KAJIAN SEMANTIK IKLAN PRODUK KECANTIKAN

.id/

.id/

ac
nej.

ry.u

libra
/
/
:
p
t

ry.u

libra
/
/
:
p
tt

ry.u

y.u

y.u

/

rary

lib
tp://

.id/
:

ry.u

ry.u

/

rary

/

rary

.id/

ac
nej.

ry.u

.id/

rary

lib
tp://
htOleh

ry.u

h
d/
ac.i

nej.

ry.u
a
r
b
i
/l
JURUSAN SASTRA
ttp:/ INDONESIA
h
FAKULTAS SASTRA

a
nej.

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

/

c.id

ac
nej.

ry.u

libra
/
/
:
p
tt

h

h
.id/

ac
nej.

ry.u

libra
/
/
:
p
tt

h

h

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

ht
a
nej.

h
.id/

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

ht
/

rary

://lib
http

ac
nej.

UNIVERSITAS JEMBER
/
2012
c.id

/

c.id

j.a
.une

.id/

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

c.id

/

h

c.id

j.a
.une

.id/

ry.u

a
nej.

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

Helmi Susanto
/ 040110201097
/
c.id
c.id
a
a
.
.
j
j
e
e
y.un
y.un
r
r
a
a
r
r
://lib
://lib
p
p
t
t
t
t
h
h

ac
nej.

ac
nej.

ht

c.id

j.a
.une

://lib
http

.id/

y.u

ht

c.id

h

.id/

ac
nej.

r
ibra
l
/
/
:
tp

ht
j.a
.une

ry.u

h

SKRIPSI

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

h
ac
nej.

h
.id/

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

.id/

y.u

:

.id/

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

ac
nej.

y.u

.id/

ac
nej.

http

KECANTIKAN

.id/

r
ibra
l
/
/
:
tp

.id/

:

h

libra
/
/
:
p
t

h

ac
nej.

.id/

ry.u

libra
/
/
:
p
t

rary

://lib
http

http

.id/

lib
tp://

/

c.id

j.a
.une

ry.u SEMANTIK IKLAN
ry.u
ry.u
a
a
a
KAJIAN
PRODUK
r
r
r
b
b
b
i
i
i
//l
//l
//l

ac
nej.

r
ibra
l
/
/
:
tp

/

rary

://lib
http
.id/

http

libra
/
/
:
p
t

h

c.id

j.a
.une

ac
nej.

ry.u

libra
/
/
:
p
t

/

rary

://lib
http

ac
nej.

y.u

ht

c.id

j.a
.une

ac
nej.

r
ibra
l
/
/
:
tp

ht

c.id

.id/

ac
nej.

r
ibra
l
/
/
:
tp

ht

h

.id/

ac
nej.

r
ibra
l
/
/
:
tp

j.a
.une

ry.u

h

.id/

y.u

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

h

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

h

r
ibra
l
/
/
:
tp

.id/

ac
nej.

ht
/

c.id

a
nej.

h
/

c.id

a
nej.

.id/

.id/

ac
nej.

ry.u

libra
/
/
:
p
t

ry.u

libra
/
/
:
p
tt

ry.u

y.u

/

rary

lib
tp://

rary

://lib
http
.id/

/

rary

://lib
http

rary

://lib
http

h

.id/

.id/

ac
nej.

:/

.id/

u

u

ry.
a
r
b
i
://l

tp

ry.u

h

KECANTIKAN
ac
nej.

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

http

.id/

ac
nej.

h

.id/

SKRIPSI

.id/

ac
nej.

ry.u

libra
/
/
:
p
tt

/

c.id

j.a
.une

ry.u SEMANTIK IKLAN
ry.u
KAJ
IAN
PRODUK
a
a
r
r
b
b
i
i
/l
/l
:/

h

c.id

.id/

http

ry.
a
r
b
i
://l

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

j.a
.une

ac
nej.

ry.u

libra
/
/
:
p
t

/

j.a
.une

ac
nej.

ht

c.id

ac
nej.

ac
nej.

ry.u

libra
/
/
:
p
tt

ttp
hdiajukan
guna melengkapi tugash akhir dan memenuhi salah satuhsyarat
.

ac
nej.

