Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Pembangunan Nagari: Kemungkinan Pembentukan Hukum Baru dalam Mengatur Masalah Pembangunan Perkawinan di Daerah Pariaman - Universitas Negeri Padang Repository

H A R A L A H

PERANAN
KBRAE'ATAN ADAT NAGARI
(EtATq)
DALAM PEMBANGUFTA?? NAGARI : KEMUNGKINAN
P E M B E N T U K A N HUKUM BARIJ D A L A M M E N G A T U R
M A S A L A H PEMBAYARAN P E E U K A W I F I A N
D I DAERAH P A R I A M A N

\

F

P

I

Drs. Hazzia L u f h , . H . S .
(Dosen F P I P S I ~ I PP a d a n g )


P

S

-

I K I P

PADANG

1983

U ~ PERPUSTAKAAW
T
l!(!P P A D A N G

t s k a n 1950 t e l a h b e r h a s l m e n b u a t p s r a t u r a n

pada


pembayaran

perkavinua

y a i tu

bahwa

harga

tentang

yang

harus

d i b a y a r dalam sistem perkawizan a d a t t i d a k b o l e t i melehihi
%eter!tuan
derigan


kapak

jnmlahnya

pemerintah

penyerah8.n barang-barartg

c - .

parang,

telatr d i t e L s p k s n p l e h

yang

baru

psriuk ,


:

kuali ,

masing-ma-silig

barhag

. ? e r a t a r a n tersebut secsra

ef e k t i f

den

hanya s a t u

dilerlakukan

kelamb8.u ,


ialsh

paaa

tahul'i

n i e l a n g g ~ r k~f.ent~8.nt e r s e b u t

1966.
aka5

badan,

sipclangger

akan ditangkap

selama

tige hari d i kantor p o l i s i d i


0arat;gsiapa

rnemgeruleh
polisi

ktvImrnan
ditahan

dm

Muara

yang

Sikabaluan,

semaca~tk e r j a paksa.
Berbeds ksabsannya


d s n g a n d a e r 8 . h P a r iaman, d i m a n ~d i

d a e r z h i n i psmbn.yaran p s r k a w - n a n d a l n n S e r b a g s i b e n t u h n y a

ks.::en~.

t i n g g i n y a harge yang h a r u s d i l a : ~ a r k a n oi.ch

PerempUan ~ n t u k .men j e m p u t p i h a k j.aki- l a k i

KeDiasa8.n panb8.ya:arr
bss3.y

i71E.sal.Fk:

(usng

ti~tbullah

.,


per karaings-ri i t u sekar;s.ng nenimt.iilk&.r.n

s e t e l a h k ~ e r u b a k ~ n yf?jngs
s

.j~.puik)

atnjadi

m

c

Kadang- kadai~g

~8n4

d i s e h u t k a ~ Gang ?enpatan t e t a p i sebenarnyrj. u a n g


SeSenarnya
Sentaknya

pihak

s e l a m ~ ini

perhaparan

hilar~g.

perkauinsn

y a n g 3 a m & yaitu tang j a p u i k t i d a k

mcrr imbu1.kari

n a s a l a h , k a r e n a w a l a u b a g a i m s n a . p u n a k l i i r n y a i ~ a n gitu
diLcen~ha.l.Ik~.fijuga


dalaa

skan

d a l a n b s n t u k kr~.dis:! p e r k e u j ~ . ~ . ? . r !yang

iy a i t u

disebut

par--

kerada

pihak

nertuanya.

krh.diah


perempuan k e t i k a

yang

datang

diberikan

men j e l a n g

rumah

K e b i a s a a n pembayaran p e r k a w i n a n d a l a z

bentuk

uang h i l ~ n gt e l a h menimbulkan dampak s o s i a l yang negatif.

ini

Hal

sekaranb .

s u d a h b e r l a n g s u n g s ej a k lama ' s a m p a i

Memang h a r u s d i a k u i bahwa s u d a h s e j a k lama b a i k m a s y a r k a c

fiaupun

pemerintah berdaya apaya ~ e m e c a h k a n masalah

tetayi

tanrpa.krrga s a m p ~ is n a t in.', belula berhasil .

kebiasaan

pcmbayaran

~enjadi-jadi tak

uang

hiiang

terkendalikan,

Bahkan

tersebut

dengan

ini

senrakin

segalh

dampak

s o s i a l n e g a t i f yang d i t imbulkannyx.
upaya

Days.

