Anal isi s L e ve l Pe r tanyaan p ad a S oal Ce r ita d alam B u k u T e k s M at e m at ik a Pe n u n jang S MK Pr ogr a m Keahl ian T e k n ologi , Kese h at an , d an Pe r tani an Kelas X T e r b itan E r lan gga B e r d asarkan T ak s on om i S OL O

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/

/
:

gilib
i
d
/
/
:

http

ac.
nej.

u

ilib.

dig

tp://

u

ht

ht

.id/

.id/

.id/

.id/

ac.
nej.

ilib.


dig
tp://

ht

ac
nej.

ac
nej.

ac
nej.

ac
nej.

id/


ac.
nej.

u

ilib.

dig
tp://

ht

ht

id/

id/

u


ilib.

dig
tp://

ac
nej.

.u

.u

http

id/

ac.
nej.

.id/


ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

tp

ht

.id/

ac

nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/


ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

tp


ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/


.id/

.id/

ac
nej.

u
u
ANALISIS LEVEL
ib.u CERITA DALAM BUKU
ilib.
ilSOAL
ilib. PERTANYAAN PADA
g
g
g
i
i
i

d
d
d
://
:// SMK PROGRAM KEAHLIAN
://MATEMATIKA PENUNJANG
TEKS
httpX
http DAN PERTANIAN KELAS
httpTEKNOLOGI, KESEHATAN,
TERBITAN ERLANGGA BERDASARKAN
/
/
/
/
c.id
c.idTAKSONOMI SOLO j.ac.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
dig
://di
://di
://di
tp://
http
http
http
lib.u

digi
tp://

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

i
/dig
/
:
p
t
t

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

id/

ac
nej.

id/

ac.
nej.

ht
.id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

http i

http
ac.
nej.

ac
nej.

.u

.u

.u

tp

.id/

.id/

.u
PROGRAM
STUDI PENDIDIKAN
lib.u
lib.uMATEMATIKA
i
i
g
g
i
i
d
d
JURUSAN PENDIDIKAN
MIPA
tp://
tp://
t
t
h
h
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER
2013
.id/
.id/

http

gilib
i
d
/
/
:

ht

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

tp

i
/dig
/
:
p
t
t

h

.id/

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

lib.u

lib.u

h

.id/

ac
nej.

ht
.id/

ac
nej.

i
/dig
/
:
p
t
t

h

u

ilib.

dig
tp://

.id/

ac
nej.

lib.u

lib.u

id/

ac.
nej.

ht

.id/

.id/

ac
nej.

ht

id/

ac.
nej.

Oleh gilib.u
://di
NIDA
MILATI
p
t
t
h
NIM 080210191044

u

ilib.

dig
tp://

ht

digi
tp://

http

id/

u

ilib.

dig
tp://

.u

http

id/

ac.
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

://di

http

tp

ac
nej.

SKRIPSI b.u
gili

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

ht

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

ht

id/

ac.
nej.

ht
id/

ac.
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

http

ac.
nej.

u

ilib.

dig
tp://

u

u

ht

ht

.id/

.id/

.id/

.id/

ac.
nej.

ilib.

dig
tp://

ht

ac
nej.

ac
nej.

ac
nej.

ac
nej.

id/

ac.
nej.

ilib.

dig
tp://

ht

ht

id/

id/

u

ilib.

dig
tp://

ac
nej.

.u

.u

http

id/

ac.
nej.

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

tp

ht

.id/

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

tp

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

u
u
ANALISIS LEVEL
ib.u CERITA DALAM BUKU
ilib.
ilSOAL
ilib. PERTANYAAN PADA
g
g
g
i
i
i
d
d
d
TEKS
://
:// SMK PROGRAM KEAHLIAN
://MATEMATIKA PENUNJANG
httpX
http DAN PERTANIAN KELAS
httpTEKNOLOGI, KESEHATAN,
TERBITAN ERLANGGA BERDASARKAN
/
/
/
/
c.id
c.idTAKSONOMI SOLO j.ac.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
dig
://di
://di
://di
tp://
http
http
http
lib.u

digi
tp://

d/
ac.i

nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

tp

u

ilib.

dig
tp://

ac.
nej.

u

ilib.

dig
tp://

.id/

ac
nej.

i
/dig
/
:
p
t
t

i
/dig
/
:
p
t
t

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

id/

ac
nej.

id/

ac.
nej.

ht
.id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

http i

http
ac.
nej.

ac
nej.

.u

.u

.u

tp

.id/

.id/

PROGRAM
STUDI PENDIDIKAN
.u
lib.u
lib.uMATEMATIKA
i
i
g
g
i
i
JURUSAN PENDIDIKAN
MIPA
://d
://d
http
http DAN ILMU PENDIDIKAN
FAKULTAS KEGURUAN
UNIVERSITAS JEMBER
2013
.id/
.id/

http

gilib
i
d
/
/
:

ht

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

tp

lib.u

h

.id/

.id/

ac
nej.

i
/dig
/
:
p
t
t

h

h
ac
nej.

.id/

.id/

ac
nej.

lib.u

lib.u

lib.u

ht

ht

h MILATI
NIDA
NIM 080210191044

.id/

ac
nej.

ac.
nej.

u

ilib.

dig
tp://

t

ht

digi
tp://

ac.
nej.

u

ilib.

ig
p://d
tOleh

ht

id/

id/

id/

id/

ac.
nej.

ht

SKRIPSI

/
/
c.id
c.id
a
a
.
.
.
j
j
j
e
Diajukan
tugas akhir dan memenuhi
.une
.une salah satu syarat
.unsebagai
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
untuk
://di
://di Pendidikan Matematika (S1)
://di menyelesaikan ProgramttpStudi
p
p
t
t
t
t
dan mencapai gelar
h
h Sarjana Pendidikan
h
d/
ac.i

ht

id/

ac.
nej.

ht
id/

ac.
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

id/

ac.
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

ht

/
d/ syukur atas rahmat
Alhamdulillah kusanjungkan
c.irasa
c.id kepada Allah SWT sebagai
a
nej.

a
nej.

id/

ac.
nej.

