BAB I PENDAHULUAN - Analisis Novel Jihad

BAB I PENDAHULUAN

  1.1 LATAR BELAKANG Perkataan Jihad adalah kalimah bahasa Arab yang telahpun diserap ke dalam bahasa Kebangsaan. Fonatik kalimah ini sangat ringkas dan mudah. Namun begitu masyarakat awam mempunyai persepsi dan pemahamannya yang tersendiri terhadap Jihad. Umumnya ramai yang memahami Jihad sebagai suatu aksi yang dikaitkan dengan perjuangan dengan menggunakan senjata dan secara fizikal semata-mata. Kalimah Jihad semata-mata hanya disinonimkan dengan beberapa aksi yang bersifat kekerasan dan begitu drastik, melibatkan senjata api dan berlaku pertumpahan darah atas dorongan untuk mendapatkan Syahid. Pastinya tidak ramai yang menyedari bahawa pegangan sesetengah mereka yang fanatik dan buta ilmu terhadap istilah jihad membawa kepada tercemarnya istilah suci jihad itu di mata orang Islam dan juga bukan Islam. Dari sudut bahasa, Jihad berasal daripada kalimah “al-Juhd” ( ), yang bererti keberatan dan kesusahan. Dipandang dari sudut ini, maka Jihad bererti mencurahkan daya dan tenaga kekuatan dalam usaha mencapai suatu matlamat atau cita-cita mulia dan ideal, iaitu matlamat dan cita-cita Islam serta mendapat keampunan Allah, keredhaan dan rahmatNya. Dalam pengertian yang lain, Jihad adalah mencakupi suatu usaha bersungguh-sungguh untuk mencapai satu-satu tujuan yang diingini atau mempertahankan sesuatu yang tidak diingini dengan berbagai cara: alat, ilmu pengetahuan dan sebagainya.

  Jihad menurut al-Quran adalah umum dan menyeluruh, iaitu merangkumi

  semua aspek daya dan tenaga kemampuan dan kekuatan seseorang Islam dalam menghadapi musuh-musuhnya demi untuk mencapai cita-cita yang digariskan dalaman manusia iaitu Syaitan berupa manusia dan juga Jins yang kerap menggoda nafsu manusia dalam bentuk zahir ataupun batin.

  1.2 BATASAN MASALAH Dalam al-Quran, penegasan mengenai kefarduan Jihad terdapat dalam berbagai ayat. Di antaranya menyentuh Jihad berbentuk suruhan bersungguh- sungguh melaksanakan ibadah (keupayaan melawan hawa nafsu), memperkaya ilmu, menggunakan al-Quran sebagai makanisma untuk menegakkan kebenaran, pengorbanan harta dan juga berbentuk pengorbanan jiwa.

  Agar pembahasan tidak meluas , peneliti membatasi masalah pada aspek jihad.

  1.2.1 Rumusan Masalah Berdasarkan pembatasan masalah tersebut maka di dapatkan rumusan masalah,sebagai berikut:

  Adakah unsur jihad dalam novel Jihad terlarang karya matahari - timur? Bagaimana unsur jihad dalam novel jihad terlarang karya matahari - timur?

  1.3 Tujuan Penelitian

  1.3.1 Tujuan Umum Tujuan umum dalam penalitian ini adalah untuk mengetahui unsur - jihad dalam novel jihad terlarang karya matahari timur.

  1.4.1 Tujuan khusus Tujuan khusus dalam analisis novel ini adalah untuk mendeskripsikan tentang jihad yang di perjuangkan dalam novel jihad terlarang karya matahari timur.

  1 Manfaat Penelitian

  Manfaat penelitian ini adalah untujk memberikan pengetahuan tentang masalah jihad dalam kehiduoan sehari-hari ataupun dalam novel jihad terlarang karya matahari timur.

