BAB 6 IBADAH HAJI DAN UMRAH - 06 Haji dan Umrah

BAB 6 IBADAH HAJI DAN UMRAH Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

  6. Memahami hukum Islam tentang Haji 6.1 . Menyebutkan pengertian dan ketentuan haji dan umrah dan Umrah 6.2 . Memperagakan pelaksanaan ibadah haji dan umrah

  Ibadah yang sudah ditentukan tempatnya oleh Allah SWT adalah ibadah haji dan umrah. Tempat melaksanakan ibadah haji adalah di Makkah, di sana terdapat Baitullah (Ka’bah) yang merupakan kiblat dari umat Islam. Sehingga hanya di sanalah ibadah haji dan umrah dilaksanakan. Untuk melaksankan ibadah haji, umat Islam berbondong-bondong mengunjungi Baitullah dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah SWT sedekat- dekatnya. Bagaimana tata cara dan ketentuan ibdah haji dan umrah ? Untuk memahaminya, simaklah pembahasan berikut ini ! A.

   Ibadah Haji 1.

   Pengertian Haji

  Ibadah haji adalah menyengaja mengunjungi Baitullah di Makkah untuk melaksanakan rangkaian ibadah yang telah diatur ketentuan dan tata caranya oleh syariat agama Islam. Pelaksanannya dilakukan pada bulan Zulhijjah.

  Sabda Rasulullah saw. :

  :

ﺍ ﹶ ﺬ ﻫ ﻰ ﺗ ﹶ ﺃ ﻦ  ﻣ ﻢﱠﻠ  ﺳ  ﻭ ﻪ ﻴ  ﹶ ﻠ  ﻋ  ﻪ ﱠﻠ ﻟ ﺍ ﻰﱠﻠ ﺻ ﻪ  ﱠﻠ ﻟ ﺍ ﹸﻝﻮ ﺳ ﺭ ﻝﺎﹶ ﹶ ﻗ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ﻪ  ﻨ  ﻋ   ﻪ ﱠﻠ ﻟ ﺍ ﻲﺿ  ﺭ ﺓ ﹶ ﺮ  ﻳ  ﺮ  ﻫ ﻲﹺﺑ  ﺃ ﹶ ﻦ  ﻋ

( ) ﻢﻠ ﺴﻣ ﻭ ﻯﺭ ﺎﺨﺒ ﻟ ﺍ ﻩ ﺍ ﻭﺭ

   ﻪ ﻣ ﹸﺃ  ﻪ  ﺗ  ﺪﹶ ﻟ  ﻭ ﺎ ﻤﹶ ﻛ  ﻊ ﺟ ﺭ ﻖ  ﺴﹾ ﻔ ﻳ   ﻢﹶ ﻟ  ﻭ ﹾ ﺚﹸﻓ ﺮ  ﻳ   ﻢﹶ ﻠ ﹶ ﻓ  ﺖ  ﻴ  ﺒ ﹾ ﻟ ﺍ

  Artinya : “Diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a katanya: Rasulullah s.a.w pernah

  bersabda: Sesiapa yang berkunjung ke Baitullah dan tidak bercakap dengan percakapan yang keji serta tidak berbuat fasik, maka dia akan kembali seperti ketika dia dilahirkan oleh ibunya .” (HR Bukhari Muslim) 2.

   Hukum Haji

  Hukum melaksanakan ibadah haji adalah wajib bagi orang Islam yang mampu, dan kewajiban itu hanya sekali seumur hidup. Apabila dia mempunyai kemampuan kembali hukumnya sunnah. Firman Allah SWT :

  { 97 : } ﻥﺍ ﺮ ﻤﻋ ﻝﺁ ﻼ ﹰ ﻴ ﹺﺒ  ﺳ ﻪ ﻴ  ﻟ ﹶ ﹺﺇ ﻉﺎﹶ  ﻄ ﺘ ﺳﺍ  ﹺﻦ ﻣ ﺖ ﻴ  ﺒ ﹾ ﻟ ﺍ ﺞﺣ ﹺﺱﺎﻨ ﻟ ﺍ ﻰﹶ ﻠ  ﻋ ِ ﷲ ِ  ﻭ

