TEKNOLOGI VOKASIONAL - TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

  i KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

  KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH PENDIDIKAN ASAS VOKASIONAL TEKNOLOGI VOKASIONAL - TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TINGKATAN 1 ii

DOKUMEN STANDARD PENDIDIKAN ASAS VOKASIONAL (PAV)

  iii

  MODUL TEKNOLOGI VOKASIONAL

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TINGKATAN 1 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Copyright © 2013 Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia Aras 4-8, Blok E9, Kompleks E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62600 Putrajaya Cetakan Pertama 2013 Tidak dibenarkan mengeluarkan ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa cara pun sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau lain-lain sebelum mendapat

kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9,

Kompleks E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 WP Putrajaya

  iv

  KANDUNGAN

  1. RUKUN NEGARA vi

  2. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN vii

  3. KATA PENGANTAR viii

  4. PENGENALAN

  4.1 Matlamat Pendidikan Asas Vokasional 1

  4.2 Objektif Pendidikan Asas Vokasional 1

  4.3 Kurikulum Berasaskan Kompetensi 1

  4.4 Kurikulum Modular Berasaskan Standard 1

5. PELAKSANAAN

  5.1 Waktu Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) 2

  5.2 Penggunaan Teknologi Dalam P&P 2

  5.3 Perkakasan dan Perisian 2

6. DOKUMEN STANDARD KURIKULUM (DSK)

  6.1 Matlamat Modul

  4

  6.2 Objektif Modul

  4

  6.3 Fokus Modul

  4

  6.4 Perancangan Kandungan

  4

  6.5 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran 5-6

  6.6 Pentaksiran 7-9

  6.7 Organisasi Standard Kurikulum

  9

  6.8 Pemetaan Standard Kandungan dan Standar Pembelajaran Tingkatan 1-3

  10

  6.9 Standard Kandungan, Standard Pembelajaran dan Kriteria Pencapaian 11-13

  v

RUKUN NEGARA

  BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh

masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat

dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut :

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

  vi

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

  

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan

bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

  vii

  Kata Pengantar Dokumen Standard Kurikulum (DSK) ialah dokumen yang bertujuan untuk memenuhi cita-cita murni dan semangat Falsafah

Pendidikan Kebangsaan, dan menyediakan murid menghadapi arus globalisasi serta ekonomi berasaskan pengetahuan pada abad

ke-21.

  Dokumen ini menyarankan strategi pengajaran dan pembelajaran yang merangkumi pelbagai aktiviti dan penggunaan sumber. Guru digalakkan menggunakan kreativiti untuk memilih, menyusun dan mengolah aktiviti mengikut kesesuaian murid. DSK ini diharapkan dapat membantu guru merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran secara berkesan. Dalam

melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran, guru diharapkan dapat memberikan penekanan pada unsur bernilai tambah, iaitu

kemahiran berfikir, kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, kemahiran belajar cara belajar, kajian masa depan, kecerdasan

pelbagai, pembelajaran kontekstual, dan pembelajaran konstruktivisme. Di samping itu, nilai murni dan semangat patriotik dan kewarganegaraan tetap diutamakan. Semua elemen ini diharapkan dapat memberikan keyakinan kepada murid dan boleh diaplikasikan dalam kehidupan harian dan dunia pekerjaan.

  DSK ini menjelaskan standard pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid berasaskan pendekatan masteri. Hasil pembelajaran tersebut dinyatakan secara eksplisit mengikut tahap kesukaran isi kandungan dan tahap keupayaan murid. Kandungan DSK ini menggariskan standard pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid. Pernyataan dalam Standard Pembelajaran memberikan cabaran yang sesuai dengan murid pada tahap tertinggi dalam pendidikan sekolah menengah. DSK ini seharusnya dapat membantu guru merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.

Dalam menyediakan DSK yang dibangunkan ini banyak pihak yang terlibat terutama guru, pensyarah, penyelidik, eksekutif industri,

pegawai Kementerian Pendidikan Malaysia dan individu yang mewakili badan-badan tertentu. Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan kepakaran, masa, dan tenaga sehingga terhasilnya DSK ini, Bahagian Pembangunan Kurikulum merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih.

