Milling catalogue 2012 VN

(1)

N

i dung

D ao pha y m t D ao p h ay b c và ph ay r ãn h D

ao phay xo

n c D ao phay đĩ a D ao pha y nh n D ao p h ay ch ép nh D ao ph ay b ướ c ti ế n ca o M inima ste r C ác lo i dao p h ay khá c C ombi m aster H t dao

Thông tin tổng quát về dao phay

Mã ký hiệu, cán dao, hình học đầu dao

và kiểu kẹp hạt dao. . . 6 - 9

Thông tin tổng quát về hạt dao

Mã ký hiệu, hình học hạt dao và cấp độ phủ . . . 10 - 18

Dao phay mặt

. . . 19 - 111

Dao phay bậc và phay rãnh

. . . 112 - 185

Dao phay xoắn ốc

. . . 186 - 238

Dao phay đĩa

. . . 239 - 308

Dao phay nhấn

. . . 309 - 327

Dao phay chép hình

. . . 328 - 382

Dao phay bước tiến cao

. . . 383 - 397

Minimaster® Plus

. . . 398 - 418

Minimaster

. . . 419 - 472

Các loại dao phay khác

. . . 473 - 497 Dao phay vát mép. . . t480 - 482 Dao phay khoét. . . 483 - 483 Dao phay rãnh T . . . 484 - 497

Combimaster®

. . . 498 - 510

Hạt dao

Hạt dao . . . 511 - 564 Hạt dao bằng g m kim . . . 565 Hạt dao có cấp độ phủ PCD . . . 566 - 569 Hạt dao có cấp độ phủ PCBN. . . 570 - 575 Các loại hạt dao khác . . . 576 - 584

Thông số gia công

PCBN . . . 585 - 586 PCD . . . 587 - 588 RPM t i đa . . . 589 Chìa vặn giới hạn mômen xoắn . . . 590 - 591 Phay nghiêng . . . 592 - 593 Phay nghiêng nội suy xoắn c . . . 594 - 595 Phay nhấn. . . 596 Cách tính chếđộ cắt. . . 597 - 600 Yêu cầu công suất . . . 601 Xử lý sự c . . . 602

SMG

. . . 603 - 621 Khả nĕng gia công . . . 622


(2)

Loại Trang Loại Trang

215.39/215.49 . . . 481

215.47 . . . 482

215.59-06 . . . 209

215.59-08,4 . . . 210

215.59-12 . . . 212

-

213 215.59-12.4 . . . 201-202, 205, 215-216 215.59-12.XK . . . 204

216,19 . . . 149

-

151 217.21 . . . 386

217.21-LP . . . 384

217.29-025 . . . 333

217.29-03 . . . 334

217.29-035 . . . 336

217.29-04 . . . 337

217.29-05 . . . 339

217.29-06 . . . 341

217.29-08 . . . 345

217.29-10 . . . 348

217.43-05A . . . 52

217.53-09 . . . 26

-

27 217.53-12-C5/C6. . . 34

217.69-06 . . . 117

-

118 217.69-06 - Phay xoắn c . . . 189

217.69-09 . . . 120

-

122 217.69-09 - Phay xoắn c . . . .190-191 217.69-10 . . . 124

,

126 217.69-12 . . . 127

-

128 217.69-12 - Phay xoắn c . . . 193-195-196 217.69-16 . . . 152

217.69-18 . . . 132

-

133 217.69-18 - Phay xoắn c . . . 198

217.70 . . . 81

217.79-06 . . . 313

217.79-09 . . . 314

217.79-12 . . . 319

217.79-16 . . . 318

217.79-XO12 . . . 316

217.96-04 . . . 138

217.96-08 . . . 140

-

141

,

144 217.97 . . . 362

217.97-12 . . . 360

217.99-09 . . . 145

217/220.24 . . . 351

217/220.69-18 - Phay xoắn c . . . 200

218.19 . . . 357

218.19-..HFA . . . 358

218,20 . . . 354

-

356 218.24 . . . 353

219.19 . . . 359

220,21 . . . 387

-

388 220.23-16 . . . 87

220.24 . . . 352

220.29-03 . . . 335

220.29-04 . . . 338

220.29-05 . . . 340

220.29-06 . . . 342

-

344 220.29-08 . . . 346

-

347 220.29-10 . . . 349

-

350 220.30-12C . . . 78

220.30-12ST . . . 69

-

70 220.42-05/A. . . 64

220.43-05 . . . 53

220.43-05/A. . . 54

220.43-05C . . . 55

220.43-05CG. . . 56

220.43-05CT . . . 57

220.43-07C . . . 48

220.43-07CG . . . 49

220.43-07CT . . . 50

220.43-07S . . . 58

220.43-07T. . . 51

220.43-07W . . . 47

220.44-15 . . . .71-73 220.44-15ST . . . .74

-

75 220.47 . . . 482

220.48-09 . . . .60-63 220.49 . . . 481

220.53-09. . . .28

-

29 220.53-09-AL . . . 33

220.53-09C . . . .30

-

32 220.53-12. . . .35

-

37 220.53-12C . . . .38

-

40 220.53-15. . . .41

-

43 220.53-15C . . . .44

-

46 220.59-08,4 . . . 211

220.59-12. . . 203

,

206

,

214 220.60-19CM . . . 85

220.60-19CMXZ. . . 86

220.66-12. . . .65

-

66 220.66-12CM . . . 67

220.66-12CMXZ. . . 68

220.68-T11C . . . 158

220.68-T16C . . . 159

220.69-06. . . 119

220.69-09. . . 123

220.69-09 - Phay xoắn c . . . 192

220.69-10. . . 125

220.69-12. . . .129

-

131 220.69-12 - Helical. . . 194

,

197 220.69-15.XH. . . .207

-

208 220.69-15H . . . 157

220.69-16. . . .153

-

154 220.69-18. . . 134

-

137

,

155 220.69-18 - Phay xoắn c . . . 199

220.70 . . . 82

220.70-09. . . 83

220.74-09. . . 84

220.79-12. . . 315

,

319

-

320 220.79-16. . . 318

220.79-XO12 . . . 317

220,88 . . . .79

-

80 220.90-26ABEX/C . . . 155-156 220.96-04. . . 139

220.96-08. . . .142

-

143 220.97 . . . 363

220.97-12. . . 361

220.99-09. . . .145

-

146 220.99-12. . . .147

-

148 220-30-12C . . . 77

235.15 . . . 217

335,10 . . . .251

-

252 335.18 . . . 263

,

265

,

267

-

270

,

272

-

284 335,19 . . . .255

-

259 335,29 . . . .271

-

274

B

BD 5820 . . . 507

5821 . . . 507

5822 . . . 507

BM 5820 . . . 509 BS


(3)

Loại Trang Loại Trang

M

c l

c ch

s

- D

ng c

BW

5820 . . . .508

5821 . . . .508

C

C.-391.5820 . . . .510

E

E3414 5820 . . . .504

5821 . . . .504

E3416 5820 . . . .504

E3476 5820 . . . .503

5821 . . . .503

E3478 5820 . . . .503

E9302 5820 . . . .501

E9303 5820 . . . .501

E9304 5820 . . . .501

5821 . . . .501

E9341 5820 . . . .502

E9342 5820 . . . .502

E9343 5820 . . . .502

M

MP10 . . . .403

MP16 . . . .405

R

R220.21 . . . 389

-

390 R220.21-LP . . . .385

R230.19 . . . .76

R335.10 . . . .252

R335.15 . . . .250

R395.19 . . . .484


(4)

Loại Trang Loại Trang

150.10 . . . 559

217.48-09 . . . 59

218.19 . . . 560

218.20 . . . 561

219.19 . . . 562

335.18 . . . 563

335.19 . . . 564

A

ABER2606 . . . 512

ABEX . . . 513

ACET1506 . . . 514

ACEX1506 . . . 514

ADKT1505 . . . 576

APEX1604 . . . 515

APFT1604 . . . 515

APHT - PCD20 . . . 567

APKT1604 . . . 515

APKX1604 . . . 516

APMT1003 . . . 576

APMX1604 . . . 516

C

CCMX0602 . . . 517

CCMX0603 . . . 517

CCMX0803 . . . 517

CCMX08T3 . . . 517

CCMX09T3 . . . 517

CCMX1204 . . . 517

COMX0601 . . . 517

H

HPMR/N1206 . . . 518

L

LNKT . . . 519

-

520 LNKW . . . 519

LNKW06/08 . . . 520

LPHW/LPHT . . . 521

M

MP10 . . . 406-408 MP12 . . . 409-411 MP16 . . . 412-414

O

ODMT05 . . . 524

OFEN - PCD20 . . . 566

OFEN0704 . . . 522

OFEN0704 - CBN . . . 574

OFER0704 . . . 522

OFET0704. . . 522

OFEW0704 . . . 522

OFEX - PCD20 . . . 566

OFEX05T3 . . . 523

OFMR0704 . . . 522

OFMT0704 . . . 522

ON..09 . . . 525

R

R230.19 . . . 526

R235.15 . . . 526

R335.15-13 . . . 527

R335.15-18 . . . 527

RD..06M0 . . . 529

RD..0803 . . . 529

RD..10T3 . . . 529

REHR1605 . . . 528

RNGN0603 - CBN . . . .570

-

571 RNGN0903 - CBN . . . .570

-

571 RNMN0603 - CBN . . . 571

RNMN0903 - CBN . . . 571

ROH.10/12. . . 530

RP..1204 . . . 531

RP..16/20 . . . 532

RPHT0803 . . . 578

RPHT10T3 . . . 578

S

SBAN1203 . . . 578

SBEX1204 . . . 578

SCET1206 . . . 533

SCEX1206 . . . 533

SEAN1203 . . . 534

SEAN1303 . . . 534

SEAN1504 . . . 534

SEAN1604 . . . 534

SEEN1203 - CBN . . . 573

SEEX09/12 . . . 575

SEEX09T3 . . . 537

SEEX1203 . . . 537

SEEX1203 - CBN . . . 573

SEEX1204 . . . 539

SEEX15 . . . 540

SEHN - PCD20 . . . 567

SEKN1203 . . . 535

SEKN1204 . . . 535

SEKN1504 . . . 535

SEKR1203 . . . 536

SEKR1303 . . . 536

SEKR1504 . . . 536

SEKR1604 . . . 536

SEMN2506 . . . 579

SEMN3107 . . . 579

SEMX09T3 . . . 538

SEMX1204 . . . 539

SEMX15 . . . 540

SENN1203 . . . 538

SNEN0903 - CBN . . . 573, 575 SNEX1203 - CBN . . . 572

SNHQ 2 lưỡi cắt . . . 542

SNHQ 4 lưỡi cắt . . . .543-546 SNKF1204 . . . 580

SNKN1204 . . . 580

SNMN0603 - CBN . . . 572

SNMN0903 - CBN . . . 572

SONX09T3 . . . 547

SONX1205 . . . 547

SONX1505 . . . 547

SPEN1906 . . . 548

SPEN2807 . . . 548

SPER1904 . . . 581

SPER1906 . . . 548

SPKN1203 . . . 581

SPKN1504 . . . 581

SPKR1203 . . . 581

SPKR1504 . . . 581

SPMT1004 . . . 549, 577 SPMX0602 . . . 549, 577 SPMX0703 . . . 549, 577 SPMX0903 . . . 549, 577 SPMX12T3 . . . 549, 577 SPMX1504 . . . 549, 577

