Session 5 15Mar11 Vietnamese (Dec27)

Ngônngữ:
ngữ: tiếng
tiếngViệt
Việt
Ngôn
Phiên bản:
bản: 2011
2011
Phiên

Phần 5:
5: Duy
Duy trì
trì cây
cây che
che bóng
bóng
Phần

Tương ứng nguyên tắc:


Nguyên tắc 2.
Bảo tồn Hệ sinh thái
©2009 Rainforest Alliance

Cây trồng nông lâm kết hợp

Tương ứng tiêu chí :

2.8

Tương ứng tiêu chí:
Điều gì xảy ra nếu không có cây che bóng?
2.8

Cây trồng của bạn sẽ chịu ảnh
hưởng:
1. Bị mất nước và nóng cháy do
ánh nắng mặt trời
2. Đất trở nên khô hơn và bạc màu
3. Đất bị xói mòn

4. Năng suất bị mất sau vài năm

Tương ứng tiêu chí:

Điều gì xảy ra nếu không có cây che bóng?
2.8
Những bằng chứng của các chủ trang trại ca cao ở
Indonesia và ở Ghana

©2009 Rainforest Alliance

Lợi ích của cây che bóng

Tương ứng tiêu chí:

2.8

• Bảo vệ khỏi ánh sáng mạnh và chắn gió
• Tạo chất hữu cơ cho đất (Một số cây cung cấp ni-tơ cho đất)
• Duy trì độ ẩm đất

• Kiểm soát xói mòn đất
• Môi trường sống cho động vật hoang dã
• Trái cây và gỗ tạo thêm
thu nhập
• Understory crops

5

Lợi ích của cây che bóng

Corresponding
criterion:

2.8
Bằng chứng của các chủ trang trại ở Costa Rica và ở El
Salvador

©2009 Rainforest Alliance

Đa dạng hóa cây che bóng


Tương ứng tiêu chí:

2.8

• 12 loài cây bản địa/ha
• Một số loài cây tầng thấp hơn và một số loài cao hơn
• Tầm quan trọng của cây che bóng đối với ngăn ngừa
lây nhiễm bệnh

7

Đa dạng hóa of shade trees

Tương ứng tiêu chí:

Kinh nghiệm của một chủ nông trại ở Costa Rica

©2009 Rainforest Alliance


2.8

Duy trì cây che bóng
• Tỉa cành
• Phục hồi

Các nhánh của
cây che bóng đã
tỉa

Trồng mới cây
che bóng
9

Các trường hợp ngoại lệ

Tương ứng tiêu chí:

2.8


• Hệ sinh thái có nguồn gốc không phải từ rừng (đồng cỏ v.v.)

 Chọn30% nông trại của bạn để định hướng xây dựng khu bảo tồn.
• Điều kiện khí hậu (độ ẩm cao, độ cao so với mặt biển cao, thiếu áng sáng
mặt trời v.v.)

10

Cây trồng Không-nông lâm kết hợp

Tương ứng tiêu chí:

2.8
Duy trì cây che bóng không bắt buột nhưng cây che bóng tốt cho
nông trại của bạn.

11

Thực hiện từng bước một


Không nông
trồnglâm
cây kết
chehợp
Hệ thống
Trồng
một số loài cây che bóng
bóng

The
The Rainforest
Rainforest Alliance
Alliance works
works to
to conserve
conserve biodiversity
biodiversity and
and ensure
ensure sustainable
sustainable livelihoods

livelihoods
by
transforming
land-use
practices,
business
practices
and
consumer
behavior.
by transforming land-use practices, business practices and consumer behavior.