u
serta hidayah-Nya,
b.u
ib.u ini sebagai langkah kecililidari
ilib.sehingga dapat terselesaikan ilkarya

u

ilib.

dig
tp://

.id/

ac
nej.

tp
HALAMAN
htPERSEMBAHAN

http

tp

ht

.id/

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

tp

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

/dig

/dig

/dig

:/
:/
perjalanan
keikhlasan, dan kerendahan
hati,
ttp:/
http
http hidupku. Dengan segala hketulusan,

ht

kupersembahkan karya ini kepada:

/
/
/
/ Ayah dan bundaku tercinta.id(H.muslih
.id
dan Usfuriyah), yang
c.idselalu memberikan doa, j.ac.id
c
a
a
.
.
j
j
ne
.une
.uyang
.une serta curahan kasih sayang
b
b
b
motivasi, pengorbanan
selalu mengiringi langkahku
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
/di
/di
://di
ttp:/ terbesar dalam hidupku http:/
selama
http menuntut ilmu dan menjadihinspirasi

ac
nej.

lib.u

digi
tp://

 Kakakku Iqo’ Atul Anisah dan kakak iparku Ghufron Efiyan Efendi, serta

.id/

ac
nej.

u

lib.
i
g
i
://d

une

une

p://d

.id/

ac
nej.

.u

lib.
i
g
i
://d

.
yang diberikan
igilibselama ini.

tp

gilib
i
d
/
/
:

p

p

htt
httterhormat mulai TK sampai perguruan
htt
 Guru-guruku
serta para dosen yang
tinggi
d/
ac.i

nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

/

/

id doa, dan dukungan
.id
keponakanku Muhammad
.ac.
j.ac Labibul Kholil, atas semua jsemangat,

ht

(TK Khodijah jalen, MI Salafiyah 01 Jalen, SMPN 3 Genteng, SMA 2 Darul Ulum

id/

id/

c.
c.
Jombang, dan Universitas
ej.a ilmu dan membimbing
ej.a Jember), yang telah memberikan
.un

.un

.id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

lib
dengan penuh
digi kesabaran.

tp://
ttp Dika, Nisa,
t
httpNinik, Rini, Tyra, Mita, Dyah,hIda,
h
 Sahabat-sahabatku (Zulfi, Lina, Mila,

tp

ht

ht

Faiz) yang selalu memberi motivasi dan keceriaan dalam hidupku.

.id/
.id/
.id/
.id/
c
c
c
c
a
a
a
a
.
.
.
.
 Teman-temanku matematika
khususnya angkatan 2008
j yang telah menemaniku dan nej
j
j
u
.une
.une
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
ilib.
i
i
i
g
g
g
g
i
i
i
i
membantuku
dalam
suka
maupun
duka.
Semoga
kita
sukses
dalam
meraih
cita-cita.
d
d
d
d
/
/
/
/
:/
:/
:/
tp:/
http
http
http
Amin.
 Almamater Fakultas Keguruan
/ Jember tercinta.
/ dan Ilmu Pendidikan Universitas

id/
.ac.

nej

lib.u

digi
tp://

i
/dig
/
:
p
t
t

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

id/

ac.
nej.

.id/

id/

ac.
nej.

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

httpii

http

tp

ht

.id/

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

http

.id/

ac
nej.

ac
nej.

.u

.u

http

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

tp

ht

.id/

ac
nej.

.u

.u

lib.u

h

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

i
/dig
/
:
p
t
t

h

h

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

lib.u

lib.u

i
/dig
/
:
p
t
t

.id/

.id

.id

ac
nej.

ht

id/

ac.
nej.

ht
id/

ac.
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:
http
MOTTO

http

tp

u

ilib.

dig
tp://

u

ht
.id/

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

ac
nej.

·

tp

gilib
i
d
/
/
:

.id/

ac
nej.

·

http

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

·

http

ac
nej.

.u

.u

.u

.u

ht

.id/

.id/

.id/

http

ht

/
/ engkau telah selesai
/ ada kemudahan. Maka apabila
/Sesungguhnya bersama kesulitan
d
d
i
i
.
.
c.id
c
c
(dari suatu urusan), tetaplah
bekerja
keras
(untuk
urusan
yang
lain),
dan
kepada
a
a
a
.
.
.
j
j
j
une
.une
.Al-insyirah
.une
b
b
b
Tuhanmu-lah
engkau
berharap.
(Qs
:
6-8)
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
://di
://di
://di
p
p
p
t
t
t
t
t
t
h
h
h

.id
j.ac

une

.
gilib
i
d
/
/
:

tp

ac.
nej.

u

ilib.

ac.
nej.

u

ilib.

dig
tp://

ac.
nej.

u

ilib.

dig
tp://

ac.
nej.

u

ilib.

dig
tp://

ht

ht

ht

ht

ht

id/

id/

id/

id/

dig
tp://

u

ilib.

dig
tp://

ht

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

u
u
u
ilib.
ilib.
ilib.
g
g
g
i
i
i
d
d
d
/
“Tidak
adalah utusan Allah”
://
:/Muhammad
:// ada Rabb selain Allah, tdan
http
h tp
http

lib.u

digi
tp://

u

ht

.id/

ht
id/

ac.
nej.

ilib.

dig
tp://

ht
ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

id/

ac.
nej.

ilib.

dig
tp://

.id/

ac
nej.

http

id/

id/

ac.
nej.

ht

.id/

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

.id/

/
/
d/ merubah keadaan suatu kaum
.id/ Sesungguhnya Allah tidak
c.id
c.id sehingga mereka
c.iakan
a
a
a
.
.
.
j
j
j
une (Qs Ar-ra’du : 11)1 lib.une
.sendiri
.uneyang ada pada diri mereka
merubah keadaan
b
b
i
i
l
l
i
i
i
g
g
/dig
/di
/di
/
/
/
:
:
:
p
p
p
t
t
t
ht
ht
ht

ac
nej.

lib.u

digi
tp://

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

http

ht

/
/
/
.id1/ Al-Qur’an terjemah, diterjemahkan
c.id
c.id al Mush-haf asy Syarif
c.idoleh Mujamma al Malik Fahd lij.thiba’at
a
a
a
.
.
j
j
.une
.une
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
://di
://di
://di
p
p
p
t
t
t
t
t
t
iii
h
h
h

