Analisis Kohesi Gramatikal dalam Surah Al-Baqarah Ayat 1 – Ayat 30

  ANALISIS KOHESI GRAMATIKAL DALAM SURAH AL-BAQARAH AYAT 1 – AYAT 30 SKRIPSI SARJANA U OLEH NUR ADIDA SITORUS NIM. 100704018 DEPARTEMEN SASTRA ARAB FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2014

  ANALISIS KOHESI GRAMATIKAL DALAM SURAH AL-BAQARAH AYAT 1 – AYAT 30 SKRIPSI SARJANA U OLEH NUR ADIDA SITORUS NIM. 100704018 DEPARTEMEN SASTRA ARAB FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2014

  ANALISIS KOHESI GRAMATIKAL DALAM SURAH AL-BAQARAH AYAT 1 – AYAT 30 SKRIPSI SARJANA DISUSUN O L E H NUR ADIDA SITORUS NIM. 100704018 Pembimbing I Pembimbing II Drs. Bahrum Saleh, M.Ag Dra. Murniati, M.Hum NIP. 196209191990031003 NIP. 195907201989032002 Skripsi ini diajukan kepada panitia ujian Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara Medan Untuk melengkapi salah satu syarat ujian SARJANA SASTRA dalam Bidang Ilmu Bahasa Arab UNIVERSITAS SUMATERA UTARA FAKULTASILMU BUDAYA PROGRAM STUDI SASTRA ARAB MEDAN 2014

  Disetujui oleh: FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN PROGRAM STUDI SASTRA ARAB Ketua, Sekretaris, Dra. Pujiati, M.Soc.Sc,Ph.D. Dra. Fauziah, M.A. NIP.19621204198703 2 001 NIP.196501121990032001

  PENGESAHAN: Diterima oleh: Panitia Ujian Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara Untuk melengkapi salah satu syarat ujian SARJANA SASTRA dalam Ilmu Bahasa pada Fakultas Ilmu Budaya USU Medan, pada: Tanggal :21 Oktober 2014 Hari : Selasa Fakultas Ilmu Budaya USU Dekan, Dr. Syahron Lubis, M.A NIP. 19511013 197603 1001 Panitia Ujian No. Nama Tanda Tangan

  1. Dra. Pujiati, M.Soc.Sc, Ph.D. (.........................)

  2. Dra. Fauziah, M.A. (.........................)

  3. Drs. Bahrum Saleh, M. Ag (.........................)

  4. Dra. Murniati, M. Hum (.........................)

  5. Drs. Mahmud Khudri, M. Hum(.........................)

  

PERNYATAAN

  Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah dituliskan atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan di dalam daftar pustaka. Apabila pernyataan yang saya perbuat tidak benar, saya bersedia menerima sanksi berupa pembatalan gelar kesarjanaan yang saya peroleh.

  Medan, Oktober 2014

NUR ADIDA SITORUS NIM. 100704018

KATA PENGANTAR

  Syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Kohesi Gramatikal dalam Surah Al-

  

Baqarah Ayat 1 – Ayat 30”, sebagai suatu karya tulis dalam memenuhi tugas

  akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Sastra (S.S) pada Departemen Sastra ArabFakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara, Medan.

  Shalawat beriring salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Peneliti menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan yang harus dibenahi, disebabkan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan peneliti. Oleh karena itu peneliti mengharapkan kritikan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.

  Akhir kata peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan para pembaca khususnya para peminat bahasa Arab.

  Medan, Oktober 2014 Penulis,

NUR ADIDA SITORUS NIM 100704018

UCAPAN TERIMA KASIH

  Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka sudah sepantasnyalah penulis mengucapkan terima kasih kepada:

 • Universitas Sumatera Utara, Bapak Pembantu Dekan I Dr. M. Husnan Lubis, M.A, Bapak Pembantu Dekan II Drs. Syamsul Tarigan dan Bapak Pembantu Dekan III Drs. Yuddi Adrian M. M.A yang telah menyediakan sarana dan fasilitas selama perkuliahan.