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

y.u

y.u

.id/

ry.u

Oleh rary
://lib
Helmi
httpSusanto
040110201097

ry.u

.id/

ry.u

libra
/
/
:
p
t

h
.id/

ry.u

h
ac
nej.

rary

://lib
http

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

/

c.id

j.a
.une

.id/

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

/

h

c.id

j.a
.une

.id/

ac
nej.

libra
/
/
:
p
t

/

rary

://lib
http

y.u

ht

c.id

j.a
.une

ac
nej.

r
ibra
l
/
/
:
tp

ht

/

rary

ac
nej.

r
ibra
l
/
/
:
tp

ht
c.id

.id/

.

ac
nej.

r
ibra
l
/
/
:
tp

j.a
.une

h

untuk menyelesaikan Studi S-1 Jurusan Sastra Indonesia
dan mencapai
gelar Sarjana Sastra id/
id/

.id/

lib
tp://

y.u

ht

c.id

.id/

ac
nej.

r
ibra
l
/
/
:
tp

ht

h

.id/

ac
nej.

r
ibra
l
/
/
:
tp

j.a
.une

ry.u

h

.id/

y.u

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

h

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

h

r
ibra
l
/
/
:
tp

.id/

ac
nej.

ac
nej.

ry.u

libra
/
/
:
p
tt

h

h

/
/
c.id
c.id
a
a
.
.
j
j
.uneJ URUSAN SASTRA INDONESIA
.une
y
y
r
r
a
a
r
r
FAKULTAS /SASTRA
://lib
:/ liJbEMBER
p
p
t
t
t
t
UNIVERSITAS
h
h

h
.id/

ac
nej.

ry.u

libra
/
/
:
p
tt

h

h

2012

.id/

.id/

ac
nej.

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

ac
nej.

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

/

c.id

/

c.id

ac
nej.

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

ht ii
a
nej.

.id/

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

ht
a
nej.

.id/

ac
nej.

ht
/

c.id

a
nej.

h
/

c.id

a
nej.

.id/

.id/

ac
nej.

ry.u

libra
/
/
:
p
t

ry.u

libra
/
/
:
p
tt

ry.u

ry.u

h

.id/

y.u

y.u

.id/

ac
nej.

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

ht

h

.id/

ac
nej.

r
ibra
l
/
/
:
tp

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

h

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

h

r
ibra
l
/
/
:
tp

.id/

ac
nej.

ac
nej.

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

PERSEMBAHAN
ht

ht

h

/
d/
d/
d/
c.id Skripsi ini saya persembahkan
ac.i untuk:
ac.i
ac.i
.
.
.
j
j
j
e
e
e
y.un
y.un
y.un
r
r
r
a
a
a
r
r
r
1. Orang://tua
atas
lib tercinta, Bapak Muzakkip:dan
//libIbu Suryati; terima kasih
://libcinta,
http
htt
http

h

/
d/ 2. Guru-guruku sejak sekolah
id/ dasar sampai perguruan
id/tinggi yang telah
.
.
c
c
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
e
e
memberikan ilmu
y.undan membimbing denganrapenuh
y.unkesabaran;
y.un
r
r
r
a
a
r
r
://lib tercinta.
://lib
://lib
3. Almamaterku
p
p
p
t
t
t
t
t
t
h
h
h

h

j.a
.une

rary

lib
tp://

kasih sayang, dan doa yang tidak pernah terlepas dari kalian untukku;

c.i
ej.a

.un

rary
b
i
l
/
/
:

tp

.id/

.id/

ac
nej.

ry.u

libra
/
/
:
p
t

ry.u

libra
/
/
:
p
tt

ry.u

y.u

/

rary

lib
tp://

y.u

.id/

ry.u

rary

://lib
http

ry.u

ry.u

ry.u

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

/

c.id

.id/

ac
nej.

y.u

/

c.id

ac
nej.

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

ht iii
a
nej.

h

.id/

r
ibra
l
/
/
:
tp

ht
a
nej.

ry.u

h

.id/

ac
nej.

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

h

.id/

.id/

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

h

h

.id/

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

ac
nej.

ry.u

h

.id/

ry.u

libra
/
/
:
p
t

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

h

.id/

h
.id/

ry.u

h
ac
nej.

rary

://lib
http

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

/

c.id

j.a
.une

.id/

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

/

h

c.id

j.a
.une

.id/

ac
nej.

libra
/
/
:
p
t

/

rary

://lib
http

y.u

ht

c.id

j.a
.une

ac
nej.

r
ibra
l
/
/
:
tp

ht

c.id

.id/

ac
nej.

r
ibra
l
/
/
:
tp

ht

h

.id/

ac
nej.

r
ibra
l
/
/
:
tp

j.a
.une

ry.u

h

.id/

y.u

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

h

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

h

r
ibra
l
/
/
:
tp

.id/

ac
nej.

ht
/

c.id

a
nej.

h
/

c.id

a
nej.

