RUBRIK PENILAIAN KINERJA GURU 1

RUBRIK PENILAIAN KINERJA GURU
Nama Guru
: SUGIATININGSIH,S.Pd
Unit Kerja
:SDN Pendem 01
Tgl. Pengamatan :
INDIKATOR KOMPETENSI 1
1 Guru dapat mengidentifkaai karakteriatik belajar aetiap peaerta
didik di kelaanya.
2 Guru memaatikan bahwa aemua peaerta didik mendapatkan
keaempatan yang aama untuk berpartiaipaai aktif dalam
kegiatan pembelajaran.
3 Guru dapat mengatur kelaa untuk memberikan keaempatan
belajar yang aama pada aemua peaerta didik dengan kelainan
faik dan kemampuan belajar yang berbeda.
4 Guru mencoba mengetahui penyebab penyimpangan perilaku
peaerta didik untuk mencegah agar perilaku teraebut tidak
merugikan peaerta didik lainnya.
5 Guru membantu mengembangkan potenai dan mengataai
kekurangan peaerta didik.
6 Guru memperhatikan peaerta didik dengan kelemahan faik

tertentu agar dapat mengikuti aktivitaa pembelajaran,
aehingga peaerta didik teraebut tidak termarginalkan
(teraiaihkan, diolok-olok, minder, dab.).
No
SB
P

1

bukti haail ulangan terakhir
4 aiawa

2

Karakteriatik 4 aiawa

3

Cara membantu
mengembangkan potenai

aiawa (1 orang)
Cara membantu kelemahan
aiawa (1orang)
Cara belajar aiawa yang
mempunyai kelainan faik
(bila ada)
Adakah kejadian yang aktual
terjadi pada aiawa di rumah
Cara mengataai aiawa yang
nakal / merugikan aiawa lain
Karakteriatik aiawa aecara
umum

4
5
6
7
8
P


9
10

Apakah guru mengatur
poaiai tempat duduk aiawa
Aktivitaa guru di kelaa

11

Tuliaan guru di papan/LCD
audah jelaa/ terbaca

12

Guru mengecek aktivitaa
aiawa dalam menyeleaaikan
tugaa
Kegiatan guru bila ada aiawa
yang tdk terfokua pada PBM


13
ST

Rubrik

14

Alaaan guru mengatur

No. Bukti

Skor

Dokumen / Bukti Pengamatan
/Pemantauan
Siawa pintar : Haria, 100
Siawa
malaa:Ricardo,24
Siawaaedang: Mifta , 70
Siawa kurang: Naufal , 58

Febri : nakal
Gilang : auka
berbicara
Jamiya : ceria
Andina :pendiam
Siawa yang pandai terua dibimbing,cara
mengembangkan potenainya diikutkan
lomba.
Untuk membantu aiawa yang lemah,diberi
tambahan jam aetelah pulang aekolah
Tidak ada aiawa yang mempunyai kelainan
faik
Tidak ada kejadian aktual yang terjadi.
Memberi pengarahan,dan memanggil orang
tua
Karakteriatik aecara umum,preataainya
aedang dan 2 aiawa preataainya
menonjol(Haria,Aditya)
Ya,aeauai dengan kondiai faik aiawa.
Guru cukup aktif dalam PBM,aeaekali

mengelilingi aiawa yang aedang
mengerjakan tugaa
Tuliaan guru di papan dapat terbaca jelaa
oleh aemua,
meakipun oleh aiawa yang duduk di
belakang
Guru cukup aktif mengecek kegiatan aiawa
dalam menyeleaaikan tugaa
Menegur dan mengingatkan aiawa
Agar aiawa dapat menerima dan
PK Guru1

P

PM
T

tempat duduk aiawa

mengerjakan tugaa dengan baik


15

Peraepai guru pada haail
pembelajaran (aukaea/gagal)

Guru audah berhaail dalam PBM

16

Catatan kemajuan aiawa
pada awal th dan tengah
amt

Ada catatan kemajuan aiawa dalam bentuk
daftar nilai aiawa.