  Bapak Dr. Syahron Lubis, M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya

 • Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara, Medan yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

  Ibu Dra. Pujiati, M.Soc.Sc.Ph.D selaku Ketua Departemen Sastra Arab

 • M.Hum selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Bapak dan Ibu selalu dalam lindunga Allah SWT.

  BapakDrs. Bahrum Saleh, M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Dra. Murniati,

 • telah meluangkan waktu dan kesempatannya untuk membimbing penulis.

  Ibu Dra. Khairawati M.A., Ph,D. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang

 • Universitas Sumatera Utara, Medan yang telah mendidik penulis selama perkuliahan serta tak lupa pula Abang Andika selaku Tata Usaha Departemen Sastra Arab Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara yang telah membantu penulis dalam proses administrasi

  Seluruh Staf Pengajar di Departemen Sastra Arab Fakultas Ilmu Budaya

 • senantiasa memberikan motivasi dan dukungannya kepada penelitibaik secara moril maupun materil.

  Orang tua tercinta Ibunda Darpina danAyahanda Maryadi Sitorus, yang

 • Syarifah Aini, adinda Lili Annisa, adinda Marina serta seluruh keluarga besar yang sudah memberikan dorongan dan bantuan moril dan materil kepada

  Yang tersayang saudara-saudaraku :Abanganda Ahmad Ma’ruf Amd, adinda penulis selama menjalani pendidikan di Departemen Sastra Arab Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara, Medan. Teristimewa kepada kakanda Tengku Hari Nopendra,SPd., yang telah

 • memotivasi dan menginspirasi peneliti selama masa kuliah.
 • Ikatan Mahasiswa Bahasa Arab (IMBA) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara, Medan.

  Para Alumni, Senioren, dan rekan-rekan seperjuangan yang tergabung dalam

 • Yuyun, Sakinah, Yusnaini, Rika, Sugi, Ayu, Yusup, Wahyu, Andi, Herman, Saidi, Habibi).

  Keluarga Besar Sastra Arab angkatan 2010 (Nurul, Ayusmi, Dila, Rani, Irma,

 • Fitri, Faiza, Tuti, Dewi, Una, Lani, kak Fauziah, kak Fitri, kak Ade, Sanah dan teman-teman yang lain yang sudah memotivasi penulis).

  Keluarga Besar Asrama Putri USU (Devi, Fani, Dama, Novi, Yuni, Elsa,

 • Jidah, Nisanfa dan lain-lain yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu yang telah membesarkan hati penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

  Tak lupa pula kepada adik-adik ku, Weni, Maskolo, Amel, Nindi, Sri, Zega,

 • yang turut membantu menyelesaikan skripsi ini.

  Akhirnya ucapan terima kasih ini penulis persembahkan kepada semua pihak

  Semoga Allah memberikan balasan yang setimpal atas kebaikan yang dikatakan sempurna, untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

  Medan, Oktober 2014 Penulis

  NUR ADIDA SITORUS NIM. 100704018

  DAFTAR ISI KATA PENGANTAR…………………………………………………….……i UCAPAN TERIMA KASIH.…………………………………………….…....ii DAFTAR ISI……………………………………………………………….......iv PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA…………………......vi DAFTAR SINGKATAN…………..................................................………......x ABSTRAK…………………………………………………………..…..…...…xi BAB I PENDAHULUAN ........................................................................... ...... 1

  1.1 Latar Belakang ................................................................................. 1

  1.2 Rumusan Masalah ............................................................................. 3

  1.3 Tujuan Penelitian ............................................................................. 4

  1.4 Manfaat Penelitian ........................................................................... 4

  1.5 Metode Penelitian ............................................................................ 4

  BAB II TINJAUAN PUSTAKA ......................................................................... 6

  2.1.Pengertian Wacana............................................................................ 7

