PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT STUDI PADA KERAPATAN ADAT NAGARI PAUH V KOTA PADANG.

t rrlr BlrhilgBij 0erriqrd rese b)NrD,odlsruj! stqki &Lr &
o rusf; n0! nrrlo d Pqan
mLrD ( r( nr I
h) PRdibr s:'er M$!5Ln i) rf{ : r,::
t r,!h. srd r3 hhlieRdro

.l
Rdoj!ru

'

rj. [fsrrd.str.

rI

BAB

I

PENDAHULUAN


Negam Republik Indonesia

a.Lllh rcg.B aefuis, susuir

Lehidutru

ftrsyaEkatnya lemasuh F.Ekononimta bemd dari lasit perranib Sebaea,
.egaE Agfuis, tentunya
sclain sebasai

nNlah lman toemegtuA peme

lctrpd benadtug dan

p€nrirs karena t nah

berkcbun. jusa lempat

!.rNat.. rnrplt


tinssal ( Frumand ) dtu jusa rempat l,nah peikuburan. Karena ilx l,nah juc.
berlihssi basi keha&mum

de kebanasia

nkyat terubtoa bad ,enitik rean

ynns mcneuaei bnah lcMbur Anram tamir denad oans

hubungan yans besirar

pe(&rmsar

Jldi

aIas

apabila

dd


nasyamtai rerjldi

Elisius magis bcrupa hak pe^ekutuan dan b3I

h.ah. Di dalm litrPA. hat pesekDtutu llas rtrahdisebuil[l

lila hubusks deng ton

jeldla]1 apabila suatu Lnan

bota ncnurul Van

vo

entrovcn.

lhyalitu digtu r otehpc$eomse, inibukan

bcrani


bDn{a I!na! ulayal nu hilans atau berubrtr nenjadi hak pe^eoe,srn banya sifar
melekah)a henjadi scdikil rengsoa dcngan an$ota

dc.gd sebun

Vollcnhoven mcreumFnakaD

J€nlin angid

n k!

pasti bola

pcekurh

himya.

bota. lp,bjla bota


ilu

iliakan bulal hilal v,ng digmbdkan

[ndh ulayat yang dik.qrkan €cdfl

bcrsama sama

vjn

peDL$

sc6agli

ol€h scnua a.ggota

l]crsc*ulun llultrm rdai tescbrl alan jetos rnihal sifal kedl!!€tlnnya (sjfat
komunalnya) ietanl .pabil. bola

)ug


dimaksud

iia6

Lcnles ini bukln betuli

didal@ boln ilu lidal

ad!

sin, aogin terlp

hdrra saja sihr!/a ndjadi

ada

lema\ jadi .lalm hal ini ranan utayar yae diolal paseo@s buka
nenycbibk sifat ulayarnya menjadi hitdg hmyr hubung bulumrr.denladi


Yes ler!€.ring

sekali dalam ha!

te npm s@lu hal banwa kesm@ya

adllah mtuk lepenring& Dsymtar hukm itu.

arau tan

d.ngd mdsydalar hukum yss ncndukuneny.
eftonomis (hubssan

tamtr ular€t ilu

terhadap hubbgan sosial

kendyarstald) yaitu sulu prl:nssuda*€bd bersana

dan suaru kaun dllu naedi


,hu keselmakn sesma ssota k

qalga nagdi ysng bcndgkulan_

Pa\!l 3 UUPA nienyltake banw,..p€lalsM@ Iat< utayai
serupa itu

h.rus

dri nasyanlai

hukum adal. sep,njoe fr€nurut

sdemikid p, sehjnssa sesui

da hlk hal yaos

ken)ltae nlasitr add


dengm kepentingb nasionat

ydg bedasarkd dd Fe^arum bossa

scda ridak boteh

dh neem,

bcrhldsm denca

UldrC Ldd'rd d p rd'Lm perutu, )dj.eo,rr,1j6iNamur, denikiln UUPA sendin jusa nehherikm ba6an bagi

I

lrdaksdtu

Dibawan l€ndali hak mcngursi nesaa dilakxktu penyedcrfranen ara.

rluralirls
Indonesia.


/

kdag&ran hukum Nti yang

Ti&l

ada

bqrat

leBebar

di vilayai

lde{an lmgkai konskir unluk nc.gsdi trukh

rdat lerebur ya.g sesunsgunnlr djn.varaltu otch LiUpA sebagxi das&

BAI IV

PENUTUP

Berdasdkan hasil dan p€nbabastu yarg (elan
dapat disimpu&an sbagai

L Pdaltu
rceei

bdilur:

pauh V Koia Padas perranE

I

seb€lumnya naka

penyelcsai Saskcra T&,n Uta'€r
di KeEparan Adal

ymg tereabune

dalm

dikmutattu

kdi diete*ikan olch NiniL Manat

dale KAN, dinm terdiii dlri

(satu) Nagdi dm elah stu.ang

Kctua untuk nelaks€nalan tuCa

ds

ditujut

b€beEpa omC Fnshutu
sebagai Keha dan

Fekerjae bila Ketua berlmlansa.

