Pengaruh Pengembangan Karir dan Desain Pekerjaan Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Medan

(1)

Lampiran 1

Responden yang terhormat,

Bapak/Ibu yang saya hormati. Saya mahasiswa Universitas Sumatera

Utara Medan memohon kepada Bapak/Ibu untuk berkenan mengisi kuesioner di

bawah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kuesioner ini disebarkan dalam

rangka untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Pengaruh

Pengembangan

Karir dan Desain Pekerjaan Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Pada Dinas

Kesehatan Provinsi Sumatera Utara”. Adapun hasil dari penelitian ini digunakan

sebagai kepentingan penulisan skripsi. Atas bantuan dan kesediaannya saya

ucapkan terima kasih.

I.

Petunjuk Pengisian Kuesioner

1.

Pilihlah pernyataan sesuai dengan keadaaan yang sebenarnya.

2.

Pilihlah jawaban dengan memberikan tanda ceklis (√) pada salah satu

jawaban yang paling sesuai menurut Bapak/Ibu. Adapun makna tanda

tersebut adalah sebagai berikut:

Sangat Setuju (SS)

= 5

Setuju (S)

= 4

Kurang Setuju (KS)

= 3

Tidak Setuju (TS)

= 2

Sangat Tidak Setuju (STS)

= 1

II.

Identitas Responden

1. Nama

:

(boleh tidak diisi)

2. Usia

: 20

30 Tahun

30

40 Tahun

40

50 Tahun

50

60 Tahun

3. Jenis Kelamin : Laki- laki Perempuan

4. Pendidikan Terakhir : SLTP SMA

Diploma S1


(2)

S2 S3

5. Masa Kerja

: 1- 5 Tahun 5- 10 Tahun

10-15 Tahun > 15 Tahun

6. Bagian/divisi

:

7. Golongan

:

III.

Daftar Pertanyaan

1.

Pengembangan Karir (X1)

No

Pernyataan

SS

S

KS

TS

STS

Perencanaan karir (

career planning

)

1.

Dinas selalu merencanakan karir

pegawainya.

2.

Dinas menempatkan posisi atau jabatan

pegawainya sesuai tujuan karir

masing-masing pegawainya.

3.

Dinas memberikan bimbingan dalam

mengidentifikasi alternatif jalan keluar

mengenai masalah yang berhubungan

dengan karir pegawainya

4.

Pengembangan karir mampu memberikan

pemahaman pentingnya kerja keras pegawai

5.

Tanpa perencanaan karir, pada saatnya nanti

pegawai juga akan mendapatkan peluang

promosi.

Manajemen karir (

career management

)

6.

Dinas memberikan informasi yang jelas

berkaitan dengan peluang karir

7.

Jalur karir yang ada di dalam dinas bersifat

jelas.

8.

Dinas menyesuaikan antara kesempatan

karir yang ada dengan kemampuan pegawai.

9.

Setiap pegawai diberi kesempatan untuk

mengikuti pelatihan dan pendidikan.

10. Dinas memperlakukan pegawainya secara

adil untuk mendapat kesempatan dalam

sistem promosi untuk peningkatan karir.


(3)

2.

Desain Pekerjaan (X2)

No

Pernyataan

SS

S

KS

TS

STS

Signifikansi tugas

11. Dinas memberikan pekerjaan yang penting

bagi pegawainya

12. Pimpinan memberikan bantuan kepada

pegawianya

Keragaman Tugas

13. Dinas memberikan pekerjaan yang beragam

agar pegawai dapat bekerja lebih baik

14. Pimpinan memberikan pekerjaan yang

mudah untuk dimengerti

15. Pekerjaan beragam yang diberikan dinas,

tidak menjadi beban bagi pegawai

Pengembangan kemampuan

16. Dinas memberikan pekerjaan yang sesuai

dengan kemampuan pegawainya

17. Desain pekerjaan yang selama ini diberikan

dinas dapat mengembangkan kemampuan

pegawainya

18. Dinas menyesuaikan latar belakang

pendidikan pegawainya dengan jenis

pekerjaan atau jabatannya saat ini

3.

