EFISIENSI INDUSTRI JASA TAKSI DI KOTA SOLO DENGAN DATA ENVELOPMENT ANALYSIS (DEA).

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

ÛÚ×Í×ÛÒÍ× ×ÒÜËÍÌÎ× ÖßÍß ÌßÕÍ× Ü× ÕÑÌß ÍÑÔÑ
ÜÛÒÙßÒ ÜßÌß ÛÒÊÛÔÑÐÓÛÒÌ ßÒßÔÇÍ×Í øÜÛß÷

±´»¸
×ÞÒË ÍÛÌ×ÇßÜ×
Ò×Ó Óðïðèðçð
ÍÕÎ×ÐÍ×
¼·¬«´·- ¼¿² ¼· ¿¶«µ¿² «²¬«µ ³»³»²«¸· -»¾¿¹·¿² °»®-§¿®¿¬¿² ³»³°»®±´»¸ ¹»´¿®
Í¿®¶¿²¿ Í¿·²- Ó¿¬»³¿¬·µ¿ò

ÚßÕËÔÌßÍ ÓßÌÛÓßÌ×Õß ÜßÒ ×ÔÓË ÐÛÒÙÛÌßØËßÒ ßÔßÓ
ËÒ×ÊÛÎÍ×ÌßÍ ÍÛÞÛÔßÍ ÓßÎÛÌ
îðïë

commit to user
·


perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

commit to user
··

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

ÓÑÌÑ

Õ¿¬¿µ¿²´¿¸ Í»-«²¹¹«¸²§¿ -¸¿´¿¬µ«ô ·¾¿¼¿¸µ«ô ¸·¼«° ¼¿² ³¿¬·µ« -»³¿¬¿ó³¿¬¿ µ¿®»²¿
ß´´¿¸ Ì«¸¿² -»³»-¬¿ ¿´¿³ò øÏÍ ß´óß²’a³ ÅêÃæ ïêî÷ò

commit to user
···

perpustakaan.uns.ac.id


digilib.uns.ac.id

ÐÛÎÍÛÓÞßØßÒ

commit to user
·ª

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

ßÞÍÌÎßÕ
×¾²« Í»¬·§¿¼·ô îðïëò ÛÚ×Í×ÛÒÍ× ×ÒÜËÍÌÎ× ÖßÍß ÌßÕÍ× Ü× ÕÑÌß ÍÑÔÑ
ÜÛÒÙßÒ ÜßÌß ÛÒÊÛÔÑÐÓÛÒÌ ßÒßÔÇÍ×Í øÜÛß÷ò Ú¿µ«´¬¿- Ó¿¬»³¿¬·µ¿ ¼¿²
×´³« л²¹»¬¿¸«¿² ß´¿³ô ˲·ª»®-·¬¿- Í»¾»´¿- Ó¿®»¬ò
ͱ´± ¿¼¿´¿¸ -¿´¿¸ -¿¬« µ±¬¿ ¾»-¿® ¼· ײ¼±²»-·¿ §¿²¹ ³»²¹¿´¿³· °»®¬«³¾«¸¿²
»µ±²±³· §¿²¹ ®»´¿¬·º °»-¿¬ -»¸·²¹¹¿ ³»³»®´«µ¿² -¿®¿²¿ ¿²¹µ«¬¿² ¬¿µ-· §¿²¹ ³»³¿¼¿·ò
Ò¿³«² ¶«³´¿¸ ¿®³¿¼¿ ¬¿µ-· §¿²¹ ³»²·²¹µ¿¬ °»-¿¬ ¼¿°¿¬ ³»²§»¾¿¾µ¿² ·²»º·-·»²-·
¼¿´¿³ ·²¼«-¬®· ¶¿-¿ ¬¿µ-· ¼· Õ±¬¿ ͱ´±ò Ì«¶«¿² °»²»´·¬·¿² ·²· ¿¼¿´¿¸ ³»²¹«µ«® ¬·²¹µ¿¬

