ETIKA PROFESIONALISME PERGURUAN id. pptx

ETIKA & PROFESIONALISME
PERGURUAN

PENGENALAN
Wawasan 2020
• Menjelang tahun 2020, Malaysia
berhasrat menjadi sebuah
negara maju mengikut acuan
sendiri, iaitu mencapai kejayaan
seimbang dari segi ekonomi,
politik, sosial, kerohanian dan
kebudayaan. Malaysia berhasrat
menjadi sebuah negara yang
masyarakatnya bersatu padu dan
mempunyai keyakinan diri yang
tinggi, berpegang teguh pada
nilai agama, moral dan etika
serta menikmati kehidupan yang
demokratik, liberal dan bertolak
ansur, perkongsian ekonomi
yang adil dan saksama, progresif
dan makmur, serta menguasai

GURU ?
• GURU ialah mereka yang
dianggap sebagai orang
yang telah terdidik untuk
mendidik dan
membimbing orang lain
supaya mengenali
Tuhannya, dunianya dan
kehidupannya.

Sajak Guru Oh Guru - Sasterawan Negara Usman Awang
Dialah pemberi paling setia
Tiap akar ilmu miliknya
Pelita dan lampu segala
Untuk manusia sebelum manjadi dewasa
Dialah ibu dialah bapa juga sahabat
Alur kesetiaan mengalirkan nasihat
Pemimpin yang ditauliahkan segala umat
Seribu tahun katanya menjadi hikmat
Jika hari ini seorang Perdana Menteri berkuasa
Jika hari ini seorang Raja menaiki takhta
Jika hari ini seorang Presiden sebuah negara
Jika hari ini seorang ulama yang mulia
Jika hari ini seorang peguam menang bicara
Jika hari ini seorang penulis terkemuka
Jika hari ini siapa saja menjadi dewasa
Sejarahnya dimulakan oleh seorang guru biasa
Dengan lembut sabarnya mengajar tulis-baca
Di mana-mana dia berdiri di muka muridnya
Di sebuah sekolah mewah di Ibu Kota
Di bangunan tua sekolah Hulu Terengganu
Dia adalah guru mewakili seribu buku
Semakin terpencil duduknya di ceruk desa
Semakin bererti tugasnya kepada negara
Jadilah apa pun pada akhir kehidupanmu, guruku
Budi yang diapungkan di dulang ilmu
Panggilan keramat "cikgu" kekal terpahat
Menjadi kenangan ke akhir hayat

• MOTIVASI KEGURUAN
bermaksud daya rangsang
seseorang untuk muncul
sebagai seorang yang
memiliki hati, akal, watak,
minat dan bakat mendidik,
pembimbing/fasilitator dan
pemimpin supaya
berkemampuan melahirkan
sifat-sifat kemanusiaan
optimum dengan sifat-sifat
negatif yang paling minimum.

pelajar kita mempunyai :
• hati, akal, perasaan, jiwa dan
harapan,
• pelbagai adunan bakat, minat,
sikap dan emosi,
• pelbagai ramuan
keistimewaan dan
kekurangan,
• tanggapan dan harapan yang
tinggi kepada guru,
• latarbelakang, pengalaman,
penilaian yang sama atau
berbeza dengan kita.

PROFESIONALISME
• Pekerjaan yang memerlukan
latihan yang khusus,
• Mempunyai ilmu pengetahuan
dalam bidang yang diceburi,
• Mempunyai autonomi dalam
bidang tersebut,
• Mempunyai badan atau
lembaga yang menjaga
kepentingan ahli.

Pembetukan etika profesional
adalah berlandaskan prinsip..


Kesaksamaan
Keterbukaan
Kerahsiaan
Ketekunan
Kesetiaan (terhadap
tanggungjawab profesional)

• Mengelakkan konflik
kepentingan.

GURU : UNDANG-UNDANG vs
ETIKA
• Perintah Am Bab D
• Akta Pendidikan 1996
vs
• Kod etika perguruan

Kepentingan kod etika perguruan
• Garis panduan untuk
bertingkahlaku
• Menyatakan dengan jelas
tanggungjawab profesion
perguruan
• Meningkatkan imej
profesion perguruan

ISU DALAM ETIKA PERGURUAN
• Penilaian dalam
Pendidikan (kesahan,
kebolehpercayaan,
formatif, sumatif).
• Sistem pengaliran dan
penjurusan.
• Gangguan seksual (lisan,
isyarat, visual, psikologi,
fizikal).

• Keadilan dalam
Pendidikan.
• Prasangka dalam
perkauman.
• Salah laku guru.
• Akauntabiliti guru dari
aspek moral (selari dengan
falsafah pendidikan, penilaian
pelajar, kuasa guru).

