Respons Pertumbuhan Tembakau (Nicotiana tabacum L.) Terhadap Pemberian Debu Vulkanik Gunung Sinabung Dan Dosis Pupuk Kompos

Lampiran 1 Jadwal Kegiatan Penelitian
No

Kegiatan
3

Minggu Ke4
5
6

7

8

X

X

X

X


X

X

X

X

X

X

X

X

c. Pembumbunan

X


X

d. Pengendalian Hama
dan Penyakit

X

X

X

X

X

1
1

2


Persiapan Areal
Penelitian

3

Persiapan Debu Vulkanik
dan Pupuk Kompos
Persiapan Media Tanam

4

Penanaman Bibit

5

Pemeliharaan:
a. Penyiraman
b. Penyiangan


6

Panen

7

Pengamatan Parameter:
a. Tinggi Tanaman (cm)
b. Diameter Batang
(mm)
c. Jumlah Daun per
pokok (helai)
d. Tebal Daun Pasir
(mm)
e. Tebal Daun Kaki I
(mm)
f. Luas Daun Pasir (cm2)
g. Luas Daun Kaki I
(cm2)
h. Panjang Akar (cm)

i. Bobot Kering
Tanaman (g)

2

9

X
X
X
X

X

X

X

X


X

X

X

X

X

X

X

X

X

X


X

X

X
X
X
X
X
X
X

Lampiran 2. Bagan Penelitian
Blok I

Blok II

Blok III

a.50 cm

V1K1

U
V2K2

V2K0

b. 50 cm

S
V0K2

V1K1

V0K0

V2K0

V1K0


V1K2

V0K1

V1K2

V0K1

V1K0

V2K1

V2K2

V2K2

V1K3

V2K1
18 m


V2K3

V2K3

V1K0

V0K3

V2K0

V0K2

V1K2

V0K1

V1K1

V2K1


V0K3

V1K3

V1K3

V0K0

V2K3

V0K0

V0K2

V0K3

6 m

Keterangan :
a. Jarak antar blok
b. Jarak antar plot

Lampiran 3. Bagan Tata Letak Polibeg dalam Pot

100 cm

B
30 cm

150 cm

Lampiran 4.Deskripsi Varietas
DESKRIPSI VARIETAS
Varietas Deli – 4
-

Habitus

: Berbentuk kerucut (tegak lurus ke

atas)
-

Bentuk/ permukaan daun

: Ovalis/ agak bergelombang

-

Urat daun

: Agak kasar

-

Tepi daun

: Rata

-

Warna daun

: Hijau terang

-

Panjang daun pasir (Z)

: 39.70 cm

-

Panjang daun kaki I (VA)

: 43. 80 cm

-

Panjang daun kaki II (VB)

: 39.30 cm

-

Lebar daun pasir (Z)

: 24.40 cm

-

Lebar daun kaki I (VA)

: 27.80 cm

-

Lebar daun kaki II (VB)

:

2.40 cm

-

Tebal daun pasir (Z)

:

0.34 mm

-

Tebal daun kaki I (VA)

:

0.30 mm

-

Tebal daun kaki II (VB)

:

0.28 mm

-

Tinggi tanaman

: 271.90 cm

-

Diameter batang

:

2.36 cm

-

Internodia

:

7.52 cm

-

Jumlah daun perpokok

: 36.00 lembar

-

Jumlah daun produksi Z

:

6.00 lembar

-

Jumlah daun produksi VA

:

8.00 lembar

-

Jumlah daun produksi VB

:

6.00 lembar

-

Tanaman mulai berbunga

: 50-55 hari

-

Ketahanan terhadap penyakit

:-

-

Ketahanan terhadap kekeringan : Agak tahan

Lampiran 5. Hasil Analisis Debu Vulkanik Gunung Sinabung *
No.
Keterangan Parameter
Hasil Analisis
Keterangan **
1 pH H2O
4,75
Masam
2 C-Organik (%)
2,44
Sedang
3 N- Total (%)
0,07
Sangat Rendah
4 C/N
34,85
Sangat Tinggi
5 P2O5 Total (%)
0,24
Sangat Tinggi
6 K2O (%)
0,12
Tinggi
7 MgO (%)
0,03
Sangat Rendah
8 KTK ( me/100g)
6,94
Rendah
* Dianalisis di Laboratorium Tanah Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP)
** Berdasarkan Kriteria Balai Penelitian Tanah Bogor, 2005

Lampiran 6. Hasil Analisis Pupuk Kompos *
No Keterangan Parameter
Hasil Analisis
1 pH H2O
5,90
2 C-Organik (%)
4,11
3 N (%)
0,54
4 C/N
7,61
5 P (%)
0,14
6 K (%)
0,44
7 Ca (%)
5,07
8 Mg (%)
2,31

Keterangan **
Agak Masam
Tinggi
Tinggi
Rendah
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi

* Dianalisis di Laboratorium Tanah dan Pupuk Balai Penelitian Tembakau Deli PTPN-2 Sampali
** Berdasarkan Kriteria Balai Penelitian Tanah Bogor, 2005

Lampiran 7. Hasil Analisis Tanah Awal *
No. Keterangan Parameter
Hasil Analisis
1 pH H2O
4,75
2 C-Organik (%)
1,16
3 N (%)
0,21
4 C/N
5,52
5 P Bbray II (mg kg-1)
66,25
6 K (me/100g)
0,83
7 Ca (me/100g)
4,10
8 Mg (me/100g)
0,75
9 KTK (me/100g)
12,93

Keterangan **
Masam
Rendah
Sedang
Rendah
Sangat Tinggi
Tinggi
Rendah
Rendah
Rendah

* Dianalisis di PT. Nusa Pusaka Kencana Analytical dan QC Laboratory
** Berdasarkan Kriteria Balai Penelitian Tanah Bogor, 2005

Lampiran 8. Hasil Analisis Tanah Akhir*
Parameter
No

Perlakuan

N
(%)

C

KTK

Ca

Keterangan **
Mg

K

(%) (me/100g) (me/100g) (me/100g) (me/100g)

pH

P
Bray
II
ppm

Kriteria
Balai Penelitian Tanah Bogor (2005)