»º·-·»²-· °»®«-¿¸¿¿² ¬¿µ-· ¼· Õ±¬¿ ͱ´±ò
л²¹«µ«®¿² »º·-·»²-· ¼·´¿µ«µ¿² ¼»²¹¿² Ü¿¬¿ Û²ª»´±°³»²¬ ß²¿´§·- øÜÛß÷ °¿¼¿
´·³¿ °»®«-¿¸¿¿² ¬¿µ-· §¿²¹ ¬»®¼·®· ¼¿®· Õ±-¬· ͱ´±ô Ó¿¸µ±¬¿ שׂô Ù»´±®¿ô Ò»© Í¿µ«®¿ô
¼¿² Þ»²¹¿©¿²ò Ê¿®·¿¾»´ ·²°«¬ §¿²¹ ¼·¹«²¿µ¿² ¼¿´¿³ °»²»´·¬·¿² ·²· ¿¼¿´¿¸ ´¿³¿²§¿
©¿µ¬« ±°»®¿-· ¿®³¿¼¿ °»® ¸¿®·ô ¾¿²§¿µ ¾¿¸¿² ¾¿µ¿® °»® ¸¿®·ô -»¼¿²¹µ¿² ¼«¿ ª¿®·¿¾»´
±«¬°«¬ ³»´·°«¬· ¶¿®¿µ §¿²¹ ¼·¬»³°«¸ -¿¿¬ ·-· ¼¿² °»³¿-«µ¿²ò Ø¿-·´ °»²»´·¬·¿²
³»²«²¶«µµ¿² ¾¿¸©¿ ï ¼¿®· ë °»®«-¿¸¿¿² ¬¿µ-· ¼· Õ±¬¿ ͱ´± §¿²¹ ¼·¿³¿¬· ¾»´«³ »º·-·»²ò
л®«-¿¸¿¿² ¬¿µ-· §¿²¹ ¾»´«³ »º·-·»² ¿¼¿´¿¸ Þ»²¹¿©¿² Ì¿µ-·ò
Õ¿¬¿ µ«²½·æ Ûº·-·»²-·ô Ü¿¬¿ Û²ª»´±°³»²¬ ß²¿´§·- øÜÛß÷ô л®«-¿¸¿¿² Ì¿µ-· ¼· Õ±¬¿ ͱ´±

commit to user
ª

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

ßÞÍÌÎßÝÌ
×¾²« Í»¬·§¿¼·ô îðïëò ÌßÈ× ×ÒÜËÍÌÎ×ßÔ ÍÛÎÊ×ÝÛ ÛÚÚ×Ý×ÛÒÝÇ ×Ò
ÍÑÔÑ ÌØÎÑËÙØ ÜßÌß ÛÒÊÛÔÑÐÓÛÒÌ ßÒßÔÇÍ×Í øÜÛß÷ò Ú¿½«´¬§ ±º