  1.1 Manfaat Praktis Manfaat penelitian ini adalah di harapkan mengetahui apa itu jihad pada sastra terutama pada novel. jihad terlarang karya matahari timur,

  1 Definisi Operasional Definisi operasional kegiatan penelitian “Aspek-aspek jihad dalam novel

  1. Analisis adalah penelitian menyeluruh yang menggunakan tekhnik dan metode tertentu.(Surahmad:1989:25) 2. jihad adalah), yang bererti keberatan dan kesusahan..

  3. Unsur jihad adalah yang di utamakan penceritaanya dalam novel yang bersangkutan.

  4. Novel adalah suatu bentuk karya sastra yang di dalamnya terdapat stryktur yang dapat di jelaskan ,di pahami melalui analisis aspek intyrinsik dan ekstrinsik.

BAB II LANDASAN TEORI A . JIHAD DALAM ISLAM Berdasarkan nas-nas al-Quran terdapat dua pembahagian besar terhadap Jihad, Pertama; Jihad Agung ( ) iaitu Jihad ke atas nafsu serta

  menentang tipu daya syaitan. Kedua; Jihad Kecil ( ), iaitu meliputi bentuk-bentuk Jihad yang lain seperti Jihad dengan hati (berdoa), Jihad dengan lisan (nasihat dan tutur kata) atau kalam (penulisan), Jihad dengan ilmu dan pelajaran (memberi pengetahuan), Jihad dengan harta (infak dsb.) dan seterusnya

  Jihad dengan tubuh badan dan nyawa.

  Jihad nafsu bermaksud jihad untuk membersihkan jiwa dan mensucikan

  hati dan sifat-sifatnya yang rendah dan keji untuk diisi dengan sifat-sifat yang mulia dan terpuji. Ringkasnya ia merupakan Jihad untuk mentaati Allah, tunduk kepada perintahNya sepanjang masa. Ia dianggap Jihad Agung kerana luas medan perjuangannya yang tidak terbatas dan terhad bagi menangkis musuh yang tidak dapat dilihat oleh pancaindera.

  Sebagaimana yang dijelaskan di atas bahawa Jihad yang paling tinggi ialah Jihad melawan nafsu. Jihad melawan nafsu meliputi kesanggupan kita bersabar terhadap segala kesulitan dan cabaran-cabaran getir dalam menjalankan dakwah semata-mata kerana Allah S.W.T. Termasuk juga Jihad melawan nafsu adalah Jihad melawan syaitan. Menurut Ibn Al-Qaiyim, hal ini dapat dilakukan dengan dua cara, iaitu, Pertama: dengan cara menolak bisikan yang dilemparkan ke dalam hati, sama ada perasaan waswas, syak wasangka atau keraguan yang menggoyahkan keimanan. Kedua: dengan melawan bisikan syaitan di dalam hati yang sentiasa mengajak melakukan perbuatan maksiat dan mungkar. Untuk melawan kedua-duanya ini hendaklah iman diperkukuh dan sentiasa sabar dan

  Dalam hubungan ini, Jihad Agung iaitu melawan dan menundukkan nafsu yang bersarang dalam hati lebih diutamakan daripada Jihad melawan musuh yang berbentuk luaran. Apabila gagal menundukkan nafsunya untuk berbakti kepada Allah S.W.T., tidak mungkin baginya berdaya memerangi musuh yang berada di luar, kerana ia masih terkongkong oleh nafsunya sendiri.