T

TNGN1604 - CBN . . . 574


(5)

Loại Trang Loại Trang

M

c l

c ch

s

- H

t dao

TPKN1603 . . . .582

TPKN2204 . . . .582

TPKR1603 . . . .582

TPKR2204 . . . .582

TPUN1603 . . . .582

TPUN2204 . . . .582

V

VPGX . . . .550

X

XCHX - PCD20. . . .568

XCKX13T3 . . . .583

XCMX0502. . . .551

XCMX13T3. . . .583

XNEX04/08. . . .552

XOEX0602 . . . .553

XOEX0903 . . . .554

XOEX1204 . . . .556

XOMX0602. . . .553

XOMX0903. . . .554

XOMX10T3. . . .555

XOMX10T3. . . .556

XOMX1806. . . .557


(6)

Mã ký hiệu

Dao phay

Trong lĩnh vực phay Seco sử dụng hệ th ng ký hiệu riêng biệt cho sản phẩm - không có sẵn hệ th ng chuẩn ISO cho các loại đầu dao. Xem ví dụ bên dưới

Mã dao phay m

t 217/220.53

217 = Với cán 220 = Lắp với đầu cặp dao

Đư ng kính dao S rĕng

hiệu quả (Zc)

Chuyển động quay hướng phải

Hệ th ng dao A = Lỗ cấp tưới nguội trong

W = Khóa hạt dao bằng nêm G = Kiểu bước thô dùng cho

máy công suất thấp T = Kiểu bước khít dùng cho

bước tiến cao trong máy công suất lớn C = Với cassette điều chỉnh được Kích cỡ

hạt dao

Lưu ý rằng các phần của mã ký hiệu có thể thay đ i tùy theo hệ th ng dao khác nhau.Các mã ký hiệu riêng được thể hiện trong phần hướng dẫn chọn đầu dao.

Đườ

ng kính m

t sau cho

lo

i dao có g

n

đầ

u c

p dao

Lỗ lắp đầu cặp dao

mm Đườ

ng kính của

mặt sau

16 35

22 47

27*** 62

32 77

40 90

60* 130

60** 225

* Đ i với đư ng kính dao 160-250 mm đư ng kính mặt sau = 130 mm. ** Đi với đư ng kính dao 315–500 mm đư ng kính mặt sau = 225 mm. *** Đi với dao 220.69-0063-12 và -18 đư ng kính mặt sau = 52 mm.


(7)

Cán dao

Cán dao

* Weldon là nhãn hiệu thương mại đã được đĕng ký.

Loại 0 - Cán trụ Loại 2 - Côn Morse ISO 296

Ví dụ: R217.69-2525.0-12-3AN

Ví dụ: R217.69-03025-16 thay thế R217.69-0325.2-09

Côn Morse No. 3

Loại 3 - Weldon® Đầu cặp dụng cụ theo chuẩn

ISO 5414 DIN 1835

Loại 3S – Seco/Weldon® Đầu cặp dụng cụ theo chuẩn

ISO 5414 DIN 1835

Ví dụ: R217.69-2525.3-09A Ví dụ: R217.69-2532.3S-12-4AN

Loại 3P – Weldon®/bayonet Dùng cho đầu cặp Weldon

hoặc ng kẹp đàn h i có đế ngạnh.

Loại VDI 2814 Loại ISO-297/DIN 2080

Ví dụ: R218.20-2.0050.3P-70.120 Ví dụ: R215.59-50.080.077-12.4

Loại CV ISO 7388

DIN 69871 Form A ANSI-B5.50 JIS B6339

Loại MAS BT

Ví dụ: R215.59-CV500500.072-12.3K Ví dụ: R215.59-BT50.050.059-12.4A

Loại Seco-Capto Loại HSK


(8)

Hình học dao

 = Góc lưỡi cắt chính

 = Góc cắt

 = Góc nghiêng hướng trục

ƒ = Góc nghiêng hướng kính

Góc lưỡi cắt dụng cụ

Góc nghiêng hướng trục Góc nghiêng hướng kính

Ví dụ về các bước khác nhau

R220.53-8160-12-10C R220.53-8160-12-7C R220.53-8160-12-14C Đư ng kính dao = 160mm

S hạt dao = 10 Dao bước thư ng

Đư ng kính dao = 160mm S hạt dao = 7

Dao bước thô dùng cho máy công suất thấp

Đư ng kính dao = 160mm S hạt dao = 14 Dao bước khít dùng cho bước tiến cao trong máy công suất lớn

ƒ


(9)

H

th

ng k

p h

t dao

Hệ th ng kẹp hạt dao

Kẹp bằng vít -S

Hạt dao được kẹp bằng một vít có độ nghiêng để giữ hạt dao tại vị trí đế tựa của nó.

Kẹp bằng nêm

Hạt dao được giữ tại ví trí bằng một miếng nêm và một vít kẹp hạt dao lên đế tựa.

(Ví dụ cho thấy đầu dao phay có các cassette).

Kẹp khóa tâm

Hạt dao được định vị bằng một lỗ tâm, bằng một vít kẹp hạt dao chắc chắn vào đáy và thành của đế tựa.

Kẹp bằng tác động kiểu lò xo

Hạt dao được định vị bằng cách kẹp/tác động kiểu lò xo vào một đế tựa hạt dao c định

Kẹp Minimaster

Hạt dao được kẹp vào vị trí bằng một vít kẹp hình ngón tay kéo hạt dao vào một lỗ côn

Kẹp Minimaster Plus

Hạt dao được kẹp vào vị trí bằng ren và


(10)

H

t dao-Dãy h

mét, Trích t

ISO 1832—1991

Mã ký hiệu

Kích thước tham khảo s đo trên lý thuyết. Kích thước và dung sai danh nghĩa trên hạt dao

của Seco có thể khác so với bảng tra cứu bên dưới. Dung sai thật cho mỗi loại hạt dao được thể hiện phần hạt dao trong catalogue.

1. Hình dạng

A B C

D E H

K L M

O P R S

T V W

2. Góc sau hạt dao

A B C

D E F

G N P

0 = Đặc biệt

3. Dung sai

Cấp dung sai

Dung sai +/- mm Cho d, kích thước theo mm

3,17

5*

4,76 6,35 9,52

5

12,7 15,8

75

19,0

5

25,4 31,7

5

38,1

*

m s d

A 0,005 0,025 0,025          

E 0,025 0,025 0,025          

F 0,005 0,025 0,013          

G 0,025 0,13 0,025          

H 0,013 0,025 0,013          

J

0,005 0,025 0,05    

0,005 0,025 0,08 

0,005 0,025 0,10  

0,005 0,025 0,13 

0,005 0,025 0,15  

K

0,013 0,025 0,05    

0,013 0,025 0,08 

0,013 0,025 0,10  

0,013 0,025 0,13 

0,013 0,025 0,15  

M

0,08 0,13 0,05    

0,13 0,13 0,08 

0,15 0,13 0,10  

0,18 0,13 0,13 

0,20 0,13 0,15  

U

0,13 0,13 0,08    

0,20 0,13 0,13 

0,27 0,13 0,18  

0,38 0,13 0,25   


(11)

Mã ký hi

u

H

t dao

4. Loại

A F

G M

N Q

R T

U W

X = Đặc biệt

6. Độ dày

01 = 1,59 mm T1 = 1,98 mm 02 = 2,38 mm 03 = 3,18 mm T3 = 3,97 mm

04 = 4,76 mm 05 = 5,56 mm 06 = 6,35 mm 07 = 7,94 mm 08 = 8,00 mm 09 = 9,52 mm

8. Ký hiệu lưỡi cắt

F E

T S

Thông tin không bắt buộc

5. Chiều dài lưỡi cắt

A, B, K C, D, E, M, V H, O, P

L R S

T W

7. Hạt dao với mặt vát góc/bán kính đỉnh

Ký tự 1

A = 45 D = 60 E = 75 F = 85 P = 90 Z = Đặc biệt

Ký tự 2 A = 3 B = 5 C = 7 D = 15 E = 20 Z = Đặc biệt

F = 25 G = 30 N = 0 P = 11

Bán kính đỉnh

M0* = hạt dao tròn 00 = sắc 01 = 0,1 mm 02 = 0,2 mm 04 = 0,4 mm 08 = 0,8 mm 12 = 1,2 mm v.v *Hệ mét

9. Hướng cắt

R

Quay phải L

Quay trái N

giữa (Quay R và L)

10. Ký hiệu trong

Điều kiện gia công E = Dễ M = Vừa D = Khó


(12)

Hình học hạt dao

H

th

ng ký hi

u

Hệ th ng ký hiệu của Seco áp dụng cho hạt dao phay được phát triển để cung cấp cho ngư i sử dụng hướng dẫn t t hơn về các lĩnh vực ứng dụng đ i với các hình học hạt dao

Điều kiện gia công dễ, lưỡi cắt hạt dao bén.

Tĕng tỉ lệđộ dày phoi/bước tiến

Ví dụ hình học hạt dao khác nhau cho một loại hạt dao riêng biệt

..AFTN-D20 Lưỡi cắt âm và rất được bảo vệ

..AFTN-MD18 Lưỡi cắt âm và được bảo vệ

..AFTN-M14 Lưỡi cắt dương và được bảo vệ

..AFTN-ME11 Lưỡi cắt rất dương và được bảo vệ

..AFN-M10 Lưỡi cắt dương và bén

..AFN-E08 Lưỡi cắt rất dương và rất bén

Điều kiện gia công khó, lưỡi cắt hạt dao kh e.


(13)

C

p

độ

ph

h

t dao

Cấp độ phủ hạt dao

C

p

độ

ph

Cacbit thiêu kết là hợp kim vonfam cacbua (WC) và côban (Co). Cacbit lập phương như cacbit tantan (TaC), cacbit titan(TiC) và cacbit columbi (NbC) cũng có thểđược thêm vào. Cacbit vonfam là thành phần chính cung cấp sự cứng vững. Côban là pha kết dính cung cấp độ dai. Cacbit kh i được thêm vào để tác động các đặc tính nhưđộ cứng nóng, tính chịu biến dạng và chịu mòn hóa học.

Loại cấp độ phủ tiên tiến nhất được phủ bằng công nghệ CVD (Kết tủa hóa học từ pha hơi) hoặc PVD (Kết tủa vật lý từ pha hơi) Lớp phủ này tĕng tính chịu mòn cho cấp độ phủ.

Với những lớp cacbua titan (TiC), nitric titan (TiN), nitơ cacbon titan (Ti(C,N)) và ôxit nhôm (Al2O3) có thểđượctạo ra từ công nghệ CVD. Các cấp

độđược phủ CVD thích hợp chịu mòn khi đòi h i các ứng dụng có bước tiến cao và t c độ cắt từ vừa đến cao.

