Turning catalogue 2012 VN

(1)

1

Trang

Ti

n

MD

T

Mini Sha

ft

C

t ren

Chít rãnh

ti

n c

t

đ

t

Se

co-C

apto™

B

ph

n k

p

SMG

Ti

n

Mục lục chữ s – Dụng cụ. . . 2 - 4 Mục lục chữ s – Hạt dao . . . 5 - 6 Thông tin kỹ thuật. . . 7 - 79 Tổng quan ứng dụng (ISO Tiện, Tiện cắt đứt và Chít rãnh) . . . 80 - 107 Thông tin tổng quát, Jetstream Tooling™, Seco-Capto™ . . . 108 - 109

Cán dao ISO

Cán dao, tiện ngoài, Jetstream Tooling™, Seco-Capto™ . . . 110 - 119 Cán dao, ngoài, Jetstream Tooling™. . . 120 - 129 Cán dao, ngoài, Seco-Capto™ . . . 130 - 177 Cán dao, tiện ngoài . . . 178 - 243 Cán dao, trong, Seco-Capto™. . . 244 - 267 Cán dao, tiện trong. . . 268 - 299 Cán dao cho MTM (Gia công Đa Nhiệm), Seco-Capto™ . . . 300 - 306 Cán dao, cho móc lỗ . . . 307 - 308 Cán dao, Bệđỡ . . . 309 - 314 Cassettes cho gia công Bánh xe lửa . . . 315 Bộ n i . . . 316 - 323 Linh kiện - Jetstream Tooling™ . . . 324 - 325 Linh kiện – Tiện – Cán dao . . . 326 Linh kiện – Seco-Capto™ . . . 327 Phụ kiện thay thế – Seco-Capto™. . . 328 - 332

Ti

n ISO – H

t dao

Hạt dao. . . 334 - 377 Secomax – PCBN . . . 378 - 412 Secomax – PCBN . . . 413 - 417

MDT – Ti

n

Đ

a H

ng

Thông tin kỹ thuật. . . 419 - 455

MDT – Cán dao và L

i k

p

Cán dao, ngoài, Jetstream Tooling™, Seco-Capto™ . . . 456 - 462 Cán dao, chít rãnh mặt đầu, Jetstream Tooling™, Seco-Capto™. . 463 - 483 Cán dao, ngoài, Jetstream Tooling™. . . 484 - 488 Cán dao, chít rãnh mặt đầu, Jetstream Tooling™ . . . 489 - 498 Cán dao, ngoài, Seco-Capto™ . . . 499 - 500 Cán dao, ngoài. . . 501 - 508 Cán dao, chít rãnh mặt đầu . . . 509 - 514 Cán dao, Seco-Capto™ trong . . . 515 - 521 Cán dao, tiện trong. . . 522 - 525 Cán dao cho MTM, Seco-Capto. . . 526 Cán kẹp l ỡi và l ỡi kẹp . . . 527 - 537

MDT – H

t dao

Hạt dao. . . 538 - 554 Secomax – PCBN . . . 555 - 557

Mini Shaft

Thông tin kỹ thuật. . . 559 - 565

Đầu dao . . . 566 Hạt dao. . . 567 - 575

C

t ren

Cắt ren . . . 576 - 577

Chít rãnh và Ti

n c

t

đ

t

Thông tin kỹ thuật. . . 579 - 598 Rãnh chính xác, Hạt dao . . . 599 - 606 Cán dao cho MTM (Gia công Đa Nhiệm), Seco-Capto™ . . . 607 Rãnh chính xác, Cán dao, chít rãnh ngoài. . . 608 - 610 Rãnh chính xác, Cán dao, chít rãnh trong . . . 611 - 612 Tiện cắt đứt, Hạt dao . . . 613 - 614 Tiện cắt đứt, Cán dao . . . 615 - 618

Seco-Capto™, các b

ph

n k

p

Các bộ phận kẹp . . . 619 - 627

SMG

Nhóm vật liệu Seco, SMG . . . 629 Phân loại, SMG . . . 630 - 647 Yếu t khả năng gia công, SMG . . . 648


(2)

Lo

i

Trang

Lo

i

Trang

M

c l

c ch

s - D

ng c

131-.. . . 326

132N-. . . 323

150.10 . . . 617

-

618 5692 . . . 327

A

A..-CGER/L . . . 522

A..-CGFR/L . . . 522

-

523 A..-CGGR/L . . . 523

-

524 A..-CGHR/L . . . 522

,

525 A..-CGIR/L. . . 523

A..-CGJR/L . . . 522

,

525 A..-DDUNR/L..-C . . . 281

A..-DWLNR/L..-C. . . 299

A..-FR/L . . . 530

A..-PCLNR/L . . . 274

A..-PDQNR/L. . . 283

A..-PDUNR/L . . . 279

A..-PDYNR/L . . . 282

A..-PTFNR/L . . . 291

A..-PVLNR/L . . . 295

A..-PVPNR/L . . . 295

A..-PWLNR/L. . . 298

A..-SCFCR/L . . . 268

A..-SCFCR/L..-R . . . 268

A..-SCFDR/L . . . 272

A..-SCLCR/L . . . 270

-

271 A..-SCLCR/L..-R . . . 270

-

271 A..-SCLDR/L . . . 272

A..-SDQCR/L. . . 277

A..-SDQCR/L..-R . . . 277

A..-SDQNR/L. . . 283

A..-SDUCR/L . . . 278

A..-SDUCR/L..-R . . . 278

A..-SDUNR/L . . . 279

A..-SDYNR/L . . . 282

A..-SGXN . . . 566

A..-SGXN..-R. . . 566

A..-STFCR/L . . . 288

A..-STFDR/L . . . 289

A..-STLDR/L . . . 289

A..-SVQBR/L . . . 293

A..-SVUBR/L . . . 293

A..-SWLCR/L. . . 296

B

BT-TK-02 . . . 327

C

C.-131 . . . 321

-

322 C.-150.10 . . . 615

C.-ASHA . . . 316

C.-ASHR/L . . . 317

-

318

,

320 C.-ASHS . . . 319

C.-CCLNR/L . . . 138

C.-CDIL . . . 526

C.-CEL . . . 607

C.-CEL-..HD . . . 607

C.-CFIR/L . . . 484

-

485 C.-CFIR/L...JET. . . 456

-

457

,

463

-

469 C.-CFMR/L...JET. . . 458

-

459 C.-CFOR/L...JET . . . 460

-

461

,

470

-

483 C.-CFZR/L...JET . . . 462

C.-CFZR/L...RBJET . . . 462

C.-CGER/L . . . 515

-

516 C.-CGFR/L . . . 515

-

518 C.-CGGR/L . . . 517

-

520 C.-CGHR/L . . . 515

-

516

,

521 C.-CGIR/L . . . .517

-

518 C.-CGJR/L . . . 515

-

516

,

521 C.-CP . . . 327

C.-CRSNR/L . . . 148

C.-CSDNN . . . 161

C.-CSKNR/L. . . 162

C.-CSRNR/L . . . 163

C.-CTJNR/L . . . 169

C.-CTUNR/L. . . 260

C.-DCKNR/L..-M . . . .131

-

132 C.-DCLNR/L. . . 135

C.-DCLNR/L..-M. . . .133

-

134 C.-DCMNN..-M. . . 301

C.-DCRNR/L . . . 137

C.-DCRNR/L..-M . . . 136

C.-DDJNR/L. . . 141

C.-DDJNR/L..-M. . . 141

C.-DDMNL..-M . . . 302

C.-DDNNN..-M . . . 143

C.-DDUNR/L . . . 142

C.-DRSNR/L..-M . . . 149

C.-DSDNN . . . 160

C.-DSDNN..-M . . . 160

C.-DSKNR/L. . . 153

C.-DSKNR/L..-M . . . .151

-

152 C.-DSRNR/L . . . 156

C.-DSRNR/L..-M . . . .154

-

155 C.-DSSNR/L. . . 159

C.-DSSNR/L..-M . . . .157

-

158 C.-DTFNR/L..-M. . . 168

C.-DTGNR/L..-M . . . 167

C.-DTJNR/L..-M . . . 166

C.-DVJNR/L . . . 173

C.-DVMNL..-M . . . 305

C.-DWLNR/L . . . 176

C.-FR/L-V21. . . 527

,

529 C.-GR/L-V21 . . . 527

C.-MVUNR/L . . . 264

C.-NC2000. . . 624

C.-NC3000. . . 624

C.-PCLNR/L. . . .247

-

248 C.-PCLNR/L...JET . . . 111

C.-PDJNR/L...JET . . . 113

C.-PDQNR/L . . . 254

C.-PDUNR/L . . . .252

-

253 C.-PSSNR/L...JET . . . 115

C.-PTFNR/L..-W. . . .258

-

259 C.-PTJNR/L...JET . . . 116

C.-PVJNR/L . . . 174

C.-PVJNR/L...JET . . . 118

C.-PVUNR/L. . . 264

C.-PWLNN . . . 306

C.-PWLNR/L . . . 177

,

266

-

267 C.-PWLNR/L...JET. . . 119

C.-R/L150.10 . . . 616

C.-R/LC2030 . . . .625

-

626 C.-R/LC2040 . . . .625

-

626 C.-R/LC2050 . . . .625

-

626 C.-R/LC2060 . . . .625

-

626 C.-R/LC2085 . . . 623

C.-R/LC2090 . . . 627

C.-SCLCR/L. . . 130

,

244

-

246 C.-SCLCR/L...JET . . . 110

C.-SCMCN . . . 300

C.-SDJCR/L . . . 139

C.-SDJCR/L...JET . . . 112


(3)