.id/

.id/

ac
nej.

ry.u

libra
/
/
:
p
t

ry.u

libra
/
/
:
p
tt

ry.u

ry.u

h

.id/

y.u

y.u

y.u

y.u

t
hMOTO

ht

/
d/
d/
c.id- Sejenak adalah abadi, sebelum
ac.i kau sapu tamanmu setiapepagi
ac.-i
.
.
j
j
e
y.un
y.un
r
r
a
a
r
r
://lib
://lib
http
http

rary

id/
.ac.

nej

ry.u

libra
/
/
:
p
t

ry.u

ry.u

ry.u

y.u

/

rary

lib
tp://

y.u

.id/

ry.u

rary

://lib
http

ry.u

libra
/
/
:
p
tt

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

/

c.id

a
nej.

ry.u

libra
/
/
:
p
tt

.id/

ac
nej.

y.u

/

c.id

ac
nej.

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

ht iv
a
nej.

h

.id/

r
ibra
l
/
/
:
tp

ht

ac
nej.

h

.id/

ac
nej.

h
.id/

ac
nej.

h

.id/

ac
nej.

ry.u

libra
/
/
:
p
tt

.id/

ry.u

h

ac
nej.

h

.id/

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

h
.id/

ry.u

h

.id/

ry.u

rary

://lib
http

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

/

c.id

j.a
.une

.id/

ry.u

h

libra
/
/
:
p
t

/

h

c.id

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

ac
nej.

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

j.a
.une

.id/

ac
nej.

libra
/
/
:
p
t

/

rary

://lib
http

ac
nej.

ht

c.id

j.a
.une

h
.id/

ac
nej.

ht

c.id

j.a
.une

ry.u

libra
/
/
:
p
tt

h

r
ibra
l
/
/
:
tp

ht

ac
nej.

.id/

ac
nej.

r
ibra
l
/
/
:
tp

h
.id/

ac
nej.

.id/

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

ry.u

libra
/
/
:
p
tt

h

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

h

libra
/
/
:
p
tt

h

h

.id/

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

rary

://lib
http

ry.u

.id/

ry.u

libra
/
/
:
p
t

j.a
.une

.id

h

.id/

ac
nej.

/

c.id

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

h

h

Sapardi
/ Djoko Damono

id/
.ac.

nej

libra
/
/
:
p
tt

ac
nej.

r
ibra
l
/
/
:
tp

j.a
.une

lib
tp://

.id/

ac
nej.

r
ibra
l
/
/
:
tp

ht

h

.id/

ac
nej.

r
ibra
l
/
/
:
tp

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

h

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

h

r
ibra
l
/
/
:
tp

.id/

ac
nej.

ht
/

c.id

a
nej.

h
/

c.id

a
nej.

.id/

.id/

ac
nej.

ry.u

libra
/
/
:
p
t

ry.u

libra
/
/
:
p
tt

ry.u

ry.u

h

.id/

y.u

y.u

y.u

y.u

PERNYATAAN
ht

ht

/
d/
.id/ ini:
c.idSaya yang bertanda tanganj.a
dicbawah
ac.i
.
j
e
e
y.u:nHelmi Susanto
y.un
r
r
a
a
r
r
nama
://lib
://lib
http NIM : 040110201097http

rary

ry.u

h
/

c.id

j.a
.une

rary

://lib
http

h

menyatakan dengan sesungguhnya
/ bahwa karya ilmiah yang/ berjudul: “Kajian

id/
.ac.

/
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
eKecantikan” adalah benar-benar
e hasil karya sendiri, dan.une
Semantik Iklan Produk
y.un
y.un
r
r
a
a
ary
r
r
rSaya
b
b
b
i
i
i
l
l
l
belum pernah
diajukan
pada
institusi
mana
pun,
serta
bukan
karya
jiplakan.
/
/
/
/
/
/
:
:
:
http
http
http

h

/ harus dijunjung tinggi. .id/
/
/
.idyang
c
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
Demikian pernyataan
tanpa adanya tekanan
.une ini saya buat denganarsebenarnya,
.une
.une
y
y
y
r
r
a
a
r
r
libr mana pun serta bersediapmendapat
://dari
://lib
://lib di
p
p
dan paksaan
sanksi
akademik
jika
ternyata
t
t
t
t
t
t
h
h
h

h

nej

libra
/
/
:
p
t

ac
nej.

r
ibra
l
/
/
:
tp

j.a
.une

lib
tp://

.id/

ac
nej.

r
ibra
l
/
/
:
tp

ht

h

.id/

ac
nej.

r
ibra
l
/
/
:
tp

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

h

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

h

r
ibra
l
/
/
:
tp

.id/

ac
nej.

bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah

ac
nej.

ry.u

libra
/
/
:
p
t

kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

.id/

.id/

ac
nej.

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

j.
.une

rary

y.u

ht
j.
.une

rary

.id/

ry.u

libra
/
/
:
p
t

rary

ry.u

ry.u

ac
nej.

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

/

c.id

ry.u

h

.id/

ac
nej.

y.u

/

h

.id/

r
ibra
l
/
/
:
tp

c.id

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

ac
nej.

