Peran pendidikan agama Islam dalam pembinaan kesehatan mental

f LiP/

f71-/ IT

PERAN PENDIDIKAN AGAMA ISlAM
DALAM PEMBINAAN KIuduh/w, /"dupk", dun l!Iuliku
hUl/ya/ah unluk, 711han semesla a/am ". セ^ANqH
AI-All 'am: 6: 1(2)

b.

Rlll1l11San yang lain adalah hasil keplltusan seminar pendidikan agal1la Islam se
Indonesia tanggal 7-11 Mei 1960, di Cipayung Bogar, yailu: "Tujuan pendidikan
agal1la Islam adalah menanamkan taqwa dan akhlak serta nenegakan kebenaran
dalam rangka membentuk manusia yang berpribadi dan berhudi luhur menumt

llljUrul lersebllt ditetapkan berdasarkan alas pengertian ballWa" Pendidikrul agama
Islam adalah bimbingan lerhadap pertllmbuhrul jasmani dan rohruli menUlut ajaran
Islam

dengan


hikmah

mengarahkrul,

mengajarkan,

mengawasi berlaktmya ajaran Islam,,3'

セHI H.M.Arilin, fエャウセヲ。
.'1 Ihid.
32

Ibid

.'.' Ibid

Pendidikan Islam. op, cit., h 132.

meIatih,


mengasuh

dan

30

c. Imam aI-Ghazali menunuskan "Tujuan akhir pendidikan agama Islam adalah
keutamaan aIdllak dan pendekatan diri kepada AllaIl".34
d. Moh. AthiyaI1 al-Abrasy mennnuskan: "Tujuan akhir pendiclikan agama Islam
adalah pembentukan akhlak al-Karimah yang merupakall fadilah dalam jiwa anak
didik, sehingga anak akan terbiasa dalam berprilaku dan berfikimya secara rohani
dan insaniah berpegang pada moralitas yang tinggi, tanpa l11el11perhitllllgkan
kelllltungan-keuntnngan l11ateril,,35
e. Rlunllsan Oel11ar Muhammad al-l1lOlUui al-Syaebani:
Tujuan pendiclikan agama Islam ialah perubahan yang diingini yang diusahakan
dalal11 proses pendidikan atau usaIla pendidikan untuk mencapainya, baik pada
tingkah laku individu pribadinya atau kehidupan masyarakat serta pada alam di
mana individuitu hidup atau proses pendidikan itn sendiri dan proses pengajaran
sebagai suatu aktifitas asasi dan sebagai proporsi di antara 'jJrofesi asasi daIam

masyarak a.t 36
Dari beberapa kntipan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan agama
Islam aclalah terbentllknya kepribadian yang utuh jasmani dan rohani (insan kamil) yang
tercenuin dalam pel11ikiran dan tingkah laku terhadap sesama manusia alam serta
tuhannya. Dengan pendidikan tidak hanya berglUla bagi dirinya, tetapi juga bergnna
bagi masyarakat dan lingkungannya, serta dapat mengambil l11anfaat yang lebih
maksimal terhadap alam semesta ini guna kepentingan hidllP di dunia dan akhirat.

,.\ Nasrudin Thaha, Tokoh lokoh Pendidikan Islam di Zaman.Java. (Jakarta: Mutiara 1979) h. 35
)5 Moh, Athayah aJ-Ibrasy, Dasar-dasar PolmkPendidikan lsla;n terj. Prof H.Bustami.AGani,
(Jakarta: Bulan Bintang, 1990), Cet ke-6, h. 1
36

Oemar Moll AI-Toumy al-Syaibani,

fl'/sa/hl PendidikaJ1 [I;lam.

Langgulung, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979) Cet ke-I, h. 399

terj. Prof Dr. Hasan


31

2. Kaitan Tujuan Pendidil