Session 2 14Mar11 Vietnamese (Dec27)

Ngônngữ:
ngữ: Tiếng
TiếngViệt
Việt
Ngôn
Phiên bản:
bản: 2011
2011
Phiên

Phần 2:
2: Bảo
Bảo vệ
vệ rừng
rừng
Phần

Tương ứng nguyên tắc:

Nguyên tắc 2.
Bảo tồn Hệ sinh thái

©2009 Rainforest Alliance

Phá rừng

©2009 Rainforest Alliance

Tương ứng tiêu chí:

Hệ sinh thái bị tàn phá

2.2., 9.5. (chủ
chốt )

3

Thay vì mở rộng nông trại của bạn….
Hãy cải thiện

Năng suất.


4

Tương ứng tiêu chí :
Trước khi mở rộng nông trại của bạn…
9.5. (chủ chốt)

Hãy kiểm tra tính

bền vững.
• Đất
• Khả năng nguồn
nước
• Độ dốc
• Vị trí

5

Tương ứng tiêu c hí :
Trước khi mở rộng nông trại của bạn…
2.2.(chủ chốt)


Kiểm tra

hệ sinh thái.
• Rừng
• Cây bụi
• Suối
• Sông
• Hồ
• Suối nhỏ
• Đầm lầy

6

Tương ứng tiêu chí:
Trước khi mở rộng nông trại của bạn…
2.3

Kiểm tra


các khu vực chung quanh.
• Công viên quốc gia
• Động vật hoang dã đang sinh
sống
• Khu bảo tồn

7

Thiết lập khu vực bảo tồn

Tương ứng tiêu chí:

2.1. (chủ chốt)

Lựa chọn videos
Bạn có thể tìm thấy video sau đây “Đính kèm”
theo tài liệu.

• Thiết lập khu bảo tồn (bằng tiếng Tây
Ban Nha)


8

Quản lý thu hoạch gỗ và cây trồng

Tương ứng tiêu chí:

Bạn cần có kế hoạch quản lý một cách bền vững.

©2009 Rainforest Alliance

2.4

Tái trồng rừng

Tương ứng tiêu chí:

2.1. (chủ chốt)

Ở đâu?

• Trên nông trại của
bạn
• Chung quanh nông
trại và nhà ở của
bạn (hàng rào thực
vật)
• Trong khu vực bảo
tồn
• Chung quanh các

10

Tái trồng rừng

Tương ứng tiêu chí:

2.1. (chủ chốt)
Tầm quan trọng khi trồng rừng ở các khu vực gần nguồn nước.

©2009 Rainforest Alliance


Tái trồng rừng

Tương ứng tiêu chí:

2.1. (chủ chốt)
Hãy để chúng tôi trồng cây gỗ bản địa hoặc các loài cây bị tiệt
chủng để tăng chúng lên càng nhiều càng tốt.

©2009 Rainforest Alliance

Tương ứng tiêu chí:

Tóm tắt

2.1. (chủ chốt)

Trước khi mở rộng nông trại của bạn…:
Check the
Kiểm tra tính bền

suitability of the
vững về đất
land

Increase
Tăng năng suất trên
productivity of the
nông trại hiện có
existing farm

Check the
Kiểm tra hệ sinh
ecosystems of the
thái của đất
land

Kiểm tra các khu
Check
areas
vực the

chung
around
quanh
13

Tương ứng tiêu chí:

Tóm tắt

2.1. (chủ chốt)

Làm thế nào để bảo vệ rừng trên nông trại của
Managing the
Quản lý việc thu hoạch
harvesting of woods
gỗ và các loại cây
and plants

bạn:


Establishing

Thiết lập các khu bảo
tồn conservation

areas

Tái
trồng rừng
Reforestation
1

The
The Rainforest
Rainforest Alliance
Alliance works
works to
to conserve
conserve biodiversity
biodiversity and

and ensure
ensure sustainable
sustainable livelihoods
livelihoods
by
transforming
land-use
practices,
business
practices
and
consumer
behavior.
by transforming land-use practices, business practices and consumer behavior.