SOAL UAS SUNDA SMA SOREANG KLS XII 2014 (1)

ULANGAN AKHIR SEMESTER (UAS)

A

SMA NEGERI 1 SOREANG
Tahun Pelajaran 2014/2015
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Hari / Tanggal
Waktu

: Basa Sunda
: XII/1
: ........../...... Desember 2014
: 90 menit

Pilih kucara nyakra salah sahiji jawaban anu bener!
1. Dongéng
nu
nyaritakeun
disebut ...........

a. Dongéng Fabel
b. Dongéng Parabel
c. Dongéng Sasakala

hal-hal

kagoiban

biasana

sok

d. Dongéng Mite
e. Dongéng Legenda

2. Carita rékaan dina wangun basa lancaran nu ngandung pamohalan
disebut......
a. Dongéng
d. Paguneman
b. Tembang

e. Wawangsalan
c. Sisindiran
3. Dina dongéng Sasakala Situ Panjalu, Prabu Borosngora téh
anakna .................
a. Kéan Santang
d . Prabu Cakradéwata
b. Sayidina Ali
e. Prabu Rangga Gumilang
c. Prabu Siliwangi
4. Dongѐng mah sipatna................, maksudna nyebarna
sacara lisan tur teu kanyahoan nu ngarangna.
a. Bobodoan
d. Antinonimus
b. Samar-samar
e. Anonimus
c. Saturnus
5. Nu dimaksud raresik nyaѐta................................
a. Ngosongkeun imah kulantaran teu betah
b. Ngosongkeun tempat nu can karuhan pikabetaheun
c. Tempat nu rapih tur beresih

d. Nosongkeun beuteung kulantaran puasa
e. Ngosongkeun beuteung kulantaran kalaparan

tatalépa

6. Jalma anu ngalalakon dina hiji carita, boh salaku protagonis atawa
antagonis sok disebut.......................
a. Palaku dina carita
b. Alur carita
c. Amanat ajaran moral
d. Bisa migawѐ sagala hal
e. Parige kana sagala widang

7. Harti tina kecap kalunta-lunta nyaéta................................
a. Cicing di imah
d. indit sakaparan-paran
b. Indit-inditan
e. mamangkatan waé
c. Wangunan nu gedong


8. Bbudk; nu som;boG; sok;
di sebut;..........
a. klprn;
d. ksNsran;
b. kmerekan;
e. kc[pan;
c. ge[d hulu
9. Jang Doni mah baheula disebut sarjana ku batur téh, da calakan
pisan.
Jang Hari téh sarjana lulusan UPI.
Kalimat di luhur kaasup kana kalimat..........................
a. Matukeurkeun
d. Ngahandapan
b. Ngaheureutan
e. Ngalegaan
c. Ngaluhuran
10.

Lemesna ngadѐngѐ jang sorangan nyaèta.....................


JriOs;
b. GdGu
criOsn;
a.

d.

JNgem;
e.

c. gup²

11.
Harti lѐksikalna tina kecap ceurik nyaѐta.................................
a. Sedih nu kacida
d. Ceurik
bobodoan
b. Ngaluarkeun cimata
e. ceurik ku diri
sorangan

c. Nyeungceurikan batur

12.
a.
b.
c.
d.
e.

............................biasana sok disebut kabayan
Tukang ditutah – titah dinu hajat
Tukang ngarang sajak atawa ngarang rumpaka kawih
Tukang ngajaga pabèasan atawa ngajaga kadaharan dinu hajat
Tukang nyieun parabot tinu taneuh
Tukang ngusir gajah

13.
Bérésan korsi téh atuh, tong diantep pabalatak!
Para pajabat jaman kiwari, sok parebut korsi da harayang nyekel
kakuasaan!

Kalimat di luhur kaasup kana kalimat....................
a. Ngupamakeun
b. Ngalegaan
c. Matukeurkeun
d. Ngaluhuran
e. Ngaheureutan

14.
Sakur kajadian nu kaalaman ku dirina, ..........................ka
guruna, mѐh teu aya nu kaliwat saeutik ogѐ.
a. Dikemu
d. Disumputsalindungkeun
b. Dibѐjѐrbѐaskeun
e. Dialungboyongkeun
c. Diucah-acѐh
15.
Gunem catur sarua hartina jeung.........................
a. Paréa-réa omongan

b.

c.
d.
e.