Prestasi Kerja (Y)

No

Pernyataan

SS

S

KS

TS

STS

Kualitas Kerja

19. Saya melakukan pekerjaan dengan

mengutamakan hasil yang bermutu sesuai

dengan peraturan

20. Saya jarang membuat kesalahan dalam

bekerja

Kuantitas Kerja

21. Saya cekatan dalam menyelesaikan

pekerjaan


(4)

22. Saya tidak pernah menunda-nunda pekerjaan

yang diberikan kepada saya

23. Saya dapat menyelesaikan pekerjaan dengan

baik.

Kemampuan

24. Kemampuan saya selalu saya kembangkan

melalui informasi-informasi

up to date

yang

berhubungan dengan pekerjaan saya

25. Saya selalu mengerjakan pekerjaan saya

sesuai dengan standar

26. Saya mampu mengoperasikan peralatan

kantor dengan baik dalam mengerjakan

pekerjaan

Sikap karyawan

27. Saya mampu bekerja sama dengan baik

kepada pegawai lainnya

28. Saya bersemangat dalam melaksanakan

pekerjaan saya

29. Saya selalu melayani masyarakat dengan

baik apabila ada keperluan yang hendak

diurus di Dinas Kesehatan Provinsi

Sumatera Utara

Disiplin waktu

30. Saya selalu menyelesaikan pekerjaan dengan

akurat dan tepat waktu.

31. Saya selalu datang dan pulang tepat pada

waktunya


(5)

Lampiran 2

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas menggunakan SPSS 20.0

for Windows

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

.939 31

Item-Total Statistics Scale Mean if

Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item

Deleted

P1 123.4333 102.944 .497 .938

P2 123.6000 102.110 .534 .938

P3 123.4000 101.903 .678 .936

P5 123.2333 104.668 .542 .938

P6 123.5000 102.466 .579 .937

P7 123.5333 102.326 .477 .939

P8 123.5000 101.431 .742 .936

P9 123.4000 103.352 .549 .938

P10 123.3333 106.092 .373 .939

P11 123.3000 101.321 .735 .936

P13 123.3333 103.540 .554 .938

P14 123.4667 103.568 .427 .939

P15 123.4000 103.903 .569 .938

P17 123.3000 103.045 .660 .937

P18 123.3667 100.930 .737 .936

P19 123.3333 105.609 .511 .938

P20 123.4000 106.938 .419 .939

P21 123.5000 104.810 .433 .939

P22 123.3667 103.413 .472 .939

P23 123.5667 103.909 .514 .938

P25 123.5333 102.051 .645 .937

P26 123.5000 101.914 .625 .937

P27 123.3333 102.989 .491 .938

P28 123.6000 105.697 .381 .939

P29 123.4333 107.082 .455 .939

P30 123.3333 102.092 .688 .936

P32 123.2667 103.444 .700 .937


(6)

Lampiran 3

Tabulasi Jawaban Responden

No

Pengembangan Karir (X1)

Total

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

1

4

3

2

4

3

3

3

3

4

3

32

2

5

3

4

5

3

4

4

3

5

5

41

3

4

4

3

4

3

4

3

3

4

4

36

4

5

5

5

5

5

3

4

4

4

5

45

5

4

3

2

4

4

4

3

3

3

3

33

6

4

4

4

4

4

2

4

4

5

3

38

7

4

4

4

4

4

4

4

4

5

4

41

8

4

3

3

4

3

4

3

3

3

3

33

9

4

2

1

5

4

3

4

3

3

4

33

10

3

3

2

5

3

3

2

2

2

2

27

11

4

4

3

4

4

4

4

4

3

4

38

12

4

3

3

5

2

2

1

3

4

3

30

13

4

4

4

5

3

4

4

4

3

4

39

14

4

3

3

4

3

4

4

4

4

3

36

15

5

2

3

5

2

3

3

5

3

5

36

16

4

3

3

3

3

4

3

4

3

3

33

17

3

2

2

5

4

2

2

2

4

2

28

18

4

3

3

5

4

3

3

3

4

3

35

19

4

3

3

4

4

4

4

4

4

4

38

20

4

4

4

5

3

3

2

3

5

4

37

21

5

4

4

5

3

4

4

4

3

4

40

22

5

4

4

4

4

4

5

4

5

3

42

23

5

4

5

5

2

5

5

4

3

3

41

24

4

3

4

4

3

4

4

4

4

3

37

25

4

3

4

4

3

4

4

4

4

4

38

26

4

4

5

4

4

3

3

4

4

4

39

27

5

5

4

4

5

4

4

4

4

4

43

28

4

3

4

5

2

5

5

4

5

4

41

Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item

Deleted

P34 123.2667 101.582 .625 .937

P35 123.5667 102.530 .574 .937


(7)