  2.2. Pengertian Kohesi....………...……………………………..............8

  2.3. Jenis-Jenis Kohesi..........…………..…………………….…....…....9

  2.4. Pengertian Kohesi Gramatikal.......……………..……….……........9

  2.4.1. Referensi......................................………………………….......10

  2.4.3. Elipsis ......................................................................................... .19

  2.4.4. Konjungsi .................................................................................................. 20

  BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .......................................................... 31

  3.1 Analisis Kohesi Gramatikal............................................................24 3.2 kohesi gramatikal dalam surah Al-Baqarah.......................24

  Jumlah

  3.3 Jenis kohesi gramatikal dalam surah Al-Baqarah..........................24

  3.3.1 Referensi....................................................................................24

  3.3.2 Substitusi....................................................................................57

  3.3.3 Konjungsi...................................................................................60

  BAB IV PENUTUP.........................................................................................77

  4.1 Kesimpulan .................................................................................. 77

  4.2 Saran ............................................................................................ 78

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

  Daftar Tabel Kohesi Gramatikal dalam Surah Al-Baqarah ayat 1 – ayat 30

PEDOMAN TRANSLITERASI

  Transliterasi yang digunakan dalam tesis ini adalah Pedoman Transliterasi berdasarkan SK Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158 tahun 1987 dan No. 0543b /U/1987 tertanggal 22 Januari 1988 .

A. Konsonan Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

  Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ﺍ

  Ba B Be ﺏ

  Ta T Te ﺕ

  Sa Ś Es (dengan titik di atas) ﺙ

  Jim J Je ﺝ

  Ha ḥ Ha (dengan titik di bawah) ﺡ

  Kha Kh Ka dan ha ﺥ

  Dal D De ﺩ

  Zal Ż Zet (dengan titik di atas) ﺫ

  Ra R Er ﺭ

  Zai Z Zet ﺯ

  Sin S Es ﺱ

  Syin Sy Es dan ye ﺵ

  Sad Ș Es (dengan titik di bawah) ﺹ

  Dad ḍ De (dengan titik di bawah) ﺽ

  Ta ṭ Te (dengan titik di bawah) ﻁ

  Za ẓ Zet (dengan titik di bawah) ﻅ

  ‘Ain ‘ Koma terbalik (di atas) ﻉ

  Gain G Ge ﻍ

  Fa F Ef ﻑ

  Qaf Q Ki ﻕ

  Kaf K Ka ﻙ

  Lam L El ﻝ

  Mim M Em ﻡ

  Nun N En ﻥ

  Waw W We ﻭ

  Ha H Ha ﻫ

  Hamzah ` Apostrof ء

  Ya Y Ye ﻱ

B. Konsonan Rangkap Konsonan rangkap (tasydid) ditulis rangkap.

  Contoh : = muqaddimah ﺔﻣﺪﻘﻣ

  ﺓﺭﻮﻨﻤﻟﺍ ﺔﻨﻳﺪﻤﻟﺍ = al-Madīnah al-munawwarah

  C. Vokal

  1. Vokal Tunggal = qara’a

  ﺃﺮﻗ ﹷ (fathah) ditulis “a”, contoh :

  = ra

  ḥima

  ﹻ(kasrah) ditulis “i”, contoh : ﻢﺣﺭ = kutubun

  ﺐﺘﻛ ﹹ(dammah) ditulis “u”, contoh :

  2. Vokal Rangkap Vokal rangkap

  ﻱ ﹷ (fathah dan ya) ditulis “ai ”

  Contoh : = zainab ﺐﻨﻳﺯ

  = kaifa ﻒﻴﻛ

  Vokal rangkap ﻭ----- (fathah dan waw) ditulis “au”

  Contoh : = ﻝﻮﺣ ḥaula

  = qaulun ﻝﻮﻗ

  D. Vokal Panjang (maddah)

  ﺍ----- dan ﻱ----- (fathah) ditulis “ā”, contoh : ﻡﺎﻗ = qāmaﻰﻀﻗ = qaḍā ﻱ----- (kasrah) ditulis “ī”, contoh : ﻢﻴﺣﺭ = raḥīmun ﻭ----- (dammah) ditulis “ū”, contoh : ﻡﻮﻠﻋ = ‘ul mun