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

http

tp

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

ht

.id/

.id/

.id/

.id/

tp

gilib
i
d
/
/
:

http

tp

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

id/

ac.
nej.

id/

ac.
nej.

id/

ac.
nej.

id/

ac.
nej.

ht

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

NIM

.un

ilib
//dig

tp:

u

ilib.

dig
tp://

http

ac.
nej.

ht

ht

: 080210191044
id/

/
/
c.id
c.id
c.
a
a
a
.
.
.
j
j
j
ne sesungguhnya bahwabkarya
Menyatakan
.u”ne
.une tulis ilmiah yang berjudul
.udengan
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
://di
://di
://di
AnalisisttLevel
http Penunjang
http dalam Buku Teks Matematika
h p Pertanyaan pada Soal Cerita

d/

c.i
ej.a

id/

lib.u

lib.u

Nama : Nida Milati

ht

id/

ac.
nej.

gi
igi
Saya
://dini:
://diyang bertanda tangan di bawah

http

gilib
i
d
/
/
:

http

id/

ac.
nej.

u

ilib.

dig
tp://

ac
nej.

.u

.u

PERNYATAAN
http

id/

ac.
nej.

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

tp

ht

.id/

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

tp

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

ht

SMK Program Keahlian Teknologi, Kesehatan, dan Pertanian Kelas X Terrbitan

/
/
/ SOLO” adalah benar-benar
/
Berdasarkan Taksonomi
.idErlangga
c.id hasil karya sendiri, j.ac.id
c.id
a
a
.
.
j
j
e
.une
.unebelum pernah diajukan ilpada
.unsudah
b
b
b
kecuali kutipangiyang
saya sebutkan sumbernya,
i
i
i
l
l
i
g
i
/dig
://di
p://d
ttp:/keabsahan
institusi
dan bukan karya jiplakan.
http Saya bertanggung jawabhatas
httmanapun,

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

tp

dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.
Demikian pernyataan
tanpa adanya ej.ac.i
ac.i
ac.iini saya buat dengan sebenar-benarnya,
.
.
j
j
e
e
n
n
.un
ib.u
lib.u
lbersedia
i
i
tekanan dan/dpaksaan
mendapat
sanksi
akademik
g
g
i
i
igilib dari pihak manapun serta
/d
/d

.u

gilib
i
d
/
/
:

:/

ttp:/
ttp:/
h
h
jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

tp

id/

id/

ac.
nej.

u

ilib.

dig
tp://

ac.
nej.

u

ilib.

dig
tp://

ht

i
/dig
/
:
p
t
t

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

id/

ac.
nej.

.id/

id/

ac.
nej.

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

httpiv

http

tp

ht

.id/

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

tp

.id/

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

ht

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

lib.u

h

h

h

ht

ac
nej.

i
/dig
/
:
p
t
t

/dig
/
:
p
t
t

ht

.id/

d/

.i
Nida
j.ac Milati
e
n
.u 080210191044
ilibNIM

ac
nej.

lib.u

lib.u

http

.id/
.id/
c
c
a
a
.
.
j
j
Jember,
.une
.une 31 Januari 2013
b
b
i
i
l
l
i
i
g Yang menyatakan, //dig
:
://di
p
t
t
http
h

.id/

.id/

ac
nej.

digi
tp://

d/

d/

d/

.id/

ac
nej.

ht

id/

ac.
nej.

ht
id/

ac.
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

http

ht
id/

id/

id/

id/

ac
nej.

.u

.u

ttp
hSKRIPSI

ac.
nej.

ac.
nej.

ac.
nej.

ac.
nej.

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

tp

ht

.id/

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

tp

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

u
u
ANALISIS LEVEL
ib.u CERITA DALAM BUKU
ilib.
ilSOAL
ilib. PERTANYAAN PADA
g
g
g
i
i
i
d
d
d
/
/
/
:/
:/ SMK PROGRAM KEAHLIAN
:/
TEKS
http
http
http MATEMATIKA PENUNJANG
TEKNOLOGI, KESEHATAN, DAN PERTANIAN KELAS X
TERBITAN /ERLANGGA BERDASARKAN
/
/
/
d
i
.
c.id
c.idTAKSONOMI SOLO j.ac.id
c
a
a
a
.
.
.
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
di
://di
://di
://di
tp://
http
http
http
u

ilib.

dig
tp://

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

u

ilib.

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

id/

ac.
nej.

.id/

ac
nej.

id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

httpv
ac.
nej.

ht

.id/

gilib
i
d
/
/
:

http

tp

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

ac
nej.

http

.id/

ac
nej.

ht

h

.u

http

.id/

ac
nej.

lib.u

i
/dig
/
:
p
t
t

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

tp

ac
nej.

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

ac
nej.

Pembimbing

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

ht

ht

.id/

.id/

ac.
nej.

u

ilib.

dig
tp://

Dosen Pembimbing II : Nurcholif D. S. L, M.Pd

ac
nej.

ht
id/

ac.
nej.

u
u
ilib.
ilib.
g
g
i
i
d
d
Dosen Pembimbing I p: :Prof.
// Dr. Sunardi, M.Pd
://
htt
http

lib.u

digi
tp://

http

ht

.id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

u

ilib.

dig
tp://

ht

ac
nej.

id/

ac.
nej.

u

ilib.

dig
tp://

.id/

ac
nej.

id/

ac.
nej.

ht

.id/

Oleh

ttp
NIM h080210191044

id/

dig
tp://

http

g
://di

http

tp

.u

u
NIDA MILATI
ilib.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

tp

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

ht

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

ht

id/

ac.
nej.

ht
id/

ac.
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

http

ht
id/

id/

id/

id/

ac.
nej.

ac.
nej.

ac.
nej.

ac.
nej.

.id/

ac
nej.