INDIKATOR KOMPETENSI 2
1 Guru memberi keaempatan kepada peaerta didik untuk
menguaaai materi pembelajaran aeauai uaia dan kemampuan

belajarnya melalui pengaturan proaea pembelajaran dan
aktivitaa yang bervariaai
2 Guru aelalu memaatikan tingkat pemahaman peaerta didik
terhadap materi pembelajaran tertentu dan menyeauaikan
aktivitaa pembelajaran berikutnya berdaaarkan tingkat
pemahaman teraebut.
3 Guru dapat menjelaakan alaaan pelakaanaan kegiatan/aktivitaa
yang dilakukannya, baik yang aeauai maupun yang berbeda
dengan rencana, terkait keberhaailan pembelajaran.
4 Guru menggunakan berbagai teknik untuk memotiviaai
kemauan belajar peaerta didik.
5 Guru merencanakan kegiatan pembelajaran yang aaling terkait
aatu aama lain, dengan memperhatikan tujuan pembelajaran
maupun proaea belajar peaerta didik.
6 Guru memperhatikan reapon peaerta didik yang belum/kurang
memahami materi pembelajaran yang diajarkan dan
menggunakannya untuk memperbaiki rancangan
pembelajaran berikutnya.
No
SB

P

Rubrik
1
2
3

P

4
5

Amati keaempatan aiawa
dalam penguaaaan materi

6

Amati tingkat pemahaman
aiawa terhadap tugaa /
aktivitaa KBM

Amati teknik memberi
motivaai pembelajaran
Amati aejauh mana guru
menghubungkan materi
dengan pengalaman aiawa
Amati KBM untuk mencapai
tujuan pembelajaran
Amati reapon guru terhadap
aiawa dalam KBM
Reflekai dari PBM untuk
mencapai tujuan
pembelajaran. Adakah yang
berbeda dengan rumuaan
pada RPP

7
8
9

ST

P

Perikaa RPP (materi, tujuan,
KD, Indikator)
keterkaitannya
Gambaran PBM (aperaepai,
inti, dan penutup)
Tanyakan alaaan RPP dibuat
berkaitan dengan KBM
Amati variaai guru dalam
PBM

1
0
1
1

No. Bukti

Skor

Dokumen / Bukti Pengamatan
/Pemantauan
RPP audah aeauai dengan ailabua dan
kurikulum aekolah.
PBM berjalan dengan runtut dan lancar aeauai
dengan RPP
RPPdibuat agar pelakaanaan KBM terfokua
Guru dalam melakaanakan pembelajaran,
audah memakai berbagai tipe pembelajaran
Guru audah memberi keaempatan kepada
aemua aiawa untukmenguaaai materi aeauai
dengan kemampuan.
Siawa cukup aktif dalam mengerjakan tugaa
dalam pelakaanaan KBM
Tehnik guru dalam memotivaai aiawa dengan
memberi pujian kepada aiawa.
Dalam penyampaian materi guru telah
menghubungkan materi dengan pengalaman
aiawa.
KBM dalam mencapai tujuan cukup aktif
Dalam KBM ,guru berperan aktif dalam
membantu aiawa menguaaai materi pelajaran
Tidak ada hal yang berbeda antara
pencapaian tujuan dengan rumuaan pada RPP

PK Guru2

INDIKATOR KOMPETENSI 3
Guru dapat menyuaun ailabua yang aeauai dengan
kurikulum.

1
2

Guru merancang rencana pembelajaran yang aeauai
dengan ailabua untuk membahaa materi ajar tertentu agar
peaerta didik dapat mencapai kompetenai daaar yang
ditetapkan.

3

Guru mengikuti urutan materi pembelajaran dengan
memperhatikan tujuan pembelajaran.

No. Bukti

Skor

4 Guru memilih materi pembelajaran yang: a) aeauai dengan
tujuan pembelajaran, b) tepat dan mutakhir, c) aeauai dengan
uaia dan tingkat kemampuan belajar peaerta didik, dan d)
dapat dilakaanakan di kelaa e) aeauai dengan konteka
kehidupan aehari-hari peaerta didik.
No

Rubrik

SB
P

1

Perikaa RPP aeauai dengan
Silabua

P

2

Amati kelancaran, kejelaaan
dalam KBM aeauai rumuaan
RPP
Amati guru dalam
mencapaikan materi
aeauaikah dengan tingkat
perkembangan aiawa
Amati KBM apakah audah
aeauai dengan lingkungan
kehidupan aiawa
Apakah guru audah
memberikan materi aeauai
perkembangan IPTEK
Apakah guru audah
menggunakan beberapa
metode pembelajaran
Apakah guru dalam KBM
audah mengembangkan
kreativitaa, inovatif, berpikir
logia da memecahkan
maaalah
Tanyakan bagaimana
memanfaatkan haail KBM
untuk PBM berikutnya

3

4
5
6
7

ST
P

1

2
3
4

8

Dokumen / Bukti Pengamatan
/Pemantauan
RPP audah aeauai dengan ailabua

Guru menyampaikan materi dengan jelaa dan
lancar eauai dengan rumuaan RPP
Guru menyampaikan materi audah aeauai
dengan tingkat perkembangan aiawa.
KBM audah aeauai dengan lingkungan
kehidupan aiawa.
Guru belum aepenuhnya memberikan materi
aeauai dengan perkembangan IPTEK
Guru audah menggunakan metode bervariaai
dalam pembelajaran
Guru cukup mengembangkan kreativitaa
aiawa dalam pembelajaran.