  Al-Qhardawi menjelaskan bahawa pendidikan (tarbiyah) dan pembinaan insan adalah lebih utama dalam melaksanakan Jihad. Tarbiyah dan pembinaan yang dimaksudkan ialah pembangunan insan mukmin yang mampu dan sanggup membawa beban dan tugas dakwah, tidak bakhil harta dan jiwa serta teguh dalam menghadapi setiap dugaan dan cubaan yang dilaluinya, demi menegakkan kalimah Allah S.W.T. Ibnu al-Qaiyim menjelaskan bahawa termasuk Jihad melalui bidang ilmu ialah dalam aspek pembabitan kita dalam aspek-aspek perancangan, termasuk menyediakan perancangan berstrategik, pelaksanaan dan

  .

  sebagainya

B. JIHAD DENGAN SENJATA Perinsip umum Islam adalah agama yang mementingkan kedamaian daripada peperangan.

  Islam menganjurkan semua manusia terutama pemeluk-pemeluknya supaya sentiasa menjaga keamanan dan berbaik-baik kepada semua bangsa dan penganut agama lain, kecuali kedudukan Islam terinaya atau terancam. Firman Allah S.W.T. dalam Surah al-Baqarah, ayat 190 yang bermaksud;

  “Dan perangilah kerana (menegakkan dan mempertahankan) agama Allah akan orang-orang yang memerangi kamu, dan janganlah kamu menceroboh (dengan memulakan peperangan), kerana sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang mencerFirmam Allah dalam Surah al-Haj, ayat 39-40, bermaksud;

   Firmam Allah dalam Surah al-Haj, ayat 39-40, bermaksud; “Diizinkan berperang bagi orang-orang (Islam) yang diperangi (oleh golongan penceroboh), kerana sesungguhnya Allah amat berkuasa untuk menolong mereka (mencapai kemenangan)”. “Iaitu mereka yang diusir dari kampung halamannya dengan tidak berdasarkan sebarang alasan yang benar, (mereka diusir) semata-mata kerana berkata: Tuhan Kami adalah Allah”.

  Berdasarkan nas-nas al-Quran di atas adalah jelas bahawa jihad dengan menggunakan senjata mestilah menepati syarat-syarat yang ketat dan bukti-bukti yang jelas seperti kita boleh menentang mereka yang memerangani atau menghalau kita dari tanah air kita yang dicintai.

C. KEFAHAMAN JIHAD DI MALAYSIA

  Kebanyakan mereka yang terjebak dengan gerakan jihad di negara kita sama ada secara sedar atau tidak sedar telah dipesongkan pegangan mereka mengikut pengertian yang amat sempit dan menyeleweng dari segi ajaran Islam yang sebenar. Mereka yang terpengaruh itu sering kali terperangkap dengan gerak saraf secara halus oleh musuh-musuh Islam atau mereka yang menjadi kuda tunggangan musuh-musuh Islam dengan tujuan untuk menghuruharakan atau menggugat negara yang setabil, aman dan sejahtera. Dari tinjauan yang telah dibuat melalui akhbar dan media massa didapati mereka yang terjebak dengan gerakan jihad militan ini adalah terdiri daripada mereka yang jahil mengenai pengertian sebenar tentang istilah ‘jihad’ atau mereka berpegang pengertian ini secara menyeleweng. Kedapatan juga mereka yang terlibat dengan gerakan jihad ini terpengaruh dengan gerakan jihad yang berlaku di luar negara seperti di Palastine, Bosnia dan sebagainya. Mereka

  Tanggapan atau perbandingan mereka amat jauh atau menuntut mereka untuk berjihad. terpesong dengan ajaran Islam yang menyuruh mereka berjihad kerana di Malaysia tidak ada

suruhan membunuh orang-orang Islam yang lain dan pihak pemerintah senantiasa menggalakkan

berjihad dalam ertikata yang lebih luas.

