Session 8 22Mar11 Vietnamese (Dec27)

Ngônngữ:
ngữ: tiếng
tiếng Việt
Việt
Ngôn
Phiên bản:
bản: 2011
2011
Phiên

Phần 8:
8: Sử
Sử dụng
dụng nước
nước hợp
hợp
Phần

Tương ứng tiêu chí:

Nguyên tắc 4.
Bảo tồn nước
©2009 Rainforest Alliance

Bạn có sử dụng nước trên nông trại?
• Nước tưới trên nông trại
• Nước tưới vườn ươm
• Nhà ở
• Xưởng đóng gói
• Nhà máy chế biến cà phê v.v.

Lãng phí nước
• Nước rò rỉ từ thiết bị
• Nước tưới ngập lụt cánh đồng
• Nước mất do bốc hơi
• Nưới tưới v.v…

Tương ứng tiêu chí:


4.3

Nếu bạn tiếp tục lãng phí nước…
• Nước ngầm sẽ trở nên bị cạn kiệt
• Suối bị khô cạn
• Giếng bị khô
• Cuối cùng nông trại bạn trở nên khô hạn

Giảm sử dụng nước

Tương ứng tiêu chí:

4.3

• Sửa chữa thiết bị rò rỉ
• Giám sát lượng nước bạn sử dụng bao nhiêu
• Quan sát đất của bạn và sử dụng lượng nước
cần thiết


Giảm sử dụng nước

Tương ứng tiêu chí:

4.1, 4.2

• Sử dụng hệ thống tưới tiết kiệm nước (cụ thể
là tưới nhỏ giọt)
• Được phép sử dụng nước
Tưới ngập

Tưới nhỏ
giọt

Tương ứng tiêu chí:

Tái chế nước

4.1


Lựa chọn videos
Bạn có thể lựa chọn các videos
“Đính kèm” theo tài liệu.

• Tái chế nước tại nhà máy chế biến cà phê
(bằng tiếng Tây Ban Nha)
• Tái chế nước tại nhà máy chế biến cà phê
(bằng tiếng Bồ Đào Nha)

©2009 Rainforest Alliance

Dự trữ nước mưa
• Để sử dụng sinh hoạt gia đình, làm nước tưới
v.v.
• Không dùng để uống

Tóm tắt
Monitoring
Giám sát việc sử
your water

dụng nước
use
Reduce the irrigation
Tưới nước dựa trên điều
based on the soil
kiện đất
condition

Kiểm Fixing
soát rò rỉ
leakages
nước

Irrigation system
Hệ thống tưới tiết
that economize
kiệm nước
water

Thu

gom nước
Collecting
rain
mưa
water

Getting
legal
Được
phép akhai
thác
permit
khai
thác for
chính
extraction
thức
9

The

The Rainforest
Rainforest Alliance
Alliance works
works to
to conserve
conserve biodiversity
biodiversity and
and ensure
ensure sustainable
sustainable livelihoods
livelihoods
by
transforming
land-use
practices,
business
practices
and
consumer
behavior.

by transforming land-use practices, business practices and consumer behavior.