Tidak Masuk Akal Haramkan Buku Saya

Tidak masuk akal haramkan buku saya, kata Faisal Tehrani - The Malaysian I nsider

MALAYSIA

BAH ASA
WORLD

BAHASA

BUSINESS

SPORTS
Tidak masuk

akal haramkan buku saya, kata
Faisal Tehrani
FOOTBALL

OLEH J AM I LAH K AM ARU DI N
Published: 12 May 2015 10:59 AM

http:/ / www.themalaysianinsider.com/ bahasa/ article/ tidak-masuk-akal-haramkan-buku-saya-kata-faisal-tehrani[ 12/ 05/ 2015 12:12:22 PM]

Tidak masuk akal haramkan buku saya, kata Faisal Tehrani - The Malaysian I nsider

Penulis novel kontroversi Faisal Tehrani kesal dengan tindakan Kementerian Dalam Negeri mengharamkan bukunya tanpa memberikan
alasan kukuh atau memperincikan bahagian karyanya yang didakwa menjadi kesalahan. – Gambar The Malaysian Insider oleh Nazir Sufari,
12 Mei, 2015.

Hany a kerana beberapa garis perenggan dan puisi y ang m enceritakan Sy iah
m engikut sejarah dan fakta secara akadem ik, em pat kary a Faisal Tehrani
diharam kan Kem enterian Dalam Negeri (KDN), satu tindakan y ang disifatkanny a
tidak m asuk akal m em andangkan ia sudah bertahun berada di pasaran.
Faisal, atau nam a sebenarnya Dr Mohd Faizal Musa, bagaim anapun buntu kerana KDN tidak

pernah m em berikan alasan kukuh atau m em perincikan bahagian karyanya yang didakwa
m erupakan satu kesalahan.
Bukunya, “Sebongkah Batu di Kuala Berang”, “Karbala”, “Tiga Kali Sem inggu” dan “Ingin J adi
Nasrallah” diharam kan KDN pada 1 April atas alasan berbahaya kepada ketenteram an dan
keselam atan awam . Pengharam an itu dilaporkan Bernam a.
Ahli akadem ik itu berkata, dakwaan KDN yang
bukunya m engandungi unsur penyebaran ajaran

http:/ / www.themalaysianinsider.com/ bahasa/ article/ tidak-masuk-akal-haramkan-buku-saya-kata-faisal-tehrani[ 12/ 05/ 2015 12:12:22 PM]

Tidak masuk akal haramkan buku saya, kata Faisal Tehrani - The Malaysian I nsider

Syiah dan bertentangan dengan Ahli Sunnah Wal
J am aah sesuatu yang tidak m asuk akal.
Ia juga katanya, m enghairankan kerana ia
diterbitkan beberapa tahun lepas dan kandungan
buku itu turut dipetik beberapa jurnal dan m ajalah
lain.
"Saya tulis jurnal akadem ik pasal Syiah. Tetapi kalau
ada satu hingga dua halam an ia tidak m enjadikannya

(buku yang m enyebarkan ajaran) Syiah," kata Felo Penyelidik Institut Alam dan Tam adun Melayu
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) itu kepada The Malaysian Insider.
"Buku saya penuh dengan hujah akadem ik. Nota-nota kajian dim anfaatkan dalam novel saya. J adi
saya tidak tahu kes itu, dia haram kan seluruh buku atau satu puisi?
"Itu yang KDN tidak pandai. Di m ana puisi yang dikatakan m enjadi tanggapan unsur Syiah ?"
katanya yang m em beritahu m endapat gelaran Tehrani daripada m ufti kerana banyak m em baca
tentang buku Iran.
Menjelaskan setiap bukunya, Faisal berkata Karbala m erupakan buku dram a yang disirikan selam a
lapan bulan di Dewan Sastera pada Disem ber 20 0 6 hingga J ulai 20 0 7 dan dibukukan sejak 20 0 8.
Di dalam buku itu, m enceritakan tentang dram a Iran, "Ta'ziyeh", Karbala, dan boria, pernah
dibentangkan sebagai kertas kerja sem inar kesusasteraan negara dan dikaji oleh profesor dari
J erm an sehingga di jual di Am zaon.com .
"Selepas 9 tahun, alasan m enggugat ketenteram an awam tidak boleh digunakan. Ia sudah tersiar di
Dewan Sastera dan tiada orang bantah.
"Dibawa ke sem inar tiada orang bantah, kem udian diam bil dan dikaji oleh profesor J erm an tidak
ada m asalah. J adi, di m ana m asalahnya saya tidak tahu," katanya.
Mengenai “Tiga Kali Sem inggu”, katanya
buku itu tentang him punan 15 cerpen,
separuh daripadanya m em enangi Hadiah
Sastera Utusan dan pernah tersiar di