misalriya

ys.ng

di1ak'uks.n

oleh

y a n g dilaporkan

sepert i

pihak

oleh

slasys.raks.t

h a r iar!

t a n g g a l 23 J a n u a r i 1982 y x n g d i l a k u k a n d i

Padang

Kate Bazu Kecawatan VII K o t o Kabupats;.i P a r i a n a n .

nag~ri

Menurut

t e r s e b u t , tf?i a h d is.d~.ka.(.nrxpat n i r i i k ns.l=ak

harian
ys.n$

Ha'L,:a.rr,

cfihadiri

adat,

penzangh

kandung

pada

keputusan

o l e h 167 c r a n g t,s.rrjiri
alim
tnggal

seoara

ulxrua,

19

r:erdik

dari

?lris?lr-r?.r;sur.

pandai

dan

b~i?~Acl

ri8.n

Tela?:

6iami:il

mupakat

un tizk.

,J.%nuayi 1982.

musyawarah

r t 3 . g ; z .?-~

rrtc.r!ghapuskr,n )Ian$ h i 1 s . n ~d s . l w m s i s t e n r ~ l e r k n n i n ~a2s.t
c

:2j.

n a g a ? i n e r e k a , dan al;.?.n nienetapkart kemur!.ian s x t k s i - s a r ! k s i
pelanggaran

atas

pelaksartr.an

keputusan

tersebat.

keputusan t e r s e b u t telum

Namun

daia~r

t c r l i h 8 . t . hh;xsnya

kebiasaar: ~ e m b a y a r a nu m g h i l s n g .
Pihak

pemerintahpun t h k kurang p u l s gencarrya

upaya

y a n g d i l a k u k a n u n t u k merighapus k e b i a s a a n p e n b ~ y a r s n u a n q
hilarig

d a i a n sistsm perkawinan a d a t d i ciaerah

Fsria~ien.

h i l a n g s u d a h lam. b e r l a n g s u n g , n t e l a l u i

uany

penynluki~.n.-

. p e n y u l u t i a n b e r u y a fin j u r a n u n t u k t i d a k n e l a k u k a n k e b i a s a s n
p e x t b a y a r a n uang h i l a n g d i s e r t a i ancapJan s a f i k s i
j u g a . A n j u r a n p e m e r i n t a h setempat

diteruskan

nsy:h

yang

.jugs

d i i k u t i ancp,nan s a n k s i , t i d a k memburt t f a p ~ s n y a k e b i a s a ~ , n
t e r s e h u t malaharr secara d i a n - d i a m atau

sex,~ufiyi-ssxi~;lnyi

dalaw k e n y a t a a n c y a s e m a k i n =en j a d i -men j a d i s a j a keDiass.s.n
tersebut.

Readaan

masyarakat .

hilxr:g

ini

Setelah

dz.;am

sistem

t a ~ t b s h asuimbuikan
pih ~ k

kegelisskian

s e t empat,

pex:er in?.s.ti

perkawinan

adat

Pariaman

sampsi

sekarang a n j u r a n t e r s e b u t t i d a k d i p a t u h i s e p e n u h n y a

1

,warga

m ~ . ~ ; y a r a k a t ,bs.hkan SoL,ok:-tokuh

yang

oleh

in<

selana

mendukung g a g z s s n t e r s e b u t unt);k m e n g k a p u s k a n uang h i i a n g

sec.%rad t s m - d i a u r m s m b i a r k a n s a j a keadaa.r; t e r s 2 b u t .
A k h i r z y a masalakr pembayarsrc p e r k w w i n a n
Uane

hilang

di

d a e r ~ h ".riaman

teLah

dalarr?. bsnt?.rk
nencuaz

K 6:

pernuk:;~.n.~,
3enj~td
i s e b u a h i s y ~y a n g k o n t r o v e r s i s . 3 , Gartyai;
nasa

d i b i c a r a k . ~ . norang z e l a l u i z e d i a mas& t e r u t a m a necl i a
~gt.3.k seperti

karzrt

rfa:-t ~ i r a j a l a h b&.ik

lohal

d i s e l e r r g g a r a k a n ysng merrgangka~ ~ ; ' s s E . L . s .t~e~ r s e b u t
7 - ' r

tena

I

I

. E . ~ B Lt ~o

~iasalah i n i

untuk

~

~

~

.