Paomong-omong
Ngawarangkong
Ngobrol
Obrolan

16.
Dina
basa
Sangsakerta,
harti........................
a. Cai atawa ogé pangkat
b. Caang, bodas nyacas
c. Sugema

kecap


Sunda

ngandung

d. Punjul
e. Waspada

17.
Waktuna barudak ngampih ka imah pikeun reureuh atawa
istirahat sok disebut.............................
a. Wanci sariak layung
d. wanci sareupna
b. Wanci rumangsang
e. wanci carangcang
tihang
c. Wanci pecat sawed

18.
Kagiatan ngébréhkeun pamadegan ngeunaan perkara atawa
masalah

sangkan
bisa
netepkeun
kumaha
pialuseunana,
disebut................
a. Paguneman
b. Gunem catur
c. Diskusi atawa sawala
d. Panumbu catur
e. Panata calagara

19.
Bi Cicih mah awakna bayuhyuh, untung boga kulit konéng
umyang.
Nu kaasup kana kecap sipat dina kalimah di luhur nyaéta
kecap...................
a. Bayuhyuh
b. Bi Cicih
c. Awakna

d. Boga kulit
e. Untungna

20.
a.
b.
c.
d.
e.

Impromtu nyaéta biantara sacara......................
Diapalkeun
Ditalar
Dibaca
Garis badagna wungkul
Ditambul

21.
Lamun urang keur aya dina pasamoan, urang kudu
bisa ngajaga tatakrama dina ucapan, bisi aya jalma nu teu
sapamadegan jeung diri urang. Kecap pasamoan
ngandung harti.....................
a. Raramѐan
d. Gempungan atawa
riungan
b. Dipѐstakeun
e. paturay tineung
c. Kagumbiraan

SrrN[kn; sor din sor r di
sebut;..............
a. pJk;r
b. pNlyQ
c. pNhulu
d. pm²kl;
e. modertoQ

22.

23.
kecp; leksn;
hQti..................

Gn;duN

a. [rN[s
b. Gem;puGn;
c. [nm;boNk]n;

d.

swl
e.

kcip;t

Ppnt acr muNks; acr nu
g]s; [rN[s di lk;snk]n;. kecp;
muNks; gn;duN hr;ti.............
a. Gmimitian;
d. sbb;
b. muNgrn;
e. kumr;gi
c. nutup;

24.

25.
Jalma nu ngabogaan pancѐn dina ngatur lumangsungna hiji
acara sok disebut....................................
a. Panumbu catur
d. Girang pangajѐn
b. Panata calagara
e. Para pupuhu
c. Pamandu acara
26.
Kecap
serepan
nu
nyaѐta......................
a. Kopѐah, sajadah, abdas
almari
b. Mangga, gado, jempol
c. Bak, aksi, bal, baud

asalna

tina

basa

Walanda

d. bonѐka, bandѐra,
e. komputer, informasi

27.
Salahsahiji nu kaasup kana tatacara biantara supaya lancar
tur dipikaresep kunu ngadarangukeun nyaéta...............
a. Teu meunang cacarita ku basa nu pikaseurieun
b. Kudu loba heureuy sangkan ramé
c. Kudu parigel dina muka biantara
d. Kudu ancad iaér dina nyaritana

e. Kudu rada lila biantarana
28.
Carita Pantun nu sok ditepikeuna ku juru pantun bari ngacapi
sapeuting jeput, contona dina carita......................
a. Pantun Dayang Sumbi
d. Pantun Ciamis
b. Pantun Karawang
e. Pantun Bandung
c. Pantun Baduy
29.
a.
b.
c.
d.
e.

