Otomatisasi Pemeliharaan Kura-Kura Darat.

(1)

����������������������������������������

������������������������������������

����������������������������������������������������������������������� ����������������������������������

�������������������������

�������

���� ���������� ��������� ����� ��������� ����� ���� ���� ���� ����� ����� ����� �������� �������� �������� ������� ��������� ���������� ����� ���������� ��������� ������ ����� ������� ������ ������� ����� ���������� ��������� ����� ���������� ���� ��� � ���� ������ ��� ��������� ����� ���� ���������������������������������������������������������������������������������� ������� ��� ���� ���� ������ �������� ����� ������� ������� ������� ��������� ����������������

������ ����� ����� ��� ������ ������� ������ ���� ����������� ������������ ��������� ������ ���� ���� ��������� ������� ���� �������� ������� ����� �������� ������ ���� ����� ���������� ���� �������� � ���� ����� ����� ����� �������� ���� �������� � ���� ����� ���� ����� ������������ ������ ��������� � ���� ����� ����� ����� ��������� ������ � ���� ����� ������ ����� ���������� ��������� ������ � ���� ����� ��� ����� ���������� ����������� �������� ������ ���� ��������� ����� ����� ����� ��� ������ �����������������������������������������


(2)

��������������������������������

������������������������������������

����������������������������������������������������������������������� ����������������������������������

�������������������������

��������

�������� ��� ������� �� � ������ ������ ��� �� � ���� ��������� ����� ��������� ���� �� �� ���� �� �� ����������� ���� � ���

� ���

� ����������� ��� � � ����� �������� �������� ��� ���� ��� ���� ��������� ����� ��� �� ����������������� ���� ���� � ������ ���� �� ������� �� ����������� ����� �����������

��� ��������� ��������� �� �� ���� � ���� ���������� ������ ��� ��������� ��������� �������� �������������� �� ���� ����� ��� ������ ���� �� �������� �� �� �������� ��������������� � ����������� ������� ��� ����� ������ �� ��� ����� ���� �� ����� ��� ������� ������ ��� � ����� ����� ��� ������� ���� �� ���� ���� ���������������������������������������������


(3)

����������

����������������������������������������������������������������������������������������������������� � ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� �����������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������� � ������������������������������������������������������������������������������������������������ � ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ��������������������������������������������������������������������������������������������������� � ��������������������������������������������������������������������������������������������� � ���������������������

���� ������������������������������������������������������������������������������� � ���� ��������������������������������������������������������������������������������������������� �� ����� ������������������������������������������������������������������������������������� �� ���� ������������������������������������������������������������������������������������������ �� ���� ����������������������������������������������������������������������������� �� �������������������������������������������������������������������������������� ��


(4)

������������������������������������������������������������������������������� �� ���� ���������������������������������������������������������������������������������������� �� ���� ��������������������������������������������������������������������������������� �� ���� ���������������������������������������������������������������������������������������� �� ��� ������������������������������������������������������������������������������� �� ���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� �� ���� ������������������������������������������������������������������������������������ �� ���� ����������������������������������������������������������� �� ��������������������������������� ���� �������������������������������������������������������������������������������������������� �� �������������������������������������������������������������������������������������� �� ��������������������������������������������������������������������������� �� ������������������������������������������������������������������������������� �� ��������������������������������������������������������������������������������� �� ������������������������������������������������������������������������������������������������ �� ��������������������������������������������������������������������������� �� ���� ������������������������������������������������������������������������������������������� �� �������������������������������������������������������������������������������������� �� ���������������������� ���� ��������������������������������������������������������������������������������� �� ��� �� ������������������������������������������������������������������������������������������������ �� ��� �� ������������������������������������������������������������������������������������������ �� ��


(5)

��������������������������

���� ���������������������������������������������������������������������������������������������� �� ���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� �� ������������������������������������������������������������������������������������������������������ �� ���������������������������������������������������������������������������������������������


(6)

�������������

���������������������������������������������������������������������������������������� � ��������������������������������������������������������������������������������� � �������������������������������������������������������������������������������������������� � ������������������������������������������������������������������������������������������� � ��������������������������������������������������������������������������� � ���������������������������������������������������������������������������������������������� �� ������������������������������������������������������������������������������������������ �� ������������������������������������������������������������������������������������������������ �� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� ���������������������������������������������������������������������������������������� �� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� �� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� �� ���������������������������������������������������������������������������������������������������� �� ���������������������������������������������������������������������������������������������������� �� ����������������������������������������������������������������������������������������������� �� ������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��


(7)

������������������������������������������������������������������������������������������������������ �� ������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� �� �������������������������������������������������������������������������������������������������� �� ���������������������������������������������������������������������������������������������� �� ����������������������������������������������������������������������������������������� �� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� �� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� �� ���������������������������������������������������������������������������������������������� �� ���������������������������������������������������������������������������������������������� �� ���������������������������������������������������������������������������������������������� �� ���������������������������������������������������������������������������������������������� �� ��������������������������������������������������������������������������������������� �� ������������������������������������������������������������������������������������������������� �� ���������������������������������������������������������������������������������������������������� �� ������������������������������������������������������������������������������������������ �� ������������������������������������������������������������������������������������������ �� ������������������������������������������������������������������������������������������ �� �������������������������������������������������������������������������������������� �� ������������������������������������������������������������������������������������� �� ����������������������������������������������������������������������������������������� ��


(8)

��������������������������������������������������������������������������������������������� �� ���������������������������������������������������������������������������������������������������� �� ���������������������������������������������������������������������������������������������������� �� ������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� ������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��


(9)

������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� �� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��


(10)

BABBI

PENDAHULUAN

1.1

LatarBBelakang

Teknologi komputer telah ierkemiang dengan pesat pada masa sekarang.

Hal ini ditunjukan dengan ieriagai peralatan yang iiasa digunakan dalam

kehidupan sehari-hari yang mana sudah menggunakan teknologi mikrokontroler.

Mikrokontroler terdapat pada telepon digital, microwave oven, televisi, mesin

cuci, sistem keamanan rumah, PDA, dan masih ianyak lagi alat-alat pendukung

kehidupan yang sudah menggunakan sistem mikrokontroler.

Mikrokontroler juga iisa digunakan dalam ieriagai aplikasi misalnya

dalam hal pengendalian, otomasi industri, akuisisi data, telekomunikasi dan

lain-lain. Banyak keuntungan yang didapat iila menggunakan mikrokontroler antara

lain harga murah, dapat diprogram ierulang kali dan sesuai dengan keinginan.

Seiring dengan perkemiangan teknologi yang cukup pesat manusia

sekarang leiih dimanjakan dengan kecanggihan teknologi yang ada. Namun

perkemiangan teknologi ini tidak disertai dengan penamiahan waktu yang ada.


(11)

Banyak orang ingin memelihara iinatang peliharaan namun sulit untuk

memierikan perawatan seiaik mungkin. Hal ini dikarenakan kesiiukan yang

ditekuninya. Sisi lain menunjukan iahwa perkemiangan teknologi yang ada

cenderung mendukung prilaku manusia iukan iinatang peliharaan, karena itu

ianyak sekali orang yang ingin memelihara iinatang ierfikir 2 kali untuk

memelihara iinatang, khususnya kura-kura darat yang iisa diiilang sulit karena

harus mendapat suhu ruangan staiil dan juga harus mendapatkan sinar matahari

yang cukup. Hal ini yang menjadi acuan sehingga dapat terciptanya seiuah alat

untuk

mengcover

itu semua.

1.2

RumusanBMasalah

Menyadari dengan kesiiukan orang-orang sekarang ini sehingga tidak ada

waktu untuk merawat hewan peliharaannya secara khusus kura-kura darat. Maka

dari itu harus dicarilah seiuah solusi untuk menangani dengan teknologi yang ada

sekarang.

Dilihat dari keadaan terseiut, muncul pertanyaan-pertanyaan seiagai ierikut :

a. Menggunakan ATMega16 seiagai mikrokontroler dalam

rangkaian.

i. Perangkat lunak CodeVisionAVR digunakan untuk perancangan

program.

c. Rangkaian yang harus ada pada alat aplikasi sensor suhu secara

menyeluruh.


(12)

d. Rangkaian relay pada segi pengontrolan

hardware

yang

terhuiung dengan mikrokontroler.

e. Keuntungan yang didapat apaiila menggunakan Atmega16 dalam

memiuat alat pengatur suhu.

1.3

Tujuan

Memiuat

mock-up

kandang otomatis untuk pemeliharaan kura – kura darat.

1.4

BatasanBMasalah

Adapun ieierapa pemiatasan masalah dalam tugas akhir ini, adalah :

a. Rangkaian LM35 menghasilkan output yang iisa diterima oleh

mikrokontroler.

i. Rangkaian LM324 yang digunakan untuk menguatkan sinyal

yang diierikan output LM35.

c. ULN2803 seiagai pengontrol

stepper motor

.

d. Pemrograman pada Atmega16 seiagai mikrokontroler.

e. Rangkaian LCD yang digunakan seiagai

interface

dari hasil suhu

yang ada.

f. Rangkaian relay digunakan untuk memiuat rangkaian tertutup

pada

hardware

yang terhuiung dengan listrik AC, setelah

mendapatkan sinyal listrik dari ATMega seiesar 5V.


(13)

1.5

SistematikaBPembahasan

Penyusunan sistematika pemiahasan dilakukan untuk mempermudah

penyampaian informasi ierdasarkan aturan dan urutan yang ienar dari apa yang

telah dilakukan. Sistematika pemiahasan laporan tugas akhir ini adalah seiagai

ierikut :

BAB I

:

PENDAHULUAN

Bai ini memiahas tentang latar ielakang, rumusan masalah,

tujuan, iatasan masalah, dan sistematika pemiahasan.

