Pengaruh Beban Kerja dan Konflik Peran terhadap Keinginan Keluar Karyawan, dengan Kelelahan Kerja Sebagai Variabel Intervening.

1

4
'

A
! 4
*-

4

!
A

4 , 1
1
8 * *

'
! -*:


!

A
4

!
A
4 1

1

* ! 4
!4

!4

1

1


!
,
1

4
A

'

4 8

8

,
,
4 8

'

4 8

1

A
* <
8 , 9$' C* /
4
! 1
"
1
*
1

! 4
8

B

1

4

4

1

1
A
' =('?C
* /

A

4 ! 4'

4

!
4 8
'
4


8

Universitas Kristen Maranatha

,
!

'

!
, 1
*

'
,

1
*"

*.

, ,

, 1

!
*

1

4
,

9$' C*

-*:
!

!
' , ,
,


,
4

, ,
1 *

,

,

!

,

,
,

,
,


=('?C* .

'

, ,

*
4

', ,

'

!

8

'


Universitas Kristen Maranatha

".D.).2 7 7DEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
".D.).2 +2F+ .".2EEEEEEEEEEEEEEEEEEE**
7 .- + 20.-..2 +. D .2
+ 20.-..2

.2 +2+D - .2EEEEEEEE*

8

.-. +2F.2-. EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE**

8

!

7&D

.


D.

EEEEEEEEEEEE

"!EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

8

.& - . EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 8
./-.

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE*

A

./-. F.)&. EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE* A
./-. -.&+DEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE** A 8
./-. D.)


.2EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE* A8
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

* D

&

*%

EEEE*EEEEEEEEEEEEEE
)

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE*

$

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE**

=

*( ) !

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

=

*$ <

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE***

>

EEEEEEEEEEEEEEEEEEE**

>

EEEEEEEEEEEEEEEEE

@

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

@

E*************************************************************

@

EEEEEEEEEEEEEEE**

@

*9 -

*=

!
%* D

%* *
%* * *

%* * *% /

/

0

)

A

, ,

EEE***

Universitas Kristen Maranatha

%* * *9

-

EEEEEEEEEE**

%

EEEEEEEEEEEEEEE

9

EEEEEEEEEEE*

$

EEEEEEEEEEEEEEEEEEE**

=

%* * *( . ,
%* * *$ :

)

%* *% & ,
%* *%*

& ,

%* *%*% /

)

%* *%*9

=

EEEEEEEEEEEE****

>

EEEEEEEEEE**EE

?

EEEEEEEEEEEEEEEEEE

@

& ,
& ,
!

%* *9*

!

!

EEEEEEEEEEEEEEE**

@
%#

%* *9*% -

!

EEEEEEEEEEEEEEEE***

%* *9*9 :

!

EEEEEEEEEEEEEE***

%

EEEEEEEEEEEEEEE

%%

EEEEEEEEEEEEEEEEE**

%(

EEEEEEEEEE***

%$

8 EEEEEEEE

%=

%* *9*(

!

%* *(
%* *(*

!

%* *( /
%*%

)

-

%*9

& ,

,

"

-

EEEEEEEEEEEEEEEEEEE*

%?

EEEEEEEEEEEEEEEEE*

9#

EEEEEEEEE*

9#

EEEEEEEEEEE

9#

%*9* & ,
%*9*%

!

%*9*9
%*( )

EEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

%*$

EEEEEEEEEEEEEEEEEEE

9*% 3

,

9
99
9(

EEEEEEEEEEEEEEEE

9$

E************************************************************************************

9$

!
9*

=

EEEEE

%* *%*(
%* *9

EEEEEEEEEEEE*

!

3

A

, ***************************

9$

Universitas Kristen Maranatha

9*%* 3
9*%*%

,

EEEEEEEEEEEEEEE**

!

3

, EEEEEEEEE********

9>

EE**********************************************************************

9?

9*9*

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

9?