Các loại vật liệu phủ ph biến được tạo ra từ công nghệ PVD là cacbua titan (TiN), nitơ cacbon titan (Ti(C,N)) và nitơ nhôm titan ((Ti, AL)N). Các loại cấp độđược phủ PVD được khuyên dùng cho các ứng dụng có bước tiến thấp đòi h i độ dẻo lưỡi cao. Các loại cấp độđược phủ PVD thích hợp cho các ứng dụng có t c độ cắt từ thấp đến vừa.

* Không phủ *


(14)

Các c

p

độ

ph

c

ơ

b

n

MK1500 Cấp độđược phủ CVD dựa trên lớp phủ Duratomic TM. Cp độ ph cho phay gang

và gang cầu, có hoặc không có tưới nguội. Ti (C, N) – Al2O3

MP2500 Cấp độđược phủ CVD dựa trên lớp phủ Duratomic TM. Cp độ ph cơ bn dùng để phay thép và

thép không gỉ dễ/vừa khó gia công, dùng hoặc không dùng dung dịch làm nguội. Ti (C, N) – Al2O3

F40M Cấp độđược phủ PVD dùng cho phay tinh đến thô trung bình. Sự lựa chọn đầu tiên cho phay với bước tiến nh và/hoặc t c độ cắt thấp. Rất t t cho phay khi có nguy cơ rung động và khi dùng tưới nguội.

Khuyên dùng cho gia công siêu hợp kim. (Ti, Al) N – TiN

Các c

p

độ

đượ

c ph

v

i công ngh

CVD b

sung

MP1500 Cấp độ phủ dùng cho phay bán thô trong điều kiện n định có t c độ cắt cao và gia công thép tôi. Cấp độ phủ

rất t t cho gia công thô gang xám và gang cầu. Ti (C, N) – Al2O3

T350M Cấp độđược phủ CVD là lựa chọn cơ bản cho thép không gỉ khó và là loại thay thế trong

các nguyên công khó trên thép. Ti (C, N) – Al2O3

MK3000 Cấp độ phủ t i ưu trên thép từ mềm đến cứng vừa dưới điều kiện n định, có hoặc không có tưới nguội.

Ti (C, N) – Al2O3

MS2500 Cấp độ phủ t i ưu cho các vật liệu siêu hợp kim, cũng thích hợp cho phay thô thép dụng cụ.

Ti (C, N) – Al2O3

MM4500 Cấp độ phủ cực dẻo dùng cho thép không gỉ kép. Cũng có thểđược dùng cho phạm vi rộng các vật liệu

khi các điều kiện cắt không n định.

Các c

p

độ

đượ

c ph

v

i công ngh

PVD

MH1000 Cấp độ phủ cực kỳ cứng dùng cho phay thép cứng nhưng cũng thích hợp cho

các nguyên công tinh trên gang. (Ti;Al)N

MK2000 Cấp độ phủ b sung cho các nguyên công khó phay bậc và phay rãnh gang

và gang cầu. (Ti; Al)N

MP3000 Cấp độ phủ t i ưu chịu mòn cao dùng cho phay thép.

(Ti, Al) N

F15M Cấp độ phủ cứng và chịu mòn dùng cho nhôm và hợp kim màu.

Cấp độ phủ tuyệt v i, kết hợp lưỡi cắt được bảo vệ, thích hợp cho gia công thép tôi t c độ cao. (Ti, Al) N – TiN

F25M Cấp độ phủ dẻo dùng cho phay thô thép dụng cụ. (Ti, Al) N – TiN

F30M Cấp độ phủ cơ bản dùng cho các hạt dao Minimaster và hạt dao phay ren. Cũng thích hợp cho phay thép không gỉ, thép tôi và siêu hợp kim. (Ti, Al) N – TiN

T60M Cấp độ phủ dẻo dùng cho hạt dao Minimaster. Thích hợp cho phay thép mềm đến cứng vừa. (Ti, Al) N – TiN


(15)

C

p

độ

ph

h

t dao

Các c

p

độ

không ph

HX Cấp độ phủ chịu mòn dùng cho gang và hợp kim màu.

H15 Cấp độ phủ cứng, chịu mòn dùng cho phay nhôm.

H25 Cấp độ phủ cacbit hạt cực nh dẻo dùng cho phay siêu hợp kim và nhôm.

G

m kim

C15M Cấp độ phủ g m kim dùng cho phay tinh đến bán thô với t c độ cắt cao và phay tinh thép không gỉ austenit. Sự lựa chọn đầu tiên cho yêu cầu cao vềđộ bóng bề mặt.

Diamond (PCD)

PCD05

Cấp độ phủ này có kích cỡ hạt trung bình 1 micron cấu trúc đ ng nhất, thiêu kết t t.

PCD20

PCD20 là cấp độ phủđược chọn đầu tiên cho mục đích t ng hợp. Có kích cỡ hạt 10 micron.

PCD30

Khi gia công phôi có bề mặt rất nhám, cấp độ phủ thô có kích cỡ hạt 25 micron này sẽ tạo nên sự khác biệt.

PCD30M

Cấp độ phủđa hệ (kết hợp độc đáo giữa kích cỡ hạt 2 và 30 micron) này cho phép độ n định nhiệt khi bạn phải gia công loại vật liệu kết hợp như hợp kim nhôm và gang xám.


(16)

C

p

độ

ph

h

t dao

CBN060K

Nguyên kh i, đỉnh hàn (một hoặc hai mặt)

Lựa chọn đầu tiên cho vết cắt có va đập liên tục đến va đập vừa trên thép tôi (ap <0,5 mm).

Lớp phủ PVD mới (Ti,Si,Al)N được phát triển cho gia công t c độ cao.

Chất kết dính siêu hợp kim độc đáo cao.

CBN10

Đỉnh hàn kín (một mặt) hoặc có lớp thiêu kết

Lựa chọn đầu tiên cho gia công có va đập từ liên tục nhẹđến va đập mức trung bình trên thép tôi

(ap <0,5 mm).

CBN100

Hạt dao nguyên kh i

Lựa chọn đầu tiên cho gia công có va đập từ liên tục nhẹđến va đập mức trung bình trên thép tôi

(ap <0,5 mm).

CBN150

Đỉnh hàn kín (một mặt) hoặc có lớp thiêu kết

Lý tư ng cho yêu cầu bề mặt cao.

Mềm hơn nhưng chịu mòn kém hơn một ít thay cho CBN10 và CBN100.


(17)

C

p

độ

ph

h

t dao

C

p

độ

ph

h

t dao

CBN160C

Đỉnh hàn kín (một mặt) hoặc có lớp thiêu kết

Cho gia công có va đập mạnh trên thép tôi (ap<0,5 mm).

Lớp phủ PVD (Ti,Si)N được phát triển cho gia công t c độ cao.

CBN170

Nguyên kh i và đỉnh hàn kín (hai mặt)

Cho gia công liên tục t c độ cao trên siêu hợp kim có nền Niken (ap <0,5 mm).

Chất kết dính được tĕng cư ng bằng sợi độc đáo mới.

CBN200

Nguyên kh i, đỉnh hàn kín (một mặt) hoặc có lớp thiêu kết

Cho gia công bán thô trên thép tôi (ap = 0,5–1,0 mm).

Cho gia công tinh và thô trên gang peclit và gang trắng/đã tôi.

Cho gia công tinh sắt thiêu kết.

Cho gia công thô và tinh kim loại bột (sắt).

CBN300 CBN300P

Hạt dao nguyên kh i

Cho gia công thô thép tôi.

Cho gia công tinh và thô thép mangan.

Cho gia công tinh và thô trên gang peclit và gang trắng và đã tôi.

Được phủ (PVD) (Ti,Al)N + TiN

Tu i thọ dao bằng hoặc cải thiện.


(18)

C

p

độ

ph

h

t dao

CBN400C

Hạt dao nguyên kh i

Cấp độ phủ CBN hàm lượng hạt mịn cao, cho gia công gang xám peclit.

Lớp phủ PVD (Ti, Si) mới.

CBN500

Hạt dao nguyên kh i

Dẻo hơn CBN300 giúp giảm mẻ và bong tróc lưỡi trên vật liệu phôi khó gia công.

Cho gia công thô thép tôi.

Cho gia công tinh và thô thép mangan.


(19)

Phay m

t

Phay mặt

Mã ký hi

u

Lưu ý rằng các phần của mã có thể thay đ i tùy theo hệ th ng dao khác nhau

217 = Với cán

220 = Lắp với đầu cặp dao Đư

ng kính dao S rĕng

hiệu quả (Zc)

Quay hướng phải

Hệ th ng dao A = L phun dung dch làm ngui trong

W = Khóa hạt dao bằng nêm G = Kiểu bước thô dùng cho

máy công suất thấp T = Kiểu bước khít dùng cho

bước tiến cao trong máy công suất lớn C = Các cassette điều chỉnh được Kích cỡ hạt dao

Ki

u nguyên công

1 2 3 4 5 6

Phay nhấn Phay nghiêng

Phay nghiêng

nội suy

xoắn ốc

Khoan Phần nhô radài không Điều kin địnnh

L

a ch

n

đầ

u tiên cho m

c

đ

ích t

ng quát, chi

u sâu c

t nh

Quattromill-09 217/220.53-09

Kiểu nguyên công

2 5 6

Phạm vi đư ng kính Ø 20-500 mm, Xem trang 26 - 33

Dao phay mặt gia công nhẹ mục đích t ng hợp dùng cho sản xuất hỗn hợp trên tất cả vật liệu.

Đế tựa c định, và các cassette bước thư ng và khít

Loại hạt dao SEEX09T3, SEMX09T3

Kích cỡ hạt dao 09 mm

ap t i đa 4,5 mm

L

a ch

n

đầ

u tiên cho m

c

đ

ích t

ng quát

Quattromill-12 217/220.53-12

Kiểu nguyên công

2 5 6

Phạm vi đư ng kính Ø 40-500 mm, Xem trang 34-40

Dao phay mặt cắt nhẹ mục

đích t ng hợp dùng cho sản xuất hỗn hợp trên tất cả vật liệu.

Đế tựa c định và các cassette bước thư ng, thô và khít

Loại hạt dao SEEX1204, SEMX1204

Kích cỡ hạt dao 12 mm


(20)

L

a ch

n

đầ

u tiên cho m

c

đ

ích t

ng quát

Quattromill-15 220.53-15

Kiểu nguyên công

2 5 6

Phạm vi đư ng kính Ø 63-500 mm, Xem trang 41 - 46

Dao phay mặt cắt nhẹ mục đích t ng hợp dùng cho sản xuất hỗn hợp trên tất cả vật liệu.

