KAJIAN YURIDIS ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN JENIS LI’AN DI PENGADILAN AGAMA JEMBER

0

0

0
0
0
0
0
0

2
2
2
34 567362
2

2

4 8968
2 56
632885827
3868
27548582
755868
29
63268
2
627
 8
68
2
88 829 52
0
0
0
0
0

0
 !" ## $
%&$$'#( %##) $ 
0
2
2
2
2
2
2
2
8 * 8 263562

6 +2,-,./,/,/0,12
2
2
2
2
2
2
2
2
2


6253638329 52
484 38325 4 2
0,,62
0

10

23 456257
7
7
7
3 8958
7 45
527884876
2858
76438487
644858
79
52758
7
576
 8
58
7
88 879 47
0
0
0
0
0

0
 !" ## $
%&$$'#( %##) $ 
0

7
7
7
7

7
7
7
7
7
7
7
8 * 8 752457

5 +7,-,./,/,/0,17
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7


5242538279 47
483 38275 3 7
0,,60
0

110

2 3 4435
6789
7
 7
77 7
9
9

7
789
7
7
 
77
 7
 7

9 
 7
77
7
9 7
 7
 7

77
77
7
7
7

7
7

7
77
9 7
 7
 7

 7
9 7 7
7
7
7
77
9 7!

"7
8
97 7
7
7
7
7 
7 7
7
7#7
77
 7
7

99
777
879
7

7
77
 
77
 7
 7
99
77

9 7

$%&'(&)*+*,0-.'*/00,0112**3004*/056780
0

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
0
87

09&:*'/&)*,00;*)*01?0@,AB,&21*C0DEFEC0GHIJKLMNOIPNOIQRLSRTNUNOOVNC0
-.'*=*4*W0X *+?B/*C0

0

0

1110

345647 89
9
6
 


 
 !
 !"! !
# 8
9$ %&$$ '
6(! ( !! !
!
$
 !
 ( !


!$
 ! $ # !)# !# ! 
$
#
 ( (# 
 # ! 
"(( (

 $ 


#
*9$ 7 ! ( $$ 
 
 +
$!

 ,)!
-#
.8
/' 0 % ( ! 
 $ 
!$# #  ! &1  
 ! $ !#
29

 !( ' 9
$

3

0

120

2 34536789
5 5 73
3
3768 35367
23
37


35367465 75367 576 3 5367
33 374 
7
0
0
0
0

0
 !" ## $
%&$$'#( %##) $ 
7
7
2
5 57
7
7
7
7

*+,-.0/0/1023405060472087297+70:-.-/ 0;747/ 04/-0:-.-/017;70
?7.-4,7@0:-.-/0*+=102@=,7@0A0/B020
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
39C 3975
57
65 D7EFEGHEHEHIEJ7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

965K
5L3 74 
7
M32 9L3 7N 92 9 7
IEEO7

0

10

34 5673686968

 863
68

9 
889688
8
8
8
8
8
8
 8
8
7 8
8
8
8
8
8
8 6 6 4 863
6 !
"83"8! 8
9678#8$%8%%0

8
8
8
8
8
8
8
7 &'(87 8
8
8
8
8
8

89
9
9 837
5
"8388888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
8888888888888888888888888888888888888888888888888889678#8)*8%%%88888888888888888
8
8
8
8
8
8
8
8
88888888888888888888888888888880
0

0

120


22000

3456 478985


885
7
8 88
3454!47885
34 88
34 4885

457
!"85

3456 8!85
86 8# 8
4# $4

%&0
0
0
0
8' 8!!
$7

5# (
)*)+,),),-).

3/0 120 1234

3/0 1;3;?@;3A

/B;C2E3;F
/B=1F2@
3DE3/>2;

32G/C>2
/0 1/C

H;@=F
9 =@=0/@;38

3CEI(
C(
# (
84H
8# !!898
7(9(8
# (9=0

53(
,9,
+.J
+.*


0

1220

345467375837596978345
98
8
8
8
20
20220200
20 0
020
0
0 !0
"00
0#20
00
0 $$!0
0
0
3%&'('%83)&*+,'-8
0
2); 7/-820/0-> 0/ 08 F8
593085658A:8888588
8
8
8888 G G G G G G G G G 008
8
8
8
8
F8
A0D57575
82 37164-820/ 08
593085658H5I888888
8
8
888 8G G G G G G G G G 008
0
0
0
0

0

12220
34567898860
0 0 010 0110
 00 0 0
! "0 0#$#%&#&#&'#(0
! 
 ) 0 0**++
0 0) 
01, 1 0
0-++,0./80186

7251314
85858
346746448186
345/ 858
3455458186
04614

61786
31
3468831686
8889 8
049 :45;

Dokumen baru

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

98 2764 16

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

36 715 43

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

32 603 23

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

15 397 24

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

23 537 23

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

45 911 14

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

44 821 50

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

13 503 17

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

19 746 30

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

30 900 23