Session 10 17Mar11 Vietnamese (Dec27)

Ngônngữ:
ngữ: tiếng
tiếngViệt
Việt
Ngôn
Phiên bản:
bản: 2011
2011
Phiên

Phần 10:
10: Phòng
Phòng ngừa
ngừa và
và xử
xử lý
lý tai
tai nạn
nạn
Phần


Tương ứng tiêu chí:

Nguyên tắc 6.
Sức khỏe nghề nghiệp
và An toàn lao động
©2009 Rainforest Alliance

Những công việc rủi ro trên nông trại của bạn
Tương ứng tiêu chí:

• Vận hành máy móc
• Tiếp xúc hóa chất
• Mang vác nặng v.v...

6.2, 6.3

Đào tạo trước nhân viên

Tương ứng tiêu chí:


6.2,6.3

Đào tạo nhân viên về:
• Làm thế nào khi vận hành máy móc hoặc tiếp xúc
hóa chất
• Thông tin an toàn về sản phẩm
• Quần áo bảo hộ nào cần sử dụng
• Làm thế nào để ngăn ngừa
tai nạn
• Cần phải làm gì trong
trường hợp bị tai nạn v.v.

Đào tạo trước nhân viên

Sau khi đào tạo, duy trì ghi chép về:
• Ngày tháng
• Nội dung đào tạo
• Người đào tạo
• Danh sách đại biểu tham dự


Tương ứng tiêu chí :

6.2, 6.3

Đào tạo trước nhân viên

Tương ứng tiêu chí:

6.2, 6.3
Phỏng vấn công nhân và người quản lý tại một nông trại cà phê
ở El Salvador

©2009 Rainforest Alliance

Tương ứng tiêu chí:
Các khu vực rủi ro trên nông trại của bạn
6.6

Làm thế nào để giảm rủi ro

Tương ứng tiêu chí:

 Bao phủ các bộ phận gây nguy hiểm

6.6
(dao cắt,

băng chuyền, mạch điện v.v.)

 Thiết lập tay vịn cầu thang ở nơi cao
 Thiết lập dấu hiệu cảnh báo và sơn màu
vàng

Các điều kiện làm việc rủi ro
• Làm việc trong bóng tối
• Làm việc dưới nắng nóng
• Làm việc nơi có tiếng ồn lớn


Tương ứng tiêu chí:

6.20

Làm thế nào để giảm rủi ro?
• Ánh sáng đầy đủ
• Lều nghỉ mát
• Bao che tai ngăn tiếng ồn

Tương ứng tiêu chí:

6.20

Trong trường hợp bị thương nhẹ hoặc Tương
bệnh
ứng tiêu chí :
Bộ sơ cứu thương

6.19


ứng tiêu chí:
Trong trường hợp bị thương nhẹ hoặc Tương
bệnh
6.19

Bộ sơ cứu thương
• Không nên khóa
• Không nên trống rỗng bên trong

Khi bạn mở khóa,chỉ có một lõi ngô bên trong!

Tương ứng tiêu chí:
Trong trường hợp bị tai nạn do hóa chất
6.19

Tắm và rửa mắt

Shower


RửaShower
mắt

Eye wash made of
a plastic Eye
bottle
wash

Trong trường hợp bị bỏng
• Dập tắt ngọn lửa
• Thoát hiểm khẩn cấp
• Liên lạc dịch vụ chữa cháy

Tương ứng tiêu chí

6.18

Trong trường hợp xảy ra tai nạn nghiêm
trọng
• Liên lạc gọi xe cứu

thương
• Đưa gấp đến bệnh viện

Tương ứng tiêu
chí:

6.18

Kiểm tra sức khỏe

Tương ứng tiêu chí:

6.4,6.5

• Kiểm tra tổng quát

 dành cho công nhân làm bất kỳ hoạt động nguy
hiểm nào
• Kiểm tra Colinesterase
(phân tích máu)

 dành cho công nhân sử dụng hóa chất có chứa
chất phốt phát hữu cơ hoặc chất hóa học

Tóm tắt
Reduce the risk
Giảm rủi ro nguy hiểm
of dangerous
nơi làm việc
places

Reduce the risk
Giảm rủi ro nguy hiểm
of dangerous
về điều kiện làm việc
working conditions

Đào tạoworkers
trước công
Training
nhân

beforehand
Prepare equipment
Chuẩn bị thiết bị và thủ
and procedures to
tục để xử lý tai nạn
deal with accidents

Medical
Kiểm tra sức khỏe
examination
16

The
The Rainforest
Rainforest Alliance
Alliance works
works to
to conserve
conserve biodiversity
biodiversity and

and ensure
ensure sustainable
sustainable livelihoods
livelihoods
by
transforming
land-use
practices,
business
practices
and
consumer
behavior.
by transforming land-use practices, business practices and consumer behavior.