No

Pengembangan Karir (X1)

Total

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

29

4

3

3

4

4

3

3

3

4

3

34

30

4

3

4

4

5

3

3

3

4

4

37

31

4

3

5

4

5

4

4

4

5

4

42

32

4

4

5

3

3

4

4

4

4

4

39

33

3

4

4

4

4

4

3

5

4

4

39

34

4

4

4

4

3

4

4

4

5

4

40

35

4

3

4

4

2

3

3

4

4

3

34

36

4

4

3

4

4

4

4

4

5

4

40

37

4

3

4

5

3

3

3

5

5

3

38

38

4

4

4

4

3

2

2

5

4

2

34

39

3

4

4

5

4

4

3

4

5

4

40

40

4

4

4

5

3

4

4

4

3

4

39

41

4

3

5

5

4

4

4

4

3

4

40

42

5

4

4

4

2

4

5

5

3

4

40

43

5

4

4

3

5

3

3

3

4

3

37

44

4

4

4

5

3

4

4

4

4

3

39

45

5

4

5

4

4

4

4

4

4

4

42

46

5

3

4

5

4

4

5

5

5

3

43

47

4

4

4

4

4

3

3

3

4

4

37

48

5

4

4

5

4

4

4

4

4

4

42

49

4

4

4

4

3

4

4

4

4

5

40

50

4

3

3

4

4

4

3

3

5

2

35

51

4

4

3

4

3

3

3

4

3

4

35

52

4

4

4

5

3

4

4

4

5

5

42

53

3

3

3

5

4

5

5

4

5

4

41

54

5

4

4

5

2

3

4

5

4

3

39

55

5

3

4

4

4

4

4

4

4

3

39

56

4

3

4

4

5

4

5

3

5

4

41

57

3

4

4

4

4

3

3

4

4

4

37

58

5

4

5

5

5

5

4

4

4

4

45

59

4

4

4

5

3

3

4

5

5

3

40

60

4

2

3

4

2

4

4

4

3

2

32

61

5

4

4

4

4

4

5

4

5

4

43

62

3

4

4

5

3

2

3

3

4

5

36

63

4

4

3

5

3

3

4

4

4

3

37

64

4

3

2

5

5

4

4

4

5

4

40


(8)

No

Desain Pekerjaan (X2)

Total

P11

P12

P13

P14

P15

P16

P17

P18

1

4

4

4

4

4

4

4

4

32

2

4

4

2

5

4

4

5

5

33

3

5

4

4

5

4

4

4

4

34

4

4

5

4

4

3

4

4

4

32

5

5

4

4

4

4

4

4

4

33

6

5

4

5

5

5

5

4

4

37

7

4

4

4

3

4

5

4

4

32

8

4

3

5

3

3

4

4

3

29

9

4

3

4

4

4

4

3

4

30

10

2

2

4

4

4

3

3

3

25

11

4

4

3

4

3

4

4

4

30

12

5

3

4

4

4

3

2

2

27

13

4

4

5

4

5

4

3

3

32

14

4

4

5

4

5

3

4

3

32

15

5

5

4

5

4

5

5

4

37

16

4

4

3

4

4

4

5

3

31

17

5

3

3

4

4

3

3

4

29

18

4

3

4

4

4

3

3

2

27

19

4

4

4

5

4

4

4

4

33

20

4

4

3

5

3

5

4

4

32

21

5

4

4

5

4

4

4

4

34

22

5

5

3

4

3

4

4

4

32

23

4

5

4

3

5

4

5

4

34

24

4

4

4

4

4

3

4

4

31

25

5

4

3

4

4

4

4

2

30

26

4

5

4

4

4

4

4

3

32

27

4

4

3

3

5

4

4

4

31

28

5

4

4

4

4

3

4

4

32

29

4

4

4

4

3

4

4

4

31

30

4

4

3

5

4

3

4

3

30

31

4

4

3

4

3

3

3

4

28

32

4

5

4

4

5

5

4

5

36

33

5

5

4

5

4

5

5

5

38

34

4

4

3

4

3

4

5

4

31

35

4

4

3

4

3

4

4

3

29

36

4

5

4

4

4

4

5

4

34

37

5

5

5

5

4

4

4

3

35

38

4

4

2

4

3

4

4

4

29


(9)