  

Artinya :”Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi)

orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.” (Ali Imran : 97)

  Jadi, bagi orang Islam yang belum mampu maka belum wajib melakukan ibadah haji ini. Yang dimaksud dengan mampu (istita’) dalam ayat tersebut adalah :

  a. Sehat badan, orang yang sakit atau lemah fisiknya dapat mewakilkan kepada orang lain jika mampu membiayainya.

  b. Ada kendaraan yang dapat mengantar pulang pergi ke Mekah bagi orang yang c. Aman dalam perjalanan, artinya jiwa dan ahrtanya terjamin keselamatannya.

  d. Memiliki bekal yang cukup, artinya harta yang dimiliki cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup selama mmengerjakan ibadah haji. Termasuk juga cukup untuk menjamin kebutuhan keluarganya yang ditinggalkan.

  e. Bagi perempuan harus disertai muhrimnya atau dengan perempuan lain yang ada muhrimnya.

3. Syarat Wajib Haji

   Rukun Haji

  Ø Tawaf sunah (tatawu’) dilakukan tidak karena sebab-sebab tertentu (mencari

  f. Tertib

  e. Menggunting (mencukur) rambut Waktu mencukur setelah melempar jumrah aqabah pada hari nahar dan apabila mempunyai kurban maka mencukur dilakukan setelah menyembelihnya. Mencukur sekurang-kurangnya tiga helai rambut.

  d. Sa’i Sa’i yaitu lari kecil diantara bukit Safa dan Marwah. Ketentuan sa’i harus dimulai dari bukit Safa dan diakhiri di bukit Marwah. Sa’i dilakukan tujuh kali dan dikerjakan setelah tawaf, baik tawaf rukun atau tawaf sunah.

  Tawaf wada’ dilakukan karena akan meninggalkan Mekah

  Ø

  keutamaan dalam beribadah)

  Tawaf nazar dilakukan karena nazar

  Rukun haji adalah perbuatan wajib dikerjakan dan tidak dapat diganti dengan membayar denda. Meninggalkan salah satu rukun haji akan gugur atau tidak sah ibadah haji tersebut. Rukun haji ada enam, yaitu Ihram, wuquf, tawaf, sa’i, menggunting rambut, tertib.

  Seseorang mempunyai kewajiban untuk menunaikan ibadah haji apabila seluruh syarat di bawah ini terpenuhi. Syarat-syarat itu adalah : 1). Beragama Islam 2). Baligh (sudah dewasa) 3). Berakal sehat. 4). Merdeka, tidak menjadi hamba sahaya. 5). Mampu untuk melakukannya 4.

  Tawaf ifadah dilakukan karena melaksanakan rukun haji

  Ø Tawaf qudum dilakukan ketika baru sampai di Mekah Ø

  c. Tawaf Tawaf adalah mengelilingi Ka’bah tujuh kali putaran, dimulai dari hajar Aswad dengan posisi Ka’bah di sebelah kiri yang bertawaf (berputar kebalikan arah jarum jam). Orang yang tawaf harus menutup aurat serta suci dari hadas najis Macam-macam tawaf, antara lain :

  b. Wuquf Wuquf artinya hadir di Padang Arafah pada waktu Zuhur, dimulai sejak tergelincir matahari tanggal 9 sampai matahari terbit tanggal 10 Dzulhijjah.

  a. Ihram Ihram adalah berniat mengerjakan ibadah haji dengan memakai pakaian ihram, pakaian berwarna putih bersih dan tidak dijahit. Pakaian yang tidak dijahit hanya berlaku untuk laki-laki.