Đế tựa c định và các cassette, bước thư ng, thô và khít

Loại hạt dao SEEX1505, SEMX1505

Kích cỡ hạt dao 15 mm

ap t i đa 7,5 mm

L

a ch

n

đầ

u tiên, gi

i pháp dao

đ

a n

ă

ng

Octomill-07 220.43-07

Kiểu nguyên công

1 2 3

Phạm vi đư ng kính Ø 50-500 mm, Xem trang 47 - 50

Dao phay mặt đa nĕng có thể dùng cho nhiều kiểu nguyên công, trên tất cả vật liệu.

Đế tựa c định và các cassette, bước thư ng, thô và khít

Loại hạt dao OFE 070405

Kích cỡ hạt dao 07 mm

ap t i đa 5 mm

L

a ch

n

đầ

u tiên, gi

i pháp dao

đ

a n

ă

ng

Octomill-05 220.43-05

Kiểu nguyên công

1 2 3

Phạm vi đư ng kính Ø 24-500 mm, Xem trang 53 - 57

Dao phay mặt đa nĕng có thể dùng cho nhiều kiểu nguyên công, trên tất cả vật liệu.

Đế tựa c định và các cassette, bước thư ng, thô và khít

Loại hạt dao OFEX 05T305

Kích cỡ hạt dao 05 mm

ap t i đa 3,5 mm

L

a ch

n

đầ

u tiên, gi

i pháp dao

đ

a n

ă

ng

Octomill-07S 220.43-07S

Kiểu nguyên công

1 2 3

Phạm vi đư ng kính Ø 51-125 mm, Xem trang 58

Dao đa nĕng có thể dùng cho cả nguyên công phay mặt và phay bậc, trên tất cả vật liệu.

Đế tựa c định và bước thư ng.

Loại hạt dao OF.T/W 070405

Kích cỡ hạt dao 07 mm

ap t i đa 5 mm

L

a ch

n

đầ

u tiên cho gang

Double Octomill 220.48-09

Kiểu nguyên công

5 6

Phạm vi đư ng kính Ø 80-315 mm, Xem trang 59 - 63

Dao phay mặt cho chiều sâu cắt lên đến 6 mm đi với vật liệu gang.

Đế tựa c định, bước khít và siêu khít

Seco-Capto™

Loại hạt dao ON..09..

Kích cỡ hạt dao 09 mm

ap t i đa 6 mm

L

a ch

n

đầ

u tiên cho chi

u sâu c

t l

n

Hexamill-12CM 220.66-12

Phạm vi đư ng kính Ø 63-250 mm, Xem trang 65 - 68

Dao phay mặt cho chiều sâu cắt lên đến 8 mm cho sản xuất hỗn hợp trên tất cả vật liệu.

Đế tựa c định và các cassette, bước thư ng, thô và khít.

Loại hạt dao HPM_1206ZE..

Kích cỡ hạt dao 12 mm


(21)

Phay m

t

L

a ch

n

đầ

u tiên cho phay tinh trên gang

220.30-12ST 220.30 C

Phạm vi đư ng kính Ø 80-355 mm,

Xem trang 69 - 70 và 77 - 78.

Dao phay mặt cho gia công tinh trên gang và các vật liệu khác.

Đế tựa điều chỉnh được, gá lắp

đầu cặp dao hoặc CAP, bước siêu khít

Loại hạt dao SEEX1203AFTN

Kích cỡ hạt dao 12 mm

ap t i đa 1 mm

L

a ch

n

đầ

u tiên cho phay thô trên gang

220.44-15

Phạm vi đư ng kính Ø 80-500 mm, Xem trang 71 - 75

Dao phay mặt cho gia công thô các vật liệu gang.

Đế tựa điều chỉnh được hoặc c

định, kiểu gá lắpđầu cặp dao hoặc CAP,bước khít và siêu khít.

Loại hạt dao SNHF1504.

Kích cỡ hạt dao 15 mm.

ap t i đa 7 mm.

Gi

i pháp kinh t

ế

220.88-15M

Phạm vi đư ng kính Ø 63-160 mm, Xem trang 79 - 80

Dao phay mặt cho gia công thô các vật liệu gang.

Đế tựa c định, Kiểu gá lắp đầu cặp dao hoặc CAP, bước khít và siêu khít.

Loại hạt dao SNH.15

Kích cỡ hạt dao 15 mm

ap t i đa 12 mm

Gi

i pháp kinh t

ế

Octomill-07T 220.43-07T

Phạm vi đư ng kính Ø 63-125 mm, Xem trang 51

Dao phay mặt có tám lưỡi cắt chủ yếu dùng cho tất cả vật liệu gang.

Đế tựa điều chỉnh được,

bước siêu khít

Các loại hạt dao OFE_070405

Kích cỡ hạt dao 07 mm

ap t i đa 5 mm

Gi

i pháp kinh t

ế

, s

n xu

t hàng lo

t

217/220.70-06/09

Phạm vi đư ng kính Ø 20-63 (kích cỡ 06) Ø 63-200 mm (kích cỡ 09), Xem trang 81 - 83

Dao phay mặt cho gia công thô với t c độ cao trên vật liệu gang.

Đế tựa c định (kích cỡ 06) hoặc

đế tựa điều chỉnh được (kích cỡ 09), bước thư ng

Loại hạt dao RN..060300 hoặc RN..09/ SNEX12

Kích cỡ hạt dao 06 hoặc 09 mm

ap t i đa 3 hoặc 4,5 mm

Gi

i pháp kinh t

ế

, s

n xu

t hàng lo

t

220.74-09

Phạm vi đư ng kính Ø 63-200 mm, Xem trang 84

Dao phay mặt cho gia công tinh và thô với t c độ cao trên vật liệu gang.

Đế tựa điều chỉnh được,

bước thư ng.

Loại hạt dao SN..09/SNEX12.

Kích cỡ hạt dao 09 mm


(22)

Dao phay mặt b sung

220.60-19CM 220.23-16 Powerocto 220.42

k = 60 Trang 85 Trang 87 k = 42 Trang 64

Ø 63 – 315 mm Cho chiều sâu cắt lớn

ap t i đa 12 mm Loại hạt dao SP..19

Ø 50 – 100 mm Cho gia công vật liệu cứng

- đế tựa c định ap t i đa 8 mm Loại hạt dao REHR16

Ø 40 – 100 mm T i ưu cho lĩnh vực nĕng lượng

và hàng không ap t i đa 3,5 mm Loại hạt dao ODMT05

230.19

Trang 76

 30 – 100

Dao phay mặt dùng cho phay tinh trên tất cả vật liệu

Đế tựa c định ap t i đa 2,6-3,1 Hạt dao loại SNHQ


(23)

Phay m

t

Phay mặt

Ch

n dao, h

t dao và ch

ế

độ

c

t

1 Chọn dao

Xem những trang trước để chọn dao thích hợp.

2 Chọn đường kính dao

Đư ng kính dao lý tư ng cho một qui trình cắt mong mu n là 1,25 x chiều rộng phôi. (Xem hình 1.)

Tìm những trang thể hiện dao đã chọn và chọn một

đư ng kính thích hợp trong bảng chi tiết dụng cụ.

3 Chọn hạt dao.

Sử dụng bảng tra cứu từ trang 603 để xác định xem vật liệu phôi thuộc một nhóm vật liệu của Seco.

Sử dụng bảng chọn hạt dao để chọn hạt dao thích hợp.

Sử dụng bảng chi tiết dụng cụđể tìm ra s lượng hạt dao cần dùng.

4 Chọn chếđộ cắt

Chiều sâu cắt t i đa khuyên dùng được thể hiện trong bảng chi tiết dụng cụ. (Xem hình 2.)

Các khuyến nghị về bước tiến t i thiểu và t i đa cho mỗi rĕng nằm trong bảng chọn hạt dao.

Chọn một giá trị giữa cho các nguyên công thư ng.

Bước tiến mỗi vòng quay phải nh hơn chiều rộng mặt phẳng wiper của hạt dao đã chọn nếu mu n đạt

độ bóng bề mặt t t. (Chiều rộng mặt phẳng wiper có thể tìm trong bảng kích cỡ hạt dao.)

Nếu bước tiến mỗi vòng quay lớn hơn chiều rộng mặt phẳng wiper của hạt dao đã chọn, thì có thể dùng một hoặc nhiều hạt dao wiper đặc trưng đểđạt độ bóng bề mặt t t.

Các khuyến nghị về t c độ cắt được thể hiện trong bảng chếđộ cắt.

Vì lý do an toàn không nên vượt quá s vòng/phút t i đa, thể hiện mỗi trang sản phẩm.

Công thức tính chếđộ cắt trên trang 597.

5 Yêu cầu công suất

Xem trang 601 để tính yêu cầu công suất

6 Molykote 1000 được khuyên dùng cho vít khóa hạt dao. Mã sản phẩm MOLYKOTE 1000-50G.

Hình 1


(24)

(25)

(26)

Dao phay mặt

Ph

ki

n thay th

ế

Mã sản phẩm

Kích thước theo mm

Kiểu gá lắp Dc Dc2 dmm l2 lp lc ap

R217.53 -2020.3S-09-2A 20 30 20 90 40 50 4,5 2 0,2 Seco/Weldon 25100 SE..09T3

-2025.3S-09-3A 25 35 20 90 40 50 4,5 3 0,3 Seco/Weldon 22400 SE..09T3

-2032.3S-09-4A 32 42 20 90 40 50 4,5 4 0,4 Seco/Weldon 19800 SE..09T3

Cho dao

Vít khóa Chìa vặn *

R217.53-.. C03008-T09P T09P-3

Quattromill

®

217.53-09

Các khuyến nghị chọn hạt dao và chếđộ cắt, xem trang 88 - 89.

Để biết toàn bộ chi tiết các hạt dao, xem trang 537 - 538. Các góc dụng cụ:o = +10

p = +20

f = -7 – -5

Vui lòng kiểm tra tính hiệu lực của danh sách hàng tồn kho và giá hiện tại. * Giá trị mômen xoắn 2,0 Chìa vặn giới hạn mômen xoắn, xem trang 590.


(27)

Dao phay m

t

Ph

ki

n thay th

ế

Mã sản phẩm

Kích thước theo mm

Kiểu gá lắp Dc Dc2 D5m l1 ap

C5-R217.53 -040-09-4A 40 50 50 55 4,5 4 0,7 17700 Seco-Capto C5 SE..09T3

-050-09-5A 50 60 50 55 4,5 5 0,8 15800 Seco-Capto C5 SE..09T3

-063-09-6A 63 73 50 55 4,5 6 1,0 14100 Seco-Capto C5 SE..09T3

-080-09-6A 80 90 50 55 4,5 6 1,2 12500 Seco-Capto C5 SE..09T3

Cho dao

Vít khóa Chìa khóa *

R217.53 C03008-T09P T09P-3

Quattromill

®

217.53-09-C5

Các khuyến nghị chọn hạt dao và chếđộ cắt, xem trang 88 - 89.

Để biết toàn bộ chi tiết các hạt dao, xem trang 537 - 538. Các góc dụng cụ:o = +10

p = +20

f = - 5

Vui lòng kiểm tra tính hiệu lực của danh sách hàng tồn kho và giá hiện tại. * Các giá trị mômen xoắn 2,0 Nm. Chìa vặn giới hạn mômen xoắn, xem trang 590.