  (Dr. MASNAH BINTI ALI MUDA) Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia.

  viii

  PENGENALAN

  Struktur Kurikulum Standard Pendidikan Asas Vokasional (PAV) digubal berlandaskan prinsip-prinsip Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) yang selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

  Matlamat Pendidikan Asas Vokasional

  Matlamat PAV adalah untuk menyediakan peluang kepada murid lepasan UPSR menjadi modal insan berkemahiran bekerja dan bersedia melanjutkan pembelajaran ke peringkat yang lebih tinggi.

  Objektif Pendidikan Asas Vokasional Objektif PAV adalah untuk menjadikan aliran pendidikan vokasional sebagai pilihan selain daripada aliran perdana yang sedia ada.

  Ini bersesuaian dengan murid berisiko untuk tercicir, agar dapat menimbulkan minat belajar yang berterusan terutama dalam bidang kerja tangan. PAV dilihat mampu menggilap potensi belajar murid melalui kurikulum yang dapat memberikan kemahiran generik asas dan kemahiran spesifik pekerjaan. Kemahiran ini, yang memang dituntut oleh majikan dan industri, akan menanam kemahiran yang menjadi asas kepada pembentukan sahsiah dan pembangunan karakter yang mantap. PAV turut menyediakan murid dengan pengetahuan dan kemahiran pekerjaan serta memberikan pendedahan dan bimbingan agar mereka kritis, kreatif dan inovatif. Melalui aktiviti yang menarik dan berkesan, murid dapat membuat keputusan dalam mencorakkan masa depan serta menerap dan mengembangkan kompetensi keusahawanan serta menjana budaya niaga.

  Kurikulum Berasaskan Kompetensi

  Kurikulum PAV adalah menggunakan konsep Kurikulum Berasaskan Kompetensi yang membenarkan murid mengulang semula kompetensi yang belum dicapai sehingga murid PAV kompeten bagi sesuatu kemahiran yang di perlukan oleh Kriteria Pencapaian.

  Kurikulum Modular Berasaskan Standard

  Kurikulum Pendidikan Asas Vokasional digubal dalam bentuk pernyataan Standard Kandungan, Standard Pembelajaran dan Kriteria Pencapaian yang mengandungi elemen pengetahuan, kemahiran dan nilai yang telah dikenal pasti perlu dikuasai oleh murid.

  Standard Kandungan

  Pernyataan spesifik tentang disiplin ilmu yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai.

  Standard Pembelajaran

  Satu penetapan kriteria untuk memastikan kualiti pembelajaran dan pencapaian bagi setiap Standard Kandungan

  Kriteria Pencapaian

  Kriteria pencapaian adalah kenyataan yang mengkhususkan apa yang perlu ditaksir dan tahap pencapaian yang diperlukan bagi setiap Standard Pembelajaran.

  PELAKSANAAN Waktu Pengajaran dan Pembelajaran (P&P)

  Peruntukan waktu bagi kurikulum TMK adalah sebanyak 4 waktu seminggu selama 7 minggu menjadikan keseluruhan 28 waktu setahun.Dicadangkan kurikulum TMK diajar terlebih dahulu sebelum diperkenalkan kurikulum Sains dan Matematik dalam Teknologi Vokasional. Guru yang berkelulusan diploma/ijazah dalam TMK atau setara atau mempunyai kemahiran TMK paling sesuai mengajar modul ini. Pelaksanaan modul ini hendaklah menggunakan prasarana yang sedia ada. Jika sekolah mempunyai kekurangan prasarana, guru haruslah membuat perancangan supaya pengajaran ini dapat dilaksanakan sebaik mungkin.

  Penggunaan Teknologi Dalam PdP

  Dicadangkan, guru boleh menggunakan bahan/peralatan sebenar yang sedia ada untuk mengajar modul ini. Sekiranya kemahiran masih belum dapat dikuasai sepenuhnya maka ia boleh diperkukuhkan secara merentas kurikulum dalam disiplin ilmu lain. Guru perlulah kreatif dalam PdP yang melibatkan penggunaan bahan/peralatan di bilik darjah/bengkel/makmal/ladang/lapangan. Guru perlu mengolah PdP supaya pengintegrasian kemahiran TMK serta keusahawanan dapat diaplikasikan.