HALAMAN
httpPENGAJUAN

http

tp

ht

.id/

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

tp

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

u
u
ANALISIS LEVEL
ib.u CERITA DALAM BUKU
ilib.
ilSOAL
ilib. PERTANYAAN PADA
g
g
g
i
i
i
d
d
d
/
/
/
:/
:/ SMK PROGRAM KEAHLIAN
:/
TEKS
http
http
http MATEMATIKA PENUNJANG
TEKNOLOGI, KESEHATAN, DAN PERTANIAN KELAS X
TERBITAN /ERLANGGA BERDASARKAN
/
/
/
d
i
.
c.id
c.idTAKSONOMI SOLO j.ac.id
c
a
a
a
.
.
.
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
di
://di
://di
://di
tp://
http
http
http
u

ilib.

dig
tp://

.id/

.id/

ac
nej.

tp

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

id/

ac.
nej.

NIM

Jurusan / Program

id/

id/

ac.
nej.

ac.
nej.

i
/dig
/
:
p
t
t

ac
nej.

lib.u
i
g
i
d Sunardi, M.Pd
Prof.://Dr.
http

.u

tp

NIP. 195405011983031005

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

id/

ac.
nej.

.id/

ac
nej.

lib.u
lib.u
i
i
g
g
i
i
Nurcholif D. S. L, M.Pd
://d
://d
http
http

.id/

.id/

ac
nej.

id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

httpvi
ac.
nej.

ht

NIP. 198208272006042001

gilib
i
d
/
/
:

http

tp

ht

.id/

.u

.u

.u

lib.u

i
/dig
/
:
p
t
t

ac
nej.

.id/

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

Dosen Pembimbing
h II

h
.id/

.id/

ac
nej.

ht

.id/

ac
nej.

lib.u

u
ilib.
g
i
d
tp:// Pembimbing I
tDosen

h

gilib
i
d
/
/
:

ht

: Pendidikan MIPA / Pend. Matematika

ac
nej.

lib.u

gilib
i
d
/
/
:

: Nida Milati

.id/

.id/

ac
nej.

digi
tp://

http

: 080210191044
u
u
lib.u
ilib.
ilib.
i
g
g
g
i
i
i
d
d
d
/
/
/
:/
dan Tanggal Lahir :Banyuwangi,
30 Oktober 1989 ttp:/
p:/
h
http
httTempat

.u

igilib
d
/
/
:
tp

.u

Oleh :

Nama

id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http
ac.
nej.

.id/

ac
nej.

.u

.u

.u

tp

ht

.id/

.id/

.id/

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

menyelesaikan ProgramStudi Pendidikan Matematika (S1) dan
mencapai gelar Sarjana Pendidikan

ac
nej.

ht

.id/

.id/

ac
nej.

SKRIPSI

lib.u
lib.u
lib.u
i
i
i
g
g
g
i
i
i
Diajukan
/d
/d memenuhi salah satu syarat
:/untuk
:/dan
://dguna melengkapi tugas akhir
http
http
http

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

ht

id/

ac.
nej.

ht
id/

ac.
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

http
PENGESAHAN

ht

berjudul “Analisis Level
/
idSkripsi
.id/ dalam Buku Teks .ac.id/
.id/ Pertanyaan pada Soal.aCerita
c
c
a
.
j
j
j
Matematika Penunjang
.une
.uneTeknologi, Kesehatan, ilidan
.une SMK Program Keahlian
b
b
b
i
i
l
l
i
i
g
ig
//dig X Terbitan Erlangga BerdasarkanTaksonomi
://ddiuji
://di
:Kelas
Pertanian
SOLO” ttelah
dan
p
p
p
t
t
t
t
t
h
h
h

ac.
nej.

u

ilib.

dig
tp://

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

tp

ht

.id/

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

tp

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

ht

disahkan pada :

/
/
/
Tanggal : Kamis, 31
.id/ 2013
.idHari,
c.id
c.id
cJanuari
a
a
a
.
.
.
j
j
j
.une Universitas Jember. ilib.une
.une Keguruan dan Ilmu Pendidikan
b
b
Tempat
:ilFakultas
i
i
l
i
g
g
/dig
/di
/di
/
/
/
:
:
:
p
p
p
t
t
t
ht
ht
ht

ac
nej.

lib.u

digi
tp://

.id/

.id/

c
ej.a
Ketua
n
u
.
ilib
//dig

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

nej.

u

ilib.

dig
tp://

.id/

h
.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

gilib
i
d
/
/
:

.id/

id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

httpvii
ac.
nej.

ht

.id/

ac
nej.

.u

.u

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
id/

ht

h

Prof. Dr. Sunardi, M.Pd
NIP.
.id/ 195405011983031005

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

lib.u

i
/dig
/
:
p
t
t

http

d/
ac.i

tp

ac
nej.

.id

.u

gilib
i
d
/
/
:

nej.

.u

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

http

gilib
i
d
/
/
:

Dra. Dinawati T,M.Pd
NIP. 196205211988122001

.id

.u

tp

ht

ht

ht

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
/
/ Universitas Jember

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

u

ilib.

dig
tp://

u
ilib.
g
i
d
://
Mengesahkan,
http

lib.u

id/

ac.
nej.

u

ilib.

.id/

ac
nej.

i
/dig
/
:
p
t
t

ht

id/

dig
tp://

Prof. Dr. Sunardi, M.Pd
NIP. 195405011983031005

lib.u

digi
tp://

http

http

d/
ac.i

ht

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

nej.

u

ilib.

dig
tp://

ac
nej.

Anggota II

Anggota I

d/
ac.i

ht
.id/

/
Nurcholif
c.idD. S. L, M.Pd
a
.
j
une198208272006042001
.NIP.

d/

http

gilib
i
d
/
/
:

http

http

Dr. Susanto, M.Pd
ac.i
.
j
e
un
NIP. 196306161988021001
ilib.

ac
nej.