(28)

Ph

ki

n thay th

ế

Kích th

ướ

c gá l

p

Bước Mã sản phẩm

Kích thước theo mm

Dc Dc2 l1 ap

Thường

R220.53 -0032-09-4A 32 42 40 4,5 4 0,2 19800 SE..09T3

-0040-09-4A 40 50 40 4,5 4 0,4 17700 SE..09T3

-0050-09-5A 50 60 40 4,5 5 0,4 15800 SE..09T3

-0063-09-6A 63 73 40 4,5 6 0,6 14100 SE..09T3

-0080-09-6A 80 90 50 4,5 6 1,2 12500 SE..09T3

-0100-09-7A 100 110 50 4,5 7 1,8 11200 SE..09T3

Cho dao

Vít khóa Chìa khóa * Vít kẹp đầu cặp dao

R220.53-0032 C03008-T09P T09P-3 220.17-690

R220.53-0040–0063 C03008-T09P T09P-3 220.17-696

R220.53-0080–0100 C03008-T09P T09P-3 –

Cho dao

Kích thước theo mm

Cho

đầu cặp dao

dmm D5m Bkw c

R220.53-0032 16 35 8,4 5,6 16

R220.53-0040–0063 22 47 10,4 6,3 22

R220.53-0080 27 62 12,4 7 27

R220.53-0100 32 77 14,4 8 32

Quattromill

®

220.53-09

Các khuyến nghị chọn hạt dao và chếđộ cắt, xem trang 88 - 89.

Để biết toàn bộ chi tiết các hạt dao, xem trang 537 - 538. Các góc dụng cụ:o = +10

p = +20

f = - 5

* Giá trị mômen xoắn 2,0 Nm. Chìa vặn giới hạn mômen xoắn, xem trang 590.


(29)

Dao phay m

t

Ph

ki

n thay th

ế

Kích th

ướ

c gá l

p

Bước Mã sản phẩm

Kích thước theo mm

Dc Dc2 l1 ap

Khít

R220.53 -0040-09-5A 40 50 40 4,5 5 0,4 17700 SE..09T3

-0050-09-6A 50 60 40 4,5 6 0,4 15800 SE..09T3

-0063-09-7A 63 73 40 4,5 7 0,6 14100 SE..09T3

-0080-09-8A 80 90 50 4,5 8 1,2 12500 SE..09T3

-0100-09-10A 100 110 50 4,5 10 1,8 11200 SE..09T3

Cho dao

Vít khóa Chìa vặn* Vít kẹp đầu cặp dao

R220.53-0040–0063 C03008-T09P T09P-3 220.17-696

R220.53-0080–0100 C03008-T09P T09P-3 –

Cho dao

Kích thước theo mm

Cho

đầu cặp dao

dmm D5m Bkw c

R220.53-0040–0063 22 42 10,4 6,3 22

R220.53-0080 27 62 12,4 7 27

R220.53-0100 32 77 14,4 8 32

Quattromill

®

220.53-09

Các khuyến nghị chọn hạt dao và chếđộ cắt, xem trang 88 - 89.

Để biết toàn bộ chi tiết các hạt dao, xem trang 537 - 538. Các góc dụng cụ:o = +10 p = +20

f = - 5

* Giá trị mômen xoắn 2,0 Nm. Chìa vặn giới hạn mômen xoắn, xem trang 590.


(30)

Ph

ki

n thay th

ế

Kích th

ướ

c gá l

p

Bước Mã sản phẩm

Kích thước theo mm

Dc Dc2 l1 ap

Thường

R220.53 -0080-09-5C 80 90 50 4,5 5 1,7 7400 SE..09T3

-0100-09-6C 100 110 50 4,5 6 2,6 6600 SE..09T3

-0125-09-8C 125 135 63 4,5 8 4,2 5900 SE..09T3

-8160-09-10C 160 170 63 4,5 10 6,6 5200 SE..09T3

-8200-09-12C 200 210 63 4,5 12 9,6 4700 SE..09T3

-8250-09-16C 250 260 63 4,5 16 17,3 4200 SE..09T3

8315-09-0,18 315 325 80 4,5 18 32,8 3700 SE..09T3

Cho dao

Cassette Vít Cassette Vít khóa Chìa khóa * Calip điều chỉnh

R220.53-.. SE09AR-53 FS96018 C03007-T09P T09P-3 AU1114T-T15P

Cho dao

Kích thước theo mm

Cho

đầu cặp dao

Cho

đầu trục chính dmm D5m Bkw c dhc1 dhc2

R220.53-0080 27 62 12,4 7 – – 27 –

R220.53-0100 32 77 14,4 8 – – 32 –

R220.53-0125 40 90 16,4 9 – – 40 –

R220.53-8160 40 90 16,4 9 66,7 – 40 ISO40

R220.53-8200-8250 60 130 25,7 14 101,6 – – ISO50

R220.53-8315 60 225 25,7 14 101,6 117,8 – ISO50, ISO60

Quattromill

®

220.53-09C

Các khuyến nghị chọn hạt dao và chếđộ cắt, xem trang 88 - 89 .

Để biết toàn bộ chi tiết các hạt dao, xem trang 537 - 538. Các góc dụng cụ:o = +10

p = +20

f = - 5

* Giá trị mômen xoắn 2,0 Nm. Chìa vặn giới hạn mômen xoắn, xem trang 590.

Chìa vặn T15P-3 cho calip điều chỉnh và chìa vặn H04-4 cho vít cassette phải đặt hàng riêng.


(31)

Dao phay m

t

Ph

ki

n thay th

ế

Kích th

ướ

c gá l

p

Bước Mã sản phẩm

Kích thước theo mm

Dc Dc2 l1 ap

Thô

R220.53 -8160-09-7C 160 170 63 4,5 7 6,6 5200 SE..09T3

-8200-09-8C 200 210 63 4,5 8 9,4 4700 SE..09T3

-8250-09-10C 250 260 63 4,5 10 17,1 4200 SE..09T3

-8315-09-12C 315 325 80 4,5 12 32,8 3700 SE..09T3

-8400-09-16C 400 410 80 4,5 16 51,3 3300 SE..09T3

-8500-09-20C 500 510 80 4,5 20 80,7 2900 SE..09T3

Cho dao

Cassette Vít Cassette Vít khóa Chìa khóa * Calip điều chỉnh

R220.53-.. SE09AR-53 FS96018 C03007-T09P T09P-3 AU1114T-T15P

Cho dao

Kích thước theo mm

Cho

đầu cặp dao

Cho

đầu trục chính dmm D5m Bkw c dhc1 dhc2

R220.53-8160 40 90 16,4 9 66,7 – 40 ISO40

R220.53-8200-8250 60 130 25,7 14 101,6 – – ISO50

R220.53-8315-8500 60 225 25,7 14 101,6 177,8 – ISO50,ISO60

Quattromill

®

220.53-09C

Các khuyến nghị chọn hạt dao và chếđộ cắt, xem trang 88 - 89.

Để biết toàn bộ chi tiết các hạt dao, xem trang 537 - 538. Các góc dụng cụ:o = +10

p = +20

f = - 5

* Giá trị mômen xoắn 2,0 Nm. Chìa vặn giới hạn mômen xoắn, xem trang 590.

Chìa vặn T15P-3 cho calip điều chỉnh và chìa vặn H04-4 cho vít cassette phải đặt hàng riêng.


(32)

Ph

ki

n thay th

ế

Kích th

ướ

c gá l

p

Bước Mã sản phẩm

Kích thước theo mm

Dc Dc2 l1 ap

Khít

R220.53 -0080-09-6C 80 90 50 4,5 6 1,7 7400 SE..09T3

-0100-09-8C 100 110 50 4,5 8 2,6 6600 SE..09T3

-0125-09-10C 125 135 63 4,5 10 4,2 5900 SE..09T3

-8160-09-14C 160 170 63 4,5 14 6,6 5200 SE..09T3

Cho dao

Cassette Vít Cassette Vít khóa Chìa khóa * Calip điều chỉnh

R220.53-.. SE09AR-53 FS96018 C03007-T09P T09P-3 AU1114T-T15P

Cho dao

Kích thước theo mm

Cho

đầu cặp dao

Cho

đầu trục chính dmm D5m Bkw c dhc1 dhc2

R220.53-0080 27 62 12,4 7 – – 27 –

R220.53-0100 32 77 14,4 8 – – 32 –

R220.53-0125 40 90 16,4 9 – – 40 –

R220.53-8160 40 90 16,4 9 66,7 – 40 ISO40

Quattromill

®

220.53-09C

Các khuyến nghị chọn hạt dao và chếđộ cắt, xem trang 88 - 89.

Để biết toàn bộ chi tiết các hạt dao, xem trang 537 - 538. Các góc dụng cụ:o = +10

p = +20

f = - 5

* Giá trị mômen xoắn 2,0 Nm. Chìa vặn giới hạn mômen xoắn, xem trang 590.

Chìa vặn T15P-3 cho calip điều chỉnh và chìa vặn H04-4 cho vít cassette phải đặt hàng riêng.


(33)

Dao phay m

t

Ph

ki

n thay th

ế

Kích th

ướ

c gá l

p

Bước Mã sản phẩm

Kích thước theo mm

Dc Dc2 l1 ap

Khít

R220.53 -0080AL-09-6CA 80 90 50 0,2-4,5 6 0,8 8400 SEE.09T3

-0100AL-09-8CA 100 110 50 0,2-4,5 8 1,2 7500 SEE.09T3

-0125AL-09-12CA 125 135 63 0,2-4,5 12 1,9 6700 SEE.09T3

-8160AL-09-14CA 160 170 63 0,2-4,5 14 2,9 6000 SEE.09T3

-8200AL-09-16CA 200 210 63 0,2-4,5 16 4,1 5300 SEE.09T3

-8250AL-09-20CA 250 260 63 0,2-4,5 20 7,0 4800 SEE.09T3

-8315AL-09-22CA 315 325 80 0,2-4,5 22 13,0 3700 SEE.09T3

Cho dao

Cassette Vít Cassette Vít khóa Chìa khóa * Calip điều chỉnh

R220.53-.. SE09AR-53 FS96020 C03007-T09P T09P-3 AU1114T-T15P

Cho dao

Kích thước theo mm

Cho

đầu cặp dao

Cho

đầu trục chính dmm D5m Bkw c dhc1 dhc2

R220.53-0080 27 62 12,4 7 – – 27 –

R220.53-0100 32 77 14,4 8 – – 32 –

R220.53-0125 40 90 16,4 9 – – 40 –

R220.53-8160 40 90 16,4 9 66,7 – 40 ISO40

R220.53-8200-8250 60 130 25,7 14 101,6 – – ISO50

R220.53-8315 60 225 25,7 14 101,6 177,8 – ISO50,ISO60

Quattromill

®

220.53-AL-09-CA

Các khuyến nghị chọn hạt dao và chếđộ cắt, xem trang 94.