1

V0K0

0,12 0,82

11,2

7,29

0,89

0,57

H2O
5,16

2

V0K1

0,14 1,02

10,63

8,99

0,85

0,57

6,04

48,06 R

R

R

S

R

S

3

V0K2

0,14 1,03

11,21

7,59

0,89

0,46

5,62

18,64 R

R

R

S

R

S

4

V0K3

0,14 1,08

10,57

9,2

1,04

0,66

6,18

40,1

R

R

S

R

T

5
6

V1K0
V1K1

0,11 0,69
0,13 0,87

10,06
11,28

6,26
9,03

0,77
0,82

0,42
0,42

4,93
5,44

21,14 R SR
40,3 R SR

R
R

S
S

R
R

S
S

7

V1K2

0,13 0,94

10,21

7,05

0,89

0,57

5,58

21,78 R SR

R

S

R

S

8

V1K3

0,16 1,17

11,79

9,77

0,98

0,71

6,13

90,23 R

R

R

S

R

T

9

V2K0

0,13 0,88

11,75

7,53

0,94

0,56

4,76

22,44 R SR

R

S

R

10

V2K1

0,14 0,99

10,26

9,75

0,82

0,47

5,24

49,82 R SR

R

S

11

V2K2

0,14 1,00

10,58

7,38

0,87

0,54

5,52

17,46 R

R

R

12

V2K3

0,16 1,18

11,21

10,39

0,85

0,62

5,20

46,98 R

R

R

* Dianalisis di PT. Nusa Pusaka Kencana Analytical dan QC Laboratory
** Keterangan : SR = Sangat Rendah R = Rendah, S = Sedang, T = Tinggi, ST = Sangat Tinggi

26,68 R SR

R

S

R

S

R

Masam
Agak
Masam
Agak
Masam
Agak
Masam
Masam
Masam

T
ST
S
ST
S
ST

ST

S

Masam
Agak
Masam
Masam

S

R

S

Masam

ST

S

R

S

Masam

S

S

R

T

Masam

ST

S

Lampiran 9. Data Pengamatan Tinggi Tanaman 18 HSPT (cm)
Ulangan
Perlakuan
Total
Rataan
I
II
III
5,45
4,75
8,38
18,58
6,19
V0K0
6,85
6,93
5,63
19,42
6,47
V0K1
9,30
6,27
5,12
20,68
6,89
V0K2
6,52
7,47
7,02
21,00
7,00
V0K3
4,37
5,50
4,55
14,42
4,81
V1K0
6,89
6,75
5,70
19,34
6,45
V1K1
5,23
5,83
7,57
18,63
6,21
V1K2
6,18
6,88
6,45
19,52
6,51
V1K3
5,03
3,18
5,75
13,97
4,66
V2K0
4,38
7,03
6,32
17,73
5,91
V2K1
3,65
9,58
6,85
20,08
6,69
V2K2
5,22
5,80
7,50
18,52
6,17
V2K3
Total
69,08
75,98
76,83
221,89
Rataan
5,76
6,33
6,40
6,16
Lampiran 10. Sidik Ragam Tinggi Tanaman 18 HSPT
SK
db
JK
KT
F Hit.
Blok
2
3,02
1,51
0,69
Perlakuan
11
17,98
1,63
0,75
Debu Vulkanik
2
4,20
2,10
0,97
Linear
1
1,22
1,22
0,56
Kuadratik
1
0,08
0,08
0,03
Pupuk Kompos
3
11,28
3,76
1,73
Linear
1
8,50
8,50
3,91
Kuadratik
1
2,72
2,72
1,25
Interaksi
6
2,51
0,42
0,19
Galat
22
47,76
2,17
Total
35
68,75
FK =
KK =

Ket :

1367,644
0,23

tn = tidak nyata
* = Nyata

F.05
3,44
2,26
3,44
4,30
4,30
3,05
4,3
4,3
2,55

Ket.
tn
tn
tn
tn
tn
tn
tn
tn
tn

Lampiran 11. Data Pengamatan Tinggi Tanaman 25 HSPT (cm)
Ulangan
Perlakuan
Total
Rataan
I
II
III
13,65
11,40
13,40
38,45
12,82
V0K0
15,22
8,40
15,40
39,02
13,01
V0K1
10,40
18,00
13,97
42,37
14,12
V0K2
14,22
11,03
17,08
42,33
14,11
V0K3
11,10
9,53
13,48
34,11
11,37
V1K0
15,48
9,82
13,40
38,70
12,90
V1K1
11,37
13,55
14,60
39,51
13,17
V1K2
16,27
11,07
14,32
41,65
13,88
V1K3
10,08
10,47
12,50
33,05
11,02
V2K0
10,25
11,05
12,28
33,58
11,19
V2K1
8,78
12,68
14,77
36,23
12,08
V2K2
11,73
9,85
14,48
36,07
12,02
V2K3
Total
148,55 136,85 169,68 455,08
Rataan
12,38
11,40
14,14
12,64
Lampiran 12. Sidik Ragam Tinggi Tanaman 25 HSPT
SK
db
JK
KT
F Hit.
Blok
2
46,13 23,06
4,44
Perlakuan
11
40,36
3,67
0,71
Debu Vulkanik
2
23,14 11,57
2,23
Linear
1
7,50
7,50
1,44
Kuadratik
1
0,09
0,09
0,02
Pupuk Kompos
3
14,55
4,85
0,93
Linear
1
13,96 13,96
2,69
Kuadratik
1
0,39
0,39
0,08
Interaksi
6
2,67
0,45
0,09
Galat
22
114,32
5,20
Total
35
200,81
FK =
KK =

Ket :