9*9*%

EEEEEEEEEEEEEEEE*EEEE*

9?

****************************************************************************

(#

9*9

9*(

,

9*$ )
9*= 7 .

EEEEEEEEEEEEEEEEE

(

***********************************************************************************

(

9*=* 7 2

EEEEEEEEEEEEEEEEE

(%

9*=*% 7 #

EEEEEEEEEEEEEEEEEE*

(%

9*=*9 7 "

*EEEEEEEEEE***************

(%

****************************************************************

(9

EEEEEEEEEEEEEEEEEE***

(9

EEEEEEEEEEEEEEEEE**

(9

EEEEEEEEEEEEEEE*EEEEEEE***

((

9*>
9*>* 7 3
9*>*% 7
9*? .

9$

,

9*?* .

EEEEEEEEE****EEEEEEEE**

((

9*?*% $

EEE***EEEEEEEE

(?

EEEEEEEEEEEE***EEEEEE

(@

9*?*9 7 "

9*?*9* 7 /EEEEEEEEEEEEEEEEEE*

(@

9*?*9*% 7 -EEEEEEEEEEEEEEEEEE*

$#

9*?*9*9

$

!

EEEEEEEEEEE

!
(*

EEEEE*EEE*

**************************************************************************

(*% .

!
(*%* .
(*%*% .

**************************************************************************

& ,

EEEEEEEEEEEEEEE*
!

EEEE**EEEEEEEEEE***

A

$9
$(
$$
$=
=

Universitas Kristen Maranatha

(*%*9 .

EE***EEEEEEEEEEE**

=?

(*%*( .

EEEE*EEEEEEEEE**

>9

(*9 7 2

EEEEEEEEEE*EEEEEEEEEEEE

>?

(*( 7 #

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE**

>@

(*$ 7 "

EEEEEEEEEEEEEEEEEEE

(*= 7 3

EEEEEE********************************************************************

?9

EEEEEEEE*EEEEEEEEEEEEEE

?$

(*> 7

,

(*?

"

EEEEE************************************************************

(*@ .
(* #

D
,

"

-

EEEEEEEE*

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

EEEEEEEEEEEEEEE**

!
$*

D

**********************************************************************************************

$*%

)

?

?=
?@
@

@(
@(

********************************************************************************

@$

$*9

,

EEEEEE*EEEEEEEEEEEE***

@=

$*(

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE*

@>

./-.

7 -. . EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE**

@?

.2EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE*

#%

D.)
./-.,

(*(

EEEEEEEEEEEE

F

,

(*$

,

EEEEEEEEEEEE*

?

F

,

(*=

,

%EEEEEEEEEEEE*

?%

F

,

(*>

EEEEEEEEE

?=

F

,

(*?

EEEEEEEEEE**

@#

& ,
!

"

*
8

,

A

>$

Universitas Kristen Maranatha

"
- , %*

-

- , 9*

!

- , (*

!

************************************************************

%?

3

, **********************************************

9>

EEEEEEE**************************************

$$

- , (*%

-

.

& ,

G

EEEEE**

$>

- , (*9

-

.

& ,

G % EEEEE**

$?

- , (*(

-

.

& ,

G 9 EEEEE**

$@

- , (*$

-

.

& ,

G ( EEEEE**

=#

- , (*=

-

.

& ,

G

EEEEE**

=#

- , (*>

-

.

!

G%

EEEE***

=%

- , (*?

-

.

!

G% % EEEE***

=9

- , (*@

-

.

!

G% 9 EEEE***

=(

- , (* #

-

.

!

G% ( EEEE***

=(

- , (*

-

.

!

G% $ EEEE***

=$

- , (* %

-

.

!

G% = EEEE***

=$

- , (* 9

-

.

!

G% > EEEE***

==

- , (* (

-

.

!

G% ? EEEE***

=>

- , (* $

-

.

!

G% @ EEEE***

=>

- , (* =

-

.

&

H

EEE***

=@

- , (* >

-

.