  Perkakasan Dan Perisian

  Perkakasan dan perisian TMK yang dibekalkan ke sekolah adalah seperti berikut:

  a. Perkakasan di Makmal Komputer

  c. Perisian  Pelayan

   Perisian Sistem Pengoperasian Windows, Linux dan Sistem  Komputer (PC) guru Pengoperasian Mac

   Komputer (PC) murid  Perisian aplikasi Microsoft Office dan StarOffice

   Pengimbas  Perisian utiliti seperti alat pemain media (Windows Media  Mesin Cetak

  Player), perakam bunyi (Sound Recorder) dan kalkulator

   Kamera dan Video Digital

  d. Kemudahan Internet  Mikrofon dan pembesar suara

   Talian akses Internet

  b. Perkakasan untuk guru  Komputer riba  Projektor LCD Semua perisian yang hendak digunakan di sekolah mesti mempunyai lesen yang sah. Sekolah juga digalakkan untuk muat turun perisian percuma yang berkaitan dengan mata pelajaran. Guru harus sesuaikan kandungan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan perkakasan dan perisian yang ada di sekolah.

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM TEKNOLOGI VOKASIONAL

  

(TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI)

  DOKUMEN STANDARD KURIKULUM (DSK) Matlamat Modul

  Kurikulum Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam Pendidikan Asas Vokasional (PAV) bertujuan mengembangkan potensi individu agar berpemikiran logik, kritis, kreatif dan inovatif serta berketrampilan, mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran teknologi maklumat secara berkesan dan bertanggungjawab dalam menyelesaikan masalah serta membuat keputusan berlandaskan sikap saintifik dan nilai murni selaras dengan perkembangan sains dan teknologi untuk menangani cabaran abad ke-21.

  Objektif Modul

  Di akhir modul ini, murid akan dapat; 1. Mengenal pasti komponen kitaran pemprosesan maklumat.

  2. Mengenali konsep binari

  3. Membanding keupayaan komputer

  4. Mengenal pasti perisian komputer

  5. Menggunakan perisian aplikasi dan perisian utiliti

  6. Menjaga keselamatan komputer dan data

  7. Melaksanakan asas penyelenggaraan komputer

  Fokus Modul

  Kurikulum Standard Pendidikan Asas Vokasional dalam bidang Teknologi Maklumat dan Komunikasi memberi penekanan kepada asas pengetahuan berteraskan kepada perkembangan dan penggabungan domain pengetahuan kerjaya, kompetensi kemahiran teknikal dengan menerapkan aspek keselamatan, teknologi hijau dan keusahawanan.

  Perancangan Kandungan

  Modul TMK dalam Teknologi Vokasional dibangunkan adalah berasaskan kepada objektif yang digariskan dan diterjemahkan dalam bentuk standard kandungan, standard pembelajaran dan kriteria pencapaian. Kandungan yang terdapat dalam kesemua modul ini disusun atur mengikut aras kognitif murid iaitu dari aras mudah ke aras yang lebih kompleks Penekanan kepada 3 domain pembelajaran akan menghasilkan perkara-perkara seperti berikut:

i) Pengetahuan

  Pengetahuan meliputi perkara di bawah: a. Konsep, fakta dan terminologi TMK.

  b. Pemikiran logik dalam membuat dan melaksanakan sesuatu aktiviti atau produk berasaskan TMK.

  ii) Kemahiran

  Kemahiran yang ditekankan dalam pengajaran dan pembelajaran TMK adalah seperti berikut: a. Kemahiran penyelesaian masalah.

  b. Kemahiran pemikiran logik.

  c. Kemahiran pengurusan maklumat.

  d. Kemahiran manipulatif.

  e. Kemahiran menaakul.

  f. Kemahiran berfikir secara kreatif, kritis dan berinovasi.

  iii) Nilai

  Murid belajar menggunakan TMK melalui penerapan nilai, etika dan integriti seperti berikut: a. Nilai: menanamkan sifat jujur, amanah,tertanggungjawab, bekerjasama, cekap dan bijaksana.

  b. Etika: melahirkan sikap akauntabiliti iaitu satu prinsip di mana murid bertanggung jawab atas segala tindakan mereka dan perlu menjelaskan tindakan yang diambil kepada orang lain. Murid juga perlu mematuhi undang- undang siber.

  c. Integriti: memperihalkan perlakuan murid yang mengamalkan semua nilai dan etika dalam melahirkan murid yang berkeperibadian tinggi dan mempunyai jati diri dalam melaksanakan sesuatu tugasan, seterusnya dapat menyumbang bakti kepada negara, bangsa dan agama.

  Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

  Proses pengajaran dan pembelajaran adalah berpusatkan murid untuk menggalakkan pembelajaran, mengekalkan minat dan menimbulkan kesedaran murid supaya terus maju dengan menggunakan pendekatan holistik seperti berikut: 

  Pendekatan modular berasaskan kompetensi 

  Pendekatan pembelajaran berasaskan masalah, tugasan dan aktiviti 

  Pendekatan pembelajaran melalui penghasilan produk 

  Pembelajaran kolaboratif dan koperatif 

  Pembelajaran masteri 

  Integrasi TMK merentas kurikulum 

  Integrasi keusahawanan merentas kurikulum 

  Pengurusan kewangan berhemah Terdapat beberapa strategi pengajaran yang boleh diguna pakai oleh guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pengajaran dan pembelajaran TMK akan menjadi lebih berkesan dengan menggunakan strategi berikut:

a. Pembelajaran Kendiri

  Pembelajaran kendiri ini terdiri daripada empat pendekatan iaitu Terarah Kendiri (Self-Directed), Kadar Kendiri (Self- Paced), Akses Kendiri (Self-Accessed) dan Pentaksiran Kendiri (Self-Assessed) yang lebih berfokuskan kepada pembelajaran berpusatkan murid. Dengan adanya TMK, konsep pembelajaran ini menjadi lebih mudah untuk direalisasikan. Sebagai contoh melalui penggunaan perisian kursus dengan terarah kendiri, murid boleh menentukan apa yang hendak dipelajari mengikut kadar kemampuan sendiri, mampu mengakses sendiri, malah dapat mentaksir pembelajaran sendiri. Strategi ini membolehkan murid menjadi lebih bertanggungjawab terhadap pembelajaran, lebih yakin dan tekun untuk mencapai standard kurikulum.

  b. Kolaboratif

  Pembelajaran kolaboratif merupakan pendekatan yang mementingkan kerjasama dan mengkehendaki murid menyampaikan idea dalam kumpulan kecil. Dalam TMK pendekatan ini boleh dilaksanakan dengan guru memberi tugasan kepada kumpulan-kumpulan yang telah dikenalpasti. Murid boleh menggunakan emel untuk bertukar-tukar bahan dan menggunakan perisian persembahan untuk mempersembahkan hasil kerja mereka. Semua ahli kumpulan akan menyumbang dengan aktifnya pengetahuan, pendapat, kemahiran dan menyelesaikan masalah bersama.

  c. Pembelajaran Berasaskan Projek

  Pembelajaran berasaskan projek merupakan satu model aktiviti bilik darjah yang berbeza dari kebiasaan. Pendekatan aktiviti pembelajaran ini mempunyai jangkamasa yang panjang, menginterasikan pelbagai disiplin ilmu,berpusatkan murid dan menghubungkaitkan pengamalan kehidupan sebenar. Projek ditakrifkan sebagai tugasan, pembinaan atau siasatan yang teratur yang menjuruskepada matlamat yang spesifik. Murid berupaya belajar menggunakan TMK semasa proses menyediakan projek dan murid juga boleh meneroka atau membuat kajian terhadap projek dengan menggunakan TMK.