  Ø

  5. Wajib Haji

  Wajib haji adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh jemaah haji, ketika jemaah meninggalkan salah satu atau sebagian wajib haji ini, ibadah hajinya tetap sah, namun demikian dia harus membayar dam (denda). Wajib haji itu adalah sebagai berikut :

  1). Berihram dari miqat 2). Mabit (bermalam) di Muzdalifah 3). Melempar tiga jumrah, yaitu jumrah ‘ula, wustha, dan aqabah 4). Mabit (bermalam) di Mina 5). Meninggalkan larangan-larangan haji 6.

   Sunah-sunah Haji 1). Melaksanakan haji ifrad.

  Cara mengerjakan haji yang dirangkai dengan umrah itu ada tiga macam : ; Haji ifrad, yaitu megerjakan ibadah haji dahulu kemudian umrah.

  ; Haji tamattu’, yaitu mengerjakan umrah dahulu kemudian haji. ; Haji Qiran, yaitu mengerjakan ibadah haji dan umrah secara bersama-sama. Dari ketiga macam cara ini, yang disunahkan (yang paling utama) adalah cara melaksanakan haji ifrad.

  2). Membaca talbiyah.

  , ,  ﻚﹶ ﻟ ﹶ ﺔ  ﻤ ﻌ ﻨ ﻟ ﺍ  ﻭ  ﺪ ﻤ ﺤﹾ ﻟ ﺍ ﱠﻥﹺﺇ  ﻚﹶ ﻟ ﻚ  ﻳ ﹺﺮ ﺷ ﹶ  ﻻ  ﻚ ﻴ ﺒ ﹶ ﻟ ﻚ  ﻴ ﺒ ﹶ ﻟ ﻢ ﻬﹼﻠ ﻟ ﺍ ﻚ  ﻴ ﺒ ﻟ ﹶ ﻚﹶ  ﻟ ﻚ  ﻳ ﹺﺮ ﺷ ﹶ  ﻻ  ﻚﹾ ﻠ ﻤﹾ  ﻟ ﺍ ﻭ 

  “Aku datang memenuhi panggilanMu ya Allah, aku datang memenuhi panggilanMu, sesungguhnya segala puji dan nikmat adalah milikMu, kerajaan (bumi dan langit) adalah milikMu, tiada sekutu bagiMu." 3). Berdoa setelah membaca talbiyah.

  4). Membaca dzikir pada waktu thawaf.

  ﻲﻠ  ﻌ ﹾ ﻟ ﺍ ﷲﺎﹺﺑ ِ ﱠﻻﹺﺇ ﺓ ﹶ ﻮﹸﻗ ﻻ ﹶ ﻭ ﹶ ﻝ ﻮ ﺣ ﹶ ﻻ ﻭ  ﺮ ﺒ  ﻛﹶ ﹾ ﺃ ﷲﺍ ُ ﻭ ُ  ﷲﺍ ﱠﻻﹺﺇ ﻪ  ﻟ ﺍ ﹶ ﻻ ﻭ ِ ﷲ  ﺪ ﻤ ﺤﹾ ﻟ ﺍ ﻭ ِ  ﷲﺍ ﻥﺎ ﹶ ﺤ ﺒ  ﺳ ﹺﻢ ﻴ ﻈ ﻌ ﻟ ﹾ ﺍ Artinya :“Maha Suci Allah dan segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selai Allah, Allah Mahabesar, dan tiada kekuatan serta daya upaya kecuali atas ijin Allah

  Yang Mahatinggi dan Mahaagung.” 5). Shalat sunnah dua rekaat setelah melakukan thawaf.

  6). Memasuki Ka’bah.

  7. Larangan-laranganHaji

  a. Larangan bagi laki-laki :

  Ø

  Dilarang memakai pakaian yang berjahit, dan

  Ø

  Ø

   Dam (Denda)

  

Berburu dan membunuh binatang liar Menyembelih binatang berupa unta, sapi,

atau kambing yang sebanding dengan binatang yang dibunuh.