pelbagai m edia arus perdana, kecuali
“Kegawatan” dan “Latar”, dua karya baru
yang tidak diterbitkan.
Katanya, kem ungkinan cerpen “Latar”
http:/ / www.themalaysianinsider.com/ bahasa/ article/ tidak-masuk-akal-haramkan-buku-saya-kata-faisal-tehrani[ 12/ 05/ 2015 12:12:22 PM]

Tidak masuk akal haramkan buku saya, kata Faisal Tehrani - The Malaysian I nsider

m enjadi isu kerana beliau m enceritakan
tentang Latar, salah satu kawasan di Tehran,
dan watak di dalam nya m em bincangkan
m engenai keganasan dan penindasan
daripada zam an Nabi Muham m ad sehingga
insiden bom di Bali.

Empat buah buku karya Faisal Tehrani yang diharamkan Kementerian
Dalam Negeri. – Gambar The Malaysian Insider oleh Nazir Sufari, 12 Mei,
2015.

Beliau dalam karyanya itu m enceritakan tentang cucu Nabi, Saidina Husin m elawan penindasan,

selain kehebatan tentera Hezbullah m elawan Zionis dan Syed J am aluddin Al-Afghani.
"Saya rasa dalam banyak-banyak yang m ungkin m enjadi m asalah ialah Latar sebab dia ada
persam aan dengan unsur Syiah tetapi sem uanya cerita fakta," katanya.
Manakala buku "Ingin m enjadi Nasrallah" m erupakan karya him punan puisinya, bercerita tentang
sejarah Mem ali, perjuangan pem im pin Hezbullah m elawan Zionis sem asa di Lubnan, serta rum ah
pem im pin Im am Ayatollah Khom eini.
Mem etik Ingin Menjadi Nasrallah, puisi itu berbunyi:
“Bukan puisi perang bukan juga keam anan atau segala yang seerti dengan perdam aian. Biar kita
bicara dengan kejujuran tanpa retorik atau kidung syahdu bertangisan. Sekali ini biar kita jadi
penyair dengan bom peledak,roket atau senapang.
"Kita anggaplah dunia tak akan kem bali lagi,m enjadi syurga buat m erpati. Kita tulis puisi tentang
kem anusiaan yang sudah m ati tak ada harapan bangun lagi.
"J adi nukilan saya ini akan bercerita tentang juang,apa rahsiam u Nasrallah ? Apa yang kau pupuk
pada tentera Hizbullah? Tauhidm u sekam us dengan tauhidku. Selawatm u tak juga asing daripada
selawatku. J adi bagaim ana kau m enjadi si pem berani itu?
"Sungguh darah al-Hussein m engalir m erah, setiap harim u as-syura. Setiap inci tanah buatm u
Karbala. Tidak ada ibu selain Fatim ah. Tidak ada am ir selain Alia. Setiap tanah adalah Fadak, wajib
kita tebus kem bali."
http:/ / www.themalaysianinsider.com/ bahasa/ article/ tidak-masuk-akal-haramkan-buku-saya-kata-faisal-tehrani[ 12/ 05/ 2015 12:12:22 PM]


Tidak masuk akal haramkan buku saya, kata Faisal Tehrani - The Malaysian I nsider