  d. Inkuiri-Penemuan

  Pendekatan Inkuiri-Penemuan merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Inkuiri secara amnya membawa maksud maklumat, menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku disekeliling. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. Melalui aktiviti seperti eksperimen, murid akan mengkaji sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. Guru kemudian akanmembimbing murid untuk memahami konsep melalui hasil inkuiri. Penggunaan TMK dalam Inkuiri-Penemuan berlaku apabila perisian kursus digunakan oleh murid untuk mencuba atau melaksana ekperimen yang sukar, terlalu mahal, mustahil atau bahaya dilaksanakan dengan cara biasa. Dengan menggunakan perisian aplikasi, murid juga dapat mengalami, mempelajari dan mengkaji sesuatu fenomena secara simulasi. Selain itu, demontrasi sesuatu kejadian yang urutan babaknya boleh dikawal oleh murid boleh juga dilihat dengan mengunakan perisian 3D Modeling.

  e. Penyelesaian Masalah

  Kaedah penyelesaian masalah merupakan satu kaedah pembelajaran berasaskan masalah sebenar dan murid dapat menyelesaikan masalah dengan keupayaan mereka sendiri.Kaedah ini boleh dijalankan secara kolaboratif dan berpusatkan murid. Murid perlu kenal pasti masalah, carikaedah penyelesaian, laksanakan operasi penyelesaian masalah dan menilai kaedah penyelesaian masalah yang digunakan. Dalam konteks TMK, kaedah ini akan melibatkan murid untuk membuat keputusan dalam menyelesaikan masalah. Sebagai contoh, murid ingin menyiapkan sesuatu tugasan yang memerlukannya memasukkan imej. Murid dapati imej yang diperlukan tidak ada dalam komputernya. Maka untuk mengatasi masalah itu, murid hendaklah berbincang dengan rakan bagi mencari penyelesaiannya. Guru berperanan sebagai fasilitator dengan memberi panduan kepada murid dalam proses penyelesaian sesuatu masalah pada peringkat awal.

  f. Pembelajaran Masteri

  Pembelajaran Masteri adalah pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berfokus kepada penguasaan murid dalam sesuatu perkara yang dipelajari. Melalui pendekatan ini murid diberi peluang untuk maju mengikut kebolehan dan kadar pembelajaran mereka sendiri serta dapat mempertingkatkan tahap penguasaan pembelajaran. Sumber-sumber TMK seperti penggunaan papan putih interaktif, tayangan video, perisian kursus, permainan komputer pendidikan dan bahan-bahan Internet yang terpilih dapat membantu murid menguasai pengetahuan dan kemahiran yang spesifik.

  g. Konstruktivisme

  Pembelajaran secara konstruktivisme ialah satu kaedah dimana murid dapat membina sendiri pengetahuan atau konsep baru secara aktif berdasarkan pengetahuan, kemahiran, nilai dan pengalaman yang telah diperolehi dalam pengajaran dan pembelajaran. Melalui pembelajaran konstruktivisme murid menjadi lebih kreatif dan inovatif. Murid gunakan TMK untuk mendapatkan data, maklumat dan pengetahuan.

  h. Pembelajaran Penerokaan Pembelajaran Penerokaan membolehkan murid belajar melalui penerokaan berdasarkan pengalaman yang sedia ada.

  Murid secara aktif mencari dan mengakses maklumat dalam mencapai objektif pembelajaran mereka dalam konteks yang terkawal. Sehubungan itu, TMK merupakan alat yang paling berkesan dalam menterjemahkan konsep pembelajaran penerokaan memandangkan ianya dapat mencapai maklumat dan pengetahuan dengan cepat bagi membolehkan murid menganalisis dan memproses maklumat yang diingini dalam situasi pembelajaran yang berbentuk penyelesaian masalah, kajian masa depan dan simulasi.

  PENTAKSIRAN

  Pentaksiran bertindak sebagai kayu pengukur untuk menilai pencapaian murid dalam memperoleh pengetahuan dan kemahiran TMK. Pentaksiran mesti dilakukan secara berterusan dan seiring dengan proses pengajaran dan pembelajaran untuk memantau kemajuan murid dari segi pengetahuan, kemahiran dan nilai berdasarkan kepada standard kandungan, standard pembelajaran serta kriteria pencapaian yang ditetapkan. Sebelum pentaksiran ini dilaksanakan guru perlu mengenal pasti kemahiran-kemahiran yang terkandung dalam standard pembelajaran yang telah dipilih. Murid boleh ditaksir dengan menggunakan sama ada pentaksiran formatif atau sumatif atau kedua-duanya.