Ó¿¬¸»³¿¬·½- ¿²¼ Ò¿¬«®¿´ ͽ·»²½»-ô Í»¾»´¿- Ó¿®»¬ ˲·ª»®-·¬§ò
ͱ´± ·- ±²» ±º ¬¸» ¾·¹ ½·¬·»- ·² ײ¼±²»-·¿ ©¸·½¸ »½±²±³·½ ¹®±©¬¸ °®±¹®»-®»°·¬´§ò ر©»ª»®ô ·²½®»¿-·²¹ ±º ¬¸» ²«³¾»® ±º ¬¿¨·- ½¿² ½¿«-» ·²»ºº»½·»²½§ ·² ½¿¾
·²¼«-¬®·¿´ -»®ª·½»- ·² ͱ´±ò ̸» °«®°±-» ±º ¬¸·- ®»-»¿®½¸ ·- ¬± ½¿¾ ³»¿-«®» ¬¸» »ºº·½·»²½§
±º ¬¿¨· ·²¼«-¬®§ ·² ͱ´±ò
Ó»¿-«®»³»²¬ ±º »ºº·½·²»½§ ·- ¼±²» ¾§ «-·²¹ Ü¿¬¿ Û²ª»´±°³»²¬ ß²¿´§-·- øÜÛß÷
¬± Õ±-¬· ͱ´±ô Ó¿¸µ±¬¿ שׂô Ù»´±®¿ô Ò»© Í¿µ«®¿ô ¿²¼ Þ»²¹¿©¿² Ì¿¨·ò ײ°«¬ ª¿®·¿¾´»«-»¼ ·² ¬¸·- ®»-»¿®½¸ ¿®» ±°»®¿-·±²¿´ ¬·³» ¿²¼ º«»´ ½±²-«³°¬·±²ò ɸ·´» ±«¬°«¬ ª¿®·¿¾´»¿®» ¬±¬¿´ ¬®·°- ¿²¼ ±«¬½±³»ò ̸» ®»-«´¬ -¸±©- ¬¸¿¬ ±²» ±º º·ª» ¬¿¨·- ·²¼«-¬®·»- ·² ͱ´± ¸¿²±¬ »ºº·½·»²¬ §»¬ò ̸» Ì¿¨· ·²¼«-¬®§ ¬¸¿¬ ·- ·²»ºº·½·»²¬ Þ»²¹¿©¿² Ì¿¨·ò
Õ»§ ©±®¼-æ Ûºº·½·»²½§ô ÜÛßô Ì¿¨· ײ¼«-¬®·»- ײ ͱ´±ò

commit to user
ª·

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

ÕßÌß ÐÛÒÙßÒÌßÎ
Ы¶· -§«µ«® °»²«´·- °¿²¶¿¬µ¿² µ»°¿¼¿ ß´´¿¸ Í«¾¸¿²¿©¿¬¿’¿´¿ ¿¬¿- ®¿¸³¿¬ ¼¿²
®·¼¸±óÒ§¿ -»¸·²¹¹¿ °»²«´·- ¼¿°¿¬ ³»²§»´»-¿·µ¿² Ì«¹¿- ßµ¸·® ·²·ò
͵®·°-· ·²· ¼·-«-«² ¿¬¿- ¾·³¾·²¹¿² ¼¿² ¾¿²¬«¿² ¾»®¾¿¹¿· °·¸¿µô ¾¿·µ -»½¿®¿
´¿²¹-«²¹ ³¿«°«² ¬·¼¿µ ´¿²¹-«²¹ò Ñ´»¸ µ¿®»²¿ ·¬«ô «½¿°¿² ¬»®·³¿ µ¿-·¸ °»²«´·-¿³°¿·µ¿² µ»°¿¼¿

ïò ×¾« É·²·¬¿ Í«´¿²¼¿®·ô ÓòÍ· -»¾¿¹¿· ܱ-»² л³¾·³¾·²¹ × ¼¿² ×¾« Ì·¬·² Í®· Ó¿®¬·²·ô
ÍòÍ·ô ÓòÕ±³ò -»¾¿¹¿· ܱ-»² л³¾·³¾·²¹ ×× §¿²¹ ¬»´¿¸ ³»³¾»®·µ¿² ¾·³¾·²¹¿²
µ»°¿¼¿ °»²«´·- ¼¿´¿³ ³»²§«-«² ´¿°±®¿² Ì«¹¿- ßµ¸·® ·²·ô
îò Þ¿°¿µ Õ±³¿®«¼¼·² Í¿§«¬· §¿²¹ -»¼¿²¹ ³»²»³°«¸ °®±¹®¿³ Íí ¼· ÊËÞô Þ»´¹·¿
¬»®·³¿ µ¿-·¸ -¿§¿ «½¿°µ¿² ¿¬¿- °®±¹®¿³ ³¿½®± »¨½»´ ¼¿² ¶«®²¿´ §¿²¹ Þ¿°¿µ ¾»®·µ¿²ò
Í»³±¹¿ -µ®·°-· ·²· ¾»®³¿²º¿¿¬ò
Í«®¿µ¿®¬¿ô Ö¿²«¿®· îðïë
л²«´·-

commit to user
ª··

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

ÜßÚÌßÎ ×Í×
ÖËÜËÔ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ·
ÐÛÒÙÛÍßØßÒ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ··
ÓÑÌÑ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ···

