Session 4 14Mar11 Vietnamese (Dec27)

Ngônngữ:
ngữ: tiếng
tiếngViệt
Việt
Ngôn
Phiên bản:
bản: 2011
2011
Phiên

Phần 4:

Bảo vệ động vật

hoang dã

Tương ứng nguyên tắc:

Nguyên tắc 3.
Bảo vệ Động vật Hoang


©2009 Rainforest Alliance

Động vật hoang dã trên nông trại của bạn

2

Tầm quan trọng của động vật hoang dã
• Các loài bị diệt chủng
• Lợi ích của động vật hoang dã đối với nông trại của
bạn

3

Săn bắn

Tương ứng tiêu chí;

3.3 (chủ chốt)

4


Săn bắn

Tương ứng tiêu chí:

3.3 (chủ chốt)
Nhân viên kiểm toán sẽ phỏng vấn chủ nông trại về việc
bảo vệ động vật hoang dã trên nông trại của ông ta.

©2009 Rainforest Alliance

Không săn bắn

Tương ứng tiêu chí:

3.3 (chủ chốt)

6

Không săn bắn


Tương ứng tiêu chí;

3.3 (chủ chốt)
Nhân viên kiểm toán sẽ phỏng vấn chủ nông trại về việc
bảo vệ động vật hoang dã trên nông trại của ông ta.

©2009 Rainforest Alliance

Tương ứng tiêu chí:
Kiểm kê động vật hoang dã (đơn giản)
3.1

• Danh sách động vật hoang dã bạn gặp trên nông trại của
bạn

8

Kiểm kê động vật hoang dã


Tương ứng tiêu chí:

3.1

• Danh sách tên và số thứ tự

Tính tổng số tổ

9

Kiểm kê động vật hoang dã (lợi thế)

Tương ứng tiêu chí:

3.1

• Tìm kiếm liệu có động vật hoang dã bị diệt chủng hay
không .

©2009 Rainforest Alliance


Động vật đang bị nuôi nhốt

Tương ứng tiêu chí:

3.4

• Chúng cũng phải được ghi chép vào bản kiểm kê.

11

Không nuôi nhốt

Tương ứng tiêu chí:

3.4

• Giảm số lượng động vật hoang dã đang nuôi nhốt trong những
năm sắp tới.


12

Nuôi dưỡng động vật hoang dã

Tương ứng tiêu chí:

3.5, 3.6
• Chỉ thực hiện khi chương trình được quản lý bỡi cơ quan có năng
lực chuyên môn

13

Môi trường sống bị gián đoạn bỡi các nông trại

Tương ứng tiêu chí:

3.2, 2.9
Ở đâu có rừng, chim và động vật hoang dã có thể di chuyển
tự do trong đó.


Rừng

14

Tương ứng tiêu chí:

Môi trường sống bị gián đoạn bỡi các nông
trại
3.2, 2.9
Khi khu rừng bị gián đoạn bỡi nông trại,
Động vật hoang dã không thể di chuyển được từ nơi này
sang nơi khác.

Forest

Nông
trại

Forest


15

Kết nối môi trường sống

Tương ứng tiêu chí:

3.2, 2.9

Hãy cho phép chúng tôi kết nối môi trường sống bằng cách
tạo hành lang thực vật.

Nông trại

Forest

Forest
Nông trại

16


Kết nối môi trường sống

Tương ứng tiêu chí:

3.2, 2.9
Chủ nông trại cà phê ở Brazil đang kết nối hai lô đất rừng
với các loài cây bản địa

©2009 Rainforest Alliance

Kết nối môi trường sống

Tương ứng tiêu chí:

3.2, 2.9

Chủ nông trại ở Guatemala đã trồng nhiều loài cây khác nhau
để thiết lập hành lang sinh học .

©2009 Rainforest Alliance


Tóm tắt
Keeping
inventory
Duy
trì bản
kiểm kê
ofvật
animals
động
hoang dã

Không
No hunting
săn bắt

Nông
trại

Forest


Không nuôi nhốt
động vật hoang


Forest

Connecting
Kết nối môi trường
habitats by
sống bằng cách
planting trees
trồng cây

19

The
The Rainforest
Rainforest Alliance
Alliance works
works to
to conserve
conserve biodiversity
biodiversity and
and ensure
ensure sustainable
sustainable livelihoods
livelihoods
by
transforming
land-use
practices,
business
practices
and
consumer
behavior.
by transforming land-use practices, business practices and consumer behavior.