RPP B.JAWA kls 3 TENTANG PANDHAWA LIMA

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
( RPP )
Pasinaon 1 Dolanan

Sekolah

: SD NEGERI 01 KESUGIHAN

Mata Pelajaran

: Bahasa Jawa

Kelas/Semester

: 3 / Pertama

Waktu

: 2 X 35 menit

A. Standar Kompetansi :

Mampu membaca nyaring, lancar, memahami teks, dan membaca huruf Jawa.
B. Kompetensi Dasar :
Membaca pemahaman cerita sederhana tentang tokoh wayang Pandawa
C. Indikator
1. Mampu menyebutkan nama tokoh wayang ‘’Pandhawa Lima’’
2. Mampu mengidentifikasi watak tokoh yang terdapat dalam cerita ‘’Pandhawa Lima’’
3. Mampu menjawab pertanyaan berdasarkan cerita ‘’Pandhawa Lima’’
4. Mampu memahami isi bacaan dengan menceritakan kembali isi bacaan ‘’Pandhawa
Lima’’
D. Tujuan Pembelajaran
1. Melalui kegiatan pembelajaran,siswa mampu menyebutkan nama tokoh wayang
‘’Pandhawa Lima’’
2. Melalui kegiatan pembelajaran,siswa mampu menyebutkan watak tokoh yang
terdapat dalam cerita ‘’Pandhawa Lima’’
3. Melalui kegiatan pembelajaran,siswa mampu menjawab pertanyaan berdasarkan
cerita ‘’Pandhawa Lima’’
4. Melalui kegiatan pembelajaran,siswa mampu memahami isi bacaan dengan
menceritakan kembali isi bacaan ‘’Pandhawa Lima’’

E. Materi Pembelajaran


Pandhawa Lima

Para Pandhawa

Lima

(

basa

sansekerta:Panca

Pandava

) iku

Prabu

Yudhistira,Bima.Arjuna,Nakula lan Sadewa.

Lima paraga iki turunané Prabu Pandhu kang dadi raja ing Astina. Pandhu disepata
dening dewa bakal mati yèn saresmi karo garwané. Pandhu nerjang wewaler lan banjur
mati. Dewi Madrim, garwané, mèlu belapati, kamangka nalika iku lagi nggarbini. Nalika
suduk salira iku lair Nakula lan Sadewa kang kembar. Déné Yudhistira, Bima lan Arjuna lair
saka Dewi Kunti. Sadurunge karo Pandhu, Dewi Kunthi nate nglairake bayi kang banjur
diwenehi jeneng Suryatmaja.
Pandhawa dadi satru Kurawa ing Bharatayudha. Dene, Suryatmaja melu Kurawa
nglawan sedulur-sedulure dhewe.
Pandhawa ing budaya Jawa, mlebu wong-wong kang kudu diruwat. Yen ora
diruwat bakal dipangan Bathara Kala.
Pandhawa menika cacahipun gangsal sedherek, tiga antawisipun (Yudistira, Bima,
lan Arjuna) menika putra Pandu saking ibu Kunti, dene (Nakula lan Sadewa) menika putra
saking ibu Madrim.
Miturut tradhisi Hindu, Pandhawa menika panitisanipun dewa:

Yudistira titisan Dewa Yama, dewa akhirat;

Bima titisan Dewa Bayu, dewa angin;
Arjuna titisan Dewa Indra, dewa perang;
Nakula lan Sadewa titisan dewa kembar Aswin, dewa tabib.

Tokoh Pandhawa Lima
Puntadewa/Yudhistira
Inggih punika Raja ing Amarta utawi Indrapasta. Sawise
perang Bharatayuda Puntadewa dados raja ing Astina kanthi gelar
Prabu Kalimataya. Puntadewa kagungan julukan antawisipun :
Darmawangsa, Darmakusuma ,Kantakapura, Gunatalikrama,
Yudistira, lan Sami Aji. Priyantung ingkang jujurr, sareh, suci,
luhur, remen tinulung, tresna tumrap tiyang sepuhipun saha njagi
sederek-sedererekipun. Gadahi pusaka kanthi aran Jamus
Kalimasada, ingkang paedahipun saged dados pituduh lan pinulung
tumrap kesaenan lan kesejahteraan. Puntadewa gadah garwa kalih yaiku Dewi
Drupadi lan Dewi Kuntulwilaten.

Bratasena/Bima
Nalika


dewasa

asmanipun

ksatria Jodipati lan Tanggulpamenang.