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

ht v
a
nej.

h
.id/

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

ht
a
nej.

h

.id/

y.u

ry.u

libra
/
/
:
p
tt

h

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

.id/

ry.u

h

r
ibra
l
/
/
:
tp

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

h

Helmi Susanto
NIM 040110201097

.id/

ry.u

libra
/
/
:
p
t

rary

://lib
http

h

.id/

/

c.id

j.a
.une

.id/

ry.u

ac
nej.

/

j.a
.une

://lib
http

h

h

c.id

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

Yang menyatakan,

.id/

ac
nej.

ac
nej.

t
Jember, 22 Junih2012

d/
ac.i

://lib
http

.id/

ac
nej.

r
ibra
l
/
/
:
tp

ht
d/
ac.i

lib
tp://

.id/

ac
nej.

ht
/

c.id

a
nej.

h
/

c.id

a
nej.

.id/

.id/

ac
nej.

ry.u

libra
/
/
:
p
t

ry.u

libra
/
/
:
p
tt

ry.u

ry.u

h

.id/

y.u

y.u

ht

h

.id/

ac
nej.

r
ibra
l
/
/
:
tp

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

h

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

h

r
ibra
l
/
/
:
tp

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

ac
nej.

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

t
LEMBARhPENGESAHAN

ht

h

/
d/
d/
.id/ diuji dan disahkan
c.idSkripsi berjudul “Kajian Semantik
ac.i Iklan Produk Kecantikan”
actelah
ac.i
.
.
.
j
j
j
e
e
e
n
un
y.Universitas
y.un
oleh Fakultas Sastra,
Jember pada: rary.u
r
r
a
a
r
r
lib
lib
lib
tp://
tp://
tp://
t
t
t
h
h
h
hari
: Jumat

j.a
.une

rary

lib
tp://

/
.idtanggal

ac
nej.

ry.u

libra
/
/
:
p
t

.id/

: 22 Juni 2012

/lib
ttp:/

ry.u

libra
/
/
:
p
tt

.id/

libra
/
/
:
p
tt

/

c.id

.id/

ry.u

ac
nej.

ry.u

libra
/
/
:
p
tt

.id/

ry.u

libra
/
/
:
p
t

.id/

y.u

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

/

c.id

ry.u

libra
/
/
:
p
tt

h

/

ac
nej.

ry.u

libra
/
/
:
p
tt

h

h
.id/

y.u

c.id

h
.id/

ac
nej.

ac
nej.

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

ht vi
a
nej.

.id/

ac
nej.

.id/

r
ibra
l
/
/
:
tp

ht

h

.id/

ac
nej.

://

ac
nej.

/

c.id

j.a
.une

y
brar
i
l
/
/
:
Dr. Agus Sariono.,M.Hum
.
http
NIP 196108131986011001

.id/ Syamsul Anam.,M.A. .ac.id/
cDrs.
a
.
j
j
une NIP 195909181988021001
une
.
.
y
y
r
r
libra
libra
/
/
/
/
:
:
p
p
htt
htt

ac
nej.

a
nej.

rary

://lib
http

http

.id/

r
ibra
l
/
/
:
tp

/

Dekan, rary.u
lib

h

h

c.id

j.a
.une

.id/ Mengesahkan

ac
nej.

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

ht

/

y
brar
i
l
/
/
:
Dra. A. tErna
Rochiyati S.,M.Hum.
h tp
NIP 196011071988022001

ac
nej.

.id/

ac
nej.

Anggota II

c.id

j.a
.une

h

/

ht

Anggota I,

libra
/
/
:
p
t

h

ibra
l
/
/
:
tp

ht

rary

ry.u

h

ibra
l
/
/
:
tp

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

/

y.u

lib
tp://

.id/

Prof..aDr.
c.idBambang Wibisono.,M.Pdj.ac.id
j
e
n
ne
NIP 196004091985031003
ry.u
ry.u

ac
nej.

h

.id/

ac
nej.

ry.u

Ketua,

h

j.a
.une

h

.id/ Tim Penguji

ry.u

ry.u

h
ac
nej.

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

/lib
ttp:/

.id/

ac
nej.

r
ibra
l
/
/
:
tp

.id/

ac
nej.

.u
.u
: Fakultas
rary Sastra Universitas Jember. rary

tempat

h

libra
/
/
:
p
t

.id/

ac
nej.

ht
/

c.id

a
nej.

h

h
/

c.id

a
nej.

.id/

.id/

ac
nej.

ry.u

libra
/
/
:
p
t

ry.u

libra
/
/
:
p
tt

ry.u

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

/

.id/

ac
nej.

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

ac
nej.