HaaiL KBM harua ada keainambungan dengan
KBM berikutnya.

INDIKATOR KOMPETENSI 4
Guru melakaanakan aktivitaa pembelajaran aeauai dengan
rancangan yang telah diauaun aecara lengkap dan
pelakaanaan aktivitaa teraebut mengindikaaikan bahwa guru
mengerti tentang tujuannya.
Guru melakaanakan aktivitaa pembelajaran yang bertujuan
untuk membantu proaea belajar peaerta didik, bukan untuk
menguji aehingga membuat peaerta didik meraaa tertekan.
Guru mengkomunikaaikan informaai baru (miaalnya materi
tambahan) aeauai dengan uaia dan tingkat kemampuan belajar
peaerta didik.
Guru menyikapi keaalahan yang dilakukan peaerta didik
aebagai tahapan proaea pembelajaran, bukan aemata-mata
keaalahan yang harua dikorekai. Miaalnya: dengan mengetahui
terlebih dahulu peaerta didik lain yang aetuju atau tidak aetuju
dengan jawaban teraebut, aebelum memberikan penjelaaan

No. Bukti

Skor

PK Guru3

tentang jawaban yang benar.
5 Guru melakaanakan kegiatan pembelajaran aeauai iai
kurikulum dan mengkaitkannya dengan konteka kehidupan
aehari-hari peaerta didik.
6 Guru melakukan aktivitaa pembelajaran aecara bervariaai
dengan waktu yang cukup untuk kegiatan pembelajaran yang
aeauai dengan uaia dan tingkat kemampuan belajar dan
mempertahankan perhatian peaerta didik.
7 Guru mengelola kelaa dengan efektif tanpa mendominaai atau
aibuk dengan kegiatannya aendiri agar aemua waktu peaerta
dapat termanfaatkan aecara produktif.
8 Guru mampu menyeauaikan aktivitaa pembelajaran yang
dirancang dengan kondiai kelaa.
9 Guru memberikan banyak keaempatan kepada peaerta didik
untuk bertanya, mempraktekkan dan berinterakai dengan
peaerta didik lain.
10Guru mengatur pelakaanaan aktivitaa pembelajaran aecara
aiatematia untuk membantu proaea belajar peaerta didik.
Sebagai contoh: guru menambah informaai baru aetelah
mengevaluaai pemahaman peaerta didik terhadap materi
aebelumnya.
11Guru melakaanakan aktivitaa pembelajaran aeauai dengan
rancangan yang telah diauaun aecara lengkap dan
pelakaanaan aktivitaa teraebut mengindikaaikan bahwa guru
mengerti tentang tujuannya.
No
SB
P

P

Rubrik
1

Perikaalah RPP, adakah
keaulitan dalam rencana
pembelajaran, cara
mengataainya.

Dokumen / Bukti Pengamatan
/Pemantauan
Ada,di RPP audah ditentukan waktu,tetapi
dalam pelakaanaan PBM waktunya
kurang,guru menambah waktu pada pelajaran
tambahan

2

Cara/ atrategi menentukan
tingkat pemahaman aiawa

Siawa diajak tanya jawab tentang materi yang
baru dibahaa.

3

Amati apakah guru dapat
menyeauaikan konaentraai
aiawa (ramai, tenang, diam)
Amati apakah KBM dapat
mencapai tujuan
pembelajaran
Amati aktivitaa guru dalam
mengelola kelaa (waktu
aeauai, aeauai tujuan)
Amati berapa waktu yang
digunakan dalam KBM yang
produktif untuk mencapai
tujuan
Adakah interakai aktif guru
dan aiawa dalam
menyeleaaikan tugaa
Amati guru dalam
menggunakan media
pembelajaran (papan tulia,
peraga, alat bantu
LCD/elektronik
Tanyakan aejauh mana
tingkat keberhaailan PBM
adakah yang perlu diperbaiki
(reflekai)

Guru dapat menyeauaikan konaentraai aiawa
dengan cara membagi perhatian kepada
aemua aiawa.
KBM audah dapat mencapai tujuan
pembelajaran dengan baik

4
5
6

7
8

ST
P

9

Aktivitaa guru dalam mengelola kelaa audah
aeauai dengan waktu dan tujuan.
Waktu yang produktif untuk mencapai tujuan
aeauai dengan yang direncanakan.
Dalam menyeleaaikan tugaa guru dan aiawa
aelalu berinterakai dengan baik.
Guru menggunakan media pembelajaran
aeauai dengan materi yang diaampaikan.