.u

.u

g
://di

tp

.id/

.id/
cSekretaris
a
.
j
ne

gilib
i
d
/
/
:

:

http

tp

Tim Penguji :

ht

id/

ac.
nej.

ht
id/

ac.
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

http

http

tp

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

RINGKASAN
Analisis Level Pertanyaan pada Soal Cerita dalam Buku Teks Matematika
Penunjang SMK Program Keahlian Teknologi, Kesehatan, dan Pertanian Kelas
X

Terbitan

Erlangga

BerdasarkanTaksonomi

SOLO;

Nida

Milati,

080210191044; 2013 : 50 halaman; Program Studi Pendidikan Matematika; Jurusan
Pendidikan MIPA; Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan; Universitas Jember.
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pendapat Britton yang mengungkapkan
bahwa penyajian buku teks matematika akan efektif jika disesuaikan dengan
pemrosesan atau kemampuan kognitif pembacanya. Salah satu sajian dalam buku
teks matematika yang perlu disesuaikan dengan pemrosesan kognitif pembacanya
adalah tingkat kompleksitas pertanyaan pada soal, terutama pada soal cerita.
Penyajian soal dalam bentuk cerita merupakan usaha menciptakan suatu cerita untuk
menerapkan konsep yang sedang dipelajari sesuai dengan pengalaman sehari-hari.
Hal tersebut sangat penting terutama bagi siswa SMK, khususnya program keahlian
teknologi, kesehatan, dan pertanian. Berdasarkan uraian di atas, maka perlu
diadakan penelitian mengenai pengklasifikasian level pertanyaan pada soal cerita
yang terdapat dalam buku teks matematika penunjang program keahlian teknologi,
kesehatan, dan pertanian kelas X.
Tujuan dari penelitian yaitu: (1) “untuk mengetahui persentase masingmasing level pertanyaan pada soal cerita pada tiap pokok bahasan dalam buku teks
matematika penunjang SMK program keahlian teknologi, kesehatan, dan pertanian
kelas X terbitan Erlangga berdasarkan Taksonomi SOLO”; (2) untuk mengetahui
persentase masing-masing level pertanyaan pada keseluruhan soal cerita dalam buku
teks matematika penunjang SMK program keahlian teknologi, kesehatan, dan
pertanian kelas X terbitan Erlangga berdasarkan Taksonomi SOLO”. Adapun hasil
dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan oleh guru maupun penerbit buku teks,
dalam membuat dan memilih soal cerita sesuai dengan tingkat kemampuan berfikir
siswa SMK kelas X.

viii

ht

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian
yang bertujuan untuk mendiskripsikan level pertanyaan pada soal cerita kedalam
level pertanyaan Unistruktural, Multistruktural, Relasional, dan Abstrak Diperluas
berdasarkan Taksonomi SOLO. Dalam pelaksanaannya penelitian ini digunakan
instrumen pendukung berupa lembar klasifikasi yang berisi nomor pertanyaan,
nomor soal, dan level pertanyaan serta kriterianya yang nantinya digunakan sebagai
pedoman dalam menentukan level pertanyaan pada soal cerita.
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan
bahwa persentase level pertanyaan pada soal cerita yang terdapat dalam buku teks
matematika penunjang SMK program keahlian teknologi, kesehatan, dan pertanian
kelas X yang diterbitkan oleh Erlangga karangan Kasmina, dkk, berdasarkan
taksonomi SOLO pada tiap-tiap pokok bahasan adalah sebagai berikut: pokok
bahasan Operasi pada Bilangan Real, 2,34%, 21,96%, dan 10,75% berturut-turut
berada pada level Unistruktural, Multistruktural, dan Relasional. Pokok bahasan
Aproksimasi Kesalahan, 7,94% dan 16,36% berturut-turut berada pada level
Multistruktural dan Relasional. Pokok bahasan Persamaan dan Pertidaksamaan,
0,93% dan 18,7% berturut-turut berada pada level Multistruktural dan Relasional.
Pokok bahasan Program Linier, 11,68% dan 10,28% berturut-turut berada pada level
Multistruktural dan Relasional. Pokok bahasan Matriks, 11,68% dan 10,28%
berturut-turut berada pada level Multistruktural dan Relasional. Pokok Bahasan
Logika Matematika, tidak terdapat soal cerita, jadi persentase masing-masing level
pertanyaannya adalah 0%. Sedangkan persentase level pertanyaan dari keseluruhan
soal cerita yang terdapat dalam buku teks matematika penunjang SMK program
keahlian teknologi, kesehatan, dan pertanian kelas X yang diterbitkan oleh Erlangga
berdasarkan taksonomi SOLO adalah, 2,34%, 47,65%, 50,01%, dan 0% berturutturut berada pada level Unistruktural, Multistruktural, Relasional, dan Abstrak
Diperluas.

ix

id/

ac.
nej.

id/

ac.
nej.

id/

ac.
nej.

id/

ac.
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

ht
.id/

.id/

ac
Puji syukur keej.hadirat
Allah Swt. Atas segala
j.acrahmat dan karunia-Nya nej.ac
e
n
n
u
u
lib.u
iLevel
ilib.yang berjudul “Analisis
ilib.dapat menyelesaikan skripsi
g
g
g
i
i
i
sehingga :penulis
d
d
d
/
/
/
/
:/
:/

u

ilib.

dig
tp://

.u

http

.id/

id/

ac.
nej.

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

PRAKATA
http

http

tp

ht

.id/

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

tp

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

http

http

http

ht

Pertanyaan Pada Soal Cerita dalam Buku Teks Matematika Penunjang SMK
Keahlian Teknologi, dKesehatan,
dan Pertanian Kelas
/
/
dProgram
id/X Terbitan Erlangga
i /
.
.
c.id
c
c
a
a
a
.
.
.
j
j
j
Berdasarkan Taksonomi
.une
.uneuntuk memenuhi salahilisatu
.une SOLO”. Skripsi ini disusun
b
b
b
i
i
l
l
i
i
g
g
g
//di
:Pendidikan
://di (S1) pada Program Studi
://di
syarat menyelesaikan
pendidikan strata
satu
http
http
http

c.i
ej.a

.un

ilib
//dig

tp:

ht

Matematika, Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas

/
/
/
/
dan Ilmu Pendidikan,
.idKeguruan
c.id
c.id
c.id Universitas Jember.
a
a
a
.
.
.
j
j
j
ne ini tidak lepas dari bantuan
.une
.une berbagai pihak. Oleh karena
.uskripsi
Penyusunan
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
dig
://di
://di
tp://
itu, penulis
http
http menyampaikan terimakasihhtkepada:

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

tp

ht

1. Dekan FKIP Universitas Jember;

/
/
/
id/ FKIP Universitas Jember;
c.id
c.id
c.MIPA
c.id2. Ketua Jurusan Pendidikan
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
3. Ketua Program
g FKIP Universitas Jember; //dig
g Studi Pendidikan Matematika
dig
://di
://di
p
p
tp:
t
t
tp://
t
t
h meluangkan waktu, pikiran,htdan
h Pembimbing Skripsi yang telah
4. Dosen
perhatian

ht

dalam penulisan skripsi ini;
d/
i
.id/
.id/
.id/
.
c
c
c
c
a
a
a
a
.
.
.
.
j memberikan ilmu selama nej
j yang telah membimbing ndan
j
5. Bapak dan Ibu Dosen
u
.u e
.une
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
ilib.
i
i
i
g
g
g
g
i
i
i
i
d
d
d
d
penulis
menjadi
mahasiswa;
/
/
/
/
:/
:/
:/
tp:/
http
http
http

ht

6. Serta pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

id/

ac.
nej.

.id/

id/

ac.
nej.

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

httpx

http

tp

ht

.id/

ac
nej.

.u

.u

.u

.id/

ac
nej.

http
Penulis

.id/

.id/

ac
nej.

ht

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

http

tp

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

ac
nej.

.id/ 31 Januari 2013
Jember,

.id/

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

ac
nej.

saran yang membangun
semoga skripsi ini dapat
u
u
u dari semua pihak, serta ldiharapkan
ilib.
i ib.
ilib.
g
g
g
i
i
i
d
d
d
://
://
://
bermanfaat
http
http
http bagi semua pihak.

lib.u

digi
tp://

Skripsi ini masih jauh
kritik dan
/
.id/ dari kesempurnaan sehingga.iddiharapkan

id/

ac.
nej.

ht
id/

ac.
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

ht
id/

id/

Halaman ej.ac.
n
lib.u
lib.u
lib.u ...........................................................................................
i
i
i
g
g
g
HALAMAN
JUDUL
i
i
i
i
/d
/d
/d
ttp:/
ttp:/
ttp:/
h
h
h
HALAMAN PERSEMBAHAN ........................................................................ ii

ac.
nej.

u

ilib.

dig
tp://

.u

http

id/

id/

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

DAFTAR
http ISI

http

tp

ht

.id/

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

tp

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

ac.
nej.

ac.
nej.

ht

MOTTO .............................................................................................................
iii
/
id/
id/
id/
.
.
.
c.id
c
c
c
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
PERNYATAAN ................................................................................................
iv .une
.une
.une
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
g
i vilib
i
i
i
d
d
d
d
/
/
/
/
DOSEN
PEMBIMBINGAN
..............................................................................
/
/
/
/
:
:
:
:
tp
http
http
http

ht

HALAMAN PENGAJUAN .............................................................................. vi

/
/
/
/
PENGESAHAN
vii
.idHALAMAN
c.id
c.id
c.id..........................................................................
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
RINGKASAN ..................................................................................................
viiiilib.un
.une
.une
b
b
i
i
l
l
i
i
g
g
g
://di x
://di
://di
PRAKATA
http
http
http ..........................................................................................................

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

tp

ht

DAFTAR ISI ...................................................................................................... xi

/
/
/
/
xiii
c.id
c.id
c.id
c.idDAFTAR TABEL ...........................................................................................
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
.une
.une
.un.......................................................................................
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
DAFTAR
GAMBAR
xiv
i
i
i
i
g
g
g
dig
://di
://di
://di
p
p
p
t
t
t
tp://
t
t
t
h
h
h LAMPIRAN ....................................................................................
DAFTAR
xv

ht

BAB 1. PENDAHULUAN ................................................................................. 1

d/
ac.i

nej.

u

ilib.

dig
tp://

.id/
.id/
.id/
c
c
c
a
a
a
.
.
.
j
j
j ..................................................................................
1.1 Latar Belakang
1
.une
.une
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
1.2 Rumusan
Masalah .............................................................................
://di 4
://di
://di
p
p
p
t
t
t
t
t
t
h
h
h
1.3 Tujuan Penelitian .............................................................................. 5

.un

ilib
//dig

tp:

1.4 Manfaat Penelitianid............................................................................
5
/
id/

/
c.id
c.
c.
a
a
a
.
.
.
j
j
j
ne
BAB 2. TINJAUAN
.........................................................................
6 .une
.une
.uPUSTAKA
b
b
i
i
l
l
i
i
g
g
g
i ilib
i
i
d
d
d
/
/
/
/
/
/
:
:
:
2.1
6
ttpMatematika Sekolah Menengah
http
http Kejuruan (SMK) .........................
h

d/

c.i
ej.a

ht

ht

2.2 Buku Teks Matematika ..................................................................... 7

.id/

ac
nej.

tp

d/
ac.i

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

id/

id/

ac.
nej.

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

httpxi

http
ac.
nej.

ac
nej.

.u

.u

.id/

.id/

.id/

gilib
i
d
/
/
:

tp

ht

2.6 Hasil Penelitian yang Relevan ........................................................ 21

nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

a
nej.

a
nej.

2.4 Taksonomi
10ilib.u
lib.u
lib.u SOLO ............................................................................
i
i
g
g
g
i
i
i
://d
://d
://d
ttpAnalisis
2.5
Soal Cerita Berdasarkan
http 12
http Taksonomi SOLO ..................
h

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

/
/ ....................................................................
2.3 Soal Cerita Matematika
9
c.id
c.id

id/

ac.
nej.

ht
id/

ac.
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

ht
.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

tp

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

p
BAB 3.
PENELITIAN ....................................................................
http 22
http
httMETODE

tp

d/
ac.i

nej.