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

PRAKATA
ht

ht

d/

c.id

h

.id/

ac
nej.

ht

h

d/

d/

c.i dan karunia-Nya
Puji syukur ke ehadirat
ac.i Allah Swt. atas segalaej.arahmat
ac.i
.
.
j
j
e
.un
y.unmenyelesaikan skripsi yang
yberjudul
y.un
r
r
r
a
a
a
r
r
r
sehingga penulis
dapat
“Kajian
Semantik
Iklan
lib
lib
lib

j.a
.une

rary

lib
tp://

ry.u

h

.id/

y.u

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

h

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

h

r
ibra
l
/
/
:
tp

.id/

ac
nej.

/

/

ttp:/

/

ttp:/

ttp:/

h untuk memenuhi salah satuh syarat untuk
Produkh Kecantikan”. Skripsi ini disusun
menyelesaikan pendidikan strata/ satu (S1) pada Jurusan Sastra/ Inonesia, Fakultas

id/
.ac.

/
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
e
e
Sastra, Universitas Jember.
y.un
y.un
y.un
r
r
r
a
a
a
r
r
r
Penulisan
berbagai pihak. Olehpkarena
/lib
://lib skripsi ini tidak lepas dari
:/bantuan
://lib itu,
p
p
t
t
t
t
t
t
h
h
h

h

/selaku Dekan Fakultas Sastra;.id/
/
.id/ 1. Drs. Syamsul Anam,.M.A.,
c.id
c
c.id
a
a
a
.
.
j
j
j
e
2. Dr. Agus Sariono,
Indonesia;
.uneM.Hum., selaku Ketua Jurusan
.unSastra
.une
y
y
y
r
r
r
a
a
a
r
r
ibr
//libBambang Wibisono.,M.Pd.,
//lib dosen Pembimbing 1, tDra.
:Dr.
:selaku
://lA.
p
p
p
3. Prof.
Erna
t
t
t
t
t
h
h
h

h

nej

ry.u

libra
/
/
:
p
t

h

penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

ac
nej.

ry.u

libra
/
/
:
p
t

Rochiyati S.,M.Hum., selaku dosen Pembimbing II, dan Dr. Agus Sariono,

d/
ac.i

nej.

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

/

/

.id/

id
id
M.Hum, selaku Penguji
.ac. III yang telah meluangkan
.ac. waktu, pikiran, dan
nej

u

nej

y.u

.
perhatianbdalam
rary penulisan skripsi ini;

r
ibra
l
/
/
:
tp

://li

ac
nej.

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

http staf pengajar Jurusan SastrahtIndonesia atas ketulusan dalamhtmengajarkan
4. para
d/
ac.i

j.
.une

ry

libra
tp://

ilmunya kepada penulis;

.id/

.id/

ry.u

:
http

j.a
.une

rary

ra
ra
6. teman-teman
//lib seperjuangan Angkatan 2004.
//lib
:
http

/

c.id

c
ac
5. para staf perpustakaan
ej.a Universitas Jember;
nej. dan staf akademik FakultasnSastra
ry.u

h

://lib
http

h

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi
skripsi ini. Akhirnya
skripsi
/
/
dkesempurnaan
id/ penulis berharap, semoga
id/ ini bermanfaat.
.
.
c
c
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
e
e
y.un
y.un
y.un
r
r
r
a
a
a
r
r
r
://lib
://lib
://lib
p
p
p
t
t
t
t
t
t
h 22 Juni 2012
h
h
Jember,
Penulis

c.i
ej.a

.un

rary
b
i
l
/
/
:

tp

.id/

.id/

ac
nej.

ry.u

libra
/
/
:
p
t

ry.u

libra
/
/
:
p
tt

ry.u

y.u

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

/

c.id

.id/

ac
nej.

y.u

/

c.id

ac
nej.

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

ht vii
a
nej.

h

.id/

r
ibra
l
/
/
:
tp

ht
a
nej.

ry.u

h

.id/

ac
nej.

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

h

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

h

r
ibra
l
/
/
:
tp

.id/

ac
nej.

ht
/

c.id

a
nej.

h

h
/

c.id

a
nej.

.id/

.id/

ac
nej.

ry.u

libra
/
/
:
p
t

ry.u

libra
/
/
:
p
tt

ry.u

ry.u

h

.id/

y.u

y.u

.id/

ac
nej.

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

ht

h

.id/

ac
nej.

r
ibra
l
/
/
:
tp

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

h

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

h

r
ibra
l
/
/
:
tp

.id/

ac
nej.

ac
nej.

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

RINGKASAN
ht

ht

h

/

d/
d/
d/
ac.i
ac.i
ac.i
.
.
.
j
j
j
e
e
e
Skripsi Kajian ySemantik
Iklan Produk yKecantikan;
Helmi Susanto;
.un
.un
y.un
r
r
r
a
a
a
r
r
r
b
040110201097;
://lib 2012; 54 Halaman; Jurusan
://lib Sastra Indonesia, Fakultas
://liSastra,
http Jember.
http
http
Universitas

c.id

j.a
.une

rary

lib
tp://

.id/

ac
nej.

ry.u

libra
/
/
:
p
t

.id/

.id/

ac
nej.

h

.id/

ac
nej.

ac
nej.