Adapun F.kara

yss

m€njadi rcRenas Bidang pe.danaian

rErktra Frdala

tlns

berhubungd denga seto

hasil pcnetirian mata pross p€ryelesai&
KeEpatan Adat Naeai pauh

Pensajue

l€n

honan

Meneiin*m Suar

k

d

dal addah

!,usko. Rerdasrrkd

*n*etq tea!

ulayst ai

v yatni:
Keraparan Adat Nasari

kepada nasjng-masing

Pem€nkho masing masing pihak

oren

t

Penbuaran Snnl Pemiat"an Danai

E.

Pelaksem Isi Perdh,ian

49

wz{it

litmt

Aid&s p€rdaMi& Adat

DAFIAR PUSTAIA
Ardiwikga R@srddijlsE Uut n Astdia tndahesia ddtah
Teorj dah
/)rza1e& N.v M& Bm, A dbs.l962

Enizon, Joni,

lt

ntk aljj

tehlelesaiaa Sengkda Dituar l>engadita.:

gosiasi, .tted)^i, Kah,atjasi, .tan

)fiittue. pr c@eda

puslata UIana

H6ono Boedi. SH. Hu*b ,|!/atja thtlorcsia Bastan peflbja.
tit;a t
MerroKusuno, Sudiknoj proiDr,SH,

1r'll]lu Acatu perdata, Llbeni

pdetiia, (d/rdlif Remaja Rosda
Kdya 2002
Muhmad, AHut K2An, tunSahlat uku petutuh@h ttulanesia
Mol@ns,ta\,!_ ],tetode

pT

Ciin Adnia Bakri, BbduC, i993
Navis_ .A, rldz fakohbana Ja.ti G.rr, ,1dat
.tan K.hndqdan
pEss,
-ltta,s*zbdr, cafiri
Jalrana. 1983
Pulri Libe.ry Eka petat:m@" renda|iatb Tahdh
Utarat Kaun Ser a
tpotudjt .I Kecanatah pa,h Kotanatlra padary. Sknpsi
Jul1M Hukun
Univmitas Andals. 2000
P.subek1i,,.!

tbit$e

ter.tasangan, Bi.a Cipla, Bmdung, 1992

Sat\i

fhalib, Httun,4dat Dehedn

LJsntm,

Rachmdl SH, ptila,a.nletesaianSthskild

IJ,kw ,[c/a a dj Minahkkaba, Rin
D ituar

p. h4atl itdn

p.1.

Citd Aditya Baki. Banduns,20ol

D. K,n!sEukuD
Mdwan. Nr, SH

ao

plLle

IiD

Uiti.n,k

da

Jiemy. p,

Stl Kahs ,kM, Dictjo,a4 Af Ltu

atry tibiLish9. SuEbala.2009
PenFsutr (amE pnsal lenrhinasr !a ?e,eenbogar

Ban6a. Ka,,r
Besat Bahat In.tohesi., Dcp tremen pendidjka, dan (cbuday&n..ratarta.l9RB

Dokumen yang terkait

Peran Kerapatan Adat Nagari ( Kan ) Dalam Pembangunan Nagari ( Studi Pada Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar )

12 156 115

Upacara Adat Peutron Anuek (Studi Etnografi Mengenai Adat Peutron Anuek Pada Masyarakat Aceh Di Desa Perlak Asan Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie)

9 149 113

Tugas Dan Fungsi Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Adat Di Kabupaten...

0 66 5

PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT DI TINJAU DARI PASAL 6 UU NO. 30 TAHUN 1999 DAN SK GUBERNUR SUMBAR NO. 39 TAHUN 2003. ( Studi Pada Kerapatan Adat Nagari Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang ).

0 0 9

PERAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM PEMBANGUNAN NAGARI SUNGAI PUA.

1 6 6

PERANANAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HARTA PUSAKA TINGGI (Studi kasus Kerapatan Adat Nagari Kecamatan Sungai Pua Kebupaten Agam).

0 0 6

PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM PROSES PENYELESAIAN SENNGKETA TANAH ULAYAT DI KECAMATAN KURANJI KOTA PADANG - Diponegoro University | Institutional Repository (UNDIP-IR)

1 12 99

Nagari Sebagai Pranata Penyelesaian Konflik : Suatu Kajian Tentang Kerapatan Adat Nagari (Kan) di Nagari Ketaping, Pariaman, Sumatra Barat

0 0 24

Peran Kerapatan Adat Nagari ( Kan ) Dalam Pembangunan Nagari ( Studi Pada Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar )

0 3 13

Revitalisasi nilai-nilai kearifan lokal dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di kerapatan adat nagari (kan) Pauh IX Kecamatan Kuranji Kota Tangah - Repositori Institusi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

1 1 18