  E. Ta Marbutah

  a. Ta marbutah yang berharkat sukun ditransliterasikan dengan huruf “h” Contoh : = makkah al-mukarramah

  ﺔﻣﺮﻜﻤﻟﺍ ﺔﻜﻣ ﺔﻴﻣﻼﺳﻹﺍ ﺔﻌﻳﺮﺸﻟﺍ = al-syarī‘ah al-islāmiyyah

  b. Ta marbutah yang berharkat hidup ditransliterasikan dengan huruf “t” Contoh : = al-

  ḥukūmatu al-islāmiyyah

  ﺔﻴﻣﻼﺳﻹﺍ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟﺍ ﺓﺮﺗﺍﻮﺘﻤﻟﺍ ﺔﻨﺴﻟﺍ = al-sunnatu al-mutawātirah

  F. Hamzah

  Huruf hamzah ( ء) di awal kata dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof. Contoh :

  ﻥﺎﻤﻳﺇ = َ◌ imānun

  G. Lafzu al- Jalālah

  Lafzu al- Jalālah (kata ﷲ ) yang berbentuk frase nomina ditransliterasi tanpa

  hamzah.

  Contoh : ﷲ ﺪﺒﻋ = ‘Abdullah

  ﷲ ﻞﺒﺣ = ḥablullah

H. Kata Sandang “al”

  1. Kata sandang “al” tetap ditulis “al”, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariyah maupun syamsiyah. Contoh :

  ﺔﺳﺪﻘﻤﻟﺍ ﻦﻛﺎﻣﻷﺍ = al-amākinu al-muqaddasah ﺔﻴﻋﺮﺸﻟﺍ ﺔﺳﺎﻴﺴﻟﺍ = al-siyāsah al-syar‘iyyah

  2. Huruf “a” pada kata sandang “al” tetap ditulis dengan huruf kecil meskipun merupakan nama diri. Contoh : = al-

  ﻯﺩﺭﻭﺎﻤﻟﺍ Māwardi ﺮﻫﺯﻷﺍ = al-Azhar

  3. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Allah SWT, Qur’an” ditulis dengan huruf kapital. Contoh : Al-Afgani adalah seorang tokoh pembaharu

  Saya membaca Al-Qur’an al-Karim

DAFTAR SINGKATAN 1.

  SWT : Subhanahu Wa Ta’ala 2.

  SAW : Salallahu ‘Alaihi Wa Sallam 3.

  DEPDIKNAS : Departemen Pendidikan Nasional 4.

  DEPDIKBUD : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 5.

  Menteri P&K : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 6.

  SKB : Surat Keputusan Bersama 7.

  : Republik Indonesi 8. DEPAG

R.I

  : Departemen Agama 9. No.

  : Nomor 10. dkk

  : dan kawan-kawan 11.

  : Qur’an Surah

Q.S

  

ﺔﻳﺪﻳﺮﺠﺗ ﺓﺭﻮﺻ

ﺱﻭﺭﻮﺘﺳ ﺍﺪﻳﺩﺃ ﺭﻮﻧ ، ۲۰۱٤ ، ﻞﻴﻠﺤﺗ ﺔﻳﺪﻋﺍﻮﻗ ﻚﺳﺎﻤﺗ ﺔﻳﻵﺍﺓﺮﻘﺒﻟﺍ ﺓﺭﻮﺳ ﻰﻓ ۱ ﺔﻳﻵﺍ ﻰﻟﺇ ۳۰ .