Lo

i

Trang

Lo

i

Trang

3

M

c l

c ch

s - D

ng c

C.-SDQNR/L. . . .254

C.-SDUCR/L. . . 249

-

250 C.-SDUCR/L-..X. . . .251

C.-SDUNR/L. . . .253

C.-SR/L-V21. . . .527

C.-SRDCN . . . .303

C.-SRDCN-..A . . . 144

-

145 C.-SRSCR/L. . . 146

-

147 C.-SRSCR/L...JET . . . .114

C.-SSKCR/L . . . .255

C.-SSRCR/L. . . .150

C.-STFCR/L . . . 256

-

257 C.-STGCR/L. . . .164

C.-STJCR/L . . . .165

C.-SVHBR/L . . . .170

C.-SVJBR/L . . . .171

C.-SVJBR/L...JET. . . .117

C.-SVMBL . . . .304

C.-SVQBR/L. . . 261

-

263 C.-SVVBN . . . .172

C.-SWLCR/L. . . 175

,

265 C.-WDT . . . .327

CCBNR/L . . . .189

CC-ET . . . .327

CCLNR/L . . . .189

CDJNR/L . . . .198

CDNNN . . . .198

CEAR/L...D. . . .610

CEAR/L...HD . . . .610

CEAR/L...QHD . . . .610

CER/L...D. . . .608

CER/L...QHD . . . 608

-

609 CFHN . . . .536

CFIN. . . .536

CFIR/L . . . 501

-

502

,

509

-

511 CFIR/L...JET. . . 486

-

489

,

496

-

497 CFJN . . . .536

CFKN . . . 536

-

537 CFLN . . . .536

CFMN. . . .537

CFMR/L . . . 503

-

504 CFMR/L...JET. . . 498

CFNN . . . .536

CFON . . . .537

CFOR/L . . . 505

-

506 CFOR/L...JET. . . 490

-

495 CFPR/L. . . .505

CFSR/L. . . 506

-

507 CFSR/L...JET . . . 499

CFTR/L. . . .505

CFZR/L. . . .508

CFZR/L...JET . . . 500

CGIR/L . . . 512

-

514 CNR/L...A. . . .612

CNR/L...AHD . . . .612

CNR/L...DA. . . .612

CRDNN . . . .204

CRSNR/L . . . .204

CSBNR/L . . . .207

CSDNN. . . .208

A..-PCLNR/L. . . .208

CSRNR/L . . . .207

CSSNR/L . . . .209

CTFNR/L . . . .230

CTFNR/L..-PL. . . 229

CTGNR/L..-PL . . . .229

CTJNR/L. . . .230

C-TK . . . 327

CTLCR/L . . . 222

CVVNN . . . 235

D

DCBNR/L..-M . . . 182

DCKNR/L..-M . . . 183

DCLNR/L..-M . . . 184

-

185 DDHNR/L . . . 194

DDJNR/L . . . 195

DDJNR/L..-C . . . 199

DDJNR/L..-M. . . 195

DDNNN..-C . . . 199

DRSNR/L..-M . . . 205

DSBNR/L..-C. . . 219

DSBNR/L..-M . . . 210

DSDNN..-M . . . 211

DSKNR/L..-M . . . 212

DSSNR/L..-C. . . 219

DSSNR/L..-M . . . 213

-

214 DTFNR/L..-M. . . 223

DTGNR/L..-M . . . 224

DVJNR/L . . . 236

DVJNR/L..-C . . . 238

DVNNN..-C . . . 238

DVPNR/L . . . 237

DWLNR/L . . . 240

DWLNR/L..-C . . . 243

E

E..-SCFCR/L..-R . . . 269

E..-SGXN . . . 566

E..-SGXN..-R . . . 566

F

FR/L . . . 528

G

GR/L . . . 528

L

LCEX..-N . . . 575

M

MCBNR/L . . . 186

MCLNR/L . . . 187

MSBNR/L . . . 215

MSRNR. . . 216

MWLNR/L . . . 241

P

PCBNR/L . . . 188

PCLNR/L . . . 188

PCLNR/L...JET . . . 121

PDJNR/L . . . 196

PDJNR/L...JET . . . 123

PDNNR/L . . . 197

PRDCN . . . 203

PSBNR/L. . . 217

PSDNN . . . 218

PSKNR/L. . . 218

PSSNR/L. . . 217

PSSNR/L...JET . . . 125

PTBNR/L . . . 225

PTGNR/L . . . 226

PTGNR/L-..A. . . 226

PTJNR/L . . . 227


(4)

Lo

i

Trang

Lo

i

Trang

M

c l

c ch

s - D

ng c

PTNNR/L. . . 225

PTTNR/L . . . 228

PVJNR/L...JET . . . 128

PWLNR/L . . . 242

PWLNR/L...JET. . . 129

R

R/L 175.32. . . 315

R/L150.10 . . . 617

-

618

S

S..-CCLNR/L . . . 276

S..-CRSNR/L . . . 284

S..-CSKNR/L . . . 286

S..-CTUNR/L . . . 292

S..-MCLNR/L . . . 273

S..-MSKNR/L. . . 285

S..-MTFNR/L . . . 290

S..-MVLNR/L . . . 294

S..-MVPNR/L. . . 294

S..-MVYNR/L. . . 294

S..-MWLNR/L . . . 297

S..-PCLNR/L . . . 275

S..-PDUNR/L . . . 280

S..-PSKNR/L . . . 287

S..-SCACL. . . 308

S..-SCDCL . . . 308

S..-SCECL. . . 308

SCACL . . . 307

SCACR/L . . . 178

SCBCR/L . . . 179

SCDCR/L . . . 180

SCECL . . . 307

SCFCR/L . . . 180

,

309 SCGCR/L . . . 181

,

310 SCLCR/L . . . 181

,

309 SCLCR/L...JET . . . 120

SCRCR/L . . . 310

SCSCR/L . . . 310

SCTCR/L . . . 311

SCWCR/L . . . 309

SDACR/L . . . 192

SDHCR/L . . . 190

SDJCR/L . . . 191

SDJCR/L...JET . . . 122

SDNCN . . . 193

SFN . . . 536

SL16.. . . . 326

SNR/L . . . 611

SR/L . . . 528

SRDCN . . . 202

SRSCR/L . . . 201

SRSCR/L...JET . . . 124

SSDCN . . . 206

SSKCR/L . . . 312

STFCR/L . . . 220

,

313 STGCR/L . . . 220

,

314 STJCR/L . . . 221

STRCR/L . . . 314

STSCR/L . . . 313

STTCR/L . . . 314

STWCR/L . . . 313

SVABR/L . . . 232

SVJBR/L . . . 231

SVJBR/L...JET . . . 127

SVJCR/L . . . 232

SVLBR/L . . . 233

SVVBN . . . 234

SWLCR/L . . . 239

T

TRAOR/L . . . 200

TRDON . . . 200

V

V21-CHR/L. . . 533

,

535

V21-CIR/L . . . 531

,

533

,

535

V21-CJR/L . . . 532

,

534

V21-CKR/L. . . 532

,

534

V21-CMR/L . . . 531

,

533

,

535


(5)

Lo

i

Trang

Lo

i

Trang

5

M

c l

c ch

s - H

t dao

10EAR/L

..FA . . . .600

10ER ..D76 . . . .602

..FD . . . .601

..FG. . . .599

..R . . . .603

10NR ..D76 . . . .602

..FD . . . .601

..FG. . . .599

..R . . . .603

12EAR/L ..FD . . . .600

12ER ..FD . . . .601

12NR ..FD . . . .601

14EAR/L ..AX . . . .605

..FA . . . .600

14ER ..D76 . . . .602

..DY. . . .606

..FG. . . .599

..R . . . .603

..ST . . . .604

14NR ..D76 . . . .602

..DY. . . .606

..FG. . . .599

..R . . . .603

..ST . . . .604

150.10 . . . .613

20EAR ..AX . . . .605

20EAR/L ..FA . . . .600

20ER ..D76 . . . .602

..DY. . . .606

..FG. . . .599

..R . . . .603

..ST . . . .604

20NR ..D76 . . . .602

..FG. . . .599

..R . . . .603

..ST . . . .604

26ER ..FG. . . .599

..R . . . .603

..ST . . . .604

26NR ..FG. . . .599

..R . . . .603

..ST . . . .604

9NR/L ..FG. . . .599

C

CCGT . . . .334

CCGW . . . .378

CCMT. . . .335

CCMW . . . 379

,

413 CDCB . . . 337

,

380 CNGA. . . .381

CNGG . . . 337

CNGN . . . 382

CNMA . . . 338

CNMG . . . 338

CNMM. . . 338

CNMN . . . 383

CPGW. . . 413

D

DCGT . . . 343

DCGW. . . 384

DCMT . . . 344

DCMW . . . 385

,

414 DCMX . . . 345

DNGA . . . 386

DNGG . . . 345

DNGM . . . 345

DNGN . . . 387

DNMA . . . 346

,

387 DNMG . . . 346

DNMM. . . 346

DNMN . . . 388

DNMU . . . 346

DNMX . . . 350

L

LCEX. . . 567

-

574 LCGA . . . 542

LCGF . . . 539

,

547

-

549 LCGN . . . 549

-

553

,

555

-

557 LCMF . . . 538

,

540

-

541

,

543

,

545

-

546

,

554 LCMR . . . 538

,

540

,

543

,

545

-

546 LNMX . . . 350

R

RCGN . . . 414

RCGS . . . 351

,

388 RCMT . . . 352

RCMX . . . 353

RNGN . . . 389

-

390

,

415 RNMA . . . 354

RNMG . . . 354

RNMN . . . 391

S

SCGW. . . 392

SCMN . . . 392

SCMT . . . 355

SNGA . . . 393

SNGF . . . 394

SNGN . . . 394

-

395 SNMA . . . 357

,

395 SNMG . . . 357

SNMM . . . 357

SNMN . . . 396

SPGN . . . 415

SPGW . . . 397

T

TCGN . . . 397

TCGT . . . 361

TCGW . . . 398

TCMT . . . 362

TCMW. . . 399

,

416 TCMX . . . 363

TDAB . . . 363

,

400 TDCH . . . 364


(6)

Lo

i

Trang

Lo

i

Trang

M

c l

c ch

s - H

t dao

TNGN . . . 402

-

403

TNGX . . . 404

TNMA . . . 365

TNMG . . . 365

TNMM . . . 365

TNMN . . . 405

TNMX . . . 369

,

405 TPGN . . . 406

,

416

V

VBGT . . . 369

VBGW . . . 407

VBMT . . . 370

VBMW . . . 417

VCGR . . . 371

VCGT . . . 371

VNGA . . . 408

VNGG . . . 372

VNGM . . . 372

VNMA . . . 409

VNMG . . . 373

VNMU . . . 373

W

WCMT . . . 374

WNGA . . . 410

-

411 WNGG. . . 374

WNMA . . . 375

,

412 WNMG . . . 375


(7)

Thông tin k

thu

t, Ti

n - M

c l

c

7 Thông tin kỹ thuật, Tiện - Mục lục

Tiện Trang

Mã ký hiệu . . . 8-17 Dụng cụ cặp dao:

Hệ th ng dụng cụ cặp dao . . . 19-20 Kiểu dụng cụ cặp dao. . . 21 Cán dao . . . 22 Kích cỡ hạt dao . . . 23-24 Hạt dao:

Loại hạt dao và kích cỡ . . . 25 Secolor . . . 26 Hình học bẻ phoi . . . 27-33 Cấp độ phủ. . . 34-38 Chếđộ cắt/Định nghĩa . . . 40-44 Xử lý sự c . . . 45-47 Hạt dao b ớc tiến cao . . . 48-53 Thanh móc lỗ nh . . . 54 Tiện bánh xe lửa. . . 55-56 PCBN . . . 57-71 PCD . . . 73-77 Giá trị mômen xoắn . . . 78 Chìa vặn giới hạn mômen xoắn . . . 79


(8)

Mã ký hi

u – Seco-Capto™

Cán dao ti

n ngoài

Mã ký hiệu – Seco-Capto™

1. Kích cỡ Seco-Capto™

C3 = 32 mm C4 = 40 mm C5 = 50 mm C6 = 63 mm C8 = 80 mm

2. Kiểu kẹp hạt dao

D

Miếng kẹp/hạt dao có lỗ tâm

P M

Ch t/Miếng chêm hoặc Đòn bẩy Ch t/Miếng kẹp

S C

Vít Miếng kẹp

3. Hình dáng hạt dao

A B C D

E H K L

M O P R

S T V W

4. Loại dụng cụ

A B D F G

H J K L N


(9)