  Menyembelih seekor unta, kalau tidak mampu seekor sapi, kalau tidak mampu juga tujuh ekor kambing. Pelaksanaan penyembelihan dam ini harus di Makkah.

  c. memberi makan 6 orang miskin Berhubungan suami istri sebelum tahallul pertama (larangan yang dapat membatalkan haji)

  b. puasa tiga hari

  Bersetubuh sesudah tahallul pertama Boleh memilih : a. menyembelih seekor kambing

  Ø Memakai pakaian yang dijahit. Ø Memakai wewangian. Ø

  Ø Memotong kuku

  Ø Mencukur rambut

  Menyembelih 1 ekor kambing, jika tidak mampu bepuasa sepuluh hari (3 hari di Makkah, 7 hari di negeri asal)

  Jenis Pelanggaran Ketentuan Dam (denda) Tidak mengerjakan haji ifrad (yang dikerjakan adalah haji tamattu’ atau qiran)

  Dam adalah denda yang harus dibayar oleh jemaah haji karena meninggalkan salah satu atau sebagian dari wajib haji, adapun besar dan macam dam tergantung pelanggaran apa yang dilakukannya. Perhatikan tabel berikut ini :

  Dilarang berhubungan suami istri 8.

  Dilarang menutup muka dan kedua telapak tangannya

  Ø

  Dilarang memburu dan membunuh binatang yang ada di tanah suci, dan

  Ø

  Dilarang mengakadkan atau menjadi wali dalam suatu pernikahan

  Ø

  Dilarang memotong kuku

  Ø

  Dilarang memotong rambut atau bulu badan yang lainnya

  Ø

  Dilarang memakai wangi-wangian

  Ø

  c. Larangan bagi laki-laki dan perempuan

  Terlambat datang Bertahallul (mencukur rambut) dan menyembelih seekor kambing.

PANDUAN PRAKTEK

  Lakukan peragaan manasik haji dengan langkah-langkah kegiatan berikut ini :

  a. Tahap persiapan Persiapkan tempat-tempat penting dalampelaksanaan ibadah haji yang ditandai dengan tulisan nama tempat tersebut.

 • Padang Arafah • Muzdalifah • Mina • Makkah • Bukit Shafa dan Marwa • Gunting untuk mencukur rambut
 • Pakaian ihram (bila memungkinkan)

  b. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

 • Berniat haji dan memakai pakaian ihram

  Apabila diucapkan maka bunyi niat itu adalah :

  ﻢ ﻬﹼﻠ ﻟ ﺍ  ﻚ ﻴ ﺒ ﹶ ﻟ ﺎﺠ ﺣ ﷲﺍ ﺎﻳ

  Artinya : “Kupenuhi panggilanMu ya Allah untuk berhaji”

 • Bersiap menuju ke Arafah untuk melakkan wukuf, dalam perjalanan ke

  Arafah kumandangkan talbiyah sebagai berikut :

   ﻚ ﻴ ﺒ ﹶ ﻟ ﻢ ﻬﹼﻠ ﻟ ﺍ  ﻚ ﻴ ﺒ ﹶ ﻟ ,  ﻚﹶ ﻟ  ﻚ ﻳ ﹺﺮ  ﺷ ﹶ ﻻ  ﻚ ﻴ ﺒ ﹶ ﻟ ,

   ﻚﹶ ﻟ ﹶ ﺔ  ﻤ ﻌ ﻨ ﻟ ﺍ  ﻭ  ﺪ ﻤ ﺤﹾ ﻟ ﺍ ﱠﻥﹺﺇ  ﻚﹶ ﻟ  ﻚ ﻳ ﹺﺮ  ﺷ ﹶ ﻻ  ﻚﹾ ﻠ  ﻤﹾ ﻟ ﺍ  ﻭ “Aku datang memenuhi panggilanMu ya Allah, aku datang memenuhi panggilanMu, sesungguhnya segala puji dan nikmat adalah milikMu, kerajaan (bumi dan langit) adalah milikMu, tiada sekutu bagiMu."