  ﻝﺍ ﻢﺴﻗ ﺔﻐﻟ . ﺔﻴﻟﺎﻤﺸﻟﺍ ﺓﺮﻄﻣﻮﺳ ﺔﻌﻣﺎﺠﺑ ﺔﻓﺎﻘﺜﻟﺍ ﻡﻮﻠﻋ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻚﺳﺎﻤﺘﻟﺍ

  (kohesi) ﻱﺪﻋﺍﻮﻗ ﻚﺳﺎﻤﺗ ﻰﻠﻋ ﻢﺴﻘﻨﻳ ﺓ ﻰﻨﻌﻳ ﺚﺤﺒﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻞﻴﻠﺤﺘﻟﺍ ﻦﻜﻟﻭ ،ﺔﻴﺗﺍﺩﺮﻔﻣ ﻭ ﺔﻳﺯﺎﺠﻳﺇﻭ ﺔﻴﻟﺍﺪﺒﺘﺳﺍﻭ ﺔﻴﻋﺎﺟﺮﻣ ﻰﻟﺇ ﺔﻳﺪﻋﺍﻮﻗ ﻚﺳﺎﻤﺗ ﻢﺴﻘﻨﻳ .ﺔﺻﺎﺧ ﺔﻳﺪﻋﺍﻮﻗ ﻚﺳﺎﻤﺗ ﺚﺤﺒﻟﺍ

ﻭ ﺭﺍﺮﻜﺗﻭ ﺔﻠﻣﺎﺷ ﺔﻤﻠﻛ ﻭ ﺔﻀﻴﻘﺗ ﻭ ﻑﺩﺍﺮﻣ ﻰﻟﺇ ﺔﻴﺗﺍﺩﺮﻔﻣ ﻚﺳﺎﻤﺗ ﻢﺴﻘﻨﻳ ﻭ .ﺔﻴﻔﻁﺎﻋ ﻭ ﺔﻴﻓﺬﺣ

  . ﺔﻤﻈﻨﻣ ﻝﺍ ﺍﺬﻫ ﺚﺤﺑ ﺚﺤﺒﻳ ) ۱ ( ﻙﺳﺎﻣﺗﻟﺍ ﺔﻠﻣﺟ ﻡﻛ ﻭﻘﻟﺍ ﺍ ﺔﻳﺪﻋ

  ﺔﻳﻵﺍﺓﺭﻘﺑﻟﺍﺓﺭﻭﺳﻳﻓ ؟ ۳۰ ۱ ﺔﻳﻵﺍ ﻰﻟﺇ ) ۲

  ( ﻙﺳﺎﻣﺗﻟﺎﻋﺍﻭﻧﺃﺎﻣ ﻭﻘﻟﺍ ﺍ ﺔﻳﺪﻋ ﺔﻳﻵﺍﺓﺭﻘﺑﻟﺍﺓﺭﻭﺳﻳﻓ

  ؟ ۳۰ ۱ ﺔﻳﻵﺍ ﻰﻟﺇ ) ۳

  ( ﻙﺳﺎﻣﺗﻟﺎﻧﻣﻋﺍﻭﻧﺃﺎﻣ ﻭﻘﻟﺍ ﺍ ﺔﻳﺪﻋ

ﺔﻳﻵﺍﺓﺭﻘﺑﻟﺍﺓﺭﻭﺳﻳﻓﺯﺭﺑﻷﺍ ﻲﺗﻟﺍ

  ؟ ۳۰ ۱ ﺔﻳﻵﺍ ﻰﻟﺇ ﻦﻣ ﻑﺪﻬﻟﺍ ﺎﻣﺍ .

