

.id/

Sekretaris, .id/
ac

.id/

/
.idKetua,

ac
nej.

ht

id/

ac.
nej.

RINGKASAN

Implementasi Program Penyaluran Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN)
Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahte raan Masyarakat Miskin (Studi
Deskriptif Pada Desa Umbulsari Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember).
Fera Yuningsih, 080910301024, 2012, 93 halaman, Jurusan Ilmu Kesejahteraan
Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember
Program Raskin (Program Penyaluran Beras Untuk Keluarga Miskin) adalah
sebuah program perlindungan sosial dari pemerintah. Program tersebut adalah sebuah
upaya untuk mengurangi beban pengeluaran dari rumah tangga miskin sebagai
bentuk dukungan dalam meningkatkan ketahanan pangan dengan memberikan
perlindungan sosial beras murah dengan jumlah maksimal 15 kg/rumah tangga
miskin/bulan dengan masing- masing seharga Rp. 1600,00 per kg (netto) di titik
distribusi. Program ini mencakup di seluruh provinsi, sementara tanggung jawab dari
distribusi beras dari gudang sampai ke titik distribusi di kelurahan dipegang oleh
Perum Bulog. (www. Jawapos.com/index/accessed 26 mei 2012)
Berdasarkan keterangan yang di peroleh dari P.FZ Kepala Desa Umbulsari
Kecamatan Umbulsari pada tanggal 20 juni 2012 dengan mendasarkan pada data
buku statistik penerima RASKIN di desa Umbulsari, menerangkan bahwa “beras
untuk orang miskin (RASKIN) diberlakukan sejak tanggal 1 Oktober 2010”. Desa
umbulsari merupakan desa dengan jumlah penduduknya 7582 orang, terbanyak dari
desa lainnya. Sejauh ini, jumlah penerima RASKIN di Desa Umbulsari terbanyak
dibandingkan dengan penerima program Raskin dari desa lain di kecamatan
Umbulsari sebanyak 444 KK. Sedangkan jumlah penerima RASKIN di desa lain 345
sampai 378 KK .
Bantuan kepada masyarakat miskin membutuhkan pelayanan yang optimal.
Dengan pemberian bantuan dan pelayanan yang efektif, maka diharapkan dapat
membantu masyarakat. Bantuan tersebut salah satunya berbentuk bantuan beras
miskin atau RASKIN, maka penyaluran bantuan RASKIN tersebut harus sesuai
dengan tujuan semula yang telah direncanakan. Harapan masyarakat dalam program
bantuan RASKIN tersebut agar meringankan beban mereka dalam pemenuhan
kebutuhan hidup. Akan tetapi dalam pelayanannya masih saja terdapat
penyimpangan-penyimpangan dan tujuan implementasi di Desa Umbulsari
Kecamatan Umbulsari. Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi Program Raskin (Beras Untuk
Masyarakat Miskin) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraaan Masyarakat Miskin
(Studi Kasus Pada Kelurahan Umbulsari Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember).
Tujuan dari penelitian ini sangat penting untuk seluruh kegiatan penelitian
agar tidak terjadi penyimpangan yang membuat penelitian tersebut tidak relevan lagi.
Tanpa adanya tujuan maka seorang peneliti akan mengalami kesulitan dalam
penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk

vii

Menganalisa, menggambarkan dan menjelaskan Implementasi Program Raskin
(Beras Untuk Rakyat Miskin) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraaan
Masyarakat Miskin (Studi Kasus Pada Kelurahan Umbulsari Kecamatan Umbulsari,
Kabupaten Jember).
Manfaat Dapat memberikan masukan kepada masyarakat tentang peranan
aparat pemerintahan desa dalam optimilisasi pelayanan bantuan beras miskin
(RASKIN) dan Sebagai masukan untuk pelaksana RASKIN yang sesuai prosedur
pelaksanaan yang bertujuan menghindari kesalahan dalam pelaksanaan program
RASKIN.
Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis yang telah dijelaskan pada bab
sebelumnya tentang peranan aparat pemerintah desa dalam menyelesaikan
implementasi atau maslah- masalah tentang beras miskin (RASKIN) di Desa
Umbulsari Kecamatan Umbulsari, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.
a. RASKIN sangat bermanfaat bagi RTM terutama di Desa Umbulsari Kecamatan
Umbulsari. Akan tetapi pelayanannya tidak sesuai tujuan. Hal ini dibuktikan
dengan kenyataan-kenyataan dimasyarakat bahwa pelaksanaannya tidak berjalan
dengan semestinya.
b. Adapun tahapan peranan perangkat desa pada pelaksanaan RASKIN :
1) Pesiapan
Dalam hal ini peran yang menjadi tanggung jawab informan pelaksana
program Raskin adalah dengan pelayanan yang tepat sesuai dengan program
yang sudah dilakukan.
a) Petugas
Dalam tahap persiapan ini, perangkat desa di Desa Umbulsari mempunyai
tugas masing- masing yaitu:.
(1) Kades
Sebagai koordinator yaitu orang yang mengatur jalannya pelayanan
RASKIN
(2) Sekdes
Sebagai seketaris koordinator yang mempunyai tugas dibagian
administrasi
(3) BMD
Sebagai penasihat kades yaitu yang mengontrol kemungkinankemungkinan masalah yang terjadi dari pelayanan RASKIN
(4) Kasun
Sebagai pendata yaitu dengan tugas mendata warga miskin yang
pantas untuk menerima bantuan RASKIN
(5) Kesra
Sebagai pelaksana yang mempunyai tugas untuk melaksanakan
kegiatan penyaluran bantuan RASKIN
b) Lapangan
Proses pendataan RASKIN di Desa Umbulsari berjalan tidak valid. Agar
penyaluran RASKIN benar-benar tepat sasaran, maka sebaiknya