Katanya, puisi itu pernah dibaca beberapa kali term asuk ketika Malam Puisi Riong anjuran Berita
Harian di Melaka pada 20 10 .
Manakala “Sebongkah Batu Kuala Berang” m erupakan novel yang m enceritakan sejarah Islam
m asuk ke alam Melayu, m em bahaskan aliran Syiah m em punyai unsur yang kuat dengan batu
bersurat di Terengganu itu.
"Beginilah secara sem berono karya saya diharam kan, kalau dua puisi (yang terlibat) m aka laranglah
dua puisi.
"Tunjukkan bahagian yang m ana rasa haram , saya boleh beri hujah sebab buku itu m em ang ada
banyak perbincangan tentang m azhab," katanya.
Beliau m em punyai tem poh 90 hari m encabar pewartaan KDN, nam un sehingga kini katanya m asih
belum ada sebarang keputusan sam a ada untuk m em bawanya ke m ahkam ah atau hanya berdiam
diri.
Katanya, ram ai peguam yang m enawarkan diri m em belanya tetapi yakin cara itu tidak akan
m em bawa perubahan besar kepada kebebasan bersuara dan berkarya di Malaysia.
"Kalau saya nak lawan saya nak m elindungi orang lain, yang buku m ereka diharam kan hanya
kerana satu perenggan atau satu dua ayat," katanya.
Skrip dram a TV tulisannya, "Pelangi Ada Tujuh Warna" yang diterbitkan Erm a Fatim a juga pernah
diharam kan J abatan Kem ajuan Islam Malaysia (J akim ), m enceritakan tentang nikah Misyar, iaitu

nikah kontrak ala Wahabi.
Nam un katanya, dram a itu diluluskan dengan klasifikasi “U” dan ditayangkan ketika m aulidur rasul
selepas berjum pa J akim m enjelaskan perkara sebenar tentang isi kandungan cerita itu.
J akim pada 20 12 juga pernah m engharam kan karyanya, “Perem puan Nan Bercinta” yang
dilancarkan dan ditandatangani sendiri oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. – 12 Mei,
20 15.

Lik e

66
43

2

Google +

0

0


0

฀ Print

http:/ / www.themalaysianinsider.com/ bahasa/ article/ tidak-masuk-akal-haramkan-buku-saya-kata-faisal-tehrani[ 12/ 05/ 2015 12:12:22 PM]

Tidak masuk akal haramkan buku saya, kata Faisal Tehrani - The Malaysian I nsider

Com m ents

Please note that you must sign up with disqus.c om before commenting. And, please refrain from comments of a racist,
sexist, personal, vulgar or derogatory nature and note that comments can be edited, rewritten for clarity or to avoid
questionable issues. As comments are moderated, they may not appear immediately or even on the same day you posted
them. We also reserve the right to delete off-topic comments

0 Com m e nt s

T he M a la ysia n I nside r

฀ Re c om m e nd


฀ Sha re

฀1

Login

Sort by N e w e st

Start the discussion…

Be the first to comment.

Berita Berkaitan

J a nga n pinggirk a n ha k m inorit i I sla m da la m pe rbinc a nga n, k a t a a k t ivis

http:/ / www.themalaysianinsider.com/ bahasa/ article/ tidak-masuk-akal-haramkan-buku-saya-kata-faisal-tehrani[ 12/ 05/ 2015 12:12:22 PM]

Tidak masuk akal haramkan buku saya, kata Faisal Tehrani - The Malaysian I nsider


BAHASA

H om e M inist ry ba ns 4 book s on Shia
M A LA YS I A

K DN ha ra m k a n 4 buk u Fa isa l T e hra ni
BAHASA

Lagi Bahasa

M a hk a m a h Pe rse k ut ua n ba t a l ra yua n t e rha da p pe m be ba sa n N ik N a zm i

U t usa n t e lus k e ra na m e nga k u dim ilik i U m no, k a t a pe nga ra ng

K a bine t pe rlu be rde pa n ra k ya t se le sa ik a n m a sa la h, k a t a Pa ul Low

Malaysia

http:/ / www.themalaysianinsider.com/ bahasa/ article/ tidak-masuk-akal-haramkan-buku-saya-kata-faisal-tehrani[ 12/ 05/ 2015 12:12:22 PM]


Tidak masuk akal haramkan buku saya, kata Faisal Tehrani - The Malaysian I nsider

dna da rura t
@dnadarurat

+

Youth wants different station to probe into rape threat by cop - The Malaysian Insider shar.es/1rolYB via @ShareThis
8m

o9KU6ZAkDSUJcFEOt9ydPw
M ore N e w s

About Us

Contact Us

Privacy Policy

฀ Search

Copyright © 2015 Edge Insider Sdn Bhd. All rights reserved.
฀ RSS

฀ Facebook

฀ Twitter

฀ Twitter (Latest)

http:/ / www.themalaysianinsider.com/ bahasa/ article/ tidak-masuk-akal-haramkan-buku-saya-kata-faisal-tehrani[ 12/ 05/ 2015 12:12:22 PM]