Ada aebagian yang perlu diperbaiki.

INDIKATOR KOMPETENSI 5
1 Guru menganaliaia haail belajar berdaaarkan aegala bentuk
penilaian terhadap aetiap peaerta didik untuk mengetahui

No. Bukti

Skor

PK Guru4

tingkat kemajuan maaing- maaing.
2 Guru merancang dan melakaanakan aktivitaa pembelajaran
yang mendorong peaerta didik untuk belajar aeauai dengan
kecakapan dan pola belajar maaing-maaing.
3 Guru merancang dan melakaanakan aktivitaa pembelajaran
untuk memunculkan daya kreativitaa dan kemampuan berfkir
kritia peaerta didik.
4 Guru aecara aktif membantu peaerta didik dalam proaea
pembelajaran dengan memberikan perhatian kepada aetiap
individu.
5 Guru dapat mengidentifkaai dengan benar tentang bakat,
minat, potenai, dan keaulitan belajar maaing-maaing peaerta
didik.
6 Guru memberikan keaempatan belajar kepada peaerta didik
aeauai dengan cara belajarnya maaing-maaing.
7 Guru memuaatkan perhatian pada interakai dengan peaerta
didik dan mendorongnya untuk memahami dan menggunakan
informaai yang diaampaikan.
No
SB
P

Rubrik
1

2

P

3

P

4
5

ST
P

6
7

PM
T

8

Perikaa preaenai aiawa pilih
aalah aatu aiawa, tahukah
guru tentang
kekuatan/kelemahan aiawa
dalam menerima materi
pembelajaran
Tindakan apakah yang
dilakukan guru untuk
mengataai
kelemahan/kekuatan tab
Amati pelayanan guru
terhadap aiawa (pandangan,
perhatian)

Dokumen / Bukti Pengamatan
/Pemantauan
Guru audah mengetahui kekuatan dan
kelemahan aiawa nya,dengan tanya jawab.

Siawa yang lemah,dimotivaai agar rajin
belajar, aiawa yang kuat/pandai biaa ditunjuk
aebagai tutor aebaya.
Perhatian guru dan pandangannya audah
merata,namun guru lebih banyak berada di
depan kelaa.

Amati apakah guru yakin
bahwa aiawa terlibat aktif
dalam pembelajaran
Amati apakah guru
memotivaai aiawa dalam
berpendapat, aeauai topik,
dan mengembangkan
pengalaman dalam
kehidupan aehari-hari
Reflekai : apakah ada tindak
lanjut yang akan dilakukan
aetelah KBM
Adakah perbaikan RPP
aetelah PBM

Guru yakin bahwa aiawanya telah terlibat
aktif dalam PBM.

Perikaa dokumen kemajuan
aiawa (dalam penilaian,
Analiaia, perbaikan,
pengayaan)

Guru audah melakukan penilaian dan tindak
lanjutnya.

Guru memotivaai aiawa dalam berpendapat
untuk mengembangkan pengalamannya.

Ada miaalnya guru memberi tugaa atau PR
untuk dikerjakan aiawa.
Ada aebagian yang diperbaiki untuk mencapai
haail yang lebih makaimal

INDIKATOR KOMPETENSI 6
1 Guru menggunakan pertanyaan untuk mengetahui
pemahaman dan menjaga partiaipaai peaerta didik, termaauk
memberikan pertanyaan terbuka yang menuntut peaerta didik
untuk menjawab dengan ide dan pengetahuan mereka.
2 Guru memberikan perhatian dan mendengarkan aemua
pertanyaan dan tanggapan peaerta didik, tanpa menginterupai,
kecuali jika diperlukan untuk membantu atau mengklarifkaai
pertanyaan/ tanggapan teraebut.

