Solid end mill catalogue 2012 VN

Nội dung
Mục lục . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sản phẩm, giới thiệu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2
3 -

6

T ng quan sản phẩm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Mã ký hiệu và h ớng dẫn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 - 9

Các tiện ích. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 - 11


Tổng quát

Tổng quát

Solid² dùng cho gia công t ng quát . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chế độ cắt, thông tin sản phẩm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

JABRO™-TORNADO

Dao TORNADO (Gia công t c độ cao). . . . . . . . . . . . . . . . . .

JABRO™-HPM

Dao HPM (Gia công Hiệu suất Cao) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chế độ cắt, thông tin sản phẩm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chế độ cắt, thông tin sản phẩm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dao VHM (Gia công T ng quát) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Chế độ cắt, thông tin sản phẩm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

207 - 228

Chế độ cắt, thông tin sản phẩm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

229 - 271

Các định nghĩa và phép tính ch độ c t

................................................

272

Thông tin kỹ thu t

................................................

273


S công bố v tính phù h p

SMG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

275

Phân loại. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

276 - 294

................................................

295 - 298

MINI

JABRO™-VHM

MINI/
DIAMOND


Gia công Composite/PCD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

191 - 206

DIAMOND

JABRO™-COMPOSITE

HFM

179 - 190

Dao ngón Diamond. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chế độ cắt, thông tin sản phẩm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SMG

HPM


159 - 178

Dao ngón Mini Diamond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chế độ cắt, thông tin sản phẩm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

JABRO™-DIAMOND

150 - 158

Dao cỡ nh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chế độ cắt, thông tin sản phẩm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

JABRO™-MINI DIAMOND

126 - 149

Dao HFM (Gia công B ớc tiến Cao) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chế độ cắt, thông tin sản phẩm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

JABRO™-MINI


79 - 125

COMPOSITE/
PCD

JABRO™-HFM

17 - 78

VHM

JABRO™-SOLID2 H mét/Inch

16

TORNADO

Các ký hiệu chính bằng hình vẽ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


SOLID2

Các định nghĩa, chiến l ợc gia công, gia công c bản và tiên tiến 12 - 15

1

M c l c ch số - D ng c
Loại

Trang

-235

1 HKM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
10 HK, 11 HK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 HK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 HKM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
20 HK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 HKM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
30 HKM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45 HK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 HK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 HKM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 HK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 HK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

244
245
237
246
239
247
248
241
240
242
243

-


H
HSC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233

J
J23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
J28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
J29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
J36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
J40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
J92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 58 61 64 67
J93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 58 61 64 67
J94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
J99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 58 61 64 67
J99-F/J93-F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 263
JC840 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
JC850 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
JC860 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
JC870 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
JC871 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
JC880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

JC890 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
JD620 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
JD630 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
JD640 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
JD660 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 202
JD665 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
JD670 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
JH111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 84
JH120 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
JH130 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
JH141 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 91
JH150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
JH160 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
JH40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
JH410 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
JH421 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 102
JH440 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
JH450 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
JH460 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
JH720 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

JH820 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
JH830 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
JH910 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
JH930 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
JH970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
JHF180 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
JHF980 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
JHP170 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 219 222
JHP490 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
JHP750 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
JHP760 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 140
JHP770 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 145
JHP780 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 148
JHP950 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
JHP992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 130

, , , ,
, , , ,
, , , ,
-

-

-

-

-

,

,

-

2

Loại

Trang

JM103/106 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
JM113/116 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
JM403/404/406 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
JM413/416 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
JM600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
JM610 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
JM650 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
JM655 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
JM905/920 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171 172
JM915/925 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175 176
JPD890 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
JPD891 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
JPD892 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
JPH750 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
JS512 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
JS513 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 26
JS514 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
JS520 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
JS522 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 70 73 76
JS532 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
JS533 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
JS534 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
JS553 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 36
JS554 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 40