Mã ký hi

u – Seco-Capto™

9

Cán dao ti

n ngoài

5. Góc sau th ờng

A B C

D E F

G N P

O = Đặc biệt

6. H ớng cắt

L

N

R

7. f1-kích th ớc

22 = 22 mm 27 = 27 mm 35 = 35 mm 45 = 45 mm v.v

8. l1-kích th ớc

040 = 40 mm 042 = 42 mm 044 = 44 mm 050 = 50 mm 060 = 60 mm v.v

9. Chiều dài l ỡi cắt

A, B, K C, D, E, M, V H, O, P

L R S

T W


(10)

Mã ký hi

u – Seco-Capto™

Cán dao ti

n trong

1. Kích cỡ Seco-Capto™

C3 = 32 mm C4 = 40 mm C5 = 50 mm C6 = 63 mm C8 = 80 mm

2. Kiểu kẹp hạt dao

P M

Ch t/Miếng chêm hoặc Đòn bẩy Ch t/Miếng kẹp

S C

Vít Miếng kẹp

3. Hình dáng hạt dao

A B C D

E H K L

M O P R

S T V W

4. Loại dụng cụ

F K L

P Q S


(11)

Mã ký hi

u – Seco-Capto™

11

Cán dao ti

n trong

5. Góc sau th ờng

A B C

D E F

G N P

O = Đặc biệt

6. H ớng cắt

L

R

7. f1-kích th ớc

11 = 11 mm 13 = 13 mm 17 = 17 mm 22 = 22 mm v.v

8. l1-kích th ớc

064 = 64 mm 065 = 65 mm 070 = 70 mm 075 = 75 mm v.v

9. Chiều dài l ỡi cắt

A, B, K C, D, E, M, V H, O, P

L R S

T W


(12)

Mã ký hi

u – Ti

n

Cán dao ti

n ngoà

i

Mã ký hiệu – Tiện

1. Kiểu kẹp hạt dao

D

Miếng kẹp/hạt dao có lỗ tâm

P M

Ch t/Miếng chêm hoặc đòn bẩy Ch t/Miếng kẹp

S C

Vít Miếng kẹp

2. Hình dáng hạt dao

A B C D

E H K L

M O P R

S T V W

3. Loại dụng cụ

A B D F G

H J K L N

P R S T V

4. Góc sau hạt dao

A B C

D E F

G N P


(13)

Mã ký hi

u – Ti

n

13

Cán dao ti

n ngoài

5. H ớng cắt

L

N

R

6. Chiều cao cán

12 = 12 mm 25 = 25 mm 32 = 32 mm v.v

7. Chiều rộng cán

12 = 12 mm 25 = 25 mm 32 = 32 mm v.v

8. Chiều dài dụng cụ

A = 32 mm C = 50 mm D = 60 mm E = 70 mm F = 80 mm H = 100 mm K = 125 mm

M = 150 mm P = 170 mm R = 200 mm S = 250 mm T = 300 mm V = 400 mm

Chiều dài chuẩn nh trên

9. Chiều dài l ỡi cắt

A, B, K C, D, E, M, V H, O, P

L R S

T W

10. Ký hiệu nội bộ

-PL = Nhấn v.v.


(14)

Mã ký hi

u – Ti

n

Cán dao ti

n trong

1. Loại cán dao

A = Bằng thép có t ới nguội trong S = Thép nguyên kh i

E = Cacbit nguyên kh i có đầu cắt hàn kín* và ng t ới nguội

* Đ ợc hàn kín hoặc t ơng đ ơng

2. Đ ờng kính cán

12 = 12 mm 20 = 20 mm 25 = 25 mm v.v

3. Chiều dài dụng cụ

K = 125 mm L = 140 mm M = 150 mm N = 160 mm P = 170 mm Q = 180 mm

R = 200 mm S = 250 mm T = 300 mm U = 350 mm V = 400 mm

Chiều dài chuẩn nh trên

4. Kiểu kẹp hạt dao

P M

Ch t/Miếng chêm hoặc đòn bẩy Ch t/Miếng kẹp

S C

Vít Miếng kẹp

5. Hình dáng hạt dao

A B C D

E H K L

M O P R


(15)

Mã ký hi

u – Ti

n

15

Cán dao ti

n trong

6. Loại dụng cụ

F K L

P Q S

U Y

7. Góc sau hạt dao

A B C

D E F

G N P

O = Đặc biệt

8. H ớng cắt

L

R

9. Chiều dài l ỡi cắt

A, B, K C, D, E, M, V H, O, P

L R S

T W

10. Ký hiệu nội bộ


(16)

Mã ký hi

u – Ti

n

H

t dao/Dãy h

mét, Trích t

ISO 1832-2004

*Không chuẩn ISO

1. Hình dáng hạt dao

A B C D

E H K L

M O P R

S T V W

2. Góc sau th ờng

A B C

D E F

G N P

O = Đặc biệt

3. Dung sai

Cấp độ dung sai

Dung sai

± mm Cho d, kích th ớc theo mm

3,175* 3,969 4,064 4,760 6,350 9,525 12,700 15,875 19,050 25,400 31,750 38,100

s d

A 0,025 0,025 • • • • • • • • • •

C 0,025 0,025 • • • • • • • • • • • •

E 0,025 0,025 • • • • • • • • • •

F 0,025 0,013 • • • • • • • • • •

G 0,130 0,025 • • • • • • • • • •

H 0,025 0,013 • • • • • • • • • •

J

0,025 0,050 • • • •

0,025 0,080 •

0,025 0,100 • •

0,025 0,130 •

0,025 0,150 • •

K

0,025 0,050 • • • •

0,025 0,080 •

0,025 0,100 • •

0,025 0,130 •

0,025 0,150 • •

M

0,130 0,050 • • • •

0,130 0,080 •

0,130 0,100 • •

0,130 0,130 •

0,130 0,150 • •

U

0,130 0,080 • • • •

0,130 0,130 •

0,130 0,180 • •


(17)

Mã ký hi

u – Ti

n

17

H

t dao

4. Lắp ghép và/hoặc hình học bẻ phoi

A B G M N

R T U W

X = Đặc biệt

5. Chiều dài l ỡi cắt

A, B, K C, D, E, M, V H, O, P L

R S T W

6. Độ dày

01 = 1,59 mm T1 = 1,98 mm 02 = 2,38 mm 03 = 3,18 mm T3 = 3,97 mm

04 = 4,76 mm 05 = 5,56 mm 06 = 6,35 mm 07 = 7,94 mm 08 = 8,00 mm 09 = 9,52 mm

7. Hình trạng góc

Ký tự 1 A =45° D = 60° E = 75°

F = 85° P = 90° Z = Đặc biệt

Ký tự 2 A =45° B = 5° C = 7°

D = 15° E = 20° F = 25° G =30°

N = 0° P = 11° Z = Đặc biệt

Bán kính đỉnh M0 = hạt dao tròn (hệ mét) 005 01 02 04 08 12 v.v.

= 0,05 mm = 0,1 mm = 0,2 mm = 0,4 mm = 0,8 mm = 1,2 mm

8. Điều kiện l ỡi cắt

F E T S

W = Hạt dao b ớc tiến cao Thông tin không bắt buộc

9. H ớng cắt

L N R

Thông tin không bắt buộc

10. Ký hiệu nội bộ

ví dụ ký hiệu hình học bẻ phoi F = Tinh

M = Bán tinh R = Thô

ví dụ ký hiệu l ỡi cắt ví dụ 01020=0,1 mm x 20°

11. Sự lựa chọn c a nhà sản xuất

Kích cỡ đỉnh: L0 L1 L2

LF = hạt dao bề mặt nguyên cỡ (lớp thiêu kết) Thông tin không bắt buộc

12. Ký hiệu nội bộ Tiện

Ví dụ ký hiệu của hình học bẻ phoi F = Tinh

M = Bán tinh R = Thô WZ = Wiper (PCBN) v.v.

Thông tin không bắt buộc

13. S đỉnh

B = 2 C = 3 D = 4

U = 4 (hai mặt) V = 6 (hai mặt)


(18)

Ti

n


(19)

Ti

n – Cán dao

19

H

th ng cán dao

Tiện – Cán dao

Chọn hệ th ng thích hợp thực hiện nguyên công gia công.

Kiểu kẹp hạt dao

Tiện ngoài

Kiểu kẹp hạt dao

Tiện trong

Ti

n ngoài

Kiểu kẹp hạt dao

D

Miếng kẹp/hạt dao có lỗ tâm

P M

Ch t/Miếng chêm hoặc đòn bẩy Ch t/Miếng kẹp

S C

Vít Miếng kẹp

Ti

n trong

Kiểu kẹp hạt dao

P M

Ch t/Miếng chêm hoặc đòn bẩy Ch t/Miếng kẹp

S C

Vít Miếng kẹp

Cán dao D

Lựa chọn đầu tiên cho gia công ngoài, tổng quát

• Cho các hạt dao hình dáng cơ bản âm có lỗ

• Cứng vững, cho sự sắp xếp cơ cấu khóa hạt dao ổn định

Hạt dao đ ợc khóa vào vị trí bằng một miếng kẹp ấn hạt dao vào và h ớng xu ng trên mặt tựa hạt dao c định.


(20)

Ti

n – Cán dao

H

th ng d

ng c

c

p dao

Cán dao P

Bổ sung cho Cán dao loại D, ngoài

• Cho các hạt dao âm có lỗ

• Không kẹp trên đỉnh, giúp dễ thoát phoi siKhi vít kết cht, ẹp đòn khuđ ợcu giúp kẹp chặt hạt dao tại mặt tựa hạt dao.

Cán dao C

Đ ợc thiết kế ch yếu cho hạt dao PCBN không lỗ c a Seco

Hạt dao đ ợc khóa vào vị trí bằng một miếng kẹp, là loại thiết kế mới đ ợc trang bị với một đĩa cacbit.

Cán dao S

Cho tiện ngoài và trong với hạt dao d ơng

• Cho các hạt dao hình dáng cơ bản d ơng có lỗ Ht dao đ ợc khóa vào vị trí bằng một vít tâm.


(21)

Ti

n – Cán dao

21

Ki

u d

ng c

c

p dao

Chọn cán dao thích hợp nguyên công gia công từ

phần tổng quát trên các trang 92-97 (ngoài) và các trang 98-101 (trong).

Hình dáng hạt dao

Góc sau hạt dao

Loại dụng cụKiểu

Tiên ngoài

Hình dáng hạt dao

Tiện trong

Góc sau hạt dao

Loại cán dao Loại dụng cụ Kiểu

Ti

n ngoài

Loại dụng cụ

A B D F G

H J K L N

P R S T V

Ti

n trong

Loại cán dao

A = Bằng thép có t ới nguội trong

S = Thép nguyên kh i

E = Cacbit nguyên kh i có đầu cắt hàn kín* và t ới nguội trong

*Đ ợc hàn kín hoặc t ơng đ ơng

Ti

n trong

Loại dụng cụ

F K

L P

Q S

U Y

Kiểu

L

N

R

Hình dáng hạt dao

A B C D

E H K L

M O P R

S T V W

Góc sau hạt dao

A B C

D E F

G N P


(22)

Ti

n – Cán dao

Cán dao

Chọn cán ổn định nhất trong phạm vi cho phép của máy và ứng dụng.