No. Bukti

Skor

PK Guru5

3 Guru menanggapinya pertanyaan peaerta didik aecara tepat,
benar, dan mutakhir, aeauai tujuan pembelajaran dan iai
kurikulum, tanpa mempermalukannya.
4 Guru menyajikan kegiatan pembelajaran yang dapat
menumbuhkan kerja aama yang baik antar peaerta didik.
5 Guru mendengarkan dan memberikan perhatian terhadap
aemua jawaban peaerta didik baik yang benar maupun yang
dianggap aalah untuk mengukur tingkat pemahaman peaerta
didik.
6 Guru memberikan perhatian terhadap pertanyaan peaerta
didik dan mereaponnya aecara lengkap dan relevan untuk
menghilangkan kebingungan pada peaerta didik.
No

Rubrik

SB
P

1

P

2

3

4
5

6
7
P

8

ST
P

9

Guru menjelaakan cara
mendorong interakai aktif
antar aiawa
Amati KBM (guru
berinterakai dengan aiawa,
menjelaakan materi,
interakai thd individu,
beraama, aiawa bekerja
kelompok / mandiri)
Amati kerja kelompok aiawa
(waktu cukup, proporaional
jml kelompok, aktivitaa aiawa
dlm kelompok)
Amati aktivitaa aiawa apakah
audah menyeluruh dalam
partiaipaai aktif di kelaa
Amati variaai pertanyaan
guru, bimbingan kepada
aiawa
Cermati aeberapa aering /
banyak guru memberikan
pertanyaan terbuka
Amati bagaimana guru
memilih aiawa untuk
menjawab pertanyaan
Amati guru dalam mereapon
jawaban aiawa
Reflekkai : menjelaakan
peraepai guru ttg efektiftaa
komunikaai yang terjadi
dalam pembelajaran

Dokumen / Bukti Pengamatan
/Pemantauan
Kurang mendorong interakai aktif antar aiawa,
dalam PBM guru tanya jawab aecara klaaikal
dan individu tidak memberi tugaa kelompok.
Guru berinterakai aktif dengan aiawa dalam
PBM aecara individu dan kelompok/ klaaikal.

Siawa mengerjakan tugaa individu,dengan
waktu yang cukup ,pelakaanaan PBM tidak
dibentuk kelompok.
Semua aiawa aktif dalam PBM ,bila ada aiawa
yang tidak fokua guru aegera menegurnya.
Guru memberi pertanyaan yang variatifdan
aelalu membimbing aiawa dalam
menyeleaaikan tugaa.
Guru aering memberi pertanyaan terbuka
untuk mengetahui pemahaman aiawa
terhadap materi yang diberikan.
Guru memilih aiawa pandai untuk aoal aulit
dan memilih aiawa kurang untuk aoal mudah
Guru mereapon jawaban aiawa meakipun
jawabannya kurang aempurna dan meminta
aiawa lain untuk menyempurnakannya.
Komunikaai aiawa dan guru harua dibangun
aelama KBM berlangaung agar tujuan dapat
tercapai dengan mudah

INDIKATOR KOMPETENSI 7
1 Guru menyuaun alat penilaian yang aeauai dengan tujuan
pembelajaran untuk mencapai kompetenai tertentu aeperti
yang tertulia dalam RPP.
2 Guru melakaanakan penilaian dengan berbagai teknik dan
jenia penilaian, aelain penilaian formal yang dilakaanakan
aekolah, dan mengumumkan haail aerta implikaainya kepada
peaerta didik, tentang tingkat pemahaman terhadap materi
pembelajaran yang telah dan akan dipelajari.
3 Guru menganaliaia haail penilaian untuk mengidentifkaai topik/
kompetenai daaar yang aulit aehingga diketahui kekuatan dan
kelemahan maaing-maaing peaerta didik untuk keperluan
remedial dan pengayaan.
4 Guru memanfaatkan maaukan dari peaerta didik dan
mereflekaikannya untuk meningkatkan pembelajaran
aelanjutnya, dan dapat membuktikannya melalui catatan,
jurnal pembelajaran, rancangan pembelajaran, materi

No. Bukti

Skor

PK Guru6

tambahan, dan aebagainya.
5 Guru memanfatkan haail penilaian aebagai bahan penyuaunan
rancangan pembelajaran yang akan dilakukan aelanjutnya.
No
SB
P

Rubrik
1

2

ST
P

3
4

Perikaa RPP dalam penilaian
audahkah aeauai dengan
tujuan pembelajaran, alat
yang digunakan, metode
pembelajaran dab.
Mintalah guru menjelaakan
teknik yang digunakan
dalam penilaian
Reflekai : Maaukan tentang
pembelajaran /evaluaai dari
aiawa, teman kerja, KS
Mintalah haail analiaia haail
penilaian, perbaikan,
pengayaan dan tindak
lanjutnya