Để biết toàn bộ chi tiết các hạt dao, xem trang 537, 569. Các góc dụng cụ:o = +10

p = +20

f = - 5

* Giá trị mômen xoắn 2,0 Nm. Chìa vặn giới hạn mômen xoắn, xem trang 590.

Chìa vặn T15P-3 cho calip điều chỉnh và chìa vặn H04-4 cho vít cassette phải đặt hàng riêng.


(34)

Ph

ki

n thay th

ế

Mã sản phẩm

Kích thước theo mm

Kiểu gá lắp Dc Dc2 D5m l1 ap

C5-R217.53 -040-12-3A 40 52 50 55 6 3 0,8 16500 Seco-Capto C5 SE.X1204

-050-12-4A 50 62 50 55 6 4 0,9 14800 Seco-Capto C5 SE..X1204

-063-12-5A 63 75 50 55 6 5 1,0 13200 Seco-Capto C5 SE.X1204

-080-12-6A 80 92 50 55 6 6 1,3 11700 Seco-Capto C5 SE.X1204

C6-R217.53 -040-12-3A 40 52 63 63 6 3 1,2 16500 Seco-Capto C6 SE.X1204

-050-12-4A 50 62 63 63 6 4 1,3 14800 Seco-Capto C6 SE.X1204

-063-12-5A 63 75 63 63 6 5 1,6 13200 Seco-Capto C6 SE.X1204

-080-12-6A 80 92 63 63 6 6 1,9 11700 Seco-Capto C6 SE.X1204

Cho dao

Vít khóa Chìa khóa *

R217.53-12 C04011-T15P T15P-4

Quattromill

®

217.53-12-C5/C6

Các khuyến nghị chọn hạt dao và chếđộ cắt, xem trang 90 - 91.

Để biết toàn bộ chi tiết các hạt dao, xem trang 539. Các góc dụng cụ:o = +10

p = +20

f = - 5

Vui lòng kiểm tra tình trạng hiệu lực của giá và danh sách hàng tồn hiện tại * Các giá trị mômen xoắn 3,5 Nm. Chìa vặn giới hạn mômen xoắn, xem trang 590.


(35)

Dao phay m

t

Ph

ki

n thay th

ế

Kích th

ướ

c gá l

p

Bước Mã sản phẩm

Kích thước theo mm

Dc Dc2 l1 ap

Thường

R220.53 -0040-12-3A 40 52 40 6 3 0,4 16500 SE.X1204

-0050-12-4A 50 62 40 6 4 0,4 14800 SE.X1204

-0063-12-5A 63 75 40 6 5 0,5 13200 SE.X1204

-0080-12-6A 80 92 50 6 6 1,1 11700 SE.X1204

-0100-12-7A 100 112 50 6 7 1,7 10500 SE.X1204

-0125-12-8A 125 137 63 6 8 3,2 9400 SE.X1204

-8160-12-10 160 172 63 6 10 4,6 8300 SE.X1204

-8200-12-12 200 212 63 6 12 7,6 7400 SE.X1204

Cho dao

Vít khóa Chìa khóa * Vít kẹp đầu cặp dao

R220.53-0040–0063 C04011-T15P T15P-4 220.17-696

R220.53-0080–8200 C04011-T15P T15P-4 –

Cho dao

Kích thước theo mm

Cho

đầu cặp dao

Cho

đầu trục chính dmm D5m Bkw c dhc1

R220.53-0040–0063 22 47 10,4 6,3 – 22 –

R220.53-0080 27 62 12,4 7 – 27 –

R220.53-0100 32 77 14,4 8 – 32 –

R220.53-0125 40 90 16,4 9 – 40 –

R220.53-8160 40 90 16,4 9 66,7 40 ISO40

R220.53-8200 60 130 25,7 14 101,6 – ISO50

Quattromill

®

220.53-12

Các khuyến nghị chọn hạt dao và chếđộ cắt, xem trang 90 - 91.

Để biết toàn bộ chi tiết các hạt dao, xem trang 539. Các góc dụng cụ:o = +10

p = +20

f = - 5

* Giá trị mômen xoắn 3,5 Nm. Chìa vặn giới hạn mômen xoắn, xem trang 590.


(36)

Ph

ki

n thay th

ế

Kích th

ướ

c gá l

p

Bước Mã sản phẩm

Kích thước theo mm

Dc Dc2 l1 ap

Thô

R220.53 -0100-12-5A 100 112 50 6 5 1,7 10500 SE.X1204

-0125-12-6A 125 137 63 6 6 3,1 9400 SE.X1204

-8160-12-7 160 172 63 6 7 4,6 8300 SE.X1204

Cho dao

Vít khóa Chìa khóa *

R220.53-.. C04011-T15P T15P-4

Cho dao

Kích thước theo mm

Cho

đầu cặp dao

Cho

đầu trục chính dmm D5m Bkw c dhc1

R220.53-0100 32 77 14,4 8 – 32 –

R220.53-0125 40 90 16,4 9 – 40 –

R220.53-8160 40 90 16,4 9 66,7 40 ISO40

Quattromill

®

220.53-12

Các khuyến nghị chọn hạt dao và chếđộ cắt, xem trang 90 - 91.

Để biết toàn bộ chi tiết các hạt dao, xem trang 539. Các góc dụng cụ:o = +10

p = +20

f = - 5

* Giá trị mômen xoắn 3,5 Nm. Chìa vặn giới hạn mômen xoắn, xem trang 590.


(37)

Dao phay m

t

Ph

ki

n thay th

ế

Kích th

ướ

c gá l

p

Bước Mã sản phẩm

Kích thước theo mm

Dc Dc2 l1 ap

Khít

R220.53 -0040-12-4A 40 52 40 6 4 0,3 16500 SE.X1204

-0050-12-5A 50 62 40 6 5 1,2 14800 SE.X1204

-0063-12-6A 63 75 40 6 6 1,8 13200 SE.X1204

-0080-12-8A 80 92 50 6 8 3,3 11700 SE.X1204

-0100-12-10A 100 112 50 6 10 1,7 10500 SE.X1204

-0125-12-12A 125 137 63 6 12 3,1 9400 SE.X1204

Cho dao

Vít khóa Chìa khóa * Vít kẹp đầu cặp dao

R220.53-0040–0063 C04011-T15P T15P-4 220.17-696

R220.53-0080–0125 C04011-T15P T15P-4 –

Cho dao

Kích thước theo mm

Cho

đầu cặp dao

dmm D5m Bkw c

R220.53-0040–0063 22 47 10,4 6,3 22

R220.53-0080 27 62 12,4 7 27

R220.53-0100 32 77 14,4 8 32

R220.53-0125 40 90 16,4 9 40

Quattromill

®

220.53-12

Các khuyến nghị chọn hạt dao và chếđộ cắt, xem trang 90 - 91.

Để biết toàn bộ chi tiết các hạt dao, xem trang 539. Các góc dụng cụ:o = +10

p = +20

f = - 5

* Giá trị mômen xoắn 3,5 Nm. Chìa vặn giới hạn mômen xoắn, xem trang 590.


(38)

Ph

ki

n thay th

ế

Kích th

ướ

c gá l

p

Bước Mã sản phẩm

Kích thước theo mm

Dc Dc2 l1 ap

Thường

R220.53 -0080-12-5C 80 92 50 6 5 1,7 7400 SE.X1204

-0100-12-6C 100 112 50 6 6 2,6 6600 SE.X1204

-0125-12-8C 125 137 63 6 8 4,2 5900 SE.X1204

-8160-12-10C 160 172 63 6 10 6,6 5200 SE.X1204

-8200-12-12C 200 212 63 6 12 9,6 4700 SE.X1204

-8250-12-16C 250 262 63 6 16 17,3 4200 SE.X1204

8315-12-0,18 315 327 80 6 18 32,8 3700 SE.X1204

Cho dao

Cassette Vít Cassette Vít khóa Chìa khóa * Calip điều chỉnh

R220.53-.. SE12AR-53 FS96018 C04011-T15P T15P-4 AU1114T-T15P

Cho dao

Kích thước theo mm

Cho

đầu cặp dao

Cho

đầu trục chính dmm D5m Bkw c dhc1 dhc2

R220.53-0080 27 62 12,4 7 – – 27 –

R220.53-0100 32 77 14,4 8 – – 32 –

R220.53-0125 40 90 16,4 9 – – 40 –

R220.53-8160 40 90 16,4 9 66,7 – 40 ISO40

R220.53-8200-8250 60 130 25,7 14 101,6 – – ISO50

R220.53-8315 60 225 25,7 14 101,6 117,8 – ISO50, ISO60

Quattromill

®

220.53-12C

Các khuyến nghị chọn hạt dao và chếđộ cắt, xem trang 90 - 91.

Để biết toàn bộ chi tiết các hạt dao, xem trang 539 . Các góc dụng cụ:o = +10

p = +20

f = - 5

Cassette SE12AL-53 dùng cho dao hướng trái.

Chìa vặn T15P-3 cho calip điều chỉnh và chìa vặn H04-4 cho vít cassette phải đặt hàng riêng.

Vui lòng kiểm tra tính hiệu lực của danh sách hàng tồn kho và giá hiện tại. * Giá trị mômen xoắn 3,5 Nm. Chìa vặn giới hạn mômen xoắn, xem trang 590.


(39)

Dao phay m

t

Ph

ki

n thay th

ế

Kích th

ướ

c gá l

p

Bước Mã sản phẩm

Kích thước theo mm

Dc Dc2 l1 ap

Thô

R220.53 -8160-12-7C 160 172 63 6 7 6,6 5200 SE.X1204

-8200-12-8C 200 212 63 6 8 9,4 4700 SE.X1204

-8250-12-10C 250 262 63 6 10 17,1 4200 SE.X1204

-8315-12-12C 315 327 80 6 12 32,8 3700 SE.X1204

-8400-12-16C 400 412 80 6 16 51,3 3300 SE.X1204

-8500-12-20C 500 512 80 6 20 80,7 2900 SE.X1204

Cho dao

Cassette Vít Cassette Vít khóa Chìa khóa * Calip điều chỉnh

R220.53-.. SE12AR-53 FS96018 C04011-T15P T15P-4 AU1114T-T15P

Cho dao

Kích thước theo mm

Cho

đầu cặp dao

Cho

đầu trục chính dmm D5m Bkw c dhc1 dhc2

R220.53-8160 40 90 16,4 9 66,7 – 40 ISO40

R220.53-8200-8250 60 130 25,7 14 101,6 – – ISO50

R220.53-8315-8500 60 225 25,7 14 101,6 177,8 – ISO50,ISO60

Quattromill

®

220.53-12C

Các khuyến nghị chọn hạt dao và chếđộ cắt, xem trang 90 - 91.

Để biết toàn bộ chi tiết các hạt dao, xem trang 539. Các góc dụng cụ:o = +10

p = +20

f = - 5

Cassette SE12AL-53 dùng cho dao hướng trái.

