ANALISIS STILISTIKA DAN NILAI PENDIDIKAN KARAKTER NOVEL PARA PAWESTRI PEJUWANG KARYA SUPARTO BRATA.

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

ßÒßÔ×Í×Í ÍÌ×Ô×ÍÌ×Õß ÜßÒ Ò×Ôß× ÐÛÒÜ×Ü×ÕßÒ ÕßÎßÕÌÛÎ
ÒÑÊÛÔ ÐßÎß ÐßÉÛÍÌÎ× ÐÛÖËÉßÒÙ
ÕßÎÇß ÍËÐßÎÌÑ ÞÎßÌß
ÌÛÍ×Í
Ü·-«-«² «²¬«µ Ó»³»²«¸· Í»¾¿¹·¿² л®-§¿®¿¬¿² Ó»²½¿°¿· Ü»®¿¶¿¬ Ó¿¹·-¬»®
Ю±¹®¿³ ͬ«¼· л²¼·¼·µ¿² Þ¿¸¿-¿ ײ¼±²»-·¿
Ó·²¿¬ ˬ¿³¿ л²¼·¼·µ¿² Þ¿¸¿-¿ ¼¿² Í¿-¬®¿ Ö¿©¿

Ñ´»¸æ
Ò·²¿ Ç«´·¿©¿¬·
Íììïíðîðïî

ÚßÕËÔÌßÍ ÕÛÙËÎËßÒ ÜßÒ ×ÔÓË ÐÛÒÜ×Ü×ÕßÒ
ËÒ×ÊÛÎÍ×ÌßÍ ÍÛÞÛÔßÍ ÓßÎÛÌ
ÍËÎßÕßÎÌß
îðïì


commit to user
·