&

H % EEE***

>#

- , (* ?

-

.

&

H 9 EEE***

>

- , (* @

-

.

&

H ( EEE***

>%

- , (*%#

-

.

&

H $ EEE***

>%

- , (*%

-

.

&

H $ EEE***

>9

A8

Universitas Kristen Maranatha

- , (*%%

-

.

0

EEE****

>$

- , (*%9

-

.

0 % EEE****

>=

- , (*%(

-

.

0 9 EEE****

>=

- , (*%$

-

.

0 ( EEE****

>>

- , (*%=

-

.

0 $ EEE****

>>

EEEEEEEEEEEEEEEEE***

>?

- , (*%>

7 2

- , (*%?

7 #

- , (*9

7 3

- , (*9%

7

- , (*99

"

- , (*9(

EEEEEEEEEEEEEEEEEE***

,
.
D

>@

:/. EEEEEEEEE**************************

?9

EEEEEEEEEEEEEEEEE***

?$

EEEEEEEEEEEEEEEE

??

-

D

A8

EEEEEEE*

@#

Universitas Kristen Maranatha

!
"
D

.

7 3

,

D

&

7 .

.

D

:

D

EEEEEEEEEEEE*

#%

************************************

#>

EEEEEEEEEEEEEEEE**EEE*
"

EEEEEEEEEEEEEEEEE*

A8

$

Universitas Kristen Maranatha

!

!
"

!

#
$

#
%

&

%

&

'

(
)

!
!

!
%

1

&

Universitas Kristen Maranatha

*
+ *
#

,

+

*
-

*

!

&

-

.

*

!

&

!
-

.

*

!

&

&&

/

$

/

#
!
#

&& $

$

'
%

"
#

!

2

Universitas Kristen Maranatha

$
+

!

#

!

$

!

'

#

'

"
$
0

1

#

* #

#

'

* #
#

#

*
2

.

+
*

#
'

*
0

1

!

#

3

Universitas Kristen Maranatha

!

2

#
#

#
2

# 3

.

&&

'

!
!

.

# 3

&& "

!
$
"

!

#
#

"2 4

"

#

5

/

"2

"2 4

#

5

6
"2 4

#

5

!
17

!

/
"2 4
"2 4

!

! !

#

5
#

- '

%

'

! #
5

!
"

#

&8
#

4

Universitas Kristen Maranatha

!
"2 4

#

! !

5

#
9

!

!

#
"2 4

.

:

#
;

5
!

!
!

"2 4

#

5
!
!
!

#

!

#

#

!
$

/

$
!

!
'

'

#
<
&

/
"2 4

!
#

5

=

5

Universitas Kristen Maranatha

/

#

"2 4
8

#

!

5

=

/

!

"2 4

#

5

=

/

#
<

&

$
!

"2 4

#

5

$

#
!

8

"2 4

#

5

$
!

!

"2 4

#

5

"

#
$ #

#

<
/

"

$

#
*

6

Universitas Kristen Maranatha

/

%
#

*
!

/

/

# $

%

"

6
&

&

>

&

'
<

/

9< "
#

/

!

99< 5
#

!

#

7

Universitas Kristen Maranatha

/

999< $

#
'

/

9?<
'

/

?< *

8

Universitas Kristen Maranatha

!" #
!$#
%& '(
)

*

!")#

!$#
*

+ (
!")#
!$#

,

!$#
!-#

,. (

%& /(

94

Universitas Kristen Maranatha

*

0
1

95

Universitas Kristen Maranatha

1

2

! " !

!

0
*

)

*

,

*

96

Universitas Kristen Maranatha

#
3
0
*

4
)

*

,

*

97

Universitas Kristen Maranatha

!
" #
! & +,
./ 0 / 1% /'/

(
% 2

/3

2

43 5 (*
1

( &

$ % ! &' (
%
,

& ) &1

( ( &

*

&

1

1

'

3
5

% :

6

5

:
-""

5

/4