PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN PEDESAAN DI KECAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG SICINCIN.

rvr!:/r93a i:,1$E esir; eiii5

$ie relje! r'it)

!r. ,cnrju nssr:r:r.r ra+

uniut

e

btr cie Irn (o.ril ie ilFe le4lien (?:frd;)

li. d:i i"s" sec::: be::e

3c:is !esa: iarua. iies':' (ce:ijl,

.id?!6 ranE iujlr, tide:: rart 3dulan rntui nellju

na-

en


da !.a!3Ea.3n iiv:

4. Ila!?ra ;:11e1en. 5

-

.1.!!n! :u.; s.be:ai .:b

qu

rererrnreh 5€jer dalu1u r"rp

{s!i.:.rs 3se=r), yer r:r

: t:eii:io!.r ,ss dral .bi

(rl:n sob:.ri da:.r be.rcr+r
(rai) adakh tu=:rc: s*ii !€ib;-:
.rsrErcrai E!1! nenel / !e:

(irlUi) ...d!:1

.j.elrurda
se.u!: ielurur sclenies .d:r :r;.i be:
ren6

i (?)r ser:e irr. iio r9/al
(i.l:i dr! Gtir !:raereien re3e)

rttl3-lre74 re!:.!3 !o:3r r!!3i: !.-

iu:a:dr rbeler.tr ir"cii (!ri)

ia]:. selair i!.i:

s€bee"1

lonaca r:{aE

(!;t de!.e! scndr::{a itrrui :!us.


tu*:: Deerri (:ar:):n- rr rrlur i:E:j

tr

:r pe'.rbiar d;rei n.4ria4

ide iui5rotrel5/s'E:o:e

iilr)

4er1.

:lne::31 s'i1'r:

rtu ig Jt dii".: ":

:1.la:brr die:ixr'::r

edai 5ej:i rehE 196.,!15


ur iio, r !shu! i9?9 .eni?,::

nAahh!':j: h;::i

1j. 1.o,rbo.q

L.en

1it {)

!4.:']a jq