 • Melakukan wukuf di Arafah (dalam kenyataannya waktunya dilakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah mulai tergelincir matahari) Kegiatan yang dilakukan adalah mengarkan khutbah, shalat zuhur dan asar dijamak qasar, kemudian dilanjutkan berzikir, beristigfar, membaca talbiyah, shalawat atau memaca Al quran.
 • Menuju ke Muzdalifah untuk bermalam (mabit). Dalam perjalanan disunahkan membaca talbiyah.
 • Setelah sampai di Muzdalifah maka bermalam danmencari kerikil untk melempar jumrah di Mina.
 • Di Mina, lakukan pelemparan jumrah aqabah (7 batu kerikil satu demi satu ). Doa yang dibaca saat melempar jumrah adalah :

   ﺮ  ﺒ ﹾ ﻛﹶ ﺃ ُ ﷲﹶ ﺍ ِ ﷲﺍ ﹺﻢ ﺴﹺﺑ

 • Dilanjutkan dengan bertahallul awal (mencukur rambut minimal 3 helai).

  Kemudian diperbolehkan melepaskan pakaian ihram. Menyembelih qurban atau pembayaran dam.

 • Bermalam di Mina (malam tanggal 10 Dzulhijjah) sampai tangal 12

  Dzulhijah (nafar awal) dan sampai tanggal 13 Dzulhijjah (nafar sani)

 • Melakukan lempar 3 jamarah (ula, wustha, dan aqabah masing-masing 7 lemparan). Dalam kenyataannya lempar jamarah ini dilakukan pada hari tasyrik (tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah)
 • Menuju ke Makkah untuk melakukan thawaf ifadhah sebanyak 7 putaran berlawanan dengan arah jarum jam, dimulai dari garis dekat Hajar aswad. Angkatlah tangan dan membaca doa :

  ﺮ  ﺒ  ﻛﹶ ﹾ ﺃ ﷲﹶ ُ ﺍ ﷲﺍ ِ ﹺﻢ ﺴﹺﺑ Dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar • Melakukan sa’i dari bukit shafa dan Marwa sebanyak 7 kali.

  Doa yang dibaca :

  ﺮ  ﺒ  ﻛﹶ ﹾ ﺃ ُ ﷲﹶ ﺍ ﷲﺍ ِ ﹺﻢ ﺴﹺﺑ Dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar

 • Melakukan Tahallul sani (mencukur minimal 3 helai rambut) • Pelaksanaan manasik haji selesai.
 • Lakukan thawaf wada sesaat sebelum meninggalkan Makkah untuk menuju tanah air atau ingin berziarah dahulu ke Madinah. Cara thawaf sam adengan thawaf ifadhah.

B. Ibadah Umrah 1.

   Pengertian Umrah

  Umrah menurut bahasa artinya ziarah (berkunjung). Menurut istilah ialah berkunjung ke Baitullah untuk melakukan tawaf dan sai tanpa melakukan wukuf di Arafah dalam waktu yang tidak ditentukan. Umrah hukumnya fardu ‘ain atas tiap orang laki-laki ataupun perempuan, sekali dalam seumur hidupnya.

2. Hukum Umrah

  Hukum melaksanakan ibadah umrah adalah wajib bagi orang Islam yang mampu, dan kewajiban itu hanya sekali seumur hidup. Apabila dia mempunyai kemampuan kembali hukumnya sunnah. Firman Allah SWT :

  ِ ( : ) 196 ﺓ ﺮ ﻘ ﺒ ﻟ ﺍ ﺓ ﺭ ﻮﺳ

  ﷲِ ﺓ ﹶ ﺮ  ﻤ  ﻌ ﻟ ﹾ ﺍ  ﻭ ﺞ ﺤﹾ ﻟ ﺍ ﺍ ﻮﻤﺗ ﹶ ﺃ  ﻭ

  Artinya: “Dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah.” (QS Al Baqarah:196) Sabda Rasulullah saw.

