Session 1 14Mar11 Vietnamese ( Dec27)

Ngônngữ:
ngữ: Tiếng
TiếngViệt
Việt
Ngôn
Phiên bản:
bản: 2011
2011
Phiên

Phần 1:
1:
Phần

Bảo tồn
tồn đa
đa dạng
dạng sinh
sinh học
học thông
thông qua

qua
Bảo
giảm sử
sử dụng
dụng các
các hóa
hóa chất
chất
giảm

Tương ứng nguyên tắc:

Nguyên tắc 8.
Quản lý Cây trồng Tổng
hợp
©2009 Rainforest Alliance

Đa dạng sinh học trên nông trại của bạn
Thực vật
Động vật


Cây lấy gỗ

Các sinh vật
nhỏ

Côn trùng

2

Đa dạng sinh học và Cây trồng của bạn
Có lợi
Trung lập
Làm giàu đất

Gây
hại

Ăn loài gây
hại


3

Khi bạn phun xịt thuốc bảo vệ thực vật….
Trung tính
Có lợi

Loài gây
hại

Hậu quả khi mất cân bằng sinh học

 Sự phá hoại của côn trùng
rủi ro cao hơn

 Làm mất độ phì
của đất

5


Bảo tồn đa dạng sinh học trên nông trại của
bạn
Tại sao ông ta không sử dụng thuốc diệt cỏ?

©2009 Rainforest Alliance

Bảo tồn đa dạng sinh học trên nông trại của
bạn

Sự khác biệt về tính đa dạng trên nông trại được chứng nhận

©2009 Rainforest Alliance

Làm thế nào để bảo vệ đa dạng sinh học
trên
Tương ứng tiêu chí:
8.4 (chủ
nông trại của bạn?
chốt)


1. Ngừng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cấm sử
dụng

8

Làm thế nào để bảo vệ đa dạng sinh Tương
họcứngtrên
tiêu chí:
8.4 (chủ
nông trại của bạn?
chốt)

1. Ngừng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cấm sử
dụng
Một ví dụ của nông trại ca cao ở
Indonesia

9

Làm thế nào đê bảo vệ đa dạng sinh học trên

Tương ứng tiêu chí:
nông trại của bạn?
8.5
2. Giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo
Phân loại của WHO Bảng I và II

10

Làm thế nào để bảo vệ đa dạng sinh học trên
Tương ứng tiêu chí :
nông trại của bạn?
8.1
8.1

3. IPM (Quản lý Cây trồng Tổng hợp)

Làm cây trồng của bạn khỏe
mạnh và tốt:
• Tỉa cành
• Bón phân

• Dọn sạch trái cây bị nhiễm
bệnh v.v….

11

Làm thế nào đê bảo vệ đa dạng sinh học trên
Tương ứng tiêu chí :
nông trại của bạn?
8.1
3. IPM (Quản lý Dịch hại Tổng hợp)
Kết quả tỉa cành thường xuyên

©2009 Rainforest Alliance

8.1

Làm thế nào đê bảo vệ đa dạng sinh học trên
Tương ứng tiêu chí:
nông trại của bạn?
8.1, 8.9

3. IPM (Quản lý Dịch hại Tổng hợp)

Kiểm soát Loài gây hại mà không
sử dụng hóa chất:
• Bẫy côn trùng
• Làm côn trùng bị đẩy lùi với các
thành phần tự nhiên
• Làm đa dạng thiên địch loài gây
hại
• Sử dụng lửa để kiểm soát một
số loài gây hại
etc….
13

Làm thế nào đê bảo vệ đa dạng sinh học trên
Tương ứng tiêu chí:
nông trại của bạn?
8.1
3. IPM (Quản lý Dịch hại Tổng hợp)


Lựa chọn Videos
Bạn có thể tìm thấy các lựa chọn videos “Đính kèm” theo tài
liệu này.

• Các ví dụ về kỷ thuật IPM dành cho Ca cao (bằng tiếng
Anh)
• Các ví dụ về kỷ thuật IPM dành cho Trà (bằng tiếng
Bahasa Indonesia)
• Các ví dụ về kỷ thuật IPM dành cho Cà phê (bằng tiếng
Tây Ban Nha)

©2009 Rainforest Alliance

Làm thế nào để bảo vệ đa dạng sinh học trên
Tương ứng tiêu chí:
nông trại của bạn?
8.2

4. Thay đổi sản phẩm


15

Làm thế nào để bảo vệ đa dạng sinh học trên
Tương ứng tiêu chí:
nông trại của bạn?
8.3
5. Kiểm tra và bảo trì thiết bị


16

Làm thế nào để bảo vệ đa dạng sinh học
trên
Tương ứng tiêu chí:
8.6 (chủ
nông trại của bạn?
chốt)

6. Không canh tác cây trồng biến đổi gien


Bắp được xác
định biến đổi
gien
Đậu nành được
xác định biến
đổi gien

17

Làm thế nào để bảo vệ đa dạng sinh học trên
Tương ứng tiêu chí:
nông trại của bạn?
8.3
7. Duy trì sổ sách ghi chép khi sử dụng

18

Làm thế nào để bảo vệ đa dạng sinh học trên
Tương ứng tiêu chí:
nông trại của bạn?
8.2
7. Duy trì sổ sách ghi chép khi sử dụng
• Ngày tháng (Khi bạn đã sử dụng)
• Sản phẩm (Khi bạn đã sử dụng)
• Vị trí và Quy mô khu vực (Nơi bạn đã sử

dụng)
• Số lượng và Liều lượng (Bạn đã sử dụng

bao nhiêu)
• Người sử dụng (Ai đã sử dụng)
• Thiết bị (Thiết bị nào bạn đã sử dụng )

19

Làm thế nào để bảo vệ đa dạng sinh học trên
Tương ứng tiêu chí:
nông trại của bạn?
8.7
8.7

7. Duy trì sổ sách ghi chép khi xử lý sau-thu
hoạch

20

Tóm tắt
Reduce the use of
Giảm ử
WHO
dụng hóa
Class
chất
1 and II
pesticide

Integrated
Quản lý dịch hại
Pest
tổng hợp
Management

Ngừng
Stop sử
using
dụng
thuốc
prohibited
BVTV cấm
pesticide
sử dụng

Rotation
Thay đổi
of
sản phẩm
products

Calibration Kiểm tra-Bảo trì thiết
Maintenance
bị
of equipments

Duy
Keeping
trì sổ
sách
records
ghi chép
of
khi
application
sử dụng
No cultivation
of transgenic
crop

21

Tiếp tục nổ lực sau một vài năm…
Những gì đã xảy ra đối với một nông dân ở Honduras

©2009 Rainforest Alliance

The
The Rainforest
Rainforest Alliance
Alliance works
works to
to conserve
conserve biodiversity
biodiversity and
and ensure
ensure sustainable
sustainable livelihoods
livelihoods
by
transforming
land-use
practices,
business
practices
and
consumer
behavior.
by transforming land-use practices, business practices and consumer behavior.