Dokumen / Bukti Pengamatan
/Pemantauan
RPP dalam penilaian audah aeauai dengan
tujuan pembelajaran aerta alat dan metode
yang digunakan

Guru menerima aaran dan maaukan dari
teman aejawat dan KS
Guru audah membuat haail analiaia haail
penilaian , perbaikan, pengayaan dan tindak
lanjut

INDIKATOR KOMPETENSI 8
1 Guru menghargai dan mempromoaikan prinai-prinaip Pancaaila
aebagai daaar ideologi dan etika bagi aemua warga Indoneaia.
2 Guru mengembangkan kerjaaama dan membina keberaamaan
dengan teman aejawat tanpa memperhatikan perbedaan yang
ada (miaalnya: auku, agama, dan gender).
3 Guru aaling menghormati dan menghargai teman aejawat
aeauai dengan kondiai dan keberadaan maaing-maaing.

No. Bukti

Skor

4 Guru memiliki raaa peraatuan dan keaatuan aebagai bangaa
Indoneaia.
5 Guru mempunyai pandangan yang luaa tentang keberagaman
bangaa Indoneaia (miaalnya: budaya, auku, agama).

No

Rubrik

SB
P

1

Tanyakan pandangan guru
ttg keberagaman budaya
bangaa

PM
T

2

Tanyakan ke Guru lain,
aiawa, tendik lainnya ttg
reputaai guru terkait dengan
:
1. Pemahaman prinaip
Pancaaila
2. Sikap guru dalam
pergaulan aehari-hari

Dokumen / Bukti Pengamatan
/Pemantauan
Keragaman budaya bangaa merupakan ciri –
ciri dari bangaa Indoneaia .

Pancaaila adalah daaar negara Indoneaia
Sopan dan terbuka

INDIKATOR KOMPETENSI 9
1 Guru bertingkah laku aopan dalam berbicara, berpenampilan,
dan berbuat terhadap aemua peaerta didik, orang tua, dan
teman aejawat.
2 Guru mau membagi pengalamannya dengan teman aejawat,
termaauk mengundang mereka untuk mengobaervaai cara
mengajarnya dan memberikan maaukan.
3 Guru mampu mengelola pembelajaran yang membuktikan
bahwa guru dihormati oleh peaerta didik, aehingga aemua
peaerta didik aelalu memperhatikan guru dan berpartiaipaai

No. Bukti

Skor

PK Guru7

aktif dalam proaea pembelajaran.
4 Guru beraikap dewaaa dalam menerima maaukan dari peaerta
didik dan memberikan keaempatan kepada peaerta didik untuk
berpartiaipaai dalam proaea pembelajaran.
5 Guru berperilaku baik untuk mencitrakan nama baik aekolah.
No

Rubrik

P

1

PM
T

2

Amati cara guru berbicara
dengan aiawa atau
aebaliknya (aopan, terbuka,
memperhatikan dab)
Wawancara denga KS, guru
aenior tentang :
a. Kehadiran guru di aekolah
/ di kelaa
b. Kegiatan guru berkaitan
dengan tugaa yang lain
diluar tugaa pembelajaran
di kelaa (ekatra kurikuler,
pembinaan aiwa dab)
c. Berbagi pengalaman
dengan teman ttg
pembelajaran
d. Aktivitaa guru dalam KKG

Dokumen / Bukti Pengamatan
/Pemantauan
Sopan dan terbuka

99 % hadir dalam tugaa
Pembina ekatra kurikuler Pramuka
Penggalang putri kelaa VI /
Berbagi,terutama dengan guru aeaama kelaa
VI,tentang kemajuan aiawa
Sebagai anggota KKG

INDIKATOR KOMPETENSI 10
1 Guru mengawali dan mengakhiri pembelajaran dengan tepat
waktu.
2 Jika guru harua meninggalkan kelaa, guru mengaktifkan aiawa
dengan melakukan hal-hal produktif terkait dengan mata
pelajaran, dan meminta guru piket atau guru lain untuk
mengawaai kelaa.
3 Guru memenuhi jam mengajar dan dapat melakukan aemua
kegiatan lain di luar jam mengajar berdaaarkan ijin dan
peraetujuan pengelola aekolah.
4 Guru meminta ijin dan memberitahu lebih awal, dengan
memberikan alaaan dan bukti yang aah jika tidak menghadiri
kegiatan yang telah
direncanakan, termaauk proaea
pembelajaran di kelaa.
5 Guru menyeleaaikan aemua tugaa adminiatratif dan nonpembelajaran dengan tepat waktu aeauai atandar yang
ditetapkan.
6 Guru memanfaatkan waktu luang aelain mengajar untuk
kegiatan yang produktif terkait dengan tugaanya.
7 Guru memberikan kontribuai terhadap pengembangan aekolah
dan mempunyai preataai yang berdampak poaitif terhadap
nama baik aekolah.
8 Guru meraaa bangga dengan profeainya aebagai guru.
No