  Pentaksiran formatif boleh dilaksanakan bertujuan untuk mengukur prestasi murid semasa pengajaran dan pembelajaran dan ianya ditaksir secara bersepadu melibatkan aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. Pentaksiran sumatif dilaksanakan dengan menyediakan ujian yang sesuai untuk menguji pencapaian pembelajaran. Nilai boleh diukur menggunakan senarai semak atau melalui pemerhatian.Berikut adalah kaedah pentaksiran yang boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran TMK:

  a. Rubrik Rubrik ialah satu kaedah pentaksiran yang menggunakan kriteria berbentuk skor bagi membolehkan guru membuat penilaian sesuatu pengajaran untuk memastikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam TMK dicapai.Dengan kaedah ini guru dapat membuat pentaksiran dengan lebih konsisten, teratur dan terarah berdasarkan kriteria yang jelas.

  b. Pemerhatian Pemerhatian merupakan salah satu cara pentaksiran yang boleh dilaksanakan oleh guru dan rakan sebaya terhadap proses kerja dalam sesuatu pembelajaran yang telah dirancang dari aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai.

  Pemerhatian adalah pentaksiran yang berterusan dan autentik yang berteraskan kepada perlakuan murid semasa melaksanakan kemahiran dan nilai dalam TMK. Bukti pemerhatian boleh direkod dengan menggunakan pita rakaman, video dan fotografi atau rekod bertulis dengan menggunakan borang pemerhatian seperti senarai semak atau borang deskriptif. Selain itu, buku log juga boleh digunakan untuk mencatatkan peristiwa yang penting atau mencatatkan sesuatu pencapaian.

  c. Persembahan Persembahan ialah satu kaedah pentaksiran berbentuk lisan yang boleh dilaksanakan secara formatif dalam p&p. Kaedah ini melibatkan murid secara individu atau berkumpulan bagi mempersembahkan hasil kerja mereka secara kreatif dengan berbantukan komputer. Kriteria seperti reka bentuk visual, kandungan, bunyi dan cara penyampaian perlu diambilkira dalam persembahan. Guru menerangkan keperluan yang perlu ada dalam persembahan seperti tajuk, kandungan, reka bentuk visual, bilangan slaid dan perisian yang akan digunakan. Sesuatu persembahan boleh dinilai dengan menggunakan instrumen pentaksiran seperti senarai semak dan rubrik. Hasil pentaksiran boleh digunakan oleh guru untuk memberi komen bagi menambah baik mutu sesuatu persembahan.

  d. Anekdot Anekdot merujuk kepada penceritaan semula suatu pembelajaran TMK yang telah dipelajari dan ia boleh dinyatakan dalam bentuk lisan atau bertulis. Ia dilaksanakan dengan murid menceritakan kembali suatu pembelajaran yang telah dipelajari. Guru menggunakan senarai semak untuk menyemak isi penting yang dinyatakan oleh murid.

  e. Kuiz dan Ujian Kuiz merujuk kepada soalan lisan atau bertulis yang digunakan untuk menguji pengetahuan atau kefahaman murid mengenai satu topik pembelajaran yang telah dipelajari. Ujian pula merupakan gabungan pelbagai bentuk soalan bagi beberapa topik pembelajaran secara bertulis. Kuiz dan ujian digunakan untuk menilai tahap pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam standard pembelajaran TMK. Antara ciri-ciri umum bagi kuiz ialah ia dijalankan secara tidak formal dan dalam tempoh masa yang singkat. Manakala bagi ujian pula ia berbentuk formal dan sistematik. Portfolio merupakan koleksi hasil kerja murid berbentuk dokumentasi berstruktur yang digunakan sebagai salah satu cara pentaksiran di bilik darjah.Terdapat tiga jenis portfolio yang boleh digunakan dalam TMK seperti Portfolio Kerja Harian, Portfolio Dokumentari dan Portfolio Hasil Terbaik. Portfolio Kerja Harian merupakan tugasan harian yang dikumpul dalam satu jangka waktu pembelajaran. Portfolio Dokumentari merupakan bahan pembelajaran yang dikumpul selaras dengan objektif untuk sesuatu tugasan tertentu (task based) di mana proses penghasilan bahan tugasan perlu ditunjukkan dengan jelas. Portfolio Hasil Terbaik merupakan hasil tugasan terbaik yang dipilih dari Portfolio Kerja Harian.Kaedah rubrik adalah antara kaedah yang boleh digunakan untuk pentaksiran portfolio dalam membantu guru menilai perkembangan pembelajaran yang berterusan danberfokuskan kepada perkembangan murid dalam aspekkemahiran, pengetahuan dan nilai.