  ﹶ ﻝﺎ ﺘ ﻗ ﹶ ﻻ  ﹶ ﺩﺎ ﻬﹺﺟ ﻦﹺﻬ ﻴ ﻠ ﹶ ﻋ   ﻢ ﻌ ﻧ  ﻝﺎﹶ ﹶ ﻗ ﺩﺎ ﻬﹺﺟ  ﻦﻣ ﺀ ِ ﺎ ﺴّﹺﻨ ﻟ ﺍ ﻰﹶ ﻠ ﻋ ﹾ  ﻞ ﻫِ ﷲﺍ ﻝ ﹶ ﻮ ﺳ ﺭ ﺎ ﻳ ﺖ ﹶ  ﻟ ﺎﹶ ﻗ ﺔ ﹶ ﺸﺋ  ﺎ ﻋ  ﻦ ﻋ

  Artinya: “Dari Aisyah, ia bertanya kepada Rasulullah saw: Adakah wajib atas

  perempuan berperang? Jawab beliau: “ya, tetapi peperangan mereka bunuh-membunuh, hanya mengerjakan haji dan umrah .” (HR Ahmad dan Ibnu Majah)

3. Rukun Umrah

  1). Ihram beserta niat 2). Tawaf (mengelilingi Kakbah) 3). Sai (berlari-lari kecil) di antara Bukit Safa dan Marwa 4). Tahallul (bercukur sekurang-kurangnya memotong 3 helai rambut) 5). Tertib

PANDUAN PRAKTEK

  Lakukan peragaan manasik haji dengan langkah-langkah kegiatan berikut ini :

  a. Tahap persiapan Persispkan tempat-tempat penting dalampelaksanaan ibadah haji yang ditandai dengan tulisan nama tempat tersebut.

 • Makkah • Bukit Shafa dan Marwa • Gunting untuk mencukur rambut
 • Pakaian ihram (bila memungkinkan)

  b. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

 • Berniat umrah dan memakai pakaian ihram

  Apabila diucapkan maka bunyi niat itu adalah :

  ﺓ ﹰ  ﺮ ﻤ  ﻋ ﻢ ﻬﹼﻠ ﻟ ﺍ  ﻚ ﻴ ﺒ ﹶ ﻟ

  Artinya : “Kupenuhi panggilanMu ya Allah untuk umrah”

 • melakukan thawaf ifadhah di Makkah sebanyak 7 putaran berlawanan dengan arah jarum jam, dimulai dari garis di depan Hajar aswad. Nagkatlah tangan, doa yang dibaca :

  ﺮ  ﺒ  ﻛﹶ ﹾ ﺃ ُ ﷲﹶ ﺍ ﷲ ِ ﺍ ﹺﻢ ﺴﹺﺑ Dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar • Disunahkan melakukan shalat 2 rakaat di dekat makam Ibrahim.

 • Disunahkan melakukan shalat 2 rakaat di dekat hijr Ismail.
 • Melakukan sa’i dari bukit shafa dan Marwa sebanyak 7 kali.

  Doa yang dibaca :

  ﺮ  ﺒ  ﻛﹶ ﹾ ﺃ ﷲﹶ ُ ﺍ ِ ﷲﺍ ﹺﻢ ﺴﹺﺑ Dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar

 • Melakukan Tahallul (mencukur minimal 3 helai rambut) • Pelaksanaan praktek umrah selesai.

C. Hikmah Haji

  Di antara hikmah haji adalah sebagai berikut :

  2. Menanamkan kesadaran untuk senantiasa dengan ikhlas memenuhi perintah-perintah Tuhannya.

  3. Mengambil teladan dari pengalaman Adam, Hawa, Ibrahim, Hajar, Ismail dan perjuangan Nabi Muhammad saw.

  4. Dapat mensyukuri nikmat Allah yang amat besar.

  5. Dapat merasakan bebas dari beban dosa kepada Allah dan rahmat Allah dirasakan dapat menenteramkan jiwa.

  6. Mengingatkan kepada manusia bahwa iblis senantiasa berusaha menghalang-halangi manusia dari perbuatan yang baik.

Dokumen baru

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

111 3554 16

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

39 906 43

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

39 826 23

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

18 536 24

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

26 691 23

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

57 1191 14

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

62 1094 50

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

19 698 17

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

29 970 30

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

41 1186 23