Chiều cao cán Chiều rộng cán

Chiều dài dụng cụ

Tiện ngoài

Đ ờng kính cán

Tiện trong Chiều dài dụng cụ

Ti

n ngoài

Chiều cao cán

12 = 12 mm 25 = 25 mm 32 = 32 mm v.v

Ti

n ngoài

Chiều rộng cán

12 = 12 mm 25 = 25 mm 32 = 32 mm v.v

Ti

n ngoài

Chiều dài dụng cụ

A = 32 mm C = 50 mm D = 60 mm E = 70 mm F = 80 mm H = 100 mm K = 125 mm

M = 150 mm P = 170 mm R = 200 mm S = 250 mm T = 300 mm V = 400 mm

Chiều dài chuẩn nh trên

Ti

n trong

Đ ờng kính cán

12 = 12 mm 20 = 20 mm 25 = 25 mm v.v

Ti

n trong

Chiều dài dụng cụ

K = 125 mm L = 140 mm M = 150 mm N = 160 mm P = 170 mm Q = 180 mm

R = 200 mm S = 250 mm T = 300 mm U = 350 mm V = 400 mm


(23)

Ti

n – Cán dao

23

Kích c

h

t dao

Kích cỡ hạt dao là một trong yếu t xác định chiều sâu cắt t i đa (các yếu t khác là góc l ỡi cắt, bán kính đỉnh và hình học bẻ phoi). Sử dụng bảng ở trang kế tiếp h ớng dẫn

chọn kích cỡ hạt dao.

Chiều dài l ỡi cắt

Tiện ngoài

Tiện trong

Chiều dài l ỡi cắt

Chiều dài l ỡi cắt

A, B, K C, D, E, M, V H, O, P

L R S


(24)

Ti

n – Cán dao

Hình dáng h

t dao và kích c

Hình dáng hạt dao

Kích cỡ hạt dao

Chiều sâu cắt t i đa ap (mm)

C

04 06 09 12 16 19 25

D

07 11 15

R

06 08 10 12 15 16 19 20 25 32

S

09 12 15 19 25 31 38

T

06 11 16 22 27 33

V

11 16 22

W

06 08


(25)

Ti

n – H

t dao

25

Lo

i h

t dao và kích c

Tiện – Hạt dao

Loại và kích cỡ hạt dao đ ợc xác định bởi sự lựa chọn cán dao. Mã hàng trên hạt dao phải t ơng ứng với mã hàng trên cán dao đó.

Góc sau hạt dao Chiều dài l ỡi cắt Hình dáng

Hình dáng Chiều dài l ỡi cắt

Góc sau hạt dao

Tiện ngoài

Hình dáng Chiều dài lỡi cắt

Góc sau hạt dao

Tiện trong

Hình dáng hạt dao

A B C D

E H K L

M O P R

S T V W

Góc sau hạt dao

A B C

D E F

G N P

O = Đặc biệt

Chiều dài l ỡi cắt

A, B, K C, D, E, M, V H, O, P

L R S


(26)

Ti

n – Secolor®

Tiện – Secolor®

Secolor là một hệ th ng trình bày phạm vi ứng dụng của một hạt dao đặc tr ng. Hệ th ng này dựa trên một ma trận gồm m ời tám ô vuông ký hiệu cho các vật liệu phôi khác nhau và các điều kiện gia công khác nhau. Hình học hạt dao nghĩa là hình dáng cơ bản và hình học bẻ phoi, cùng với cấp độ phủ cacbit hình thành phạm vi ứng dụng của hạt dao.

Các điểm màu đen trong ma trận chỉ rõ các phạm vi ứng dụng cho hạt dao và các vòng tròn thể hiện các phạm vi thay thế.

Gia công tinh

Gia công bán thô

Gia công thô

Thép

(ISO P)

Thép không gỉ

(ISO M)

Gang

(ISO K)

Vật liệu kim loại màu

(ISO N)

Siêu hợp kim và titan

(ISO S)

Các vật liệu khác

(ISO H)

Phạm vi ng dụng chính


(27)

Ti

n - Hình h

c b

phoi

27

Hình h

c b

phoi

Tiện - Hình học bẻ phoi

Các hình học bẻ phoi đ ợc thiết kếđể cung cấp cho hạt dao hình học l ỡi cắt thích hợp phạm vi ứng dụng khác nhau.

Các ký hiệu hình học bẻ phoi mô tả phạm vi ứng dụng nh sau:

Ký tự: F = Tinh M = Tiện bán tinh R = Thô

Chữ s thứ nhất: 1 = Độ bền l ỡi thấp 9 = Độ bền l ỡi cao

Màu trong biểu đồ thể hiện nhóm vật liệu ISO thích hợp cho từng loại hình học bẻ phoi:

Hình học bẻ phoi

Bi

u

đồ

hình h

c b

phoi cho các h

t dao có hình d

ng c

ơ

b

n âm

Ki

u ng

uy

ên

công


(28)

Ti

n - Hình h

c b

phoi

Hình h

c b

phoi

-MF2 WNMG 0804.. Cho gia công tinh

-M3 WNMG0804.. Cho gia công tổng quát

-M5 WNMG 0804.. Cho gia công thô

Bảng phân tích hoàn chỉnh đ ợc thể hiện trên các trang sau.

Chi

u sâu

c

t, a

p

(

mm)


(29)

Ti

n - Hình h

c b

phoi

29

B

ng chi ti

ế

t hình h

c b

phoi, các h

t dao có hình d

ng c

ơ

b

n âm

-FF1 Loại hình học bẻ phoi cho hạt dao âm. Đ ợc sử dụng đểđạt độ bóng rất cao khi tiện thép và thép không gỉ.

Phạm vi gia công: f = 0,08-0,30 mm/vòng, ap = 0,2-3,0 mm.

-FF2 Loại hình học bẻ phoi cho hạt dao âm. Dành cho gia công siêu tinh và bán tinh thép và thép không gỉ. Rãnh phoi d ơng, kín cho phép vết cắt nhẹ cùng với sự hình thành phoi t t.

Phạm vi gia công: f = 0,08-0,30 mm/vòng, ap = 0,2-1,5 mm.

-M1 Loại hình học bẻ phoi dành cho siêu hợp kim và hợp kim titan. Loại hình học bẻ phoi này có góc tr ớc d ơng đ ợc mài nhẹđể tăng độ bền l ỡi cắt. Cũng đ ợc sản xuất với l ỡi cắt hoàn toàn sắc (loại hạt dao ..GG).

M1 dành cho gia công thô nhẹ và bán tinh.

Phạm vi gia công: f = 0,2–0,4 mm/vòng, ap = 1,5–5,0 mm.

-M3 Lựa chọn đầu tiên cho gia công bán thô và cũng là hình học bẻ phoi đa năng nhất của Seco. Trong hầu hết các tr ờng hợp, chỉ cần loại hình học bẻ phoi này. Cung cấp tuổi bền dụng cụ hữu dụng nhất và việc bẻ phoi t t nhất trong phạm vi chếđộ cắt và vật liệu phôi rộng. Thích hợp cho phôi đúc và rèn chính xác (NNS hoặc còn gọi là phôi Near Net Shape) do liên quan đến cả kiểm soát phoi và độ bền l ỡi cắt. Phạm vi gia công: f = 0,15-0,50 mm/vòng, ap = 0,5–5,0 mm.

-M4 Loại hình học bẻ phoi dành cho gang. Góc tr ớc d ơng với một mép T hẹp cho lực cắt thấp. Lựa chọn đầu tiên cho gia công gang ở t c độ cao.

Phạm vi gia công: f = 0,1-0,7 mm/vòng, ap = 0,2-7,0 mm.

-M5 Lựa chọn đầu tiên cho gia công thô bằng hạt dao hai mặt. Dành cho các nguyên công yêu cầu khắt khe

ở t c độ cao khi gia công thép, thép không gỉ và gang. Kết hợp độ bền l ỡi cắt cao với lực cắt t ơng đ i thấp.

Phạm vi gia công: f = 0,3-0,7 mm/vòng, ap = 1,5-7,0 mm.

-MF1 Loại hình học bẻ phoi dành cho gia công thép không gỉ, siêu hợp kim và hợp kim titan. Loại hạt dao ..GG có l ỡi cắt đ ợc mài chính xác, sắc. Loại hạt dao ..MG có l ỡi cắt đ ợc mài nhẹđể tăng độ bền. MF1 dành cho các ứng dụng bán tinh và tinh.

Phạm vi gia công: f = 0,08-0,30 mm/vòng, ap = 0,2-3,5 mm.

-MF2 Lựa chọn đầu tiên cho gia công tinh với hạt dao âm. Thích hợp cho việc kiểm soát phoi khi gia công với chiều sâu cắt nh tới 0,25 mm, với điều kiện là b ớc tiến v ợt quá 0,25 mm/vòng. Khả năng t t cho gia công bán thô.


(30)

Ti

n - Hình h

c b

phoi

B

ng chi ti

ế

t hình h

c b

phoi, các h

t dao có hình d

ng c

ơ

b

n âm

-MF3 Loại hình học bẻ phoi có góc tr ớc d ơng dành cho gia công thép không gỉ trung bình khó. MF3 cũng dành cho gia công thô nhẹ cho thép t ơng đ i mềm, "dính" và thép không gỉ khó gia công khi chiều sâu cắt bị giới hạn. MF3 cũng có thểđ ợc dùng cho gia công tinh gang. Phạm vi gia công: f = 0,2–0,4 mm/vòng, ap = 1,0-4,0 mm.

-MF4 Loại hình học bẻ phoi dành cho gia công bán tinh/tinh thép không gỉ, hình học d ơng cao và rất mở. Phạm vi gia công: f = 0,15-0,50 mm/vòng, ap = 0,5-4,0 mm.

-MF5 Loại hình học bẻ phoi dành cho gia công bán tinh thép và thép không gỉ b ớc tiến cao. Hình học cắt rất dễ và mở.

Phạm vi gia công: f = 0,2-0,8 mm/vòng, ap = 0,2-2,7 mm.

-MR3 Loại hình học bẻ phoi có góc tr ớc d ơng giúp giảm lực cắt, cho phép độ bền l ỡi cắt rất cao. Dành cho gia công bán thô và thô siêu hợp kim, hợp kim titan và thép tôi.

Phạm vi gia công: f = 0,2-0,6 mm/vòng, ap = 1,5-7,0 mm.

-MR4 MR4 có mHình hc bt mép T âm, cho phép phoi này dành cho các độ bng dền lng gia công khó trên siêu hỡi cắt cực cao. p kim và hp kim titan, nh ct

va đập và gia công các chi tiết với bề mặt thô.

Phạm vi gia công: f = 0,15-0,50 mm/vòng, ap = 1,5-7,0 mm.

-MR6 Loại hình học bẻ phoi cho gia công bán tinh và bán thô thép. Hình học mở và rất dễ cắt.

Hai và một mặt.

Phạm vi gia công: f = 0,25-0,80 mm/vòng, ap= 0,9–5,0 mm.

-MR7 thLoại hình hng yêu cọc bu hẻ phoi kh e nht dao mt mt cho ht. Hình hạt dao hai mc b phoi này có mặt. MR7 thích ht mép T âm rợp cho bng, cho c tiến và chiđộ bn lu sâu ci cắt cao t cao.