Nu dimaksud Rajah nyaéta..............................
Monolog pantun
Panutup pantun
Sanduk-sanduk ngamimitian badé mantun
Narasi pantun
Dangdingna pantun

30.
Wancina
para
rumaja
disebut.....................
a. Wanci sareupna
b. Wanci carangcang tihang
gunung
c. Wanci pecat sawed
31.
Kidung
adegan...............
a. Narasi
b. Rajah
c. Dialog
d. Monolog
e. Prolog

biasana

di

arulin

sorѐ-sorѐ

sok

d. Wanci rumangsang
e. Wanci tunggang

tembangkeuna

dina

struktur

32.
Gaya basa Simile nyaéta gaya basa.....................
a. Babandingan
d. Kaleuleuwihi
b. Ngupamakeun
e. Paribasa
c. Gaya basa Ngasor
33.
Sanggeus meunang bѐja nu kacida matak piksediheunana,
Nѐng Tuti katingali........................., asa karunya pisan!
a. Mencrong
d. Sila tutug
b. Ngabarakatak
e. Seuri leutik
c. Ngembeng cipanon
34.
Conto gaya
nyaѐta...................

basa

nu

kaleuleuwihi

atawa

hiperbola

a. Sanajan nepikeun ka ceurik getih gѐ, moal rѐk diturut deui
sagala kahayangna tѐh kunu jadi kolotna, da bongan teu robah
waѐ pasipatanana!
b. Ah, rumaos rorompok abdi mah mung saukur saung butut,
matak sok isin pami badѐ ngajak sindang tѐh!uyan
c. Daun awi tingarulang, lir nu ngagupayan, gupay pileuleuyan,
gupay anjeun dina panungtungan urang tepung!
d. Saking geulisna, pameunteuna lir bulan purnama!
e. Imutna ngagelenyu, matak nyѐrѐdѐt kana hatѐ, matri asih nu
geus lila nganti-nganti!
35.
Kalimat
nu
aya
dina
bagian
panutup
biantara
nyaѐta............................
a. Ngahaturkeun nuhun ka nu tos maparin waktos
b. Neda tawakuf kanu haladir, bisi aya eusi nu ditepikeun teu luyu
jeung pamadeganana
c. Kamerdikaan hiji anugrah ti Nu Maha Kawasa
d. Nyanggakeun salam kanu haladir
e. Ngawilujengkeun kanu haladir
36.
Ibarat
mihapékeun
hayam
maksudna.........................
a. Nitipkeun barang ka dulur
b. Nitipkeun hayam bisi kabur
c. Nitipkeun barang ka jalma jahat
d. Nitipkeun barang ka tatangga
e. Nitipkeun anak hayam kanu ngaliwat

ka

37.
Kamana nya nyiar kulit
Hayang seubeuh sesewiran
Kamana nya nyiar duit
Hayang seubeuh pelesiran
Nu di luhur tadi kaasup kana ......................
a. Rarakitan
d. Wawangsalan
b. Paparikan
e. Sisindiran
c. Babasan

38.
Lemesna tina kecap kumis nyaѐta................
a. Wentis
d. Angob
b. Tenggek
e. Rumbah
c. Rѐma

heulang,

39.
Nu kaasup kana ѐtika dina biantara aya dina conto ieu
dihandap, kajaba.................
a. Ibu sinareng bapa anu ku sim kuring dipihormat
b. Neda dihapunten waѐ bilih aya cariosan anu kirang merenah
kadanguna
c. Teu karaos sim kuring parantos diaping salami tilu taun di ieu
sakola
d. Hapunten, teu aya maksad mapatahan ngojay ka meri
e. Sim kuring ngahaturkeun nuhun ka panata acara nu parantos
maparinan waktos.
40.
Dudukuy panjang gagangna,
Hartina nyaéta.....................
a. Tudung laken
b. Kopéah haji
c. Samping batik

pikir

bati

ngalanglayung.

d. Baju batik
e. Payung

Eusian soal-soal dihandap ieu!
1. Jelaskeun naon bédana rarakitan jeung paparikan!
2. Naon hartina Paribasa? Tuliskeun contona!
3. Jieun paparikan nu eusina sesebred!

wiluj³ pn;¿n; !