No

Desain Pekerjaan (X2)

Total

P11

P12

P13

P14

P15

P16

P17

P18

40

5

3

4

4

4

4

5

5

34

41

4

4

4

5

5

4

4

4

34

42

4

5

4

4

3

5

4

3

32

43

4

4

3

4

4

4

3

2

28

44

4

4

4

4

3

4

4

4

31

45

4

4

4

4

5

4

4

4

33

46

5

4

3

5

3

5

5

5

35

47

4

5

4

5

4

4

4

4

34

48

4

4

4

4

4

4

4

4

32

49

4

4

4

4

3

4

4

4

31

50

4

4

5

5

4

5

3

4

34

51

4

4

4

3

4

4

4

4

31

52

5

5

5

3

5

4

4

5

36

53

5

5

5

4

5

4

4

4

36

54

4

5

4

4

4

5

5

4

35

55

3

4

4

4

4

4

4

4

31

56

4

5

4

5

3

4

4

4

33

57

4

4

4

4

4

4

2

3

29

58

3

3

4

4

4

5

4

4

31

59

4

5

5

4

4

4

5

5

36

60

4

4

4

5

4

4

4

2

31

61

5

4

5

4

4

5

4

4

35

62

4

3

4

3

5

3

3

4

29

63

4

4

3

4

3

4

4

4

30

64

3

3

4

5

4

5

5

3

32


(10)

No

Prestasi Kerja (Y)

Total

P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31

1

4

4

4

4

3

4

4

4

4

4

4

4

4

51

2

4

4

5

5

5

5

4

5

5

5

5

5

4

61

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

52

4

4

5

5

5

5

4

4

3

5

4

5

5

4

58

5

4

3

4

4

4

4

4

5

5

5

4

4

3

53

6

4

4

5

5

5

4

4

3

4

4

4

4

4

54

7

4

4

5

5

5

4

4

3

4

4

5

5

5

57

8

4

4

4

4

4

4

4

3

4

3

4

4

3

49

9

4

4

4

4

4

3

4

4

4

4

4

4

4

51

10

4

3

2

4

4

4

4

4

3

3

4

4

4

47

11

4

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2

1

46

12

3

3

4

3

3

3

3

4

4

3

4

3

1

41

13

4

3

3

4

4

3

4

3

4

4

4

4

4

48

14

4

4

3

4

4

3

4

3

4

4

5

4

5

51

15

4

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

51

16

3

3

4

3

4

3

4

3

4

4

4

4

4

47

17

4

4

4

3

3

3

4

4

4

3

4

4

3

47

18

3

3

4

3

3

3

4

4

4

3

3

4

4

45

19

4

4

4

4

4

3

4

4

4

4

4

4

5

52

20

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

4

4

4

53

21

5

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

58

22

4

4

5

5

5

4

4

3

5

5

4

4

5

57

23

2

5

4

4

5

4

5

5

4

5

5

5

5

58

24

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

52

25

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

51

26

4

5

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

53

27

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

52

28

4

3

4

4

4

5

4

4

4

4

5

4

3

52

29

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

52

30

4

3

4

3

4

4

5

5

5

4

5

4

3

53

31

4

4

5

5

4

3

4

4

4

4

5

4

4

54

32

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

4

5

54

33

5

4

3

5

4

3

4

3

4

5

4

4

3

51

34

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

52

35

4

3

3

4

3

4

4

4

4

4

4

4

4

49

36

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

4

5

57

37

3

2

3

3

3

3

3

3

4

4

4

3

3

41

38

4

3

3

3

3

3

4

3

4

4

4

4

3

45


(11)

No

Prestasi Kerja (Y)