5752,59
0,18

tn = tidak nyata
* = Nyata

F.05
3,44
2,26
3,44
4,30
4,30
3,05
4,3
4,3
2,55

Ket.
*
tn
tn
tn
tn
tn
tn
tn
tn

Lampiran 13. Data Pengamatan Tinggi Tanaman 32 HSPT (cm)
Ulangan
Perlakuan
Total
Rataan
I
II
III
39,99
19,23
23,30
82,52
27,51
V0K0
30,52
28,48
24,92
83,92
27,97
V0K1
29,02
29,37
27,82
86,20
28,73
V0K2
23,57
29,87
34,98
88,42
29,47
V0K3
24,83
19,55
35,90
80,28
26,76
V1K0
37,15
19,75
26,48
83,38
27,79
V1K1
15,63
34,23
34,52
84,38
28,13
V1K2
27,10
32,85
25,97
85,92
28,64
V1K3
23,63
21,65
29,97
75,25
25,08
V2K0
21,57
24,98
29,63
76,18
25,39
V2K1
17,47
28,87
32,95
79,28
26,43
V2K2
25,53
24,67
29,37
79,57
26,52
V2K3
Total
316,01 313,50 355,80 985,31
Rataan
26,33
26,13
29,65
27,37
Lampiran 14. Sidik Ragam Tinggi Tanaman 32 HSPT
SK
db
JK
KT
F Hit.
Blok
2
93,86
46,93
1,04
Perlakuan
11
60,40
5,49
0,12
Debu Vulkanik
2
43,28
21,64
0,48
linear
1
13,15
13,15
0,29
kuadratik
1
0,55
0,55
0,01
Pupuk Kompos
3
16,26
5,42
0,12
linear
1
16,15 16,15
0,36
Kuadratik
1
0,05
0,05
0,00
Interaksi
6
0,85
0,14
0,00
Galat
22
997,38 45,34
Total
35
1151,64
FK =
KK =

Ket :

26967,48
0,24

tn = tidak nyata
* = Nyata

F.05
3,44
2,26
3,44
4,30
4,30
3,05
4,3
4,3
2,55

Ket.
tn
tn
tn
tn
tn
tn
tn
tn
tn

Lampiran 15. Data Pengamatan Tinggi Tanaman 39 HSPT (cm)
Perlakuan
V0K0
V0K1
V0K2
V0K3
V1K0
V1K1
V1K2
V1K3
V2K0
V2K1
V2K2
V2K3
Total
Rataan

I
43,80
41,39
29,60
33,82
33,07
49,98
29,17
39,48
30,98
27,10
27,58
33,73
419,71
34,98

Ulangan
II
III
30,93
27,80
34,03
32,28
42,63
38,53
35,27
43,75
27,97
39,95
25,67
28,98
40,45
39,60
31,59
40,98
33,78
31,45
37,97
35,58
36,48
40,19
36,35
35,45
413,12 434,55
34,43
36,21

Total

Rataan

102,53
107,70
110,77
112,83
100,98
104,63
109,22
112,05
96,21
100,65
104,25
105,54
1267,39

34,18
35,90
36,92
37,61
33,66
34,88
36,41
37,35
32,07
33,55
34,75
35,18
35,21

Lampiran 16. Sidik Ragam Tinggi Tanaman 39 HSPT
SK
db
JK
KT
F Hit.
Blok
2
20,08
10,04
0,22
Perlakuan
11
94,78
8,62
0,19
Debu Vulkanik
2
33,25
16,62
0,36
Linear
1
10,26
10,26
0,22
Kuadratik
1
0,35
0,35
0,01
Pupuk Kompos
3
60,78
20,26
0,44
Linear
1
59,33
59,33
1,27
Kuadratik
1
1,39
1,39
0,03
Interaksi
6
0,75
0,13
0,00
Galat
22
1023,90
46,54
Total
35
1138,76
FK =
KK =

Ket :

44618,7
0,19

tn = tidak nyata
* = Nyata

F.05
3,44
2,26
3,44
4,30
4,30
3,05
4,3
4,3
2,55

Ket.
tn
tn
tn
tn
tn
tn
tn
tn
tn

Lampiran 17. Data Pengamatan Tinggi Tanaman 46 HSPT (cm)
Ulangan
Perlakuan
Total
Rataan
I
II
III
52,87
35,47
33,83
122,17 40,72
V0K0
48,73
38,50
36,60
123,83 41,28
V0K1
33,01
49,77
44,60
127,37 42,46
V0K2
40,23
38,58
51,07
129,88 43,29
V0K3
38,53
33,35
45,87
117,75 39,25
V1K0
52,37
32,98
36,42
121,77 40,59
V1K1
33,05
50,06
42,58
125,69 41,90
V1K2
47,02
36,29
45,37
128,68 42,89
V1K3
37,38
38,52
39,80
115,70 38,57
V2K0
33,65
44,78
39,95
118,38 39,46
V2K1
34,48
46,95
43,25
124,68 41,56
V2K2
42,75
46,08
39,05
127,88 42,63
V2K3
Total
494,07 491,34 498,38 1483,79
Rataan
41,17
40,94
41,53
41,22
Lampiran 18. Sidik Ragam Tinggi Tanaman 46 HSPT
SK
db
JK
KT
F Hit.
Blok
2
2,10
1,05
0,02
Perlakuan
11
77,55
7,05
0,13
Debu Vulkanik
2
11,55
5,78
0,10
Linear
1
3,83
3,83
0,07
Kuadratik
1
0,01
0,01
0,00
Pupuk Kompos
3
63,32
21,11
0,38
Linear
1
62,70
62,70
1,13
Kuadratik
1
0,00
0,00
0,00
Interaksi
6
2,68
0,45
0,01
Galat
22
1222,07
55,55
Total
35
1301,73
FK =
KK =

Ket :

61156,6
0,18

tn = tidak nyata
* = Nyata

F.05
3,44
2,26
3,44
4,30
4,30
3,05
4,3
4,3
2,55

Ket.
tn
tn
tn
tn
tn
tn
tn
tn
tn

Lampiran 19. Data Pengamatan Diameter Batang Tanaman 18 HSPT (mm)
Ulangan
Perlakuan
Total
Rataan
I
II
III
8,44
7,24
9,04
24,71
8,24
V0K0
8,90
7,92
8,10
24,92
8,31
V0K1
8,92
8,86
8,28
26,05
8,68
V0K2
8,77
7,68
9,97
26,41
8,80
V0K3
7,28
7,33
7,02
21,63
7,21
V1K0
8,09
7,58
6,99
22,66
7,55
V1K1
6,96
8,49
8,55
24,00
8,00
V1K2
8,87
7,94
7,98
24,79
8,26
V1K3
7,35
7,52
6,35
21,22
7,07
V2K0
7,08
8,01
7,39
22,48
7,49
V2K1
6,84
8,68
8,08
23,60
7,87
V2K2
7,68
7,86
8,57
24,10
8,03
V2K3
Total
95,15
95,10
96,31
286,57
Rataan
7,93
7,93
8,03
7,96
Lampiran 20. Sidik Ragam Diameter Batang Tanaman 18 HSPT
SK
db
JK
KT
F Hit.
F.05
Blok
2
0,08
0,04
0,08
3,44
Perlakuan
11
9,81
0,89
1,73
2,26
Debu Vulkanik
2
1,73
0,87
1,68
3,44
Linear
1
0,57
0,57
1,11
4,30
Kuadratik
1
0,00
0,00
0,00
4,30
Pupuk Kompos
3
0,42
0,14
0,27
3,05
Linear
1
0,33
0,33
0,64
4,3
Kuadratik
1
0,06
0,06
0,11
4,3
Interaksi
6
7,66
1,28
2,48
2,55
Galat
22
11,34
0,52
Total
35
21,23
FK =
KK =

Ket :

2281,11
0,09

tn = tidak nyata
* = Nyata

Ket.
tn
tn
tn
tn
tn
tn
tn
tn
tn

Lampiran 21. Data Pengamatan Diameter Batang Tanaman 25 HSPT (mm)
Ulangan
Perlakuan
Total
Rataan
I
II
III
9,06
8,19
9,97
27,22
9,07
V0K0
9,82
8,68
9,42
27,92
9,31
V0K1
10,20
9,46
9,16
28,83
9,61
V0K2
8,92
9,66
10,58
29,16
9,72
V0K3
8,36
7,98
8,24
24,58
8,19
V1K0
10,35
8,30
8,56
27,21
9,07
V1K1
7,96
9,78
9,89
27,63
9,21
V1K2
10,64
8,77
8,96
28,36
9,45
V1K3
8,08
8,15
7,67
23,90
7,97
V2K0
8,06
9,57
8,26
25,89
8,63
V2K1
7,97
9,79
9,14
26,90
8,97
V2K2
8,89
8,96
9,75
27,60
9,20
V2K3
Total
108,30 107,28 109,61 325,18
Rataan
9,02
8,94
9,13
9,03
Lampiran 22. Sidik Ragam Diameter Batang Tanaman 25 HSPT
SK
db
JK
KT
F Hit.
F.05
Blok
2
0,23
0,11
0,17
3,44
Perlakuan
11
9,39
0,85
1,28
2,26
Debu Vulkanik
2
3,11
1,56
2,33
3,44
Linear
1
0,98
0,98
1,47
4,30
Kuadratik
1
0,02
0,02
0,04
4,30
Pupuk Kompos
3
0,70
0,23
0,35
3,05
Linear
1
0,26
0,26
0,40
4,3
Kuadratik
1
0,40
0,40
0,59
4,3
Interaksi
6
5,58
0,93
1,40
2,55
Galat
22
14,66
0,67
Total
35
24,28
FK =
KK =

Ket :

2937,33
0,09

tn = tidak nyata
* = Nyata

Ket.
tn
tn
tn
tn
tn
tn
tn
tn
tn

Lampiran 23. Data Pengamatan Diameter Batang Tanaman 32 HSPT (mm)
Ulangan
Perlakuan
Total
Rataan
I
II
III
10,09
8,91
10,47
29,48
9,83
V0K0
11,17
9,37
9,07
29,61
9,87
V0K1
11,06
9,69
9,90
30,66
10,22
V0K2
9,88
10,46
11,09
31,43
10,48
V0K3
9,43
8,65
9,53
27,61
9,20
V1K0
10,93
8,39
8,96
28,29
9,43
V1K1
8,70
10,03
10,87
29,60
9,87
V1K2
11,02
9,25
9,98
30,25
10,08
V1K3
9,18
9,08
8,18
26,44
8,81
V2K0
8,85
10,01
8,90
27,75
9,25
V2K1
8,17
10,20
10,04
28,41
9,47
V2K2
9,25
9,58
9,96
28,79
9,60
V2K3
Total
117,73 113,62 116,95 348,30
Rataan
9,81
9,47
9,75
9,67
Lampiran 24. Sidik Ragam Diameter Batang Tanaman 32 HSPT
SK
db
JK
KT
F Hit.
F.05
Blok
2
0,79
0,40
0,51
3,44
Perlakuan
11
7,36
0,67
0,86
2,26
Debu Vulkanik
2
4,00
2,00
2,57
3,44
Linear
1
1,33
1,33
1,71
4,30
Kuadratik
1
0,00
0,00
0,00
4,30
Pupuk Kompos
3
3,18
1,06
1,36
3,05
Linear
1
3,15
3,15
4,05
4,3
Kuadratik
1
0,00
0,00
0,00
4,3
Interaksi
6
0,18
0,03
0,04
2,55
Galat
22
17,13
0,78
Total
35
25,28
FK =
KK =

Ket :

3369,76
0,09

tn = tidak nyata
* = Nyata

Ket.
tn
tn
tn
tn
tn
tn
tn
tn
tn

Lampiran 25. Data Pengamatan Diameter Batang Tanaman 39 HSPT (mm)
Ulangan
Perlakuan
Total
Rataan
I
II
III
10,71
9,60
11,08
31,39
10,46
V0K0
11,92
10,48
9,93
32,32
10,77
V0K1
11,85
10,73
10,62
33,20
11,07
V0K2
10,75
11,77
11,92
34,45
11,48
V0K3
10,52
9,91
10,32
30,75
10,25
V1K0
11,66
10,52
9,10
31,28
10,43
V1K1
9,58
11,04
11,26
31,88
10,63
V1K2
11,72
10,26
10,66
32,64
10,88
V1K3
10,67
10,00
9,96
30,64
10,21
V2K0
9,48
11,66
9,96
31,10
10,37
V2K1
9,07
11,39
11,13
31,59
10,53
V2K2
10,19
10,74
10,92
31,85
10,62
V2K3
Total
128,12 128,11 126,86 383,08
Rataan
10,68
10,68
10,57
10,64
Lampiran 26. Sidik Ragam Diameter Batang Tanaman 39 HSPT
SK
db
JK
KT
F Hit.
F.05
Blok
2
0,09
0,04
0,05
3,44
Perlakuan
11
4,40
0,40
0,50
2,26
Debu Vulkanik
2
1,76
0,88
1,09
3,44
Linear
1
0,53
0,53
0,66
4,30
Kuadratik
1
0,02
0,02
0,03
4,30
Pupuk Kompos
3
2,33
0,78
0,97
3,05
Linear
1
2,32
2,32
2,89
4,3
Kuadratik
1
0,00
0,00
0,00
4,3
Interaksi
6
0,32
0,05
0,07
2,55
Galat
22
17,69
0,80
Total
35
22,18
FK =
KK =

