Session 9 24Mar11 Vietnamese (Dec27)

Ngônngữ:
ngữ: tiếng
tiếngViệt
Việt
Ngôn
Phiên bản:
bản: 2011
2011
Phiên

Phần 9:
9: Bảo
Bảo vệ
vệ nguồn
nguồn nước
nước
Phần

sạch
sạch


Tương ứng nguyên tắc:

Nguyên tắc 4.
Bảo tồn nguồn nước
©2009 Rainforest Alliance

Bạn có sử dụng nước trên nông trại?
• Giặt quần áo bảo hộ và thiết bị bảo hộ lao động
• Giặt quần áo
• Rửa dụng cụ nấu ăn
• Nhà vệ sinh và nhà tắm
• Chế biến cà phê
• Rửa trái cây và xưởng đóng gói
• Vệ sinh nhà máy chế biến tràv.v.

Bạn có làm nhiễm bẩn nguồn nước…?

Ai sẽ sử dụng nguồn nước mà bạn đã sử
dụng?
• Người trong cộng đồng uống nước

• Cá ở sông và suối
• Động vật và chim uống nước v.v.

Điều gì xảy ra nếu nước bị nhiễm bẩn?
• Người bị nhiễm bệnh do uống nước
• Cá, động vật và chim bị chết v.v.

Xử lý nước thải

Tiêu chí tương ứng:

4.4, 4.8

Hệ thống xử lý cần có:

Thiết bị đo thể tích
Chất khoáng rắn

Hệ thống cách
lọc

Hệ thống
xả

Xử lý hệ thống nước thải

Tương ứng tiêu chí:

4.8

1. Khối lượng thích hợp
Điều gì xảy ra nếu nước thải nhiều hơn công suất chứa…

Xử lý nước thải

Tương ứng tiêu chí:

4.8

1. Khối lượng thích hợp
Ví dụ hệ thống xử lý nước thải tại các nhà máy chế

Khối lượng
nhỏ

biến cà phê

Khối lượng trung
bình

Khối lượng lớn

Hệ thống xử lý nước thải
2. Lưới lọc chất khoáng rắn

Tương ứng tiêu chí:

4.7 (chủ
chốt)

Xử lý nước thải
2. Lưới lọc chất khoáng rắn


Tương ứng tiêu chí:

4.7 (chủ
chốt)

Xử lý nước thải
3. Hệ thống lọc

Nước thải không có hệ thống lọc

Tương ứng tiêu chí:

4.4

Xử lý nước thải

Tương ứng tiêu chí:

4.8


3. Hệ thống lọc
Hệ thống lọc bằng chất khoáng

Activated
carbon

Đối với nước thải hóa chất
nông nghiệp, đề nghị sử dụng
hệ
thống lọc bằng than hoạt tính

Xử lý nước thải
3. Hệ thống lọc
Hệ thống lọc sinh học

Tương ứng tiêu chí:

4.4


Xử lý nước thải

Tương ứng tiêu chí:

4.5

4. Xả nước thải ra các nguồn nước
Xả vào sông, suối, hồ v.v...

Xử lý nước thải

Tương ứng tiêu chí:

4.5

4. Xả nước thải ra các nguồn nước
Xả vào khu vực đất bỏ hoang (không cây trồng), hồ gạn lọc
(nhân tạo) v.v…

Xử lý nước thải


Tương ứng tiêu chí:

4.5

5. Phân tích nước
Thông số chất lượng
nước

Giá trị có thể
chấp nhận

Yêu cầu về Biochemical
Oxygen

Ít hơn 50mg/L

Tổng số suspended
solids


Ít hơn 50mg/L

pH

6.0 - 9.0.

Dầu nhờn và dầu

Ít hơn 30mg/L

Trực khuẩn phân

Không có tồn tại

Xử lý nước thải

Tương ứng tiêu chí:

4.6


5. Phân tích nước
Tần xuất phân
tích
Thông số chất lượng
nước

• Yêu cầu Biochemical
Oxygen Trực khuẩn
cô-li từ phân
• Tổng số cặn rắn
• pH
• Dầu nhờn và dầu

Số lượng nước thải
Ít hơn
50m³/ngày

50m³ 100m³
/ngày


Nhiều hơn

Mỗi năm
một lần

Once in
half a year

Once in
three
months

Hàng
tháng

Every
week

Everyda
y

100m³/ng
ày

Tương ứng tiêu chí:

Xử lý nước thải

4.4

Lựa chọn videos
Bạn có thể lựa chọn các videos như “Đính kèm” theo tài
liệu.

• Các ví dụ xử lý nước thải tại các nhà máy chế
biến cà phê (bằng tiếng Tây Ban Nha)

©2009 Rainforest Alliance

Tóm tắt
Trap
thelọc
solid
Toàn
bộall
lưới
bằng
waste
chất
rắn

Chuẩn bịahệ
thống đủ
Prepare
system
suất
withcông
enough
capacity

TiếnConduct
hành phân
tích nước
analysis
thải water
of treated

Filtrate the waste
Lọc nước thải
water

Discharge treated
Xả nước thải
đã xử lý ra
water
khỏi nguồn
nước
away
from water
sources
19

The
The Rainforest
Rainforest Alliance
Alliance works
works to
to conserve
conserve biodiversity
biodiversity and
and ensure
ensure sustainable
sustainable livelihoods
livelihoods
by
transforming
land-use
practices,
business
practices
and
consumer
behavior.
by transforming land-use practices, business practices and consumer behavior.