TotaL

P19

P20

P21

P22

P23

P24

P25

P26

P27

P28

P29

P30

P31

40

4

4

4

4

4

3

4

4

5

5

5

5

5

56

41

4

4

5

5

4

4

4

4

5

4

4

4

4

55

42

5

4

4

3

4

4

4

2

4

5

5

5

4

53

43

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

50

44

4

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

50

45

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

4

4

58

46

5

5

5

5

5

5

5

3

5

5

5

5

3

61

47

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

52

48

4

4

4

4

4

3

4

4

4

4

4

3

4

50

49

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3

50

50

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

4

4

4

51

51

4

3

4

4

3

3

4

4

4

4

4

4

3

48

52

3

3

3

5

4

4

4

4

5

5

5

4

4

53

53

4

4

5

4

4

4

4

4

5

5

5

4

4

56

54

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3

50

55

3

3

4

3

4

3

4

4

4

4

4

3

4

47

56

5

3

4

3

4

4

4

4

5

4

4

4

5

53

57

3

3

4

4

3

4

4

4

4

4

3

3

3

46

58

4

4

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

50

59

4

5

4

4

4

4

4

4

4

4

5

4

4

54

60

5

5

5

4

4

3

4

5

5

5

5

5

3

58

61

5

4

4

4

4

4

4

4

5

5

4

4

4

55

62

5

3

4

4

4

5

5

5

4

5

5

4

2

55

63

4

4

4

3

4

5

5

3

5

5

5

5

3

55

64

4

4

3

4

5

4

4

4

4

5

5

4

4

54


(12)

Lampiran 4

Analisis Deskriptif Jawaban Responden

Frequencies

a.

Frekuensi Jawaban Responden Variabel Pengembangan Karir (X1)

P1

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

3.00 7 10.8 10.8 10.8

4.00 41 63.1 63.1 73.8

5.00 17 26.2 26.2 100.0

Total 65 100.0 100.0

P2

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

2.00 4 6.2 6.2 6.2

3.00 25 38.5 38.5 44.6

4.00 34 52.3 52.3 96.9

5.00 2 3.1 3.1 100.0

Total 65 100.0 100.0

P3

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

1.00 1 1.5 1.5 1.5

2.00 5 7.7 7.7 9.2

3.00 17 26.2 26.2 35.4

4.00 34 52.3 52.3 87.7

5.00 8 12.3 12.3 100.0


(13)

P4

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

3.00 3 4.6 4.6 4.6

4.00 34 52.3 52.3 56.9

5.00 28 43.1 43.1 100.0

Total 65 100.0 100.0

P5

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

2.00 9 13.8 13.8 13.8

3.00 24 36.9 36.9 50.8

4.00 24 36.9 36.9 87.7

5.00 8 12.3 12.3 100.0

Total 65 100.0 100.0

P6

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

2.00 5 7.7 7.7 7.7

3.00 20 30.8 30.8 38.5

4.00 36 55.4 55.4 93.8

5.00 4 6.2 6.2 100.0


(14)

P7

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

1.00 1 1.5 1.5 1.5

2.00 4 6.2 6.2 7.7

3.00 20 30.8 30.8 38.5

4.00 32 49.2 49.2 87.7

5.00 8 12.3 12.3 100.0

Total 65 100.0 100.0

P8

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

2.00 2 3.1 3.1 3.1

3.00 16 24.6 24.6 27.7

4.00 38 58.5 58.5 86.2

5.00 9 13.8 13.8 100.0

Total 65 100.0 100.0

P9

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

2.00 1 1.5 1.5 1.5

3.00 14 21.5 21.5 23.1

4.00 30 46.2 46.2 69.2

5.00 20 30.8 30.8 100.0


(15)

P10

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

2.00 5 7.7 7.7 7.7

3.00 21 32.3 32.3 40.0

4.00 33 50.8 50.8 90.8

5.00 6 9.2 9.2 100.0

Total 65 100.0 100.0

b.

Frekuensi Jawaban Responden Variabel Desain Pekerjaan (X2)

P11

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

2.00 1 1.5 1.5 1.5

3.00 3 4.6 4.6 6.2

4.00 43 66.2 66.2 72.3

5.00 18 27.7 27.7 100.0

Total 65 100.0 100.0

P12

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

2.00 1 1.5 1.5 1.5

3.00 9 13.8 13.8 15.4

4.00 38 58.5 58.5 73.8

5.00 17 26.2 26.2 100.0


(16)

P13

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

2.00 2 3.1 3.1 3.1

3.00 14 21.5 21.5 24.6

4.00 38 58.5 58.5 83.1

5.00 11 16.9 16.9 100.0

Total 65 100.0 100.0

P14

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

3.00 8 12.3 12.3 12.3

4.00 40 61.5 61.5 73.8

5.00 17 26.2 26.2 100.0

Total 65 100.0 100.0

P15

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

3.00 17 26.2 26.2 26.2

4.00 37 56.9 56.9 83.1

5.00 11 16.9 16.9 100.0

Total 65 100.0 100.0

P16

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

3.00 10 15.4 15.4 15.4

4.00 42 64.6 64.6 80.0

5.00 13 20.0 20.0 100.0


(17)