seD%.gai

p i k p s m b i c a r a z n ha.1 i t u t a r ? . i t t a t n y a t a s e k ~ l i

o ? e h pihkk k s m p u s

perguru.3.n

t inggi,

pcnelit i a n . P e r h a t i a n t e r h a d a p n a s a l a h

i i

hsi k

?:~::n.~

~

~

~

;

~

y

diakui

memang

terhadap

cukup

tidakan

Tetapi

perhat ian

masalah t e n t u saja

sesuatu

menyelesaikan

banyak.

masalah.

Yang

tidak

perlu

saja

akan

sekarang

dapat

hagaimana

y a n g n y a t a u n t u k m e n g a t a s i dampak s c s i a l

budsya

,

.

yLng n e g a t i f d a r i k e b i a s a a n p e m b a y a r a n uang h i l a n g

dalan

sistem p s r k a w i n a n a d a t d i d a e r a h P a r i a m a n .
E.erdasa~kan u r s i a n

d i a t a s maka d a l a m

makalah

ini

m a s a l s h y a n g a k a n d i b a h a s a d a l a h s e b x g a i rumusan L e r i k u t :

KAN

Dapat kah

memainkan

peran

untuk

mpngatasi

da~pak

s o s i a l budaya n e g a t i f d a r i uang h i l a n g ?

11. PENALAAHSN TIMJAUAM PUSTAKA
Henurut

Haar

Ter

( 1974;3,

dalam

bxhwa

pelaksanasn

perka.win~.n a d a . t Mins.ngks.bau,
l a k i - l a k i . i t u d ijemput
..
7 uctuik&.
Labri- l a k i d i jernput , k e l u a r d a r i rumah -ihunya
diadakan

upacara

untuk

~ 5 l : l l u s k a n n y a pergj-

p e n g a h t s r r w8.rri.ta y a n g disebut-, s
menyebut

( 1971)

tentang

d d m . J u ~ a Tlr,n

ha1

jemputan

Menurutnyx pads. t e r t i b s a n a k m a t z i l i n e a l d i
kerdapat
o l e

j e m p u t r*n

uang

pihak

perempuan

i ~ . f i r k ~ . w i n a nadat
ju j?>r s e p e r t i

z:enEartct

yang

d i h e r : k5.n

dikenai

; " t e z d ~ ~ a f ,g a d a

patrilineal

t q i 8 ~d3.n Me~t.v.v.z~i.
Parla
itu p e m b s y s r a n u a n g ju.jur

masy8.rah.k

aasyarakai,

adalah

Dels~it

-pp:zb.3.y9.rzTt

sistem k e k e r a b ~ t a r :p a t r i l i n e a l , m i s a l n y a

g?.t.p.k,

.

M inangkabau tirlak

,

Minangk,s.!-;au

laki-laki.

piktak

D h n y a dj.yatut;i

oleh

a n g g o t a n a s y a r k a t d i daerah

Pariaman,

prakteknya

b e r j a l a n t e r u s seakan-akan t a k d a y a t dicegah.
Untuk

mengatasi masalah i n i b a r a n g k a l i

ada

baiknya

\

K e r a p a t a z ~Adat Nags.ri
funsinya

Tentang

sebagaicana

f

K A N ) tclrqn t a n g a n , s e s u a i

yang

tercantum

Peraturan

daiam

N a g a r i Sebagai K e s a t n a n H a s y a r a k a t

dengan

Hukum

P r o p i n s i D a e r a h T i n g k a t I S u m a t e r a Barat,

Dalam

Jnklak

Keyutusan

Sumatera

Earat

Gubernuz

Kepala

Daerah

dengan

I

Tingkat

serta

No. SK. 1 8 9 , 1 0 4 , 1 9 9 1 ,

Adat

lnstruksi

G u b e r n u r Kepals. D a e r a h T i n g k a t I S u m a t e r a B a r a t .Norlor
X!,tINST{GS8,~1991

Tentang

Pelaksanaan

:

Musyawarah

PsmS%.ngucxn N a g a r i d i P r o p i n s i Daerak T i n g k a t I Surna%ez-a
Barat.
Adapun
Perda

tugas-tugas

Kerapatan

Adat

No. 13/1983, pass1 7: 1 a n t a r a l a i n

perka.ra-perkars.
sebab

perdata

menurut

Nagari

a d a t d a n arf8.t

menyelesaikan

istiadat.