Phạm vi gia công: f = 0,35-0,90 mm/vòng, ap = 1,5-7,0 mm.

-R4 Loại hình học bẻ phoi cho hạt dao một mặt. Nó có một l ỡi cắt d ơng cho lực cắt thấp. Phạm vi gia công: f = 0,2-0,6 mm/vòng, ap = 2,0-10,0 mm.


(31)

Ti

n - Hình h

c b

phoi

31

B

ng chi ti

ế

t hình h

c b

phoi, các h

t dao có hình d

ng c

ơ

b

n âm

-R5 Loại hình học bẻ phoi cho hạt dao một mặt. Khuyên dùng cho gia công bán thô thép. Phạm vi gia công: f = 0,3-1,0 mm/vòng, ap = 2,0-12,0 mm.

-R6 Loại hình học bẻ phoi cho hạt dao một mặt. Khuyên dùng cho gia công bán thô thép không gỉ. Phạm vi gia công: f = 0,25-0,70 mm/vòng, ap = 2,0-10,0 mm.

-R7 Loại hình học bẻ phoi kh e nh ng dễ cắt cho hạt dao một mặt. R7 rất thích hợp cho gia công có va đập cả thép không gỉ và thép cacbon th ờng.

Phạm vi gia công: f = 0,4-1,0 mm/vòng, ap = 2,0-12,0 mm.

-R8 Loại hình học bẻ phoi rất kh e cho hạt dao một mặt. R8 dành cho b ớc tiến cao khi gia công sản phẩm

đúc và rèn từ thép không gỉ austenic.

Phạm vi gia công: f = 0,35-0,80 mm/vòng, ap = 2,0-12,0 mm.

-RR6 Loại hình học bẻ phoi rất dễ cắt cho hạt dao một mặt. Khuyên dùng cho gia công thô thép không gỉ và thép.

Phạm vi gia công: f = 0,3-1,0 mm/vòng, ap = 2,0-12,0 mm.

-RR9 Loại hình học bẻ phoi cực kỳ kh e cho hạt dao âm một mặt, dùng tại b ớc tiến cao. Thích hợp cho các sản phẩm đúc và rèn khó từ thép không gỉ austenic.

Phạm vi gia công: f = 0,5-1,2 mm/vòng, ap = 2,5-15,0 mm.

-UX Loại hình học bẻ phoi cho hạt dao âm. Góc tr ớc d ơng với l ỡi cắt sắc. Lực cắt thấp. Thích hợp cho các chi tiết nh .

Phạm vi gia công: f = 0,2–0,4 mm/vòng, ap = 1,0-6,0 mm.

-56 -R56

Loại hình học bẻ phoi rất dễ cắt cho hạt dao một mặt. Dành cho các ứng dụng gia công thép không gỉ. Phạm vi gia công: f = 0,4-0,8 mm/vòng, ap = 2,0-12,0 mm.


(32)

Ti

n - Hình h

c b

phoi

B

ng chi ti

ế

t hình h

c b

phoi, các h

t dao có hình d

ng c

ơ

b

n âm

-R68 Loại hình học bẻ phoi cho hạt dao một mặt lớn dành cho thép và gang. Phạm vi gia công: f = 0,5-1,4 mm/vòng, ap = 5,0-14,0mm.

-57 -R57

Loại hình học bẻ phoi cho hạt dao thô hai mặt. Khuyên dùng cho nguyên công thô b ớc tiến cao và chiều sâu cắt lớn.

Phạm vi gia công: f = 0,45-1,10 mm/vòng, ap = 2,0-12,0 mm.

B

ng chi ti

ế

t hình h

c b

phoi, các h

t dao có hình dáng c

ơ

b

n d

ơ

ng

-AL Loại hình học bẻ phoi dùng cho hạt dao d ơng. Dành cho gia công hợp kim Nhôm. Mặt tr ớc đ ợc đánh bóng t t và góc tr ớc rất lớn.

Phạm vi gia công: f = 0,15-0,60 mm/vòng, ap = 0,5-4,0 mm.

-F1 Loại hình học bẻ phoi với l ỡi cắt sắc dùng cho hạt dao d ơng. Thích hợp cho sản xuất gia công tinh yêu cầu khắc khe chiều sâu cắt t t đ i với sản phẩm đúc và rèn chính xác.

-F2 -M3

Loại hình học bẻ phoi từ bán tinh đến bán thô đáng tin cậy bảo đảm thoát phoi an toàn. Thích hợp cho các vết cắt vừa trong ứng dụng gia công thép và thép không gỉ bao gồm cả móc lỗ.

-FF1 Loại hình học bẻ phoi dùng cho hạt dao d ơng. Đ ợc sử dụng đểđạt độ bóng rất cao khi tiện thép và thép không gỉ.

-M5 Loại hình học bẻ phoi cứng vững cho hạt dao d ơng. Dành cho gia công bán thô và thô thép, thép không gỉ và gang.

Kết hợp độ bền l ỡi cắt cao với lực cắt t ơng đ i thấp.

Hoạt động an toàn trong gia công có va đập và lớp v thô trên các chi tiết. Phạm vi gia công: f = 0,15-0,60 mm/vòng, ap = 1-5 mm

-MF2 Loại hình học bẻ phoi gia công tinh đến bán tinh đa năng với lực cắt nhẹ cho các hạt dao d ơng. Thích hợp cho phạm vi cắt rộng trong ứng dụng gia công tinh thép và thép không gỉ bao gồm cả móc lỗ.


(33)

Ti

n - Hình h

c b

phoi

33

B

ng chi ti

ế

t hình h

c b

phoi, các h

t dao có hình dáng c

ơ

b

n d

ơ

ng

-R2 Loại hình học bẻ phoi cho hạt dao lớn dành cho gia công tinh bánh xe lửa. Phạm vi gia công: f = 0,3-0,8 mm/vòng, ap = 1,0–5,0 mm.

-RR94 Loại hình học bẻ phoi cho hạt dao lớn dành cho gia công thô bánh xe lửa. Phạm vi gia công: f = 0,6-1,5 mm/vòng, ap = 3,0-10,0 mm.

-RR96 Loại hình học bẻ phoi cho hạt dao lớn dành cho gia công thép với chiều sâu cắt lớn và b ớc tiến cao. Phạm vi gia công: f = 0,6-2,2 mm/vòng, ap = 3,0-24,0 mm.

-RR97 Loại hình học bẻ phoi cho hạt dao lớn dành cho gia công thép với chiều sâu cắt lớn và b ớc tiến lớn. Hình học –RR97 kh e hơn hình học –RR96.

Phạm vi gia công: f = 0,8-2,2 mm/vòng, ap = 3,0-24,0 mm.

-UX Loại hình học bẻ phoi dùng cho hạt dao d ơng. Thoát phoi dễ và êm khi gia công tinh và bán thô thép và thép không gỉ. Thích hợp cho các chi tiết nh .


(34)

Ti

n - C

p

độ

ph h

t dao

C

p

độ

ph h

t dao

Tiện - Cấp độ phủ hạt dao

Phạm vi sản phẩm của Seco bao gồm các loại đ ợc phủ (CVD và PVD), không đ ợc phủ, và g m kim. Ký hiệu các cấp độ phủ thể hiện phân loại về khả năng chịu mòn và độ dẻo của chúng.

Tất cả cấp độ phủđều đ ợc phân loại theo chuẩn ISO (P, M, K, N, S, H).

Những vùng màu đen trên biểu đồ thể hiện các ứng dụng chính theo chuẩn ISO của một hạt dao và những vùng màu trắng thể hiện các nhóm ứng dụng bổ sung khác.

Cấp độ phủ

Cấp độ ph Thép Thép không gỉ Gang Kim loại màu

Siêu hợp kim

và titan Vật liệu c ng

CVD

PVD

Kh

ông

p


(35)

Ti

n - C

p

độ

ph h

t dao

35

Lo

i c

p

độ

đ ợ

c ph -CVD

TP0500 Chủ yếu dành cho gia công bán thô và thô thép và thép hợp kim yêu cầu mức độ nhiệt và chịu mòn rất cao.

Ti(C,N) + Al2O3 DURATOMIC®

TP1500 Dành cho tiện tổng quát thép và thép hợp kim. Chịu mòn cao đem đến khả năng gia công t c độ cao. Ti(C,N) + Al2O3 DURATOMIC®

TP2500 TP2500 dành cho một phạm vi rộng các nguyên công tiện cho cả thép và thép không gỉ và cũng là lựa chọn t t cho gang. Tính chịu mòn và l ỡi cắt kh e cùng với sự linh hoạt cao đã tạo nên một cấp

độ phủ là sự lựa chọn đầu tiên cho hầu hết các ứng dụng. Ti(C,N) + Al2O3 DURATOMIC®

TP3500 Dành cho tiện thô hoặc tiện có va đập thép và thép không gỉ cũng nh tiện tổng quát thép không gỉ. Ti(C,N) + Al2O3 DURATOMIC®

TP200 TP200 là một cấp độ phủ phổ biến với tính linh hoạt cao. Cấp độ phủ này dành cho một phạm vi rộng các ứng dụng tiện cho cả thép và thép không gỉ và cũng là lựa chọn t t cho gang.

Ti(C,N) + Al2O3 + TiN

TP40 TP40 là cấp độ phủ cơ bản cho tiện trong phạm vi P40. Cấp độ phủ này rất dẻo cho các nguyên công theo yêu cầu trên thép đúc và dập, và tất cả loại thép không gỉ.


(36)

Ti

n - C

p

độ

ph h

t dao

Lo

i c

p

độ

đ ợ

c ph -CVD

TH1500 Loại cấp độ phủ hạt siêu mịn đ ợc phủ CVD rất cứng dành cho gia công thép tôi với độ cứng 40-52 HRc. Một loại cấp độ phủ thay thế cho gia công tinh gang.

Ti(C,N) + Al2O3 DURATOMIC®

TM2000 TM2000 là cấp độ phủ chịu mòn nhất dành cho gia công thép không gỉ. Chịu mòn cao hơn đem đến khả năng đạt t c độ cao hơn.

Ti(C,N) + Al2O3 DURATOMIC®

TM4000 TM4000 dành cho gia công thép không gỉ. Tính chịu mòn cùng với độ dẻo

l ỡi cắt chính khiến cấp độ phủ này trở thành lựa chọn đầu tiên trong các ứng dụng thép không gỉ. Ti(C,N) + Al2O3 DURATOMIC®

TK1001 Loại cấp độ phủ chịu mòn nhất cho gia công gang xám và gang dẻo. Nó cũng là một cấp độ phủ thay thế trong tiện thép tôi.

Ti(C,N) + Al2O3 DURATOMIC®

TK2001 Lựa chọn cơ bản cho gia công gang xám và gang dẻo. Cấp độ phủ này dẻo hơn TK1001 đ ợc dùng trong điều kiện không ổn định và gia công có va đập. Cũng có thể dùng cho thép mài mòn cứng hơn. Ti(C,N) + Al2O3 DURATOMIC®


(37)

Ti

n - C

p

độ

ph h

t dao

37

Lo

i c

p

độ

đ ợ

c ph -PVD

TH1000 Loại cấp độ phủ hạt siêu mịn đ ợc phủ PVD rất cứng dành cho gia công các chi tiết thép với cả hai phạm vi tôi và mềm. Độ bền l ỡi cắt chính đem đến năng suất tuyệt vời trong gia công có va đập thép tôi cũng nh loại b bề mặt cứng.