Chìa vặn T15P-3 cho calip điều chỉnh và chìa vặn H04-4 cho vít cassette phải đặt hàng riêng.

Vui lòng kiểm tra tính hiệu lực của danh sách hàng tồn kho và giá hiện tại. * Giá trị mômen xoắn 3,5 Nm. Chìa vặn giới hạn mômen xoắn, xem trang 590.


(40)

Ph

ki

n thay th

ế

Kích th

ướ

c gá l

p

Bước Mã sản phẩm

Kích thước theo mm

Dc Dc2 l1 ap

Khít

R220.53 -0080-12-6C 80 92 50 6 6 1,7 7400 SE.X1204

-0100-12-8C 100 112 50 6 8 2,6 6600 SE.X1204

-0125-12-10C 125 137 63 6 10 4,3 5900 SE.X1204

-8160-12-14C 160 172 63 6 14 6,7 5200 SE.X1204

Cho dao

Cassette Vít Cassette Vít khóa Chìa khóa * Calip điều chỉnh

R220.53-.. SE12AR-53 FS96018 C04011-T15P T15P-4 AU1114T-T15P

Cho dao

Kích thước theo mm

Cho

đầu cặp dao

Cho

đầu trục chính dmm D5m Bkw c dhc1 dhc2

R220.53-0080 27 62 12,4 7 – – 27 –

R220.53-0100 32 77 14,4 8 – – 32 –

R220.53-0125 40 90 16,4 9 – – 40 –

R220.53-8160 40 90 16,4 9 66,7 – 40 ISO40

Quattromill

®

220.53-12C

Các khuyến nghị chọn hạt dao và chếđộ cắt, xem trang 90 - 91.

Để biết toàn bộ chi tiết các hạt dao, xem trang 539. Các góc dụng cụ:o = +10

p = +20

f = - 5

Cassette SE12AL-53 dùng cho dao hướng trái.

Chìa vặn T15P-3 cho calip điều chỉnh và chìa vặn H04-4 cho vít cassette phải đặt hàng riêng.

Vui lòng kiểm tra tính hiệu lực của danh sách hàng tồn kho và giá hiện tại. * Giá trị mômen xoắn 3,5 Nm. Chìa vặn giới hạn mômen xoắn, xem trang 590.


(41)

Dao phay m

t

Ph

ki

n thay th

ế

Kích th

ướ

c gá l

p

Bước Mã sản phẩm

Kích thước theo mm

Dc Dc2 l1 ap

Thường

R220.53 -0063-15-5A 63 78 40 7,5 5 0,5 8300 SE..1505

-0080-15-6A 80 96 50 7,5 6 1,1 7400 SE..1505

-0100-15-7A 100 116 50 7,5 7 1,7 6600 SE..1505

-0125-15-8A 125 141 63 7,5 8 3,2 5900 SE..1505

-8160-15-10 160 176 63 7,5 10 4,7 5200 SE..1505

-8200-15-12 200 216 63 7,5 12 7,6 4700 SE..1505

Cho dao

Vít khóa Chìa khóa * Vít kẹp đầu cặp dao

R220.53-0063 C05013-T20P T20P-4 220.17-696

R220.53-0080-8200 C05013-T20P T20P-4 –

Cho dao

Kích thước theo mm

Cho

đầu cặp dao

Cho

đầu trục chính dmm D5m Bkw c dhc1

R220.53–0063 22 47 10,4 6,3 – 22 –

R220.53-0080 27 62 12,4 7 – 27 –

R220.53-0100 32 77 14,4 8 – 32 –

R220.53-0125 50 90 16,4 9 – 40 –

R220.53-8160 40 90 16,4 9 66,7 40 ISO40

R220.53-8200 60 130 25,7 14 101,6 – ISO50

Quattromill

®

220.53-15

Các khuyến nghị chọn hạt dao và chếđộ cắt, xem trang 92 - 93.

Để biết toàn bộ chi tiết các hạt dao, xem trang 540. Các góc dụng cụ:o = +10

p = +20

f = - 5

* Giá trị mômen xoắn 5,0 Nm. Chìa vặn giới hạn mômen xoắn, xem trang 590.


(1)

Các v

t li

u phôi - Phân lo

i, SMG (phiên b

n 1)

SMG JIS

Thép

không gỉ UNS AISI/ASTM Các tên khác Điều kiện Hình dạng Cấu trúc

IN 100

N06600 Inconel 600 tất cả loại N06601 Inconel 601 tất cả loại

N06625 Inconel 625 thanh, dập, vòng

N06625 Inconel 625 ng

N06625 Inconel 625 đúc

N09706 Inconel 706

Inconel 708 thanh, dập, vòng N07713 Inconel 713

Inconel 713LC

N07718 Inconel 718 thanh, dập, vòng

N07718 Inconel 718 ng

N07718 Inconel 718 đúc

Inconel 901

N07750 Inconel X-750 đã xử lý N07750 Inconel X-750 biến cứng

Mar-M-200

Mar-M-247 tất cả loại Chỉnh sửa IN 100

Chỉnh sửa IN 792 N02205 Nickel 201

Nimonic 101 Nimonic 105 Nimonic 115 N07263 Nimonic 263 N07080 Nimonic 80A Nimonic 81 Nimonic 86 N07090 Nimonic 90 N09901 Nimonic 901

Nimonic 91 René 95

N03260 TD Nickel

N07500 Udimet 500 Udimet 520 Udimet 700 Udimet 720

N07001 Waspalloy thanh, dập

N07001 Waspalloy đúc

Ti (thuần) thuần - ng Ti () AMS 4900, -01, -21 Ti (thuần) (grd 1-4) thuần - tấm, thanh, dập Ti ()

AMS 4986 Ti 10V-2Fe-3Al Ti ()

R58210 ASTM Loại 21 Ti 15Mo-3Nb-3Al-0.2Si Ti ()

R58650 AMS 4995 Ti 17 Ti (a+b)

Ti 2Cu Ti ()

R56320 AMS 4943 Ti 3Al-2.5V được ủ ng Ti (+) R56320 AMS 4943 Ti 3Al-2.5V thanh, dập Ti (+)

R54520 AMS 4910 Ti 5Al-2.5Sn ELI Ti ()

R54521 AMS 4909 Ti 5Al-2.5Sn Ti ()

R54520 AMS 4910 Ti 5Al-2.5Sn được ủ Ti () R54620 AMS 4919 Ti 6-2-4-2 được ủ Ti () R54621 AMS 4919 Ti 6-2-4-2 biến cứng Ti () R56260 AMS 4981 Ti 6-2-4-6 được ủ Ti (+) R56260 AMS 4981 Ti 6-2-4-6 biến cứng Ti (+) R56400 AMS 4920 Ti 6Al-4V được ủ Ti (+) R56400 AMS 4920, Grd 5 Ti 6Al-4V được ủ Ti (+) R56401 AMS 4981 Ti 6Al-4V ELI ELI Ti (+)

R56400 AMS 4920 Ti 6Al-4V đùn Ti (+)


(2)

Các vật liệu phôi - Yếu t khả nĕng gia công, SMG (phiên bản 1)

Siêu hợp kim và hợp kim titan

Giảm yếu t khả nĕng gia công cho biết độ khó gia công tĕng Nếu không sử dụng SecoCut, thì áp dụng các yếu t khả nĕng gia công để tính t c độ cắt khuyên dùng cho bất kỳ hợp kim đặc trưng bằng cách sử dụng nó kết hợp với các chếđộ cắt trong mỗi chương.

SMG Hợp kim Hình dạng/Điều kiện

Khả năng gia công 19 S iêu h ợ p k im c ó n ề n Fe

A286 (biến cứng) 0,80

AM350 (đúc) 0,90

AM355 0,80

Custom 455 1,00

Discalloy 1,00

IN 800 0,80

IN 801 1,00

Incoloy 909 0,80

Lapelloy 1,25

M308 1,00

N 155 (thanh, dập, vòng) 1,00

N 155 0,80

20 S iêu h ợ p k im c ó n ề n C o

Lực cản không khí 0,25

FSX-414 1,00

H531 0,38

Haynes 188 (thanh, dập, vòng) 0,75 Haynes 188 ( ng) 0,88

Haynes 25 0,75

Mar-M-302 1,00

Mar-M-509 0,75

MP159 1,00

MP35N 1,00

Stellite 21 1,00

Stellite 30 1,00

Stellite 31 1,00

W152 1,00 W162 0,88 21 S iêu h ợ p k im c ó n ề n N i

Astroloy (tất cả loại) 1,00

Hastelloy B-2 1,43

Hastelloy C (miếng) 1,79 Hastelloy C (đúc) 1,43

Hastelloy C-22 1,43

Hastelloy C-276 1,29

Hastelloy C-4 1,29

Hastelloy G 1,29

Hastelloy G-3 1,29

Hastelloy N (thanh, dập, vòng) 1,43 Hastelloy N (đúc) 1,29 Hastelloy S (tất cả loại) 1,79

Hastelloy W 1,29

Hastelloy X (tất cả loại) 1,29

IN 100 0,57

Inconel 600 (tất cả loại) 1,43 Inconel 601 (tất cả loại) 1,43 Inconel 625 (thanh, dập, vòng) 1,14 Inconel 625 ( ng) 1,29 Inconel 625 (đúc) 1,71

Inconel 706 1,43

Inconel 708 (thanh, dập, vòng) 1,29

SMG Hợp kim Hình dạng/Điều kiện

Khả năng gia công 21 S iêu h ợ p k im c ó n ề n N i

Inconel 713 1,07

Inconel 713LC 1,14

Inconel 718 (thanh, dập, vòng) 1,00

Inconel 718 ( ng) 1,14 Inconel 718 (đúc) 1,14

Inconel 901 1,14

Inconel X750 (được xử lý) 1,43 Inconel X750 (biến cứng) 1,00

Mar-M-200 0,57

Mar-M-247 (tất cả loại) 0,71 Chỉnh sửa IN 100 0,57 Chỉnh sửa IN 792 0,86

Nickel 201 4,29

Nimonic 101 0,71

Nimonic 105 1,29

Nimonic 115 1,00

Nimonic 263 1,14

Nimonic 80A 1,29

Nimonic 81 1,14

Nimonic 86 1,43

Nimonic 90 0,71

Nimonic 901 1,29

Nimonic 91 0,71

René 95 0,43

TD Nickel 1,00

Udimet 500 0,86

Udimet 520 0,86

Udimet 700 0,86

Udimet 720 0,86

Waspalloy (thanh, dập) 1,14 Waspalloy (đúc) 1,00

22 H ợ p k im T itan

Ti 6AI-4V (ủ sau khi đúc) 1,09 Ti 6AI-4V (đùn) 1,09

Ti 6AI-4V (được ủ) 1,00

Ti 6AI-4V (ELI) 1,00 Ti 6AI-4V (biến cứng) 0,94 Ti (thuần) - ( ng) 1,88 Ti 3AI-2.5V ( ng được ủ) 1,88 Ti (thuần) - (miếng, thanh, 1,41 Ti 5AI-2.5Sn (ELI) 1,25

Ti 5AI-2.5Sn 1,09

Ti 5AI-2.5Sn (được ủ) 1,09 Ti 6-2-4-6 (được ủ) 1,09

Ti 2Cu 0,94

Ti 6-2-4-2 (được ủ) 0,94 Ti 3AI-2.5V (thanh, dập) 0,78 Ti 6-2-4-2 (biến cứng) 0,78 Ti 6-2-4-6 (biến cứng) 0,78

Ti 17 0,56

Lưu ý rằng các yếu t khả về nĕng gia công liên quan đến các vật liệu đại diện cho từng SMG 19-22, nghĩa là các yếu t về khả nĕng gia công nên được dùng để tính lại t c độ cắt được áp dụng cho các vật liệu đại diện khi không sử dụng SecoCut.