P17

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

2.00 2 3.1 3.1 3.1

3.00 9 13.8 13.8 16.9

4.00 42 64.6 64.6 81.5

5.00 12 18.5 18.5 100.0

Total 65 100.0 100.0

P18

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

2.00 5 7.7 7.7 7.7

3.00 13 20.0 20.0 27.7

4.00 40 61.5 61.5 89.2

5.00 7 10.8 10.8 100.0

Total 65 100.0 100.0

c.

Frekuensi Jawaban Responden Variabel Prestasi Kerja (Y)

P19

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

2.00 1 1.5 1.5 1.5

3.00 8 12.3 12.3 13.8

4.00 47 72.3 72.3 86.2

5.00 9 13.8 13.8 100.0


(18)

P20

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

2.00 1 1.5 1.5 1.5

3.00 19 29.2 29.2 30.8

4.00 39 60.0 60.0 90.8

5.00 6 9.2 9.2 100.0

Total 65 100.0 100.0

P21

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

2.00 1 1.5 1.5 1.5

3.00 10 15.4 15.4 16.9

4.00 44 67.7 67.7 84.6

5.00 10 15.4 15.4 100.0

Total 65 100.0 100.0

P22

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

3.00 11 16.9 16.9 16.9

4.00 44 67.7 67.7 84.6

5.00 10 15.4 15.4 100.0

Total 65 100.0 100.0

P23

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

3.00 9 13.8 13.8 13.8

4.00 48 73.8 73.8 87.7

5.00 8 12.3 12.3 100.0


(19)

P24

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

3.00 18 27.7 27.7 27.7

4.00 41 63.1 63.1 90.8

5.00 6 9.2 9.2 100.0

Total 65 100.0 100.0

P25

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

3.00 2 3.1 3.1 3.1

4.00 57 87.7 87.7 90.8

5.00 6 9.2 9.2 100.0

Total 65 100.0 100.0

P26

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

2.00 1 1.5 1.5 1.5

3.00 13 20.0 20.0 21.5

4.00 42 64.6 64.6 86.2

5.00 9 13.8 13.8 100.0

Total 65 100.0 100.0

P27

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

3.00 1 1.5 1.5 1.5

4.00 46 70.8 70.8 72.3

5.00 18 27.7 27.7 100.0


(20)

P28

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

3.00 6 9.2 9.2 9.2

4.00 40 61.5 61.5 70.8

5.00 19 29.2 29.2 100.0

Total 65 100.0 100.0

P29

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

3.00 2 3.1 3.1 3.1

4.00 41 63.1 63.1 66.2

5.00 22 33.8 33.8 100.0

Total 65 100.0 100.0

P30

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

2.00 1 1.5 1.5 1.5

3.00 8 12.3 12.3 13.8

4.00 46 70.8 70.8 84.6

5.00 10 15.4 15.4 100.0

Total 65 100.0 100.0

P31

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

1.00 2 3.1 3.1 3.1

2.00 1 1.5 1.5 4.6

3.00 18 27.7 27.7 32.3

4.00 34 52.3 52.3 84.6

5.00 10 15.4 15.4 100.0


(21)

Lampiran 5

Pengujian Hipotesis

Uji Simultan (Uji F)

ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1

Regression 349.618 2 174.809 14.329 .000b

Residual 756.382 62 12.200

Total 1106.000 64

a. Dependent Variable: PrestasiKerja

b. Predictors: (Constant), DesainPekerjaan, PengembanganKarir

Uji Parsial (Uji t)

Coefficientsa

Model Unstandardized Coefficients Standardized

Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta

1

(Constant) 22.609 5.763 3.923 .000

PengembanganKarir .445 .131 .403 3.388 .001

DesainPekerjaan .391 .188 .247 2.076 .042

a. Dependent Variable: PrestasiKerja

Uji Koefisien Determinasi (R2)

Model Summary

Model R R Square Adjusted R

Square

Std. Error of the Estimate

1 .562a .316 .294 3.49281


(22)