Dalam setiap
ry.ukehidupan kita, media massa
ry.utelah menjadi sebuah bagian
ry.u

ibra

ibra

ibra

l
://l massa juga memberikan
://l
penting tyang
tp:// turut membangun kemajuan.
ttpMedia
ttppenawaran
h

h

h

h

akan laju informasi yang padat. Hal ini menyebabkan banyak sekali produsen

/
/
/
d/ media massa. Mereka memiliki
.idmengikutsertakan
pengiklanan
c.idi
c.id pemahaman bahwa
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
e
.une
y.unakan mampu menunjangrapenjualan
y.un produknya.
y
r
r
r
iklan pada mediaramassa
a
r
://lib
://lib
://lib
p
p
p
t
t
t
t
t
t
ini berusaha untuk melihat
hBerawal dari kasus tersebut, skripsi
h
h setiap iklan

ac
nej.

ry.u

libra
/
/
:
p
t

secara lebih kritis. Bahwa dalam setiap iklan akan pula disertakan jargon yang

d/
ac.i

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

id/

id/

id/

.
.
.
mampu menarik minat para
j.acpemirsa iklan. Selain itu,npada
j.acjargon, penulis melihat nej.ac
e
e
n
u
u
u
ry.
ry.
ary.
bahwa ada /sebuah
ibra
libramengarah pada perubahan//lkondisi
/libr penanaman pemahaman//yang

nej.

ttp:

:

:

http

h
kebudayaan.

h

http

h

Jargon iklan tersebut akan/ dibuat semenarik mungkin dan/ dibuat seakan-akan
/
.id/
c
c.id
c.id
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
sangat lekat dengan .kehidupan
masyarakat pemirsa iklan.
Para pemirsa akan merasa.un
y.un
y un
y.un
r
r
r
ry
a
a
a
r
r
r
ib
ibyang sedang diiklankan merupakan
ib bagian dari dirinya.
ibra
l
l
l
l
/
/
/
/
bahwa
produk
/
/
/
/
:
:
:
:
tp
http
http
http

h

/
/
/
/
yang ada di masyarakat
.idkecantikan
c.id kita. Jargon tersebut adalah
c.id‘jadi dewasa, bukan
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
e
e
berarti semakin atua’.
y.unDengan menggunakan rsebuah
y.unkajian semantik, skripsirarini
y.un
r
r
a
r
ib
ib
://ltingkatan
://loleh
://lib itu
p
p
p
t
t
t
menemukan
makna
yang
dibawa
jargon
iklan
tersebut.
Makna
t
t
t
h
h
h

h

Skripsi ini menganalisis bentuk jargon pada salah satu iklan produk

ac
nej.

ry.u

libra
/
/
:
p
t

adalah makna primer dan makna sekunder.

.id/

ac
nej.

ry.u

libra
/
/
:
p
t

/

/

/

.id
.id
c.iddilakukan sesuai denganj.acsegitiga
Pencarian makna j.aini
analisis yang
j.ac
e
e
e
n
n
n
.u
.u
y.u
dikemukakan ioleh
bentuk,
rary setiap makna terdiri atasib
rary
brarOgden dan Richards. Yaituibbahwa
l

l

tp://

l

tp://

tp://

ht acuan tidak memiliki hubungan
ht langsung
konsep,ht dan acuan. Antara bentuk dan
melainkan dihubungkan oleh titik puncak segitiga, yaitu konsep.

.id/

nej.

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

d/
ac.i

ac
nej.

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

/

c.id

/

c.id

ac
nej.

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

ht viii
a
nej.

.id/

ac
nej.

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

ht
a
nej.

.id/
ht
/

c.id

a
nej.

h

h
/

c.id

a
nej.

.id/

.id/

ac
nej.

ry.u

libra
/
/
:
p
t

ry.u

libra
/
/
:
p
tt

ry.u

ry.u

h

.id/

y.u

h

.id/

ac
nej.

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

h

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

h

r
ibra
l
/
/
:
tp

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

ac
nej.

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

t
analisis ini, ditemukan makna
hPada
ht primer dari data yang telah
ht disediakan.

h

Selain itu skripsi ini juga membahas mengenai posisi wanita dalam kebudayaan kita

/
d/
c.id
ac.i yang direpresentasikan oleh
aiklan.
.
.
j
j
e
e
y.un
y.un
r
r
a
a
r
r
lib
://lib
tp://
http
.id/

ry.u

libra
/
/
:
p
t

ry.u

libra
/
/
:
p
tt

ry.u

ry.u

y.u

/

rary

lib
tp://

y.u

.id/

ry.u

rary

://lib
http

ry.u

ry.u

ry.u

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

/

c.id

.id/

ac
nej.

y.u

/

c.id

ac
nej.