Lớp m ng nano dựa trên Ti-Al-Si-N

TS2000 Hạt mịn cứng chủ yếu dành cho các nguyên công tinh trên siêu hợp kim và hợp kim titan. Cũng hoạt

động t t trong các nguyên công tinh trên thép không gỉ. (Ti,Al)N + TiN

TS2500 Dẻo hơn thay cho TS2000. TS2500 chủ yếu dành cho các nguyên công thô trên siêu hợp kim và hợp kim titan.

(Ti,Al)N + TiN

CP200 Hạt mịn cứng chủ yếu dành cho các nguyên công tinh trên siêu hợp kim tự biến cứng có nền Ni, Co, Fe và Ti, và cho gia công titan không hợp kim. Cũng hoạt động t t trong các nguyên công tinh trên thép không gỉ.

(Ti, Al) N + TiN

CP500 Loại cấp độ phủ có hạt mịn rất bền dành cho gia công tinh và bán thô thép không gỉ. Có thể xử lý các nguyên công có va đập rất t t. CP500 cũng là một lựa chọn thay thế cho hợp kim nhôm. (Ti,Al)N + TiN


(38)

Ti

n - C

p

độ

ph h

t dao

Lo

i không

đ ợ

c ph

890 Hạt mịn với độ cứng rất cao và độ dẻo t t. Cũng gi ng CP200 dành cho siêu hợp kim và hợp kim titan. Cũng thích hợp cho thép tôi, gang và hợp kim kim loại màu nh Al, Cu.

883 Dẻo hơn thay cho 890. Chủ yếu dành cho gia công thô siêu hợp kim và hợp kim titan.

HX Chủ yếu dành cho gia công gang và thép tôi. Cũng thích hợp cho gia công nhôm và các vật liệu kim loại màu khác.

KX Hạt cực mịn dành cho gia công nhôm và các vật liệu kim loại màu khác.

G m kim

TP1020 G m kim với tính chịu mòn rất cao dùng cho những yêu cầu độ bóng bề mặt rất t t có thể dựđoán và kiểm soát đ ợc khi gia công thép và thép không gỉ.

TP1030 G m kim đ ợc phủ PVD có tính chịu mòn rất cao dùng cho những yêu cầu độ bóng bề mặt t t và đạt năng suất có thể dựđoán và kiểm soát chủ yếu trong gia công thép và thép không gỉ. Có lớp phủ dát m ng nano có nền Ti-Al-Si-N.


(39)

Ti

n

39 Tiện


(40)

Ti

n – Ch

ế

độ

c

t

Thu

t ng

và công th c

Tiện – Chếđộ cắt RPM

(vòng/phút)

T c độ cắt

(m/phút)

Độ bóng bề mặt

ớc l ợng thô (μm)

(μm)

ớc l ợng tinh

Hợp lệ cho:

xem phần l u ý và bảng tham khảo trên trang 41 Chiều sâu

biên dạng (μm)

Yêu cầu công suất

(kW)

(kW)

(N/mm2)

T c độ loại b

kim loại (cm3/phút)

ap = Chiều sâu cắt (mm)

Dc = Đ ờng kính phôi (mm)

f = B ớc tiến (mm/vòng)

h = Độ dày phoi (mm)

k = Hằng s

1,0 cho thép và thép không gỉ 1,4 cho gang

kc = Lực cắt đặc tr ng (N/mm2)

kc1.1 = Lực cắt (1 mm2)

(xem trang 629)

(N/mm2)

mc = S mũ (xem trang 629)

n = RPM (vòng/phút)

Pc = Yêu cầu công suất (kW)

Q = T c độ loại b kim loại (cm3/phút)

Ra = Độ bóng bề mặt (μm)

rε = Bán kính đỉnh (mm)

Rt = Chiều sâu biên dạng (μm)

vc = T c độ cắt (m/phút)

κr = Góc l ỡi cắt (°)

η = Tính hiệu quả


(41)

Ti

n – Ch

ế

độ

c

t

41

Chi

u sâu c

t

Chiều sâu cắt t i đa có thể sử dụng tùy thuộc vào một s yếu t . Công suất máy, độổn định, vật liệu phôi, hình dáng và kích cỡ hạt dao, bán kính đỉnh, hình học bẻ phoi, cấp độ phủ và góc l ỡi cắt. Bắt đầu với kích cỡ hạt dao

để có đ ợc bảng chỉ dẫn và tiến hành chọn hình học hạt dao theo các khuyến nghị. Điều này sẽ giúp đạt đ ợc chiều sâu cắt t i đa thích hợp. Chiều sâu t i thiểu không nên nh hơn bán kính đỉnh.

B

c ti

ế

n

B ớc tiến t i đa có thể sử dụng tùy thuộc vào một s yếu t . Công suất máy, độổn định, vật liệu phôi, hình dáng và kích cỡ hạt dao, bán kính đỉnh, hình học bẻ phoi, cấp độ phủ và góc l ỡi cắt.

Ngoài ra, yếu t rất quan trọng là độ bóng bề mặt yêu cầu. Bắt đầu bằng việc xem các khuyến nghị chọn hình học bẻ phoi.

Sau đó nhìn vào bảng độ bóng bề mặt bên d ới đểđảm bảo độ bóng bề mặt yêu cầu có thểđạt đ ợc.

B ớc tiến t i đa luôn luôn nên nh hơn bán kính đỉnh một cách đáng kể. Một b ớc tiến quá nh có thể dẫn đến việc bẻ phoi và tuổi thọ dụng cụ kém.

Độ

bóng b

m

t

Bán kính đỉnh lớn th ờng tạo đ ợc độ bóng bề mặt t t hơn. Bảng này đ a ra các b ớc tiến theo lý thuyết, t i đa khuyên dùng

đểđạt giá trị Ra xác định.

Luôn xem xét khả năng sử dụng hạt dao b ớc tiến cao (Seco Wiper), cho gia công tiện b ớc tiến cao với độ bóng bề mặt đ ợc duy trì.

Để biết thêm thông tin, xem trang 48-53.

L u ý: Ph ơng trình tính Ra ớc l ợng tinh dựa trên công trình của J-E Ståhl cho phép các ớc l ợng bề mặt t t hơn th ờng đ a ra khả năng tăng b ớc tiến so với các ớc l ợng khác.

Giá trị

độ bóng bề mặt Ra(μm)

Bán kính đỉnh, rε (mm)

0,2 0,4 0,8 1,2 1,6 2,4 B ớc tiến, f (mm/vòng)

0,6 1,6 3,2 6,3 8,0 0,06 0,10 0,14 – – 0,08 0,14 0,20 0,27 – 0,12 0,20 0,28 0,39 0,44 0,14 0,24 0,34 0,48 0,54 0,17 0,28 0,39 0,55 0,63 0,21 0,34 0,48 0,68 0,77


(42)

Ti

n – Ch

ế

độ

c

t

T c

độ

c

t

Các t c độ cắt khuyên dùng (m/phút) trong bảng đ ợc ớc l ợng cho tuổi thọ dụng cụ trong 15 phút cho SMG 1-7 và 12-15, và tuổi thọ 10 phút cho SMG 8-11. Sử dụng bảng tra cứu bắt đầu ở trang 629 để xác định vật liệu phôi theo SMG. Về các khuyến nghị với sự kết hợp của chiều sâu cắt và bán kính đỉnh cùng với các b ớc tiến khác chính xác hơn các loại dùng trong bảng, sử dụng Secolor Turning Calculator, xin xem www.secotools.com.

Tham chiếu: CCMT09T304-F1 ap = 1 mm κr = 95° rε = 0,4 mm

SMG

Loại cấp độđ ợc ph -CVD Loại cấp độđ ợc ph -PVD

TP1500 TP2500 TP3500 CP500

B ớc tiến, f (mm/vòng) B ớc tiến, f (mm/vòng) B ớc tiến, f (mm/vòng) B ớc tiến, f (mm/vòng) 0,10 0,20 0,30 0,10 0,20 0,30 0,10 0,20 0,30 0,10 0,20 0,30

1 1115 900 770 990 750 605 555 510 450 405 325 280

2 945 765 655 840 635 515 470 430 380 345 275 240

3 780 630 540 695 525 425 390 355 315 285 230 195

4 665 540 460 590 450 360 330 305 270 245 195 170

5 555 450 385 495 375 300 275 255 225 205 160 140

6 485 395 335 435 330 265 240 220 195 180 140 125

Tham chiếu: CNMG120408-M3 ap = 2,5 mm κr = 95° rε = 0,8 mm

SMG

Loại cấp độđ ợc ph -CVD

TP0500 TP1500 TP2500 TP3500

B ớc tiến, f (mm/vòng) B ớc tiến, f (mm/vòng) B ớc tiến, f (mm/vòng) B ớc tiến, f (mm/vòng) 0,25 0,30 0,40 0,25 0,30 0,40 0,25 0,30 0,40 0,25 0,30 0,40

1 895 820 685 765 705 615 610 545 450 445 415 365

2 760 695 580 645 600 520 515 460 380 375 350 305

3 625 575 480 535 495 430 425 380 315 310 290 255

4 535 490 410 455 420 370 365 325 270 265 250 215

5 445 410 340 380 350 305 305 270 225 220 205 180

6 390 360 300 335 310 270 265 240 195 195 180 160

Tham chiếu: CNMM190616-R4 ap = 6,0 mm κr = 95° rε = 1,6 mm

SMG

Loại cấp độđ ợc ph CVD

TP0500 TP1500 TP2500 TP3500

B ớc tiến, f (mm/vòng) B ớc tiến, f (mm/vòng) B ớc tiến, f (mm/vòng) B ớc tiến, f (mm/vòng) 0,40 0,60 0,80 0,40 0,60 0,80 0,40 0,60 0,80 0,40 0,60 0,80

1 665 455 325 605 485 405 435 315 245 355 275 225

2 560 385 275 510 410 345 370 265 205 300 235 190

3 465 320 230 425 340 285 305 220 170 250 195 155

4 395 270 195 360 290 245 260 185 145 210 165 135

5 330 225 165 300 240 205 215 155 120 175 135 110


(43)

Ti

n – Ch

ế

độ

c

t

43

T c

độ

c

t

Tham chiếu: CNMG120408-MF2 ap = 1,5 mm κr = 95° rε = 0,8 mm

SMG

Loại cấp độđ ợc ph PVD Loại cấp độđ ợc ph CVD TH1000 TH1500 B ớc tiến, f (mm/vòng) B ớc tiến, f (mm/vòng) 0,20 0,30 0,40 0,20 0,30 0,40