viii

pendataan RASKIN di Desa Umbulsari harus valid. Valid dalam arti
bahwa pendataan harus dilakukan dengan cara medatangi dari rumahkerumah warga sehingga data yang didapatkan kongkrit.
2) Pelaksanaan kegiatan
Informasi penerima manfaat Raskin yang merasa kurang puas dengan
pelayanan tersebut beralasan bahwa informan pelaksana program kurang
memperhatikan lokasi dan waktu penyaluran RASKIN, pembagian bantuan
RASKIN dibagikan kesemua warga desa, bukan kepada masyarakat miskin
saja. Meskipun informan Pelaksana program Raskin melakukan hal tersebut
dengan alasan takut terjadi konflik lagi. Akan tetapi informan penerima
manfaat Raskin memberikan pendapat bahwa informan pelaksana program
tidak melakukan tugasnya dengan baik karena tidak melakukan intervensi dari
masalah yang menghambat pencapaian tujuan RASKIN ini
a) Sosialisasi
proses sosialisasi yaitu agar masyarakat terutama masyarakat miskin
mengerti tentang tujuan bantuan RASKIN tersebut. Apabila jalan awal ini
tidak dilakukan maka masyarakat Desa Umbulsari ada kemungkinan
kurang memanfaatkan bantuan ini dan tetap saja berkonflik yang dapat
menghambat tujuan dari program RASKIN tersebut.
b) Pembagian Raskin
Pengawasan program RASKIN di Desa Umbulsari tidak berjalan dengan
semestinya atau amburadul karena:
a) Jumlah RASKIN yang sampai ketangan warga miskin hanya 5 Kg.
b) RASKIN bukan hanya untuk warga miskin tetapi juga diberikan
kepada warga mampu.
c) Bantuan RASKIN berkualitas jelek.
d) Pembagian RASKIN lambat
e) Pelayanan RASKIN kurang maksimal
f) Harga yang telalu mahal
3) Evaluasi
Kegiatan evaluasi di Desa Umbulsari tidak dilakukan. Pelaksanaan kegiatan
pelayanan bantuan RASKIN ini hanya pada sebatas mencatat masyarakat
yang menerima bantuan ini dan menyalurkannya
4) Terminasi
Raskin sampai saat ini masih tetap berjalan. Hal ini menunjukkan bahwa
program bulanan masuk dalam program terperinci.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

http

http

tp

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

ht

ix

id/

ac.
nej.

id/

ac.
nej.

id/

ac.
nej.

id/

ac.
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

http

ht
d/

d/

.i anugrah Allah SWT, .ac.i
Bismillahirrahmanirrahim,
acdan
ac.i puji syukur atas hidayah
.
.
j
j
j
e
e
.une
.un
.un
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
karena atas/dijinnya
penulis dapat menyelesaikan
karya ilmiah yang /dberjudul
ig
ig
/dig

ac.
nej.

u

ilib.

.u

d/

id/

dig
tp://

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

PRAKATA
http

http

tp

ht

.id/

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

tp

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

ttp:/

ttp:/

ttp:/

h
h Untuk Keluarga Miskin (RASKIN)
h
“Implementasi
Program Penyaluran Beras
Dalam
Upaya Meningkatkan Kesejahteraan
Masyarakat Miskin, (study
/ Deskriptif di Desa
/

/
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
Umbulsari, Kecamatan
ini
.une
.une Dimana karya ilmiah
.uneUmbulsari, Kabupaten iJember)”.
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
g
g
g
/di satu syarat untuk menyelesaikan
merupakan
://di Ilmu
://di program strata satu dittpjurusan
:/salah
h
http
http

id/
.ac.

nej

lib.u

digi
tp://

ht

Kesejahteraan sosial, fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Jember.

ht

/
/
Dalam proses penulisan
bahwa untuk
.id/
c.id
cmenyadari
c.id karya ilmiah ini, penulis
a
a
a
.
.
.
j
j
j
ne
ne
ne terlepas dari bantuan dan
mencapai tujuan liini
b.utidak
lib.u
lib.u dorongan dari berbagai pihak.