  ﺚﺤﺑ ﺔﻓﺮﻌﻤﻟ ) ۱ (

  ﻙﺳﺎﻣﺗﻟﺍ ﺔﻠﻣﺟ ﻭﻘﻟﺍ ﺍ ﺔﻳﺪﻋ ﺔﻳﻵﺍﺓﺭﻘﺑﻟﺍﺓﺭﻭﺳﻳﻓ ۱ ﺔﻳﻵﺍ ﻰﻟﺇ

  ۳۰ . ) ۲ (

  ﻙﺳﺎﻣﺗﻟﺎﻋﺍﻭﻧﺃ ﻭﻘﻟﺍ ﺍ ﺔﻳﺪﻋ ﺔﻳﻵﺍﺓﺭﻘﺑﻟﺍﺓﺭﻭﺳﻳﻓ ۱ ﺔﻳﻵﺍ ﻰﻟﺇ

  ) ۳۰ . ۳ ( ﻙﺳﺎﻣﺗﻟﺎﻧﻣﻋﺍﻭﻧﺃ ﻭﻘﻟﺍ ﺍ ﺔﻳﺪﻋ

ﺔﻳﻵﺍﺓﺭﻘﺑﻟﺍﺓﺭﻭﺳﻳﻓﺯﺭﺑﻷﺍ ﻲﺗﻟﺍ

  . ۳۰ ۱ ﺔﻳﻵﺍ ﻰﻟﺇ ﻞﻤﻌﺘﺴﻳ ﺔﺜﺤﺒﻟﺍ ﺖﺳﺎﺑﻭﺔﻴﺒﺘﻜﻤﻟﺍ ﺔﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﺔﻘﻳﺮﻄﻟﺍ ﺥ . ﺔﻴﻔﺻﻮﻟﺍ ﺔﻘﻳﺮﻁ ﻡﺍﺩ ﻭ ﺔﺠﺗﺎﻨﻟﺍ ﺔﻴﻧﺎﻤﺛ ﻭﺔﺋﺎﻣ ﻰﻠﻋ ﻝﺪﻳ ﻞﻴﻠﺤﺘﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻦﻣ ﺔﻳﺪﻋﺍﻮﻘﻟﺍ ﻚﺳﺎﻤﺗ ﻥﺃ ﺮﺒﻌﻳ ﺚﺤﺒﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻰﻓ

  ﻭ ﺔﻴﻋﺎﺟﺮﻣ ﺍﺮﻴﻤﺿ ﻦﻴﻌﺴﺗﻭ ﻊﺒﺳ ﺔﻴﻟﺍﺪﺒﺘﺳﺍ ﺔﻌﺴﺗﻭ ﺔﻴﻋﺎﺟﺮﻣ ﻞﻴﻀﻔﺗ ﺔﻌﺑﺭﺃﻭ ﺔﻴﻋﺎﺟﺮﻣ ﻞﻴﻟﺩ ﺓ ﻊﺒﺳﻭ ﺔﺋﺎﻣﻭ ﺓ ﺔﻴﻔﻁﺎﻋ ﻦﻳﺮﺸﻋﻭ .

  

ABSTRAK

  Nur Adida Sitorus, 2014. Analisis Kohesi Gramatikal dalam Surah Al-Baqarah Ayat 1 sampai Ayat 30. Departemen Sastra Arab Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara.

  Kohesi pada dasarnya mencakup kohesi gramatikal dan leksikal, akan tetapi pembahasan pada analisis ini memfokuskan pada kohesi gramatikal. Kohesi gramatikal meliputi referensi, substitusi, elipsis, dan konjungsi. Sedangkan kohesi leksikal terbagi kepada repetisi, sinonim, antonim, hiponim, kolokasi. Penelitian ini membahas (1) berapa jumlah kohesi gramatikal dalam surah Al- Baqarah ayat 1 – ayat 30 ? (2) apa saja jenis kohesi gramatikal yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 1 – ayat 30 ? (3) apa saja jenis kohesi gramatikal yang paling dominan yang terdapat dalam surah A-Baqarah ayat 1 – ayat 30 ? Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui (1) jumlah kohesi gramatikal dalam surah Al-Baqarah ayat 1 – ayat 30. (2) jenis kohesi gramatikal yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 1 – ayat 30. (3) jenis kohesi gramatikal yang paling dominan yang terdapat dalam surah A-Baqarah ayat 1 – ayat 30. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (Library Research) dengan metode analisis deskritif . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kohesi gramatikal meliputi pronomina persona sebanyak seratus sembilan puluh delapan buah, pronomina demonstratif tujuh buah, pronomina komparatif empat buah. Sedangkan substitusi sembilan buah dan konjungsi seratus dua puluh tujuh buah.