Ket :

4076,44
0,08

tn = tidak nyata
* = Nyata

Ket.
tn
tn
tn
tn
tn
tn
tn
tn
tn

Lampiran 27. Data Pengamatan Diameter Batang Tanaman 46 HSPT (mm)
Ulangan
Perlakuan
Total
Rataan
I
II
III
12,59
10,23
11,69
34,52
11,51
V0K0
12,45
12,06
11,03
35,54
11,85
V0K1
12,75
11,36
11,65
35,77
11,92
V0K2
11,06
12,81
12,25
36,12
12,04
V0K3
11,57
10,41
11,02
32,99
11,00
V1K0
12,38
11,78
10,39
34,54
11,51
V1K1
10,51
12,06
12,45
35,02
11,67
V1K2
12,05
11,99
11,64
35,67
11,89
V1K3
11,32
10,59
10,77
32,68
10,89
V2K0
10,91
12,25
10,76
33,91
11,30
V2K1
10,07
12,25
12,39
34,71
11,57
V2K2
11,35
11,94
11,82
35,10
11,70
V2K3
Total
138,99 139,73 137,86 416,58
Rataan
11,58
11,64
11,49
11,57
Lampiran 28. Sidik Ragam Diameter Batang Tanaman 46 HSPT
SK
db
JK
KT
F Hit.
F.05
Blok
2
0,15
0,07
0,10
3,44
Perlakuan
11
4,24
0,39
0,51
2,26
Debu Vulkanik
2
1,32
0,66
0,87
3,44
Linear
1
0,42
0,42
0,56
4,30
Kuadratik
1
0,01
0,01
0,01
4,30
Pupuk Kompos
3
2,79
0,93
1,23
3,05
Linear
1
2,60
2,60
3,44
4,3
Kuadratik
1
0,16
0,16
0,21
4,3
Interaksi
6
0,14
0,02
0,03
2,55
Galat
22
16,64
0,76
Total
35
21,03
FK =
KK =

Ket :

4820,43
0,07

tn = tidak nyata
* = Nyata

Ket.
tn
tn
tn
tn
tn
tn
tn
tn
tn

Lampiran 29. Data Pengamatan Jumlah Daun Tanaman 18 HSPT (helai)
Ulangan
Perlakuan
Total
Rataan
I
II
III
4,50
4,35
3,59
12,44
4,15
V0K0
3,53
4,65
4,83
13,02
4,34
V0K1
4,45
5,17
4,43
14,05
4,68
V0K2
4,87
4,77
4,93
14,58
4,86
V0K3
4,67
4,24
3,45
12,36
4,12
V1K0
4,50
3,96
4,00
12,46
4,15
V1K1
3,46
4,87
5,00
13,32
4,44
V1K2
4,67
4,87
4,37
13,90
4,63
V1K3
3,68
4,42
4,07
12,17
4,06
V2K0
3,53
4,25
4,07
11,85
3,95
V2K1
3,63
4,17
4,76
12,56
4,19
V2K2
4,83
4,78
3,98
13,59
4,53
V2K3
Tatal
50,33
54,49
51,49
156,30
Rataan
4,19
4,54
4,29
4,34
Lampiran 30. Sidik Ragam Jumlah Daun Tanaman 18 HSPT
SK
db
JK
KT
F Hit.
F.05
Blok
2
0,77
0,38
1,60
3,44
Perlakuan
11
2,69
0,24
1,02
2,26
Debu Vulkanik
2
0,63
0,32
1,33
3,44
Linear
1
0,21
0,21
0,89
4,30
Kuadratik
1
0,00
0,00
0,00
4,30
Pupuk Kompos
3
1,91
0,64
2,67
3,05
Linear
1
1,78
1,78
7,47
4,3
Kuadratik
1
0,09
0,09
0,36
4,3
Interaksi
6
0,14
0,02
0,10
2,55
Galat
22
5,25
0,24
Total
35
8,71
FK =
KK =

Ket :

678,64
0,11

tn = tidak nyata
* = Nyata

Ket.
tn
tn
tn
tn
tn
tn
*
tn
tn

Lampiran 31. Data Pengamatan Jumlah Daun Tanaman 25 HSPT (helai)
Ulangan
Perlakuan
Total
Rataan
I
II
III
5,35
5,09
4,33
14,77
4,92
V0K0
5,46
4,85
5,03
15,34
5,11
V0K1
4,83
5,89
4,83
15,56
5,19
V0K2
5,28
5,13
5,27
15,69
5,23
V0K3
4,67
4,57
4,95
14,18
4,73
V1K0
4,97
4,52
4,87
14,35
4,78
V1K1
4,23
4,78
5,67
14,68
4,89
V1K2
4,83
5,43
4,67
14,93
4,98
V1K3
4,23
4,57
4,37
13,17
4,39
V2K0
4,00
4,83
5,05
13,88
4,63
V2K1
3,93
4,83
5,33
14,10
4,70
V2K2
4,95
4,98
4,83
14,76
4,92
V2K3
Total
56,74
59,48
59,21
175,42
Rataan
4,73
4,96
4,93
4,87
Lampiran 32. Sidik Ragam Jumlah Daun Tanaman 25 HSPT
SK
db
JK
KT
F Hit.
F.05
Blok
2
0,38
0,19
0,95
3,44
Perlakuan
11
1,96
0,18
0,89
2,26
Debu Vulkanik
2
1,25
0,63
3,14
3,44
Linear
1
0,41
0,41
2,07
4,30
Kuadratik
1
0,00
0,00
0,01
4,30
Pupuk Kompos
3
0,63
0,21
1,05
3,05
Linear
1
0,62
0,62
3,09
4,3
Kuadratik
1
0,00
0,00
0,02
4,3
Interaksi
6
0,08
0,01
0,07
2,55
Galat
22
4,38
0,20
Total
35
6,72
FK =
KK =