(3)

S

công b

v

tính phù h

p

Sự công b về tính phù hợp

Hạt dao cacbit thiêu kết và bệđỡ hạt dao

Hạt dao cacbit thiêu kết và bệđỡ hạt dao cacbit thiêu kết của Seco Tools không được bao g m trong phạm vi sản phẩm dành cho những yêu cầu dưới đây. Tuy nhiên Seco Tools có thểđưa ra thông báo như sau.

Các loại sản phẩm này đáp ứng được tất cả yêu cầu của RoHS (Cấm sử dụng các Chất Độc hại trong thiết bịđiện và điện tử), WEEE (Thiết bịĐiện & Điện tử phế thải) và yêu cầu ELV (Phương tiện vận chuyển hết hạn sử dụng).

Sản phẩm không được chứa thủy ngân, chì, crôm hóa trị sáu, catmi, CFC, HCFC, chất hãm bắt cháy hoặc dung môi vượt quá tiêu chuẩn cho phép.

Mài lại:

Mài ướt hoặc khô đều có thể sản sinh ra bụi hoặc sương m có thể gây độc hại đến da, mắt, mũi, họng và kết quả là làm hại ph i hoặc gây bệnh. Để tránh t n thương hãy sử dụng những biện pháp an toàn phù hợp và thiết bị bảo vệ.

Xử lý thải:

Seco Tools sẽ mua lại hạt dao và dao cacbit nguyên kh i đã qua sử dụng để tái chế. Hạt dao và dao cacbit nguyên kh i nên được phân loại từ những phế thải kim loại khác (thép, nhôm, đ ng, v.v..).

Tất cả vật liệu đóng gói đều có thể tái chế hoàn toàn.

Hạt dao CBN và PCD

Hạt dao của Seco Tools không được bao g m trong phạm vi sản phẩm dành cho những yêu cầu dưới đây. Tuy nhiên Seco Tools có thểđưa ra thông báo như sau.

Các loại sản phẩm này đáp ứng được tất cả yêu cầu của RoHS (Cấm sử dụng các Chất Độc hại trong thiết bịđiện và điện tử), WEEE (Thiết bịĐiện & Điện tử phế thải) và yêu cầu ELV (Phương tiện vận chuyển hết hạn sử dụng).

Sản phẩm không được chứa thủy ngân, chì, crôm hóa trị sáu, catmi, CFC, HCFC, chất hãm bắt cháy hoặc dung môi vượt quá tiêu chuẩn cho phép.

Mài lại:

Mài ướt hoặc khô đều có thể sản sinh ra bụi hoặc sương m có thể gây độc hại đến da, mắt, mũi, họng và kết quả là làm hại ph i hoặc gây bệnh. Để tránh t n thương hãy sử dụng những biện pháp an toàn phù hợp và thiết bị bảo vệ.

Sự thải:

Seco Tools sẽ mua lại hạt dao được gắn đỉnh CBN hoặc PCD đã qua sử dụng để tái chế. Hạt dao nên được phân loại từ những phế thải kim loại khác (thép, nhôm, đ ng, v.v..). Hạt dao CBN nguyên kh i có thểđược b làm phế liệu.


(4)

Bệđỡ hạt dao ôxit đen

Các đế tựa hạt dao của Seco Tools không được bao g m trong phạm vi sản phẩm dành cho những yêu cầu dưới đây. Tuy nhiên Seco Tools có thểđưa ra thông báo như sau.

Các loại sản phẩm này đáp ứng được tất cả yêu cầu của RoHS (Cấm sử dụng các Chất Độc hại trong thiết bịđiện và điện tử), WEEE (Thiết bịĐiện & Điện tử phế thải) và yêu cầu ELV (Phương tiện vận chuyển hết hạn sử dụng).

Sản phẩm không được chứa thủy ngân, chì, crôm hóa trị sáu, catmi, CFC, HCFC, chất hãm bắt cháy hoặc dung môi vượt quá tiêu chuẩn cho phép.

Xử lý thải:

Bệđỡ hạt dao đã qua sử dụng có thểđược gửi đi cùng với phế thải thép thông thư ng (bavia và phế liệu thép bị b đi) để tái chế. Tất cả vật liệu đặc hoàn toàn có thể tái sử dụng.

Hạt dao gốm kim

Hạt dao của Seco Tools không được bao g m trong phạm vi sản phẩm dành cho những yêu cầu dưới đây. Tuy nhiên Seco Tools có thểđưa ra thông báo như sau.

Các loại sản phẩm này đáp ứng được tất cả yêu cầu của RoHS (Cấm sử dụng các Chất Độc hại trong thiết bịđiện và điện tử), WEEE (Thiết bịĐiện & Điện tử phế thải) và yêu cầu ELV (Phương tiện vận chuyển hết hạn sử dụng).

Hạt dao có cấp độ phủ g m kim C15M chứa Niken và sẽ thẩm thấu Niken khi tiếp xúc với da. Lượng ngâm chiết này cao hơn dự kiến trong mức chuẩn SS-EN 1811, phương pháp xét nghiệm tham khảo giải phóng Niken từ những sản phẩm dùng để tiếp xúc trực tiếp và lâu dài với da. Những mức chuẩn này dành cho các sản phẩm tiếp xúc trực tiếp và lâu dài với da và chính vì vậy mà không áp dụng trực tiếp cho các hạt dao g m kim. Những ngư i bị dịứng với Niken được khuyên đeo gĕng tay bảo vệ khi làm việc với các hạt dao g m kim.

Mài lại:

Mài ướt hoặc khô đều có thể sản sinh ra bụi hoặc sương m có thể gây độc hại đến da, mắt, mũi, họng và kết quả là làm hại ph i hoặc gây bệnh. Để tránh t n thương hãy sử dụng những biện pháp an toàn phù hợp và thiết bị bảo vệ.

Xử lý thải:

Các hạt dao đã qua sử dụng có thểđược tái sử dụng Hạt dao nên được phân loại từ những phế thải kim loại khác (thép, nhôm,

đ ng, v.v..) bao g m các hạt dao cacbit thiêu kết. Tất cả vật liệu đặc hoàn toàn có thể tái sử dụng.


(5)

S

công b

v

tính phù h

p

Đế tựa hạt dao được phủ Niken

Các đế tựa hạt dao của Seco Tools không được bao g m trong phạm vi sản phẩm dành cho những yêu cầu dưới đây. Tuy nhiên Seco Tools có thểđưa ra thông báo như sau.

Các loại sản phẩm này đáp ứng được tất cả yêu cầu của RoHS (Cấm sử dụng các Chất Độc hại trong thiết bịđiện và điện tử), WEEE (Thiết bịĐiện & Điện tử phế thải) và yêu cầu ELV (Phương tiện vận chuyển hết hạn sử dụng).

Sản phẩm không được chứa thủy ngân, chì, crôm hóa trị sáu, catmi, CFC, HCFC, chất hãm bắt cháy hoặc dung môi vượt quá tiêu chuẩn cho phép.

Bệđỡ hạt dao có chứa Niken và sẽ ngâm chiết Niken khi tiếp xúc với da. Lượng ngâm chiết này cao hơn mức chuẩn SS-EN 1811, phương pháp xét nghiệm tham khảo giải phóng Niken từ những sản phẩm dùng để tiếp xúc trực tiếp và lâu dài với da. Những mức chuẩn này dành cho các sản phẩm tiếp xúc trực tiếp và lâu dài với da và chính vì vậy mà không áp dụng trực tiếp cho các bệđỡ hạt dao. Những ngư i bị dịứng với Niken được khuyên đeo gĕng tay bảo vệ khi làm việc với các bệđỡ hạt dao được phủ. Khi sự ngâm chiết Niken được xem là ưu tiên cao nhất trong danh mục môi trư ng của chúng tôi, SECO TOOLS sẽ tiếp tục tập trung giải quyết vấn đề này và chúng tôi mong đợi thực hiện một qui trình mới trong nĕm 2009 nó sẽđáp ứng yêu cầu theo SS-EN 1811.

Xử lý thải:

Dụng cụđã qua sử dụng có thểđược gửi đi cùng với phế thải thép thông thư ng (bavia và phế liệu thép bị b đi) để tái chế. Tất cả vật liệu đặc hoàn toàn có thể tái sử dụng.


(6)

Các thành phần hợp kim được dự kiến thêm vào

Cấp độ phủ Cacbit thiêu kết Lớp phủ

W Ti Ta Nb Co Cr Ni Mo C N Ti Al C N O Si

CP200 [ [ [ [ [ [ [

CP300 [ [ [ [ [ [ [ [ [

CP500 [ [ [ [ [ [ [

CP600 [ [ [ [ [ [ [

C15M [ [ [ [ [ [ [ [ [

DP2000 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

F15M [ [ [ [ [ [ [

F25M [ [ [ [ [ [ [ [ [

F30M [ [ [ [ [ [ [

F40M [ [ [ [ [ [ [

HX [ [ [ [

H15 [ [ [ [

H25 [ [ [ [

KX [ [ [ [

MH1000 [ [ [ [ [ [ [

MK1500 [ [ [ [ [ [ [ [ [

MK2000 [ [ [ [ [ [ [

MK3000 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

MM4500 [ [ [ [ [ [ [ [ [

MP1500 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

MP2500 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

MP3000 [ [ [ [ [ [ [

MS2500 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

TGP25 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

TGP35 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

TGP45 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

TH1000 [ [ [ [ [ [ [ [

TH1500 [ [ [ [ [ [ [ [ [

TK150 [ [ [ [ [ [ [ [ [

TK1000 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

TK1001 [ [ [ [ [ [ [ [ [

TK2000 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

TK2001 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

TM2000 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

TM4000 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

TP0500 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

TP1020 [ [ [ [ [ [ [

TP1030 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

TP1500 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

TP200 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

TP2500 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

TP40 [ [ [ [ [ [ [ [

TS2000 [ [ [ [ [ [ [

TS2500 [ [ [ [ [ [ [

T1000D [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

T2000D [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

T25M [ [ [ [ [ [ [ [

T250D [ [ [ [ [ [ [

T3000D [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

T350M [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

T400D [ [ [ [ [ [ [

T60M [ [ [ [ [ [ [ [ [

883 [ [ [ [