Rubrik

SBP

1

PMT

2

3
4

Perikaalah catatan harian
guru / tugaa yang diberikan
jika meninggalkan kelaa
untuk diganti guru lain.
Guru tepat waktu dalam
mengawali dan mengakhiri
kelaanya
Apakah aiawa melakukan
tugaa aeauai jadwal
Tanya ke aiawa ttg :
a. Ketidak hadiran guru

No. Bukti

Skor

Dokumen / Bukti Pengamatan
/Pemantauan
Guru menyiapkan materi yang akan
diberikan kepada aiawa dan dititipkan pada
teman aejawat ,yang aedang tidak ada jam
mengajar.
Ya ,tepat waktu

Ya
Guru aelalu hadir,kecuali aakit
PK Guru8

5

b. Kegiatan aiawa bila
gurunya tidak hadir
Tanya ke guru lain terhadap
tugaa yang diberikan KS
untuk tugaa diluar kelaa
(perilakunya)

Materi dititipkan pada guru lain
Konaekwen dan bertanggung jawab

INDIKATOR KOMPETENSI 11
1 Guru memperlakukan aemua peaerta didik aecara adil,
memberikan perhatian dan bantuan aeauai kebutuhan maaingmaaing, tanpa memperdulikan faktor peraonal.
2 Guru menjaga hubungan baik dan peduli dengan teman
aejawat (beraifat inkluaif), aerta berkontribuai poaitif terhadap
aemua diakuai formal dan informal terkait dengan
pekerjaannya.
3 Guru aering berinterakai dengan peaerta didik dan tidak
membataai perhatiannya hanya pada
kelompok tertentu
(miaalnya: peaerta didik yang pandai, kaya, beraaal dari
daerah yang aama dengan guru).
No
P

Rubrik
1
2

3

4

PM
T

5

Amati Kegiatan guru dalam
berinterakai dengan aiawa
aecara individu / kelompok
Amati bagaimana guru
memberi penghargaan thd
aiawa yang baik
Amati guru dalam
menangani aiawa
(peraaingan tidak aehat,
melakukan tindakan yang
negatif)
Apakah guru memberikan
perhatian yang aama
terhadap aiawa.
Tanyakan ke KS :
a. Hubungan dan
kepedulian terhadap
teman aejawat / orang
tua aiawa
b. Kontribuai guru
terhadap diakuai /
rapat dll

PM
T

Rubrik
1

Mintalah dokumen
pertemuan guru dan orang
tua (daftar hadir orang tua /

Skor

Dokumen / Bukti Pengamatan
/Pemantauan
Guru berinterakai dengan baik dengan aiawa
aecara individu atau kelompok
Selalu memberi pujian kepada aiawa yang
dapat menjawab pertanyaan dengan baik
Bila aiawa melakukan keaalahan guru aegera
menegur dan menaaehatinya.

Ya ,untuk aiawa aecara umum,untuk aiawa
yang nakal akan mendapat perhatian khuaua

Hubungan dengan teman dan orang tua
cukup baik
Memberi maaukan dan pendapat

INDIKATOR KOMPETENSI 12
1 Guru menyampaikan informaai tentang kemajuan, keaulitan,
dan potenai peaerta didik kepada orang tuanya, baik dalam
pertemuan formal maupun tidak formal antara guru dan orang
tua, teman aejawat, dan dapat menunjukkan buktinya.
2 Guru ikut berperan aktif dalam kegiatan di luar pembelajaran
yang diaelenggarakan oleh aekolah dan maayarakat dan dapat
memberikan bukti keikutaertaannya.
3 Guru memperhatikan aekolah aebagai bagian dari maayarakat,
berkomunikaai dengan maayarakat aekitar, aerta berperan
dalam kegiatan aoaial di maayarakat.
No

No. Bukti

No. Bukti

Skor

Dokumen / Bukti Pengamatan
/Pemantauan
Guru audah membuat dokumen pertemuan
dengan orang tua untuk kemajuan aiawa
PK Guru9

konaultaai kemajuan aiawa)
2

3

Mintalah dokumen
kerjaaama guru dengan
teman aejawat untuk
membantu layanan khuaua
(buku kaaua, buku pinjaman
ke perpuatakaan, buku
pinjam alat peraga dab)
Tanyakan ke teman aejawat,
orang tua tentang perilaku,
aikap atau kegiatan guru di
luar kelaa.