  f. Simulasi Simulasi ditakrifkan sebagai satu situasi yang diwujudkan hampir menyerupai keadaan sebenar. Pentaksiran simulasi boleh dilaksanakan melalui tiga kaedah iaitu permainan, main peranan dan penggunaan model. Kaedah-kaedah ini digunakan untuk mengukur tahap pengetahuan, kemahiran dan nilai pembelajaran TMK.Pentaksiran simulasi yang berbentuk permainan boleh digunakan seperti perisian permainan. Guru boleh memilih permainan komputer yang bersesuaian untuk menilai kemahiran murid. Dalam aspek pentaksiran simulasi berbentuk main peranan, murid berperanan sebagai kekunci di papan kekunci komputer dalam aktiviti mengenal pasti kedudukan kekunci abjad dan nombor serta menaip perkataan. Manakala pentaksiran simulasi berasaskan model, membolehkan murid belajar mengenai perkakasan komputer dengan menggunakan bahan buangan seperti kotak, tin dan tali untuk membina sebuah model komputer.

  Organisasi Standard Kurikulum

  Standard Kurikulum modul ini disusun supaya mempunyai kesinambungan dengan pengetahuan dan kemahiran di Tingkatan 1 hingga Tingkatan 3. Standard Kandungan mempunyai satu atau lebih Standard Pembelajaran yang dikonsepsikan berdasarkan bidang pembelajaran tertentu. Standard Kandungan ditulis mengikut hierarki dalam domain kognitif dan afektif. Pernyataan Standard Kandungan ini merupakan pernyataan umum yang mengandungi unsur pengetahuan, kemahiran berfikir, sikap dan nilai murni yang sesuai dengan Standard Pembelajaran yang dihasratkan. Secara am, Standard Pembelajaran disusun mengikut hierarki dari mudah ke kompleks, sungguhpun begitu urutan Standard Pembelajaran dan Kriteria Pencapaian boleh diubahsuai mengikut kesesuaian dan keperluan pembelajaran. Aktiviti boleh dipelbagaikan untuk mencapai satu Standard Kandungan bagi memenuhi keperluan pembelajaran, sesuai dengan kebolehan serta gaya pembelajaran murid. Guru digalakkan merancang aktiviti yang dapat melibatkan murid secara aktif bagi menjana pemikiran secara analitis, kritis, inovatif dan kreatif di samping menggunakan teknologi sebagai wahana dalam mencapai Standard Kandungan tersebut dengan lebih berkesan. Selain daripada itu, kurikulum ini turut menerapkan elemen keusahawanan, kreativiti dan inovasi sebagai persediaan ke arah menyediakan modal insan yang berupaya menyumbang ke arah menjadikan negara sebagai negara berpendapatan tinggi selaras dengan hasrat Model Baru Ekonomi.

  PEMETAAN

STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN MODUL TEKNOLOGI VOKASIONAL SUB MODUL TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI STANDARD KANDUNGAN

  1. Mengenalpasti komponen kitaran pemprosesan maklumat

  2. Mengenali konsep binari

  3. Membanding keupayaan komputer

  4. Mengenal pasti perisian komputer

  5. Menggunakan perisian aplikasi dan program utiliti

  6. Menjaga keselamatan komputer dan data

  STANDARD PEMBELAJARAN Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 MENGENAL KONSEP ASAS SISTEM KOMPUTER (7 minggu)

  MENGEKSPLORASI TEKNOLOGI (3.5 minggu)

  1. Mengenal pasti etika penggunaan Internet

  2. Menggunakan Internet sebagai sumber maklumat

  3. Menggunakan hamparan elektronik untuk membuat pengiraan

  MENGGUNAKAN MULTIMEDIA UNTUK PEMASARAN (3.5 minggu)

