:: Faculty of Agriculture Gadjah Mada University ::

FORMAT PERMOHONAN AKTIF KEMBALI
Hal

: Permohonan aktif kembali

Yth.

: Dekan Fak. Pertanian UGM
di Yogyakarta

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
No. Mhs
Jurusan
Program Studi

:
:
:
:


mengajukan permohonan aktif kembali pada semester
,setelah cuti/tidak aktif selama
semester. Terlampir
pertimbangan.

surat

tahun akademik
cuti sebagai bahan

Demikian surat permohonan dari kami dan atas terkabulkannya permohonan ini
diucapkan terima kasih.
Hormat kami,

No. Mhs.
Mengetahui:
Pembimbing Akademik

NIP.


Orangtua