BAB II :

LANDASAN TEORI

Bai ini memiahasa mengenai dasar pemeliharaan kura-kura

darat, dasar dari perangkat Atmega16, dasar dari LM35,

dasar dari LM324, dasar dari rangkaian LCD, dasar dari

penggunaan relay.

BAB III :

PERANCANGAN DAN PEMODELAN

Bai ini ierisi analisa dan pemodelan pada rangkaian yang

diiuat.

BAB IV :

DATA PENGAMATAN

Bai ini ierisi langkah-langkah dalam mengimplentasikan

dari pemodelan yang ada pada iai seielumnya dan

pengujian yang dilakukan terhadap alat yang diiuat.


(14)

BAB VI :

KESIMPULAN DAN SARAN

Bai ini ierisikan kesimpulan, yaitu pengetahuan yang

didapat setelah mengerjakan tugas akhir ini. Selain itu ierisi

pula saran, yaitu hal iaru yang dapat digunakan untuk

mengemiangkan tugas akhir ini.


(15)

�����

��������������������

��� ����������

���� ����� ����������� ��� ��������� ���� ����������� ������������ ���� � �����������������������������������������������������������

�� ���������������� ��������������������� ������ ����� ����� �������� ����������������������������������������

���� ��������� ����� ��� ������� ����������� ����� ����� ������ ������ ������������ ��� ��� ����������� ��������� �������������� �������������������������������������������

��� �����

������� ���������� ������� ��� ��������������� ���� ����������� ������������ ���� � ���� ����� ���� ���� ������� �� ����� ����� ����� ��� ����� ���������������������������������������������������������������������


(16)

�� �������� ����� � ����� ����� �������� ��������� ������ ����� ���� ���� ����� ���� �������� ������� ������������ ����� ����� ��������������������������������������������������������������� ���� ��������� �������������� ���� ����������� ������ ��������

�� ����� ����������� ������������ ���� � ���� ����� ����� ������� �������������������������������


(17)

��������������

�������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������� ��������

��������������������������������������������������������������������� ����������������

������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������

�����������������������

������������������������������������������������������������������������

�����������������������������

�������������������������������������������������������� ������������������������������������������������


(18)

����������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������

����������������������������������������������������� ����������������������������������


(1)

1.5 SistematikaBPembahasan

Penyusunan sistematika pemiahasan dilakukan untuk mempermudah penyampaian informasi ierdasarkan aturan dan urutan yang ienar dari apa yang telah dilakukan. Sistematika pemiahasan laporan tugas akhir ini adalah seiagai ierikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bai ini memiahas tentang latar ielakang, rumusan masalah, tujuan, iatasan masalah, dan sistematika pemiahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bai ini memiahasa mengenai dasar pemeliharaan kura-kura darat, dasar dari perangkat Atmega16, dasar dari LM35, dasar dari LM324, dasar dari rangkaian LCD, dasar dari penggunaan relay.

BAB III : PERANCANGAN DAN PEMODELAN

Bai ini ierisi analisa dan pemodelan pada rangkaian yang diiuat.

BAB IV : DATA PENGAMATAN

Bai ini ierisi langkah-langkah dalam mengimplentasikan dari pemodelan yang ada pada iai seielumnya dan pengujian yang dilakukan terhadap alat yang diiuat.


(2)

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bai ini ierisikan kesimpulan, yaitu pengetahuan yang didapat setelah mengerjakan tugas akhir ini. Selain itu ierisi pula saran, yaitu hal iaru yang dapat digunakan untuk mengemiangkan tugas akhir ini.


(3)

�����

��������������������

��� ����������

���� ����� ����������� ��� ��������� ���� ����������� ������������ ���� � �����������������������������������������������������������

�� ���������������� ��������������������� ������ ����� ����� �������� ����������������������������������������

���� ��������� ����� ��� ������� ����������� ����� ����� ������ ������ ������������ ��� ��� ����������� ��������� �������������� �������������������������������������������

��� �����

������� ���������� ������� ��� ��������������� ���� ����������� ������������ ���� � ���� ����� ���� ���� ������� �� ����� ����� ����� ��� ����� ���������������������������������������������������������������������


(4)

�� �������� ����� � ����� ����� �������� ��������� ������ ����� ���� ���� ����� ���� �������� ������� ������������ ����� ����� ��������������������������������������������������������������� ���� ��������� �������������� ���� ����������� ������ ��������

�� ����� ����������� ������������ ���� � ���� ����� ����� ������� �������������������������������


(5)

��������������

�������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������� ��������

��������������������������������������������������������������������� ����������������

������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������

�����������������������

������������������������������������������������������������������������ �����������������������������

�������������������������������������������������������� ������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������


(6)

����������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������

����������������������������������������������������� ����������������������������������