.u

igilib
d
/
/
:
tp

ht

3.1 Jenis Penelitian ................................................................................ 22

id/

id/

id/

c.
c. ........................................................................
3.2 Definisi Operasional
22
ej.a
ej.a
b.un

b.un

ac.
nej.

b.u

ili
ili Penelitian .........................................................................
gili
3.3 Prosedur
//di23
//dig
//dig

:
p:
ttp:
http 24
htt............................................................
h
3.4 Metode Pengumpulan Data
d/

c.i
ej.a

.un

ilib
//dig

tp:

ht

3.5 Instrumen Penelitian/ .......................................................................
25
/

/
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
3.6 Analisis Data
25 .une
.une
.une ....................................................................................
b
b
i
i
l
l
i
i
gilib
g
g
i26
i
d
d
/
/
/di Pemeriksaan Keabsahan
3.7tpTeknik
Data
..........................................
/
/
/
:
:
:
http
http
ht

ht

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN ............................................................ 27

.id/

ac
nej.

ac
nej.

ac
nej.

ac
nej.

4.2 Hasil iPenelitian
................................................................................
30ilib.u
lib.u
lib.u
i
g
g
g
i
i
i
://d
://d
://d
4.3
.....................................................................................
ttpPembahasan
http 38
http
h

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

4.1 Pelaksanaan Penelitian
27
.id/
.id/ ...................................................................

tp

ht

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN ............................................................ 46

.id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

d

d

d

tp://

tp://

tp://

tp

/

/

/

d
d
d
5.1 Kesimpulan ......................................................................................
46
ac.i
ac.i
ac.i
.
.
.
j
j
j
e
e
e
n
.un
.un
ib.u
5.2 Saran
gilib
i47
igilib
igil.................................................................................................

ht
ht
ht PUSTAKA .......................................................................................
DAFTAR
48
LAMPIRAN-LAMPIRAN .............................................................................. 51

nej.

u

ilib.

dig
tp://

ac.
nej.

u

ilib.

dig
tp://

i
/dig
/
:
p
t
t

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

id/

ac.
nej.

.id/

id/

ac.
nej.

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

httpxii

http

tp

ht

.id/

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

http

.id/

ac
nej.

ac
nej.

.u

.u

http

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

tp

ht

.id/

ac
nej.

.u

.u

lib.u

h

.id/

.id/

ac
nej.

i
/dig
/
:
p
t
t

h

h

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

lib.u

lib.u

ac
nej.

.id/

.id/

ac
nej.

i
/dig
/
:
p
t
t

ht

ht

.id/

lib.u

ac.
nej.

u

ilib.

dig
tp://

ht

.id/

ac
nej.

digi
tp://

ac.
nej.

u

ilib.

dig
tp://

ht

id/

id/

id/

d/
ac.i

ht

id/

ac.
nej.

ht
id/

ac.
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

http

ac.
nej.

u

ilib.

dig
tp://

id/

ac.
nej.

ac.
nej.

u
ilib.
g
Halaman
i
d
/
tp:/

u

ilib.

dig
tp://

ht

t

t

t

ht

id/

id/

u

ilib.

dig
tp://

ac
nej.

.u

.u

DAFTAR
http TABEL

id/

ac.
nej.

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

tp

ht

.id/

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

tp

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

h dengan level pertanyaan yanghberbeda anatara peneliti denganhteman
4.1 Soal
sejawat .............................................................................................................. 31

/
/
/
/
c.id
c.id
c.id
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
4.2 Persentase Banyaknya
.une Level Pertanyaan Padailib.une
.une Pertanyaan dari masing-masing
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
Soal
Cerita
Berdasarkan
Taksonomi
SOLO
setiap
Pokok Bahasan. ...............
g
g
g
di
/dig34
/di
/di
/
/
/
:
:
:
p
p
p
t
t
t
tp://
ht
ht
ht
4.3 Persentase Banyaknya Pertanyaan pada masing-masing Level Pertanyaan dari
Taksonomi SOLO. ..............................
37
/
/
/ Keseluruhan Soal Cerita Berdasarkan

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

i
/dig
/
:
p
t
t

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

id/

ac.
nej.

.id/

id/

ac.
nej.

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

httpxiii

http

tp

ht

.id/

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

http

.id/

ac
nej.

ac
nej.

.u

.u

http

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

tp

ht

.id/

ac
nej.

.u

.u

lib.u

h

.id/

.id/

ac
nej.

i
/dig
/
:
p
t
t

h

h

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

lib.u

lib.u

ac
nej.

.id/

.id/

ac
nej.

i
/dig
/
:
p
t
t

ht

ht

.id/

lib.u

digi
tp://

ac.
nej.

u

ilib.

dig
tp://

ht

.id/

id/

ac.
nej.

u

ilib.

dig
tp://

ht

ht

id/

ac.
nej.

u

ilib.

dig
tp://

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

id/

u

ilib.

dig
tp://

ac
nej.

.u

.u

http

id/

ac.
nej.

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

tp

ht

.id/

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

tp

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id

.id

.id

ac
nej.

ht

id/

ac.
nej.

ht
id/

ac.
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

http

ac.
nej.

u

ilib.

dig
tp://

id/

ac.
nej.

ac.
nej.

u
ilib.
g
Halaman
i
d
/
tp:/

u

ilib.

dig
tp://

ht

t

t

t

ht

id/

id/

u

ilib.

dig
tp://

ac
nej.

.u

.u

DAFTAR
http GAMBAR

id/

ac.
nej.

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

tp

ht

.id/

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

tp

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

h
h
h soal yang memuat satu pertanyaan
4.1 contoh
.......................................................
28

4.2 contoh soal yang memuat dua
pertanyaan .......................................................
29
/
id/
id/
id/
.
.
.
c.id
c
c
c
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
4.3 contoh soal yang.umemuat
tiga pertanyaan. ......................................................
29 .une
ne
.une
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
g
i ilib
i
i
i
d
d
d
d
/
/
/
/
/
/
/
/
:
:
:
:
tp
http
http
http

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

i
/dig
/
:
p
t
t

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

id/

ac.
nej.

.id/

id/

ac.
nej.

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

httpxiv

http

tp

ht

.id/

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

http

.id/

ac
nej.

ac
nej.

.u

.u

http

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

tp

ht

.id/

ac
nej.

.u

.u

lib.u

h

.id/

.id/

ac
nej.

i
/dig
/
:
p
t
t

h

h

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

lib.u

lib.u

ac
nej.