Nate

Werkudara,
dados

inggih

raja Giliwesi kanthi

punika
gelar

Prabu


Tuguwasesa. Kagungan julukan antawisipun : Bima, Bayusutu, Dandun Wacana, Kusuma
Waligita. Piyantun ingkang jujur, boten gumedhe, suci, manut tumrap gurunipun (terutama
Dewaruci)l, tresna tumrap ibu saha sederekipun.
Nalika perang gadah jargon “Menang, nalika kalah
berarti mati”. Panjenengane pantes dados panutan amargi
kagungan sifat kang jujur lan suci panggalihipun. Kagungan
pusaka kanti aran Kuku Pancanaka ing tangan kanan lan kiri
migunani, kukuh sanget saha landhep. Uga kagungan kekuatan
gangsal angin, serta saged ngancuraken gunung. Kagungan kalih
prameswuri

yaiku: Arimbi dan Nagagini.

Kaliyan Arimbi pikantuk putra yaiku Gatotkaca, ingkang saged
mabur boten ngagem sewiwi.
Saking Nagaginiangsal putra kanthi asma Antasena ingkang saged mlebet ing bumi
lan kagungan kuwasa ing samodra. Bratasena nalika lair kabungkus. Lan ingkang saged

nyowek bungkusan wau yaiky Gajah Situ Seno. Nalika samanten Gajah Situ Seno mlebet
ing raganupin Bratasena, saengga kagungan kekuatan luar biasa lan saged nyowek

bungkusan wau.

Arjuna
Inggih

punika

Ksatria Madukara,

raja Tinjomaya ugi.

Kagungan julukan ingkang kathah antawisipun : Janaka, Parta,
Panduputra, Kumbawali, Margana, Kuntadi, Indratanaya, Prabu
Kariti, Palgunadi, Dananjaya. Priyantung ingkang remen lung
tinulung, remen tapabrata, cerdik lan pinter, ahli ing kabudayan lan
kesenian. Arjuna inggin punika ksatria ingkang sekti mandraguna.
Kekasining para Dewa, panjalmaning Dewa Wisnu. Kagungan
gawra ingkang kathah kamangkan kagungan julukan “Lelananging
jagad”, kagungan paras ingkang gagah lan boten wonten
tandhingane.

Prameswarinipun ing Arcapada yaiku Wara Sumbadra dan Wara Srikandi. Lan
prameswari ingkang sanesipun inggih punika Rarasati, Sulastri, Gandawati, Ulupi,
Maeswara, lsp. Ing Jonggrang Saloka panjenengane gadah prameswari inggih punika Dewi
Supraba, Dewi Dersanala inggih punika widodari ing Tinjomaya. Priyantun ingkang
kagungan watak ksatria, luhur budinipun, remen lung tinulung, sarta demenaning para
Dewa.

Nakula
Inggih

punika

putra

kapapat Prabu

Pandu

Dewanata kaliyan Dewi Madrim ingkang lair sesarengan
kaliyan Sadewa.Ingkang remen welas asih,taat,lan ngertos

balas

budi.Rama

lan

ibunipun

tilar

donya

nalika

penjenengane tasih alit. Mangka penjenengane dipunrawat
dening Dewi

Kunti kanthi

boten


mbenten-bentenaken.

Sawise perang Bharatayuda Nakula lan Sadewa dados raja ing Mandraka kaliyan Sadewa.
Kagungan julukan Raden Pinten.
Nakula prigel ing pertanian. Nalika perang Bharatayuda, panjenengane ingkang
saged ngluluhaken manahipun Prabu Salya. Sebab Prabu Salya tasih sederekipun Dewi
Madrim, lan sejatina panjenengane tansah sarujuk ing kabecikan Pandhawa. Mangka Prabu
Salya maringi

pirsa

tumrap Nakula lan Sadewadene

ingkang

saged

ngalahaken


panjenengane inggih punika Puntadewa, sebab Puntadewa kagungan getih pethak.

Sadewa
Putra

kaping

gangsalipun Prabu

Pandhu kaliyan Dewi

Madrim, dilairaken sesarengan kaliyan Nakula.Sadewa dianugerahi
kepinteran lan bijaksana. Sawise perang Bharatayuda dados raja
ing Mandraka sareng kaliya Nakula.
Nalika alit kagungan asma Raden Tangsem. Prigel babagan
peternakan.

Kagungan

putrinipun Begawan

prameswari Endang

Tembangpetra pertapa

Sadarmi,

ing Parangalas,

kagungan putra kanthi asma Sabekti’.

