FERMENTASI ENZIM PENISILIN ASILASE DARI Bacillus megaterium NRLL B-1368 DENGAN MEMAKAI ASAM FENIL ASETAT SEBAGAI INDUSER.

-r, o.-, \rtrd ^.ar Fd.a., db'Lhe.. 4tt t tr 444
air, ,o3a, !L,r!! 4, trl,.i i,,4

h.h tthlbkr n rtit1a!r hnb< lk th,td.w, h& b.
i.d4qqr raid e !r4t @4. td,
hd* @ np,ied ran iB krd h.ad t! .@r 4,brpr6 z. b,
t, en enlt t-rE daq b. t,^4ora
.ed6 4 & e4. da @' 6. 4q t t.q l64ad4 4 r t slat
,idda fl. qri,^ f.64ar4 n6. r 4 h.

{e $! .oudLil Fd",r,..
,; dLr;!
h.d" , tr.ldri r

sd!h, ed 6ii'4q!

j-r-*
r

ii.fut dd


r

^.\.s,
. b6: FFLd
i(*b
fdf'ddiq

Fd

ir!.1!rJh-

'614

,.*;r i,
ri?ii

I

d!hh.;


ed46;dd+.

ii! p.,q!td ndr!
.e

,- ,- ri-;,-,

'

.ir."

!4 d66r!, c iii rtul*;,,.,
6d !d &hr,oi;4,,
rr .-

i*$:ffi-

.!ii,h

i


.l@u !.,i,,,i,!

s+i rhhEi *hF4

P4FitdJd@&!iid:Ldih

c 6!i