.id/

.id/

ac
nej.

i
/dig
/
:
p
t
t

ht

ht

.id/

lib.u

digi
tp://

ac.
nej.

u

ilib.

dig
tp://

ht

.id/

id/

ac.
nej.

u

ilib.

dig
tp://

ht

ht

id/

ac.
nej.

u

ilib.

dig
tp://

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

id/

u

ilib.

dig
tp://

ac
nej.

.u

.u

http

id/

ac.
nej.

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

tp

ht

.id/

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

tp

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

ht

id/

ac.
nej.

ht
id/

ac.
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

http

ac.
nej.

u

ilib.

dig
tp://

id/

ac.
nej.

ac.
nej.

u
ilib.
g
Halaman
i
d
/
tp:/

u

ilib.

dig
tp://

ht

t

t

t

ht

id/

id/

u

ilib.

dig
tp://

ac
nej.

.u

.u

DAFTAR
httpLAMPIRAN

id/

ac.
nej.

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

tp

ht

.id/

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

tp

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

h
h
h
A. Matrik
Penelitian ............................................................................................
51

/
/
/
/ Pokok Bahasan dan Sub Pokok
.idB.
c.id
c.idMatematika
c.id Bahasan Dalam Bukuj.aTeks
a
a
.
.
j
j
Penunjang SMK
Keahlian Teknologi, .Kesehatan,
dan Pertanian
ne
une
.une
.uProgram
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
Kelas X/dTerbitan
Erlangga
..............................................................................
52
g
g
g
://di
://di
:/ i
http
http
http

ac
nej.

lib.u

digi
tp://

C. Lembar Klasifikasi Level Pertanyaan pada Soal Cerita Berdasarkan
54
/
/
/ Taksonomi SOLO ...........................................................................................

ac
nej.

ac
nej.

ac
nej.

D. Hasil Klasifikasi
Berdasarkan
.u
lib.u
libPeneliti
lib.uAwal Level Pertanyaan Oleh
i
i
i
g
g
g
i
i
i
Taksonomi
p://d 61
p://d
p://d SOLO ...........................................................................................

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id

.id

.id

ac
nej.

tp

htt

htt

htt

ht

E. Hasil Klasifikasi Akhir Level Pertanyaan pada Soal Cerita Berdasarkan
68
.id/
.id/
.id/ Taksonomi SOLO ...........................................................................................

ac
nej.

u

u

u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

ac
nej.

ac
nej.

ac
nej.

.
.
F. Level Pertanyaan
ilib.
ig75
igilib Taksonomi SOLO .............
igilib pada Soal Cerita Berdasarkan
://d

://d

://d

http

http

http

tp

ht

G. Solusi Pertanyaan pada Soal Cerita dan Peta Respon Serta Level Pertanyaan
Berdasarkan Taksonomi SOLO .................................................................... 118

u

ilib.

dig
tp://

ac.
nej.

u

ilib.

dig
tp://

i
/dig
/
:
p
t
t

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

id/

ac.
nej.

.id/

id/

ac.
nej.

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

httpxv

http

tp

ht

.id/

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

http

.id/

ac
nej.

ac
nej.

.u

.u

http

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

tp

ht

.id/

ac
nej.

.u

.u

lib.u

h

.id/

.id/

ac
nej.

i
/dig
/
:
p
t
t

h

h

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

lib.u

lib.u

ac
nej.

.id/

.id/

ac
nej.

i
/dig
/
:
p
t
t

ht

ht

.id/

lib.u

ac.
nej.

u

ilib.

dig
tp://

ht

.id/

ac
nej.

digi
tp://

ac.
nej.

u

ilib.

dig
tp://

ht

id/

id/

id/

id/

ac.
nej.

ht

id/

ac.
nej.

ht
id/

ac.
nej.

Dokumen yang terkait

I M P L E M E N T A S I P R O G R A M P E N Y A L U R A N B E R A S U N T U K K E L U A R G A M I S K I N ( R A S K I N ) D A L A M U P A Y A M E N I N G K A T K A N K E S E J A H T E R A A N M A S Y A R A K A T M I S K I N ( S t u d i D e s k r i p t i f

0 15 18

I M PL E M E N T A S I S PE K T R U M R E S PO N S G E M PA PA D A N G PA D A G E D U N G L A B O R M I C R O T E A C H I N G U N I V E R S I T A S N E G E R I PA D A N G D E N G A N M E T O D E A N A L I S I S S PE K T R U M R E S PO N S

0 4 10

K ar ak t e r is a s i M e m b r an S e l u l o s a A s e t at De n g an Var ia s i K om p os is i P e l a r u t As e t on Dan As a m F o r m at

0 4 11

I M E P E K G N A U R I D N A N A U P M E R E P E K I S A T N E S E R P E R I S A I S O G E N K I T S E M O D N A D K I L B U P

0 5 171

S I L A N A N A S U T U P E K N A D I M U B R E S A P L U T N A B A B I S R E P B U L K S I R O S E S K A N A I L E B M E P

0 0 100

K U T N U R A J A L E B I S A T S E R P N A D I S A V I T O M N A K T A K G N I N E M N A R A J A L E B M E P I R E T A M A D A P A W S I S R A S E B U K U B E K M U M U L A N R U J N A U K U B H A D N I M E P

0 4 348

S A T I L I B I D E R K U T A P E S N E M U S N O K I L E B T A N I M P A D A H R E T K U D O R P E K I N L A S T U F

0 2 121

S A I S O S A I A G A B E S K E R E M P A K I S N A D K E R E M A R T I C A R A T N A L E B A I R A V P a d a p s u s a K i d u t S k u d o r

0 0 116

S T N E D U T H T R U O F O Y D U T S E S A C A :S D R O W S U O M Y N O N Y S T N E D U T S R E T S E M E S T N E M T R A P E D S R E T E L H S I L G N E F O Y T I S R E V I N U A M R A H D A T A N A S F O

0 3 104

B R E VS E S N E T S R O R E C N A R E T U N I S Y B E D A M H T R U O F E G A U G N A L H S I L G N E F O S T N E D U T S R E T S E M E S M A R G O R P Y D U T S N O I T A C U D E

0 0 174