7 130 110 95 165 130 105

Tham chiếu: CCMT09T304-MF2 ap = 1 mm κr = 95° rε = 0,4 mm

SMG

Loại cấp độđ ợc ph CVD Loại cấp độđ ợc ph PVD

TM4000 TP2500 CP500

B ớc tiến, f (mm/vòng) B ớc tiến, f (mm/vòng) B ớc tiến, f (mm/vòng) 0,10 0,15 0,20 0,10 0,15 0,20 0,10 0,15 0,20

8 305 290 265 375 410 395 195 175 160

9 240 230 210 295 320 310 155 135 125

10 195 185 170 240 265 255 125 110 100

11 145 140 125 180 195 190 95 85 75

Tham chiếu: CNMG120408-MF4 ap = 2 mm κr = 95° rε = 0,8 mm

SMG

Loại cấp độđ ợc ph CVD Loại cấp độđ ợc ph PVD

TM2000 TM4000 TP2500 CP500

B ớc tiến, f (mm/vòng) B ớc tiến, f (mm/vòng) B ớc tiến, f (mm/vòng) B ớc tiến, f (mm/vòng) 0,20 0,30 0,40 0,20 0,30 0,40 0,20 0,30 0,40 0,20 0,30 0,40

8 340 280 230 275 225 185 410 335 265 105 90 80

9 270 220 180 215 175 145 320 265 210 85 70 65

10 220 180 150 175 145 120 265 215 170 70 60 50

11 165 135 110 130 105 90 195 160 125 50 43 38

Tham chiếu: CNMG160612-M5 ap = 5,0 mm κr = 95° rε = 1,2 mm

SMG

Loại cấp độđ ợc ph CVD

TM2000 TM4000 TP2500

B ớc tiến, f (mm/vòng) B ớc tiến, f (mm/vòng) B ớc tiến, f (mm/vòng) 0,30 0,45 0,60 0,30 0,45 0,60 0,30 0,45 0,60

8 235 170 130 190 135 105 280 185 125

9 185 135 110 150 110 80 220 145 100

10 155 110 85 120 90 65 180 120 80


(44)

Ti

n – Ch

ế

độ

c

t

T c

độ

c

t

Tham chiếu: WNMG120412-MR7 ap = 3 mm κr = 95° rε = 1,2 mm

SMG

Loại cấp độđ ợc ph CVD TK1001 TK2001 B ớc tiến, f (mm/vòng) B ớc tiến, f (mm/vòng) 0,20 0,40 0,60 0,20 0,40 0,60

12 390 340 315 390 340 315

13 340 300 275 340 300 275

14 290 255 235 290 255 235

15 240 210 195 240 210 195

Tham chiếu: CNMG120408-MF1 ap = 1,5 mm κr = 95° rε = 0,8 mm

SMG

Loại cấp độđ ợc ph PVD TS2000 TS2500 B ớc tiến, f (mm/vòng) B ớc tiến, f (mm/vòng) 0,07 0,15 0,23 0,07 0,15 0,23

19 120 85 60 105 80 55

20 95 70 49 85 65 44

21 80 60 42 75 55 38

22 195 145 100 175 130 90

Tham chiếu: CNMG120412-MR4 ap = 3,0 mm κr = 95° rε = 1,2 mm

SMG

Loại cấp độđ ợc ph PVD TS2500 B ớc tiến, f (mm/vòng) 0,20 0,30 0,45

19 55 35 20

20 45 28 16

21 39 25 14

22 95 60 33


(45)

Ti

n – X

lý s

c

45

S

c b

phoi

Tiện – Xử lý sự c

Phoi quá dài

B ớc 1. Tăng b ớc tiến.

B ớc 2. Sử dụng biểu đồ bên d ới để chọn hình học bẻ phoi thích hợp hơn. Chọn một loại về phía bên trái hoặc bên d ới loại đang sử dụng.

B

phoi quá c ng

B ớc 1. Giảm b ớc tiến.

B ớc 2. Sử dụng biểu đồ bên d ới để chọn hình học bẻ phoi thích hợp hơn. Chọn một loại về phía bên phải hoặc ở trên loại đang sử dụng.

Bi

u

đồ

hình h

c b

phoi cho các h

t dao có hình d

ng c

ơ

b

n âm

Ki

u ngu

yên cô

ng


(1)

V

t li

u phôi - Phân lo

i, SMG (phiên b

n 1)

SMG JIS

Thép

không gỉ UNS AISI/ASTM Các tên khác Điều kiện Hình dạng Cấu trúc

IN 100

N06600 Inconel 600 tất cả loại

N06601 Inconel 601 tất cả loại

N06625 Inconel 625 thanh, dập, vòng

N06625 Inconel 625 ng

N06625 Inconel 625 đúc

N09706 Inconel 706

Inconel 708 thanh, dập, vòng N07713 Inconel 713

Inconel 713LC

N07718 Inconel 718 thanh, dập, vòng

N07718 Inconel 718 ng

N07718 Inconel 718 đúc

Inconel 901

N07750 Inconel X-750 Đã xử lý N07750 Inconel X-750 biến cứng

Mar-M-200

Mar-M-247 tất cả loại Mod. IN 100

Mod. IN 792 N02205 Nickel 201

Nimonic 101 Nimonic 105 Nimonic 115 N07263 Nimonic 263

N07080 Nimonic 80A

Nimonic 81 Nimonic 86

N07090 Nimonic 90

N09901 Nimonic 901 Nimonic 91 René 95

N03260 TD Nickel

N07500 Udimet 500

Udimet 520 Udimet 700 Udimet 720

N07001 Waspalloy thanh, dập

N07001 Waspalloy đúc

Ti (thuần) thuần - ng Ti (α) AMS 4900, -01, -21 Ti (thuần) (grd 1-4) thuần - tấm, thanh, dập Ti (α)

AMS 4986 Ti 10V-2Fe-3Al Ti (β)

R58210 ASTM Grade 21 Ti 15Mo-3Nb-3Al-0.2Si Ti (β)

R58650 AMS 4995 Ti 17 Ti (α+β)

Ti 2Cu Ti (α)

R56320 AMS 4943 Ti 3Al-2.5V đ ợc ủ ng Ti (α+β) R56320 AMS 4943 Ti 3Al-2.5V thanh, dập Ti (α+β)

R54520 AMS 4910 Ti 5Al-2.5Sn ELI Ti (α)

R54521 AMS 4909 Ti 5Al-2.5Sn Ti (α)

R54520 AMS 4910 Ti 5Al-2.5Sn đ ợc ủ Ti (α)

R54620 AMS 4919 Ti 6-2-4-2 đ ợc ủ Ti (α)

R54621 AMS 4919 Ti 6-2-4-2 biến cứng Ti (α) R56260 AMS 4981 Ti 6-2-4-6 đ ợc ủ Ti (α+β) R56260 AMS 4981 Ti 6-2-4-6 biến cứng Ti (α+β) R56400 AMS 4920 Ti 6Al-4V đ ợc ủ Ti (α+β) R56400 AMS 4920, Grd 5 Ti 6Al-4V đ ợc ủ Ti (α+β) R56401 AMS 4981 Ti 6Al-4V ELI ELI Ti (α+β)

R56400 AMS 4920 Ti 6Al-4V đùn Ti (α+β)


(2)

648

Vật liệu phôi - Yếu t khả năng gia công, SMG (phiên bản 1)

Siêu hợp kim và hợp kim titan

Giảm yếu t khả năng gia công cho biết độ khó gia công tăng Nếu không có SecoCut, sử dụng các yếu t khả năng gia công để tính t c độ cắt khuyên dùng cho bất kỳ hợp kim đặc tr ng bằng cách dùng nó kết hợp với bảng trên trang 44

SMG Hợp kim Hình dạng/Điều kiện

Khả n ng gia công 19 Siêu h ợ p ki m có n ề n Fe

A286 (biến cứng) 0,80

AM350 (đúc) 0,90

AM355 0,80

Custom 455 1,00

Discalloy 1,00

IN 800 0,80

IN 801 1,00

Incoloy 909 0,80

Lapelloy 1,25

M308 1,00

N 155 (thanh, dập, vòng) 1,00

N 155 0,80

20 Siêu h ợ p kim có n ề n Co

Lực cản không khí 0,25

FSX-414 1,00

H531 0,38

Haynes 188 (thanh, dập, vòng) 0,75 Haynes 188 ( ng) 0,88

Haynes 25 0,75

Mar-M-302 1,00

Mar-M-509 0,75

MP159 1,00

MP35N 1,00

Stellite 21 1,00

Stellite 30 1,00

Stellite 31 1,00

W152 1,00 W162 0,88 21 Siêu h ợ p ki m có n ề n N i

Astroloy (tất cả loại) 1,00

Hastelloy B-2 1,43

Hastelloy C (miếng) 1,79 Hastelloy C (đúc) 1,43

Hastelloy C-22 1,43

Hastelloy C-276 1,29

Hastelloy C-4 1,29

Hastelloy G 1,29

Hastelloy G-3 1,29

Hastelloy N (thanh, dập, vòng) 1,43 Hastelloy N (đúc) 1,29 Hastelloy S (tất cả loại) 1,79

Hastelloy W 1,29

Hastelloy X (tất cả loại) 1,29

IN 100 0,57

Inconel 600 (tất cả loại) 1,43 Inconel 601 (tất cả loại) 1,43 Inconel 625 (thanh, dập, vòng) 1,14 Inconel 625 ( ng) 1,29 Inconel 625 (đúc) 1,71

Inconel 706 1,43

Inconel 708 (thanh, dập, vòng) 1,29

SMG Hợp kim Hình dạng/Điều kiện

Khả n ng gia công 21 Siêu h ợ p kim có n ề n N i

Inconel 713 1,07

Inconel 713LC 1,14

Inconel 718 (thanh, dập, vòng) 1,00

Inconel 718 ( ng) 1,14 Inconel 718 (đúc) 1,14

Inconel 901 1,14

Inconel X750 (đ ợc xử lý) 1,43 Inconel X750 (biến cứng) 1,00

Mar-M-200 0,57

Mar-M-247 (tất cả loại) 0,71

Mod. IN 100 0,57

Mod. IN 792 0,86

Nickel 201 4,29

Nimonic 101 0,71

Nimonic 105 1,29

Nimonic 115 1,00

Nimonic 263 1,14

Nimonic 80A 1,29

Nimonic 81 1,14

Nimonic 86 1,43

Nimonic 90 0,71

Nimonic 901 1,29

Nimonic 91 0,71

René 95 0,43

TD Nickel 1,00

Udimet 500 0,86

Udimet 520 0,86

Udimet 700 0,86

Udimet 720 0,86

Waspalloy (thanh, dập) 1,14 Waspalloy (đúc) 1,00

22

H

p kim T

itan

Ti 6AI-4V (ủ sau khi đúc) 1,09 Ti 6AI-4V (đùn) 1,09

Ti 6AI-4V (đ ợc ) 1,00

Ti 6AI-4V (ELI) 1,00 Ti 6AI-4V (biến cứng) 0,94 Ti (thuần) - ( ng) 1,88 Ti 3AI-2.5V ( ng đ ợc ủ) 1,88 Ti (thuần) - (miếng, thanh, dập) 1,41 Ti 5AI-2.5Sn (ELI) 1,25

Ti 5AI-2.5Sn 1,09

Ti 5AI-2.5Sn (đ ợc ủ) 1,09 Ti 6-2-4-6 (đ ợc ủ) 1,09

Ti 2Cu 0,94

Ti 6-2-4-2 (đ ợc ủ) 0,94 Ti 3AI-2.5V (thanh, dập) 0,78 Ti 6-2-4-2 (biến cứng) 0,78 Ti 6-2-4-6 (biến cứng) 0,78

Ti 17 0,56

L u ý rằng các yếu t khả về năng gia công liên quan đến các vật liệu đại diện cho từng SMG 19-22, nghĩa là các yếu t về khả năng gia công nên đ ợc dùng để tính lại t c độ cắt đ ợc áp dụng cho vật liệu đại diện khi không có SecoCut.


