Session 6 22Mar11 Vietnamese (Dec27)

Ngônngữ:
ngữ: tiếng
tiếngViệt
Việt
Ngôn
Phiên bản;
bản; 2011
2011
Phiên

Phần 6:
6: Phòng
Phòng chống
chống xói
xói
Phần

mòn đất
đất
mòn


Tương ứng nguyên tắc:

Nguyên tắc 9.
Quản lý và bảo tồn
đất
©2009 Rainforest Alliance

Các vấn đề về xói mòn đất

Tương ứng tiêu chí:

9.1

Tương ứng tiêu chí
Nguyên nhân chủ yếu gây xói mòn đất
9.1

• Sử dụng nhiều thuốc diệt cỏ
• Độ dốc của đất
• Nước làm xói mòn đất


Xói mòn do sử dụng nhiều thuốc diệt Tương
cỏ ứng tiêu chí:
9.1

Xói mòn do độ dốc của đất

Tương ứng tiêu chí:

9.1

Xói mòn do nước rửa trôi

Tương ứng tiêu chí:

9.1

Kiểm soát xói mòn đất

Tương ứng tiêu chí:


9.3

1. Duy trì thảm thực vật che phủ
đất

Befor
e

Sau

Kiểm soát xói mòn đất
1. Duy trì thảm thực vật che phủ
• đất
Giảm sử dụng thuốc diệt cỏ
• Làm cỏ bằng tay
• Làm cỏ bằng máy

Tương ứng tiêu chí:


9.3

Kiểm soát xói mòn đất

Tương ứng tiêu chí;

9.1
Kinh nghiệm của các chủ nông trại ở Guatemala và El
Salvador

©2009 Rainforest Alliance

Kiểm soát xói mòn đất

Tương ứng tiêu chí:

9.3

2. Che phủ đất
• Nhánh cây đã rong tỉa (từ cây trồng và cây che

bóng)
• Cỏ dại
• Lá rụng từ cây
che bóng

Kiểm soát xói mòn đất
2. Ngăn chặn nước xói mòn

Tương ứng tiêu chí:

9.1

Kiểm soát xói mòn đất

Tương ứng tiêu chí:

9.1

4. Trồng thảm thực vật dọc theo các kênh nước


Kiểm soát xói mòn đất

Tương ứng tiêu chí:

9.1

5. Trồng cây trên đất có độ dốc

Dốc

Dốc
Dốc

Dốc

Trồng
Trồngcây
Trồng
cây
cây

Trồng cây

Kiểm soát xói mòn đất

Tương ứng tiêu chí:

9.1

6. Trồng thảm thực vật và cây trên khu vực đất
dốcCác chủ nông trại ở El Salvador và Costa Rica

©2009 Rainforest Alliance

Tóm tắt

Tương ứng tiêu chí :

9.1

Che

phủ đất
Mulching
Keeping vegetative

Duy trì thảm thực vật che
cover
phủ đất

Preventing
water
Ngăn chặn
rửa
run-of
trôi đất

over the soil

Planting
and
Trồng

thảmplants
thực vật

trees
in
areas
with
cây trên đất dốc

Planting vegetation
Trồng
theo
alongcây
the dọc
canals
of
kênh water
rãnh nước

slope


Planting crops against
Trồng cây
chống
xói mòn
the
slope
ở độ dốc

15

The
The Rainforest
Rainforest Alliance
Alliance works
works to
to conserve
conserve biodiversity
biodiversity and
and ensure

ensure sustainable
sustainable livelihoods
livelihoods
by
transforming
land-use
practices,
business
practices
and
consumer
behavior.
by transforming land-use practices, business practices and consumer behavior.