.id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

digi
digi
digi
/
/
/
/
/
/
:
:
:
p
p
p
Pada saat
menyusun, serta mengolah
htt data yang
htt
htt mencari, mengumpulkan, mengurus,

tp

ht

diperoleh baik bantuan berupa materiil maupun spritual. Pada kesempatan ini penulis

/
/
/
/
kepada:
c.id
c.id
c.id
c.idmengucapkan terima kasih
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
ne
.une
.uPembimbing
.une S.Sos, M.Kesos, selaku
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
1.
Ibu
Atik
Rahmawati,
yang
telah
banyak
i
i
i
i
g
g
g
dig
://di
://di
://di
p
p
p
t
t
t
tp://
t
t
t
h
h selama penyusunan hingga terselesaikannya
h
memberikan
bimbingan dan arahan
penyusunan karya ilmiah ini.

.id/
.id/
.id/
c
c
c
a
a
a
.
.
.
2. Drs. Djoko wahyudi
j telah banyak memberikan nej
j S.Sos, selaku Dosen wali yang
u
.une
.une
b
b
i
i
l
l
ilib.
i
i
g
g
g
i
i
i
pengarahan
selama
penulis
menuntut
ilmu
di
jurusan
Ilmu
kesejahteraan
Sosial.
d
d
d
/
/
/
:/
:/
:/
http
http
http

ht

/
/
d/ Fakultas Ilmu Sosial dancIlmu
id/ Politik Universitas Jember.
.
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
ne Yuswadi, MA, selakub.Dekan
4. Bapak Prof. Dr.
une Fakultas Ilmu Sosiallidan
.une
.uHarry
b
b
i
i
l
l
i
i
i
g
g
g
://di
://di Univesitas Jember. ttp://di
IlmuttPolitik
http
h
h p

ht

d/
ac.i

nej.

u

ilib.

dig
tp://

ht

3. Bapak Drs. Partono M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial

c.i
ej.a

.un

ilib
//dig

tp:

5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial yang telah banyak

/
/
.id/
.id/ mendidik penulis selama
c.id
c.id
cperkuliahan.
a
a
a
.
.
.
j
j
j
.une
.unekasih atas bantuan dan ikerja
.une dan Kemahasiswaan,iliterima
6. Seluruh Staf iAkademik
b
b
b
i
i
l
l
g
g
g
://di
://di
://di
samanya.
http
http
http

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

tp

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

http

http

tp

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

ht

x

id/

ac.
nej.

id/

ac.
nej.

ht

id/

ac.
nej.

id/

ac.
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

ht
.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

tp

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

ttp
7. Bapak
Desa Umbulsari,
httpKecamatan
http Kepala Desa dan Staf hPemerintahan

tp

ht

Umbulsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupatei, Kabupaten Jember yang telah

id/
.id/
.id/
.melakukan
.id/ membantu penulis dalam
c
c
c
c
penelitian
ini.
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
8. Seluruh /pihak
gkarya
g penelitian dan penyusunan
g yang telah banyak pelaksanaan
dig
://di
://di
:/ di
p
p
p
t
t
t
tp://
t
t
t
h
h
h
ilmiah ini yang belum penulis sebutkan.

Kebaikan dan keikhlasan/ semoga dibalas oleh Allah SWT
dengan balasan
/
/
d
d
i
i
.
.
c.id
c
c
a
a
a
.
.
.
j
j
j
yang lebih besar , Amien.
.une
.une
.une

id/
.ac.

nej

.u
igilib

ht

ilib

ilib

ilib

ig
ig
ig
Penulis
p://dterdapat
p://d skripsi ini masih banyak
p://d menyadari dalam penyusunan

d
tp://

htt

htt

htt

ht

kekurangan. Oleh karena itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akibatnya

/
/
/
/
berharap semoga penulisan
.idpenulis
c.idbagi semua pihak dan j.ac.id
c.id skripsi ini dapat bermanfaat
a
a
.
.
j
j
khususnya bagi pengembangan
Ilmu Kesejahteraan
Sosial.
.une
.une
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
://di
://di
://di
http
http
http

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

tp

Jember, 14 November 2012

d/
ac.i

nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

Penulis

d/
ac.i

nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

i
/dig
/
:
p
t
t

gilib
i
d
/
/
:

.id/

ac
nej.

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

http

http

http

ht

.id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

tp

gilib
i
d
/
/
:

http

.id/

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

.u

http

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

tp

ht

.id/

ac
nej.

.u

.u

lib.u

h

.id/

.id/

ac
nej.

i
/dig
/
:
p
t
t

h

h

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

lib.u

lib.u

ac
nej.

.id/

.id/

ac
nej.

i
/dig
/
:
p
t
t

ht

ht

.id/

lib.u

digi
tp://

ac.
nej.

u

ilib.

dig
tp://

ht

.id/

ac
nej.

ht
id/

ac.
nej.

u

ilib.

dig
tp://

ht

.u

gilib
i
d
/
/
:

id/

ac.
nej.

u

ilib.

dig
tp://

ac
nej.

http

id/

u

ilib.

dig
tp://

.u

http

id/

ac.
nej.

.id/

d/
ac.i

nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

tp

ht

xi

id/

ac.
nej.

ht

id/

ac.
nej.

id/

ac.
nej.

id/

ac.
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

u

d/

ttp:/

ttp:/

h
h
h
HALAMAN
PERSEMBAHAN..........................................................................

ii

HALAMAN MOTTO .........................................................................................
/
/

iii

HALAMAN PENGESAHAN .............................................................................

vi

id/
.ac.

id
.ac.

id
.ac.

ht

.id/

c
ej.a
ej
ej
HALAMAN PERNYATAAN.............................................................................
iv
n
n
n
u
u
u
.
.
.
igilib v
igilib
igilib
d
d
d
/
/
/
HALAMAN
PEMBIMBING..............................................................................
/
/
/
:
:
:
http
http
http

ht

/
/
/
/
......................................................................................................
vii
.idRINGKASAN
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
PRAKATA ...........................................................................................................
.uxne
.une
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
://di
://di
://di
DAFTAR
xii
http
http
http ISI ........................................................................................................

ht

nej

lib.u

ht

ac.
nej.

ac.
nej.

ttp:/

digi
tp://

http

Halaman ej.ac.i
n
.u
lib.ui
lib.u
i
i
HALAMAN/dJUDUL
g
g
i
i
igilib ...........................................................................................
/d
/d

ac.
nej.

ilib.

dig
tp://

.u

id/

id/

id/

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

DAFTAR
http ISI

http

tp

ht

.id/

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

tp

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

tp

DAFTAR TABEL................................................................................................

xiv

/
/
/
/
xv j.ac.id
c.id
c.id
c.idDAFTAR GAMBAR...........................................................................................
a
a
a
.
.
.
j
j
j
.une
.une
.une.......................................................................................
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
DAFTAR
LAMPIRAN
xvi
i
i
i
i
g
g
g
dig
://di
://di
://di
p
p
p
t
t
t
tp://
t
t
t
h
h
h PENDAHULUAN...................................................................................
BAB 1.
1
d/
ac.i

nej.

u

ilib.

dig
tp://

d/

c.i
ej.a

.un

ilib
//dig

tp:

1.1 Latar Belakang Masalah ..................................................................

d/
ac.i

d/
ac.i

1.4 Tujuan Penelitian ...........................................................................

10

1.5 Manfaat Penelitiand/ ..........................................................................
d/

11

c.i
ej.a

c.i
ej.a

ht

.id/

c
ej.a
n
n
n
BAB 2. TINJAUAN
PUSTAKA.........................................................................
12
u
u
u
.
.
.
igilib
igilib
igilib
d
d
d
/
/
/
/
/
/
:
:
:
2.1
Hierarki
Kebutuhan..........................................................................
12
http
http
http

.id/

ac
nej.

.u

tp

d/
ac.i

ej.

n
lib.u
i
g
i
d

id/

.
1.2 Perumusan
Masalah..........................................................................
8 nej.ac
j.
j.
e
e
n
n
u
u
.u
ilib. 9
ilib.
ilibKajian......................................................................................
g
g
g
i
i
i
1.3:Fokus
d
d
d
/
/
/
/
:/
:/
http
http
http

2.2 Kemiskinan Masyarakat...................................................................

gilib
i
d
/
/
:

1

tp://

ht

14

/
/
/
2.2.1 Konsep Kemiskinan
................................................................
14
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
.une
.une
.une
2.2.2 ilibKemiskinan
Mutlak .................................................................
15
b
b
i
i
l
l
i
i
ig
ig
ig

://d
://d
://d
http
http
http 2.2.3 Kemiskinan Absolut................................................................

16

2.2.4 Kemiskinan Struktural.............................................................

17

/
/
/
c.id
c.id
c.id
2.3 Kebijakan Publik...............................................................................
17
a
a
a
.
.
.
j
j
j
.une
.une
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
://di
://di
://di
p
p
p
t
t
t
t
t
t
h
h
h
xii

id/

ac.
nej.

id/

ac.
nej.

id/

ac.
nej.

ht

id/

ac.
nej.

ht

ht

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

tp

d/
ac.i

j.

une
ilib.

dig

id/
.ac.

nej

lib.u

digi
tp://

.id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

tp

.id/

gilib
i
d
/
/
:

.u

ttp Implementasi Kebijakan...................................................................
http
http
h2.4

21

2.4.1 Pengertian Implementasi.........................................................

21

2.5.1 Pengertian Raskin....................................................................

27

2.5.2 Tujuan dan Sasaran
Program RASKIN...................................
/
/

29

2.5.5 Tim Koordinasi Raskin Kecamatan ........................................

31

.id/
.id/ Kebijakan
.id/Yang Mempengaruhi Implementasi
c
c
c
2.4.2 Faktor-faktor
26
a
a
a
.
.
.
j
j
j
.une
.une
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
2.5 Beras
......................................
g 27
g
g Untuk Keluarga Miskin/(RASKIN)
://di
: /di
://di
p
p
p
t
t
t
t
t
t
h
h
h
id
.ac.

id
.ac.

tp://

d/
ac.i

nej.

u

d/

c.i
ej.a

.un

tp:

.id/

ac
nej.

tp

ht

/
/
/
2.5.6 Pelaksana Distribusi
Raskin di Desa/Kelurahan
c.id ..................... 32 j.ac.id
c.id
a
a
.
.
j
j
2.5.7 libSatker
32
.une
.une
.une Raskin...........................................................................
b
b
i
i
l
l
i
i
i
g
g
g
://di
://di
://di
34
http
http
http 2.5.8 Penentuan Pagu .......................................................................

ht

3.1 Pendekatan Penelitian.......................................................................

d/
ac.i

d/
ac.i

35

40

3.4 Penentuan Informan .........................................................................

42

3.5 Pengumpulan Datad............................................................................
/
d/

44

c.i
ej.a

c.i
ej.a

ht

.id/

c
ej.a
n
n
n
3.5.1 bObservasi
Partisipan................................................................
44
u
u
u
.
.
.
igilib
igilib
igili
d
d
d
/
/
/
/
/
/
:
:
:
3.5.2
Wawancara
..............................................................................
45
http
http
http
3.5.3 Dokumentasi............................................................................

46

/
/
3.6 Tehnik Keabsahan
c.id
c.idData ...................................................................

46

//d
://d
://d
ttp:Road
Map/Alur Pikir Penelitian......................................................
http
http
h3.8

48

a
nej.

a
nej.

ht
.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

http

http

tp

.id/

ac
nej.

.u

.u

.u

ht

.id/

.id/

ac
nej.

ht

xiii

id/

ac.
nej.

id/

ac.
nej.

ht

id/

.
3.2 Jenis Penelitian
40 nej.ac
j.
j. ..................................................................................
e
e
n
n
u
.u
.u
ilib41
ilib.
ilibPenelitian
g
g
g
i
i
i
3.3:Lokasi
...............................................................................
d
d
d
/
/
/
/
:/
:/
http
http
http

.id/

gilib
i
d
/
/
:

.id/

u
.u
.u
.Analisis
3.7 Metode
Data ........................................................................
48
igilib
igilib
igilib

.u

gilib
i
d
/
/
:

ht

c
ej.a
ej
ej Pengelolaan.................................................................
2.5.3 Prinsip
30
n
n
n
u
u
u
.
.
.
igilib30
igilib
igilibPengorganisasian.....................................................................
d
d
d
/
/
/
2.5.4
/
/
/
:
:
:
http
http
http

/
/
/
2.5.10 Mekanisme
35 j.ac.id
c.id
c.idDistribusi Raskin .................................................
a
a
.
.
j
j
ne
.une
.une
.uraan
b
b
b
i
i
i
l
l
l
2.6 Kesejahte
Masyarakat
..............................................................
37
i
i
i
g
g
g
://di
://di
://di
p
p
p
t
t
t
t
t
t
h
h
h METODE PENELITIAN ......................................................................
BAB 3.
40

ej.

ilib
//dig

ht

d/
ac.i

n
lib.u
i
g
i
d

ilib.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

2.5.9 Pembiayaan Operasional.........................................................

dig
tp://

ht

.id/

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

.id/

tp://

gilib
i
d
/
/
:

http

tp

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

id/

ac.
nej.

id/

ac.
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

tp

50

4.1.3 Keadaan Demografi.................................................................

51

4.2 Deskripsi Informan/...........................................................................
/

56

4.2.3 Pelatihan Informan pelaksana program Raskin.......................

58

id/
.ac.

nej

id
.ac.

id
.ac.

gilib
i
d
/
/
:

tp

d/
ac.i

ej.

tp://

d/
ac.i

nej.

u

ilib.

ac
nej.

a
nej.

4.2.6 Informan masyarakat penerima RASKIN ...............................

dig
tp://

ht
.id/

/
/
4.2.4 Pendapatan.idan
c.id pelaksana
c d Tanggungan Keluarga Informan
a
nej.

ht

61

/
/
/
4.3 Analisis Dataj......................................................................................
62 j.ac.id
c.id
c.id
a
a
.
.
j
.une
.une ............................... ilib68
.une
b
b
i
i
l
l
4.3.1
Pelaksanaan
Kegiatan
Program
RASKIN
i
i
g
g
g
://di
://di
://di
p
p
p
t
t
t
t
t
t
h
h 4.3.2 Cara Informan Pelaksana
Program RASKIN hdi Desa
Umbulsari

Kecamatan

d/
ac.i

Umbulsari

Dalam

d/
ac.i

Mengatasi

ht

id/

.
Masalah
88 nej.ac
j.
j. Pelayanan Bantuan RASKIN....................................
e
e
n
n
u
.u
.u
ilib90
ilib.Miskin (RASKIN). ............
ilibEvaluasi
g
g
g
i
i
i
4.3.3
Program
Bantuan
Beras
d
d
d
/
/
/
:/
:/
:/
http
http
http
4.3.4 Terminasi.................................................................................

ht

.id/

c
j
ej.a
ej
eInforman
4.2.1 Umur
Pelaksana Program
Raskin............................
56
n
n
n
u
u
u
.
.
.
igilib57
igilibprogram Raskin....................
igilibPendidikan Informan pelaksana
d
d
d
/
/
/
4.2.2
/
/
/
:
:
:
http
http
http

program
...................................................................................
.u
.u
lib60
lib.u
i
i
g
g
i
i
://d
p://d
pelaksana program...............
61
http
httInforman
http 4.2.5 Pekerjaan Sampingan

.u

n
lib.u
i
g
i
d

ht

.id/
.id/
.id/
c
c
c
4.1.1 Kondisi
Historis.......................................................................
50
a
a
a
.
.
.
j
j
j
.une
.une
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
4.1.2
g 50
g
g Luas Wilayah...........................................................................
://di
://di
://di
p
p
p
t
t
t
t
t
t
h
h
h

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

.u

gilib
i
d
/
/
:

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian...............................................

dig

lib.u

gilib
i
d
/
/
:

50

j.

digi
tp://

.id/

ac
nej.

tp
BAB 4.
http ....
http
htPEMBAHASAN.................................................................................
d/
ac.i

une
ilib.

ht

.id/

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

.id/

tp://

gilib
i
d
/
/
:

http

tp

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

ht

92

5. KESIMPULAN DANdSARAN
..............................................................
93
/
/
dBAB
id/
i /
.
.
c.id
c
c
a
a
a
.
.
.
j
j
j
5.1 Kesimpulan
94
.une
.une
.une........................................................................................
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
//di
://di
://di
5.2:Saran...................................................................................................
95
http
http
http

c.i
ej.a

.un

ilib
//dig

tp:

DAFTAR PUSTAKA ..........................................................................................

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

.id/

ac
nej.

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

http

http

http

tp

ht

.id/

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

tp

.id/

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

96

.id/

.id/

/
.idLAMPIRAN

ac
nej.

ht

xiv

id/

ac.
nej.

id/

ac.
nej.

ht

id/

ac.
nej.

id/

ac.
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

u

d/

ttp:/

ttp:/

h 2008 Menurut Penggunaanh..............
h Wilayah Desa Umbulsari Tahun
4.1 Luas

51

4.2 Jumlah Penduduk Desa Umbulsari
Desa Tahun 2008 ..................................
/
/

52

4.4 Penduduk Desa Umbulsari tahun 2008 menurut kelompok usia kerja .........

53

id/
.ac.

id
.ac.

id
.ac.

ht

.id/

c
ej.a
ej
ej
4.3 Penduduk DesauUmbulsari
Tahun 2008 Menurut
Kelompok
Umur
n
n
n
u
u
.
.
.
ilib
igilib52
igilib
d
d
digKelamin
/
/
/
danpJenis
.........................................................................................
/
/
/
:
:
:
http
http
htt

ht

/
/
/
/
Penduduk Desa Umbulsari
.id4.5
c.idPendidikan......... 54 j.ac.id
c.id Tahun 2008 Menurut Tingkat
a
a
.
.
j
j
ne
ne
4.6 Penduduk Desa
Tahun 2008 Dengan
Miskin. .............. lib54
.une
.uKategori
.uUmbulsari
b
b
i
i
l
l
i
i
i
g
g
g
://di
://di
://di Desa Umbulsari Tahun t2008
4.7 Penduduk
...........
55
http
h tp Menurut Mata Pencaharian
http

ht

nej

lib.u

ht

ac.
nej.

ac.
nej.

ttp:/

digi
tp://

http

Halaman ej.ac.i
.un
lib20
lib.u
lib.u Publik................................................................................
i
i
i
2.1 Proses/Kebijakan
g
g
g
i
i
i
d
/d
/d

ac.
nej.

ilib.

dig
tp://

.u

id/

id/

id/

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

DAFTAR
http TABEL

http

tp

ht

.id/

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

tp

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

tp

4.8 Deskripsi Informan........................................................................................

56

/
/
/
/
57 j.ac.id
c.id
c.id Pelaksana Program Raskin............................
c.id4.9 Tingkat PendidikanjInforman
a
a
a
.
.
.
j
j
ne
.une
.uRaskin
.uneInforman pelaksana program
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
4.10
Tingkat
Pelatihan
Dalam
i
i
i
i
g
g
g
dig
://di
://di
://di
p
p
p
t
t
t
tp://
t
t
t
h
h Pelayanan Dan Penyuluhan....................
h
Mengikuti
Pelatihan Kemampuan
59

ht

4.11 Tingkat Pengalaman Kerja Informan pelaksana program Raskin

ht

Pekerjaan Sampingan Informan
pelaksana program.....................................
61
/
/
d4.13
id/
id/
.
.
c.id
c
c
a
a
a
.
.
.
j
j
j
.une
.une
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
://di
://di
://di
http
http
http

ht

nej.

u

ilib.

dig
tp://

.id/
.id/
.id/
c
c
c
a
a
a
.
.
.
Menjadi Aparat Pemerintahan
Desa..............................................................
59 nej
j
j
.u
.une
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
i
i
i
4.12 Tingkat
Pendapatan
dan
Tanggungan
Keluarga
Informan
Pelaksana
d
d
d
/
/
/
:/
:/
:/
http
http
http

d/
ac.i

Program Raskin .............................................................................................

60

c.i
ej.a

.un

ilib
//dig

tp:

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

.id/

ac
nej.

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

http

http

http

tp

ht

.id/

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

tp

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

ht

xv

id/

ac.
nej.

id/

ac.
nej.

id/

ac.
nej.

id/

ac.
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

u

nej

3.1 Gambar Alur Fikir Penelitian........................................................................
/
/

49

id
.ac.

nej

lib.u

i
/dig
/
:
p
t
t

.id/

ac
nej.

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

http

http

http

ht

.id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

tp

.u

http

.id/

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

.id/

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

ht

h

.u

.u

ac
nej.

i
/dig
/
:
p
t
t

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

lib.u

lib.u

.id/

.u

ht
.id/

ac
nej.

h

.id/

ac
nej.

u

ilib.

dig
tp://

ht

i
/dig
/
:
p
t
t

h

ac.
nej.

.id/

lib.u

tp

u

ilib.

dig
tp://

ac
nej.

i
/dig
/
:
p
t
t

ht
id/

ac.
nej.

.id/

lib.u

gilib
i
d
/
/
:

http

ht

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

id/

ac.
nej.

ht

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

u

ilib.

dig
tp://

ht
.id/

ac
nej.

id/

u

digi
tp://

http

http

id/

ac.
nej.

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.u

http

ac
nej.

.u

.u

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

ht
.id/

ac
nej.

.id/

.u

lib.u

i
/dig
/
:
p
t
t

http

.id/

ac
nej.

.id/

h

gilib
i
d
/
/
:

ht

xvi

id/

ac.
nej.

id/

ac.
nej.

ht

ac
nej.

.id/

.u

http

ilib.

lib.u

i
/dig
/
:
p
t
t

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

tp

nej

.id/

.u

tp

id
.ac.

h

.id/

dig
tp://

ttp:/

22

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

d/

ac.
nej.

ttp:/

h

gilib
i
d
/
/
:

ht

h
h
h
2.2 Tahapan
Pembuatan Kebijakan.....................................................................
id/
.ac.

lib.u

http
id/

id/

ac.
nej.

ttp:/

digi
tp://

gilib
i
d
/
/
:

Halaman ej.ac.i
.un
.u
lib14
lib.u
i
i
2.1 Hirarki/dKebutuhan
Menurut Maslow ............................................................
g
g
i
i
igilib
/d
/d

ac.
nej.

ilib.

dig
tp://

ac
nej.

.u

.u

DAFTAR
http GAMBAR

id/

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

tp

ht

.id/

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

tp

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

id/

ac.
nej.

id/

ac.
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

http

DAFTAR
httpLAMPIRAN

ht
id/

ac.
nej.

u

ilib.

dig
tp://

ht

ht

Lampiran 4.

Permohonan Ijin Penelitian
dari Fakultas ke Lembaga
/ Penelitian
/

Lampiran 7.

Surat Keterangan Pelaksanaan Raskin di Desa Umbulsari

/
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
Lampiran 5. Permohonan
.une
.une dari Lembaga Penelitian
.une Ijin Melaksanakan Penelitian
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
Lampiranp6.
://di
://diPotensi Desa Umbulsari ttp://di
http
h
htt

ht

/
/
/
/
8. Berita Acara Serah
.idLampiran
c.id
c.id Terima Beras Raskin 13j.ac.id
a
a
.
.
j
j
e
Lampiran 9. Surat
Mengikuti lPendistribusian
Raskin di Desa
.une
.une
.unKeterangan
b
b
b
i
i
i
l
l
i
i
i
g
g
g
://di
://di
://di
http
http
http Umbulsari

ht

id/
.ac.

nej

lib.u

ac
nej.

.u

.u

/
.id/
.id/
.idLampiran
c
c
c
1.
Pedoman
Wawancara
a
a
a
.
.
.
j
j
j
.une
.une
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
Lampiran 2./diTranskrip
Wawancara
g
g
dig
://di
:/
p
p
t
t
tp://
t
t
h 3. Taksonomi Penelitian h
Lampiran

digi
tp://

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

tp

ht

.id/

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

tp

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

tp

Lampiran 10. Dokumentasi Penelitian

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

u

ilib.

dig
tp://

i
/dig
/
:
p
t
t

gilib
i
d
/
/
:

.id/

ac
nej.

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

http

http

http

ht

.id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

tp

gilib
i
d
/
/
:

http

.id/

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

.u

http

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

tp

ht

.id/

ac
nej.

.u

.u

lib.u

h

.id/

.id/

ac
nej.

i
/dig
/
:
p
t
t

h

h

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

lib.u

lib.u

ac
nej.

.id/

.id/

ac
nej.

i
/dig
/
:
p
t
t

ht

ht

.id/

lib.u

digi
tp://

ac.
nej.

u

ilib.

dig
tp://

ht

.id/

id/

ac.
nej.

u

ilib.

dig
tp://

ht

ht

id/

ac.
nej.

u

ilib.

dig
tp://

ac
nej.

.u

http

id/

id/

ac.
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

tp

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

ht

xvii

id/

ac.
nej.

id/

ac.
nej.

id/

ac.
nej.

id/

ac.
nej.

Dokumen yang terkait

B E N T U K PE N GA W A S A N B E B A S V I S A K U N J U N G A N S I N G K A T ( B V K S ) O L E H K A N T O R K E I M I G R A S I A N K E P A D A W A R G A N E G A R A A S I N G Y A N G T I N G G A L D I I N D O N E S I A

0 4 15

E F E K T I V I T A S A B U S E K A M D A N Z E O L I T S E R T A P E N G U R A N G A N P U P U K N P K T E R H A D A P P R O D U K S I G A N D U M I N D O N E S I A P A D A ME D I A P A S I R A N

0 3 14

E F E K T I V I T A S A B U S E K A M D A N Z E O L I T S E R T A P E N G U R A N G A N P U P U K N P K T E R H A D A P P R O D U K S I G A N D U M I N D O N E S I A P A D A ME D I A P A S I R A N

0 3 14

E N I N G K A T A N H A S I L B E L A J A R M E N U L I S K A L I M A T E F E K T I F D A L A M P A R A G R A F A R G U M E N T A S I M E L A L U I K E G I A T A N P E E R C O R R E C T I O N P A D A S I S W A K E L A S X 1 S M A N E G E R I R A M B I P U

0 2 17

E V A L U A S I P E L A K S A N A A N P E N D I S T R I B U S I A N P R O G R A M B E R A S M I S K I N ( R A S K I N ) T A H U N 2 0 1 1 D I D E S A G E N T E N G K U L O N K E C A M A T A N G E N T E N G K A B U P A T E N B A N Y U W A N G I

0 9 21

E V A L U A S I T E R H A D A P P E L A K S A N A A N R U JU K A N B E R JE N JA N G K A S U S K E G A WA T D A R U T A N M A T E R N A L D A N N E O N A T A L P A D A P R O G R A M JA M P E R S A L D I P U S K E S M A S K E N C O N G T A H U N 2012

0 2 19

H U B U N G A N A N T A R A P R O F E S I O N A L I S M E P E G A W A I D E N G A N K U A L I T A S P E L A Y A N A N P E N E R B I T A N K T P D A N K K D I K A N T O R K E C A M A T A N G A M B I R A N K A B U P A T E N B A N Y U W A N G I

0 6 22

I D E N T I F I K A S I P E N G A R U H L O K A S I U S A H A T E R H A D A P T I N G K A T K E B E R H A S I L A N U S A H A M I N I M A R K E T W A R A L A B A D I K A B U P A T E N J E M B E R D E N G A N S I S T E M I N F O R M A S I G E O G R A F I S

0 3 19

I M P L E M E N T A S I P R O G R A M P E N Y A L U R A N B E R A S U N T U K K E L U A R G A M I S K I N ( R A S K I N ) D A L A M U P A Y A M E N I N G K A T K A N K E S E J A H T E R A A N M A S Y A R A K A T M I S K I N ( S t u d i D e s k r i p t i f

0 15 18

R E S P O N TA N A M A N C A B E M E R A H T E R H A D A P P U P U K N K M A J E M U K YA N G D I A P L I K A S I K A N S E C A R A L A N G S U N G M E L A L U I TA N A M A N

0 0 10