(3)

S

công b v

tính phù h

p

Sự công b về tính phù hợp

Hạt dao cacbit thiêu kết và bệđỡ hạt dao

Hạt dao cacbit thiêu kết và bệđỡ hạt dao cacbit thiêu kết của Seco Tools không đ ợc bao gồm trong phạm vi sản phẩm dành cho

những yêu cầu d ới đây. Tuy nhiên Seco Tools có thểđ a ra thông báo nh sau.

Các loại sản phẩm này đáp ứng đ ợc tất cả yêu cầu của RoHS (Cấm sử dụng các Chất Độc hại trong thiết bịđiện và điện tử),

WEEE (Thiết bịĐiện & Điện tử phế thải) và yêu cầu ELV (Ph ơng tiện vận chuyển hết hạn sử dụng).

Sản phẩm không đ ợc chứa thủy ngân, chì, crôm hóa trị sáu, catmi, CFC, HCFC, chất hãm bắt cháy hoặc dung môi v ợt quá tiêu

chuẩn cho phép.

Mài lại:

Mài ớt hoặc khô đều có thể sản sinh ra bụi hoặc s ơng mờ có khả năng độc hại đến da, mắt, mũi, họng và kết quả là làm hại

phổi hoặc gây bệnh. Để tránh tổn th ơng hãy sử dụng những biện pháp an toàn phù hợp và thiết bị bảo vệ.

Xử lý thải:

Seco Tools sẽ mua lại hạt dao và dao cacbit nguyên kh i đã qua sử dụng để tái chế. Hạt dao và dao cacbit nguyên kh i nên đ ợc

phân loại từ những phế thải kim loại khác (thép, nhôm, đồng, v.v.).

Tất cả vật liệu đặc hoàn toàn có thể tái sử dụng.

Hạt dao CBN và PCD

Hạt dao của Seco Tools không đ ợc bao gồm trong phạm vi sản phẩm dành cho những yêu cầu d ới đây. Tuy nhiên Seco Tools

có thểđ a ra thông báo nh sau.

Các loại sản phẩm này đáp ứng đ ợc tất cả yêu cầu của RoHS (Cấm sử dụng các Chất Độc hại trong thiết bịđiện và điện tử),

WEEE (Thiết bịĐiện & Điện tử phế thải) và yêu cầu ELV (Ph ơng tiện vận chuyển hết hạn sử dụng).

Sản phẩm không đ ợc chứa thủy ngân, chì, crôm hóa trị sáu, catmi, CFC, HCFC, chất hãm bắt cháy hoặc dung môi v ợt quá tiêu

chuẩn cho phép.

Mài lại:

Mài ớt hoặc khô đều có thể sản sinh ra bụi hoặc s ơng mờ có khả năng độc hại đến da, mắt, mũi, họng và kết quả là làm hại

phổi hoặc gây bệnh. Để tránh tổn th ơng hãy sử dụng những biện pháp an toàn phù hợp và thiết bị bảo vệ.

Xử lý thải:

Seco Tools sẽ mua lại hạt dao đ ợc gắn đỉnh CBN hoặc PCD đã qua sử dụng để tái chế. Hạt dao nên đ ợc phân loại từ những

phế thải kim loại khác (thép, nhôm, đồng, v.v..). Hạt dao CBN nguyên kh i có thểđ ợc thải ra nh bãi phế thải.


(4)

650

Bệđỡ hạt dao ôxit đen

Các đế tựa hạt dao của Seco Tools không đ ợc bao gồm trong phạm vi sản phẩm dành cho những yêu cầu d ới đây. Tuy nhiên

Seco Tools có thểđ a ra thông báo nh sau.

Các loại sản phẩm này đáp ứng đ ợc tất cả yêu cầu của RoHS (Cấm sử dụng các Chất Độc hại trong thiết bịđiện và điện tử),

WEEE (Thiết bịĐiện & Điện tử phế thải) và yêu cầu ELV (Ph ơng tiện vận chuyển hết hạn sử dụng).

Sản phẩm không đ ợc chứa thủy ngân, chì, crôm hóa trị sáu, catmi, CFC, HCFC, chất hãm bắt cháy hoặc dung môi v ợt quá tiêu

chuẩn cho phép.

Xử lý thải:

Bệđỡ hạt dao đã sử dụngcó thểđ ợc gửi đi cùng với phế thải thép thông th ờng (bavia và phế liệu thép bị b đi) để tái chế.

Tất cả vật liệu đặc hoàn toàn có thể tái sử dụng.

Hạt dao g m kim

Hạt dao của Seco Tools không đ ợc bao gồm trong phạm vi sản phẩm dành cho những yêu cầu d ới đây. Tuy nhiên Seco Tools

có thểđ a ra thông báo nh sau.

Các loại sản phẩm này đáp ứng đ ợc tất cả yêu cầu của RoHS (Cấm sử dụng các Chất Độc hại trong thiết bịđiện và điện tử),

WEEE (Thiết bịĐiện & Điện tử phế thải) và yêu cầu ELV (Ph ơng tiện vận chuyển hết hạn sử dụng).

Hạt dao C15M cấp độ phủ gắn kết có chứa Niken và sẽ thẩm thấu Niken khi tiếp xúc với da. L ợng thẩm thấu này cao hơn dự

kiến trong mức chuẩn SS-EN 1811, ph ơng pháp xét nghiệm tham khảo giải phóng Niken từ những sản phẩm dùng để tiếp xúc

trực tiếp và lâu dài với da. Những mức chuẩn này dành cho các sản phẩm tiếp xúc trực tiếp và lâu dài với da và chính vì vậy mà

không áp dụng trực tiếp cho các hạt dao g m kim. Những ng ời bị dịứng với Niken đ ợc khuyên đeo găng tay bảo vệ khi làm

việc với các hạt dao g m kim.

Mài lại:

Mài ớt hoặc khô đều có thể sản sinh ra bụi hoặc s ơng mờ có khả năng độc hại đến da, mắt, mũi, họng và kết quả là làm hại

phổi hoặc gây bệnh. Để tránh tổn th ơng hãy sử dụng những biện pháp an toàn phù hợp và thiết bị bảo vệ.

Xử lý thải:

Các hạt dao đã sử dụng có thểđ ợc tái sử dụng Hạt dao nên đ ợc phân loại từ các phế thải kim loại khác (thép, nhôm, đồng đ ,

v.v.) bao gồm các hạt dao cacbit thiêu kết.


(5)

S

công b v

tính phù h

p

Đế tựa hạt dao đ ợc ph Niken

Các đế tựa hạt dao của Seco Tools không đ ợc bao gồm trong phạm vi sản phẩm dành cho những yêu cầu d ới đây. Tuy nhiên

Seco Tools có thểđ a ra thông báo nh sau.

Các loại sản phẩm này đáp ứng đ ợc tất cả yêu cầu của RoHS (Cấm sử dụng các Chất Độc hại trong thiết bịđiện và điện tử),

WEEE (Thiết bịĐiện & Điện tử phế thải) và yêu cầu ELV (Ph ơng tiện vận chuyển hết hạn sử dụng).

Sản phẩm không đ ợc chứa thủy ngân, chì, crôm hóa trị sáu, catmi, CFC, HCFC, chất hãm bắt cháy hoặc dung môi v ợt quá tiêu

chuẩn cho phép.

Bệđỡ hạt dao có chứa Niken và sẽ thẩm thấu Niken khi tiếp xúc với da. L ợng thẩm thấu này cao hơn mức chuẩn SS-EN 1811,

ph ơng pháp xét nghiệm tham khảo giải phóng Niken từ những sản phẩm dùng để tiếp xúc trực tiếp và lâu dài với da. Những

mức chuẩn này dành cho các sản phẩm tiếp xúc trực tiếp và lâu dài với da và chính vì vậy mà không áp dụng trực tiếp cho các

bệđỡ hạt dao. Những ng ời bị dịứng với Niken đ ợc khuyên đeo găng tay bảo vệ khi làm việc với các bệđỡ hạt dao đ ợc phủ.

Vì sự thẩm thấu Niken đ ợc xem là u tiên cao nhất trong danh mục môi tr ờng của chúng tôi, SECO TOOLS sẽ tiếp tục tập trung

giải quyết vấn đề này và chúng tôi mong đợi thực hiện một qui trình mới trong năm 2009 nó sẽđáp ứng yêu cầu theo SS-EN 1811.

Xử lý thải:

Dụng cụđã qua sử dụng có thểđ ợc gửi đi cùng với phế thải thép thông th ờng (bavia và phế liệu thép bị b đi) để tái chế.


(6)

652

Các thành phần hợp kim đ ợc dự kiến thêm vào

Cấp độ ph Cacbit thiêu kết Lớp ph

W Ti Ta Nb Co Cr Ni Mo C N Ti Al C N O Si

CP200 [ [ [ [ [ [ [

CP300 [ [ [ [ [ [ [ [ [

CP500 [ [ [ [ [ [ [

CP600 [ [ [ [ [ [ [

C15M [ [ [ [ [ [ [ [ [

DP2000 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

F15M [ [ [ [ [ [ [

F25M [ [ [ [ [ [ [ [ [

F30M [ [ [ [ [ [ [

F40M [ [ [ [ [ [ [

HX [ [ [ [

H15 [ [ [ [

H25 [ [ [ [

KX [ [ [ [

MH1000 [ [ [ [ [ [ [

MK1500 [ [ [ [ [ [ [ [ [

MK2000 [ [ [ [ [ [ [

MK3000 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

MM4500 [ [ [ [ [ [ [ [ [

MP1500 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

MP2500 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

MP3000 [ [ [ [ [ [ [

MS2500 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

TGP25 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

TGP35 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

TGP45 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

TH1000 [ [ [ [ [ [ [ [

TH1500 [ [ [ [ [ [ [ [ [

TK150 [ [ [ [ [ [ [ [ [

TK1000 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

TK1001 [ [ [ [ [ [ [ [ [

TK2000 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

TK2001 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

TM2000 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

TM4000 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

TP0500 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

TP1020 [ [ [ [ [ [ [

TP1030 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

TP1500 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

TP200 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

TP2500 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

TP40 [ [ [ [ [ [ [ [

TS2000 [ [ [ [ [ [ [

TS2500 [ [ [ [ [ [ [

T1000D [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

T2000D [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

T25M [ [ [ [ [ [ [ [

T250D [ [ [ [ [ [ [

T3000D [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

T350M [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

T400D [ [ [ [ [ [ [

T60M [ [ [ [ [ [ [ [ [

883 [ [ [ [