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

ht ix
a
nej.

h

.id/

r
ibra
l
/
/
:
tp

ht
a
nej.

ry.u

h

.id/

ac
nej.

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

h

.id/

.id/

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

h

h

.id/

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

ac
nej.

ry.u

h

.id/

ry.u

libra
/
/
:
p
t

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

h

.id/

h
.id/

ry.u

h
ac
nej.

rary

://lib
http

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

/

c.id

j.a
.une

.id/

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

/

h

c.id

j.a
.une

.id/

ac
nej.

libra
/
/
:
p
t

/

rary

://lib
http

y.u

ht

c.id

j.a
.une

ac
nej.

r
ibra
l
/
/
:
tp

ht

c.id

.id/

ac
nej.

r
ibra
l
/
/
:
tp

ht

h

.id/

ac
nej.

r
ibra
l
/
/
:
tp

j.a
.une

ry.u

h

.id/

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

h

.id/

h
.id/

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

h
ac
nej.

ry.u

libra
/
/
:
p
tt

.id/

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

ac
nej.

h

.id/

ry.u

h
.id/

ry.u

h

.id/

ac
nej.

rary

://lib
http

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

/

c.id

j.a
.une

.id/

ac
nej.

h

libra
/
/
:
p
t

rary

://lib
http

.id/

ac
nej.

/

c.id

j.a
.une

ht
/

c.id

a
nej.

h
/

c.id

a
nej.

.id/

.id/

ac
nej.

ry.u

libra
/
/
:
p
t

ry.u

libra
/
/
:
p
tt

ry.u

y.u

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

/

rary

lib
tp://

.id/

y.u

y.u

/

ht

c.id

j.a
.une

ac
nej.

r
ibra
l
/
/
:
tp

DAFTAR
ISI
ht

c.id

h

.id/

ac
nej.

r
ibra
l
/
/
:
tp

ht
j.a
.une

ry.u

h

.id/

ac
nej.

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

h

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

h

r
ibra
l
/
/
:
tp

.id/

ac
nej.

h

/

c.id

j.a
.une

y

/

c.id

j.a
.une

y

y

r
r
r
HALAMAN/lSAMPUL
................................................................................
ibra
ibra
ibra i
l
l
/
/
/
/
/
:
:
:
http J UDUL ...................................................................................
http
http
ii
HALAMAN

h

iii
HALAMAN PERSEMBAHAN/..................................................................
/
id/
id
id/
.
.
.
c
c
c
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
iv une
HALAMAN MOTOu....................................................................................
y.un
y. n
y.un
y.
r
r
r
r
a
a
a
a
r
r
r
r
b
b
b
b
i
i
i
i
l
v
HALAMAN
://lPERNYATAAN .....................................................................
://l
://l
tp://
http
http
http

h

/
/
/
/
vii
..................................................................................................
.idPRAKATA
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
viii
RINGKASAN ..............................................................................................
.une
.une
.une
y
y
y
r
r
r
a
a
a
r
r
r
//lib...............................................................................................
:ISI
://lib
://lib x
p
p
p
DAFTAR
t
t
t
t
t
t
h
h
h

h

LEMBAR PENGESAHAN .........................................................................

vi

ac
nej.

ry.u

libra
/
/
:
p
t

1

BAB 1. PENDAHULUAN ...........................................................................

/
/
/
/
1
c.id 1.1 Pendahuluan ....................................................................................
c.id
c.id
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.une
.unedan Rumusan Masalaha.........................................
.une
.une
y
y
y
y
r
r
r
r
4
1.2
Ruang
Lingkup
a
a
a
r
r
r
libr
://lib
://lib
://lib
p
p
p
tp://
t
t
t
t
t
t
h
h
5
1.3hTujuan Penelitian ............................................................................
d/
ac.i

j.
.une

rary

lib
tp://

5

1.4 Manfaat Penelitian ..........................................................................

d/
ac.i

d/
ac.i

http

http

http

h

6

11
....................
/ 2. TINJ AUAN PUSTAKA
/
dBAB
id/ DAN LANDASAN TEORI
id/
.
.
c
c
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
e
11.une
2.1 Tinjauan Pustaka
y.un ............................................................................
y.un
y
r
r
r
a
a
a
r
r
r
b
b
b
i
i
i
l
l
l
/
/
/
/
/
/
2.2 Landasan
Teori
...............................................................................
12
:
:
:
http
http
http

c.i
ej.a

.un

rary
b
i
l
/
/
:

tp

.id/

ac
nej.

ry.u

libra
/
/
:
p
t

2.2.1 Komunikasi Massa ...................................................................

12

/
/
2.2.2 Iklan Sebagai Bentuk
c.id Komunikasi Massa .................................
c.id

16

a
nej.

a
nej.

nej.

y.u

d/
ac.i

nej.