  Satu lagi bukti pegangan salah oleh mereka yang terjebak dengan apa yang dinamakan gerkan jihad di Malaysia ialah kepercayaan dan pegangan mereka bahawa Malaysia bukan sebuah negara Islam. Kepercayaan yang mereka pegang ini hasil daripada didikan dan momokan yang begitu lama oleh pihak-pihak tertentu yang membentuk minda serta keimanan mereka bahawa gerakan perlu dibuat untuk menubuhkan sebuah negara Islam mengikut acuan dan impian mereka. Kepercayaan dan pegangan mereka ternyata salah dari segi siasah dan keputusan-keputusan serta pengiktirafan dunia Islam yang meletakkan Malaysia adalah sebagai sebuah negara Islam. Pengiktirafan tersebut bukan sahaja terbatas oleh dunia Islam tetapi ia juga diiktiraf oleh ulamak-ulamak di negara ini yang tergolong daripada mereka yang tidak ada kepentingan tertentu yang mengisytiharkan bahawa Malaysia adalah sebagai sebuah negara Islam yang telah memenuhi syarat dan kriteria yang dikehendaki oleh para fuqaha’ (ahli-ahli fiqah) yang mu’tabar.

  Dari itu gerakan jihad untuk menentang Kerajaan sekarang ini adalah tidak benar dan salah dari segi syarak serta kehendak-kehendak Islam. Ini adalah kerana pemerintah yang ada sekarang senantiasa berusaha dan telah terbukti memajukan Islam.

BAB III METODELOGI PENELITIAN Metodologi penelitian merupakan suatu cara yang dipakai dalam suatu

  penelitian untuk menemukan, mengembangkan dan mengkaji kebenaran pengetahuan yang dicapai dalam penelitian. Berdasarkan tujuan yang diharapkan dari penelitian ini, maka diterapkan metode penelitian kualitatif. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Bogdan dan Taylor dalam Moelong (2000:3) “Metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati”. Jadi metode kualitatif merupakan metode yang tidak mempergunakan perhitungan. Metode kualitatif dipilih dengan pertimbangan:

  a) Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan objek penelitian.

  b) Metode ini lebih peka dan dapat menyesuaikan diri terhadap aspek yang diteliti (Moelong, 2000:5).

  A. Rancangan Penelitian

  Rancangan kegiatan penelitian “Aspek-aspek Jihad dalam novel jihad

  terlarang karya matahari timur sebagai berikut:

  Membaca novel “ jihad terlarang karya matahari timur dari awal sampai akhir.

  1. Mendeskripsikan tentang pentingnya jihad dalam novel “ jihad terlarang karya matahari timur.

  2.

  • Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian “ Analisi aspek jihad dalam novel jihad terlarang karya matahari timur ” ini,meliputi:

  1. Metode Barat,yakni dengan cara membaca secara keseluruhan isi novel guna pemahaman lebih lanjut isi novel tersebut.

  2. Studi Pustaka,yakni metode yang di gunakan untuk mencari ,mengumpulkan ,dan mengkaji secara mendalam buku-buku yang di jadikan sumber penelitian(Arikunto,1991:57)

  3. Metode deskriptif ,yaitu metode yang di gunakan untuk memaparkan data yang telah di analisis.

  C. Data dan Sumber Data

  • Sumber data penelitian ini adalah novel “

  jihad terlarang karya matahari timur ”.

  D. Jenis Penelitian Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian ini mengkaji dan meneliti data secara obyektif berdasarkan fakta nyata yang di temukan kemudian di paparkan secara deskripotif yang lebih mengutamakan proses daripada hasil.

DAFTAR PUSTAKA

  matahari timur, Jihad terlarang 2007, diva prees bandung Jakim, kemajuan islam malaysia 2001, putra jaya malaysia Imam Ibnul Jauzy 3 pendapat: Keinginan, niat & agamanya; lih. Zadul Masir,

  IV/189 Ratna, Nyoman Kutha. 2004. Teori dan Teknik Penelitian Sastra. Yogyakarta:

  Pustaka Pelajar Hamid Basyaib, Tim jihad MUI, jaringan islam Liberal, Islamic.com

Dokumen baru

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

102 3168 16

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

37 795 43

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

36 704 23

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

16 460 24

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

25 611 23

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

53 1054 14

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

53 963 50

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

15 580 17

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

24 848 30

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

35 1043 23