ETIKA KERJA MENURUT KPM
• Definisi : panduan tingkah
laku yang menjadi pegangan
setiap warga KPM berasaskan
nilai-nilai akhlak mulia.
• Terdapat 2 komponen utama :
 prinsip dan nilai yang terkandung
dalam etika kerja menjadi
panduan setiap warga KPM.
 etika kerja yang wujud berfungsi
sebagai panduan tingkah laku di
tempat kerja,

PRINSIP ETIKA KERJA KPM

NIAT YANG BETUL

PERLAKUAN YANG BAIK

PRINSIP

PENGGERAK KE ARAH
KEBAIKAN

BERDISIPLIN
&
BERADAP

MENGOTAKAN APA
YANG DIKATA

APLIKASI ETIKA KERJA KPM
DARI ASPEK PRINSIP

Niat yang betul
• Guru melaksanakan tugas
dengan betul, sebagaimana
yang dituntut oleh agama dan
selaras dengan nilai yang
dicadangkan.
• Bagaimana guru menjalankan
tugas berlandaskan FPK –
melahirkan pelajar yang
seimbang dari segi JERI?

Perlakuan yang baik
• Guru melaksanakan tugas
dengan sempurna untuk
mencapai hasil yang berkualiti
di samping memperbaiki imej
organisasi.
• “ Buat apa yang cikgu suruh,
jangan buat apa yang cikgu
buat “ ?
• Penampilan diri, pertuturan
dan tindakan yang terbaik
sepanjang masa.

Penggerak ke arah kebaikan
• Menampilkan diri sebagai
seorang yang dinamik, maju,
berdaya saing dan dapat
mendorong seseorang
melakukan kebaikan.
• Penambahbaikan secara
berterusan.

Mengotakan apa yang
dikata
• Guru telah diberi amanah
untuk mendidik anak-anak
bangsa.
• Contoh : Piagam pelanggan
sekolah.

Berdisiplin dan beradab
• Menjaga adab sopan seperti
terdapat dalam ajaran agama,
• Mematuhi peraturan dan
arahan perkhidmatan,
prosedur dan kaedah,
• Contoh : Perintah Am, Akta
Pendidikan 1996, Sukatan
Pelajaran, Akujanji, Pekeliling
Ikhtisas.

NILAI
NILAI DALAM
DALAM ETIKA
ETIKAKERJA
KERJAKPM
KPM
AMANAH
AMANAH
BENAR
BENAR
BIJAKSANA
BIJAKSANA
BERSYUKUR
BERSYUKUR
DEDIKASI
DEDIKASI
IKHLAS
IKHLAS
PENYAYANG
PENYAYANG

APLIKASI ETIKA KERJA KPM
DARI ASPEK NILAI

Amanah
• Bertanggungjawab
terhadap pihak yang
berkepentingan (pelajar,
rakan sejawat, ibu bapa
dan masyarakat).
• Contoh - empati pada
pelajar, rasuah, masa
bekerja.

Benar
• Melakukan sesuatu tanpa
agenda tersembunyi.
• Contoh – perkongsian
ilmu, menjalankan
tanggungjawab.

Bijaksana
• Kesedaran bahawa wujud
perbezaan antara pelajar.
• Menggunakan seluruh
tenaga, keupayaan dan
kepakaran untuk
melaksanakan tugas.
• Menjalankan tugas
dengan profesional,
bukannya mengikut
emosi.

Bersyukur
• Tidak membandingkan
pendapatan dengan
persekitaran.
• Menghargai nikmat (cuti,
kerja separuh hari).

Dedikasi
• Timbul dari minat yang
mendalam.
• Kesediaan untuk
menjalankan tugas tanpa
helah.
• Sabar dalam
mengharungi cabaran.

Ikhlas
• Melaksanakan tugas bagi
mencapai matlamat
organisasi, bukannya
pangkat dan kedudukan.
Penyayang
• Menjadikan sekolah
sebagai sebuah keluarga
yang besar.

PRINSIP & NILAI ETIKA KERJA…
• Sifat dan kualiti (guru,
profesional dan sosial).
• Tugas guru (tugas kepada
negara, pelajaran, pelajar,
diri sendiri).

• Tatasusila Profesion
Perguruan
(Tanggungjawab terhadap
pelajar, ibu bapa,
masyarakat, negara,
rakan sejawat dan
profesion perguruan).
• Akauntabiliti Guru
(pekerjaan, sekolah,
tingkah laku, pelajar,
profesion).

LAGU : KAMI GURU MALAYSIA


GURU MALAYSIA
Kami guru malaysia
berikrar dan berjanji
Mendidik dan memimpin
Putera puteri negara kita
Pada Seri Paduka
Kami tumpahkan setia
Rukun Negara kita
Panduan hidup kami semua
Di bidang pembangunan
Kami tetap bersama
Membantu, membina
Negara yang tercinta
Amanah yang diberi
Kami tak persiakan
Apa yang kami janji
Tunai tetap kami tunaikan

Dokumen yang terkait

Dokumen baru