ÐÛÎÍÛÓÞßØßÒ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ·ª
ßÞÍÌÎßÕ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ª
ßÞÍÌÎßÝÌ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ª·
ÕßÌß ÐÛÒÙßÒÌßÎ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ª··
ÜßÚÌßÎ ×Í× òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ª···
ÜßÚÌßÎ ÌßÞÛÔ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ¨
×ò ÐÛÒÜßØËÔËßÒ

ï

ïòïò Ô¿¬¿® Þ»´¿µ¿²¹ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ï
ïòîò л®«³«-¿² Ó¿-¿´¿¸ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ì
ïòíò Ì«¶«¿² л²»´·¬·¿² òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ì
ïòìò Ó¿²º¿¿¬ л²»´·¬·¿² òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ì
××òÐÛÒÜßØËÔËßÒ

ë

îòïò Ì·²¶¿«¿² Ы-¬¿µ¿òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ë
îòïòïò Ì»±®· Ю±¼«µ-·òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ë

îòïòîò Ûº·-·»²-· òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ê
îòïòíò ײ¼«-¬®· Ö¿-¿ Ì¿µ-· òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò é
îòïòìò Ì®¿²-º±®³¿-· Ü¿¬¿òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò è
îòïòëò Ü¿¬¿ Û²ª»´±°³»²¬ ß²¿´§-·- òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò è
îòîò Õ»®¿²¹µ¿ л³·µ·®¿² òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïð
×××ò ÓÛÌÑÜÛ ÐÛÒÛÔ×Ì×ßÒ

ïï

íòïò Í«³¾»® Ü¿¬¿ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïí
íòîò Ô¿²¹µ¿¸óÔ¿²¹µ¿¸ л²»´·¬·¿² òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïï
×Êò ÐÛÓÞßØßÍßÒ

ïî

ìòïò Ü¿¬¿ ײ°«¬ ¼¿² Ñ«¬°«¬ л®«-¿¸¿¿² Ì¿µ-· òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïî
ìòîò л²»®¿°¿² ÜÛß «²¬«µ Ó»²¹«µ«® Ûº·-·»²-· ײ¼«-¬®· Ö¿-¿ Ì¿µ-· òòòòòòòòòòò ïí
ìòîòïò Ì®¿²-º±®³¿-· Ü¿¬¿òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïí

commit to user

ª···

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

ìòîòîò Ю±¹®¿³ Ô·²·»®òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïë
ìòîòíò Ø¿-·´ ß²¿´·-·- ÜÛßòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïé
Êò ÐÛÒËÌËÐ

ïè

ëòïò Õ»-·³°«´¿² òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïè
ëòîò

Í¿®¿² òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïè

ÜßÚÌßÎ ÐËÍÌßÕß
ÜßÚÌßÎ ÔßÓÐ×ÎßÒ


commit to user
·¨

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

ÜßÚÌßÎ ÌßÞÛÔ
Ø¿´¿³¿²
Ì¿¾»´ ìòïò л®¸·¬«²¹¿² Ö«³´¿¸ -¿³°»´ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïí
Ì¿¾»´ ìòîò Ø¿-·´ л®¸·¬«²¹¿² ο¬¿óο¬¿ Ò±®³¿´·-¿-· ³·²ó³¿µ- òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïì
Ì¿¾»´ ìòíò Ò·´¿· »º·-·»²-· «²¬«µ µ» ë л®«-¿¸¿¿² Ì¿µ-· òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïé

commit to user
¨

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id


commit to user
¨·