-

-

, , ,

-

T
TDM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266

V
V31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269

Sản phẩm

Jabro đ ợc thành lập vào năm 1976 tại Lottum, Netherlands.
Năm 2002 Jabro trở thành trung tâm chuyên về giải pháp dao phay nguyên kh i c a tập đoàn Seco, với trách nhiệm
Nghiên c u & Phát triển, Sản xuất và C khí ng dụng mang tính toàn cầu
Sản phẩm Jabro c a Seco cung cấp cho thị tr ờng thế giới rất nhiều loại dụng cụ tiêu chuẩn và những giải pháp dụng
cụ theo yêu cầu, bao g m cả việc sửa chữa, ch yếu cho các khách hàng C khí T ng quát, Hàng không, Năng l ợng,
Y khoa và Khuôn mẫu.
Công nghệ sản xuất tiên tiến và luôn tập trung cho môi tr ờng, đảm bảo việc sản xuất và phát triển các sản phẩm Jabro
có thể đáp ng thành công nhu cầu thị tr ờng trong các ng dụng phay cho cả vật liệu kim loại lẫn kim loại màu.

Khuôn mẫu
Hàng không
Y khoa
Năng lư ng
Cơ khí tổng quát

Sản phẩm

3

Sản phẩm
JABRO™–SOLID2

Jabro-Solid2 là loại dao phay cacbit nguyên kh i mới dùng cho các ng dụng
trong gia công t ng quát với tính linh hoạt, t c độ và hiệu quả chi phí.
Tất cả các mã sản phẩm Jabro-Solid2 đều bắt đầu bằng JS.
Xin xem trang 17-78.

JABRO™ – TORNADO (Gia công Tốc độ Cao)

Một phạm vi hoàn chỉnh các dao phay cacbit nguyên kh i đ ợc ph có hiệu
suất v ợt trội đ ợc phát triển đặc biệt cho Gia công T c độ cao (HSM) với
phạm vi đ ờng kính từ 2-20 mm với nhiều loại hình học khác nhau.
Tất cả các mã sản phẩm Tornado bắt đầu bằng JH.
Xin xem trang 79-125.

JABRO™ – HPM (Gia công Hi u suất Cao)

Một phạm vi hoàn chỉnh các dao phay cacbit nguyên kh i đ ợc ph có hiệu
suất v ợt trội đ ợc phát triển đặc biệt nhằm đạt đ ợc tỉ lệ loại b kim loại
cao cho nhiều loại vật liệu khác nhau.
Phạm vi đ ờng kính từ 2 -16 mm.
Tất cả các mã sản phẩm HPM bắt đầu bằng JHP.
Xin xem trang126-149.

4

Sản phẩm
JABRO™ – HFM (Gia công Bước ti n Cao)

Phạm vi dụng cụ cacbit nguyên kh i cho Gia công B ớc tiến cao.
Cũng có thể đ ợc sử dụng cho phay nhấn.
Phạm vi đ ờng kính từ 1,5-12 mm.
Tất cả các mã sản phẩm HFM bắt đầu bằng JHF
Xin xem trang 150-158.

JABRO™ – MINI (Gia công chi ti t nhỏ)

Dao phay cacbit nguyên kh i đ ợc ph cỡ nh ´MEGA-64-T´, ´MEGA-T´ và
´DIAMOND´với phạm vi đ ờng kính từ 0,1 mm (.0039)" đến 2,0 mm
(.0787")
Tất cả các mã sản phẩm MINI bắt đầu bằng JM.
Xin xem trang 159-178.

JABRO™ – DIAMOND

Dao phay cacbit nguyên kh i với lớp ph 'KIM C NG' theo công nghệ hóa
kết t a từ pha h i (CVD) dùng cho gia công các loại vật liệu có tính mài mòn
cao nh graphite. Phạm vi đ ờng kính từ 3-12 mm.
Tất cả các mã sản phẩm DIAMOND bắt đầu bằng JD và JM cho MINI DIAMOND.
Xin xem trang 179-206.