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

/

c.id

d/
ac.i

nej.

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

ht
a
nej.

.id/

y.u
r19
a
r
r
r
b
b
b
i
i
i
/l
://l
://l
ttp:/ Makna Analitis .........................................................................
22
h2.2.4
http
http

d/
ac.i

/

c.id

a
nej.

h

28

.id/

ac
nej.

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

ht x

ht
/

c.id

a
nej.

h

ac
nej.

u
u
2.2.3 Semantik...................................................................................
ary.
ary.

BAB 3. PEMBAHASAN .............................................................................

r
ibra
l
/
/
:
tp

.id/

5 nej.ac
u
u
.u
ary.
ary6.
rary Praktis.........................................................................
r
r
1.4.2//Manfaat
b
b
b
i
i
i
l
l
l
:
://
://
1.4.1 Manfaat Teoritis
nej. .......................................................................
nej.

1.5 Metode Penelitian ............................................................................

h

h
/

c.id

a
nej.

.id/

.id/

ac
nej.

ry.u

libra
/
/
:
p
t

ry.u

libra
/
/
:
p
tt

y.u

d/
ac.i

j.

une
.
y
r
a

libr

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

3.1.1 Analisis Jargon Iklan ................................................................

34

BAB 4. KESIMPULAN ..............................................................................

52

/
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e Primer .............................................................
e
3.2.2 Analisis uMakna
46 une
y. n
y.un
y.
r
r
r
a
a
a
r
r
r
b
b
b
i
i
i
l
3.3.3
Makna Sekunder .........................................................
48
://Analisis
://l
://l
http
http
http

.id/

.id/

y.u

/

rary

://lib
http
.id/

rary

://lib
http

ry.u

libra
/
/
:
p
tt

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

/

c.id

a
nej.

ry.u

libra
/
/
:
p
tt

.id/

ac
nej.

y.u

/

c.id

ac
nej.

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

ht xi
a
nej.

h

.id/

r
ibra
l
/
/
:
tp

ht

ac
nej.

h

.id/

ac
nej.

h
.id/

ac
nej.

h

.id/

ac
nej.

ry.u

libra
/
/
:
p
tt

.id/

ry.u

h

ac
nej.

h

.id/

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

h
.id/

ry.u

h

.id/

ry.u

rary

://lib
http

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

/

c.id

j.a
.une

.id/

ry.u

h

libra
/
/
:
p
t

/

h

c.id

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

ac
nej.

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

j.a
.une

.id/

ry.u

ac
nej.

ht

c.id

j.a
.une

h
.id/

ac
nej.

ht

/

ac
nej.

libra
/
/
:
p
t

h

r
ibra
l
/
/
:
tp

ht

rary

ry.u

.id/

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

ht
/

c.id

a
nej.

h

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

h

ac
nej.

c.id

lib
tp://

ry.u

libra
/
/
:
p
tt

h

.id/

54

ac
nej.

.id/

y.u

j.a
.une

h

d/
d/
.id/ .............................................................
3.1.2 Analisis Makna
36 ej.ac.i
acPrimer
ac.i
.
.
j
j
e
e
n
y.uMakna
y.un
y.un
r
r
r
a
a
a
r
r
r
3.1.3 Analisis
Sekunder
.........................................................
38
lib
lib
lib
tp://
tp://
tp://
t
t
t
h
h
h
40
3.2 Analisis Data Kedua .......................................................................

ac
nej.

r
ibra
l
/
/
:
tp

y.u

r
ibra
l
/
/
:
tp

28

/
/
PUSTAKA
.idDAFTAR
c.id
a
.
j
.une
y
r
a
r
://lib
p
t
t
h

ry.u

ac
nej.

t
3.1hAnalisis
Data Pertama .....................................................................
ht
ht

ac
nej.

libra
/
/
:
p
t

.id/

ac
nej.

45

li

tp://

h

3.2.1 Analisis Jargon Iklan/ ................................................................
/

id/
.ac.

nej

y.u
brar

ry.u

libra
/
/
:
p
tt

.id/

ac
nej.

r
ibra
l
/
/
:
tp

ac
nej.

h

.id/

y.u

tp://

ry.u

h

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

libra
/
/
:
p
tt

h

r
ibra
l
/
/
:
tp

.id/

ac
nej.

h
/

c.id

a
nej.

Dokumen baru

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

97 2742 16

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

35 707 43

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

32 595 23

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

15 393 24

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

23 532 23

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

44 902 14

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

43 817 50

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

13 500 17

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

19 742 30

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

30 889 23