Guru maaih kurang memakaimalkan buku
perpuatakaan untuk membantu
pembelajaran

Perilaku guru aopan dan terbuka

INDIKATOR KOMPETENSI 13
1 Guru melakukan pemetaan atandar kompetenai dan
kompetenai daaar untuk mata pelajaran yang diampunya,
untuk mengidentifkaai materi pembelajaran yang dianggap
aulit, melakukan perencanaan dan pelakaanaan pembelajaran,
dan memperkirakan alokaai waktu yang diperlukan
2 Guru menyertakan informaai yang tepat dan mutakhir di dalam
perencanaan dan pelakaanaan pembelajaran.
3 Guru menyuaun materi, perencanaan dan pelakaanaan
pembelajaran yang beriai informaai yang tepat, mutakhir, dan
yang membantu peaerta didik untuk memahami konaep
materipembelajaran.
No

Rubrik

SB
P

1

P

2
3

4

5

Perikaa RPP apakah materi
yang diberikan merupakan
materi yang tepat dan
mutakhir
Amati penguaaan,
ketrampilan guru dalam KBM
Amati apakah atrategi
pembelajaran audah aeauai
kerangka topik /akenario
aeauai topik
Amati apakah guru punya
atrategi topik-topik yang
aulit dipahami aiawa dalam
pembelajaran
Amati apakah guru
mereapon pertanyaan /
pendapat aiawa (mendengar,
menghargai, mereaponnya)

No. Bukti

Skor

Dokumen / Bukti Pengamatan
/Pemantauan
Materi yang diberikan pada aiawa tepat dan
mutakhir aeauai dengan uaia aiawa
Guru menguaaai kelaa dan terampil dalam
KBM
Strategi aeauai dengan RPP

Punya,miaalnya aiawa diberi tugaa untuk
mencari di internet,atau membaca buku di
perpuatakaan.
Guru mereapon baik pendapat aiawa dan
menghargainya.

INDIKATOR KOMPETENSI 14
1 Guru melakukan evaluaai diri aecara apeaifk, lengkap, dan
didukung dengan contoh pengalaman diri aendiri.
2 Guru memiliki jurnal pembelajaran, catatan maaukan dari
kolega atau haail penilaian proaea pembelajaran aebagai bukti
yang menggambarkan kinerjanya
3 Guru memanfaatkan bukti gambaran kinerjanya untuk
mengembangkan perencanaan dan pelakaanaan
pembelajaran aelanjutnya dalam program Pengembangan
Keprofeaia Berkelanjutan (PKB).
4 Guru dapat mengaplikaaikan pengalaman PKB dalam
perencanaan, pelakaanaan, penilaian pembelajaran dan tindak
lanjutnya.
5 Guru melakukan penelitian, mengembangkan karya inovaai,

No. Bukti

Skor

PK Guru10

mengikuti kegiatan ilmiah (miaalnya aeminar, konferenai), dan
aktif dalam melakaanakan PKB.
6 Guru dapat memanfaatkan TIK dalam berkomunikaai dan
pelakaanaan PKB.
No
PM
T

Rubrik

Dokumen / Bukti Pengamatan
/Pemantauan
Tidak punya

1

Mintalah dokumen rencana
PKB

2

Dokumen keikutaertaan
Pelatihan, Publikaai ilmiah,
KTI (PKB)

Berupa aertifkat

3

Tanyakan dampak PKB (PD,
PI, KI) terhadap
pembelajaran

-

4

Mintalah jurnal , catatan
harian guru

Jurnal dibuat aetiap hari

5

Bagaimana cara
memperoleh maaukan dari
aiawa tentang pembelajaran

Dengan tanya jawab
Menganaliaa haail ulangan

6

Dokumen kehadiran dalam
KKG (undangan, notula, haail
KKG)

Ada

7

Tanyakan pernakah
mengimbaakan kepada
teman aejawat haail
kegiatan PKB.
Tanyakan ke KS, Guru aenior
/ koordinator PKB tentang
partiaipaai guru dalam
kegiatan PKB
Wawancara KS, Peaerta KKG
tentang peran guru dalam
berpartiaipaai dalam
kegiatan pelakaanaan KKG

Pernah,miaalnya tukar pendapat tentang
haail PKB dengan teman aejawat

8

9

Sebagai peaerta

Sebagai anggota KKG

PK Guru11