F. Metode Pembelajaran
1. Ceramah
2. Penugasan
G. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran
NO
1

KEGIATAN
Kegiatan Awal
Apersepsi dan Motivasi
a. Pengkondisian kelas pada situasi
belajar
b. Guru memberi salam pembuka
c. Siswa bersama dengan guru
berdoa menurut agama dan

WAKTU

METODE

5 Menit

Ceramah

kepercayaan masing-masing.
d. Guru mengadakan komunikasi
tentang kehadiran siswa
e. Guru memberikan apersepsi
kepada siswa agar menyiapkan
alat tulis untuk mencatat hal-hal
penting dari cerita yang didengar
f. Guru dan siswa bertanya jawab
tentang tokoh-tokoh pandawa
lima

2

Kegiatan Inti
 Eksplorasi :
Dalam kegiatan eksplorasi :
a. Siswa diminta untuk
mendengarkan teks bacaan yang
dibacakan oleh guru
b. Guru meminta siswa untuk
membaca bacaan tentang cerita
wayang Pandawa
 Elaborasi
Dalam kegiatan elaborasi :
c. Siswa membaca cerita wayang
‘’Pandhawa Lima’’
d. Siswa menyebutkan watak tokoh
dalam bacaan
e. Siswa menjawab pertanyaan yang
berkaitan dengan bacaan
f. Siswa menceritakan kembali isi

25 Menit

Bercerita

bacaan
g. Siswa menyebutkan nama tokoh
wayang Pandhawa berdasarkan
gambar
 Konfirmasi
Dalam kegiatan konfirmasi :
a. Siswa menyerahkan hasil
pekerjaanya kepada guru
b. Guru bertanya jawab tentang halhal yang belum diketahui siswa.
c. Guru bersama siswa bertanya
jawab meluruskan kesalahan
pemahaman, memberikan
penguatan dan penyimpulan.

3

Kegiatan Penutup
Dalam kegiatan penutup :
a. Guru mengadakan tanya jawab
dengan siswa tentang informasi
yang diperoleh dari teks cerita
yang telah dibacakan.
b. Siswa menyimpulkan kisah yang
ada dalam sepenggal kisah
menggunakan bahasa sendiri.

H. Sumber Belajar

5 Menit

Buku Kulina Basa Jawa Kelas III, Intan Pariwara,2011.
I. Penilaian Hasil Belajar
1. Tekhnik : Tes Unjuk Kerja
2. Bentuk : Uji Petik Produk
3. Contoh Instrumen :
Indikator Pencapaian
Kompetensi
 Siswa dapat

Teknik

Bentuk

Penilaian
Lisan

Instrumen
Uraian

mendengarkan cerita
 Siswa dapat menjawab

Instrumen/ Soal
 Jawablah

Tertulis

pertanyaan sesuai

Penugasan

dengan cerita yang
didengar!

pertanyaan sesuai dengan
cerita yang didengar
 Siswa dapat
menentukan tokoh dan
sifat tokoh cerita
 Siswa dapat
menentukan latar cerita
 Siswa dapat
menceritakan kembali
cerita yang didengar

Format Penilaian
Produk
No.
1.

Aspek
Konsep

Kriteria
* semua benar

Skor
4

* sebagian besar benar

3

* sebagian kecil benar

2

* semua salah

1

Performansi
No.
1.

2.

3.

Aspek
Pengetahuan

Praktek

Sikap

Kriteria
* Pengetahuan

Skor
4

* kadang-kadang Pengetahuan

2

* tidak Pengetahuan

1

* aktif Praktek

4

* kadang-kadang aktif

2

* tidak aktif

1

* Sikap

4

* kadang-kadang Sikap

2

* tidak Sikap

1

Lembar Penilaian
N
o

Nama Siswa

Performan
Pengetahuan

Praktek

Sikap

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

CATATAN :
Nilai = ( Jumlah skor : jumlah skor maksimal ) X 10.

Produk

Jumlah
Skor

Nilai

 Untuk siswa yang tidak memenuhi syarat penilaian KKM maka diadakan Remedial.

............, ......................20 ...
Mengetahui
Kepala Sekolah

Guru Mapel IPS

..................................

..................................

NIP :

NIP :

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

Tugas ini disusun sebagai tugas dari mata kuliah
Pengembangan Pembelajaran Bahasa Jawa
Dosen Pengampu :Drs.Sri Haryatmo,M.Hum.

Disusun oleh :
Muhamad Syaban Subekti
( 11 015 001 )

PRODI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
YOGYAKARTA
2014