5

Sản phẩm
JABRO™ – COMPOSITE

Dao Jabro™ JC800 đ ợc thiết kế đặc biệt để gia công các chi tiết bằng composite một cách hiệu quả.
Dòng sản phẩm JC bao g m phạm vi rộng các dao có m c độ chuyên môn
hóa cao đáp ng nhu cầu đặc biệt c a những vật liệu composite đa dạng.
Các dao này đ ợc thiết kế cho việc loại b các sợi bị gãy và tách lớp cũng
nh cải thiện bề mặt ngoài c a cạnh phôi.
Tất cả các mã sản phẩm composite bắt đầu bằng chữ JC.
Xin xem trang 207-228.
Các dòng sản phẩm Jabro JPD800 là các dao phay đ ợc hàn kín PCD thiết
kế cho gia công composite
Tất cả các mã sản phẩm PCD bắt đầu bằng chữ JPD.

JABRO™ – VHM (Gia công tổng quát)

Phạm vi hoàn chỉnh các dao phay cacbit nguyên kh i 'Đa năng' có ph và
không ph .
Phạm vi đ ờng kính từ 1-32 mm.
Tất cả các mã sản phẩm VHM bắt đầu bằng chữ J.
Xin xem trang 229-271.

Chất l ợng c a dụng cụ tùy thuộc vào vật liệu tạo nên dụng cụ, hình học và lớp ph .

Cacbit nguyên khối:
Dao cacbit nguyên kh i phụ thuộc nhiều vào chất l ợng c a cacbit thiêu kết.
Seco-Jabro xác định cacbit đ ợc sử dụng cho sự cải tiến mới sau khi nghiên c u kỹ và bằng cách vận dụng kết quả từ phòng nghiên c u và những
lần thử nghiệm tại chỗ.
Công nghệ tiên tiến đảm bảo chất l ợng cacbit cao và do đó tu i thọ dụng cụ đ ợc lặp lại và dài h n.

Lớp ph :
Lớp ph t t là yếu t quan trọng tạo nên sự thành công c a dụng cụ cắt bằng cacbit.
Seco-Jabro áp dụng lớp ph PVD và CVD.
Lớp ph PVD g m: MEGA, MEGA-T, MEGA-64, TRIBON, HEMI, MEGA-64-T và SIRON-A.
Lớp ph CVD g m: KIM C NG và DURA.
Lớp ph bảo vệ l ỡi cắt c a dụng cụ kh i bị mòn. Trong khi gia công nhiệt độ có thể đạt 900o.
Đặc tính cách nhiệt c a lớp ph giúp bảo vệ nguyên liệu. Độ c ng lớp ph cao h n độ c ng c a cacbit.
Nhờ vậy mà dụng cụ này chịu mòn cao h n kéo theo tu i thọ dài h n.
Lớp ph cũng đảm bảo giảm ma sát cho dụng cụ. Chính vì vậy, vết mòn phát triển chậm h n và vì thế việc loại b phoi đ ợc t i u.
Lớp ph KIM C NG đ ợc phát triển đặc biệt cho việc gia công graphite, một loại vật liệu có tính ma sát cao.
Cấu trúc rất c ng và đ ng nhất c a lớp ph Dura làm cho dụng cụ có nhiều khả năng ch ng lại sự mài mòn xảy ra khi gia công các loại composite.

6

JABRO™ – Tổng quan sản phẩm
Dòng sản phẩm

Công ngh

Sản phẩm

100

400

Jabro-Solid²

Gia công t ng quát

JS

Jabro - HPM

Gia công hiệu suất cao

JHP

[

Jabro - HFM

Gia công b ớc tiến cao

JHF

[

Jabro - Mini

Gia công chi tiết nh

JM

[

[

Jabro - Tornado

Gia công t c độ cao

JH

[

[

Jabro - Diamond

Gia công graphite

JD

Jabro - Composite

Gia công composite

JC, JPD

Jabro - VHM

Gia công t ng quát

J

500

600

700

800

900

[
[

[

[
[

[

[
[

[

[
[
[

[

SMG
1-2

Thép