F t u b e r d a s a r k a n F e r d a t e r s e b u t maka

ninlk

-trirxrn~-k

Yang terhiapun d a l a m Wadah K e r a p a t a n Adat Nagari

d a p a t mesainkan
bidah-kaidah
yang

belum

p e r a n yang l e b i h b e s a r d a l a n

hukum

y a n g b a r u da1s.m

hukua

s e k a r a n g . Dalam p e r k e m b a n g a n m a s y a r a k a t dan
his.sanya. hukurrr

(KAN),

membentnk

mengatur

d i a t u r o l e h kaidah-kaidah

9leh

ha!.-ha1

yang

a-da

1:ebudays.m.

k e t i n g g s . l a n d i bela.kang a r t i n y s . a d a h a l -

hrj.1 Y8.rrg belizn d i a t u r cLeh h n k u a 5da.t s e h i r i g g ~ . ~ i ? . s a . l ~ . ? i m a s a l a h yang t i n r t ~ ~t wl k t e l u n i d a p a - t d i s s l e s s . i k a n
tuntas.

Dalam

s o s i o l r ~ g i keadaan

yang

dewikian

der~gars

iLu

konsep

sosiologi

yang

dikembangkan

oleh

-

William

2.

Dgburn .
W i l l i a m F . Ogburn mengenukakan t e s i s s e p e r t i

dari

buku

Soerjorio

S o e k a n t o (1986.:

dikutip

bahwa

31,

Is.2~

p e r u b a h a n u n s u r - u n s u r k e b u d a y a ~ nt i d a k s e l ~ l us m a ,
unsur-unsur

t e r t e n t u berubah Lebih c e p a t

ad^.

herubah

dari

u n s u r l a i n n y a . Oleh b a r e n a a d a hubungan y a n g k u a t a z t s r a
unsur-unsur

kebudayaan = a k a p e r u b a h a n p a d a

sat!>

saiah

u n s u r zemerlukan penyesuaian k e n b a l i d a r i u n s u r l a i n n y a .
O l e h s e b a b i t u RAN b e r p e r a n menbuat p e n y e s u a i a n

kentali

d e n g a n cara m e n c i p t a k a n k a i d a h hukua a d a t y a n g l a r u .

111. F O K ~ RPERMASALAHAN DA3 PEMBAHASAN

Adapun
ziakalah

pakok

permasalahan ysng akan

dibahas

i n i a d a l a h t e n t a n g bagaimana p e r m

d imainkxn

o i e h Kerapat an Adat Magari (KAN )

fnstruksi

GuOernur Sumatera 8arat ?lo. SR.

Tentang

yang

dzyat

kcrdssz.r!

Dokumen yang terkait

Peran Kerapatan Adat Nagari ( Kan ) Dalam Pembangunan Nagari ( Studi Pada Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar )

12 156 115

Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan

22 158 125

Tugas Dan Fungsi Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Adat Di Kabupaten...

0 66 5

Uang Japuik Dalam Adat Perkawinan Padang Pariaman Di Bandar Lampung

2 40 18

Peranan Negara dalam Pembangunan Perbandingan antara Kebijakan Pemerintahan Orde Baru dengan Pemerintahan Orde Reformasi Sapto Pramono Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya Abstract - Peranan Negara dalam Pembangunan Perbandingan a

0 1 12

BAB I PENDAHULUAN I.1. Latar Belakang Masalah - Peran Kerapatan Adat Nagari ( Kan ) Dalam Pembangunan Nagari ( Studi Pada Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar )

0 0 23

Peran Kerapatan Adat Nagari ( Kan ) Dalam Pembangunan Nagari ( Studi Pada Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar )

0 3 13

Manyanda : Suatu Tradisi dalam Upacara Kematian pada Masyarakat Nagari Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat - Universitas Negeri Padang Repository

1 1 29

Dampak Pembangunan Terhadap Penguasaan Tanah Ulayat di Sumatera Barat - Universitas Negeri Padang Repository

0 3 101

Perkawinan Campuran antara Suku Minangkabau dan Suku Batak di Desa Buayan Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman - Universitas Negeri Padang Repository

0 0 109