Ket :

854,815
0,09

tn = tidak nyata
* = Nyata

Ket.
tn
tn
tn
tn
tn
tn
tn
tn
tn

Lampiran 33. Data Pengamatan Jumlah Daun Tanaman 32 HSPT (helai)
Ulangan
Perlakuan
Total
Rataan
I
II
III
7,17
6,63
7,33
21,13
7,04
V0K0
8,17
6,67
7,46
22,29
7,43
V0K1
7,33
8,26
7,50
23,09
7,70
V0K2
7,50
6,83
9,00
23,33
7,78
V0K3
6,41
6,33
6,57
19,31
6,44
V1K0
10,00
5,67
6,17
21,83
7,28
V1K1
6,17
8,17
7,97
22,30
7,43
V1K2
8,47
7,67
6,80
22,93
7,64
V1K3
5,67
5,93
6,33
17,93
5,98
V2K0
5,93
7,67
8,03
21,63
7,21
V2K1
5,57
7,17
9,43
22,17
7,39
V2K2
6,87
8,37
7,34
22,57
7,52
V2K3
Total
85,24
85,36
89,93
260,53
Rataan
7,10
7,11
7,49
7,24
Lampiran 34. Sidik Ragam Jumlah Daun Tanaman 32 HSPT
SK
db
JK
KT
F Hit.
F.05
Blok
2
1,19
0,59
0,44
3,44
Perlakuan
11
9,35
0,85
0,63
2,26
Debu Vulkanik
2
1,31
0,65
0,48
3,44
Linear
1
0,43
0,43
0,32
4,30
Kuadratik
1
0,00
0,00
0,00
4,30
Pupuk Kompos
3
7,30
2,43
1,80
3,05
Linear
1
6,12
6,12
4,53
4,3
Kuadratik
1
1,03
1,03
0,76
4,3
Interaksi
6
0,75
0,12
0,09
2,55
Galat
22
29,70
1,35
Total
35
40,25
FK =
KK =

Ket :

1885,44
0,16

tn = tidak nyata
* = Nyata

Ket.
tn
tn
tn
tn
tn
tn
*
tn
tn

Lampiran 35. Data Pengamatan Jumlah Daun Tanaman 39 HSPT (helai)
Ulangan
Perlakuan
Total
Rataan
I
II
III
7,93
7,45
8,17
23,55
7,85
V0K0
10,24
7,77
6,83
24,84
8,28
V0K1
7,67
9,17
9,50
26,34
8,78
V0K2
7,95
8,73
9,90
26,58
8,86
V0K3
6,85
7,97
7,55
22,37
7,46
V1K0
10,67
6,79
6,96
24,41
8,14
V1K1
6,88
9,83
8,59
25,31
8,44
V1K2
10,85
8,79
6,73
26,37
8,79
V1K3
7,76
7,10
7,27
22,13
7,38
V2K0
6,67
8,07
8,67
23,40
7,80
V2K1
6,07
8,53
10,50
25,10
8,37
V2K2
8,17
8,45
9,00
25,62
8,54
V2K3
Total
97,71
98,64
99,66
296,01
Rataan
8,14
8,22
8,31
8,22
Lampiran 36. Sidik Ragam Jumlah Daun Tanaman 39 HSPT
SK
db
JK
KT
F Hit.
F.05
Blok
2
0,16
0,08
0,04
3,44
Perlakuan
11
8,52
0,77
0,37
2,26
Debu Vulkanik
2
1,07
0,54
0,26
3,44
Linear
1
0,36
0,36
0,17
4,30
Kuadratik
1
0,00
0,00
0,00
4,30
Pupuk Kompos
3
7,30
2,43
1,17
3,05
Linear
1
7,07
7,07
3,39
4,3
Kuadratik
1
0,22
0,22
0,10
4,3
Interaksi
6
0,14
0,02
0,01
2,55
Galat
22
45,85
2,08
Total
35
54,53
FK =
KK =

Ket :

2433,99
0,17

tn = tidak nyata
* = Nyata

Ket.
tn
tn
tn
tn
tn
tn
tn
tn
tn

Lampiran 37. Data Pengamatan Jumlah Daun Tanaman 46 HSPT (helai)
Ulangan
Perlakuan
Total
Rataan
I
II
III
9,70
9,56
10,43
29,69
9,90
V0K0
12,46
9,69
8,67
30,82
10,27
V0K1
7,87
11,63
11,83
31,33
10,44
V0K2
9,58
10,83
11,50
31,91
10,64
V0K3
8,67
9,97
9,59
28,22
9,41
V1K0
11,95
7,98
8,65
28,58
9,53
V1K1
7,97
10,93
9,96
28,86
9,62
V1K2
11,05
9,96
8,65
29,66
9,89
V1K3
8,09
7,96
8,97
25,01
8,34
V2K0
7,97
9,41
8,97
26,35
8,78
V2K1
7,16
9,00
11,12
27,28
9,09
V2K2
7,67
8,98
10,77
27,42
9,14
V2K3
Total
110,12 115,91 119,11
345,13
Rataan
9,18
9,66
9,93
9,59
Lampiran 38. Sidik Ragam Jumlah Daun Tanaman 46 HSPT
SK
db
JK
KT
F Hit.
F.05
Blok
2
3,46
1,73
0,79
3,44
Perlakuan
11
15,56
1,41
0,64
2,26
Debu Vulkanik
2
13,07
6,53
2,97
3,44
Linear
1
4,35
4,35
1,98
4,30
Kuadratik
1
0,00
0,00
0,00
4,30
Pupuk Kompos
3
2,25
0,75
0,34
3,05
Linear
1
2,20
2,20
1,00
4,3
Kuadratik
1
0,05
0,05
0,02
4,3
Interaksi
6
0,24
0,04
0,02
2,55
Galat
22
48,38
2,20
Total
35
67,40
FK =
KK =

Ket :