  1. Mengenal pasti kaedah pemasaran produk

  2. Membangunkan blog untuk pemasaran produk

  7. Melaksanakan asas penyelenggaraan komputer

  STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN KRITERIA PENCAPAIAN

1. MENGENAL ASAS SISTEM KOMPUTER (7 minggu) (28 waktu)

  ( 4 waktu )

  1.2.3 Menggunakan aplikasi Notepad untuk membandingkan saiz fail satu perkataan dan fail satu ayat.

  1.3.4 Membandingkan keupayaan antara beberapa

  1.3.3 Menyatakan saiz Ingatan (RAM) bagi komputer yang digunakan.

  1.3.2 Menyatakan kelajuan pemproses bagi komputer yang digunakan.

  ( 6 waktu ) 1.3.1 Menyatakan unit kelajuan bagi pemproses.

  1.3 Membanding keupayaan komputer.

  1.2.4 Membandingkan kapasiti penyimpanan data antara CD dan DVD.

  1.2.2 Menyatakan unit ukuran data iaitu bit, bait, kilobait, megabait, gigabait dan terabait.

  1.1.1 Melabelkan input, proses, storan dan output pada gambar rajah blok berdasarkan kitaran pemprosesan maklumat.

  1.1 Mengenal pasti komponen kitaran pemprosesan maklumat.

  ( 4 waktu )

  1.2 Mengenali konsep binari.

  1.1.5 Menyimpan imej yang dicari ke dalam folder input, output dan storan dengan betul.

  1.1.4 Mencari imej peranti input, output dan storan dari Internet.

  1.1.3 Mengenal peranti input, peranti output dan storan berdasarkan gambar.

  1.1.2 Memerihalkan kitaran pemprosesan maklumat berdasarkan gambar rajah blok.

  1.2.1 Menyatakan hubungkait dua aras isyarat elektrik dalam komputer dengan digit 0 dan digit 1.

  STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN KRITERIA PENCAPAIAN

  1.5.2 Membandingkan saiz fail antara dua gambar yang sama berlainan resolusi.

  1.7.1 Melabelkan port USB, port VGA dan port audio pada unit sistem.

  1.7 Melaksanakan asas penyelenggaraan komputer

  1.6.3 Mengimbas fail menggunakan perisian antivirus yang sedia ada.

  1.6.2 Membuat sandaran bagi fail yang digunakan.

  1.6.1 Menyatakan keperluan penjagaan keselamatan komputer dan data dengan betul.

  ( 3 waktu )

  1.6 Menjaga keselamatan komputer dan data.

  1.5.3 Memampatkan saiz fail dengan menggunakan perisian pemampat .

  1.5.1 Mengubah resolusi gambar dengan menggunakan perisian penyunting imej.

  komputer berdasarkan kelajuan pemproses dan saiz ingatan.

  ( 4 waktu )

  1.5 Menggunakan perisian aplikasi dan perisian utiliti .

  1.4.5 Menyatakan kegunaan perisian utiliti dengan betul.

  1.4.4 Menyatakan kegunaan perisian aplikasi dengan betul.

  1.4.3 Menyatakan kegunaan perisian sistem pengoperasian dengan betul.

  1.4.2 Menyenaraikan contoh perisian semasa bagi perisian sistem pengoperasian, perisian aplikasi dan perisian utiliti.

  1.4.1 Menyatakan jenis perisian iaitu perisian sistem pengoperasian, perisian aplikasi dan perisian utiliti.

  ( 2 waktu )

  1.4 Mengenal pasti perisian komputer.

  1.7.2 Memasang tetikus, papan kekunci, monitor

  KRITERIA PENCAPAIAN

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

  ( 5 waktu ) dan pembesar suara pada unit sistem dengan betul.

  1.7.3 Melaksanakan defragmentasi storan mudah alih dengan betul.

  1.7.4 Mengamalkan penjimatan tenaga elektrik dengan mengkonfigurasi sistem pada komputer yang digunakan.

  1.7.5 Membina, menamakan, menyalin dan menampal serta menghapus folder dengan betul. Terbitan: