Contoh Daftar Isi Makalah yang Baik dan Benar DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

Kata Pengantar…………………………………………………………………………………………………………………….
Daftar Isi………………………………………………………………………………………………………………………………
Bab I Pendahuluan……………………………………………………………………………………………………………….
A. Latar Belakang………………………………………………………………………………………………………………...
B. Rumusan Masalah…………………………………………………………………………………………………………….
C. Tujuan Penelitian………………………………………………………………………………………………………………
D. Manfaat Penelitian…………………………………………………………………………………………………………..

i
ii
1
1
2
2
3

Bab II Tinjauan Pustaka dan Kerangka Berfikir………………………………………………………………………
A. Tinjauan Pustaka………………………………………………………………………………………………………………
B. Kerangka Berpikir……………………………………………………………………………………………………………..


4
4
4

Bab III Pembahasan Hasil Penelitian……………………………………………………………………………………..
A. Kesalahan Fonologi…………………………………………………………………………………………………………..
B. Kesalahan Morfologi…………………………………………………………………………………………………………
C. Kesalahan Sintaksis…………………………………………………………………………………………………………..
D. Kesalahan Leksikon…………………………………………………………………………………………………………..

5
5
6
7
8

Bab IV Kesimpulan dan Saran……………………………………………………………………………………………….
A. Kesimpulan………………………………………………………………………………………………………………………
B. Saran………………………………………………………………………………………………………………………………..


9
9
10

Daftar Pustaka………………………………………………………………………………………………………………………

11