Lampiran 6

Regresi Liner Berganda

Coefficientsa

Model Unstandardized Coefficients Standardized

Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta

1

(Constant) 22.609 5.763 3.923 .000

PengembanganKarir .445 .131 .403 3.388 .001

DesainPekerjaan .391 .188 .247 2.076 .042


(1)

Percent

Valid

2.00 2 3.1 3.1 3.1

3.00 9 13.8 13.8 16.9

4.00 42 64.6 64.6 81.5

5.00 12 18.5 18.5 100.0

Total 65 100.0 100.0

P18

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

2.00 5 7.7 7.7 7.7

3.00 13 20.0 20.0 27.7

4.00 40 61.5 61.5 89.2

5.00 7 10.8 10.8 100.0

Total 65 100.0 100.0

c.

Frekuensi Jawaban Responden Variabel Prestasi Kerja (Y)

P19

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

2.00 1 1.5 1.5 1.5

3.00 8 12.3 12.3 13.8

4.00 47 72.3 72.3 86.2

5.00 9 13.8 13.8 100.0


(2)

P20

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

2.00 1 1.5 1.5 1.5

3.00 19 29.2 29.2 30.8

4.00 39 60.0 60.0 90.8

5.00 6 9.2 9.2 100.0

Total 65 100.0 100.0

P21

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

2.00 1 1.5 1.5 1.5

3.00 10 15.4 15.4 16.9

4.00 44 67.7 67.7 84.6

5.00 10 15.4 15.4 100.0

Total 65 100.0 100.0

P22

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

3.00 11 16.9 16.9 16.9

4.00 44 67.7 67.7 84.6

5.00 10 15.4 15.4 100.0

Total 65 100.0 100.0

P23

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

3.00 9 13.8 13.8 13.8

4.00 48 73.8 73.8 87.7

5.00 8 12.3 12.3 100.0


(3)

Percent

Valid

3.00 18 27.7 27.7 27.7

4.00 41 63.1 63.1 90.8

5.00 6 9.2 9.2 100.0

Total 65 100.0 100.0

P25

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

3.00 2 3.1 3.1 3.1

4.00 57 87.7 87.7 90.8

5.00 6 9.2 9.2 100.0

Total 65 100.0 100.0

P26

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

2.00 1 1.5 1.5 1.5

3.00 13 20.0 20.0 21.5

4.00 42 64.6 64.6 86.2

5.00 9 13.8 13.8 100.0

Total 65 100.0 100.0

P27

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

3.00 1 1.5 1.5 1.5

4.00 46 70.8 70.8 72.3

5.00 18 27.7 27.7 100.0


(4)

P28

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

3.00 6 9.2 9.2 9.2

4.00 40 61.5 61.5 70.8

5.00 19 29.2 29.2 100.0

Total 65 100.0 100.0

P29

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

3.00 2 3.1 3.1 3.1

4.00 41 63.1 63.1 66.2

5.00 22 33.8 33.8 100.0

Total 65 100.0 100.0

P30

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

2.00 1 1.5 1.5 1.5

3.00 8 12.3 12.3 13.8

4.00 46 70.8 70.8 84.6

5.00 10 15.4 15.4 100.0

Total 65 100.0 100.0

P31

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

1.00 2 3.1 3.1 3.1

2.00 1 1.5 1.5 4.6

3.00 18 27.7 27.7 32.3

4.00 34 52.3 52.3 84.6

5.00 10 15.4 15.4 100.0


(5)

Uji Simultan (Uji F)

ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1

Regression 349.618 2 174.809 14.329 .000b

Residual 756.382 62 12.200

Total 1106.000 64

a. Dependent Variable: PrestasiKerja

b. Predictors: (Constant), DesainPekerjaan, PengembanganKarir

Uji Parsial (Uji t)

Coefficientsa

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta

1

(Constant) 22.609 5.763 3.923 .000

PengembanganKarir .445 .131 .403 3.388 .001

DesainPekerjaan .391 .188 .247 2.076 .042

a. Dependent Variable: PrestasiKerja

Uji Koefisien Determinasi (R2)

Model Summary

Model R R Square Adjusted R Square

Std. Error of the Estimate

1 .562a .316 .294 3.49281


(6)

Lampiran 6

Regresi Liner Berganda

Coefficientsa

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta

1

(Constant) 22.609 5.763 3.923 .000

PengembanganKarir .445 .131 .403 3.388 .001

DesainPekerjaan .391 .188 .247 2.076 .042