3308,84
0,15

tn = tidak nyata
* = Nyata

Ket.
tn
tn
tn
tn
tn
tn
tn
tn
tn

Lampiran 39. Data Pengamatan Tebal Daun Pasir 44 HSPT (mm)
Ulangan
Perlakuan
Total
Rataan
I
II
III
0,385
0,277
0,217
0,879
0,293
V0K0
0,269
0,287
0,387
0,942
0,314
V0K1
0,246
0,282
0,485
1,013
0,338
V0K2
0,281
0,498
0,265
1,045
0,348
V0K3
0,217
0,322
0,213
0,752
0,251
V1K0
0,267
0,263
0,243
0,772
0,257
V1K1
0,262
0,329
0,226
0,817
0,272
V1K2
0,268
0,352
0,279
0,900
0,300
V1K3
0,197
0,294
0,226
0,718
0,239
V2K0
0,221
0,289
0,226
0,736
0,245
V2K1
0,213
0,297
0,265
0,775
0,258
V2K2
0,282
0,285
0,279
0,846
0,282
V2K3
Total
3,109
3,776
3,310 10,195
Rataan
0,259
0,315
0,276
0,283
Lampiran 40. Sidik Ragam Tebal Daun Pasir 44 HSPT
SK
db
JK
KT
F Hit.
Blok
2
0,0195
0,0098
2,16
Perlakuan
11
0,0431
0,0039
0,87
Debu Vulkanik
2
0,0301
0,0150
3,32
Linear
1
0,0090
0,0090
1,99
Kuadratik
1
0,0004
0,0004
0,10
Pupuk Kompos
3
0,0124
0,0041
0,91
Linear
1
0,0122
0,0122
2,69
Kuadratik
1
0,0002
0,0002
0,04
Interaksi
6
0,0007
0,0001
0,02
Galat
22
0,0996
0,0045
Total
35
0,1622
FK =
KK =

Ket :

2,88695
0,23

tn = tidak nyata
* = Nyata

F.05
3,44
2,26
3,44
4,30
4,30
3,05
4,3
4,3
2,55

Ket.
tn
tn
tn
tn
tn
tn
tn
tn
tn

Lampiran 41. Data Pengamatan Tebal Daun Kaki I 50 HSPT (mm)
Ulangan
Perlakuan
Total
Rataan
I
II
III
0,219
0,209
0,224
0,652
0,217
V0K0
0,203
0,212
0,253
0,668
0,223
V0K1
0,219
0,259
0,220
0,698
0,233
V0K2
0,299
0,231
0,252
0,782
0,261
V0K3
0,200
0,188
0,234
0,622
0,207
V1K0
0,207
0,224
0,209
0,640
0,213
V1K1
0,199
0,254
0,219
0,672
0,224
V1K2
0,206
0,223
0,262
0,691
0,230
V1K3
0,212
0,134
0,238
0,584
0,195
V2K0
0,130
0,239
0,249
0,619
0,206
V2K1
0,147
0,235
0,272
0,654
0,218
V2K2
0,183
0,230
0,257
0,670
0,223
V2K3
Total
2,423
2,639
2,889
7,951
Rataan
0,202
0,220
0,241
0,221
Lampiran 42. Sidik Ragam Tebal Daun Kaki I 50 HSPT
SK
db
JK
KT
F Hit.
Blok
2
0,0090
0,0045
3,81
Perlakuan
11
0,0089
0,0008
0,69
Debu Vulkanik
2
0,0032
0,0016
1,34
Linear
1
0,0010
0,0010
0,87
Kuadratik
1
0,0000
0,0000
0,01
Pupuk Kompos
3
0,0051
0,0017
1,43
Linear
1
0,0050
0,0050
4,24
Kuadratik
1
0,0001
0,0001
0,06
Interaksi
6
0,0007
0,0001
0,10
Galat
22
0,0261
0,0012
Total
35
0,0441
FK =
KK =

Ket :

1,75599
0,15

tn = tidak nyata
* = Nyata

F.05
3,44
2,26
3,44
4,30
4,30
3,05
4,3
4,3
2,55

Ket.
*
tn
tn
tn
tn
tn
tn
tn
tn

Lampiran 43. Data Pengamatan Luas Daun Pasir 44 HSPT (cm2)
Ulangan
Perlakuan
Total
Rataan
I
II
III
169,81 261,10 144,25
575,16
191,72
V0K0
161,74 210,35 265,26
637,35
212,45
V0K1
174,92 279,89 194,07
648,89
216,30
V0K2
258,64 179,95 238,42
677,01
225,67
V0K3
86,42 157,89 100,72
345,03
115,01
V1K0
330,51
21,96 132,03
484,50
161,50
V1K1
176,12 105,83 289,38
571,33
190,44
V1K2
206,63 161,52 218,87
587,01
195,67
V1K3
81,15 143,40 104,22
328,77
109,59
V2K0
188,13 142,09
89,05
419,28
139,76
V2K1
142,89 180,56 118,05
441,50
147,17
V2K2
115,34 185,38 228,59
529,31
176,44
V2K3
Total
2092,30 2029,94 2122,90
6245,15
Rataan
174,36 169,16 176,91
173,48
Lampiran 44. Sidik Ragam Luas Daun Pasir 44 HSPT
SK
db
JK
KT
Blok
2
374,11
187,06
Perlakuan
11
50012,26
4546,57
Debu Vulkanik
2
29086,18
14543,09
Linear
1
9328,48
9328,48
Kuadratik
1
157,25
157,25
Pupuk Kompos
3
17987,49
5995,83
Linear
1
17086,28 17086,28
Kuadratik
1
715,95
715,95
Interaksi
6
2938,60
489,77
Galat
22
108280,81
4921,86
Total
35
158667,19
FK =
KK =

Ket :

1083384,41
0,40

tn = tidak nyata
* = Nyata

F Hit.
0,038
0,924
2,955
1,895
0,032
1,218
3,472
0,145
0,100

F.05
3,44
2,26
3,44
4,30
4,30
3,05
4,3
4,3
2,55

Ket.
tn
tn
tn
tn
tn
tn
tn
tn
tn

Lampiran 45. Data Pengamatan Luas Daun Kaki I 50 HSPT (cm2)
Ulangan
Perlakuan
Total
Rataan
I
II
III
174,90 147,35 155,51 477,76
159,25
V0K0
253,43 170,40
90,81 514,65
171,55
V0K1
133,21 224,44 189,11 546,76
182,25
V0K2
147,44 196,34 256,94 600,73
200,24
V0K3
130,43
98,67 176,63 405,73
135,24
V1K0
107,91 139,86 178,75 426,52
142,17
V1K1
176,84 131,79 186,50 495,13
165,04
V1K2
278,75 141,37
99,92 520,05
173,35
V1K3
109,35
81,15 192,25 382,75
127,58
V2K0
119,25 141,66 135,54 396,45
132,15
V2K1
180,34 148,96 135,22 464,52
154,84
V2K2
192,44
88,02 199,61 480,06
160,02
V2K3
Total
2004,29 1710,01 1996,81 5711,10
Rataan
167,02 142,50 166,40
158,64
Lampiran 46. Sidik Ragam Luas Daun Kaki I 50 HSPT
SK
db
JK
KT
F Hit.
Blok
2
4692,04
2346,02
0,863
Perlakuan
11
15641,75
1421,98
0,523
Debu Vulkanik
2
7610,66
3805,33
1,400
Linear
1
2404,94
2404,94
0,885
Kuadratik
1
56,55
56,55
0,021
Pupuk Kompos
3
7817,16
2605,72
0,958
Linear
1
7638,44
7638,44
2,809
Kuadratik
1
14,78
14,78
0,005
Interaksi
6
213,92
35,65
0,013
Galat
22
59814,86
2718,86
Total
35
80148,65
FK =
KK =

Ket :

906020
0,32

tn = tidak nyata
* = Nyata

F.05
3,44
2,26
3,44
4,30
4,30
3,05
4,3
4,3
2,55

Ket.
tn
tn
tn
tn
tn
tn
tn
tn
tn

Lampiran 47. Data Pengamatan Panjang Akar (cm)
Ulangan
Perlakuan
Total
Rataan
I
II
III
43,20
28,72
29,96
101,88
33,96
V0K0
34,12
29,03
41,13
104,28
34,76
V0K1
30,99
44,82
30,13
105,94
35,31
V0K2
35,38
40,63
34,13
110,15
36,72
V0K3
27,68
28,72
36,85
93,25
31,08
V1K0
39,02
31,87
26,90
97,78
32,59
V1K1
31,28
39,08
28,67
99,03
33,01
V1K2
32,58
30,07
39,79
102,44
34,15
V1K3
25,33
24,20
29,40
78,93
26,31
V2K0
30,43
24,13
32,97
87,53
29,18
V2K1
21,75
33,20
38,78
93,73 31,24
V2K2
34,42
25,22
35,30
94,93 31,64
V2K3
Total
386,20 379,68 404,01 1169,89
Rataan
32,18
31,64
33,67
32,50
Lampiran 48. Sidik Ragam Panjang Akar
SK
db
JK
KT
Blok
2
26,43
13,21
Perlakuan
11
268,73
24,43
Debu Vulkanik
2
188,51
94,26
Linear
1
62,57
62,57
Kuadratik
1
0,12
0,12
Pupuk Kompos
3
68,07
22,69
Linear
1
66,61
66,61
Kuadratik
1
1,25
1,25
Interaksi
6
12,14
2,02
Galat
22
839,63
38,17
Total
35
1134,79
FK =
KK =

Ket :

38018,1
0,19

tn = tidak nyata
* = Nyata

F Hit.
0,35
0,64
2,47
1,64
0,00
0,59
1,75
0,03
0,05

F.05
3,44
2,26
3,44
4,30
4,30
3,05
4,3
4,3
2,55

Ket.
tn
tn
tn
tn
tn
tn
tn
tn
tn

Lampiran 49. Data Pengamatan Bobot Kering Tanaman (g)
Ulangan
Perlakuan
Total
Rataan
I
II
III
70,43
68,05
56,48
194,96 64,99
V0K0
122,69
44,17
42,71
209,58 69,86
V0K1
79,70
69,70
88,12
237,52 79,17
V0K2
82,70
68,33
98,33
249,36 83,12
V0K3
42,99
69,71
58,89
171,60 57,20
V1K0
115,61
31,40
48,97
195,98 65,33
V1K1
53,37
69,84
81,87
205,08 68,36
V1K2
82,90
76,21
56,37
215,49 71,83
V1K3
51,17
44,95
47,97
144,08 48,03
V2K0
56,47
51,13
44,62
152,21 50,74
V2K1
58,45
49,35
58,81
166,61 55,54
V2K2
45,44
56,45
69,54
171,43 57,14
V2K3
Total
861,90 699,29 752,69 2313,88
Rataan
71,83
58,27
62,72
64,27
Lampiran 50. Sidik Ragam Bobot Kering Tanaman
SK
db
JK
KT
F Hit.
Blok
2
1145,10 572,55
1,35
Perlakuan
11
3924,49 356,77
0,84
Debu Vulkanik
2
2789,27 1394,64
3,30
Linear
1
917,93 917,93
2,17
Kuadratik
1
5,07
5,07
0,01
Pupuk Kompos
3
1035,03 345,01
0,82
Linear
1
1019,29 1019,29
2,41
Kuadratik
1
11,18
11,18
0,03
Interaksi
6
100,19
16,70
0,04
Galat
22
9311,06 423,23
Total
35
14380,66
FK =
KK =

Ket :

148723
0,32

tn = tidak nyata
* = Nyata

F.05
3,44
2,26
3,44
4,30
4,30
3,05
4,3
4,3
2,55

Ket.
tn
tn
tn
tn
tn
tn
tn
tn
tn

Lampiran 55. Foto – Foto Penelitian

Serangan hama dan penyakit

Daun Kaki

Daun Pasir

Lampiran Anggaran Biaya Penelitian
1. Persiapan Lahan, Bibit, Polibeg

= Rp 2.000.000,-

2. Analisis Debu Vulkanik

= Rp

95.000,-

3. Analisis Pupuk Kompos

= Rp

250.000,-

4. Analisis Top Soil

= Rp

80.000,-

5. Pengambilan Debu Vulkanik Gunung Sinabung

= Rp

300.000,-

6. Pemeliharaan Tanaman

= Rp

500.000,-

7. Panen

= Rp

500.000,-

8. Transportasi

= Rp

500.000,-

9. Analisis Media Tanam Akhir

= Rp 2.890.800,-

10. Biaya Tak Terduga

= Rp

Total

711.580,-

= Rp 7.827.380,-